λέξεις που τελειώνουν με ω

     
αναζήτηση για τις λέξεις    αρχίζοντας με        τελειώνει με      


λίστα με τις λέξεις που λήγουν σε ω

ω
τραβάω
παρατραβάω
αποτραβάω
σαλαγάω
κυνηγάω
παρεξηγάω
σιγάω
βλογάω
τραβολογάω
χαϊδολογάω
χαζολογάω
ψιλολογάω
μολογάω
ξομολογάω
τσιμπολογάω
μοιρολογάω
μπεκρολογάω
παντρολογάω
ψοφολογάω
κορφολογάω
λυγάω
τρυγάω
μαδάω
κελαηδάω
πηδάω
αναπηδάω
μεταπηδάω
ξεπηδάω
χοροπηδάω
υπερπηδάω
ξεπροβοδάω
τραγουδάω
σιγοτραγουδάω
μεθάω
ξεμεθάω
βοηθάω
υποβοηθάω
γλαυκιάω
βογκάω
προγκάω
πελεκάω
νικάω
κατανικάω
υπερνικάω
γρικάω
προσδοκάω
σκάω
βοσκάω
καβαλάω
κουβαλάω
κουτρουβαλάω
γαργαλάω
παρακαλάω
λαλάω
σπαταλάω
κατασπαταλάω
χαλάω
αποχαλάω
γελάω
ξεγελάω
περιγελάω
χαζογελάω
παιζογελάω
χασκογελάω
χαμογελάω
κρυφογελάω
δρασκελάω
μιλάω
ξαναμιλάω
παραμιλάω
αντιμιλάω
κακομιλάω
γλυκομιλάω
καλομιλάω
πρωτομιλάω
κρυφομιλάω
πολυμιλάω
πιτσιλάω
φιλάω
γλυκοφιλάω
νεκροφιλάω
κολλάω
συγκολλάω
ξεκολλάω
επικολλάω
αποκολλάω
αφισοκολλάω
προσκολλάω
φεγγοβολάω
ριζοβολάω
τριζοβολάω
σπιθοβολάω
γεννοβολάω
ξερνοβολάω
ροβολάω
πετροβολάω
μοσχοβολάω
αμολάω
ξαμολάω
ξαπολάω
σχολάω
κυλάω
ξανακυλάω
κατρακυλάω
αιματοκυλάω
ζουλάω
πουλάω
μεταπουλάω
ξεπουλάω
στραμπουλάω
ακριβοπουλάω
μοσχοπουλάω
μασουλάω
τσουλάω
κουτσουλάω
μπουσουλάω
κουτουλάω
φυλάω
παραφυλάω
ξοφλάω
σκουντουφλάω
γαμάω
πολεμάω
κρεμάω
ξεκρεμάω
βλαστημάω
τιμάω
επιτιμάω
εκτιμάω
επανεκτιμάω
υπερεκτιμάω
υποτιμάω
προτιμάω
υπερτιμάω
τολμάω
αποτολμάω
γεροκομάω
οικονομάω
ορμάω
εξορμάω
εισορμάω
εφορμάω
πεθυμάω
λιγοθυμάω
αποθυμάω
λιποθυμάω
βρωμάω
πλανάω
παραπλανάω
αποπλανάω
θρασομανάω
δαπανάω
καταδαπανάω
κοπανάω
αεροκοπανάω
μηνάω
προμηνάω
πεινάω
ξεκινάω
αρχινάω
μεριμνάω
τυραννάω
κατατυραννάω
γεννάω
αναγεννάω
κακογεννάω
λησμονάω
απολησμονάω
πονάω
συμπονάω
κοιλοπονάω
ψυχοπονάω
ξυπνάω
κυβερνάω
συγκυβερνάω
γερνάω
παραγερνάω
κερνάω
ξερνάω
περνάω
διαπερνάω
ξεπερνάω
καλοπερνάω
προσπερνάω
γυρνάω
ξαναγυρνάω
συχωρνάω
ερευνάω
διερευνάω
εξερευνάω
προσκυνάω
γρατζουνάω
κουνάω
ταρακουνάω
ξεχνάω
αποξεχνάω
τηλεφωνάω
γοάω
πάω
αγαπάω
υπεραγαπάω
πολυαγαπάω
ξαναπάω
τσιμπάω
κολυμπάω
ακουμπάω
μεθοκοπάω
γυαλοκοπάω
βολοκοπάω
ξυλοκοπάω
λαμποκοπάω
ιδροκοπάω
σφυροκοπάω
γλεντοκοπάω
σκορπάω
σπάω
ξεσπάω
ζουπάω
τρυπάω
κατατρυπάω
χτυπάω
ξαναχτυπάω
καρδιοχτυπάω
κονταροχτυπάω
βροντοχτυπάω
σιωπάω
αποσιωπάω
βαράω
σπαρταράω
λαχταράω
επιδράω
αλληλεπιδράω
αντιδράω
χασομεράω
καρτεράω
τηράω
φοράω
αφοράω
ξαναφοράω
πρωτοφοράω
μετράω
αναμετράω
καταμετράω
επιμετράω
φυλλομετράω
προσμετράω
χλιμιντράω
γλιστράω
ξεγλιστράω
μουρμουράω
κατουράω
μαρτυράω
θωράω
χωράω
στεναχωράω
συγχωράω
στενοχωράω
προχωράω
συχωράω
μασάω
αναμασάω
κλοτσάω
φυσάω
ξεφυσάω
εμφυσάω
κλωσάω
σταματάω
ζεματάω
πατάω
απατάω
τσαλαπατάω
ξαναπατάω
εξαπατάω
παραπατάω
καταπατάω
στραβοπατάω
ποδοπατάω
ακροπατάω
περπατάω
νυχτοπερπατάω
παρατάω
κρατάω
μελετάω
κακομελετάω
καλομελετάω
προμελετάω
πετάω
παραπετάω
ξεπετάω
χαιρετάω
αντιχαιρετάω
αποχαιρετάω
ζητάω
αναζητάω
ψωμοζητάω
αποζητάω
συζητάω
κοιτάω
ξανακοιτάω
αποφοιτάω
κατακτάω
αποκτάω
συναντάω
ξανασυναντάω
απαντάω
συναπαντάω
ανταπαντάω
καταντάω
κεντάω
παρακεντάω
γλεντάω
βροντάω
σκουντάω
χειροκροτάω
σκιρτάω
ανασκιρτάω
αποσκιρτάω
βαστάω
αρρωστάω
χρωστάω
βουτάω
τσαλαβουτάω
ξεφτάω
αλυχτάω
ξενυχτάω
ρωτάω
ξαναρωτάω
επερωτάω
ψιλορωτάω
φάω
ψηφάω
αψηφάω
απορροφάω
προσροφάω
ψοφάω
ρουφάω
ξαστοχάω
ξεψυχάω
λιγοψυχάω
λιποψυχάω
διψάω
ξεδιψάω
γεωργέω
συνδέω
ανασυνδέω
επανασυνδέω
αποσυνδέω
λέω
ξαναλέω
παραλέω
ελέω
ξελέω
πρωτολέω
πλέω
διαπλέω
αναπλέω
παραπλέω
καταπλέω
επιπλέω
περιπλέω
εκπλέω
συμπλέω
αποπλέω
εισπλέω
πνέω
διαπνέω
αναπνέω
εκπνέω
εμπνέω
αποπνέω
εισπνέω
ξέω
αναξέω
αποξέω
γλωσσοκοπέω
ρέω
εκρέω
διαρρέω
παραρρέω
καταρρέω
περιρρέω
απορρέω
συρρέω
εισρέω
γεωμετρέω
παρεισφρέω
γνωμοδοτέω
διαχέω
εγχέω
συγχέω
περιχέω
καίω
κατακαίω
συγκαίω
υπεκκαίω
σιγοκαίω
αποκαίω
υποκαίω
αντιπαλαίω
κλαίω
σιγοκλαίω
παραπαίω
ματαίω
πταίω
φταίω
αγίω
κλείω
εγκλείω
συγκλείω
περικλείω
εμπερικλείω
αποκλείω
εσωκλείω
σείω
διασείω
επισείω
αποσείω
εσθίω
κυλίω
ενωπίω
χρίω
επιχρίω
περιχρίω
εκτίω
βελτίω
αποτίω
πτυχίω
βάβω
θάβω
ξεθάβω
σκάβω
ανασκάβω
κατασκάβω
λάβω
διαλάβω
αναλάβω
επαναλάβω
παραλάβω
καταλάβω
προκαταλάβω
πολυκαταλάβω
περιλάβω
συμπεριλάβω
εκλάβω
συλλάβω
προλάβω
προσλάβω
ανάβω
ξανανάβω
ξανάβω
ράβω
ξενοράβω
χάβω
κλέβω
κατακλέβω
ξεκλέβω
χαρτοκλέβω
ανέβω
ρέβω
κατέβω
αλείβω
πασαλείβω
αμείβω
ανταμείβω
θλίβω
καταθλίβω
εκθλίβω
συνθλίβω
νίβω
τρίβω
διατρίβω
ενδιατρίβω
παρατρίβω
κατατρίβω
εντρίβω
συντρίβω
κατασυντρίβω
στρίβω
προστρίβω
στίλβω
επέμβω
κόβω
κατακόβω
ξεκόβω
περικόβω
αντικόβω
αβγοκόβω
αυγοκόβω
αφαλοκόβω
αγγελοκόβω
ψιλοκόβω
αποκόβω
προκόβω
μεσοκόβω
πετσοκόβω
αντισκόβω
σκύβω
θρύβω
κρύβω
αποκρύβω
στύβω
άγω
διαγάγω
αναγάγω
εναγάγω
συναγάγω
εξαγάγω
διεξαγάγω
υπεξαγάγω
προαγάγω
υπαγάγω
παραγάγω
εισαγάγω
προσαγάγω
διάγω
περιάγω
φυλάγω
διαφυλάγω
προφυλάγω
ανάγω
επανάγω
ενάγω
συνάγω
περισυνάγω
εξάγω
διεξάγω
επανεξάγω
προεξάγω
υπεξάγω
προάγω
απάγω
επάγω
υπάγω
παράγω
αναπαράγω
εισάγω
παρεισάγω
προσάγω
μετάγω
λέγω
διαλέγω
ξεδιαλέγω
αποδιαλέγω
ξαναλέγω
συγκαταλέγω
επιλέγω
αντιλέγω
αμφιλέγω
εκλέγω
επανεκλέγω
προεκλέγω
συλλέγω
περισυλλέγω
προλέγω
φλέγω
αναφλέγω
προαναφλέγω
περιφλέγω
αρμέγω
ψέγω
λήγω
καταλήγω
απολήγω
μπήγω
κλαίγω
θίγω
τυλίγω
ξετυλίγω
περιτυλίγω
σμίγω
ξανασμίγω
κρυφοσμίγω
πνίγω
καταπνίγω
αποπνίγω
ανοίγω
διανοίγω
ξανοίγω
μισανοίγω
βγω
φέγγω
διαφέγγω
ξαναφέγγω
αντιφέγγω
τρεμοφέγγω
αχνοφέγγω
θαμποφέγγω
αστροφέγγω
σφίγγω
ξεσφίγγω
περισφίγγω
συσφίγγω
θέλγω
αμέλγω
έργω
στέργω
αποστέργω
λόγω
φεύγω
διαφεύγω
φοροδιαφεύγω
ξαναφεύγω
καταφεύγω
ξεφεύγω
υπεκφεύγω
αποφεύγω
προσφεύγω
φρύγω
φύγω
διαφύγω
ξαναφύγω
καταφύγω
ξεφύγω
αποφύγω
προσφύγω
τρώγω
κατατρώγω
συντρώγω
καλοτρώγω
ψωμοτρώγω
αποτρώγω
γλωσσοτρώγω
πρωτοτρώγω
δω
άδω
δίδω
διαδίδω
αναδίδω
παραδίδω
καταδίδω
μεταδίδω
αναμεταδίδω
επιδίδω
εκδίδω
επανεκδίδω
ενδίδω
αποδίδω
ανταποδίδω
προδίδω
προσδίδω
χάιδω
παρόδω
καθεύδω
σπεύδω
επισπεύδω
διαψεύδω
αιγάλεω
πανδάρεω
τυνδάρεω
βριάρεω
απόκρεω
ζω
χυδαΐζω
εκχυδαΐζω
αγλαΐζω
ακαδημαΐζω
εξευρωπαΐζω
ραΐζω
εξωραΐζω
ταΐζω
καλοταΐζω
αρχαΐζω
εξαρχαΐζω
γιουχαΐζω
αθεΐζω
θροΐζω
βάζω
διαβάζω
ξαναδιαβάζω
παραδιαβάζω
περιδιαβάζω
ξαναβάζω
παραβάζω
ανεβάζω
σκαμπανεβάζω
κατεβάζω
ανεβοκατεβάζω
διαβιβάζω
αναβιβάζω
μεταβιβάζω
επιβιβάζω
συμβιβάζω
αποβιβάζω
υποβιβάζω
προβιβάζω
στοιβάζω
εμβάζω
προεμβάζω
ρεμβάζω
κακοβάζω
πρωτοβάζω
τυρβάζω
συβάζω
βγάζω
ξαναβγάζω
ξεβγάζω
πρωτοβγάζω
στεγάζω
μεταστεγάζω
επιστεγάζω
πηγάζω
εκπηγάζω
σιγάζω
κατασιγάζω
αργάζω
αυγάζω
απαυγάζω
κραυγάζω
κατακραυγάζω
ζητωκραυγάζω
καταυγάζω
σφαδάζω
σκεδάζω
διασκεδάζω
σπουδάζω
συσπουδάζω
ιδεάζω
προϊδεάζω
δελεάζω
νεάζω
επηρεάζω
βιάζω
παραβιάζω
εκβιάζω
λεσβιάζω
γουβιάζω
κλουβιάζω
αγιάζω
καθαγιάζω
λαγιάζω
καταλαγιάζω
πλαγιάζω
εξαγιάζω
ξεπαγιάζω
σφαγιάζω
πληγιάζω
λογιάζω
παραλογιάζω
ξελογιάζω
κακολογιάζω
ρογιάζω
οργιάζω
ζυγιάζω
αντιζυγιάζω
καλοζυγιάζω
ισοζυγιάζω
χουγιάζω
ψεγαδιάζω
τυλιγαδιάζω
μπουγαδιάζω
αυθαδιάζω
κακαδιάζω
παξιμαδιάζω
λαπαδιάζω
λαμπαδιάζω
αραδιάζω
ξεπαραδιάζω
βραδιάζω
κατσαδιάζω
σκοταδιάζω
αλφαδιάζω
ζοχαδιάζω
λιγδιάζω
σχεδιάζω
ανασχεδιάζω
προσχεδιάζω
αυτοσχεδιάζω
αηδιάζω
ιδιάζω
αιφνιδιάζω
ξιδιάζω
κασιδιάζω
προσιδιάζω
σκοτιδιάζω
σκαφιδιάζω
σταφιδιάζω
ξοδιάζω
παραξοδιάζω
πολυξοδιάζω
αναποδιάζω
σοδιάζω
εισοδιάζω
εφοδιάζω
ανεφοδιάζω
ευδιάζω
μουδιάζω
ξεμουδιάζω
χνουδιάζω
ευωδιάζω
αδειάζω
εκθειάζω
πλατειάζω
μαραζιάζω
ροζιάζω
αγκαθιάζω
καλαθιάζω
αρμαθιάζω
ορθιάζω
παραμυθιάζω
βρικολακιάζω
αυλακιάζω
χοχλακιάζω
χλαπακιάζω
μπαμπακιάζω
σαρακιάζω
λαθρακιάζω
κορακιάζω
σακιάζω
απαγκιάζω
μαραγκιάζω
ταγκιάζω
μυρμηγκιάζω
λεκιάζω
θηκιάζω
σκουληκιάζω
νοικιάζω
ενοικιάζω
ξενοικιάζω
υπενοικιάζω
φρικιάζω
χτικιάζω
φλοκιάζω
σκιάζω
κατασκιάζω
επισκιάζω
αγγελοσκιάζω
υποσκιάζω
φωτοσκιάζω
μπουμπουκιάζω
λιάζω
σαραβαλιάζω
τσουβαλιάζω
ασπρογαλιάζω
αγκαλιάζω
σφιχταγκαλιάζω
κοκαλιάζω
φουσκαλιάζω
αλαλιάζω
σμπαραλιάζω
σαλιάζω
γλυκοσαλιάζω
σταλιάζω
ξεροσταλιάζω
σπαζοκεφαλιάζω
πονοκεφαλιάζω
κουφαλιάζω
σαψαλιάζω
θρυψαλιάζω
κορδελιάζω
τεμπελιάζω
ρελιάζω
βαρελιάζω
κουρελιάζω
κατακουρελιάζω
κασελιάζω
φελιάζω
ηλιάζω
θηλιάζω
προσηλιάζω
δειλιάζω
ξεκοιλιάζω
σοφιλιάζω
χιλιάζω
πανουκλιάζω
αγαλλιάζω
αναγαλλιάζω
μαλλιάζω
αναμαλλιάζω
ξεμαλλιάζω
κρουσταλλιάζω
καταβολιάζω
εμβολιάζω
χεροβολιάζω
σβολιάζω
μπολιάζω
σολιάζω
χολιάζω
ξεχολιάζω
σχολιάζω
τσιμπλιάζω
ξομπλιάζω
ουρλιάζω
σκυλιάζω
κοπροσκυλιάζω
ξυλιάζω
βουλιάζω
γουλιάζω
αναγουλιάζω
σακουλιάζω
μουλιάζω
τρεμουλιάζω
ξεπουπουλιάζω
καρουλιάζω
νερουλιάζω
μπεκρουλιάζω
αναφουφουλιάζω
χουχουλιάζω
καραφλιάζω
σκουντουφλιάζω
σαχλιάζω
μουχλιάζω
ξεμουχλιάζω
φωλιάζω
σελεμιάζω
στραβολαιμιάζω
φλομιάζω
χλομιάζω
παρανομιάζω
περιδρομιάζω
θυμιάζω
τουλουμιάζω
σουσουμιάζω
εγκωμιάζω
γανιάζω
καζανιάζω
μελανιάζω
μανιάζω
τρεμομανιάζω
ντουμανιάζω
πανιάζω
σαμπανιάζω
τουμπανιάζω
λαχανιάζω
παραξενιάζω
φρενιάζω
σπληνιάζω
αφηνιάζω
λειχηνιάζω
εγκαινιάζω
σκοτεινιάζω
γκρινιάζω
ξεκατινιάζω
κοφινιάζω
βελονιάζω
μονιάζω
στημονιάζω
τιμονιάζω
παρατιμονιάζω
καδρονιάζω
περονιάζω
θρονιάζω
χρονιάζω
σεντονιάζω
κουρνιάζω
γειτνιάζω
καρβουνιάζω
πιρουνιάζω
στραβομουτσουνιάζω
φουρτουνιάζω
ξαφνιάζω
παχνιάζω
αραχνιάζω
ξαραχνιάζω
βραχνιάζω
εξιχνιάζω
αρραβωνιάζω
γωνιάζω
αγκωνιάζω
θημωνιάζω
ξεχειμωνιάζω
καταχωνιάζω
μυξιάζω
μοιάζω
ομοιάζω
παρομοιάζω
προσομοιάζω
ξενοιάζω
μονοιάζω
κομπιάζω
πομπιάζω
κοπιάζω
σιροπιάζω
σοροπιάζω
ντροπιάζω
καταντροπιάζω
υποτροπιάζω
λασπιάζω
κουβαριάζω
γαριάζω
λογαριάζω
ξαναλογαριάζω
ξεποδαριάζω
αμπαριάζω
ανταριάζω
χορταριάζω
ξεχορταριάζω
ζαχαριάζω
συνεδριάζω
υποχονδριάζω
συμπεθεριάζω
ελευθεριάζω
χολεριάζω
μεριάζω
λημεριάζω
μεσημεριάζω
φτεριάζω
χεριάζω
καθετηριάζω
δηλητηριάζω
πλειστηριάζω
εκπλειστηριάζω
καυτηριάζω
ακρωτηριάζω
αιθριάζω
καλοκαιριάζω
ξεκαλοκαιριάζω
ταιριάζω
συνταιριάζω
ψειριάζω
ξεψειριάζω
κοριάζω
σποριάζω
ξεσποριάζω
φατριάζω
μετριάζω
γαυριάζω
νευριάζω
ζουριάζω
σκουριάζω
ξεσκουριάζω
κουλουριάζω
καμπουριάζω
σπυριάζω
ενεχυριάζω
ξεθωριάζω
σωριάζω
επιχωριάζω
ψωριάζω
σιάζω
δεκαπλασιάζω
πολλαπλασιάζω
εξαπλασιάζω
τετραπλασιάζω
οκταπλασιάζω
πενταπλασιάζω
εκατονταπλασιάζω
οχταπλασιάζω
διπλασιάζω
αναδιπλασιάζω
τριπλασιάζω
στασιάζω
κοψομεσιάζω
εκκλησιάζω
πλησιάζω
ισιάζω
συμποσιάζω
λυσσιάζω
κατσιάζω
πετσιάζω
γλιτσιάζω
ξεκουκουτσιάζω
θυσιάζω
ενθουσιάζω
κατενθουσιάζω
εξουσιάζω
απουσιάζω
παρουσιάζω
εντυπωσιάζω
ματιάζω
δεματιάζω
ξεματιάζω
κομματιάζω
κατακομματιάζω
κουβεντιάζω
σιγοκουβεντιάζω
γλυκοκουβεντιάζω
ξεδοντιάζω
ριζοδοντιάζω
πουντιάζω
υπτιάζω
εστιάζω
ξεμπροστιάζω
μπαρουτιάζω
φαφουτιάζω
χουφτιάζω
σταχτιάζω
αλαφιάζω
μπαφιάζω
ενταφιάζω
συννεφιάζω
ξεσυννεφιάζω
ξεγοφιάζω
κατσουφιάζω
χιάζω
ταμαχιάζω
στομαχιάζω
κακοστομαχιάζω
βαρυστομαχιάζω
ξεμοναχιάζω
ανατριχιάζω
νυχιάζω
ξενυχιάζω
αναγκάζω
πειθαναγκάζω
εξαναγκάζω
καταναγκάζω
δεκάζω
ρεκάζω
ψεκάζω
δικάζω
διαδικάζω
καταδικάζω
επιδικάζω
εκδικάζω
συνδικάζω
προδικάζω
εικάζω
προεικάζω
απεικάζω
σαρκάζω
σκάζω
πασκάζω
ξεσκάζω
λευκάζω
μηρυκάζω
αναμηρυκάζω
αλαλάζω
μαλάζω
σταλάζω
κατασταλάζω
ενσταλάζω
βελάζω
προσπελάζω
θηλάζω
αποθηλάζω
αλλάζω
συναλλάζω
ξαλλάζω
παραλλάζω
μεταλλάζω
ανταλλάζω
κολάζω
σκολάζω
επιπολάζω
σχολάζω
παφλάζω
κοχλάζω
ανακοχλάζω
χοχλάζω
δαμάζω
καταδαμάζω
θαμάζω
ρημάζω
διαχειμάζω
παραχειμάζω
ξεχειμάζω
δοκιμάζω
ξαναδοκιμάζω
επιδοκιμάζω
αποδοκιμάζω
πρωτοδοκιμάζω
λιμάζω
ετοιμάζω
προετοιμάζω
φριμάζω
ωριμάζω
παραωριμάζω
υπερωριμάζω
ατιμάζω
ακμάζω
παρακμάζω
ονομάζω
επονομάζω
παρονομάζω
προσονομάζω
κατονομάζω
μετονομάζω
τρομάζω
ανατρομάζω
κατατρομάζω
γουρμάζω
θαυμάζω
κωμάζω
στενάζω
αναστενάζω
βαριαναστενάζω
τινάζω
ανατινάζω
ξετινάζω
αποτινάζω
λιμνάζω
γυμνάζω
εκγυμνάζω
προγυμνάζω
πλεονάζω
μονάζω
κατευνάζω
συνάζω
τεχνάζω
συχνάζω
φωνάζω
παραφωνάζω
βροντοφωνάζω
δοξάζω
κοάζω
σκεπάζω
ξεσκεπάζω
αποσκεπάζω
καλπάζω
μπάζω
σκαμπάζω
κομπάζω
κοπάζω
αρπάζω
διαρπάζω
περιαρπάζω
αναρπάζω
συναρπάζω
αφαρπάζω
υφαρπάζω
σπάζω
ξεσπάζω
τυπάζω
μυωπάζω
αράζω
σπαράζω
κατασπαράζω
αλληλοσπαράζω
προσαράζω
ταράζω
διαταράζω
αναταράζω
καταταράζω
συνταράζω
χαράζω
διαχαράζω
αναχαράζω
παραχαράζω
περιχαράζω
βράζω
αναβράζω
ξαναβράζω
παραβράζω
ξεβράζω
εκβράζω
σιγοβράζω
νεροβράζω
εδράζω
γεράζω
παραγεράζω
υπερκεράζω
πειράζω
μοιράζω
διαμοιράζω
ξαναμοιράζω
κράζω
ανακράζω
αγοράζω
εξαγοράζω
προαγοράζω
κουράζω
κατακουράζω
ξεκουράζω
φράζω
παραφράζω
μεταφράζω
ξεφράζω
περιφράζω
εκφράζω
αποφράζω
ισάζω
τάζω
διατάζω
ετάζω
εξετάζω
επανεξετάζω
συνεξετάζω
καλοεξετάζω
καλοξετάζω
κοιτάζω
στραβοκοιτάζω
αγριοκοιτάζω
γλυκοκοιτάζω
καλοκοιτάζω
αλληλοκοιτάζω
λοξοκοιτάζω
κρυφοκοιτάζω
πλαντάζω
ποθοπλαντάζω
τραντάζω
φαντάζω
εορτάζω
συνεορτάζω
γιορτάζω
στάζω
βαστάζω
υποβαστάζω
διστάζω
επιστάζω
αποστάζω
προστάζω
προνευστάζω
νυστάζω
παρανυστάζω
ξενυστάζω
συνδυάζω
σκευάζω
διασκευάζω
ανασκευάζω
παρασκευάζω
προπαρασκευάζω
κατασκευάζω
ανακατασκευάζω
προκατασκευάζω
πρωτοκατασκευάζω
μετασκευάζω
επισκευάζω
συσκευάζω
χλευάζω
φρυάζω
σταχυάζω
ξεσταχυάζω
στομφάζω
μορφάζω
σφάζω
κατασφάζω
λουφάζω
καγχάζω
ρεγχάζω
διχάζω
τροχάζω
σχάζω
πασχάζω
ησυχάζω
καθησυχάζω
εφησυχάζω
επωάζω
πιέζω
καταπιέζω
συμπιέζω
αποσυμπιέζω
μεταμφιέζω
χέζω
καταχέζω
πήζω
μπήζω
πρήζω
χρήζω
παίζω
περιπαίζω
αναμπαίζω
εμπαίζω
τρεμοπαίζω
χαρτοπαίζω
γκαβίζω
συλλαβίζω
μπλαβίζω
εκσλαβίζω
στραβίζω
τιτιβίζω
φοβίζω
εκφοβίζω
φλοισβίζω
εγκλωβίζω
απεγκλωβίζω
πελαγίζω
σελαγίζω
ραγίζω
σφραγίζω
επισφραγίζω
αποσφραγίζω
ταγίζω
πλαταγίζω
γαβγίζω
αγγίζω
υπερφαλαγγίζω
στραγγίζω
αποστραγγίζω
μεταγγίζω
εγγίζω
προσεγγίζω
φεγγίζω
αντιφεγγίζω
σπογγίζω
σφουγγίζω
λαρυγγίζω
αναλογίζω
καταλογίζω
υπολογίζω
συνυπολογίζω
προϋπολογίζω
προλογίζω
φλογίζω
οργίζω
εξοργίζω
ζυγίζω
αντιζυγίζω
καλοζυγίζω
ισοζυγίζω
λυγίζω
φτερουγίζω
αναφτερουγίζω
πτερυγίζω
βαδίζω
συμβαδίζω
προβαδίζω
καβγαδίζω
καυγαδίζω
ραβδίζω
τσεβδίζω
μηδίζω
ονειδίζω
εξονειδίζω
ψαλιδίζω
παιχνιδίζω
ιριδίζω
προπαγανδίζω
προβοδίζω
ξεπροβοδίζω
ανδραποδίζω
εξανδραποδίζω
τετραποδίζω
διποδίζω
τριποδίζω
μποδίζω
εμποδίζω
παρεμποδίζω
ροδίζω
βομβαρδίζω
βαριοκαρδίζω
κακοκαρδίζω
καλοκαρδίζω
χτυποκαρδίζω
πικροκαρδίζω
κερδίζω
ξανακερδίζω
πορδίζω
καβουρδίζω
κουρδίζω
ξεκουρδίζω
τσιλημπουρδίζω
ψευδίζω
αρκουδίζω
πεταλουδίζω
λουλουδίζω
ξεφλουδίζω
μαϊμουδίζω
μωρουδίζω
δανείζω
αντιδανείζω
καθίζω
ανακαθίζω
κατακαθίζω
πρωτοκαθίζω
σπαθίζω
διασπαθίζω
εθίζω
ερεθίζω
εξερεθίζω
συνηθίζω
ξεσυνηθίζω
κακοσυνηθίζω
καλοσυνηθίζω
αποστηθίζω
σπιθίζω
ανθίζω
διανθίζω
ξανανθίζω
ξανθίζω
απανθίζω
βυθίζω
καταβυθίζω
αυτοβυθίζω
καταβροχθίζω
παιδιακίζω
κακίζω
λακίζω
προπηλακίζω
φυλακίζω
αποφυλακίζω
προφυλακίζω
χοχλακίζω
φενακίζω
αποσκορακίζω
εξοστρακίζω
θωρακίζω
τσακίζω
κατατσακίζω
ψιττακίζω
ταγκίζω
πελεκίζω
τουφεκίζω
ντουφεκίζω
πιθηκίζω
οικίζω
σολοικίζω
συνοικίζω
αποικίζω
εποικίζω
προικίζω
κατοικίζω
μετοικίζω
κλασικίζω
δημοτικίζω
σχολαστικίζω
αττικίζω
εκκοκκίζω
τοκίζω
ανατοκίζω
ορκίζω
ξορκίζω
εξορκίζω
εκτουρκίζω
φουρκίζω
σκίζω
πασκίζω
ξεσκίζω
καταξεσκίζω
γλυκίζω
χαστουκίζω
λαϊκίζω
κυμβαλίζω
παπαγαλίζω
στραγγαλίζω
γαργαλίζω
τρωγαλίζω
σκανδαλίζω
ζαλίζω
παραζαλίζω
ξεζαλίζω
ξεκοκαλίζω
μαρκαλίζω
σκαλίζω
ξεμασκαλίζω
ανασκαλίζω
ξεσκαλίζω
βαυκαλίζω
χαλαλίζω
δαμαλίζω
πασπαλίζω
σκανταλίζω
κροταλίζω
στραφταλίζω
γυαλίζω
ξαναγυαλίζω
καλογυαλίζω
ξεμυαλίζω
αποκεφαλίζω
σφαλίζω
ασφαλίζω
διασφαλίζω
εξασφαλίζω
προασφαλίζω
αντασφαλίζω
ανοιγοσφαλίζω
ψιχαλίζω
ροχαλίζω
καψαλίζω
σταβλίζω
σουβλίζω
στριγγλίζω
βιγλίζω
τριβελίζω
οβελίζω
εξοβελίζω
διασκελίζω
δρασκελίζω
υποσκελίζω
ισοσκελίζω
διαμελίζω
ξευτελίζω
εξευτελίζω
παραλληλίζω
στρουθοκαμηλίζω
τραχηλίζω
στροβιλίζω
ξεχειλίζω
εκχειλίζω
υπερεκχειλίζω
υπερχειλίζω
πιπιλίζω
σκαμπιλίζω
τορπιλίζω
πιτσιλίζω
ξεφτιλίζω
στριγκλίζω
τρεκλίζω
τρικλίζω
ψελλίζω
φυλλίζω
ξεφυλλίζω
διαολίζω
διαβολίζω
τριβολίζω
εμβολίζω
συμβολίζω
ακροβολίζω
ηχοβολίζω
προσανατολίζω
αναπροσανατολίζω
αποπροσανατολίζω
στολίζω
πιστολίζω
ανθοστολίζω
σημαιοστολίζω
νεκροστολίζω
χρυσοστολίζω
νυφοστολίζω
οπλίζω
εξοπλίζω
παροπλίζω
αφοπλίζω
εφοπλίζω
βουρλίζω
υποτιτλίζω
συνδαυλίζω
υποδαυλίζω
συδαυλίζω
μαυλίζω
ξεμαυλίζω
εκμαυλίζω
τραυλίζω
σουραυλίζω
εκφαυλίζω
διυλίζω
ματοκυλίζω
αιματοκυλίζω
ξυλίζω
ζουλίζω
στραμπουλίζω
κουτσουλίζω
στρατουλίζω
γρυλίζω
εκφυλίζω
εκχυλίζω
τσουρουφλίζω
καλαμίζω
παλαμίζω
εξισλαμίζω
χαραμίζω
γεμίζω
ξαναγεμίζω
παραγεμίζω
απογεμίζω
σελεμίζω
ανεμίζω
διανεμίζω
ξανεμίζω
εξανεμίζω
γκρεμίζω
ασκημίζω
διαφημίζω
δυσφημίζω
ασχημίζω
διαβαθμίζω
αναβαθμίζω
υποβαθμίζω
σταθμίζω
αντισταθμίζω
ζυγοσταθμίζω
ισοσταθμίζω
ρυθμίζω
απορυθμίζω
διαρρυθμίζω
μεταρρυθμίζω
κοιμίζω
αποκοιμίζω
νοστιμίζω
ενοφθαλμίζω
διαγραμμίζω
υπογραμμίζω
ευθυγραμμίζω
γιομίζω
κομίζω
διακομίζω
μετακομίζω
διαμετακομίζω
συγκομίζω
αποκομίζω
προσκομίζω
νομίζω
βρομίζω
ξεβρομίζω
ξεστομίζω
εκστομίζω
ορμίζω
προσορμίζω
αφορμίζω
κακοφορμίζω
χλωροφορμίζω
εξατμίζω
θυμίζω
ξαναθυμίζω
ενθυμίζω
υπενθυμίζω
τρικυμίζω
διαγουμίζω
ξεζουμίζω
πλουμίζω
χρυσοπλουμίζω
ψωμίζω
λιβανίζω
γαλβανίζω
παγανίζω
τραγανίζω
τηγανίζω
ξεροτηγανίζω
φρυγανίζω
ροδανίζω
νεανίζω
παιανίζω
σεργιανίζω
λιανίζω
εκχριστιανίζω
αμερικανίζω
εξαμερικανίζω
ροκανίζω
ταλανίζω
πλανίζω
μανίζω
δρεπανίζω
μπανίζω
τυμπανίζω
διατυμπανίζω
κοπανίζω
αεροκοπανίζω
σπανίζω
τρυπανίζω
τσουγκρανίζω
βασανίζω
βοτανίζω
ξεβοτανίζω
αφανίζω
εξαφανίζω
εμφανίζω
επανεμφανίζω
ορφανίζω
απορφανίζω
χαχανίζω
εκβιομηχανίζω
αποβιομηχανίζω
αγνίζω
καθαγνίζω
εξαγνίζω
εξευγενίζω
μηδενίζω
εκμηδενίζω
εξασθενίζω
ελλιμενίζω
γκομενίζω
αρμενίζω
ψηλαρμενίζω
εξευμενίζω
ξενίζω
ατενίζω
ενατενίζω
κτενίζω
χτενίζω
ξεχτενίζω
ελληνίζω
εξελληνίζω
αφελληνίζω
σαφηνίζω
διασαφηνίζω
αποσαφηνίζω
ανακαινίζω
κοκκινίζω
κατακοκκινίζω
ροδοκοκκινίζω
ξεροκοκκινίζω
αναψοκοκκινίζω
κοσκινίζω
ψιλοκοσκινίζω
ξινίζω
περισχοινίζω
ρινίζω
διευκρινίζω
κιτρινίζω
κατακιτρινίζω
πρασινίζω
λατινίζω
αρχινίζω
πρωταρχινίζω
λικνίζω
τσικνίζω
κρεμνίζω
κρημνίζω
κατακρημνίζω
αηδονίζω
εκσφενδονίζω
ιονίζω
πριονίζω
αφιονίζω
ακονίζω
εικονίζω
προεικονίζω
απεικονίζω
σκονίζω
κατασκονίζω
ξεσκονίζω
κλονίζω
συγκλονίζω
δαιμονίζω
ευδαιμονίζω
εναρμονίζω
κανονίζω
διακανονίζω
εκθρονίζω
ενθρονίζω
σωφρονίζω
χρονίζω
αναχρονίζω
συγχρονίζω
εκσυγχρονίζω
καλοχρονίζω
ετεροχρονίζω
υπερχρονίζω
πολυχρονίζω
τονίζω
σφεντονίζω
συντονίζω
υπερτονίζω
απαγχονίζω
καπνίζω
ξεκαπνίζω
μαλαμοκαπνίζω
ασημοκαπνίζω
μαλαματοκαπνίζω
δειπνίζω
αφυπνίζω
σβαρνίζω
σκεπαρνίζω
μοντερνίζω
φουρνίζω
ξεφουρνίζω
κουδουνίζω
γρατζουνίζω
ζουζουνίζω
ρουθουνίζω
σαπουνίζω
μπουμπουνίζω
σπιρουνίζω
ξαφνίζω
σταφνίζω
αχνίζω
γιαχνίζω
ξεψαχνίζω
λιχνίζω
αρραβωνίζω
τετραγωνίζω
κλυδωνίζω
κωδωνίζω
ρωθωνίζω
διαιωνίζω
λακωνίζω
παραγκωνίζω
αλωνίζω
τελωνίζω
εκτελωνίζω
στρατωνίζω
ξεφωνίζω
ψωνίζω
αξίζω
αθροίζω
συναθροίζω
ραπίζω
σαπίζω
τσαπίζω
ξελεπίζω
απολεπίζω
ευπρεπίζω
ευτρεπίζω
πιπίζω
αναρριπίζω
σαλπίζω
ελπίζω
απελπίζω
ξεκαμπίζω
στουμπίζω
ανασκολοπίζω
κατατοπίζω
μετατοπίζω
εκτοπίζω
εντοπίζω
καρπίζω
σκορπίζω
διασκορπίζω
κατασκορπίζω
συνασπίζω
προασπίζω
υπερασπίζω
θεσπίζω
ζουπίζω
σκουπίζω
καλλωπίζω
μωλωπίζω
ανθρωπίζω
εξανθρωπίζω
αντιμετωπίζω
βαρβαρίζω
ξελαγαρίζω
μαγαρίζω
ξεμαγαρίζω
σφουγγαρίζω
τσιγαρίζω
γαργαρίζω
καθαρίζω
ξεκαθαρίζω
εκκαθαρίζω
παιδιαρίζω
σαλιαρίζω
μπανιαρίζω
κακαρίζω
μακαρίζω
γκαρίζω
χασκαρίζω
κολλαρίζω
σαχλαμαρίζω
λαναρίζω
κρησαρίζω
στραταρίζω
πεταρίζω
αναπεταρίζω
σαρανταρίζω
πενηνταρίζω
σπαρταρίζω
λαχταρίζω
φτυαρίζω
βλεφαρίζω
ισοφαρίζω
χαρίζω
βρίζω
σκυλοβρίζω
υβρίζω
καθυβρίζω
περιυβρίζω
εξυβρίζω
φεγγρίζω
ερίζω
αερίζω
εξαερίζω
φοβερίζω
θερίζω
παραθερίζω
αποθερίζω
μερίζω
διαμερίζω
αναμερίζω
παραμερίζω
καταμερίζω
καλημερίζω
επιμερίζω
ξενερίζω
πιπερίζω
καλησπερίζω
τερερίζω
ξεντερίζω
επαμφοτερίζω
αριστερίζω
νεωτερίζω
καταχερίζω
σπινθηρίζω
ξεκληρίζω
σκληρίζω
χαρακτηρίζω
αποχαρακτηρίζω
μυκτηρίζω
στηρίζω
αντιστηρίζω
υποστηρίζω
αλληλοϋποστηρίζω
πολυκαιρίζω
φθειρίζω
εγχειρίζω
προχειρίζω
ψειρίζω
ξεψειρίζω
φαλιρίζω
τσιρίζω
τσιτσιρίζω
μπατιρίζω
σατιρίζω
σιχτιρίζω
ψιψιρίζω
ξακρίζω
μουγκρίζω
τσουγκρίζω
πικρίζω
αντικρίζω
ορίζω
ζορίζω
καθορίζω
ανακαθορίζω
προκαθορίζω
φθορίζω
διορίζω
αναδιορίζω
προσδιορίζω
επαναπροσδιορίζω
περιορίζω
εξορίζω
προορίζω
πορίζω
προσπορίζω
καλωσορίζω
αφορίζω
ανηφορίζω
κατηφορίζω
φωσφορίζω
γαμπρίζω
κοπρίζω
ασπρίζω
ξασπρίζω
τρίζω
θεατρίζω
αλετρίζω
ηλεκτρίζω
μαντρίζω
κεντρίζω
εγκεντρίζω
χλιμιντρίζω
κατοπτρίζω
αντικατοπτρίζω
μυστρίζω
ξυστρίζω
μαυρίζω
καταμαυρίζω
θησαυρίζω
αποθησαυρίζω
γυρίζω
ξαναγυρίζω
ξεγυρίζω
πανηγυρίζω
συμπανηγυρίζω
τριγυρίζω
περιτριγυρίζω
γοργογυρίζω
αναποδογυρίζω
κλωθογυρίζω
στριφογυρίζω
τοιχογυρίζω
συγυρίζω
πισωγυρίζω
πλευρίζω
εκνευρίζω
ψιθυρίζω
σιγοψιθυρίζω
μυρίζω
κλαυθμυρίζω
αλμυρίζω
πλημμυρίζω
καταπλημμυρίζω
μοσχομυρίζω
αρμυρίζω
ξαρμυρίζω
ξυρίζω
νιαουρίζω
βαβουρίζω
σβουρίζω
γουργουρίζω
μουρμουρίζω
σιγομουρμουρίζω
νανουρίζω
καλαμπουρίζω
μασουρίζω
πλατσουρίζω
τουρτουρίζω
κλαψουρίζω
λαμπυρίζω
συρίζω
σφυρίζω
αφρίζω
ξαφρίζω
χρίζω
δωρίζω
μετεωρίζω
αλληθωρίζω
πλωρίζω
γνωρίζω
αναγνωρίζω
ξαναγνωρίζω
παραγνωρίζω
πρωτογνωρίζω
χωρίζω
διαχωρίζω
καταχωρίζω
ξεχωρίζω
αποχωρίζω
σίζω
βασίζω
αποφασίζω
προαποφασίζω
δροσίζω
κολατσίζω
πατσίζω
μπατσίζω
βιτσίζω
βουρτσίζω
χρυσίζω
σοβατίζω
αβγατίζω
αυγατίζω
φευγατίζω
μπογιατίζω
θυμιατίζω
δεκατίζω
αποδεκατίζω
ξεσκατίζω
αλατίζω
ξεπλατίζω
φαφλατίζω
ματίζω
διαδραματίζω
δειγματίζω
παραδειγματίζω
στιγματίζω
δογματίζω
ζεματίζω
αναθεματίζω
υπερθεματίζω
βηματίζω
προβληματίζω
υπομνηματίζω
φρονηματίζω
χρηματίζω
στοιχηματίζω
σχηματίζω
ανασχηματίζω
μετασχηματίζω
αποσχηματίζω
προσχηματίζω
εγκλιματίζω
κριματίζω
γραμματίζω
αναγραμματίζω
παραγραμματίζω
μεταγραμματίζω
προγραμματίζω
αναπρογραμματίζω
θρυμματίζω
γιοματίζω
ονοματίζω
κερματίζω
κατακερματίζω
εκσπερματίζω
αποσπερματίζω
τερματίζω
τραυματίζω
κατατραυματίζω
γευματίζω
προγευματίζω
κυματίζω
πωματίζω
επιπωματίζω
εκπωματίζω
αποπωματίζω
αρωματίζω
χρωματίζω
μεταχρωματίζω
ελαιοχρωματίζω
αποχρωματίζω
χωματίζω
αναχωματίζω
απαθανατίζω
κακοθανατίζω
αποθανατίζω
φανατίζω
γονατίζω
αδυνατίζω
δημοκρατίζω
εκδημοκρατίζω
παραστρατίζω
ξεστρατίζω
τσατίζω
καλαφατίζω
ευθετίζω
σεκλετίζω
μερεμετίζω
συνετίζω
χαιρετίζω
αντιχαιρετίζω
αποχαιρετίζω
σχετίζω
συσχετίζω
μαγνητίζω
απομαγνητίζω
αναχαιτίζω
εκπολιτίζω
δυναμιτίζω
σιτίζω
επισιτίζω
υποσιτίζω
υπερσιτίζω
κτίζω
λακτίζω
γαλακτίζω
απογαλακτίζω
απολακτίζω
ξανακτίζω
σοβαντίζω
σουβαντίζω
καζαντίζω
μπογιαντίζω
καπλαντίζω
σουλαντίζω
ραντίζω
σαραντίζω
νταβραντίζω
τσαντίζω
σεκλεντίζω
μπαϊλντίζω
ακοντίζω
εξακοντίζω
υπερακοντίζω
ποντίζω
καταποντίζω
φροντίζω
καβουρντίζω
κουρντίζω
ξεκουρντίζω
σκοτίζω
ξεσκοτίζω
επισκοτίζω
συσκοτίζω
νοτίζω
ποτίζω
διαποτίζω
εμποτίζω
βαπτίζω
αναβαπτίζω
μεταβαπτίζω
εμβαπτίζω
απαρτίζω
συναπαρτίζω
καταρτίζω
προκαταρτίζω
ξεπορτίζω
φορτίζω
επαναφορτίζω
επιφορτίζω
αποφορτίζω
υπερφορτίζω
στίζω
βλαστίζω
μαστίζω
σαστίζω
κοστίζω
πουστίζω
μεταγλωττίζω
ταυτίζω
συνταυτίζω
ψευτίζω
προσηλυτίζω
μυτίζω
ξεμυτίζω
πλουτίζω
εμπλουτίζω
βαφτίζω
ξεφτίζω
καθρεφτίζω
αντικαθρεφτίζω
χτίζω
ξαναχτίζω
ξενυχτίζω
καληνυχτίζω
μπουχτίζω
εγκιβωτίζω
αιχμαλωτίζω
υπνωτίζω
φωτίζω
διαφωτίζω
ηλεκτροφωτίζω
βουίζω
αντιβουίζω
προσεδαφίζω
κατεδαφίζω
θειαφίζω
ψηλαφίζω
φωτογραφίζω
ζωγραφίζω
ξυραφίζω
ξουραφίζω
ψηφίζω
ξαναψηφίζω
καταψηφίζω
συμψηφίζω
διπλοψηφίζω
υπερψηφίζω
σκαριφίζω
ραμφίζω
γλυφίζω
ανακουφίζω
στυφίζω
τεμαχίζω
κατατεμαχίζω
εκβραχίζω
λογχίζω
συνεχίζω
τειχίζω
περιτειχίζω
προτειχίζω
τοιχίζω
περιτοιχίζω
εντοιχίζω
αποτοιχίζω
στοιχίζω
περιστοιχίζω
αντιστοιχίζω
τροχίζω
αρχίζω
ξαναρχίζω
πρωταρχίζω
σχίζω
διασχίζω
πασχίζω
κατασχίζω
ξεσχίζω
καταξεσχίζω
αποσχίζω
εξονυχίζω
ευνουχίζω
μουνουχίζω
βοστρυχίζω
κακοτυχίζω
καλοτυχίζω
ευτυχίζω
συνοψίζω
γιομόζω
αρμόζω
συναρμόζω
προσαρμόζω
αναπροσαρμόζω
εφαρμόζω
δεσπόζω
γογγύζω
διαλύζω
αναβλύζω
κατακλύζω
περικλύζω
ολολύζω
τανύζω
σκούζω
λούζω
περιλούζω
γρούζω
τσούζω
κελαρύζω
αναβρύζω
γρύζω
δακρύζω
τρύζω
σφύζω
συγχύζω
οιμώζω
κρώζω
σώζω
διασώζω
ανασώζω
περισώζω
άθω
λάθω
πλάθω
διαπλάθω
αναπλάθω
μεταπλάθω
μάθω
πάθω
πολυπάθω
αλέθω
ξαλέθω
γνέθω
ψιλογνέθω
περδικοστήθω
πείθω
παραπείθω
καταπείθω
μεταπείθω
βρίθω
έλθω
περιέλθω
επανέλθω
συνέλθω
αντεπεξέλθω
εισέλθω
υπεισέλθω
προσέλθω
κατέλθω
ρθω
έρθω
ειρήσθω
νιώθω
νοιώθω
κλώθω
γνώθω
αναγνώθω
πιω
κω
πλέκω
διαπλέκω
αναπλέκω
ξεπλέκω
περιπλέκω
μπλέκω
εμπλέκω
ξεμπλέκω
απεμπλέκω
συμπλέκω
αποπλέκω
χρυσοπλέκω
στέκω
παραστέκω
κοντοστέκω
διήκω
ανήκω
σήκω
τήκω
συντήκω
οίκω
έλκω
καθέλκω
συνέλκω
προέλκω
παρέλκω
διδάσκω
αναδιδάσκω
αποδιδράσκω
γηράσκω
συγγηράσκω
καταφάσκω
αντιφάσκω
χάσκω
αναχάσκω
απαρέσκω
θνήσκω
αποθνήσκω
συναποθνήσκω
υπομιμνήσκω
απομνήσκω
αναλίσκω
καταναλίσκω
βρίσκω
ξαναβρίσκω
ευρίσκω
ανευρίσκω
εξευρίσκω
εφευρίσκω
βόσκω
υποβόσκω
μεθύσκω
γιγνώσκω
διαγιγνώσκω
αναγιγνώσκω
προγιγνώσκω
διαβιβρώσκω
τιτρώσκω
υποφώσκω
σουρτούκω
διώκω
καταδιώκω
επιδιώκω
εκδιώκω
αποδιώκω
άλω
βάλω
αναβάλω
ξαναβάλω
αντιπαραβάλω
καταβάλω
επιβάλω
αμφιβάλω
συμβάλω
αποβάλω
υποβάλω
προβάλω
υπερβάλω
προσβάλω
βγάλω
εάλω
κάλω
σφάλω
θέλω
παραλλήλω
αναγγείλω
παραγγείλω
καταγγείλω
στείλω
υποστείλω
οφείλω
μπιρμπίλω
κύκλω
βάλλω
διαβάλλω
αναβάλλω
παραβάλλω
αντιπαραβάλλω
καταβάλλω
αντικαταβάλλω
προκαταβάλλω
μεταβάλλω
επιβάλλω
περιβάλλω
αμφιβάλλω
εκβάλλω
προεκβάλλω
εμβάλλω
παρεμβάλλω
συμβάλλω
πανικοβάλλω
αποβάλλω
υποβάλλω
συνυποβάλλω
προβάλλω
ξεπροβάλλω
υπερβάλλω
εισβάλλω
προσβάλλω
θάλλω
πάλλω
αναπάλλω
σφάλλω
ψάλλω
αγγέλλω
διαγγέλλω
αναγγέλλω
προαναγγέλλω
εξαγγέλλω
προαγγέλλω
απαγγέλλω
παραγγέλλω
αντιπαραγγέλλω
καταγγέλλω
εξοκέλλω
μέλλω
ανατέλλω
επιτέλλω
στέλλω
διαστέλλω
αντιδιαστέλλω
αναστέλλω
καταστέλλω
περιστέλλω
αποστέλλω
εξαποστέλλω
προαποστέλλω
υποστέλλω
συστέλλω
ποικίλλω
πλω
κάμω
αποκάμω
χάμω
νέμω
διανέμω
αναδιανέμω
κατανέμω
ανακατανέμω
απονέμω
τρέμω
αχνοτρέμω
υποτρέμω
δήμω
νόμω
άνω
βάνω
λαμβάνω
διαλαμβάνω
αναλαμβάνω
επαναλαμβάνω
παραλαμβάνω
καταλαμβάνω
ανακαταλαμβάνω
προκαταλαμβάνω
μεταλαμβάνω
περιλαμβάνω
συμπεριλαμβάνω
εκλαμβάνω
συλλαμβάνω
απολαμβάνω
προλαμβάνω
προσλαμβάνω
βουβάνω
κραδάνω
ιζάνω
καθιζάνω
βυζάνω
πεθάνω
λανθάνω
διαλανθάνω
εκμανθάνω
εξολισθάνω
φθάνω
καταφθάνω
προφθάνω
εξυγιάνω
λειάνω
προλειάνω
μιάνω
πιάνω
αναπιάνω
ξαναπιάνω
ξεπιάνω
καλοπιάνω
πρωτοπιάνω
φτιάνω
κάνω
ξανακάνω
παρακάνω
δαγκάνω
ξεκάνω
αποκάνω
προκάνω
βασκάνω
λευκάνω
διαλευκάνω
γλυκάνω
τρελάνω
ξετρελάνω
αποτρελάνω
κλάνω
ζουρλάνω
μουρλάνω
κουζουλάνω
κουλάνω
λωλάνω
απολωλάνω
σημάνω
επισημάνω
χαρτοσημάνω
ποιμάνω
θερμάνω
αναθερμάνω
προθερμάνω
υπερθερμάνω
ξεθυμάνω
κυμάνω
απολυμάνω
ξάνω
αυξάνω
επαυξάνω
υπεραυξάνω
προσαυξάνω
πάνω
απάνω
παραπάνω
καταπάνω
επάνω
κατεπάνω
λιπάνω
απολιπάνω
ρυπάνω
ράνω
μαράνω
υγράνω
ξεράνω
καταξεράνω
αποξεράνω
συμπεράνω
υπεράνω
δυσχεράνω
ξηράνω
αποξηράνω
πικράνω
καταπικράνω
ευφράνω
ψυχράνω
μωράνω
ανασάνω
ξανασάνω
κουτσάνω
αμαρτάνω
αναβλαστάνω
εκβλαστάνω
ζεστάνω
ξαναζεστάνω
παραζεστάνω
παριστάνω
αναπαριστάνω
φτάνω
καταφτάνω
υφάνω
συνυφάνω
κουφάνω
ξεκουφάνω
χάνω
λαγχάνω
τυγχάνω
παρατυγχάνω
επιτυγχάνω
αποτυγχάνω
σβένω
δένω
αναδένω
επιδένω
περιδένω
αμποδένω
κομποδένω
υποδένω
αλυσοδένω
χρυσοδένω
χαρτοδένω
σφιχτοδένω
προσδένω
πλένω
ξεπλένω
ξενοπλένω
αποπλένω
μένω
διαμένω
αναμένω
παραμένω
ξεμένω
προκειμένω
επιμένω
περιμένω
εμμένω
απομένω
εναπομένω
υπομένω
προσμένω
ψένω
σβήνω
κατασβήνω
αργοσβήνω
τρεμοσβήνω
αποσβήνω
στήνω
αναστήνω
συστήνω
αφήνω
ψήνω
παραψήνω
καλοψήνω
ξεροψήνω
βαίνω
διαβαίνω
περιδιαβαίνω
γοργοδιαβαίνω
λαβαίνω
αναλαβαίνω
παραλαβαίνω
καταλαβαίνω
πολυκαταλαβαίνω
μεταλαβαίνω
περιλαβαίνω
απολαβαίνω
προλαβαίνω
προσλαβαίνω
αναβαίνω
παραβαίνω
συγκαταβαίνω
μεταβαίνω
ανεβαίνω
κατεβαίνω
ανεβοκατεβαίνω
επιβαίνω
ακριβαίνω
αντιβαίνω
παρεκβαίνω
επεμβαίνω
παρεμβαίνω
συμβαίνω
αποβαίνω
προβαίνω
ξεπροβαίνω
υπερβαίνω
βουβαίνω
βγαίνω
ξαναβγαίνω
παραβγαίνω
ξεβγαίνω
αντιβγαίνω
μπαινοβγαίνω
πρωτοβγαίνω
πηγαίνω
πρωτοπηγαίνω
ασελγαίνω
κραδαίνω
φαρδαίνω
βυζαίνω
βαθαίνω
μαθαίνω
ξεμαθαίνω
κακομαθαίνω
καλομαθαίνω
αρχοντομαθαίνω
πρωτομαθαίνω
παθαίνω
κακοπαθαίνω
πολυπαθαίνω
πεθαίνω
αργοπεθαίνω
πληθαίνω
ξανθαίνω
ολισθαίνω
διολισθαίνω
εξολισθαίνω
κατολισθαίνω
ιαίνω
γιαίνω
υγιαίνω
εξυγιαίνω
λειαίνω
προλειαίνω
μιαίνω
ξεκουτιαίνω
αποκουτιαίνω
μπολικαίνω
βασκαίνω
ξεβασκαίνω
λευκαίνω
διαλευκαίνω
απολευκαίνω
γλυκαίνω
απαλαίνω
μελαίνω
τρελαίνω
ξετρελαίνω
αποτρελαίνω
πολλαίνω
ζουρλαίνω
μουρλαίνω
στρογγυλαίνω
κουζουλαίνω
κουλαίνω
λωλαίνω
απολωλαίνω
χωλαίνω
σημαίνω
παρασημαίνω
επισημαίνω
προσημαίνω
γραμματοσημαίνω
χαρτοσημαίνω
ασχημαίνω
ασθμαίνω
ποιμαίνω
θερμαίνω
διαθερμαίνω
αναθερμαίνω
παραθερμαίνω
υποθερμαίνω
προθερμαίνω
υπερθερμαίνω
ξεθυμαίνω
κυμαίνω
διακυμαίνω
απολυμαίνω
φθηναίνω
φτηναίνω
αχαμναίνω
ισχναίνω
ξαίνω
αποξαίνω
λιπαίνω
απολιπαίνω
μπαίνω
ξαναμπαίνω
παραμπαίνω
ρυπαίνω
απορρυπαίνω
σωπαίνω
ραίνω
βαραίνω
παραβαραίνω
μαραίνω
γραίνω
ογραίνω
υγραίνω
ξεραίνω
καταξεραίνω
αποξεραίνω
περαίνω
συμπεραίνω
τρυφεραίνω
δυσχεραίνω
σκληραίνω
αποσκληραίνω
ξηραίνω
αποξηραίνω
ερυθραίνω
μοιραίνω
μακραίνω
παραμακραίνω
ξεμακραίνω
μικραίνω
πικραίνω
παραπικραίνω
καταπικραίνω
πολυπικραίνω
περιρραίνω
χοντραίνω
παραχοντραίνω
σγουραίνω
σκουραίνω
φυραίνω
αλαφραίνω
ελαφραίνω
ευφραίνω
ψυχραίνω
ωχραίνω
μωραίνω
ξεμωραίνω
απομωραίνω
ανασαίνω
βαριανασαίνω
ξανασαίνω
κοντανασαίνω
κουτσαίνω
αβγαταίνω
αυγαταίνω
πλαταίνω
κονταίνω
μουνταίνω
λεπταίνω
αρταίνω
αμαρταίνω
χορταίνω
βλασταίνω
αναβλασταίνω
ακολασταίνω
ανασταίνω
νεκρανασταίνω
παρασταίνω
αναπαρασταίνω
αντικατασταίνω
αποκατασταίνω
ζεσταίνω
ξαναζεσταίνω
παραζεσταίνω
αποσταίνω
ξαποσταίνω
συσταίνω
ανασυσταίνω
αρρωσταίνω
πλουταίνω
προφταίνω
παρεμφαίνω
αποφαίνω
ομορφαίνω
υφαίνω
γλυφαίνω
συνυφαίνω
εξυφαίνω
κουφαίνω
ξεκουφαίνω
ξεϋφαίνω
χαίνω
λαχαίνω
παχαίνω
παραπαχαίνω
τυχαίνω
πετυχαίνω
επιτυχαίνω
συντυχαίνω
αποτυχαίνω
προστυχαίνω
πτωχαίνω
φτωχαίνω
γίνω
απογίνω
δίνω
αναδίνω
ξαναδίνω
παραδίνω
καταδίνω
μεταδίνω
ξεδίνω
αποδίνω
ανταποδίνω
προδίνω
προσδίνω
ωδίνω
κλείνω
κατακλείνω
περικλείνω
ανοιγοκλείνω
εσωκλείνω
μείνω
παραμείνω
επιμείνω
υπομείνω
τείνω
ανατείνω
παρατείνω
κατατείνω
επιτείνω
αντιτείνω
εκτείνω
προεκτείνω
επεκτείνω
υπερεκτείνω
εντείνω
συντείνω
αποτείνω
προτείνω
αντιπροτείνω
φθίνω
κλίνω
συγκλίνω
παρεκκλίνω
αποκλίνω
προσκλίνω
πίνω
παραπίνω
καταπίνω
ξεροκαταπίνω
συμπίνω
σιγοπίνω
τρωγοπίνω
αποπίνω
προπίνω
κρίνω
διακρίνω
ανακρίνω
προανακρίνω
κατακρίνω
εγκρίνω
συγκρίνω
ξεκρίνω
επικρίνω
εκκρίνω
απεκκρίνω
υπερεκκρίνω
λογοκρίνω
προκρίνω
εκτίνω
αποτίνω
πραΰνω
καταπραΰνω
δάκνω
απαγγέλνω
παραγγέλνω
στέλνω
διαβολοστέλνω
αποστέλνω
ξαποστέλνω
ψέλνω
λάμνω
τέμνω
διατέμνω
ανατέμνω
κατατέμνω
περιτέμνω
συντέμνω
γέρνω
αναγέρνω
απαλογέρνω
δέρνω
παραδέρνω
γδέρνω
ξεγδέρνω
βολοδέρνω
ανεμοδέρνω
φουμέρνω
σπέρνω
σέρνω
παρασέρνω
συμπαρασέρνω
ξεσέρνω
χαμοσέρνω
φέρνω
ξαναφέρνω
παραφέρνω
καταφέρνω
κουτσοκαταφέρνω
μεταφέρνω
συνεφέρνω
λογοφέρνω
εγγλεζοφέρνω
γυναικοφέρνω
μεγαλοφέρνω
αγγλοφέρνω
μικροφέρνω
αντροφέρνω
γυροφέρνω
σκουροφέρνω
χωριατοφέρνω
γεροντοφέρνω
παίρνω
ξαναπαίρνω
παραπαίρνω
συνεπαίρνω
αγριοπαίρνω
κακοπαίρνω
αποπαίρνω
προπαίρνω
σούρνω
σιάχνω
φτιάχνω
αρπάχνω
αδράχνω
περιαδράχνω
ψάχνω
ζέχνω
δείχνω
αναδείχνω
ξαναδείχνω
επιδείχνω
αποδείχνω
ανταποδείχνω
υποδείχνω
μικροδείχνω
ρίχνω
ξαναρίχνω
παραρίχνω
ξερίχνω
απορρίχνω
κηρύχνω
αποκηρύχνω
προκηρύχνω
διώχνω
αποδιώχνω
μουλώχνω
στριμώχνω
αμπώχνω
σπρώχνω
αμόνω
χρόνω
ελαύνω
προελαύνω
απελαύνω
επελαύνω
παρελαύνω
ακριβύνω
βραδύνω
επιβραδύνω
γδύνω
φαρδύνω
βαθύνω
εκβαθύνω
εμβαθύνω
μεγεθύνω
πληθύνω
ιθύνω
διευθύνω
απευθύνω
κατευθύνω
μηκύνω
επιμηκύνω
λύνω
μεγαλύνω
ξεδιαλύνω
ομαλύνω
εξομαλύνω
απαλύνω
αμβλύνω
ξελύνω
εκθηλύνω
επιλύνω
ευκολύνω
διευκολύνω
μολύνω
επιμολύνω
πλύνω
ξεπλύνω
αποπλύνω
φτηνύνω
οξύνω
παροξύνω
προπαροξύνω
βαρύνω
παραβαρύνω
επιβαρύνω
ιλαρύνω
φαιδρύνω
σκληρύνω
αποσκληρύνω
μακρύνω
παραμακρύνω
απομακρύνω
μικρύνω
σμικρύνω
λαμπρύνω
αναθαρρύνω
παραθαρρύνω
ενθαρρύνω
αποθαρρύνω
χοντρύνω
παροτρύνω
ευρύνω
διευρύνω
αλαφρύνω
ελαφρύνω
δασύνω
θρασύνω
αποθρασύνω
πλατύνω
διαπλατύνω
ντύνω
ξεντύνω
κοντύνω
λεπτύνω
εκλεπτύνω
φτύνω
χύνω
διαχύνω
παχύνω
βραχύνω
επιβραχύνω
τραχύνω
εκτραχύνω
ταχύνω
επιταχύνω
εγχύνω
ξεχύνω
περιχύνω
εκχύνω
αισχύνω
καταισχύνω
πτωχύνω
ζαβώνω
γκαβώνω
λαβώνω
παλαβώνω
σκλαβώνω
ξεσκλαβώνω
στραβώνω
ξεστραβώνω
αποστραβώνω
διακριβώνω
εξακριβώνω
στιλβώνω
εκθαμβώνω
κολοβώνω
μολυβώνω
γουβώνω
πελαγώνω
παγώνω
ξεπαγώνω
πληγώνω
καταπληγώνω
λιγώνω
καλιγώνω
αναλιγώνω
ξελιγώνω
ριγώνω
μαστιγώνω
φλογώνω
μαργώνω
οργώνω
πυργώνω
ζυγώνω
κοντοζυγώνω
λαδώνω
κλαδώνω
διακλαδώνω
ραβδώνω
χαλυβδώνω
επιμολυβδώνω
λιγδώνω
εκγηπεδώνω
επιπεδώνω
εμπεδώνω
ισοπεδώνω
κρασπεδώνω
βιδώνω
ξεβιδώνω
κλειδώνω
ξεκλειδώνω
διπλοκλειδώνω
οξειδώνω
ψαλιδώνω
σελιδώνω
κηλιδώνω
κιγκλιδώνω
κεραμιδώνω
σανιδώνω
κρηπιδώνω
φκιασιδώνω
φτιασιδώνω
τσιτσιδώνω
ρυτιδώνω
σκαφιδώνω
αψιδώνω
προβοδώνω
ευοδώνω
κατευοδώνω
κορδώνω
καρυδώνω
ξεθεώνω
αποθεώνω
εξιλεώνω
ανανεώνω
στερεώνω
χρεώνω
καταχρεώνω
ξεχρεώνω
υποχρεώνω
καταϋποχρεώνω
πιστοχρεώνω
οστεώνω
ζώνω
γαζώνω
γκαζώνω
μαζώνω
περιμαζώνω
συμμαζώνω
μπαζώνω
καρπαζώνω
μαραζώνω
ξεζώνω
τραπεζώνω
κορνιζώνω
ριζώνω
ξεριζώνω
περιζώνω
εκριζώνω
γαντζώνω
ξεγαντζώνω
μουντζώνω
μουτζώνω
αγκαθώνω
ξεσπαθώνω
ψαθώνω
ξεστηθώνω
απολιθώνω
απιθώνω
ορθώνω
διορθώνω
επιδιορθώνω
ανορθώνω
επανορθώνω
παλινορθώνω
κατορθώνω
μισθώνω
αναμισθώνω
μεταμισθώνω
εκμισθώνω
υπεκμισθώνω
υπομισθώνω
προμισθώνω
βεβαιώνω
διαβεβαιώνω
επαναβεβαιώνω
επιβεβαιώνω
δικαιώνω
παλαιώνω
αναπαλαιώνω
ανακεφαλαιώνω
συγκεφαλαιώνω
αραιώνω
εδραιώνω
ακεραιώνω
περαιώνω
διαπεραιώνω
διεκπεραιώνω
ματαιώνω
κραταιώνω
βιώνω
διαβιώνω
αναβιώνω
επιβιώνω
συμβιώνω
αποβιώνω
προαποβιώνω
παγιώνω
εγκαρδιώνω
αποκαρδιώνω
γειώνω
απογειώνω
προσγειώνω
εξοικειώνω
λειώνω
τελειώνω
αποτελειώνω
μισοτελειώνω
μειώνω
σημειώνω
υποσημειώνω
προσημειώνω
αυξομειώνω
εξαχρειώνω
στοιχειώνω
κακιώνω
ξεκακιώνω
φασκιώνω
ισκιώνω
λιώνω
παλιώνω
σαλιώνω
θεμελιώνω
ξεθεμελιώνω
εκθεμελιώνω
εξαθλιώνω
φιλιώνω
συμφιλιώνω
κοχλιώνω
ζημιώνω
αποζημιώνω
μανιώνω
ξανανιώνω
μετανιώνω
αξιώνω
απαξιώνω
καταξιώνω
αλλοιώνω
αποφλοιώνω
ομοιώνω
εξομοιώνω
παρομοιώνω
προσομοιώνω
αφομοιώνω
αγριώνω
εξαγριώνω
στεριώνω
παστεριώνω
αποθηριώνω
τεκμηριώνω
αλλοτριώνω
απαλλοτριώνω
αροτριώνω
χλωριώνω
φαντασιώνω
ισιώνω
πλαισιώνω
καθοσιώνω
μεταρσιώνω
μετουσιώνω
βελτιώνω
δελτιώνω
αποδελτιώνω
οριζοντιώνω
αρτιώνω
μαλακώνω
τσαλακώνω
ζαβλακώνω
αποβλακώνω
πλακώνω
καταπλακώνω
ψυχοπλακώνω
αυλακώνω
ενθυλακώνω
φυλακώνω
καμακώνω
κλιμακώνω
αποκλιμακώνω
φαρμακώνω
καπακώνω
ξεκαπακώνω
χλαπακώνω
χαρακώνω
περιχαρακώνω
βρακώνω
ξεβρακώνω
χερακώνω
ανθρακώνω
ενανθρακώνω
απανθρακώνω
καταρρακώνω
τσακώνω
χαντακώνω
δαγκώνω
μαγκώνω
διογκώνω
εξογκώνω
σηκώνω
ανασηκώνω
ξανασηκώνω
ξεσηκώνω
μισοσηκώνω
χαλικώνω
χαρτζιλικώνω
ντερλικώνω
βερνικώνω
καρικώνω
πατικώνω
ξεπατικώνω
ορειχαλκώνω
ναρκώνω
αποναρκώνω
σαρκώνω
ενσαρκώνω
μετενσαρκώνω
σβερκώνω
βουρκώνω
φουσκώνω
παραφουσκώνω
ξεφουσκώνω
θηλυκώνω
ξεθηλυκώνω
παλουκώνω
μπουκώνω
αλώνω
ξεχαρβαλώνω
μεγαλώνω
ζαλώνω
μουντζαλώνω
μουτζαλώνω
σιαλώνω
εμφιαλώνω
κοκαλώνω
σκαλώνω
ξεσκαλώνω
μαλώνω
αναλώνω
καταναλώνω
μπαλώνω
ξεσαλώνω
πασσαλώνω
ατσαλώνω
πεταλώνω
μανταλώνω
ξεμανταλώνω
κλειδομανταλώνω
διπλομανταλώνω
εφυαλώνω
σκαρφαλώνω
διχαλώνω
στρεβλώνω
διαστρεβλώνω
αμβλώνω
φραγγελώνω
μπουγελώνω
φακελώνω
νικελώνω
επινικελώνω
ανασκελώνω
φασκελώνω
μελώνω
καραμελώνω
καπελώνω
ξεκαπελώνω
σελώνω
ξεσελώνω
βεβηλώνω
δηλώνω
διαδηλώνω
αντιδιαδηλώνω
εκδηλώνω
υποδηλώνω
καθηλώνω
αποκαθηλώνω
χαμηλώνω
ξηλώνω
παραξηλώνω
προσηλώνω
αναστηλώνω
ψηλώνω
πεδιλώνω
ξεχειλώνω
μπιμπιλώνω
σπιλώνω
κατασπιλώνω
αποψιλώνω
μερακλώνω
πεδικλώνω
περδικλώνω
κυκλώνω
ανακυκλώνω
περικυκλώνω
βραχυκυκλώνω
πεδουκλώνω
περδουκλώνω
μπουρδουκλώνω
επιμεταλλώνω
κρυσταλλώνω
αποκρυσταλλώνω
γρυλλώνω
αποσβολώνω
δολώνω
θολώνω
ξεθολώνω
πολώνω
χολώνω
απλώνω
ξαπλώνω
εξαπλώνω
διπλώνω
αναδιπλώνω
ξεδιπλώνω
επιπλώνω
γουρλώνω
τουρλώνω
καυλώνω
ναυλώνω
στρογγυλώνω
αγκυλώνω
βουλώνω
ξεβουλώνω
υποδουλώνω
βαθουλώνω
κουκουλώνω
ξεκουκουλώνω
επουλώνω
καμπυλώνω
τυλώνω
στυλώνω
αναστυλώνω
αντιστυλώνω
υποστυλώνω
χυλώνω
τυφλώνω
εκτυφλώνω
αποτυφλώνω
κωλώνω
ξεκωλώνω
εξαϋλώνω
καρδαμώνω
τζαμώνω
καλαμώνω
δυναμώνω
ενδυναμώνω
αποδυναμώνω
ξαμώνω
κατραμώνω
βαλσαμώνω
μπαλσαμώνω
ανταμώνω
ξανανταμώνω
ρημώνω
ερημώνω
ασημώνω
σιμώνω
φιμώνω
γραμμώνω
γομώνω
αναγομώνω
φλομώνω
στομώνω
αναστομώνω
αποστομώνω
πεισμώνω
ζυμώνω
θυμώνω
παραθυμώνω
ξεθυμώνω
πουμώνω
ψωμώνω
σαβανώνω
ταβανώνω
νταβανώνω
γανώνω
σπαργανώνω
οργανώνω
διοργανώνω
αναδιοργανώνω
αποδιοργανώνω
μελανώνω
διατρανώνω
στεφανώνω
περιστεφανώνω
ανθοστεφανώνω
στεγνώνω
αποστεγνώνω
ενώνω
εξουθενώνω
κενώνω
εκκενώνω
συνενώνω
αποξενώνω
κατασκηνώνω
προσσεληνώνω
σωληνώνω
διασωληνώνω
αποκτηνώνω
σφηνώνω
ενσφηνώνω
επιδεινώνω
ταπεινώνω
χαλινώνω
αποχαλινώνω
αποτοξινώνω
διακοινώνω
ανακοινώνω
περτσινώνω
επιπλατινώνω
ρητινώνω
συρρικνώνω
πυκνώνω
συμπυκνώνω
γυμνώνω
ξεγυμνώνω
απογυμνώνω
οξυγονώνω
μονώνω
απομονώνω
τονώνω
εκτονώνω
υπνώνω
κεραυνώνω
κατακεραυνώνω
χαυνώνω
αποχαυνώνω
γραπώνω
ταπώνω
τσεπώνω
ερειπώνω
κατερειπώνω
ανακολπώνω
θαμπώνω
κομπώνω
κουμπώνω
ξεκουμπώνω
ανασκουμπώνω
ρουμπώνω
στουμπώνω
τροπώνω
κατατροπώνω
λασπώνω
καταλασπώνω
ξελασπώνω
καλουπώνω
ξεκαλουπώνω
σουλουπώνω
στουπώνω
ξεστουπώνω
κουτουπώνω
τρυπώνω
ξετρυπώνω
τυπώνω
διατυπώνω
αναδιατυπώνω
ανατυπώνω
ξανατυπώνω
παρατυπώνω
μετατυπώνω
εκτυπώνω
εντυπώνω
στερεοτυπώνω
κακοτυπώνω
αποτυπώνω
υποτυπώνω
στυπώνω
εκβαρβαρώνω
ζευγαρώνω
ζαρώνω
στειλιαρώνω
κακαρώνω
ανακαρώνω
θηκαρώνω
ξεθηκαρώνω
αποκαρώνω
σκαρώνω
χαλαρώνω
γλαρώνω
μπαγλαρώνω
μαξιλαρώνω
διπλαρώνω
μουλαρώνω
καμαρώνω
κρυφοκαμαρώνω
σαμαρώνω
ξεσαμαρώνω
μαρμαρώνω
χαλιναρώνω
καπαρώνω
αμπαρώνω
κλειδαμπαρώνω
σαρώνω
αποσαρώνω
κατσαρώνω
ασταρώνω
ξεβλασταρώνω
ζαχαρώνω
ψαρώνω
ξεψαρώνω
διαβρώνω
σκεβρώνω
μαλαγρώνω
ιδρώνω
εφιδρώνω
επανδρώνω
αναδενδρώνω
κυλινδρώνω
ξεϊδρώνω
εξαερώνω
σιδερώνω
ελευθερώνω
απελευθερώνω
καθιερώνω
αφιερώνω
κερώνω
λερώνω
καταλερώνω
πλερώνω
μερώνω
ημερώνω
ενημερώνω
ξημερώνω
εξημερώνω
νερώνω
φανερώνω
ξεφανερώνω
ξενερώνω
πιπερώνω
αλατοπιπερώνω
εξουδετερώνω
αλληλοεξουδετερώνω
κασσιτερώνω
επικασσιτερώνω
πτερώνω
αναπτερώνω
αστερώνω
ξαστερώνω
δευτερώνω
λευτερώνω
φτερώνω
αναφτερώνω
κληρώνω
ολοκληρώνω
αποκληρώνω
πληρώνω
αναπληρώνω
ξεπληρώνω
εκπληρώνω
συμπληρώνω
αλληλοσυμπληρώνω
ακριβοπληρώνω
κακοπληρώνω
καλοπληρώνω
αποπληρώνω
αδροπληρώνω
προπληρώνω
χρυσοπληρώνω
υπερπληρώνω
βαραθρώνω
καταβαραθρώνω
αποσαθρώνω
αρθρώνω
διαρθρώνω
αναδιαρθρώνω
αποδιαρθρώνω
συναρθρώνω
εξαρθρώνω
μαχαιρώνω
συσπειρώνω
στειρώνω
αποστειρώνω
μπακιρώνω
φαλακρώνω
νεκρώνω
απονεκρώνω
κορώνω
αναρρώνω
πετρώνω
μαντρώνω
περιμαντρώνω
δεντρώνω
αναδεντρώνω
κεντρώνω
συγκεντρώνω
επικεντρώνω
αποκεντρώνω
στρώνω
γκαστρώνω
μπλαστρώνω
καταστρώνω
ξεστρώνω
ενορχηστρώνω
αγκιστρώνω
ξαγκιστρώνω
απαγκιστρώνω
καπιστρώνω
ξεκαπιστρώνω
επιστρώνω
λιθοστρώνω
ανθοστρώνω
πλακοστρώνω
χαλικοστρώνω
καλοστρώνω
ασφαλτοστρώνω
λυτρώνω
απολυτρώνω
μουτρώνω
φυτρώνω
ξεφυτρώνω
αμαυρώνω
σταυρώνω
διασταυρώνω
αργυρώνω
ψευδαργυρώνω
εξαργυρώνω
επαργυρώνω
αλευρώνω
απονευρώνω
εκπαραθυρώνω
κυρώνω
ακυρώνω
κατακυρώνω
αγκυρώνω
επικυρώνω
προσεπικυρώνω
προσκυρώνω
μυρώνω
σαβουρώνω
ξεσαβουρώνω
σγουρώνω
μουντζουρώνω
μουτζουρώνω
τσεκουρώνω
ταμπουρώνω
σουρώνω
μαστουρώνω
πυρώνω
αναπυρώνω
αναζωπυρώνω
βουτυρώνω
αποβουτυρώνω
γεφυρώνω
οχυρώνω
κατοχυρώνω
αλαφρώνω
ξαλαφρώνω
ελαφρώνω
ξελαφρώνω
αποτεφρώνω
σουφρώνω
μουχρώνω
πωρώνω
σώνω
δασώνω
αναδασώνω
φεσώνω
ισώνω
εξισώνω
χασισώνω
αποσώνω
τραβερσώνω
χερσώνω
ξεχερσώνω
εκχερσώνω
θαλασσώνω
προσθαλασσώνω
πισσώνω
ταρατσώνω
χαρατσώνω
ξεμπρατσώνω
πετσώνω
καρφιτσώνω
καλτσώνω
ξεκαλτσώνω
παπουτσώνω
αλυσώνω
χρυσώνω
επιχρυσώνω
περιχρυσώνω
κρεβατώνω
ενυδατώνω
αφυδατώνω
ανακατώνω
σκατώνω
ξεσκατώνω
αφαλατώνω
ματώνω
μαλαματώνω
καταματώνω
πραγματώνω
αιματώνω
αποσφαλματώνω
τελματώνω
αποτελματώνω
αρματώνω
ξαρματώνω
εκσπερματώνω
πεισματώνω
βυσματώνω
αποπνευματώνω
ενσωματώνω
μετενσωματώνω
συσσωματώνω
αναχωματώνω
επιχωματώνω
εκχωματώνω
θανατώνω
πατώνω
ξεπατώνω
κερατώνω
περατώνω
αποπερατώνω
αναστατώνω
αποσκελετώνω
γλιτώνω
σπιτώνω
ξεσπιτώνω
τριτώνω
πλευριτώνω
τσιτώνω
πακτώνω
πυρακτώνω
βαλτώνω
σμαλτώνω
ασφαλτώνω
γιγαντώνω
βαλαντώνω
ταλαντώνω
ξεφαντώνω
τσιμεντώνω
τεντώνω
παρατεντώνω
ξετεντώνω
πολυτεντώνω
εξοντώνω
αλληλοεξοντώνω
φουντώνω
σκοτώνω
κατασκοτώνω
αδικοσκοτώνω
αλληλοσκοτώνω
χαρτώνω
φορτώνω
παραφορτώνω
μεταφορτώνω
ξεφορτώνω
εκφορτώνω
ξυλοφορτώνω
υπερφορτώνω
βαρυφορτώνω
κυρτώνω
ανακυρτώνω
γιαουρτώνω
παστώνω
ασβεστώνω
απασβεστώνω
μεστώνω
πιστώνω
διαπιστώνω
μουστώνω
ελαττώνω
αυτώνω
απαυτώνω
γλυτώνω
χουφτώνω
παχτώνω
σταχτώνω
νυχτώνω
φουχτώνω
κρυώνω
δικτυώνω
στριφώνω
αδελφώνω
συναδελφώνω
καρφώνω
ξεκαρφώνω
αδερφώνω
συναδερφώνω
μορφώνω
διαμορφώνω
αναδιαμορφώνω
αναμορφώνω
παραμορφώνω
μεταμορφώνω
επιμορφώνω
συμμορφώνω
κουφώνω
σκουφώνω
ξεσκουφώνω
κορυφώνω
αποκορυφώνω
χώνω
αναχώνω
συναχώνω
παραχώνω
καταχώνω
σταχώνω
αγχώνω
στελεχώνω
ξεχώνω
αποτριχώνω
προσχώνω
πτυχώνω
ψυχώνω
αναψυχώνω
εμψυχώνω
μετεμψυχώνω
καψώνω
υψώνω
γυψώνω
ανυψώνω
εξυψώνω
υπερυψώνω
αθωώνω
στοιβάξω
διδάξω
σκιάξω
σιάξω
φτιάξω
ξαναφτιάξω
αλαλάξω
μαλάξω
σταλάξω
κατασταλάξω
ενσταλάξω
αλλάξω
συνδιαλλάξω
εναλλάξω
απαλλάξω
παραλλάξω
μεταλλάξω
ανταλλάξω
φυλάξω
διαφυλάξω
επιφυλάξω
προφυλάξω
ρημάξω
τρομάξω
αναστενάξω
τινάξω
ανατινάξω
ξετινάξω
εκτινάξω
αποτινάξω
συνάξω
φωνάξω
αρπάξω
διαρπάξω
αναρπάξω
υφαρπάξω
σπαράξω
κατασπαράξω
αλληλοσπαράξω
ταράξω
διαταράξω
αναταράξω
καταταράξω
συνταράξω
χαράξω
αναχαράξω
παραχαράξω
εγχαράξω
πειράξω
κράξω
ανακράξω
πράξω
συμπράξω
εισπράξω
φράξω
ξεφράξω
περιφράξω
τάξω
διατάξω
πατάξω
παρατάξω
κατατάξω
πετάξω
παραπετάξω
ξεπετάξω
κοιτάξω
ξανακοιτάξω
στραβοκοιτάξω
γλυκοκοιτάξω
καλοκοιτάξω
αλληλοκοιτάξω
λοξοκοιτάξω
κρυφοκοιτάξω
επιτάξω
τραντάξω
εντάξω
επανεντάξω
συντάξω
προτάξω
στάξω
βαστάξω
υποβαστάξω
αποστάξω
προστάξω
σφάξω
κατασφάξω
ψάξω
έξω
παραέξω
διαλέξω
επιλέξω
εκλέξω
συλλέξω
αναπλέξω
εμπλέξω
αναφλέξω
απέξω
βρέξω
τρέξω
ανατρέξω
προσέξω
αντέξω
τραβήξω
παρατραβήξω
αποτραβήξω
πηδήξω
βογκήξω
λήξω
καταλήξω
πλήξω
επιπλήξω
ζουλήξω
πήξω
μπήξω
πρήξω
φυσήξω
τήξω
βροντήξω
σκουντήξω
βαστήξω
βουτήξω
ρουφήξω
παίξω
ξαναπαίξω
περιπαίξω
αναμπαίξω
εμπαίξω
τρεμοπαίξω
χαρτοπαίξω
αγγίξω
δείξω
αναδείξω
καταδείξω
επιδείξω
αποδείξω
υποδείξω
συμμείξω
θίξω
εξελίξω
ξετυλίξω
περιτυλίξω
εκτυλίξω
σμίξω
πνίξω
ανοίξω
διανοίξω
ξανανοίξω
ρίξω
στηρίξω
υποστηρίξω
αλληλοϋποστηρίξω
βουίξω
ελέγξω
υπάρξω
όξω
απόξω
κηρύξω
διακηρύξω
ανακηρύξω
επικηρύξω
αποκηρύξω
προκηρύξω
διορύξω
εξορύξω
αναπτύξω
ψύξω
διώξω
καταδιώξω
επιδιώξω
στριμώξω
σπρώξω
πω
άπω
τσουράπω
διέπω
σκέπω
βλέπω
διαβλέπω
αναβλέπω
ξαναβλέπω
επαναβλέπω
παραβλέπω
επιβλέπω
περιβλέπω
καλοβλέπω
αγγελοβλέπω
αποβλέπω
υποβλέπω
προβλέπω
πρωτοβλέπω
προσβλέπω
ρέπω
δρέπω
διαπρέπω
αμφιρρέπω
τρέπω
ανατρέπω
παρατρέπω
μετατρέπω
επιτρέπω
εκτρέπω
αποτρέπω
προτρέπω
λείπω
διαλείπω
παραλείπω
εγκαταλείπω
εκλείπω
ελλείπω
απολείπω
θάλπω
περιθάλπω
υποθάλπω
μέλπω
μπω
λάμπω
διαλάμπω
αναλάμπω
περιλάμπω
αντιλάμπω
μπάμπω
πέμπω
διαπέμπω
αναπέμπω
παραπέμπω
καταπέμπω
εκπέμπω
αποπέμπω
προπέμπω
έρπω
τέρπω
υφέρπω
τρόπω
οσονούπω
άρω
αριβάρω
προβάρω
κονσερβάρω
πρατιγάρω
καργάρω
γραδάρω
γδάρω
αγκαζάρω
πρεζάρω
φρεζάρω
τεζάρω
στιλιζάρω
κορνιζάρω
μπιζάρω
γκριζάρω
φριζάρω
ποζάρω
καβατζάρω
τραβατζάρω
μανατζάρω
αβαντζάρω
σκαντζάρω
παλαντζάρω
ρομαντζάρω
τζαρτζάρω
μακιγιάρω
μποτιλιάρω
ακομπανιάρω
στανιάρω
κοπιάρω
τρακάρω
φρακάρω
τιγκάρω
τσεκάρω
διπλοτσεκάρω
στεκάρω
πικάρω
λαμπικάρω
φαμπρικάρω
φρικάρω
μποσικάρω
πετσικάρω
κριτικάρω
προβοκάρω
μπλοκάρω
ξεμπλοκάρω
σοκάρω
στοκάρω
μαρκάρω
παρκάρω
μπαρκάρω
ξεμπαρκάρω
λασκάρω
ξελασκάρω
φρεσκάρω
ρισκάρω
φισκάρω
μπουκάρω
τραμπουκάρω
ξεμπουκάρω
κιαλάρω
καλάρω
αμπαλάρω
πινελάρω
κολλάρω
κοντρολάρω
διπλάρω
ντριμπλάρω
κομπλάρω
ντουμπλάρω
παρλάρω
ρεγουλάρω
σκαπουλάρω
οντουλάρω
φουλάρω
καμουφλάρω
μάρω
ρεκλαμάρω
λιμάρω
ριμάρω
προστιμάρω
καλμάρω
φιλμάρω
φερμάρω
φορμάρω
ξεφορμάρω
ζουμάρω
καλουμάρω
σουμάρω
φουμάρω
πλανάρω
τρενάρω
φρενάρω
τραινάρω
μινάρω
μαρινάρω
πατινάρω
σατινάρω
ραφινάρω
ταμπονάρω
πατρονάρω
σονάρω
κορνάρω
τορνάρω
μαϊνάρω
εξάρω
κομπλεξάρω
φιξάρω
πάρω
ξαναπάρω
κρεπάρω
φλιπάρω
σαλπάρω
σταμπάρω
σνομπάρω
τρομπάρω
τουμπάρω
αποπάρω
προπάρω
ντοπάρω
στοπάρω
μανουβράρω
φοδράρω
πουδράρω
βιράρω
σκοράρω
φιλτράρω
κεντράρω
σεντράρω
κοντράρω
μοστράρω
λουστράρω
σιγουράρω
φιγουράρω
κουράρω
γλασάρω
πλασάρω
πασάρω
γρασάρω
πρεσάρω
ντρεσάρω
στρεσάρω
πλισάρω
λανσάρω
μαρσάρω
τραβερσάρω
σουλατσάρω
στραπατσάρω
ταπετσάρω
σκιτσάρω
φαλτσάρω
λιντσάρω
κοτσάρω
σκερτσάρω
ορτσάρω
φορτσάρω
λουσάρω
ρετουσάρω
κλατάρω
φαφλατάρω
μπατάρω
τρατάρω
πακετάρω
παρκετάρω
μπουκετάρω
νετάρω
ρετάρω
φλιτάρω
εξιτάρω
σαλτάρω
βολτάρω
μαντάρω
κουμαντάρω
μπαντάρω
σοβεντάρω
κομπλιμεντάρω
τσιμεντάρω
ντοκουμεντάρω
πατεντάρω
σιγοντάρω
σεγκοντάρω
σεκοντάρω
μοντάρω
ξεμοντάρω
ποντάρω
τσοντάρω
μουντάρω
φουντάρω
μποϊκοτάρω
πιλοτάρω
σαμποτάρω
σοτάρω
σκαρτάρω
ξεσκαρτάρω
σοβερτάρω
φλερτάρω
κορτάρω
ρεστάρω
τεστάρω
ακοστάρω
γουστάρω
σουτάρω
ρεφάρω
μπλοφάρω
λουφάρω
γιουχάρω
ξέρω
περαιτέρω
αστέρω
ανωτέρω
κατωτέρω
φέρω
διαφέρω
ενδιαφέρω
αναφέρω
προαναφέρω
επαναφέρω
παραφέρω
καταφέρω
μεταφέρω
επιφέρω
συνεπιφέρω
περιφέρω
εκφέρω
συνεκφέρω
συμφέρω
αποφέρω
υποφέρω
προφέρω
συμπροφέρω
εισφέρω
συνεισφέρω
προσφέρω
αίρω
καθαίρω
μαρμαίρω
εξαίρω
γεραίρω
χαίρω
συγχαίρω
επιχαίρω
σερβίρω
γείρω
συναγείρω
εγείρω
διεγείρω
ανεγείρω
συνεγείρω
εξεγείρω
απαλογείρω
δείρω
φθείρω
διαφθείρω
παραφθείρω
περικείρω
παρενείρω
σπείρω
διασπείρω
εγκατασπείρω
ενσπείρω
χείρω
ραμολίρω
γαρνίρω
οικτίρω
βρω
δρω
αιγόκερω
μπέκρω
πόρρω
χρω
αυτοφόρω
γύρω
τριγύρω
εφεύρω
σύρω
διασύρω
ανασύρω
παρασύρω
συμπαρασύρω
επισύρω
αποσύρω
συμφύρω
αυτοφώρω
εκχυδαΐσω
εξευρωπαΐσω
εξωραΐσω
ταΐσω
καλοταΐσω
εξαρχαΐσω
γιουχαΐσω
βάσω
διαβάσω
ξαναδιαβάσω
παραδιαβάσω
ανεβάσω
κατεβάσω
ανεβοκατεβάσω
διαβιβάσω
αναβιβάσω
μεταβιβάσω
επιβιβάσω
συμβιβάσω
αποβιβάσω
υποβιβάσω
προβιβάσω
εμβάσω
προεμβάσω
στεγάσω
μεταστεγάσω
επιστεγάσω
κατασιγάσω
αργάσω
καταυγάσω
διασκεδάσω
σπουδάσω
ιδεάσω
προϊδεάσω
δελεάσω
επηρεάσω
φθάσω
βιάσω
παραβιάσω
εκβιάσω
αγιάσω
καθαγιάσω
καταλαγιάσω
πλαγιάσω
εξαγιάσω
σφαγιάσω
λογιάσω
ξελογιάσω
ζυγιάσω
αντιζυγιάσω
καλοζυγιάσω
ισοζυγιάσω
τυλιγαδιάσω
λαμπαδιάσω
αραδιάσω
ξεπαραδιάσω
βραδιάσω
κατσαδιάσω
αλφαδιάσω
ζοχαδιάσω
σχεδιάσω
ανασχεδιάσω
προσχεδιάσω
αηδιάσω
αιφνιδιάσω
ξοδιάσω
σοδιάσω
εφοδιάσω
ανεφοδιάσω
ευωδιάσω
εκθειάσω
καλαθιάσω
αρμαθιάσω
λεκιάσω
νοικιάσω
ενοικιάσω
ξενοικιάσω
υπενοικιάσω
σκιάσω
επισκιάσω
λιάσω
σαραβαλιάσω
τσουβαλιάσω
αγκαλιάσω
σφιχταγκαλιάσω
αλαλιάσω
σμπαραλιάσω
θρυψαλιάσω
ρελιάσω
κουρελιάσω
κασελιάσω
δειλιάσω
ξεκοιλιάσω
χιλιάσω
αναμαλλιάσω
ξεμαλλιάσω
καταβολιάσω
εμβολιάσω
μπολιάσω
σολιάσω
σχολιάσω
αναγουλιάσω
μουλιάσω
ξεπουπουλιάσω
καρουλιάσω
αναφουφουλιάσω
χουχουλιάσω
μουχλιάσω
φωλιάσω
θυμιάσω
εγκωμιάσω
λαχανιάσω
εγκαινιάσω
ξεκατινιάσω
βελονιάσω
στημονιάσω
καδρονιάσω
θρονιάσω
σεντονιάσω
πιρουνιάσω
φουρτουνιάσω
ξαφνιάσω
ξαραχνιάσω
εξιχνιάσω
αρραβωνιάσω
θημωνιάσω
καταχωνιάσω
μοιάσω
παρομοιάσω
προσομοιάσω
πιάσω
σιροπιάσω
σοροπιάσω
ντροπιάσω
καταντροπιάσω
κουβαριάσω
λογαριάσω
ξεποδαριάσω
ανταριάσω
ξεχορταριάσω
συνεδριάσω
μεσημεριάσω
καθετηριάσω
δηλητηριάσω
εκπλειστηριάσω
καυτηριάσω
ακρωτηριάσω
συνταιριάσω
ξεψειριάσω
μετριάσω
κουλουριάσω
καμπουριάσω
ενεχυριάσω
σωριάσω
ψωριάσω
δεκαπλασιάσω
πολλαπλασιάσω
εξαπλασιάσω
τετραπλασιάσω
πενταπλασιάσω
εκατονταπλασιάσω
διπλασιάσω
αναδιπλασιάσω
τριπλασιάσω
κοψομεσιάσω
πλησιάσω
ξεκουκουτσιάσω
θυσιάσω
ενθουσιάσω
κατενθουσιάσω
εξουσιάσω
απουσιάσω
παρουσιάσω
εντυπωσιάσω
ματιάσω
δεματιάσω
ξεματιάσω
κομματιάσω
κατακομματιάσω
κουβεντιάσω
ξεδοντιάσω
εστιάσω
ξεμπροστιάσω
αλαφιάσω
ενταφιάσω
ξεγοφιάσω
ξεμοναχιάσω
ανατριχιάσω
νυχιάσω
ξενυχιάσω
αναγκάσω
πειθαναγκάσω
εξαναγκάσω
καταναγκάσω
ψεκάσω
δικάσω
καταδικάσω
επιδικάσω
εκδικάσω
προδικάσω
προεικάσω
σκάσω
μηρυκάσω
αναμηρυκάσω
χαλάσω
αποχαλάσω
γελάσω
ξεγελάσω
περιγελάσω
χαζογελάσω
παιζογελάσω
χασκογελάσω
χαμογελάσω
κρυφογελάσω
παρελάσω
θηλάσω
αποθηλάσω
διαθλάσω
κλάσω
ανακλάσω
αντανακλάσω
κολάσω
σχολάσω
δαμάσω
κρεμάσω
ξεκρεμάσω
δοκιμάσω
ξαναδοκιμάσω
επιδοκιμάσω
αποδοκιμάσω
πρωτοδοκιμάσω
ετοιμάσω
προετοιμάσω
ωριμάσω
ατιμάσω
ακμάσω
ονομάσω
επονομάσω
παρονομάσω
κατονομάσω
μετονομάσω
θαυμάσω
πεινάσω
λιμνάσω
γυμνάσω
εκγυμνάσω
προγυμνάσω
κατευνάσω
δοξάσω
σκεπάσω
ξεσκεπάσω
μπάσω
κομπάσω
συναρπάσω
σπάσω
διασπάσω
ανασπάσω
ξεσπάσω
περισπάσω
αποσπάσω
συσπάσω
σωπάσω
βράσω
παραβράσω
ξεβράσω
δράσω
επιδράσω
αλληλεπιδράσω
αντιδράσω
αποδράσω
γεράσω
παραγεράσω
κεράσω
υπερκεράσω
ξεράσω
περάσω
διαπεράσω
ξαναπεράσω
ξεπεράσω
καλοπεράσω
προσπεράσω
μοιράσω
διαμοιράσω
ξαναμοιράσω
αγοράσω
εξαγοράσω
προαγοράσω
κουράσω
κατακουράσω
ξεκουράσω
παραφράσω
μεταφράσω
εκφράσω
εξετάσω
επανεξετάσω
συνεξετάσω
καλοεξετάσω
εορτάσω
συνεορτάσω
γιορτάσω
χορτάσω
διστάσω
αποστάσω
ξαποστάσω
φτάσω
προφτάσω
συνδυάσω
σκευάσω
διασκευάσω
ανασκευάσω
παρασκευάσω
προπαρασκευάσω
κατασκευάσω
ανακατασκευάσω
προκατασκευάσω
πρωτοκατασκευάσω
μετασκευάσω
επισκευάσω
συσκευάσω
χλευάσω
χάσω
ξεχάσω
αποξεχάσω
διχάσω
ησυχάσω
καθησυχάσω
διψάσω
ξεδιψάσω
επωάσω
έσω
δέσω
επιδέσω
συνδέσω
αλυσοδέσω
θέσω
διαθέσω
αναθέσω
παραθέσω
αντιπαραθέσω
καταθέσω
μεταθέσω
επιθέσω
εκθέσω
συνθέσω
εναποθέσω
υποθέσω
προϋποθέσω
προσθέσω
πιέσω
καταπιέσω
συμπιέσω
αποσυμπιέσω
μεταμφιέσω
αρκέσω
επαρκέσω
αλέσω
καλέσω
ανακαλέσω
μετακαλέσω
εγκαλέσω
συγκαλέσω
αποκαλέσω
προκαλέσω
προσκαλέσω
τελέσω
διατελέσω
επιτελέσω
εκτελέσω
συντελέσω
αποτελέσω
μέσω
συναινέσω
παινέσω
παραινέσω
πονέσω
συμπονέσω
κοιλοπονέσω
ψυχοπονέσω
πέσω
εκπέσω
υποπέσω
αρέσω
καλαρέσω
καθαιρέσω
διαιρέσω
αναιρέσω
συναιρέσω
εξαιρέσω
υπεξαιρέσω
αφαιρέσω
προσθαφαιρέσω
μπορέσω
φορέσω
ξαναφορέσω
μαυροφορέσω
πρωτοφορέσω
χωρέσω
συγχωρέσω
συχωρέσω
χέσω
μεσολαβήσω
διαμεσολαβήσω
ασεβήσω
χρονοτριβήσω
βομβήσω
αποσοβήσω
σβήσω
θορυβήσω
καταθορυβήσω
σαλαγήσω
ξεναγήσω
βιαιοπραγήσω
αιμορραγήσω
ναυαγήσω
οδηγήσω
καθοδηγήσω
κυνηγήσω
εξηγήσω
επεξηγήσω
παρεξηγήσω
πλοηγήσω
ναυπηγήσω
χορηγήσω
επιχορηγήσω
καταστρατηγήσω
ριγήσω
αναριγήσω
σιγήσω
νοσταλγήσω
αναλογήσω
βλογήσω
παλιλλογήσω
τραβολογήσω
ακριβολογήσω
ανακριβολογήσω
θριαμβολογήσω
ψευδολογήσω
χαϊδολογήσω
θεολογήσω
χαζολογήσω
πεζολογήσω
νηολογήσω
ανθολογήσω
σπουδαιολογήσω
χυδαιολογήσω
δικαιολογήσω
αστειολογήσω
αξιολογήσω
αιτιολογήσω
εναντιολογήσω
κακολογήσω
συνθηκολογήσω
ηθικολογήσω
πλιατσικολογήσω
θεωρητικολογήσω
πολιτικολογήσω
σκανδαλολογήσω
φιλολογήσω
ψιλολογήσω
μολογήσω
βαθμολογήσω
αναβαθμολογήσω
τιμολογήσω
προτιμολογήσω
ομολογήσω
συνομολογήσω
ξομολογήσω
εξομολογήσω
δρομολογήσω
αρμολογήσω
συναρμολογήσω
αποσυναρμολογήσω
σπερμολογήσω
δασμολογήσω
ετυμολογήσω
παρετυμολογήσω
πιθανολογήσω
θρηνολογήσω
ελεεινολογήσω
κοινολογήσω
υμνολογήσω
μονολογήσω
χρονολογήσω
μεταχρονολογήσω
προχρονολογήσω
κινδυνολογήσω
τεχνολογήσω
δοξολογήσω
παραδοξολογήσω
τσιμπολογήσω
τροπολογήσω
καρπολογήσω
σοβαρολογήσω
δεκαρολογήσω
αερολογήσω
ιερολογήσω
υστερολογήσω
δευτερολογήσω
προχειρολογήσω
μοιρολογήσω
μακρολογήσω
μπεκρολογήσω
φορολογήσω
πληκτρολογήσω
παντρολογήσω
αισχρολογήσω
δροσολογήσω
συνθηματολογήσω
επιχειρηματολογήσω
λημματολογήσω
στρατολογήσω
ρουσφετολογήσω
χαριτολογήσω
απεραντολογήσω
παρελθοντολογήσω
λεπτολογήσω
βλαστολογήσω
αοριστολογήσω
κοστολογήσω
περιττολογήσω
περιαυτολογήσω
ναυτολογήσω
ταυτολογήσω
κρυολογήσω
ευφυολογήσω
σταχυολογήσω
ψοφολογήσω
κορφολογήσω
σταχολογήσω
ψυχολογήσω
ευλογήσω
πολυλογήσω
αργήσω
καταργήσω
καλλιεργήσω
κωλυσιεργήσω
ενεργήσω
διενεργήσω
επενεργήσω
συνεργήσω
απεργήσω
κρεουργήσω
κατακρεουργήσω
ραδιουργήσω
δημιουργήσω
αναδημιουργήσω
ανοσιουργήσω
μεγαλουργήσω
τεχνουργήσω
ιερουργήσω
χειρουργήσω
θαυματουργήσω
λειτουργήσω
επαναλειτουργήσω
συλλειτουργήσω
υπολειτουργήσω
δυσλειτουργήσω
στιχουργήσω
τρυγήσω
παιδαγωγήσω
διαπαιδαγωγήσω
δημαγωγήσω
καταδημαγωγήσω
χαλιναγωγήσω
σκληραγωγήσω
χειραγωγήσω
λαφυραγωγήσω
φωταγωγήσω
ψυχαγωγήσω
μαδήσω
τροχοπεδήσω
κελαηδήσω
πηδήσω
αναπηδήσω
μεταπηδήσω
χοροπηδήσω
υπερπηδήσω
παρασπονδήσω
ξεπροβοδήσω
ορθοποδήσω
αισχροκερδήσω
απαυδήσω
τραγουδήσω
σιγοτραγουδήσω
διεκτραγωδήσω
διακωμωδήσω
παλινωδήσω
παρωδήσω
ελεήσω
ζήσω
ξαναζήσω
επιζήσω
καλοζήσω
απομυζήσω
αντιπαθήσω
συμπαθήσω
δεινοπαθήσω
προσπαθήσω
ξαναπροσπαθήσω
διηθήσω
βοηθήσω
υποβοηθήσω
απειθήσω
ανθήσω
πενθήσω
βαρυπενθήσω
ποθήσω
εκπορθήσω
ακολουθήσω
εξακολουθήσω
επακολουθήσω
παρακολουθήσω
μοχθήσω
ωθήσω
εξωθήσω
προωθήσω
απωθήσω
παρωθήσω
ποιήσω
παραποιήσω
μεταποιήσω
εκποιήσω
κονσερβοποιήσω
ενεργοποιήσω
απενεργοποιήσω
υπουργοποιήσω
οικοπεδοποιήσω
ειδοποιήσω
προειδοποιήσω
σελιδοποιήσω
θεοποιήσω
στερεοποιήσω
μυθοποιήσω
απομυθοποιήσω
κεφαλαιοποιήσω
ωραιοποιήσω
παγιοποιήσω
τελειοποιήσω
αξιοποιήσω
γελοιοποιήσω
δραστηριοποιήσω
περιθωριοποιήσω
δημοσιοποιήσω
κακοποιήσω
κωδικοποιήσω
αποκωδικοποιήσω
μαζικοποιήσω
εθνικοποιήσω
αποποινικοποιήσω
κοινωνικοποιήσω
κομματικοποιήσω
κρατικοποιήσω
αποκρατικοποιήσω
εντατικοποιήσω
πολιτικοποιήσω
αστικοποιήσω
πλαστικοποιήσω
ιδιωτικοποιήσω
στρατιωτικοποιήσω
αρχικοποιήσω
μεγαλοποιήσω
ομαλοποιήσω
μελοποιήσω
απλοποιήσω
υλοποιήσω
επισημοποιήσω
νομιμοποιήσω
γονιμοποιήσω
μονιμοποιήσω
χρησιμοποιήσω
ξαναχρησιμοποιήσω
επαναχρησιμοποιήσω
στεγανοποιήσω
ικανοποιήσω
βιομηχανοποιήσω
ενοποιήσω
συγκεκριμενοποιήσω
διεθνοποιήσω
αποδιεθνοποιήσω
κοινοποιήσω
σαπωνοποιήσω
τροποποιήσω
τυποποιήσω
προσωποποιήσω
υγροποιήσω
σταθεροποιήσω
αποσταθεροποιήσω
φιλελευθεροποιήσω
ουδετεροποιήσω
διαφοροποιήσω
ισχυροποιήσω
ανοσοποιήσω
δραματοποιήσω
πραγματοποιήσω
συστηματοποιήσω
σχηματοποιήσω
αυτοματοποιήσω
συρματοποιήσω
εμπορευματοποιήσω
σωματοποιήσω
συνειδητοποιήσω
αισθητοποιήσω
αναισθητοποιήσω
ευαισθητοποιήσω
κινητοποιήσω
ακινητοποιήσω
τακτοποιήσω
πολτοποιήσω
κονιορτοποιήσω
μεγιστοποιήσω
πιστοποιήσω
βελτιστοποιήσω
ελαχιστοποιήσω
ρευστοποιήσω
γνωστοποιήσω
ταχτοποιήσω
μορφοποιήσω
ενοχοποιήσω
μνησικακήσω
πελεκήσω
αδικήσω
αντιδικήσω
διεκδικήσω
φυγοδικήσω
ερημοδικήσω
χειροδικήσω
αυτοδικήσω
στρεψοδικήσω
νικήσω
κατανικήσω
φιλονικήσω
διαφιλονικήσω
υπερνικήσω
διοικήσω
κακοδιοικήσω
συνοικήσω
αποικήσω
εποικήσω
παροικήσω
κατοικήσω
συγκατοικήσω
μετοικήσω
γρικήσω
ρυμουλκήσω
ξιφουλκήσω
καραδοκήσω
δωροδοκήσω
ευδοκήσω
δολοπλοκήσω
πολιορκήσω
επιορκήσω
ασκήσω
ενασκήσω
φωνασκήσω
εξασκήσω
βοσκήσω
καβαλήσω
κουβαλήσω
κουτρουβαλήσω
γαργαλήσω
λαλήσω
διαλαλήσω
αντιλαλήσω
σπαταλήσω
κατασπαταλήσω
θελήσω
δρασκελήσω
αμελήσω
παραμελήσω
ωφελήσω
απειλήσω
μιλήσω
ξαναμιλήσω
παραμιλήσω
αντιμιλήσω
ομιλήσω
κακομιλήσω
γλυκομιλήσω
καλομιλήσω
συνομιλήσω
πρωτομιλήσω
κρυφομιλήσω
πολυμιλήσω
φιλήσω
γλυκοφιλήσω
νεκροφιλήσω
κολλήσω
συγκολλήσω
ανασυγκολλήσω
ξεκολλήσω
επικολλήσω
αποκολλήσω
θυροκολλήσω
αφισοκολλήσω
πρωτοκολλήσω
τοιχοκολλήσω
προσκολλήσω
φεγγοβολήσω
ριζοβολήσω
τριζοβολήσω
λιθοβολήσω
σπιθοβολήσω
ανθοβολήσω
κανονιοβολήσω
ακτινοβολήσω
γεννοβολήσω
ξερνοβολήσω
κεραυνοβολήσω
αστραποβολήσω
ροβολήσω
σπινθηροβολήσω
πετροβολήσω
πυροβολήσω
φωτοβολήσω
μοσχοβολήσω
πολυβολήσω
αμολήσω
ξαμολήσω
αυτομολήσω
αναπολήσω
ξαπολήσω
περιπολήσω
απεμπολήσω
ονειροπολήσω
πυρπολήσω
μελαγχολήσω
απασχολήσω
αντλήσω
εξαντλήσω
κυλήσω
ξανακυλήσω
κατρακυλήσω
αιματοκυλήσω
πουλήσω
μεταπουλήσω
ξεπουλήσω
ακριβοπουλήσω
μοσχοπουλήσω
μασουλήσω
τσουλήσω
κουτουλήσω
ιεροσυλήσω
ξοφλήσω
εξοφλήσω
προεξοφλήσω
σκουντουφλήσω
ενοχλήσω
παρενοχλήσω
πωλήσω
μεταπωλήσω
μονοπωλήσω
προπωλήσω
γαμήσω
πολεμήσω
καταπολεμήσω
ηρεμήσω
παρεπιδημήσω
ενδημήσω
αποδημήσω
βλαστημήσω
βλασφημήσω
δυσφημήσω
επευφημήσω
ισοβαθμήσω
χωροσταθμήσω
αριθμήσω
συναριθμήσω
απαριθμήσω
καταριθμήσω
ευδοκιμήσω
τιμήσω
διατιμήσω
ανατιμήσω
επιτιμήσω
εκτιμήσω
επανεκτιμήσω
συνεκτιμήσω
υπερεκτιμήσω
φιλοτιμήσω
αποτιμήσω
υποτιμήσω
προτιμήσω
υπερτιμήσω
τολμήσω
αποτολμήσω
δομήσω
αναδομήσω
οικοδομήσω
ανοικοδομήσω
βυσσοδομήσω
παιδοκομήσω
γεροκομήσω
γηροκομήσω
παρανομήσω
ταξινομήσω
οικονομήσω
εξοικονομήσω
βαθμονομήσω
κληρονομήσω
συγκληρονομήσω
χειρονομήσω
παλινδρομήσω
πελαγοδρομήσω
παγοδρομήσω
πεζοδρομήσω
οπισθοδρομήσω
πλαγιοδρομήσω
σταδιοδρομήσω
ουριοδρομήσω
μονοδρομήσω
λοξοδρομήσω
δολιχοδρομήσω
τροχοδρομήσω
ταχυδρομήσω
καρατομήσω
ορθοτομήσω
υλοτομήσω
ρυμοτομήσω
καινοτομήσω
διχοτομήσω
τριχοτομήσω
εξορμήσω
εισορμήσω
εφορμήσω
κοσμήσω
διακοσμήσω
αθυμήσω
πεθυμήσω
επιθυμήσω
ενθυμήσω
λιγοθυμήσω
αποθυμήσω
λιποθυμήσω
ευθυμήσω
αντιγνωμήσω
διχογνωμήσω
πλανήσω
παραπλανήσω
αποπλανήσω
θρασομανήσω
δαπανήσω
καταδαπανήσω
κοπανήσω
αδρανήσω
μεσουρανήσω
ασθενήσω
εξασθενήσω
φιλοξενήσω
προξενήσω
θρηνήσω
κινήσω
διακινήσω
ανακινήσω
παρακινήσω
μετακινήσω
συγκινήσω
κατασυγκινήσω
ξεκινήσω
εκκινήσω
αργοκινήσω
υποκινήσω
αρχινήσω
μεριμνήσω
υμνήσω
ανυμνήσω
εξυμνήσω
τυραννήσω
κατατυραννήσω
γεννήσω
αναγεννήσω
κακογεννήσω
ζωογονήσω
αναζωογονήσω
δονήσω
φθονήσω
αφθονήσω
ζηλοφθονήσω
διακονήσω
πολυπραγμονήσω
κομπορρημονήσω
ασχημονήσω
ανυπομονήσω
λησμονήσω
αλησμονήσω
απολησμονήσω
εγκυμονήσω
καταπονήσω
εκπονήσω
φυγοπονήσω
ματαιοπονήσω
προπονήσω
φρονήσω
παραφρονήσω
καταφρονήσω
περιφρονήσω
ορθοφρονήσω
ομοφρονήσω
ατονήσω
λιμοκτονήσω
αυτοκτονήσω
χειροτονήσω
δολοφονήσω
δειπνήσω
ξυπνήσω
επαγρυπνήσω
κυβερνήσω
διακυβερνήσω
συγκυβερνήσω
ερευνήσω
διερευνήσω
ανερευνήσω
εξερευνήσω
προσκυνήσω
κουνήσω
ταρακουνήσω
φιλοτεχνήσω
συγκοινωνήσω
επικοινωνήσω
διαφωνήσω
αναφωνήσω
παραφωνήσω
τηλεφωνήσω
αντιφωνήσω
εκφωνήσω
συνεκφωνήσω
συμφωνήσω
μαγνητοφωνήσω
απομαγνητοφωνήσω
προσφωνήσω
αισιοδοξήσω
φιλοδοξήσω
αυξήσω
νοήσω
παρανοήσω
κατανοήσω
αγνοήσω
επινοήσω
εννοήσω
υπονοήσω
ευνοήσω
πτοήσω
καταπτοήσω
αγαπήσω
υπεραγαπήσω
πολυαγαπήσω
τσιμπήσω
κολυμπήσω
ακουμπήσω
λογοκοπήσω
χρεοκοπήσω
μεθοκοπήσω
γρονθοκοπήσω
φαντασιοκοπήσω
γυαλοκοπήσω
βολοκοπήσω
ξυλοκοπήσω
δημοκοπήσω
λαμποκοπήσω
χαροκοπήσω
ιδροκοπήσω
φτεροκοπήσω
πλευροκοπήσω
σφυροκοπήσω
γλεντοκοπήσω
ανασκοπήσω
επισκοπήσω
περισκοπήσω
βολιδοσκοπήσω
κερδοσκοπήσω
βιντεοσκοπήσω
στηθοσκοπήσω
βυθοσκοπήσω
ομφαλοσκοπήσω
δημοσκοπήσω
ακτινοσκοπήσω
αποσκοπήσω
καιροσκοπήσω
μαγνητοσκοπήσω
ισορροπήσω
εξισορροπήσω
ερωτοτροπήσω
δυστροπήσω
λυπήσω
καταλυπήσω
τρυπήσω
κατατρυπήσω
παρατυπήσω
ζηλοτυπήσω
πρωτοτυπήσω
φωτοτυπήσω
χτυπήσω
ξαναχτυπήσω
καρδιοχτυπήσω
κονταροχτυπήσω
βροντοχτυπήσω
σιωπήσω
παρασιωπήσω
αποσιωπήσω
εκπροσωπήσω
εκλιπαρήσω
λαχταρήσω
φλυαρήσω
ευημερήσω
χασομερήσω
καρτερήσω
εγκαρτερήσω
υπερτερήσω
στερήσω
αποστερήσω
υστερήσω
καθυστερήσω
ψηφοθηρήσω
παραληρήσω
τηρήσω
διατηρήσω
παρατηρήσω
επιτηρήσω
συντηρήσω
ευκαιρήσω
εγχειρήσω
επιχειρήσω
μεμψιμοιρήσω
δικηγορήσω
δημηγορήσω
συνηγορήσω
παρηγορήσω
γρηγορήσω
μακρηγορήσω
κατηγορήσω
λοιδορήσω
απορήσω
οδοιπορήσω
συνοδοιπορήσω
αργοπορήσω
πεζοπορήσω
ποντοπορήσω
πρωτοπορήσω
βραδυπορήσω
ευπορήσω
ιστορήσω
ανιστορήσω
εξιστορήσω
ανθοφορήσω
κυκλοφορήσω
επανακυκλοφορήσω
οπλοφορήσω
τιτλοφορήσω
παρασημοφορήσω
καρποφορήσω
πληροφορήσω
παραπληροφορήσω
κυοφορήσω
τελεσφορήσω
δυσφορήσω
αναθαρρήσω
μετρήσω
αναμετρήσω
καταμετρήσω
επιμετρήσω
βυθομετρήσω
φυλλομετρήσω
σφυγμομετρήσω
θερμομετρήσω
χρονομετρήσω
χωρομετρήσω
προσμετρήσω
χλιμιντρήσω
γλιστρήσω
ξεγλιστρήσω
οικουρήσω
επικουρήσω
συνεπικουρήσω
φρουρήσω
περιφρουρήσω
κατουρήσω
μαρτυρήσω
καταμαρτυρήσω
ψευδομαρτυρήσω
ολιγωρήσω
φιλοδωρήσω
θεωρήσω
αναθεωρήσω
επιθεωρήσω
θωρήσω
τιμωρήσω
ταλαιπωρήσω
καταταλαιπωρήσω
σκευωρήσω
αναχωρήσω
υπαναχωρήσω
στεναχωρήσω
καταστεναχωρήσω
παραχωρήσω
καταχωρήσω
συγχωρήσω
εκχωρήσω
οπισθοχωρήσω
εμφιλοχωρήσω
στενοχωρήσω
καταστενοχωρήσω
αποχωρήσω
υποχωρήσω
προχωρήσω
εισχωρήσω
προσχωρήσω
μασήσω
αναμασήσω
μισήσω
νοσήσω
κλοτσήσω
εμφυσήσω
κλωσήσω
ουρανοβατήσω
καρκινοβατήσω
σχοινοβατήσω
υπνοβατήσω
αεροβατήσω
αιθεροβατήσω
ονειροβατήσω
ακροβατήσω
ποδηλατήσω
λεηλατήσω
ιχνηλατήσω
κωπηλατήσω
σφυρηλατήσω
σταματήσω
εγκληματήσω
πατήσω
απατήσω
τσαλαπατήσω
ξαναπατήσω
εξαπατήσω
παραπατήσω
καταπατήσω
περιπατήσω
στραβοπατήσω
ποδοπατήσω
αποπατήσω
ακροπατήσω
περπατήσω
νυχτοπερπατήσω
παρατήσω
κρατήσω
παρακρατήσω
κατακρατήσω
συγκρατήσω
επικρατήσω
τρομοκρατήσω
προσωποκρατήσω
δημοπρατήσω
παραστρατήσω
επαναστατήσω
επιστατήσω
αποστατήσω
χοροστατήσω
πρωτοστατήσω
ποδηγετήσω
ευεργετήσω
βιβλιοδετήσω
αθετήσω
ταξιθετήσω
στοιχειοθετήσω
αρχειοθετήσω
οριοθετήσω
υιοθετήσω
ναρκοθετήσω
αθλοθετήσω
νομοθετήσω
θεσμοθετήσω
σκηνοθετήσω
τοποθετήσω
ανατοποθετήσω
επανατοποθετήσω
οροθετήσω
διευθετήσω
νουθετήσω
μελετήσω
κακομελετήσω
καλομελετήσω
προμελετήσω
υπηρετήσω
συνυπηρετήσω
εξυπηρετήσω
αφυπηρετήσω
προϋπηρετήσω
αυθαιρετήσω
χαιρετήσω
αντιχαιρετήσω
αποχαιρετήσω
χειραφετήσω
δυσανασχετήσω
αμφισβητήσω
διαμφισβητήσω
ζητήσω
αναζητήσω
καταζητήσω
επιζητήσω
ψωμοζητήσω
αποζητήσω
συζητήσω
αιτήσω
απαιτήσω
προαπαιτήσω
παραιτήσω
φοιτήσω
επιφοιτήσω
συμφοιτήσω
αποφοιτήσω
παρασιτήσω
καιροφυλακτήσω
ανακτήσω
αγανακτήσω
επανακτήσω
απρακτήσω
ατακτήσω
κατακτήσω
λιποτακτήσω
κυριολεκτήσω
πλεονεκτήσω
μειονεκτήσω
ομοιοκαταληκτήσω
αποκτήσω
συναντήσω
ξανασυναντήσω
απαντήσω
συναπαντήσω
ανταπαντήσω
προϋπαντήσω
καταντήσω
συκοφαντήσω
κατασυκοφαντήσω
κεντήσω
παρακεντήσω
γλεντήσω
επιδοτήσω
λογοδοτήσω
μισθοδοτήσω
πλειοδοτήσω
μειοδοτήσω
δανειοδοτήσω
συνταξιοδοτήσω
εξουσιοδοτήσω
προικοδοτήσω
πριμοδοτήσω
χρησμοδοτήσω
γνωμοδοτήσω
υδροδοτήσω
κληροδοτήσω
ηλεκτροδοτήσω
πυροδοτήσω
χρηματοδοτήσω
σηματοδοτήσω
πιστοδοτήσω
τροφοδοτήσω
αποκοτήσω
συνωμοτήσω
κροτήσω
συγκροτήσω
ανασυγκροτήσω
επικροτήσω
ποδοκροτήσω
χειροκροτήσω
καταχειροκροτήσω
εκπυρσοκροτήσω
προσωποληπτήσω
μεροληπτήσω
αναρτήσω
συναρτήσω
εξαρτήσω
προσαρτήσω
σκιρτήσω
ανασκιρτήσω
αποσκιρτήσω
στήσω
αναστήσω
παραστήσω
καταστήσω
εγκαταστήσω
απεγκαταστήσω
αντικαταστήσω
αποκαταστήσω
βαριεστήσω
δυσαρεστήσω
πρωταγωνιστήσω
συμπρωταγωνιστήσω
απιστήσω
επιστήσω
αλλαξοπιστήσω
δυσπιστήσω
ευχαριστήσω
υπερευχαριστήσω
παλιννοστήσω
συστήσω
αρρωστήσω
αλυχτήσω
ξενυχτήσω
ρωτήσω
ξαναρωτήσω
ερωτήσω
επερωτήσω
ψιλορωτήσω
μυήσω
αφήσω
αναψηλαφήσω
σκιαγραφήσω
τηλεγραφήσω
καλλιγραφήσω
ηθογραφήσω
ορθογραφήσω
οπισθογραφήσω
βιογραφήσω
γελοιογραφήσω
δημοσιογραφήσω
λιβελογραφήσω
αλληλογραφήσω
δακτυλογραφήσω
ανωνυμογραφήσω
μηχανογραφήσω
στενογραφήσω
σκηνογραφήσω
ακτινογραφήσω
εικονογραφήσω
μονογραφήσω
χρονογραφήσω
ιχνογραφήσω
ρυπαρογραφήσω
αρθρογραφήσω
κινηματογραφήσω
πολιτογραφήσω
κρυπτογραφήσω
αποκρυπτογραφήσω
χαρτογραφήσω
πλαστογραφήσω
φωτογραφήσω
ηχογραφήσω
τοιχογραφήσω
πολυγραφήσω
μηχανορραφήσω
αψηφήσω
πλειοψηφήσω
μειοψηφήσω
πλειονοψηφήσω
μειονοψηφήσω
ισοψηφήσω
αναδιφήσω
αναρροφήσω
απορροφήσω
ατροφήσω
φιλοσοφήσω
ψοφήσω
εντρυφήσω
σκιαμαχήσω
πυγμαχήσω
αψιμαχήσω
συμμαχήσω
λογομαχήσω
φυγομαχήσω
μονομαχήσω
προμαχήσω
ξιφομαχήσω
ψυχομαχήσω
ναυμαχήσω
καταναυμαχήσω
ηχήσω
συνηχήσω
απηχήσω
κατηχήσω
αντηχήσω
αντιστοιχήσω
βωμολοχήσω
ναυλοχήσω
αστοχήσω
ξαστοχήσω
ευστοχήσω
πειθαρχήσω
απειθαρχήσω
κυριαρχήσω
ποιμεναρχήσω
κανοναρχήσω
ιεραρχήσω
γαλουχήσω
ανησυχήσω
ατυχήσω
κακοτυχήσω
δυστυχήσω
ευτυχήσω
ξεψυχήσω
λιγοψυχήσω
ολιγοψυχήσω
λιποψυχήσω
ψήσω
παίσω
περιπαίσω
αναμπαίσω
εμπαίσω
τρεμοπαίσω
χαρτοπαίσω
γκαβίσω
συλλαβίσω
μπλαβίσω
εκσλαβίσω
στραβίσω
τιτιβίσω
φοβίσω
εκφοβίσω
φλοισβίσω
εγκλωβίσω
απεγκλωβίσω
πελαγίσω
σελαγίσω
ραγίσω
σφραγίσω
επισφραγίσω
αποσφραγίσω
ταγίσω
πλαταγίσω
γαβγίσω
αγγίσω
υπερφαλαγγίσω
στραγγίσω
αποστραγγίσω
μεταγγίσω
εγγίσω
προσεγγίσω
φεγγίσω
αντιφεγγίσω
σπογγίσω
σφουγγίσω
λαρυγγίσω
αναλογίσω
καταλογίσω
υπολογίσω
συνυπολογίσω
προϋπολογίσω
προλογίσω
φλογίσω
οργίσω
εξοργίσω
ζυγίσω
αντιζυγίσω
καλοζυγίσω
ισοζυγίσω
λυγίσω
φτερουγίσω
πτερυγίσω
βαδίσω
συμβαδίσω
προβαδίσω
καβγαδίσω
καυγαδίσω
ραβδίσω
τσεβδίσω
μηδίσω
ονειδίσω
εξονειδίσω
ψαλιδίσω
παιχνιδίσω
ιριδίσω
προπαγανδίσω
προβοδίσω
ξεπροβοδίσω
ανδραποδίσω
εξανδραποδίσω
τετραποδίσω
διποδίσω
τριποδίσω
μποδίσω
εμποδίσω
παρεμποδίσω
ροδίσω
βομβαρδίσω
βαριοκαρδίσω
κακοκαρδίσω
καλοκαρδίσω
χτυποκαρδίσω
πικροκαρδίσω
κερδίσω
ξανακερδίσω
πορδίσω
καβουρδίσω
κουρδίσω
ξεκουρδίσω
τσιλημπουρδίσω
ψευδίσω
αρκουδίσω
πεταλουδίσω
λουλουδίσω
ξεφλουδίσω
μαϊμουδίσω
μωρουδίσω
κλείσω
αποκλείσω
δανείσω
αντιδανείσω
πείσω
καθίσω
ανακαθίσω
κατακαθίσω
πρωτοκαθίσω
σπαθίσω
διασπαθίσω
εθίσω
ερεθίσω
εξερεθίσω
συνηθίσω
ξεσυνηθίσω
κακοσυνηθίσω
καλοσυνηθίσω
αποστηθίσω
σπιθίσω
ανθίσω
διανθίσω
ξανανθίσω
ξανθίσω
απανθίσω
βυθίσω
καταβυθίσω
αυτοβυθίσω
καταβροχθίσω
παιδιακίσω
κακίσω
λακίσω
προπηλακίσω
φυλακίσω
αποφυλακίσω
προφυλακίσω
χοχλακίσω
φενακίσω
αποσκορακίσω
εξοστρακίσω
θωρακίσω
τσακίσω
κατατσακίσω
ψιττακίσω
ταγκίσω
πελεκίσω
τουφεκίσω
ντουφεκίσω
πιθηκίσω
οικίσω
σολοικίσω
συνοικίσω
αποικίσω
εποικίσω
προικίσω
κατοικίσω
μετοικίσω
κλασικίσω
δημοτικίσω
σχολαστικίσω
αττικίσω
εκκοκκίσω
τοκίσω
ανατοκίσω
ορκίσω
ξορκίσω
εξορκίσω
εκτουρκίσω
φουρκίσω
σκίσω
πασκίσω
ξεσκίσω
καταξεσκίσω
γλυκίσω
χαστουκίσω
λαϊκίσω
κυμβαλίσω
παπαγαλίσω
στραγγαλίσω
γαργαλίσω
τρωγαλίσω
σκανδαλίσω
ζαλίσω
παραζαλίσω
ξεζαλίσω
ξεκοκαλίσω
μαρκαλίσω
σκαλίσω
ξεμασκαλίσω
ανασκαλίσω
ξεσκαλίσω
βαυκαλίσω
χαλαλίσω
δαμαλίσω
πασπαλίσω
σκανταλίσω
κροταλίσω
στραφταλίσω
γυαλίσω
ξαναγυαλίσω
καλογυαλίσω
ξεμυαλίσω
αποκεφαλίσω
σφαλίσω
ασφαλίσω
διασφαλίσω
εξασφαλίσω
προασφαλίσω
αντασφαλίσω
ροχαλίσω
καψαλίσω
σταβλίσω
σουβλίσω
στριγγλίσω
βιγλίσω
τριβελίσω
οβελίσω
εξοβελίσω
διασκελίσω
δρασκελίσω
υποσκελίσω
ισοσκελίσω
διαμελίσω
ξευτελίσω
εξευτελίσω
παραλληλίσω
στρουθοκαμηλίσω
τραχηλίσω
στροβιλίσω
ξεχειλίσω
εκχειλίσω
υπερεκχειλίσω
υπερχειλίσω
πιπιλίσω
σκαμπιλίσω
τορπιλίσω
πιτσιλίσω
ξεφτιλίσω
στριγκλίσω
τρεκλίσω
τρικλίσω
ψελλίσω
φυλλίσω
ξεφυλλίσω
διαολίσω
βολίσω
διαβολίσω
τριβολίσω
εμβολίσω
συμβολίσω
ακροβολίσω
ηχοβολίσω
προσανατολίσω
αναπροσανατολίσω
αποπροσανατολίσω
στολίσω
πιστολίσω
ανθοστολίσω
σημαιοστολίσω
νεκροστολίσω
χρυσοστολίσω
νυφοστολίσω
οπλίσω
εξοπλίσω
παροπλίσω
αφοπλίσω
εφοπλίσω
βουρλίσω
υποτιτλίσω
συνδαυλίσω
υποδαυλίσω
συδαυλίσω
μαυλίσω
ξεμαυλίσω
εκμαυλίσω
τραυλίσω
σουραυλίσω
εκφαυλίσω
διυλίσω
ματοκυλίσω
αιματοκυλίσω
ξυλίσω
ζουλίσω
στραμπουλίσω
κουτσουλίσω
στρατουλίσω
γρυλίσω
εκφυλίσω
εκχυλίσω
τσουρουφλίσω
καλαμίσω
παλαμίσω
εξισλαμίσω
χαραμίσω
γεμίσω
ξαναγεμίσω
παραγεμίσω
απογεμίσω
σελεμίσω
ανεμίσω
διανεμίσω
ξανεμίσω
εξανεμίσω
γκρεμίσω
ασκημίσω
διαφημίσω
δυσφημίσω
ασχημίσω
διαβαθμίσω
αναβαθμίσω
υποβαθμίσω
σταθμίσω
αντισταθμίσω
ζυγοσταθμίσω
ισοσταθμίσω
ρυθμίσω
απορυθμίσω
διαρρυθμίσω
μεταρρυθμίσω
κοιμίσω
αποκοιμίσω
νοστιμίσω
ενοφθαλμίσω
διαγραμμίσω
υπογραμμίσω
ευθυγραμμίσω
γιομίσω
κομίσω
διακομίσω
μετακομίσω
διαμετακομίσω
συγκομίσω
αποκομίσω
προσκομίσω
νομίσω
βρομίσω
ξεβρομίσω
ξεστομίσω
εκστομίσω
ορμίσω
προσορμίσω
αφορμίσω
κακοφορμίσω
χλωροφορμίσω
εξατμίσω
θυμίσω
ξαναθυμίσω
ενθυμίσω
υπενθυμίσω
τρικυμίσω
διαγουμίσω
ξεζουμίσω
πλουμίσω
χρυσοπλουμίσω
ψωμίσω
λιβανίσω
γαλβανίσω
παγανίσω
τραγανίσω
τηγανίσω
ξεροτηγανίσω
φρυγανίσω
ροδανίσω
νεανίσω
παιανίσω
σεργιανίσω
λιανίσω
εκχριστιανίσω
αμερικανίσω
εξαμερικανίσω
ροκανίσω
ταλανίσω
πλανίσω
δρεπανίσω
μπανίσω
τυμπανίσω
διατυμπανίσω
κοπανίσω
αεροκοπανίσω
σπανίσω
τρυπανίσω
τσουγκρανίσω
βασανίσω
βοτανίσω
ξεβοτανίσω
αφανίσω
εξαφανίσω
εμφανίσω
επανεμφανίσω
ορφανίσω
απορφανίσω
χαχανίσω
εκβιομηχανίσω
αποβιομηχανίσω
αγνίσω
καθαγνίσω
εξαγνίσω
εξευγενίσω
μηδενίσω
εκμηδενίσω
εξασθενίσω
ελλιμενίσω
γκομενίσω
αρμενίσω
ψηλαρμενίσω
εξευμενίσω
ξενίσω
ατενίσω
ενατενίσω
κτενίσω
χτενίσω
ξεχτενίσω
ελληνίσω
εξελληνίσω
αφελληνίσω
σαφηνίσω
διασαφηνίσω
αποσαφηνίσω
ανακαινίσω
κοκκινίσω
κατακοκκινίσω
ροδοκοκκινίσω
ξεροκοκκινίσω
αναψοκοκκινίσω
κοσκινίσω
ψιλοκοσκινίσω
ξινίσω
περισχοινίσω
ρινίσω
διευκρινίσω
κιτρινίσω
κατακιτρινίσω
πρασινίσω
λατινίσω
αρχινίσω
πρωταρχινίσω
λικνίσω
τσικνίσω
κρεμνίσω
κρημνίσω
κατακρημνίσω
αηδονίσω
εκσφενδονίσω
ιονίσω
πριονίσω
αφιονίσω
ακονίσω
εικονίσω
προεικονίσω
απεικονίσω
σκονίσω
κατασκονίσω
ξεσκονίσω
κλονίσω
συγκλονίσω
δαιμονίσω
ευδαιμονίσω
εναρμονίσω
κανονίσω
διακανονίσω
εκθρονίσω
ενθρονίσω
σωφρονίσω
χρονίσω
αναχρονίσω
συγχρονίσω
εκσυγχρονίσω
καλοχρονίσω
ετεροχρονίσω
υπερχρονίσω
πολυχρονίσω
τονίσω
σφεντονίσω
συντονίσω
υπερτονίσω
απαγχονίσω
καπνίσω
ξεκαπνίσω
μαλαμοκαπνίσω
ασημοκαπνίσω
δειπνίσω
αφυπνίσω
σβαρνίσω
σκεπαρνίσω
μοντερνίσω
φουρνίσω
ξεφουρνίσω
κουδουνίσω
γρατζουνίσω
ζουζουνίσω
ρουθουνίσω
σαπουνίσω
μπουμπουνίσω
σπιρουνίσω
ξαφνίσω
σταφνίσω
αχνίσω
γιαχνίσω
ξεψαχνίσω
λιχνίσω
αρραβωνίσω
τετραγωνίσω
κλυδωνίσω
κωδωνίσω
ρωθωνίσω
διαιωνίσω
λακωνίσω
παραγκωνίσω
αλωνίσω
τελωνίσω
εκτελωνίσω
στρατωνίσω
ξεφωνίσω
ψωνίσω
αξίσω
αθροίσω
συναθροίσω
πίσω
ραπίσω
παραπίσω
σαπίσω
τσαπίσω
ξελεπίσω
απολεπίσω
ευπρεπίσω
ευτρεπίσω
πιπίσω
αναρριπίσω
σαλπίσω
ελπίσω
απελπίσω
ξεκαμπίσω
στουμπίσω
οπίσω
ανασκολοπίσω
ξοπίσω
κατατοπίσω
μετατοπίσω
εκτοπίσω
εντοπίσω
καρπίσω
σκορπίσω
διασκορπίσω
κατασκορπίσω
συνασπίσω
προασπίσω
υπερασπίσω
θεσπίσω
σκουπίσω
καλλωπίσω
μωλωπίσω
ξωπίσω
ανθρωπίσω
εξανθρωπίσω
αντιμετωπίσω
βαρβαρίσω
κονσερβαρίσω
ξελαγαρίσω
μαγαρίσω
ξεμαγαρίσω
σφουγγαρίσω
τσιγαρίσω
γαργαρίσω
καθαρίσω
ξεκαθαρίσω
εκκαθαρίσω
παιδιαρίσω
σαλιαρίσω
μπανιαρίσω
κακαρίσω
μακαρίσω
γκαρίσω
χασκαρίσω
κολλαρίσω
σαχλαμαρίσω
λαναρίσω
πουδραρίσω
κοντραρίσω
κρησαρίσω
στραταρίσω
πεταρίσω
αναπεταρίσω
σαρανταρίσω
πενηνταρίσω
σπαρταρίσω
λαχταρίσω
φτυαρίσω
βλεφαρίσω
ισοφαρίσω
χαρίσω
βρίσω
σκυλοβρίσω
υβρίσω
καθυβρίσω
περιυβρίσω
εξυβρίσω
φεγγρίσω
ερίσω
αερίσω
εξαερίσω
φοβερίσω
θερίσω
παραθερίσω
αποθερίσω
μερίσω
διαμερίσω
αναμερίσω
παραμερίσω
καταμερίσω
καλημερίσω
επιμερίσω
ξενερίσω
πιπερίσω
καλησπερίσω
τερερίσω
ξεντερίσω
επαμφοτερίσω
αριστερίσω
νεωτερίσω
καταχερίσω
σπινθηρίσω
ξεκληρίσω
σκληρίσω
χαρακτηρίσω
αποχαρακτηρίσω
μυκτηρίσω
στηρίσω
αντιστηρίσω
υποστηρίσω
πολυκαιρίσω
σερβιρίσω
φθειρίσω
εγχειρίσω
προχειρίσω
ψειρίσω
ξεψειρίσω
φαλιρίσω
τσιρίσω
τσιτσιρίσω
μπατιρίσω
σατιρίσω
σιχτιρίσω
ψιψιρίσω
ξακρίσω
μουγκρίσω
τσουγκρίσω
πικρίσω
αντικρίσω
ορίσω
ζορίσω
καθορίσω
ανακαθορίσω
προκαθορίσω
φθορίσω
διορίσω
αναδιορίσω
προσδιορίσω
επαναπροσδιορίσω
περιορίσω
εξορίσω
προορίσω
πορίσω
προσπορίσω
καλωσορίσω
αφορίσω
ανηφορίσω
κατηφορίσω
φωσφορίσω
γαμπρίσω
κοπρίσω
ασπρίσω
ξασπρίσω
τρίσω
θεατρίσω
αλετρίσω
ηλεκτρίσω
μαντρίσω
κεντρίσω
εγκεντρίσω
χλιμιντρίσω
κατοπτρίσω
αντικατοπτρίσω
μυστρίσω
ξυστρίσω
μαυρίσω
καταμαυρίσω
θησαυρίσω
αποθησαυρίσω
γυρίσω
ξαναγυρίσω
ξεγυρίσω
πανηγυρίσω
συμπανηγυρίσω
τριγυρίσω
περιτριγυρίσω
γοργογυρίσω
αναποδογυρίσω
κλωθογυρίσω
στριφογυρίσω
τοιχογυρίσω
συγυρίσω
πισωγυρίσω
πλευρίσω
εκνευρίσω
ψιθυρίσω
σιγοψιθυρίσω
μυρίσω
κλαυθμυρίσω
αλμυρίσω
πλημμυρίσω
καταπλημμυρίσω
μοσχομυρίσω
αρμυρίσω
ξαρμυρίσω
ξυρίσω
νιαουρίσω
βαβουρίσω
σβουρίσω
γουργουρίσω
μουρμουρίσω
σιγομουρμουρίσω
νανουρίσω
καλαμπουρίσω
μασουρίσω
πλατσουρίσω
τουρτουρίσω
κλαψουρίσω
λαμπυρίσω
συρίσω
σφυρίσω
αφρίσω
ξαφρίσω
χρίσω
δωρίσω
μετεωρίσω
αλληθωρίσω
πλωρίσω
γνωρίσω
αναγνωρίσω
ξαναγνωρίσω
παραγνωρίσω
πρωτογνωρίσω
χωρίσω
διαχωρίσω
καταχωρίσω
ξεχωρίσω
αποχωρίσω
βασίσω
αποφασίσω
προαποφασίσω
δροσίσω
κολατσίσω
πατσίσω
μπατσίσω
βιτσίσω
βουρτσίσω
χρυσίσω
σοβατίσω
αβγατίσω
αυγατίσω
φευγατίσω
μπογιατίσω
θυμιατίσω
δεκατίσω
αποδεκατίσω
ξεσκατίσω
αλατίσω
ξεπλατίσω
φαφλατίσω
ματίσω
διαδραματίσω
δειγματίσω
παραδειγματίσω
στιγματίσω
δογματίσω
ζεματίσω
αναθεματίσω
υπερθεματίσω
βηματίσω
προβληματίσω
υπομνηματίσω
φρονηματίσω
χρηματίσω
στοιχηματίσω
σχηματίσω
ανασχηματίσω
μετασχηματίσω
αποσχηματίσω
προσχηματίσω
εγκλιματίσω
κριματίσω
γραμματίσω
αναγραμματίσω
παραγραμματίσω
μεταγραμματίσω
προγραμματίσω
αναπρογραμματίσω
θρυμματίσω
γιοματίσω
ονοματίσω
κερματίσω
κατακερματίσω
εκσπερματίσω
αποσπερματίσω
τερματίσω
τραυματίσω
κατατραυματίσω
γευματίσω
προγευματίσω
κυματίσω
πωματίσω
επιπωματίσω
εκπωματίσω
αποπωματίσω
αρωματίσω
χρωματίσω
μεταχρωματίσω
ελαιοχρωματίσω
αποχρωματίσω
χωματίσω
αναχωματίσω
απαθανατίσω
κακοθανατίσω
αποθανατίσω
φανατίσω
γονατίσω
αδυνατίσω
δημοκρατίσω
εκδημοκρατίσω
παραστρατίσω
ξεστρατίσω
τσατίσω
καλαφατίσω
ευθετίσω
σεκλετίσω
μερεμετίσω
συνετίσω
χαιρετίσω
αντιχαιρετίσω
αποχαιρετίσω
σχετίσω
συσχετίσω
μαγνητίσω
απομαγνητίσω
αναχαιτίσω
εκπολιτίσω
δυναμιτίσω
σιτίσω
επισιτίσω
υποσιτίσω
υπερσιτίσω
κτίσω
λακτίσω
γαλακτίσω
απογαλακτίσω
απολακτίσω
ξανακτίσω
σοβαντίσω
σουβαντίσω
καζαντίσω
μπογιαντίσω
καπλαντίσω
σουλαντίσω
ραντίσω
σαραντίσω
νταβραντίσω
τσαντίσω
σεκλεντίσω
μπαϊλντίσω
ακοντίσω
εξακοντίσω
υπερακοντίσω
ποντίσω
καταποντίσω
φροντίσω
καβουρντίσω
κουρντίσω
ξεκουρντίσω
σκοτίσω
ξεσκοτίσω
επισκοτίσω
συσκοτίσω
νοτίσω
ποτίσω
διαποτίσω
εμποτίσω
βαπτίσω
αναβαπτίσω
μεταβαπτίσω
εμβαπτίσω
απαρτίσω
συναπαρτίσω
καταρτίσω
προκαταρτίσω
ξεπορτίσω
φορτίσω
επαναφορτίσω
επιφορτίσω
αποφορτίσω
υπερφορτίσω
στίσω
βλαστίσω
μαστίσω
σαστίσω
κοστίσω
πουστίσω
μεταγλωττίσω
ταυτίσω
συνταυτίσω
ψευτίσω
προσηλυτίσω
μυτίσω
ξεμυτίσω
πλουτίσω
εμπλουτίσω
βαφτίσω
ξεφτίσω
καθρεφτίσω
αντικαθρεφτίσω
χτίσω
ξαναχτίσω
ξενυχτίσω
καληνυχτίσω
μπουχτίσω
εγκιβωτίσω
αιχμαλωτίσω
υπνωτίσω
φωτίσω
διαφωτίσω
ηλεκτροφωτίσω
βουίσω
αντιβουίσω
προσεδαφίσω
κατεδαφίσω
θειαφίσω
ψηλαφίσω
φωτογραφίσω
ζωγραφίσω
ξυραφίσω
ξουραφίσω
ψηφίσω
ξαναψηφίσω
καταψηφίσω
συμψηφίσω
διπλοψηφίσω
υπερψηφίσω
σκαριφίσω
ραμφίσω
γλυφίσω
ανακουφίσω
στυφίσω
τεμαχίσω
κατατεμαχίσω
εκβραχίσω
λογχίσω
συνεχίσω
τειχίσω
περιτειχίσω
προτειχίσω
τοιχίσω
περιτοιχίσω
εντοιχίσω
αποτοιχίσω
στοιχίσω
περιστοιχίσω
αντιστοιχίσω
τροχίσω
αρχίσω
ξαναρχίσω
πρωταρχίσω
σχίσω
διασχίσω
πασχίσω
κατασχίσω
ξεσχίσω
καταξεσχίσω
αποσχίσω
εξονυχίσω
ευνουχίσω
μουνουχίσω
βοστρυχίσω
κακοτυχίσω
καλοτυχίσω
ευτυχίσω
συνοψίσω
μαλάσσω
συνδιαλλάσσω
εναλλάσσω
συναλλάσσω
εξαλλάσσω
απαλλάσσω
παραλλάσσω
μεταλλάσσω
ανταλλάσσω
διαπλάσσω
φυλάσσω
διαφυλάσσω
επιφυλάσσω
πλαγιοφυλάσσω
προφυλάσσω
αφαιμάσσω
ανάσσω
εκτινάσσω
αποτινάσσω
επιπάσσω
σπαράσσω
κατασπαράσσω
ταράσσω
διαταράσσω
αναταράσσω
συνταράσσω
χαράσσω
διαχαράσσω
εγχαράσσω
φράσσω
αποφράσσω
τάσσω
διατάσσω
πατάσσω
παρατάσσω
αντιπαρατάσσω
κατατάσσω
ανακατατάσσω
μετατάσσω
επιτάσσω
αντιτάσσω
εντάσσω
επανεντάσσω
συντάσσω
ανασυντάσσω
αποτάσσω
υποτάσσω
καθυποτάσσω
προτάσσω
πυρέσσω
καταπλήσσω
εκπλήσσω
περιελίσσω
εξελίσσω
εκτυλίσσω
φρίσσω
σκαρδαμύσσω
κηρύσσω
διακηρύσσω
ανακηρύσσω
επικηρύσσω
αποκηρύσσω
προκηρύσσω
ορύσσω
διορύσσω
εξορύσσω
πτύσσω
αναπτύσσω
εκπτύσσω
συμπτύσσω
κάτσω
συναρμόσω
προσαρμόσω
αναπροσαρμόσω
εφαρμόσω
ενόσω
πρόσω
απολαύσω
παύσω
αναπαύσω
θραύσω
δύσω
γδύσω
ενδύσω
επενδύσω
βραβεύσω
επιβραβεύσω
θριαμβεύσω
διακυβεύσω
φυγαδεύσω
μεταλαμπαδεύσω
εκπαιδεύσω
μετεκπαιδεύσω
παγιδεύσω
μεθοδεύσω
συνοδεύσω
αρδεύσω
επαληθεύσω
προμηθεύσω
νοθεύσω
εκμαιεύσω
αλιεύσω
εκταμιεύσω
αποταμιεύσω
κυριεύσω
κατακυριεύσω
δημοσιεύσω
αναδημοσιεύσω
ανθρακεύσω
αποθηκεύσω
εναποθηκεύσω
υποθηκεύσω
εκλογικεύσω
ειδικεύσω
εξειδικεύσω
καθολικεύσω
εξατομικεύσω
ιδανικεύσω
εξιδανικεύσω
γενικεύσω
εξωτερικεύσω
χαλκεύσω
εκλαϊκεύσω
κελεύσω
νοσηλεύσω
πλεύσω
επιπλεύσω
αναμοχλεύσω
δημεύσω
σταθμεύσω
υπονομεύσω
αστυνομεύσω
συντομεύσω
δεσμεύσω
αποδεσμεύσω
εκπαρθενεύσω
ερμηνεύσω
διερμηνεύσω
παρερμηνεύσω
κηδεμονεύσω
μνημονεύσω
απομνημονεύσω
φονεύσω
αναπνεύσω
εμπνεύσω
εκπορνεύσω
κινδυνεύσω
διακινδυνεύσω
ανιχνεύσω
συγχωνεύσω
λαξεύσω
τοξεύσω
εκτοξεύσω
θεραπεύσω
αποθεραπεύσω
σκοπεύσω
κατασκοπεύσω
επιτροπεύσω
σπεύσω
επισπεύσω
θωπεύσω
αντιπροσωπεύσω
προεδρεύσω
υδρεύσω
θηρεύσω
εξολοθρεύσω
αναγορεύσω
απαγορεύσω
υπαγορεύσω
προσαγορεύσω
διακορεύσω
πρακτορεύσω
εφορεύσω
καταρρεύσω
σωρεύσω
επισωρεύσω
συσσωρεύσω
τιθασεύσω
γνωματεύσω
επιστρατεύσω
αποστρατεύσω
προστατεύσω
διοχετεύσω
παροχετεύσω
μαθητεύσω
κλητεύσω
γοητεύσω
καταγοητεύσω
απογοητεύσω
στηλιτεύσω
ταλαντεύσω
εποπτεύσω
μεταναστεύσω
δυναστεύσω
καταδυναστεύσω
μνηστεύσω
αμνηστεύσω
αχρηστεύσω
πιστεύσω
απλουστεύσω
νυμφεύσω
μοιχεύσω
ταριχεύσω
μεταμοσχεύσω
διαψεύσω
μεθύσω
ελκύσω
καθελκύσω
ανελκύσω
λύσω
διαλύσω
αναλύσω
παραλύσω
καταλύσω
επιλύσω
κατακλύσω
εκλύσω
παρακωλύσω
διανύσω
τανύσω
μηνύσω
διαμηνύσω
καταμηνύσω
προμηνύσω
ξύσω
ακούσω
ξανακούσω
υπακούσω
λούσω
περιλούσω
κρούσω
αντικρούσω
αποκρούσω
ιδρύσω
καθιδρύσω
εγκαθιδρύσω
ανιδρύσω
επανιδρύσω
ενιδρύσω
ντύσω
πτύσω
χύσω
διαχύσω
συγχύσω
ενισχύσω
ζαβώσω
γκαβώσω
λαβώσω
παλαβώσω
σκλαβώσω
ξεσκλαβώσω
στραβώσω
ξεστραβώσω
αποστραβώσω
διακριβώσω
εξακριβώσω
στιλβώσω
κολοβώσω
πελαγώσω
παγώσω
ξεπαγώσω
πληγώσω
λιγώσω
καλιγώσω
αναλιγώσω
ξελιγώσω
ριγώσω
μαστιγώσω
μαργώσω
οργώσω
πυργώσω
ζυγώσω
κοντοζυγώσω
δώσω
διαδώσω
λαδώσω
ξαναδώσω
παραδώσω
μεταδώσω
χαλυβδώσω
επιμολυβδώσω
λιγδώσω
ξεδώσω
επιπεδώσω
εμπεδώσω
ισοπεδώσω
κρασπεδώσω
βιδώσω
ξεβιδώσω
κλειδώσω
ξεκλειδώσω
διπλοκλειδώσω
οξειδώσω
κηλιδώσω
σανιδώσω
επιδώσω
φκιασιδώσω
φτιασιδώσω
τσιτσιδώσω
ρυτιδώσω
αποδώσω
ανταποδώσω
προδώσω
ευοδώσω
κατευοδώσω
κορδώσω
καρυδώσω
ξεθεώσω
αποθεώσω
εξιλεώσω
ανανεώσω
στερεώσω
χρεώσω
ξεχρεώσω
υποχρεώσω
καταϋποχρεώσω
πιστοχρεώσω
ζώσω
γαζώσω
γκαζώσω
μπαζώσω
καρπαζώσω
μαραζώσω
ξεζώσω
τραπεζώσω
κορνιζώσω
ριζώσω
ξεριζώσω
περιζώσω
εκριζώσω
γαντζώσω
ξεγαντζώσω
μουντζώσω
μουτζώσω
αγκαθώσω
ξεσπαθώσω
ψαθώσω
ξεστηθώσω
απολιθώσω
απιθώσω
ορθώσω
διορθώσω
επιδιορθώσω
ανορθώσω
επανορθώσω
κατορθώσω
μισθώσω
αναμισθώσω
εκμισθώσω
υπομισθώσω
βεβαιώσω
διαβεβαιώσω
επαναβεβαιώσω
επιβεβαιώσω
δικαιώσω
αναπαλαιώσω
ανακεφαλαιώσω
συγκεφαλαιώσω
αραιώσω
εδραιώσω
ακεραιώσω
περαιώσω
διαπεραιώσω
διεκπεραιώσω
ματαιώσω
κραταιώσω
βιώσω
διαβιώσω
αναβιώσω
επιβιώσω
συμβιώσω
αποβιώσω
παγιώσω
εγκαρδιώσω
αποκαρδιώσω
γειώσω
απογειώσω
προσγειώσω
εξοικειώσω
τελειώσω
αποτελειώσω
μειώσω
σημειώσω
υποσημειώσω
προσημειώσω
αυξομειώσω
εξαχρειώσω
στοιχειώσω
κακιώσω
φασκιώσω
ισκιώσω
λιώσω
παλιώσω
σαλιώσω
θεμελιώσω
ξεθεμελιώσω
εκθεμελιώσω
εξαθλιώσω
φιλιώσω
συμφιλιώσω
κοχλιώσω
ζημιώσω
αποζημιώσω
νιώσω
μανιώσω
ξανανιώσω
μετανιώσω
αξιώσω
απαξιώσω
καταξιώσω
αλλοιώσω
αποφλοιώσω
εξομοιώσω
αφομοιώσω
αγριώσω
εξαγριώσω
στεριώσω
παστεριώσω
αποθηριώσω
τεκμηριώσω
αλλοτριώσω
απαλλοτριώσω
χλωριώσω
φαντασιώσω
ισιώσω
πλαισιώσω
καθοσιώσω
μεταρσιώσω
μετουσιώσω
βελτιώσω
αποδελτιώσω
οριζοντιώσω
μαλακώσω
τσαλακώσω
ζαβλακώσω
αποβλακώσω
πλακώσω
καταπλακώσω
ψυχοπλακώσω
αυλακώσω
ενθυλακώσω
καμακώσω
κλιμακώσω
αποκλιμακώσω
φαρμακώσω
καπακώσω
ξεκαπακώσω
χλαπακώσω
χαρακώσω
περιχαρακώσω
ξεβρακώσω
ανθρακώσω
ενανθρακώσω
απανθρακώσω
καταρρακώσω
τσακώσω
χαντακώσω
δαγκώσω
μαγκώσω
διογκώσω
εξογκώσω
σηκώσω
ανασηκώσω
ξανασηκώσω
ξεσηκώσω
μισοσηκώσω
χαρτζιλικώσω
ντερλικώσω
βερνικώσω
καρικώσω
πατικώσω
ξεπατικώσω
ναρκώσω
αποναρκώσω
ενσαρκώσω
σβερκώσω
βουρκώσω
φουσκώσω
παραφουσκώσω
ξεφουσκώσω
θηλυκώσω
ξεθηλυκώσω
παλουκώσω
μπουκώσω
αλώσω
ξεχαρβαλώσω
μεγαλώσω
ζαλώσω
μουντζαλώσω
μουτζαλώσω
εμφιαλώσω
κοκαλώσω
σκαλώσω
ξεσκαλώσω
μαλώσω
αναλώσω
καταναλώσω
μπαλώσω
ξεσαλώσω
πασσαλώσω
ατσαλώσω
πεταλώσω
μανταλώσω
ξεμανταλώσω
κλειδομανταλώσω
εφυαλώσω
σκαρφαλώσω
στρεβλώσω
διαστρεβλώσω
αμβλώσω
μπουγελώσω
φακελώσω
νικελώσω
επινικελώσω
ανασκελώσω
φασκελώσω
μελώσω
καραμελώσω
καπελώσω
σελώσω
ξεσελώσω
βεβηλώσω
δηλώσω
διαδηλώσω
αντιδιαδηλώσω
εκδηλώσω
υποδηλώσω
καθηλώσω
αποκαθηλώσω
χαμηλώσω
ξηλώσω
παραξηλώσω
προσηλώσω
αναστηλώσω
ψηλώσω
ξεχειλώσω
σπιλώσω
κατασπιλώσω
αποψιλώσω
μερακλώσω
πεδικλώσω
περδικλώσω
κυκλώσω
ανακυκλώσω
περικυκλώσω
βραχυκυκλώσω
πεδουκλώσω
περδουκλώσω
μπουρδουκλώσω
επιμεταλλώσω
κρυσταλλώσω
αποκρυσταλλώσω
αποσβολώσω
δολώσω
θολώσω
ξεθολώσω
πολώσω
χολώσω
απλώσω
ξαπλώσω
εξαπλώσω
διπλώσω
αναδιπλώσω
ξεδιπλώσω
επιπλώσω
γουρλώσω
τουρλώσω
καυλώσω
ναυλώσω
αγκυλώσω
βουλώσω
ξεβουλώσω
υποδουλώσω
βαθουλώσω
κουκουλώσω
ξεκουκουλώσω
επουλώσω
καμπυλώσω
τυλώσω
στυλώσω
αναστυλώσω
υποστυλώσω
χυλώσω
τυφλώσω
αποτυφλώσω
κωλώσω
ξεκωλώσω
εξαϋλώσω
καρδαμώσω
καλαμώσω
δυναμώσω
ενδυναμώσω
αποδυναμώσω
ξαμώσω
κατραμώσω
βαλσαμώσω
μπαλσαμώσω
ανταμώσω
ερημώσω
ασημώσω
σιμώσω
φιμώσω
γομώσω
αναγομώσω
φλομώσω
στομώσω
αναστομώσω
αποστομώσω
πεισμώσω
ζυμώσω
θυμώσω
ξεθυμώσω
ψωμώσω
σαβανώσω
ταβανώσω
νταβανώσω
γανώσω
σπαργανώσω
οργανώσω
διοργανώσω
αναδιοργανώσω
αποδιοργανώσω
μελανώσω
διατρανώσω
στεφανώσω
ανθοστεφανώσω
γνώσω
διαγνώσω
αναγνώσω
στεγνώσω
ενώσω
εξουθενώσω
κενώσω
εκκενώσω
συνενώσω
αποξενώσω
κατασκηνώσω
προσσεληνώσω
σωληνώσω
διασωληνώσω
αποκτηνώσω
σφηνώσω
ενσφηνώσω
επιδεινώσω
ταπεινώσω
αποτοξινώσω
διακοινώσω
ανακοινώσω
περτσινώσω
επιπλατινώσω
συρρικνώσω
πυκνώσω
συμπυκνώσω
γυμνώσω
ξεγυμνώσω
απογυμνώσω
οξυγονώσω
μονώσω
απομονώσω
τονώσω
εκτονώσω
υπνώσω
κεραυνώσω
κατακεραυνώσω
χαυνώσω
αποχαυνώσω
γραπώσω
ταπώσω
τσεπώσω
ερειπώσω
κατερειπώσω
ανακολπώσω
θαμπώσω
κουμπώσω
ξεκουμπώσω
ανασκουμπώσω
στουμπώσω
κατατροπώσω
λασπώσω
ξελασπώσω
καλουπώσω
ξεκαλουπώσω
σουλουπώσω
στουπώσω
τρυπώσω
ξετρυπώσω
τυπώσω
διατυπώσω
αναδιατυπώσω
ανατυπώσω
ξανατυπώσω
παρατυπώσω
μετατυπώσω
εκτυπώσω
εντυπώσω
κακοτυπώσω
αποτυπώσω
υποτυπώσω
στυπώσω
εκβαρβαρώσω
ζευγαρώσω
ζαρώσω
στειλιαρώσω
κακαρώσω
αποκαρώσω
σκαρώσω
χαλαρώσω
γλαρώσω
μπαγλαρώσω
διπλαρώσω
μουλαρώσω
καμαρώσω
κρυφοκαμαρώσω
σαμαρώσω
ξεσαμαρώσω
μαρμαρώσω
καπαρώσω
αμπαρώσω
κλειδαμπαρώσω
σαρώσω
κατσαρώσω
ασταρώσω
ζαχαρώσω
ψαρώσω
ξεψαρώσω
διαβρώσω
σκεβρώσω
ιδρώσω
επανδρώσω
ξεϊδρώσω
εξαερώσω
σιδερώσω
ελευθερώσω
απελευθερώσω
καθιερώσω
αφιερώσω
κερώσω
λερώσω
πλερώσω
μερώσω
ημερώσω
ενημερώσω
ξημερώσω
εξημερώσω
νερώσω
φανερώσω
ξενερώσω
πιπερώσω
αλατοπιπερώσω
εξουδετερώσω
αλληλοεξουδετερώσω
κασσιτερώσω
επικασσιτερώσω
αναπτερώσω
ξαστερώσω
λευτερώσω
φτερώσω
κληρώσω
ολοκληρώσω
αποκληρώσω
πληρώσω
αναπληρώσω
ξεπληρώσω
εκπληρώσω
συμπληρώσω
αλληλοσυμπληρώσω
ακριβοπληρώσω
κακοπληρώσω
καλοπληρώσω
αποπληρώσω
αδροπληρώσω
προπληρώσω
χρυσοπληρώσω
καταβαραθρώσω
αποσαθρώσω
αρθρώσω
διαρθρώσω
αναδιαρθρώσω
αποδιαρθρώσω
συναρθρώσω
εξαρθρώσω
μαχαιρώσω
συσπειρώσω
στειρώσω
αποστειρώσω
νεκρώσω
απονεκρώσω
κορώσω
αναρρώσω
πετρώσω
μαντρώσω
περιμαντρώσω
κεντρώσω
συγκεντρώσω
επικεντρώσω
αποκεντρώσω
στρώσω
γκαστρώσω
καταστρώσω
ξεστρώσω
ενορχηστρώσω
αγκιστρώσω
ξαγκιστρώσω
απαγκιστρώσω
καπιστρώσω
επιστρώσω
λιθοστρώσω
ανθοστρώσω
πλακοστρώσω
χαλικοστρώσω
καλοστρώσω
ασφαλτοστρώσω
λυτρώσω
απολυτρώσω
μουτρώσω
φυτρώσω
ξεφυτρώσω
αμαυρώσω
σταυρώσω
διασταυρώσω
ψευδαργυρώσω
εξαργυρώσω
επαργυρώσω
αλευρώσω
απονευρώσω
εκπαραθυρώσω
κυρώσω
ακυρώσω
κατακυρώσω
επικυρώσω
προσκυρώσω
μυρώσω
σαβουρώσω
μουντζουρώσω
μουτζουρώσω
τσεκουρώσω
ταμπουρώσω
σουρώσω
μαστουρώσω
πυρώσω
αναπυρώσω
αναζωπυρώσω
βουτυρώσω
αποβουτυρώσω
γεφυρώσω
οχυρώσω
κατοχυρώσω
αλαφρώσω
ξαλαφρώσω
ελαφρώσω
ξελαφρώσω
αποτεφρώσω
σουφρώσω
πωρώσω
σώσω
αναδασώσω
διασώσω
φεσώσω
εξισώσω
αποσώσω
ξεχερσώσω
εκχερσώσω
θαλασσώσω
προσθαλασσώσω
πισσώσω
ταρατσώσω
χαρατσώσω
ξεμπρατσώσω
πετσώσω
καρφιτσώσω
καλτσώσω
ξεκαλτσώσω
παπουτσώσω
χρυσώσω
επιχρυσώσω
κρεβατώσω
ενυδατώσω
αφυδατώσω
ανακατώσω
σκατώσω
ξεσκατώσω
αφαλατώσω
ματώσω
καταματώσω
πραγματώσω
αιματώσω
αποτελματώσω
αρματώσω
εκσπερματώσω
πεισματώσω
βυσματώσω
ενσωματώσω
συσσωματώσω
αναχωματώσω
επιχωματώσω
εκχωματώσω
θανατώσω
πατώσω
ξεπατώσω
κερατώσω
περατώσω
αποπερατώσω
αναστατώσω
αποσκελετώσω
γλιτώσω
σπιτώσω
ξεσπιτώσω
τριτώσω
πλευριτώσω
τσιτώσω
πακτώσω
πυρακτώσω
βαλτώσω
σμαλτώσω
ασφαλτώσω
γιγαντώσω
βαλαντώσω
ταλαντώσω
ξεφαντώσω
τεντώσω
εξοντώσω
αλληλοεξοντώσω
φουντώσω
σκοτώσω
κατασκοτώσω
αλληλοσκοτώσω
φορτώσω
παραφορτώσω
ξεφορτώσω
εκφορτώσω
ξυλοφορτώσω
υπερφορτώσω
βαρυφορτώσω
κυρτώσω
γιαουρτώσω
παστώσω
ασβεστώσω
μεστώσω
πιστώσω
διαπιστώσω
ελαττώσω
αυτώσω
απαυτώσω
χουφτώσω
παχτώσω
σταχτώσω
νυχτώσω
φουχτώσω
κρυώσω
δικτυώσω
στριφώσω
αδελφώσω
συναδελφώσω
καρφώσω
ξεκαρφώσω
αδερφώσω
συναδερφώσω
μορφώσω
διαμορφώσω
αναδιαμορφώσω
αναμορφώσω
παραμορφώσω
μεταμορφώσω
επιμορφώσω
συμμορφώσω
κουφώσω
κορυφώσω
αποκορυφώσω
χώσω
αναχώσω
συναχώσω
παραχώσω
καταχώσω
σταχώσω
αγχώσω
στελεχώσω
ξεχώσω
αποτριχώσω
προσχώσω
πτυχώσω
ψυχώσω
αναψυχώσω
εμψυχώσω
καψώσω
υψώσω
ανυψώσω
εξυψώσω
υπερυψώσω
αθωώσω
τω
κάτω
παρακάτω
υποκάτω
θέτω
διαθέτω
προδιαθέτω
αναθέτω
παραθέτω
αντιπαραθέτω
καταθέτω
παρακαταθέτω
μεταθέτω
αντιμεταθέτω
επιθέτω
αντιθέτω
εκθέτω
ενθέτω
παρενθέτω
συνθέτω
ανασυνθέτω
αποσυνθέτω
αποθέτω
εναποθέτω
υποθέτω
προϋποθέτω
προσθέτω
ζήτω
τίκτω
άπτω
θάπτω
περιάπτω
σκάπτω
ανασκάπτω
εκσκάπτω
υποσκάπτω
βλάπτω
παραβλάπτω
εκκολάπτω
ανάπτω
συνάπτω
επισυνάπτω
εξάπτω
ράπτω
περιρράπτω
υπορράπτω
συρράπτω
αστράπτω
απαστράπτω
προσάπτω
κλέπτω
υποκλέπτω
ενσκήπτω
νίπτω
απονίπτω
πίπτω
μεταπίπτω
επιπίπτω
περιπίπτω
εκπίπτω
εμπίπτω
παρεμπίπτω
συμπίπτω
υποπίπτω
προσπίπτω
ρίπτω
καταρρίπτω
επιρρίπτω
απορρίπτω
κάμπτω
ανακάμπτω
επανακάμπτω
παρακάμπτω
περικάμπτω
διακόπτω
ανακόπτω
περικόπτω
αποκόπτω
προσκόπτω
κύπτω
ανακύπτω
εγκύπτω
υποκύπτω
προκύπτω
καλύπτω
ανακαλύπτω
συγκαλύπτω
επικαλύπτω
περικαλύπτω
αποκαλύπτω
προκαλύπτω
υπερκαλύπτω
θρύπτω
αποκρύπτω
υποκρύπτω
τύπτω
σκώπτω
έστω
αυγούστω
αγνώστω
διαφυλάττω
πράττω
διαπράττω
αντιπράττω
συμπράττω
εισπράττω
προεισπράττω
σάττω
πλήττω
επιπλήττω
εκπλήττω
φρίττω
κηρύττω
διακηρύττω
αποκηρύττω
ορύττω
τυφλώττω
λιμώττω
ονειρώττω
θάφτω
σκάφτω
ανασκάφτω
βλάφτω
ανάφτω
αστράφτω
σκοντάφτω
χάφτω
πέφτω
ξαναπέφτω
παραπέφτω
καταπέφτω
ξεπέφτω
κακοπέφτω
καλοπέφτω
προσπέφτω
ούτω
βάφω
ξεβάφω
χρυσοβάφω
αιματοβάφω
γράφω
διαγράφω
προδιαγράφω
αναγράφω
ξαναγράφω
παραγράφω
καταγράφω
μεταγράφω
εγγράφω
μετεγγράφω
συγγράφω
ξεγράφω
επιγράφω
περιγράφω
αντιγράφω
μονογράφω
απογράφω
υπογράφω
συνυπογράφω
προσυπογράφω
προϋπογράφω
προγράφω
δέφω
γνέφω
θρέφω
αναθρέφω
τρέφω
διατρέφω
ανατρέφω
εκτρέφω
στρέφω
διαστρέφω
αναστρέφω
καταστρέφω
μεταστρέφω
επιστρέφω
περιστρέφω
αντιστρέφω
αποστρέφω
υποστρέφω
συστρέφω
στέφω
επιστέφω
ανανήφω
αλείφω
περιαλείφω
εξαλείφω
απαλείφω
επαλείφω
πασαλείφω
γλείφω
γλύφω
περιγλύφω
στύφω
λάχω
έχω
παραέχω
περιέχω
εμπεριέχω
ενέχω
συνέχω
εξέχω
προεξέχω
προέχω
απέχω
επέχω
υπέχω
παρέχω
αντιπαρέχω
βρέχω
διαβρέχω
καταβρέχω
περιβρέχω
υπερέχω
τρέχω
διατρέχω
ανατρέχω
ξανατρέχω
παρατρέχω
κατατρέχω
επιτρέχω
περιτρέχω
συντρέχω
προτρέχω
προστρέχω
εισέχω
προσέχω
κατέχω
διακατέχω
συγκατέχω
μετέχω
συμμετέχω
αντέχω
παντέχω
απαντέχω
βήχω
ξεροβήχω
αποσμήχω
λείχω
ελέγχω
διελέγχω
εξελέγχω
προελέγχω
ρέγχω
άρχω
συνάρχω
προεξάρχω
υπάρχω
ενυπάρχω
συνυπάρχω
προϋπάρχω
πάσχω
συμπάσχω
κατάσχω
μετάσχω
συμμετάσχω
κατατρύχω
τύχω
πετύχω
επιτύχω
αποτύχω
ψύχω
αναψύχω
καταψύχω
αποψύχω
βάψω
ξεβάψω
θάψω
ξεθάψω
κάψω
σκάψω
ανασκάψω
εκσκάψω
βλάψω
κλάψω
εκκολάψω
ανάψω
συνάψω
εξάψω
πάψω
ράψω
γράψω
διαγράψω
προδιαγράψω
ξαναγράψω
καταγράψω
μεταγράψω
εγγράψω
ξεγράψω
περιγράψω
αντιγράψω
μονογράψω
υπογράψω
μαγέψω
δέψω
κλαδέψω
παρακλαδέψω
σημαδέψω
αναδέψω
παιδέψω
ταξιδέψω
ξοδέψω
καταξοδέψω
μπασταρδέψω
μπερδέψω
ξεμπερδέψω
χαϊδέψω
κοροϊδέψω
ζέψω
μαζέψω
περιμαζέψω
συμμαζέψω
χαζέψω
ξεζέψω
γουρσουζέψω
γρουσουζέψω
αντρειέψω
κανακέψω
τουρκέψω
μουσκέψω
γαργαλέψω
δασκαλέψω
ανασκαλέψω
παλέψω
αντιπαλέψω
σαλέψω
διασαλέψω
ανασαλέψω
παραβλέψω
επιβλέψω
αποβλέψω
υποβλέψω
προβλέψω
μακελέψω
ζηλέψω
ρεζιλέψω
βασιλέψω
φιλέψω
κλέψω
ξεκλέψω
βολέψω
δυσκολέψω
μολέψω
κουτσομπολέψω
στρογγυλέψω
συμβουλέψω
δουλέψω
παραδουλέψω
ψαχουλέψω
χρησιμέψω
πλανέψω
ξεπαρθενέψω
παραξενέψω
στενέψω
σαγηνέψω
ορμηνέψω
παινέψω
μνημονέψω
διακινδυνέψω
χωνέψω
κακοχωνέψω
καλοχωνέψω
πομπέψω
σοβαρέψω
μασκαρέψω
ψαρέψω
ημερέψω
στερέψω
πονηρέψω
θρέψω
αναθρέψω
ξολοθρέψω
μαγειρέψω
μαστορέψω
χορέψω
ξεθαρρέψω
τρέψω
γιατρέψω
λατρέψω
ανατρέψω
μετατρέψω
επιτρέψω
παντρέψω
κακοπαντρέψω
καλοπαντρέψω
μικροπαντρέψω
αποτρέψω
προτρέψω
στρέψω
παστρέψω
ξεπαστρέψω
καταστρέψω
επιστρέψω
νοικοκυρέψω
σιγουρέψω
κουρέψω
κουτσουρέψω
κουρσέψω
ανακατέψω
σακατέψω
μαντατέψω
προστατέψω
γητέψω
γιγαντέψω
μαντέψω
προμαντέψω
διαφεντέψω
στέψω
ληστέψω
καταληστέψω
πιστέψω
φυτέψω
αναφυτέψω
μεταφυτέψω
δεντροφυτέψω
σαϊτέψω
συντροφέψω
λείψω
αλείψω
εξαλείψω
απαλείψω
επαλείψω
παραλείψω
πασαλείψω
εγκαταλείψω
γλείψω
αμείψω
ανταμείψω
θλίψω
νίψω
ρίψω
καταρρίψω
απορρίψω
τρίψω
στρίψω
περιθάλψω
κάμψω
ανακάμψω
παραπέμψω
τέρψω
κόψω
ξεκόψω
αφαλοκόψω
πετσοκόψω
κύψω
υποκύψω
σκύψω
καλύψω
ανακαλύψω
συγκαλύψω
επικαλύψω
περικαλύψω
αποκαλύψω
προκαλύψω
υπερκαλύψω
θρύψω
κρύψω
αποκρύψω
στύψω
γκολπόω
αγκιστρόω
γομφόω
απολαύω
παύω
αναπαύω
καταπαύω
θραύω
ψαύω
επιψαύω
δύω
εκδύω
ενδύω
επενδύω
υπενδύω
εισδύω
διεισδύω
αλληλοδιεισδύω
παρεισδύω
βραβεύω
επιβραβεύω
θριαμβεύω
πρεσβεύω
κυβεύω
διακυβεύω
γεύω
μαγεύω
λαγγεύω
αλαργεύω
πρωθυπουργεύω
προαγωγεύω
φυγαδεύω
κλαδεύω
παρακλαδεύω
περικλαδεύω
σημαδεύω
αναδεύω
μεταλαμπαδεύω
στρατοπεδεύω
μεταστρατοπεδεύω
κηδεύω
παιδεύω
εκπαιδεύω
επανεκπαιδεύω
συνεκπαιδεύω
μετεκπαιδεύω
προπαιδεύω
παγιδεύω
φαλκιδεύω
ταξιδεύω
συνταξιδεύω
οδεύω
μεθοδεύω
περιοδεύω
συνοδεύω
ξοδεύω
παραξοδεύω
καταξοδεύω
εξοδεύω
προοδεύω
εσοδεύω
αφοδεύω
αρδεύω
μπασταρδεύω
μπερδεύω
ξεμπερδεύω
χαϊδεύω
κοροϊδεύω
ζεύω
μαζεύω
περιμαζεύω
συμμαζεύω
χαζεύω
ξεζεύω
πεζεύω
ξεπεζεύω
μουφλουζεύω
γουρσουζεύω
γρουσουζεύω
αγαθεύω
λαθεύω
αληθεύω
επαληθεύω
προμηθεύω
νοθεύω
καλπονοθεύω
εκμαιεύω
αντρειεύω
αλιεύω
ταμιεύω
εκταμιεύω
αποταμιεύω
αναριεύω
αγριεύω
θεριεύω
αποκριεύω
κυριεύω
κατακυριεύω
δημοσιεύω
αναδημοσιεύω
ξαναδημοσιεύω
βλακεύω
κολακεύω
φαρμακεύω
κανακεύω
ανθρακεύω
μαγκεύω
φραγκεύω
αποθηκεύω
εναποθηκεύω
υποθηκεύω
λογικεύω
εκλογικεύω
ειδικεύω
εξειδικεύω
καβαλικεύω
ξεκαβαλικεύω
καθολικεύω
ατομικεύω
εξατομικεύω
ιδανικεύω
εξιδανικεύω
γενικεύω
μερικεύω
εξωτερικεύω
εσωτερικεύω
χαλκεύω
τουρκεύω
μουσκεύω
καρυκεύω
εκλαϊκεύω
γαργαλεύω
σκαλεύω
δασκαλεύω
ανασκαλεύω
παλεύω
αντιπαλεύω
χαροπαλεύω
σαλεύω
διασαλεύω
ανασαλεύω
αργοσαλεύω
μπαταλεύω
χαρχαλεύω
εισαγγελεύω
κελεύω
μακελεύω
ρεμπελεύω
τελεύω
ξετελεύω
συντελεύω
ζηλεύω
νοσηλεύω
ρεζιλεύω
σμιλεύω
βασιλεύω
αντιβασιλεύω
συμβασιλεύω
φιλεύω
επιδαψιλεύω
μεταλλεύω
βολεύω
δυσκολεύω
μολεύω
κουτσομπολεύω
στρογγυλεύω
σκυλεύω
συμβουλεύω
δουλεύω
παραδουλεύω
ψιλοδουλεύω
ξενοδουλεύω
ψαχουλεύω
μοχλεύω
αναμοχλεύω
υπομοχλεύω
φωλεύω
δημεύω
σταθμεύω
μετασταθμεύω
διαπορθμεύω
φρονιμεύω
χρησιμεύω
νοστιμεύω
υπονομεύω
αστυνομεύω
συντομεύω
δεσμεύω
αποδεσμεύω
νεύω
μαγγανεύω
διανεύω
λιανεύω
ζητιανεύω
ρουφιανεύω
πλανεύω
ξεπλανεύω
τρανεύω
κατανεύω
συγκατανεύω
λιτανεύω
ζωντανεύω
ξαναζωντανεύω
πρυτανεύω
ορφανεύω
γνεύω
λιγνεύω
συγγενεύω
ξεπαρθενεύω
εκπαρθενεύω
ηγουμενεύω
παραξενεύω
προξενεύω
στενεύω
σαγηνεύω
γαληνεύω
ερμηνεύω
μεθερμηνεύω
διερμηνεύω
παρερμηνεύω
ορμηνεύω
ειρηνεύω
παινεύω
επινεύω
μπινεύω
ρητινεύω
οκνεύω
κονεύω
διακονεύω
παραμονεύω
ηγεμονεύω
κηδεμονεύω
μνημονεύω
απομνημονεύω
υπομονεύω
προνεύω
γειτονεύω
φονεύω
πορνεύω
εκπορνεύω
τορνεύω
κινδυνεύω
διακινδυνεύω
παρακινδυνεύω
προκινδυνεύω
ριψοκινδυνεύω
κακοσυνεύω
καλοσυνεύω
ιχνεύω
ανιχνεύω
χωνεύω
συγχωνεύω
κακοχωνεύω
καλοχωνεύω
λαξεύω
λοξεύω
τοξεύω
εκτοξεύω
θεραπεύω
αποθεραπεύω
κηπεύω
πομπεύω
διαπομπεύω
σκοπεύω
κατασκοπεύω
επιτροπεύω
ιππεύω
αφιππεύω
καρπεύω
θωπεύω
ανθρωπεύω
αντιπροσωπεύω
ρεύω
σοβαρεύω
αγγαρεύω
παζαρεύω
μασκαρεύω
τιμαρεύω
μουρνταρεύω
ψαρεύω
αγρεύω
εδρεύω
ενεδρεύω
κατοικοεδρεύω
προεδρεύω
συμπροεδρεύω
παρεδρεύω
υπανδρεύω
υδρεύω
καλογερεύω
συμπεθερεύω
ημερεύω
διημερεύω
μακροημερεύω
εφημερεύω
δροσερεύω
διανυκτερεύω
χειροτερεύω
καρτερεύω
στερεύω
καλυτερεύω
νυχτερεύω
διανυχτερεύω
θηρεύω
πονηρεύω
χηρεύω
ζωηρεύω
ξολοθρεύω
εξολοθρεύω
καλοκαιρεύω
μαγειρεύω
στειρεύω
αποκρεύω
γορεύω
αγορεύω
αναγορεύω
ξαγορεύω
απαγορεύω
προαπαγορεύω
υπαγορεύω
προσαγορεύω
γρηγορεύω
διακορεύω
συνορεύω
γιατροπορεύω
τορεύω
ρητορεύω
πρακτορεύω
μαστορεύω
εφορεύω
χορεύω
θαρρεύω
αναθαρρεύω
παραθαρρεύω
ξεθαρρεύω
ιατρεύω
γιατρεύω
λατρεύω
ειδωλολατρεύω
παντρεύω
κακοπαντρεύω
καλοπαντρεύω
μικροπαντρεύω
παστρεύω
ξεπαστρεύω
γυρεύω
οικοκυρεύω
νοικοκυρεύω
σιγουρεύω
χουζουρεύω
κουρεύω
κουτσουρεύω
σωρεύω
επισωρεύω
συσσωρεύω
τιθασεύω
θρασεύω
μισεύω
κουρσεύω
περισσεύω
νεοσσεύω
γλωσσεύω
βατεύω
βαρβατεύω
μπαγιατεύω
χωριατεύω
ανακατεύω
σακατεύω
πιλατεύω
ακαματεύω
γραμματεύω
γνωματεύω
γινατεύω
πασπατεύω
υπατεύω
ιερατεύω
αρχιερατεύω
πειρατεύω
επιστρατεύω
εκστρατεύω
αποστρατεύω
χωρατεύω
μαντατεύω
προστατεύω
ραχατεύω
ικετεύω
καθικετεύω
δραπετεύω
ρεμπετεύω
διοχετεύω
αποχετεύω
παροχετεύω
μετοχετεύω
γητεύω
θητεύω
μαθητεύω
ασκητεύω
αλητεύω
κλητεύω
γυμνητεύω
γοητεύω
καταγοητεύω
απογοητεύω
διαιτητεύω
προφητεύω
στηλιτεύω
τριτεύω
σιτεύω
μεσιτεύω
γιγαντεύω
ταλαντεύω
αμφιταλαντεύω
μαντεύω
προμαντεύω
αγναντεύω
ξαγναντεύω
μπερμπαντεύω
νταντεύω
αφεντεύω
διαφεντεύω
κοντεύω
δεσποτεύω
διοπτεύω
εποπτεύω
κατοπτεύω
σκαρτεύω
μεταναστεύω
δυναστεύω
καταδυναστεύω
ληστεύω
καταληστεύω
νηστεύω
μνηστεύω
αμνηστεύω
αχρηστεύω
πιστεύω
διαπιστεύω
πολυπιστεύω
αριστεύω
λιγοστεύω
σαρακοστεύω
ξανοστεύω
απλουστεύω
περιττεύω
φυτεύω
αναφυτεύω
μεταφυτεύω
εμφυτεύω
πυκνοφυτεύω
δεντροφυτεύω
ιδιωτεύω
πρωτεύω
ασωτεύω
σαϊτεύω
νυμφεύω
συντροφεύω
στερφεύω
κωφεύω
εθελοκωφεύω
λογχεύω
μοιχεύω
ταριχεύω
βακχεύω
οχεύω
ελλοχεύω
στοχεύω
πατριαρχεύω
δημαρχεύω
μοσχεύω
καταμοσχεύω
μεταμοσχεύω
προστυχεύω
πτωχεύω
θύω
ελκύω
καθελκύω
ανελκύω
παρελκύω
προσελκύω
λύω
διαλύω
αναλύω
ψυχαναλύω
παραλύω
καταλύω
επιλύω
εκλύω
απολλύω
απολύω
εξαπολύω
ηλεκτρολύω
κωλύω
παρακωλύω
διανύω
τανύω
πηγνύω
συμπηγνύω
ρηγνύω
διαρρηγνύω
μειγνύω
αναμειγνύω
συμμειγνύω
αναμιγνύω
διαζευγνύω
συζευγνύω
μηνύω
διαμηνύω
καταμηνύω
προμηνύω
δεικνύω
αναδεικνύω
καταδεικνύω
επιδεικνύω
αποδεικνύω
υποδεικνύω
ομνύω
κορεννύω
ακούω
βαριακούω
καλακούω
ξανακούω
υπακούω
παρακούω
εισακούω
κρυφακούω
λούω
κρούω
ανακρούω
προανακρούω
επικρούω
αντικρούω
αποκρούω
υποκρούω
προσκρούω
αναβρύω
ιδρύω
καθιδρύω
εγκαθιδρύω
ανιδρύω
επανιδρύω
ενιδρύω
πτύω
αποπτύω
ισχύω
ενισχύω
υπερισχύω
κατισχύω
τρώω
κατατρώω


δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με βάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με γάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με δάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με θάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ιάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με κάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με μάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με νάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με οάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με πάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ράω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με σάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με τάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με φάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με χάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ψάω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με γέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με δέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με νέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ξέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με πέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με τέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με χέω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με αίω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με γίω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με είω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με θίω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λίω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με πίω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρίω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με τίω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με χίω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άβω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έβω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίβω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λβω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με μβω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όβω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύβω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με βγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με γγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ργω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ώγω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με δω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άδω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίδω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ιδω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όδω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύδω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λεω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρεω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ΐζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ώζω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άθω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έθω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήθω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίθω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λθω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρθω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με σθω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ώθω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με πιω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με κω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έκω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήκω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίκω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λκω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με σκω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύκω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ώκω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άλω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έλω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήλω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίλω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με κλω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λλω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με πλω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άμω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έμω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήμω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όμω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ένω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ΰνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με κνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με μνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με χνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ώνω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με γξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ώξω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με πω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άπω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έπω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίπω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λπω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με μπω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρπω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όπω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύπω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με βρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με δρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ερω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με κρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με χρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ώρω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ΐσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με σσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με τσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ώσω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με τω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άτω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έτω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήτω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με κτω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με πτω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με στω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ττω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με φτω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύτω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άφω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έφω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήφω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίφω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύφω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άχω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έχω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ήχω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίχω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με γχω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρχω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με σχω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύχω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με άψω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με έψω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ίψω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λψω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με μψω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρψω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με όψω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ύψω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με πόω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρόω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με φόω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με αύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με δύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με εύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με θύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με κύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με λύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με νύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ούω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με τύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με χύω
δείτε όλες τις λέξεις που τελειώνουν με ρώω


 

 
λίστα με τις λέξεις -