λέξεις που τελειώνουν με ω

     
αναζήτηση για τις λέξεις    αρχίζοντας με        τελειώνει με      


λίστα με τις λέξεις που λήγουν σε ω

ω
τραβάω
παρατραβάω
αποτραβάω
σαλαγάω
κυνηγάω
παρεξηγάω
σιγάω
βλογάω
τραβολογάω
χαϊδολογάω
χαζολογάω
ψιλολογάω
μολογάω
ξομολογάω
τσιμπολογάω
μοιρολογάω
μπεκρολογάω
παντρολογάω
ψοφολογάω
κορφολογάω
λυγάω
τρυγάω
μαδάω
κελαηδάω
πηδάω
αναπηδάω
μεταπηδάω
ξεπηδάω
χοροπηδάω
υπερπηδάω
ξεπροβοδάω
τραγουδάω
σιγοτραγουδάω
μεθάω
ξεμεθάω
βοηθάω
υποβοηθάω
γλαυκιάω
βογκάω
προγκάω
πελεκάω
νικάω
κατανικάω
υπερνικάω
γρικάω
προσδοκάω
σκάω
βοσκάω
καβαλάω
κουβαλάω
κουτρουβαλάω
γαργαλάω
παρακαλάω
λαλάω
σπαταλάω
κατασπαταλάω
χαλάω
αποχαλάω
γελάω
ξεγελάω
περιγελάω
χαζογελάω
παιζογελάω
χασκογελάω
χαμογελάω
κρυφογελάω
δρασκελάω
μιλάω
ξαναμιλάω
παραμιλάω
αντιμιλάω
κακομιλάω
γλυκομιλάω
καλομιλάω
πρωτομιλάω
κρυφομιλάω
πολυμιλάω
πιτσιλάω
φιλάω
γλυκοφιλάω
νεκροφιλάω
κολλάω
συγκολλάω
ξεκολλάω
επικολλάω
αποκολλάω
αφισοκολλάω
προσκολλάω
φεγγοβολάω
ριζοβολάω
τριζοβολάω
σπιθοβολάω
γεννοβολάω
ξερνοβολάω
ροβολάω
πετροβολάω
μοσχοβολάω
αμολάω
ξαμολάω
ξαπολάω
σχολάω
κυλάω
ξανακυλάω
κατρακυλάω
αιματοκυλάω
ζουλάω
πουλάω
μεταπουλάω
ξεπουλάω
στραμπουλάω
ακριβοπουλάω
μοσχοπουλάω
μασουλάω
τσουλάω
κουτσουλάω
μπουσουλάω
κουτουλάω
φυλάω
παραφυλάω
ξοφλάω
σκουντουφλάω
γαμάω
πολεμάω
κρεμάω
ξεκρεμάω
βλαστημάω
τιμάω
επιτιμάω
εκτιμάω
επανεκτιμάω
υπερεκτιμάω
υποτιμάω
προτιμάω
υπερτιμάω
τολμάω
αποτολμάω
γεροκομάω
οικονομάω
ορμάω
εξορμάω
εισορμάω
εφορμάω
πεθυμάω
λιγοθυμάω
αποθυμάω
λιποθυμάω
βρωμάω
πλανάω
παραπλανάω
αποπλανάω
θρασομανάω
δαπανάω
καταδαπανάω
κοπανάω
αεροκοπανάω
μηνάω
προμηνάω
πεινάω
ξεκινάω
αρχινάω
μεριμνάω
τυραννάω
κατατυραννάω
γεννάω
αναγεννάω
κακογεννάω
λησμονάω
απολησμονάω
πονάω
συμπονάω
κοιλοπονάω
ψυχοπονάω
ξυπνάω
κυβερνάω
συγκυβερνάω
γερνάω
παραγερνάω
κερνάω
ξερνάω
περνάω
διαπερνάω
ξεπερνάω
καλοπερνάω
προσπερνάω
γυρνάω
ξαναγυρνάω
συχωρνάω
ερευνάω
διερευνάω
εξερευνάω
προσκυνάω
γρατζουνάω
κουνάω
ταρακουνάω
ξεχνάω
αποξεχνάω
τηλεφωνάω
γοάω
πάω
αγαπάω
υπεραγαπάω
πολυαγαπάω
ξαναπάω
τσιμπάω
κολυμπάω
ακουμπάω
μεθοκοπάω
γυαλοκοπάω
βολοκοπάω
ξυλοκοπάω
λαμποκοπάω
ιδροκοπάω
σφυροκοπάω
γλεντοκοπάω
σκορπάω
σπάω
ξεσπάω
ζουπάω
τρυπάω
κατατρυπάω
χτυπάω
ξαναχτυπάω
καρδιοχτυπάω
κονταροχτυπάω
βροντοχτυπάω
σιωπάω
αποσιωπάω
βαράω
σπαρταράω
λαχταράω
επιδράω
αλληλεπιδράω
αντιδράω
χασομεράω
καρτεράω
τηράω
φοράω
αφοράω
ξαναφοράω
πρωτοφοράω
μετράω
αναμετράω
καταμετράω
επιμετράω
φυλλομετράω
προσμετράω
χλιμιντράω
γλιστράω
ξεγλιστράω
μουρμουράω
κατουράω
μαρτυράω
θωράω
χωράω
στεναχωράω
συγχωράω
στενοχωράω
προχωράω
συχωράω
μασάω
αναμασάω
κλοτσάω
φυσάω
ξεφυσάω
εμφυσάω
κλωσάω
σταματάω
ζεματάω
πατάω
απατάω
τσαλαπατάω
ξαναπατάω
εξαπατάω
παραπατάω
καταπατάω
στραβοπατάω
ποδοπατάω
ακροπατάω
περπατάω
νυχτοπερπατάω
παρατάω
κρατάω
μελετάω
κακομελετάω
καλομελετάω
προμελετάω
πετάω
παραπετάω
ξεπετάω
χαιρετάω
αντιχαιρετάω
αποχαιρετάω
ζητάω
αναζητάω
ψωμοζητάω
αποζητάω
συζητάω
κοιτάω
ξανακοιτάω
αποφοιτάω
κατακτάω
αποκτάω
συναντάω
ξανασυναντάω
απαντάω
συναπαντάω
ανταπαντάω
καταντάω
κεντάω
παρακεντάω
γλεντάω
βροντάω
σκουντάω
χειροκροτάω
σκιρτάω
ανασκιρτάω
αποσκιρτάω
βαστάω
αρρωστάω
χρωστάω
βουτάω
τσαλαβουτάω
ξεφτάω
αλυχτάω
ξενυχτάω
ρωτάω
ξαναρωτάω
επερωτάω
ψιλορωτάω
φάω
ψηφάω
αψηφάω
απορροφάω
προσροφάω
ψοφάω
ρουφάω
ξαστοχάω
ξεψυχάω
λιγοψυχάω
λιποψυχάω
διψάω
ξεδιψάω
γεωργέω
συνδέω
ανασυνδέω
επανασυνδέω
αποσυνδέω
λέω
ξαναλέω
παραλέω
ελέω
ξελέω
πρωτολέω
πλέω
διαπλέω
αναπλέω
παραπλέω
καταπλέω
επιπλέω
περιπλέω
εκπλέω
συμπλέω
αποπλέω
εισπλέω
πνέω
διαπνέω
αναπνέω
εκπνέω
εμπνέω
αποπνέω
εισπνέω
ξέω
αναξέω
αποξέω
γλωσσοκοπέω
ρέω
εκρέω
διαρρέω
παραρρέω
καταρρέω
περιρρέω
απορρέω
συρρέω
εισρέω
γεωμετρέω
παρεισφρέω
γνωμοδοτέω
διαχέω
εγχέω
συγχέω
περιχέω
καίω
κατακαίω
συγκαίω
υπεκκαίω
σιγοκαίω
αποκαίω
υποκαίω
αντιπαλαίω
κλαίω
σιγοκλαίω
παραπαίω
ματαίω
πταίω
φταίω
αγίω
κλείω
εγκλείω
συγκλείω
περικλείω
εμπερικλείω
αποκλείω
εσωκλείω
σείω
διασείω
επισείω
αποσείω
εσθίω
κυλίω
ενωπίω
χρίω
επιχρίω
περιχρίω
εκτίω
βελτίω
αποτίω
πτυχίω
βάβω
θάβω
ξεθάβω
σκάβω
ανασκάβω
κατασκάβω
λάβω
διαλάβω
αναλάβω
επαναλάβω
παραλάβω
καταλάβω
προκαταλάβω
πολυκαταλάβω
περιλάβω
συμπεριλάβω
εκλάβω
συλλάβω
προλάβω
προσλάβω
ανάβω
ξανανάβω
ξανάβω
ράβω
ξενοράβω
χάβω
κλέβω
κατακλέβω
ξεκλέβω
χαρτοκλέβω
ανέβω
ρέβω
κατέβω
αλείβω
πασαλείβω
αμείβω
ανταμείβω
θλίβω
καταθλίβω
εκθλίβω
συνθλίβω
νίβω
τρίβω
διατρίβω
ενδιατρίβω
παρατρίβω
κατατρίβω
εντρίβω
συντρίβω
κατασυντρίβω
στρίβω
προστρίβω
στίλβω
επέμβω
κόβω
κατακόβω
ξεκόβω
περικόβω
αντικόβω
αβγοκόβω
αυγοκόβω
αφαλοκόβω
αγγελοκόβω
ψιλοκόβω
αποκόβω
προκόβω
μεσοκόβω
πετσοκόβω
αντισκόβω
σκύβω
θρύβω
κρύβω
αποκρύβω
στύβω
άγω
διαγάγω
αναγάγω
εναγάγω
συναγάγω
εξαγάγω
διεξαγάγω
υπεξαγάγω
προαγάγω
υπαγάγω
παραγάγω
εισαγάγω
προσαγάγω
διάγω
περιάγω
φυλάγω
διαφυλάγω
προφυλάγω
ανάγω
επανάγω
ενάγω
συνάγω
περισυνάγω
εξάγω
διεξάγω
επανεξάγω
προεξάγω
υπεξάγω
προάγω
απάγω
επάγω
υπάγω
παράγω
αναπαράγω
εισάγω
παρεισάγω
προσάγω
μετάγω
λέγω
διαλέγω
ξεδιαλέγω
αποδιαλέγω
ξαναλέγω
συγκαταλέγω
επιλέγω
αντιλέγω
αμφιλέγω
εκλέγω
επανεκλέγω
προεκλέγω
συλλέγω
περισυλλέγω
προλέγω
φλέγω
αναφλέγω
προαναφλέγω
περιφλέγω
αρμέγω
ψέγω
λήγω
καταλήγω
απολήγω
μπήγω
κλαίγω
θίγω
τυλίγω
ξετυλίγω
περιτυλίγω
σμίγω
ξανασμίγω
κρυφοσμίγω
πνίγω
καταπνίγω
αποπνίγω
ανοίγω
διανοίγω
ξανοίγω
μισανοίγω
βγω
φέγγω
διαφέγγω
ξαναφέγγω
αντιφέγγω
τρεμοφέγγω
αχνοφέγγω
θαμποφέγγω
αστροφέγγω
σφίγγω
ξεσφίγγω
περισφίγγω
συσφίγγω
θέλγω
αμέλγω
έργω
στέργω
αποστέργω
λόγω
φεύγω
διαφεύγω
φοροδιαφεύγω
ξαναφεύγω
καταφεύγω
ξεφεύγω
υπεκφεύγω
αποφεύγω
προσφεύγω
φρύγω
φύγω
διαφύγω
ξαναφύγω
καταφύγω
ξεφύγω
αποφύγω
προσφύγω
τρώγω
κατατρώγω
συντρώγω
καλοτρώγω
ψωμοτρώγω
αποτρώγω
γλωσσοτρώγω
πρωτοτρώγω
δω
άδω
δίδω
διαδίδω
αναδίδω
παραδίδω
καταδίδω
μεταδίδω
αναμεταδίδω
επιδίδω
εκδίδω
επανεκδίδω
ενδίδω
αποδίδω
ανταποδίδω
προδίδω
προσδίδω
χάιδω
παρόδω
καθεύδω
σπεύδω
επισπεύδω
διαψεύδω
αιγάλεω
πανδάρεω
τυνδάρεω
βριάρεω
απόκρεω
ζω
χυδαΐζω
εκχυδαΐζω
αγλαΐζω
ακαδημαΐζω
εξευρωπαΐζω
ραΐζω
εξωραΐζω
ταΐζω
καλοταΐζω
αρχαΐζω
εξαρχαΐζω
γιουχαΐζω
αθεΐζω
θροΐζω
βάζω
διαβάζω
ξαναδιαβάζω
παραδιαβάζω
περιδιαβάζω
ξαναβάζω
παραβάζω
ανεβάζω
σκαμπανεβάζω
κατεβάζω
ανεβοκατεβάζω
διαβιβάζω
αναβιβάζω
μεταβιβάζω
επιβιβάζω
συμβιβάζω
αποβιβάζω
υποβιβάζω
προβιβάζω
στοιβάζω
εμβάζω
προεμβάζω
ρεμβάζω
κακοβάζω
πρωτοβάζω
τυρβάζω
συβάζω
βγάζω
ξαναβγάζω
ξεβγάζω
πρωτοβγάζω
στεγάζω
μεταστεγάζω
επιστεγάζω
πηγάζω
εκπηγάζω
σιγάζω
κατασιγάζω
αργάζω
αυγάζω
απαυγάζω
κραυγάζω
κατακραυγάζω
ζητωκραυγάζω
καταυγάζω
σφαδάζω
σκεδάζω
διασκεδάζω
σπουδάζω
συσπουδάζω
ιδεάζω
προϊδεάζω
δελεάζω
νεάζω
επηρεάζω
βιάζω
παραβιάζω
εκβιάζω
λεσβιάζω
γουβιάζω
κλουβιάζω
αγιάζω
καθαγιάζω
λαγιάζω
καταλαγιάζω
πλαγιάζω
εξαγιάζω
ξεπαγιάζω
σφαγιάζω
πληγιάζω
λογιάζω
παραλογιάζω
ξελογιάζω
κακολογιάζω
ρογιάζω
οργιάζω
ζυγιάζω
αντιζυγιάζω
καλοζυγιάζω
ισοζυγιάζω
χουγιάζω
ψεγαδιάζω
τυλιγαδιάζω
μπουγαδιάζω
αυθαδιάζω
κακαδιάζω
παξιμαδιάζω
λαπαδιάζω
λαμπαδιάζω
αραδιάζω
ξεπαραδιάζω
βραδιάζω
κατσαδιάζω
σκοταδιάζω
αλφαδιάζω
ζοχαδιάζω
λιγδιάζω
σχεδιάζω
ανασχεδιάζω
προσχεδιάζω
αυτοσχεδιάζω
αηδιάζω
ιδιάζω
αιφνιδιάζω
ξιδιάζω
κασιδιάζω
προσιδιάζω
σκοτιδιάζω
σκαφιδιάζω
σταφιδιάζω
ξοδιάζω
παραξοδιάζω
πολυξοδιάζω
αναποδιάζω
σοδιάζω
εισοδιάζω
εφοδιάζω
ανεφοδιάζω
ευδιάζω
μουδιάζω
ξεμουδιάζω
χνουδιάζω
ευωδιάζω
αδειάζω
εκθειάζω
πλατειάζω
μαραζιάζω
ροζιάζω
αγκαθιάζω
καλαθιάζω
αρμαθιάζω
ορθιάζω
παραμυθιάζω
βρικολακιάζω
αυλακιάζω
χοχλακιάζω
χλαπακιάζω
μπαμπακιάζω
σαρακιάζω
λαθρακιάζω
κορακιάζω
σακιάζω
απαγκιάζω
μαραγκιάζω
ταγκιάζω
μυρμηγκιάζω
λεκιάζω
θηκιάζω
σκουληκιάζω
νοικιάζω
ενοικιάζω
ξενοικιάζω
υπενοικιάζω
φρικιάζω
χτικιάζω
φλοκιάζω
σκιάζω
κατασκιάζω
επισκιάζω
αγγελοσκιάζω
υποσκιάζω
φωτοσκιάζω
μπουμπουκιάζω
λιάζω
σαραβαλιάζω
τσουβαλιάζω
ασπρογαλιάζω
αγκαλιάζω
σφιχταγκαλιάζω
κοκαλιάζω
φουσκαλιάζω
αλαλιάζω
σμπαραλιάζω
σαλιάζω
γλυκοσαλιάζω
σταλιάζω
ξεροσταλιάζω
σπαζοκεφαλιάζω
πονοκεφαλιάζω
κουφαλιάζω
σαψαλιάζω
θρυψαλιάζω
κορδελιάζω
τεμπελιάζω
ρελιάζω
βαρελιάζω
κουρελιάζω
κατακουρελιάζω
κασελιάζω
φελιάζω
ηλιάζω
θηλιάζω
προσηλιάζω
δειλιάζω
ξεκοιλιάζω
σοφιλιάζω
χιλιάζω
πανουκλιάζω
αγαλλιάζω
αναγαλλιάζω
μαλλιάζω
αναμαλλιάζω
ξεμαλλιάζω
κρουσταλλιάζω
καταβολιάζω
εμβολιάζω
χεροβολιάζω
σβολιάζω
μπολιάζω
σολιάζω
χολιάζω
ξεχολιάζω
σχολιάζω
τσιμπλιάζω
ξομπλιάζω
ουρλιάζω
σκυλιάζω
κοπροσκυλιάζω
ξυλιάζω
βουλιάζω
γουλιάζω
αναγουλιάζω
σακουλιάζω
μουλιάζω
τρεμουλιάζω
ξεπουπουλιάζω
καρουλιάζω
νερουλιάζω
μπεκρουλιάζω
αναφουφουλιάζω
χουχουλιάζω
καραφλιάζω
σκουντουφλιάζω
σαχλιάζω
μουχλιάζω
ξεμουχλιάζω
φωλιάζω
σελεμιάζω
στραβολαιμιάζω
φλομιάζω
χλομιάζω
παρανομιάζω
περιδρομιάζω
θυμιάζω
τουλουμιάζω
σουσουμιάζω
εγκωμιάζω
γανιάζω
καζανιάζω
μελανιάζω
μανιάζω
τρεμομανιάζω
ντουμανιάζω
πανιάζω
σαμπανιάζω
τουμπανιάζω
λαχανιάζω
παραξενιάζω
φρενιάζω
σπληνιάζω
αφηνιάζω
λειχηνιάζω
εγκαινιάζω
σκοτεινιάζω
γκρινιάζω
ξεκατινιάζω
κοφινιάζω
βελονιάζω
μονιάζω
στημονιάζω
τιμονιάζω
παρατιμονιάζω
καδρονιάζω
περονιάζω
θρονιάζω
χρονιάζω
σεντονιάζω
κουρνιάζω
γειτνιάζω
καρβουνιάζω
πιρουνιάζω
στραβομουτσουνιάζω
φουρτουνιάζω
ξαφνιάζω
παχνιάζω
αραχνιάζω
ξαραχνιάζω
βραχνιάζω
εξιχνιάζω
αρραβωνιάζω
γωνιάζω
αγκωνιάζω
θημωνιάζω
ξεχειμωνιάζω
καταχωνιάζω
μυξιάζω
μοιάζω
ομοιάζω
παρομοιάζω
προσομοιάζω
ξενοιάζω
μονοιάζω
κομπιάζω
πομπιάζω
κοπιάζω
σιροπιάζω
σοροπιάζω
ντροπιάζω
καταντροπιάζω
υποτροπιάζω
λασπιάζω
κουβαριάζω
γαριάζω
λογαριάζω
ξαναλογαριάζω
ξεποδαριάζω
αμπαριάζω
ανταριάζω
χορταριάζω
ξεχορταριάζω
ζαχαριάζω
συνεδριάζω
υποχονδριάζω
συμπεθεριάζω
ελευθεριάζω
χολεριάζω
μεριάζω
λημεριάζω
μεσημεριάζω
φτεριάζω
χεριάζω
καθετηριάζω
δηλητηριάζω
πλειστηριάζω
εκπλειστηριάζω
καυτηριάζω
ακρωτηριάζω
αιθριάζω
καλοκαιριάζω
ξεκαλοκαιριάζω
ταιριάζω
συνταιριάζω
ψειριάζω
ξεψειριάζω
κοριάζω
σποριάζω
ξεσποριάζω
φατριάζω
μετριάζω
γαυριάζω
νευριάζω
ζουριάζω
σκουριάζω
ξεσκουριάζω
κουλουριάζω
καμπουριάζω
σπυριάζω
ενεχυριάζω
ξεθωριάζω
σωριάζω
επιχωριάζω
ψωριάζω
σιάζω
δεκαπλασιάζω
πολλαπλασιάζω
εξαπλασιάζω
τετραπλασιάζω
οκταπλασιάζω
πενταπλασιάζω
εκατονταπλασιάζω
οχταπλασιάζω
διπλασιάζω
αναδιπλασιάζω
τριπλασιάζω
στασιάζω
κοψομεσιάζω
εκκλησιάζω
πλησιάζω
ισιάζω
συμποσιάζω
λυσσιάζω
κατσιάζω
πετσιάζω
γλιτσιάζω
ξεκουκουτσιάζω
θυσιάζω
ενθουσιάζω
κατενθουσιάζω
εξουσιάζω
απουσιάζω
παρουσιάζω
εντυπωσιάζω
ματιάζω
δεματιάζω
ξεματιάζω
κομματιάζω
κατακομματιάζω
κουβεντιάζω
σιγοκουβεντιάζω
γλυκοκουβεντιάζω
ξεδοντιάζω
ριζοδοντιάζω
πουντιάζω
υπτιάζω
εστιάζω
ξεμπροστιάζω
μπαρουτιάζω
φαφουτιάζω
χουφτιάζω
σταχτιάζω
αλαφιάζω
μπαφιάζω
ενταφιάζω
συννεφιάζω
ξεσυννεφιάζω
ξεγοφιάζω
κατσουφιάζω
χιάζω
ταμαχιάζω
στομαχιάζω
κακοστομαχιάζω
βαρυστομαχιάζω
ξεμοναχιάζω
ανατριχιάζω
νυχιάζω
ξενυχιάζω
αναγκάζω
πειθαναγκάζω
εξαναγκάζω
καταναγκάζω
δεκάζω
ρεκάζω
ψεκάζω
δικάζω
διαδικάζω
καταδικάζω
επιδικάζω
εκδικάζω
συνδικάζω
προδικάζω
εικάζω
προεικάζω
απεικάζω
σαρκάζω
σκάζω
πασκάζω
ξεσκάζω
λευκάζω
μηρυκάζω
αναμηρυκάζω
αλαλάζω
μαλάζω
σταλάζω
κατασταλάζω
ενσταλάζω
βελάζω
προσπελάζω
θηλάζω
αποθηλάζω
αλλάζω
συναλλάζω
ξαλλάζω
παραλλάζω
μεταλλάζω
ανταλλάζω
κολάζω
σκολάζω
επιπολάζω
σχολάζω
παφλάζω
κοχλάζω
ανακοχλάζω
χοχλάζω
δαμάζω
καταδαμάζω
θαμάζω
ρημάζω
διαχειμάζω
παραχειμάζω
ξεχειμάζω
δοκιμάζω
ξαναδοκιμάζω
επιδοκιμάζω
αποδοκιμάζω
πρωτοδοκιμάζω
λιμάζω
ετοιμάζω
προετοιμάζω
φριμάζω
ωριμάζω
παραωριμάζω
υπερωριμάζω
ατιμάζω
ακμάζω
παρακμάζω
ονομάζω
επονομάζω
παρονομάζω
προσονομάζω
κατονομάζω
μετονομάζω
τρομάζω
ανατρομάζω
κατατρομάζω
γουρμάζω
θαυμάζω
κωμάζω
στενάζω
αναστενάζω
βαριαναστενάζω
τινάζω
ανατινάζω
ξετινάζω
αποτινάζω
λιμνάζω
γυμνάζω
εκγυμνάζω
προγυμνάζω
πλεονάζω
μονάζω
κατευνάζω
συνάζω
τεχνάζω
συχνάζω
φωνάζω
παραφωνάζω
βροντοφωνάζω
δοξάζω
κοάζω
σκεπάζω
ξεσκεπάζω
αποσκεπάζω
καλπάζω
μπάζω
σκαμπάζω
κομπάζω
κοπάζω
αρπάζω
διαρπάζω
περιαρπάζω
αναρπάζω
συναρπάζω
αφαρπάζω
υφαρπάζω
σπάζω
ξεσπάζω
τυπάζω
μυωπάζω
αράζω
σπαράζω
κατασπαράζω
αλληλοσπαράζω
προσαράζω
ταράζω
διαταράζω
αναταράζω
καταταράζω
συνταράζω
χαράζω
διαχαράζω
αναχαράζω
παραχαράζω
περιχαράζω
βράζω
αναβράζω
ξαναβράζω
παραβράζω
ξεβράζω
εκβράζω
σιγοβράζω
νεροβράζω
εδράζω
γεράζω
παραγεράζω
υπερκεράζω
πειράζω
μοιράζω
διαμοιράζω
ξαναμοιράζω
κράζω
ανακράζω
αγοράζω
εξαγοράζω
προαγοράζω
κουράζω
κατακουράζω
ξεκουράζω
φράζω
παραφράζω
μεταφράζω
ξεφράζω
περιφράζω
εκφράζω
αποφράζω
ισάζω
τάζω
διατάζω
ετάζω
εξετάζω
επανεξετάζω
συνεξετάζω
καλοεξετάζω
καλοξετάζω
κοιτάζω
στραβοκοιτάζω
αγριοκοιτάζω
γλυκοκοιτάζω
καλοκοιτάζω
αλληλοκοιτάζω
λοξοκοιτάζω
κρυφοκοιτάζω
πλαντάζω
ποθοπλαντάζω
τραντάζω
φαντάζω
εορτάζω
συνεορτάζω
γιορτάζω
στάζω
βαστάζω
υποβαστάζω
διστάζω
επιστάζω
αποστάζω
προστάζω
προνευστάζω
νυστάζω
παρανυστάζω
ξενυστάζω
συνδυάζω
σκευάζω
διασκευάζω
ανασκευάζω
παρασκευάζω
προπαρασκευάζω
κατασκευάζω
ανακατασκευάζω
προκατασκευάζω
πρωτοκατασκευάζω
μετασκευάζω
επισκευάζω
συσκευάζω
χλευάζω
φρυάζω
σταχυάζω
ξεσταχυάζω
στομφάζω
μορφάζω
σφάζω
κατασφάζω
λουφάζω
καγχάζω
ρεγχάζω
διχάζω
τροχάζω
σχάζω
πασχάζω
ησυχάζω
καθησυχάζω
εφησυχάζω
επωάζω
πιέζω
καταπιέζω
συμπιέζω
αποσυμπιέζω
μεταμφιέζω
χέζω
καταχέζω
πήζω
μπήζω
πρήζω
χρήζω
παίζω
περιπαίζω
αναμπαίζω
εμπαίζω
τρεμοπαίζω
χαρτοπαίζω
γκαβίζω
συλλαβίζω
μπλαβίζω
εκσλαβίζω
στραβίζω
τιτιβίζω
φοβίζω
εκφοβίζω
φλοισβίζω
εγκλωβίζω
απεγκλωβίζω
πελαγίζω
σελαγίζω
ραγίζω
σφραγίζω
επισφραγίζω
αποσφραγίζω
ταγίζω
πλαταγίζω
γαβγίζω
αγγίζω
υπερφαλαγγίζω
στραγγίζω
αποστραγγίζω
μεταγγίζω
εγγίζω
προσεγγίζω
φεγγίζω
αντιφεγγίζω
σπογγίζω
σφουγγίζω
λαρυγγίζω
αναλογίζω
καταλογίζω
υπολογίζω
συνυπολογίζω
προϋπολογίζω
προλογίζω
φλογίζω
οργίζω
εξοργίζω
ζυγίζω
αντιζυγίζω
καλοζυγίζω
ισοζυγίζω
λυγίζω
φτερουγίζω
αναφτερουγίζω
πτερυγίζω
βαδίζω
συμβαδίζω
προβαδίζω
καβγαδίζω
καυγαδίζω
ραβδίζω
τσεβδίζω
μηδίζω
ονειδίζω
εξονειδίζω
ψαλιδίζω
παιχνιδίζω
ιριδίζω
προπαγανδίζω
προβοδίζω
ξεπροβοδίζω
ανδραποδίζω
εξανδραποδίζω
τετραποδίζω
διποδίζω
τριποδίζω
μποδίζω
εμποδίζω
παρεμποδίζω
ροδίζω
βομβαρδίζω
βαριοκαρδίζω
κακοκαρδίζω
καλοκαρδίζω
χτυποκαρδίζω
πικροκαρδίζω
κερδίζω
ξανακερδίζω
πορδίζω
καβουρδίζω
κουρδίζω
ξεκουρδίζω
τσιλημπουρδίζω
ψευδίζω
αρκουδίζω
πεταλουδίζω
λουλουδίζω
ξεφλουδίζω
μαϊμουδίζω
μωρουδίζω
δανείζω
αντιδανείζω
καθίζω
ανακαθίζω
κατακαθίζω
πρωτοκαθίζω
σπαθίζω
διασπαθίζω
εθίζω
ερεθίζω
εξερεθίζω
συνηθίζω
ξεσυνηθίζω
κακοσυνηθίζω
καλοσυνηθίζω
αποστηθίζω
σπιθίζω
ανθίζω
διανθίζω
ξανανθίζω
ξανθίζω
απανθίζω
βυθίζω
καταβυθίζω
αυτοβυθίζω
καταβροχθίζω
παιδιακίζω
κακίζω
λακίζω
προπηλακίζω
φυλακίζω
αποφυλακίζω
προφυλακίζω
χοχλακίζω
φενακίζω
αποσκορακίζω
εξοστρακίζω
θωρακίζω
τσακίζω
κατατσακίζω
ψιττακίζω
ταγκίζω
πελεκίζω
τουφεκίζω
ντουφεκίζω
πιθηκίζω
οικίζω
σολοικίζω
συνοικίζω
αποικίζω
εποικίζω
προικίζω
κατοικίζω
μετοικίζω
κλασικίζω
δημοτικίζω
σχολαστικίζω
αττικίζω
εκκοκκίζω
τοκίζω
ανατοκίζω
ορκίζω
ξορκίζω
εξορκίζω
εκτουρκίζω
φουρκίζω
σκίζω
πασκίζω
ξεσκίζω
καταξεσκίζω
γλυκίζω
χαστουκίζω
λαϊκίζω
κυμβαλίζω
παπαγαλίζω
στραγγαλίζω
γαργαλίζω
τρωγαλίζω
σκανδαλίζω
ζαλίζω
παραζαλίζω
ξεζαλίζω
ξεκοκαλίζω
μαρκαλίζω
σκαλίζω
ξεμασκαλίζω
ανασκαλίζω
ξεσκαλίζω
βαυκαλίζω
χαλαλίζω
δαμαλίζω
πασπαλίζω
σκανταλίζω
κροταλίζω
στραφταλίζω
γυαλίζω
ξαναγυαλίζω
καλογυαλίζω
ξεμυαλίζω
αποκεφαλίζω
σφαλίζω
ασφαλίζω
διασφαλίζω
εξασφαλίζω
προασφαλίζω
αντασφαλίζω
ανοιγοσφαλίζω
ψιχαλίζω
ροχαλίζω
καψαλίζω
σταβλίζω
σουβλίζω
στριγγλίζω
βιγλίζω
τριβελίζω
οβελίζω
εξοβελίζω
διασκελίζω
δρασκελίζω
υποσκελίζω
ισοσκελίζω
διαμελίζω
ξευτελίζω
εξευτελίζω
παραλληλίζω
στρουθοκαμηλίζω
τραχηλίζω
στροβιλίζω
ξεχειλίζω
εκχειλίζω
υπερεκχειλίζω
υπερχειλίζω
πιπιλίζω
σκαμπιλίζω
τορπιλίζω
πιτσιλίζω
ξεφτιλίζω
στριγκλίζω
τρεκλίζω
τρικλίζω
ψελλίζω
φυλλίζω
ξεφυλλίζω
διαολίζω
διαβολίζω
τριβολίζω
εμβολίζω
συμβολίζω
ακροβολίζω
ηχοβολίζω
προσανατολίζω
αναπροσανατολίζω
αποπροσανατολίζω
στολίζω
πιστολίζω
ανθοστολίζω
σημαιοστολίζω
νεκροστολίζω
χρυσοστολίζω
νυφοστολίζω
οπλίζω
εξοπλίζω
παροπλίζω
αφοπλίζω
εφοπλίζω
βουρλίζω
υποτιτλίζω
συνδαυλίζω
υποδαυλίζω
συδαυλίζω
μαυλίζω
ξεμαυλίζω
εκμαυλίζω
τραυλίζω
σουραυλίζω
εκφαυλίζω
διυλίζω
ματοκυλίζω
αιματοκυλίζω
ξυλίζω
ζουλίζω
στραμπουλίζω
κουτσουλίζω
στρατουλίζω
γρυλίζω
εκφυλίζω
εκχυλίζω
τσουρουφλίζω
καλαμίζω
παλαμίζω
εξισλαμίζω
χαραμίζω
γεμίζω
ξαναγεμίζω
παραγεμίζω
απογεμίζω
σελεμίζω
ανεμίζω
διανεμίζω
ξανεμίζω
εξανεμίζω
γκρεμίζω
ασκημίζω
διαφημίζω
δυσφημίζω
ασχημίζω
διαβαθμίζω
αναβαθμίζω
υποβαθμίζω
σταθμίζω
αντισταθμίζω
ζυγοσταθμίζω
ισοσταθμίζω
ρυθμίζω
απορυθμίζω
διαρρυθμίζω
μεταρρυθμίζω
κοιμίζω
αποκοιμίζω
νοστιμίζω
ενοφθαλμίζω
διαγραμμίζω
υπογραμμίζω
ευθυγραμμίζω
γιομίζω
κομίζω
διακομίζω
μετακομίζω
διαμετακομίζω
συγκομίζω
αποκομίζω
προσκομίζω
νομίζω
βρομίζω
ξεβρομίζω
ξεστομίζω
εκστομίζω
ορμίζω
προσορμίζω
αφορμίζω
κακοφορμίζω
χλωροφορμίζω
εξατμίζω
θυμίζω
ξαναθυμίζω
ενθυμίζω
υπενθυμίζω
τρικυμίζω
διαγουμίζω
ξεζουμίζω
πλουμίζω
χρυσοπλουμίζω
ψωμίζω
λιβανίζω
γαλβανίζω
παγανίζω
τραγανίζω
τηγανίζω
ξεροτηγανίζω
φρυγανίζω
ροδανίζω
νεανίζω
παιανίζω
σεργιανίζω
λιανίζω
εκχριστιανίζω
αμερικανίζω
εξαμερικανίζω
ροκανίζω
ταλανίζω
πλανίζω
μανίζω
δρεπανίζω
μπανίζω
τυμπανίζω
διατυμπανίζω
κοπανίζω
αεροκοπανίζω
σπανίζω
τρυπανίζω
τσουγκρανίζω
βασανίζω
βοτανίζω
ξεβοτανίζω
αφανίζω
εξαφανίζω
εμφανίζω
επανεμφανίζω
ορφανίζω
απορφανίζω
χαχανίζω
εκβιομηχανίζω
αποβιομηχανίζω
αγνίζω
καθαγνίζω
εξαγνίζω
εξευγενίζω
μηδενίζω
εκμηδενίζω
εξασθενίζω
ελλιμενίζω
γκομενίζω
αρμενίζω
ψηλαρμενίζω
εξευμενίζω
ξενίζω
ατενίζω
ενατενίζω
κτενίζω
χτενίζω
ξεχτενίζω
ελληνίζω
εξελληνίζω
αφελληνίζω
σαφηνίζω
διασαφηνίζω
αποσαφηνίζω
ανακαινίζω
κοκκινίζω
κατακοκκινίζω
ροδοκοκκινίζω
ξεροκοκκινίζω
αναψοκοκκινίζω
κοσκινίζω
ψιλοκοσκινίζω
ξινίζω
περισχοινίζω
ρινίζω
διευκρινίζω
κιτρινίζω
κατακιτρινίζω
πρασινίζω
λατινίζω
αρχινίζω
πρωταρχινίζω
λικνίζω
τσικνίζω
κρεμνίζω
κρημνίζω
κατακρημνίζω
αηδονίζω
εκσφενδονίζω
ιονίζω
πριονίζω
αφιονίζω
ακονίζω
εικονίζω
προεικονίζω
απεικονίζω
σκονίζω
κατασκονίζω
ξεσκονίζω
κλονίζω
συγκλονίζω
δαιμονίζω
ευδαιμονίζω
εναρμονίζω
κανονίζω
διακανονίζω
εκθρονίζω
ενθρονίζω
σωφρονίζω
χρονίζω
αναχρονίζω
συγχρονίζω
εκσυγχρονίζω
καλοχρονίζω
ετεροχρονίζω
υπερχρονίζω
πολυχρονίζω
τονίζω
σφεντονίζω
συντονίζω
υπερτονίζω
απαγχονίζω
καπνίζω
ξεκαπνίζω
μαλαμοκαπνίζω
ασημοκαπνίζω
μαλαματοκαπνίζω
δειπνίζω
αφυπνίζω
σβαρνίζω
σκεπαρνίζω
μοντερνίζω
φουρνίζω
ξεφουρνίζω
κουδουνίζω
γρατζουνίζω
ζουζουνίζω
ρουθουνίζω
σαπουνίζω
μπουμπουνίζω
σπιρουνίζω
ξαφνίζω
σταφνίζω
αχνίζω
γιαχνίζω
ξεψαχνίζω
λιχνίζω
αρραβωνίζω
τετραγωνίζω
κλυδωνίζω
κωδωνίζω
ρωθωνίζω
διαιωνίζω
λακωνίζω
παραγκωνίζω
αλωνίζω
τελωνίζω
εκτελωνίζω
στρατωνίζω
ξεφωνίζω
ψωνίζω
αξίζω
αθροίζω
συναθροίζω
ραπίζω
σαπίζω
τσαπίζω
ξελεπίζω
απολεπίζω
ευπρεπίζω
ευτρεπίζω
πιπίζω
αναρριπίζω
σαλπίζω
ελπίζω
απελπίζω
ξεκαμπίζω
στουμπίζω
ανασκολοπίζω
κατατοπίζω
μετατοπίζω
εκτοπίζω
εντοπίζω
καρπίζω
σκορπίζω
διασκορπίζω
κατασκορπίζω
συνασπίζω
προασπίζω
υπερασπίζω
θεσπίζω
ζουπίζω
σκουπίζω
καλλωπίζω
μωλωπίζω
ανθρωπίζω
εξανθρωπίζω
αντιμετωπίζω
βαρβαρίζω
ξελαγαρίζω
μαγαρίζω
ξεμαγαρίζω
σφουγγαρίζω
τσιγαρίζω
γαργαρίζω
καθαρίζω
ξεκαθαρίζω
εκκαθαρίζω
παιδιαρίζω
σαλιαρίζω
μπανιαρίζω
κακαρίζω
μακαρίζω
γκαρίζω
χασκαρίζω
κολλαρίζω
σαχλαμαρίζω
λαναρίζω
κρησαρίζω
στραταρίζω
πεταρίζω
αναπεταρίζω
σαρανταρίζω
πενηνταρίζω
σπαρταρίζω
λαχταρίζω
φτυαρίζω
βλεφαρίζω
ισοφαρίζω
χαρίζω
βρίζω
σκυλοβρίζω
υβρίζω
καθυβρίζω
περιυβρίζω
εξυβρίζω
φεγγρίζω
ερίζω
αερίζω
εξαερίζω
φοβερίζω
θερίζω
παραθερίζω
αποθερίζω
μερίζω
διαμερίζω
αναμερίζω
παραμερίζω
καταμερίζω
καλημερίζω
επιμερίζω
ξενερίζω
πιπερίζω
καλησπερίζω
τερερίζω
ξεντερίζω
επαμφοτερίζω
αριστερίζω
νεωτερίζω
καταχερίζω
σπινθηρίζω
ξεκληρίζω
σκληρίζω
χαρακτηρίζω
αποχαρακτηρίζω
μυκτηρίζω
στηρίζω
αντιστηρίζω
υποστηρίζω
αλληλοϋποστηρίζω
πολυκαιρίζω
φθειρίζω
εγχειρίζω
προχειρίζω
ψειρίζω
ξεψειρίζω
φαλιρίζω
τσιρίζω
τσιτσιρίζω
μπατιρίζω
σατιρίζω
σιχτιρίζω
ψιψιρίζω
ξακρίζω
μουγκρίζω
τσουγκρίζω
πικρίζω
αντικρίζω
ορίζω
ζορίζω
καθορίζω
ανακαθορίζω
προκαθορίζω
φθορίζω
διορίζω
αναδιορίζω
προσδιορίζω
επαναπροσδιορίζω
περιορίζω
εξορίζω
προορίζω
πορίζω
προσπορίζω
καλωσορίζω
αφορίζω
ανηφορίζω
κατηφορίζω
φωσφορίζω
γαμπρίζω
κοπρίζω
ασπρίζω
ξασπρίζω
τρίζω
θεατρίζω
αλετρίζω
ηλεκτρίζω
μαντρίζω
κεντρίζω
εγκεντρίζω
χλιμιντρίζω
κατοπτρίζω
αντικατοπτρίζω
μυστρίζω
ξυστρίζω
μαυρίζω
καταμαυρίζω
θησαυρίζω
αποθησαυρίζω
γυρίζω
ξαναγυρίζω
ξεγυρίζω
πανηγυρίζω
συμπανηγυρίζω
τριγυρίζω
περιτριγυρίζω
γοργογυρίζω
αναποδογυρίζω
κλωθογυρίζω
στριφογυρίζω
τοιχογυρίζω
συγυρίζω
πισωγυρίζω
πλευρίζω
εκνευρίζω
ψιθυρίζω
σιγοψιθυρίζω
μυρίζω
κλαυθμυρίζω
αλμυρίζω
πλημμυρίζω
καταπλημμυρίζω
μοσχομυρίζω
αρμυρίζω
ξαρμυρίζω
ξυρίζω
νιαουρίζω
βαβουρίζω
σβουρίζω
γουργουρίζω
μουρμουρίζω
σιγομουρμουρίζω
νανουρίζω
καλαμπουρίζω
μασουρίζω
πλατσουρίζω
τουρτουρίζω
κλαψουρίζω
λαμπυρίζω
συρίζω
σφυρίζω
αφρίζω
ξαφρίζω
χρίζω
δωρίζω
μετεωρίζω
αλληθωρίζω
πλωρίζω
γνωρίζω
αναγνωρίζω
ξαναγνωρίζω
παραγνωρίζω
πρωτογνωρίζω
χωρίζω
διαχωρίζω
καταχωρίζω
ξεχωρίζω
αποχωρίζω
σίζω
βασίζω
αποφασίζω
προαποφασίζω
δροσίζω
κολατσίζω
πατσίζω
μπατσίζω
βιτσίζω
βουρτσίζω
χρυσίζω
σοβατίζω
αβγατίζω
αυγατίζω
φευγατίζω
μπογιατίζω
θυμιατίζω
δεκατίζω
αποδεκατίζω
ξεσκατίζω
αλατίζω
ξεπλατίζω
φαφλατίζω
ματίζω
διαδραματίζω
δειγματίζω
παραδειγματίζω
στιγματίζω
δογματίζω
ζεματίζω
αναθεματίζω
υπερθεματίζω
βηματίζω
προβληματίζω
υπομνηματίζω
φρονηματίζω
χρηματίζω
στοιχηματίζω
σχηματίζω
ανασχηματίζω
μετασχηματίζω
αποσχηματίζω
προσχηματίζω
εγκλιματίζω
κριματίζω
γραμματίζω
αναγραμματίζω
παραγραμματίζω
μεταγραμματίζω
προγραμματίζω
αναπρογραμματίζω
θρυμματίζω
γιοματίζω
ονοματίζω
κερματίζω
κατακερματίζω
εκσπερματίζω
αποσπερματίζω
τερματίζω
τραυματίζω
κατατραυματίζω
γευματίζω
προγευματίζω
κυματίζω
πωματίζω
επιπωματίζω
εκπωματίζω
αποπωματίζω
αρωματίζω
χρωματίζω
μεταχρωματίζω
ελαιοχρωματίζω
αποχρωματίζω
χωματίζω
αναχωματίζω
απαθανατίζω
κακοθανατίζω
αποθανατίζω
φανατίζω
γονατίζω
αδυνατίζω
δημοκρατίζω
εκδημοκρατίζω
παραστρατίζω
ξεστρατίζω
τσατίζω
καλαφατίζω
ευθετίζω
σεκλετίζω
μερεμετίζω
συνετίζω
χαιρετίζω
αντιχαιρετίζω
αποχαιρετίζω
σχετίζω
συσχετίζω
μαγνητίζω
απομαγνητίζω
αναχαιτίζω
εκπολιτίζω
δυναμιτίζω
σιτίζω
επισιτίζω
υποσιτίζω
υπερσιτίζω
κτίζω
λακτίζω
γαλακτίζω
απογαλακτίζω
απολακτίζω
ξανακτίζω
σοβαντίζω
σουβαντίζω
καζαντίζω
μπογιαντίζω
καπλαντίζω
σουλαντίζω
ραντίζω
σαραντίζω
νταβραντίζω
τσαντίζω
σεκλεντίζω
μπαϊλντίζω
ακοντίζω
εξακοντίζω
υπερακοντίζω
ποντίζω
καταποντίζω
φροντίζω
καβουρντίζω
κουρντίζω
ξεκουρντίζω
σκοτίζω
ξεσκοτίζω
επισκοτίζω
συσκοτίζω
νοτίζω
ποτίζω
διαποτίζω
εμποτίζω
βαπτίζω
αναβαπτίζω
μεταβαπτίζω
εμβαπτίζω
απαρτίζω
συναπαρτίζω
καταρτίζω
προκαταρτίζω
ξεπορτίζω
φορτίζω
επαναφορτίζω
επιφορτίζω
αποφορτίζω
υπερφορτίζω
στίζω
βλαστίζω
μαστίζω
σαστίζω
κοστίζω
πουστίζω
μεταγλωττίζω
ταυτίζω
συνταυτίζω
ψευτίζω
προσηλυτίζω
μυτίζω
ξεμυτίζω
πλουτίζω
εμπλουτίζω
βαφτίζω
ξεφτίζω
καθρεφτίζω
αντικαθρεφτίζω
χτίζω
ξαναχτίζω
ξενυχτίζω
καληνυχτίζω
μπουχτίζω
εγκιβωτίζω
αιχμαλωτίζω
υπνωτίζω
φωτίζω
διαφωτίζω
ηλεκτροφωτίζω
βουίζω
αντιβουίζω
προσεδαφίζω
κατεδαφίζω
θειαφίζω
ψηλαφίζω
φωτογραφίζω
ζωγραφίζω
ξυραφίζω
ξουραφίζω
ψηφίζω
ξαναψηφίζω
καταψηφίζω
συμψηφίζω
διπλοψηφίζω
υπερψηφίζω
σκαριφίζω
ραμφίζω
γλυφίζω
ανακουφίζω
στυφίζω
τεμαχίζω
κατατεμαχίζω
εκβραχίζω
λογχίζω
συνεχίζω
τειχίζω
περιτειχίζω
προτειχίζω
τοιχίζω
περιτοιχίζω
εντοιχίζω
αποτοιχίζω
στοιχίζω
περιστοιχίζω
αντιστοιχίζω
τροχίζω
αρχίζω
ξαναρχίζω
πρωταρχίζω
σχίζω
διασχίζω
πασχίζω
κατασχίζω
ξεσχίζω
καταξεσχίζω
αποσχίζω
εξονυχίζω
ευνουχίζω
μουνουχίζω
βοστρυχίζω
κακοτυχίζω
καλοτυχίζω
ευτυχίζω
συνοψίζω
γιομόζω
αρμόζω
συναρμόζω
προσαρμόζω
αναπροσαρμόζω
εφαρμόζω
δεσπόζω
γογγύζω
διαλύζω
αναβλύζω
κατακλύζω
περικλύζω
ολολύζω
τανύζω
σκούζω
λούζω
περιλούζω
γρούζω
τσούζω
κελαρύζω
αναβρύζω
γρύζω
δακρύζω
τρύζω
σφύζω
συγχύζω
οιμώζω
κρώζω
σώζω
διασώζω
ανασώζω
περισώζω
άθω
λάθω
πλάθω
διαπλάθω
αναπλάθω
μεταπλάθω
μάθω
πάθω
πολυπάθω
αλέθω
ξαλέθω
γνέθω
ψιλογνέθω
περδικοστήθω
πείθω
παραπείθω
καταπείθω
μεταπείθω
βρίθω
έλθω
περιέλθω
επανέλθω
συνέλθω
αντεπεξέλθω
εισέλθω
υπεισέλθω
προσέλθω
κατέλθω
ρθω
έρθω
ειρήσθω
νιώθω
νοιώθω
κλώθω
γνώθω
αναγνώθω
πιω
κω
πλέκω
διαπλέκω
αναπλέκω
ξεπλέκω
περιπλέκω
μπλέκω
εμπλέκω
ξεμπλέκω
απεμπλέκω
συμπλέκω
αποπλέκω
χρυσοπλέκω
στέκω
παραστέκω
κοντοστέκω
διήκω
ανήκω
σήκω
τήκω
συντήκω
οίκω
έλκω
καθέλκω
συνέλκω
προέλκω
παρέλκω
διδάσκω
αναδιδάσκω
αποδιδράσκω
γηράσκω
συγγηράσκω
καταφάσκω
αντιφάσκω
χάσκω
αναχάσκω
απαρέσκω
θνήσκω
αποθνήσκω
συναποθνήσκω
υπομιμνήσκω
απομνήσκω
αναλίσκω
καταναλίσκω
βρίσκω
ξαναβρίσκω
ευρίσκω
ανευρίσκω
εξευρίσκω
εφευρίσκω
βόσκω
υποβόσκω
μεθύσκω
γιγνώσκω
διαγιγνώσκω
αναγιγνώσκω
προγιγνώσκω
διαβιβρώσκω
τιτρώσκω
υποφώσκω
σουρτούκω
διώκω
καταδιώκω
επιδιώκω
εκδιώκω
αποδιώκω
άλω
βάλω
αναβάλω
ξαναβάλω
αντιπαραβάλω
καταβάλω
επιβάλω
αμφιβάλω
συμβάλω
αποβάλω
υποβάλω
προβάλω
υπερβάλω
προσβάλω
βγάλω
εάλω
κάλω
σφάλω
θέλω
παραλλήλω
αναγγείλω
παραγγείλω
καταγγείλω
στείλω
υποστείλω
οφείλω
μπιρμπίλω
κύκλω
βάλλω
διαβάλλω
αναβάλλω
παραβάλλω
αντιπαραβάλλω
καταβάλλω
αντικαταβάλλω
προκαταβάλλω
μεταβάλλω
επιβάλλω
περιβάλλω
αμφιβάλλω
εκβάλλω
προεκβάλλω
εμβάλλω
παρεμβάλλω
συμβάλλω
πανικοβάλλω
αποβάλλω
υποβάλλω
συνυποβάλλω
προβάλλω
ξεπροβάλλω
υπερβάλλω
εισβάλλω
προσβάλλω
θάλλω
πάλλω
αναπάλλω
σφάλλω
ψάλλω
αγγέλλω
διαγγέλλω
αναγγέλλω
προαναγγέλλω
εξαγγέλλω
προαγγέλλω
απαγγέλλω
παραγγέλλω
αντιπαραγγέλλω
καταγγέλλω
εξοκέλλω
μέλλω
ανατέλλω
επιτέλλω
στέλλω
διαστέλλω
αντιδιαστέλλω
αναστέλλω
καταστέλλω
περιστέλλω
αποστέλλω
εξαποστέλλω
προαποστέλλω
υποστέλλω
συστέλλω
ποικίλλω
πλω
κάμω
αποκάμω
χάμω
νέμω
διανέμω
αναδιανέμω
κατανέμω
ανακατανέμω
απονέμω
τρέμω
αχνοτρέμω
υποτρέμω
δήμω
νόμω
άνω
βάνω
λαμβάνω
διαλαμβάνω
αναλαμβάνω
επαναλαμβάνω
παραλαμβάνω
καταλαμβάνω
ανακαταλαμβάνω
προκαταλαμβάνω
μεταλαμβάνω
περιλαμβάνω
συμπεριλαμβάνω
εκλαμβάνω
συλλαμβάνω
απολαμβάνω
προλαμβάνω
προσλαμβάνω
βουβάνω
κραδάνω
ιζάνω
καθιζάνω
βυζάνω
πεθάνω
λανθάνω
διαλανθάνω
εκμανθάνω
εξολισθάνω
φθάνω
καταφθάνω
προφθάνω
εξυγιάνω
λειάνω
προλειάνω
μιάνω
πιάνω
αναπιάνω
ξαναπιάνω
ξεπιάνω
καλοπιάνω
πρωτοπιάνω
φτιάνω
κάνω
ξανακάνω
παρακάνω
δαγκάνω
ξεκάνω
αποκάνω
προκάνω
βασκάνω
λευκάνω
διαλευκάνω
γλυκάνω
τρελάνω
ξετρελάνω
αποτρελάνω
κλάνω
ζουρλάνω
μουρλάνω
κουζουλάνω
κουλάνω
λωλάνω
απολωλάνω
σημάνω
επισημάνω
χαρτοσημάνω
ποιμάνω
θερμάνω
αναθερμάνω
προθερμάνω
υπερθερμάνω
ξεθυμάνω
κυμάνω
απολυμάνω
ξάνω
αυξάνω
επαυξάνω
υπεραυξάνω
προσαυξάνω
πάνω
απάνω
παραπάνω
καταπάνω
επάνω
κατεπάνω
λιπάνω
απολιπάνω
ρυπάνω
ράνω
μαράνω
υγράνω
ξεράνω
καταξεράνω
αποξεράνω
συμπεράνω
υπεράνω
δυσχεράνω
ξηράνω
αποξηράνω
πικράνω
καταπικράνω
ευφράνω
ψυχράνω
μωράνω
ανασάνω
ξανασάνω
κουτσάνω
αμαρτάνω
αναβλαστάνω
εκβλαστάνω
ζεστάνω
ξαναζεστάνω
παραζεστάνω
παριστάνω
αναπαριστάνω
φτάνω
καταφτάνω
υφάνω
συνυφάνω
κουφάνω
ξεκουφάνω
χάνω
λαγχάνω
τυγχάνω
παρατυγχάνω
επιτυγχάνω
αποτυγχάνω
σβένω
δένω
αναδένω
επιδένω
περιδένω
αμποδένω
κομποδένω
υποδένω
αλυσοδένω
χρυσοδένω
χαρτοδένω
σφιχτοδένω
προσδένω
πλένω
ξεπλένω
ξενοπλένω
αποπλένω
μένω
διαμένω
αναμένω
παραμένω
ξεμένω
προκειμένω
επιμένω
περιμένω
εμμένω
απομένω
εναπομένω
υπομένω
προσμένω
ψένω
σβήνω
κατασβήνω
αργοσβήνω
τρεμοσβήνω
αποσβήνω
στήνω
αναστήνω
συστήνω
αφήνω
ψήνω
παραψήνω
καλοψήνω
ξεροψήνω
βαίνω
διαβαίνω
περιδιαβαίνω
γοργοδιαβαίνω
λαβαίνω
αναλαβαίνω
παραλαβαίνω
καταλαβαίνω
πολυκαταλαβαίνω
μεταλαβαίνω
περιλαβαίνω
απολαβαίνω
προλαβαίνω
προσλαβαίνω
αναβαίνω
παραβαίνω
συγκαταβαίνω
μεταβαίνω
ανεβαίνω
κατεβαίνω
ανεβοκατεβαίνω
επιβαίνω
ακριβαίνω
αντιβαίνω
παρεκβαίνω
επεμβαίνω
παρεμβαίνω
συμβαίνω
αποβαίνω
προβαίνω
ξεπροβαίνω
υπερβαίνω
βουβαίνω
βγαίνω
ξαναβγαίνω
παραβγαίνω
ξεβγαίνω
αντιβγαίνω
μπαινοβγαίνω
πρωτοβγαίνω
πηγαίνω
πρωτοπηγαίνω
ασελγαίνω
κραδαίνω
φαρδαίνω
βυζαίνω
βαθαίνω
μαθαίνω
ξεμαθαίνω
κακομαθαίνω
καλομαθαίνω
αρχοντομαθαίνω
πρωτομαθαίνω
παθαίνω
κακοπαθαίνω
πολυπαθαίνω
πεθαίνω
αργοπεθαίνω
πληθαίνω
ξανθαίνω
ολισθαίνω
διολισθαίνω
εξολισθαίνω
κατολισθαίνω
ιαίνω
γιαίνω
υγιαίνω
εξυγιαίνω
λειαίνω
προλειαίνω
μιαίνω
ξεκουτιαίνω
αποκουτιαίνω
μπολικαίνω
βασκαίνω
ξεβασκαίνω
λευκαίνω
διαλευκαίνω
απολευκαίνω
γλυκαίνω
απαλαίνω
μελαίνω
τρελαίνω
ξετρελαίνω
αποτρελαίνω
πολλαίνω
ζουρλαίνω
μουρλαίνω
στρογγυλαίνω
κουζουλαίνω
κουλαίνω
λωλαίνω
απολωλαίνω
χωλαίνω
σημαίνω
παρασημαίνω
επισημαίνω
προσημαίνω
γραμματοσημαίνω
χαρτοσημαίνω
ασχημαίνω
ασθμαίνω
ποιμαίνω
θερμαίνω
διαθερμαίνω
αναθερμαίνω
παραθερμαίνω
υποθερμαίνω
προθερμαίνω
υπερθερμαίνω
ξεθυμαίνω
κυμαίνω
διακυμαίνω
απολυμαίνω
φθηναίνω
φτηναίνω
αχαμναίνω
ισχναίνω
ξαίνω
αποξαίνω
λιπαίνω
απολιπαίνω
μπαίνω
ξαναμπαίνω
παραμπαίνω
ρυπαίνω
απορρυπαίνω
σωπαίνω
ραίνω
βαραίνω
παραβαραίνω
μαραίνω
γραίνω
ογραίνω
υγραίνω
ξεραίνω
καταξεραίνω
αποξεραίνω
περαίνω
συμπεραίνω
τρυφεραίνω
δυσχεραίνω
σκληραίνω
αποσκληραίνω
ξηραίνω
αποξηραίνω
ερυθραίνω
μοιραίνω
μακραίνω
παραμακραίνω
ξεμακραίνω
μικραίνω
πικραίνω
παραπικραίνω
καταπικραίνω
πολυπικραίνω
περιρραίνω
χοντραίνω
παραχοντραίνω
σγουραίνω
σκουραίνω
φυραίνω
αλαφραίνω
ελαφραίνω
ευφραίνω
ψυχραίνω
ωχραίνω
μωραίνω
ξεμωραίνω
απομωραίνω
ανασαίνω
βαριανασαίνω
ξανασαίνω
κοντανασαίνω
κουτσαίνω
αβγαταίνω
αυγαταίνω
πλαταίνω
κονταίνω
μουνταίνω
λεπταίνω
αρταίνω
αμαρταίνω
χορταίνω
βλασταίνω
αναβλασταίνω
ακολασταίνω
ανασταίνω
νεκρανασταίνω
παρασταίνω
αναπαρασταίνω
αντικατασταίνω
αποκατασταίνω
ζεσταίνω
ξαναζεσταίνω
παραζεσταίνω
αποσταίνω
ξαποσταίνω
συσταίνω
ανασυσταίνω
αρρωσταίνω
πλουταίνω
προφταίνω
παρεμφαίνω
αποφαίνω
ομορφαίνω
υφαίνω
γλυφαίνω
συνυφαίνω
εξυφαίνω
κουφαίνω
ξεκουφαίνω
ξεϋφαίνω
χαίνω
λαχαίνω
παχαίνω
παραπαχαίνω
τυχαίνω
πετυχαίνω
επιτυχαίνω
συντυχαίνω
αποτυχαίνω
προστυχαίνω
πτωχαίνω
φτωχαίνω
γίνω
απογίνω
δίνω
αναδίνω
ξαναδίνω
παραδίνω
καταδίνω
μεταδίνω
ξεδίνω
αποδίνω
ανταποδίνω
προδίνω
προσδίνω
ωδίνω
κλείνω
κατακλείνω
περικλείνω
ανοιγοκλείνω
εσωκλείνω
μείνω
παραμείνω
επιμείνω
υπομείνω
τείνω
ανατείνω
παρατείνω
κατατείνω
επιτείνω
αντιτείνω
εκτείνω
προεκτείνω
επεκτείνω
υπερεκτείνω
εντείνω
συντείνω
αποτείνω
προτείνω
αντιπροτείνω
φθίνω
κλίνω
συγκλίνω
παρεκκλίνω
αποκλίνω
προσκλίνω
πίνω
παραπίνω
καταπίνω
ξεροκαταπίνω
συμπίνω
σιγοπίνω
τρωγοπίνω
αποπίνω
προπίνω
κρίνω
διακρίνω
ανακρίνω
προανακρίνω
κατακρίνω
εγκρίνω
συγκρίνω
ξεκρίνω
επικρίνω
εκκρίνω
απεκκρίνω
υπερεκκρίνω
λογοκρίνω
προκρίνω
εκτίνω
αποτίνω
πραΰνω
καταπραΰνω
δάκνω
απαγγέλνω
παραγγέλνω
στέλνω
διαβολοστέλνω
αποστέλνω
ξαποστέλνω
ψέλνω
λάμνω
τέμνω
διατέμνω
ανατέμνω
κατατέμνω
περιτέμνω
συντέμνω
γέρνω
αναγέρνω
απαλογέρνω
δέρνω
παραδέρνω
γδέρνω
ξεγδέρνω
βολοδέρνω
ανεμοδέρνω
φουμέρνω
σπέρνω
σέρνω
παρασέρνω
συμπαρασέρνω
ξεσέρνω
χαμοσέρνω
φέρνω
ξαναφέρνω
παραφέρνω
καταφέρνω
κουτσοκαταφέρνω
μεταφέρνω
συνεφέρνω
λογοφέρνω
εγγλεζοφέρνω
γυναικοφέρνω
μεγαλοφέρνω
αγγλοφέρνω
μικροφέρνω
αντροφέρνω
γυροφέρνω
σκουροφέρνω
χωριατοφέρνω
γεροντοφέρνω
παίρνω
ξαναπαίρνω
παραπαίρνω
συνεπαίρνω
αγριοπαίρνω
κακοπαίρνω
αποπαίρνω
προπαίρνω
σούρνω
σιάχνω
φτιάχνω
αρπάχνω
αδράχνω
περιαδράχνω
ψάχνω
ζέχνω
δείχνω
αναδείχνω
ξαναδείχνω
επιδείχνω
αποδείχνω
ανταποδείχνω
υποδείχνω
μικροδείχνω
ρίχνω
ξαναρίχνω
παραρίχνω
ξερίχνω
απορρίχνω
κηρύχνω
αποκηρύχνω
προκηρύχνω
διώχνω
αποδιώχνω
μουλώχνω
στριμώχνω
αμπώχνω
σπρώχνω
αμόνω
χρόνω
ελαύνω
προελαύνω
απελαύνω
επελαύνω
παρελαύνω
ακριβύνω
βραδύνω
επιβραδύνω
γδύνω
φαρδύνω
βαθύνω
εκβαθύνω
εμβαθύνω
μεγεθύνω
πληθύνω
ιθύνω
διευθύνω
απευθύνω
κατευθύνω
μηκύνω
επιμηκύνω
λύνω
μεγαλύνω
ξεδιαλύνω
ομαλύνω
εξομαλύνω
απαλύνω
αμβλύνω
ξελύνω
εκθηλύνω
επιλύνω
ευκολύνω
διευκολύνω
μολύνω
επιμολύνω
πλύνω
ξεπλύνω
αποπλύνω
φτηνύνω
οξύνω
παροξύνω
προπαροξύνω
βαρύνω
παραβαρύνω
επιβαρύνω
ιλαρύνω
φαιδρύνω
σκληρύνω
αποσκληρύνω
μακρύνω
παραμακρύνω
απομακρύνω
μικρύνω
σμικρύνω
λαμπρύνω
αναθαρρύνω
παραθαρρύνω
ενθαρρύνω
αποθαρρύνω
χοντρύνω
παροτρύνω
ευρύνω
διευρύνω
αλαφρύνω
ελαφρύνω
δασύνω
θρασύνω
αποθρασύνω
πλατύνω
διαπλατύνω
ντύνω
ξεντύνω
κοντύνω
λεπτύνω
εκλεπτύνω
φτύνω
χύνω
διαχύνω
παχύνω
βραχύνω
επιβραχύνω
τραχύνω
εκτραχύνω
ταχύνω
επιταχύνω
εγχύνω
ξεχύνω
περιχύνω
εκχύνω
αισχύνω
καταισχύνω
πτωχύνω
ζαβώνω
γκαβώνω
λαβώνω
παλαβώνω
σκλαβώνω
ξεσκλαβώνω
στραβώνω
ξεστραβώνω
αποστραβώνω
διακριβώνω
εξακριβώνω
στιλβώνω
εκθαμβώνω
κολοβώνω
μολυβώνω
γουβώνω
πελαγώνω
παγώνω
ξεπαγώνω
πληγώνω
καταπληγώνω
λιγώνω
καλιγώνω
αναλιγώνω
ξελιγώνω
ριγώνω
μαστιγώνω
φλογώνω
μαργώνω
οργώνω
πυργώνω
ζυγώνω
κοντοζυγώνω
λαδώνω
κλαδώνω
διακλαδώνω
ραβδώνω
χαλυβδώνω
επιμολυβδώνω
λιγδώνω
εκγηπεδώνω
επιπεδώνω
εμπεδώνω
ισοπεδώνω
κρασπεδώνω
βιδώνω
ξεβιδώνω
κλειδώνω
ξεκλειδώνω
διπλοκλειδώνω
οξειδώνω
ψαλιδώνω
σελιδώνω
κηλιδώνω
κιγκλιδώνω
κεραμιδώνω
σανιδώνω
κρηπιδώνω
φκιασιδώνω
φτιασιδώνω
τσιτσιδώνω
ρυτιδώνω
σκαφιδώνω
αψιδώνω
προβοδώνω
ευοδώνω
κατευοδώνω
κορδώνω
καρυδώνω
ξεθεώνω
αποθεώνω
εξιλεώνω
ανανεώνω
στερεώνω
χρεώνω
καταχρεώνω
ξεχρεώνω
υποχρεώνω
καταϋποχρεώνω
πιστοχρεώνω
οστεώνω
ζώνω
γαζώνω
γκαζώνω
μαζώνω
περιμαζώνω
συμμα