λέξεις που τελειώνουν με ι

     
αναζήτηση για τις λέξεις    αρχίζοντας με        τελειώνει με      


λίστα με τις λέξεις που λήγουν σε ι

ι
άι
τραμβάι
δαλάι
καλάι
κολάι
νικολάι
πλάι
κουμπλάι
ντεμπάι
ντουμπάι
ράι
ετσεγκαράι
σαράι
σεράι
σαμουράι
φρικσάι
τσάι
μεροφάι
προσφάι
μιχάι
αντρζέι
γκέι
σεργκέι
οκέι
πλέι
ριπλέι
μέι
νιαμέι
γκιουνέι
μπρουνέι
αλεξέι
ταϊπέι
ρέι
σπρέι
αντρέι
φέι
περιεχέι
αμαρτίαι
άβαι
θήβαι
γάγαι
φιλαΐδαι
υβάδαι
λακιάδαι
εροιάδαι
κειριάδαι
θυμαιτάδαι
θυμοιτάδαι
παμβοτάδαι
βουτάδαι
ηρακλείδαι
τυρμείδαι
κυρτείδαι
ρακίδαι
τιτακίδαι
επιεικίδαι
επεικίδαι
κοθωκίδαι
δαιδαλίδαι
αιθαλίδαι
εχελίδαι
χολλίδαι
κονθυλίδαι
παιονίδαι
σκαμβωνίδαι
περιθοίδαι
κρωπίδαι
συβρίδαι
περρίδαι
αυρίδαι
ευπυρίδαι
ειρεσίδαι
κυδαντίδαι
σημαχίδαι
γενέσθαι
εκλέγεσθαι
φαίνεσθαι
γίνεσθαι
γίγνεσθαι
σκέπτεσθαι
τραχίνιαι
και
δίκαι
πάλαι
νεφέλαι
έκπαλαι
γορίλλαι
μαι
φοβάμαι
κοιμάμαι
παρακοιμάμαι
λαγοκοιμάμαι
αργοκοιμάμαι
ξενοκοιμάμαι
αποκοιμάμαι
θυμάμαι
αναθυμάμαι
ξαναθυμάμαι
καλοθυμάμαι
πρωτοθυμάμαι
λυπάμαι
τραβιέμαι
παρατραβιέμαι
μαλλιοτραβιέμαι
αποτραβιέμαι
διηγιέμαι
κυνηγιέμαι
ξηγιέμαι
παρεξηγιέμαι
βλογιέμαι
συλλογιέμαι
τραβολογιέμαι
χαϊδολογιέμαι
μολογιέμαι
ξομολογιέμαι
απολογιέμαι
παντρολογιέμαι
κορφολογιέμαι
λυγιέμαι
τρυγιέμαι
μαδιέμαι
πηδιέμαι
τραγουδιέμαι
σιγοτραγουδιέμαι
σειέμαι
βοηθιέμαι
νικιέμαι
κατανικιέμαι
γρικιέμαι
καβαλιέμαι
κουβαλιέμαι
γαργαλιέμαι
παρακαλιέμαι
λαλιέμαι
σπαταλιέμαι
κατασπαταλιέμαι
χαλιέμαι
γελιέμαι
ξεγελιέμαι
μιλιέμαι
ξαναμιλιέμαι
πιτσιλιέμαι
φιλιέμαι
κολλιέμαι
συγκολλιέμαι
ξεκολλιέμαι
αποκολλιέμαι
αμολιέμαι
ξαμολιέμαι
ξιπολιέμαι
ξυπολιέμαι
κυλιέμαι
αιματοκυλιέμαι
βουλιέμαι
ζουλιέμαι
πουλιέμαι
μεταπουλιέμαι
ξεπουλιέμαι
μοσχοπουλιέμαι
κουτσουλιέμαι
ξοφλιέμαι
γαμιέμαι
πολεμιέμαι
κρεμιέμαι
ξεκρεμιέμαι
αποκρεμιέμαι
αποκοιμιέμαι
γεροκομιέμαι
οικονομιέμαι
αποθυμιέμαι
πλανιέμαι
παραπλανιέμαι
περιπλανιέμαι
αποπλανιέμαι
δαπανιέμαι
κοπανιέμαι
παρακινιέμαι
τυραννιέμαι
κατατυραννιέμαι
γεννιέμαι
αναγεννιέμαι
ξαναγεννιέμαι
λησμονιέμαι
απολησμονιέμαι
παραπονιέμαι
αρνιέμαι
απαρνιέμαι
κυβερνιέμαι
διακυβερνιέμαι
συγκυβερνιέμαι
κερνιέμαι
περνιέμαι
διαπερνιέμαι
ξεπερνιέμαι
προσπερνιέμαι
κουνιέμαι
ταρακουνιέμαι
ξεχνιέμαι
αποξεχνιέμαι
τηλεφωνιέμαι
αγαπιέμαι
υπεραγαπιέμαι
πολυαγαπιέμαι
τσιμπιέμαι
στηθοκοπιέμαι
βολοκοπιέμαι
σταυροκοπιέμαι
σκορπιέμαι
ζουπιέμαι
τρυπιέμαι
κατατρυπιέμαι
χτυπιέμαι
ξαναχτυπιέμαι
κονταροχτυπιέμαι
βαριέμαι
σκυλοβαριέμαι
καταριέμαι
φοριέμαι
ξαναφοριέμαι
πρωτοφοριέμαι
μετριέμαι
αναμετριέμαι
αντιμετριέμαι
χασμουριέμαι
κατουριέμαι
μαρτυριέμαι
στεναχωριέμαι
καταστεναχωριέμαι
στενοχωριέμαι
καταστενοχωριέμαι
συχωριέμαι
μασιέμαι
αναμασιέμαι
κλοτσιέμαι
ζεματιέμαι
πατιέμαι
τσαλαπατιέμαι
καταπατιέμαι
ποδοπατιέμαι
παρατιέμαι
κρατιέμαι
συγκρατιέμαι
γονοκρατιέμαι
πετιέμαι
παραπετιέμαι
ξεπετιέμαι
χαιρετιέμαι
ζητιέμαι
αναζητιέμαι
συζητιέμαι
κοιτιέμαι
ξανακοιτιέμαι
αποκτιέμαι
συναντιέμαι
ξανασυναντιέμαι
απαντιέμαι
συναπαντιέμαι
προϋπαντιέμαι
κεντιέμαι
σκουντιέμαι
εξαρτιέμαι
βαστιέμαι
ευχαριστιέμαι
υπερευχαριστιέμαι
βουτιέμαι
ρωτιέμαι
αναρωτιέμαι
ξαναρωτιέμαι
ρουφιέμαι
αναρριχιέμαι
καυχιέμαι
βρυχιέμαι
είμαι
παραείμαι
κείμαι
επικρέμαμαι
δύναμαι
ίπταμαι
περιίπταμαι
υπερίπταμαι
προΐσταμαι
καθίσταμαι
εγκαθίσταμαι
αποκαθίσταμαι
υποκαθίσταμαι
ανθίσταμαι
διίσταμαι
ανίσταμαι
εξανίσταμαι
ενίσταμαι
συνίσταμαι
εξίσταμαι
παρίσταμαι
αντιπαρίσταμαι
συμπαρίσταμαι
αφίσταμαι
υφίσταμαι
προϋφίσταμαι
επαφίεμαι
τίθεμαι
διατίθεμαι
προδιατίθεμαι
ανατίθεμαι
παρατίθεμαι
αντιπαρατίθεμαι
κατατίθεμαι
συγκατατίθεμαι
μετατίθεμαι
αντιμετατίθεμαι
επιτίθεμαι
αντεπιτίθεμαι
αντιτίθεμαι
εκτίθεμαι
παρεντίθεμαι
συντίθεμαι
εναποτίθεμαι
προϋποτίθεμαι
προτίθεμαι
προστίθεμαι
παρακάθημαι
προκάθημαι
διάκειμαι
παράκειμαι
περίκειμαι
αντίκειμαι
υπέρκειμαι
πρόσκειμαι
απόκειμαι
εναπόκειμαι
υπόκειμαι
νογάομαι
βροντάομαι
δέομαι
συνδέομαι
διασυνδέομαι
ανασυνδέομαι
ξανασυνδέομαι
επανασυνδέομαι
αλληλοσυνδέομαι
αποσυνδέομαι
ξεδιαλέομαι
κρυφολέομαι
διαπλέομαι
διαπνέομαι
εμπνέομαι
εισπνέομαι
αποξέομαι
ρέομαι
διαρρέομαι
περιρρέομαι
διαχέομαι
εγχέομαι
συγχέομαι
περιχέομαι
εκχέομαι
καίομαι
κατακαίομαι
συγκαίομαι
σιγοκαίομαι
λιοκαίομαι
αποκαίομαι
χαροκαίομαι
μισοκαίομαι
φωτοκαίομαι
κουφοκαίομαι
κρυφοκαίομαι
κλαίομαι
ψευτοκλαίομαι
κρυφοκλαίομαι
κλείομαι
εγκλείομαι
συγκλείομαι
περικλείομαι
εμπερικλείομαι
συμπερικλείομαι
αποκλείομαι
εσωκλείομαι
σείομαι
ανασείομαι
κατασείομαι
επισείομαι
αποσείομαι
υποσείομαι
κυλίομαι
ανακυλίομαι
κατακυλίομαι
μετακυλίομαι
συγκυλίομαι
αποκυλίομαι
αιματοκυλίομαι
χρίομαι
επιχρίομαι
εκτίομαι
θάβομαι
ξεθάβομαι
σκάβομαι
ανασκάβομαι
ξανασκάβομαι
κατασκάβομαι
ξεσκάβομαι
αποσκάβομαι
ανάβομαι
ράβομαι
ξεράβομαι
κακοράβομαι
καλοράβομαι
ξενοράβομαι
μισοράβομαι
κουτσοράβομαι
πολυράβομαι
χάβομαι
κλέβομαι
κατακλέβομαι
ξεκλέβομαι
σέβομαι
αλείβομαι
πασαλείβομαι
αμείβομαι
διαμείβομαι
υπαμείβομαι
υπεραμείβομαι
ανταμείβομαι
θλίβομαι
καταθλίβομαι
εκθλίβομαι
συνθλίβομαι
καρδιοθλίβομαι
νίβομαι
απονίβομαι
τρίβομαι
ξανατρίβομαι
παρατρίβομαι
κατατρίβομαι
ξετρίβομαι
συντρίβομαι
κατασυντρίβομαι
αποσυντρίβομαι
ψιλοτρίβομαι
αποτρίβομαι
στρίβομαι
ξαναστρίβομαι
ξεστρίβομαι
προστρίβομαι
κόβομαι
ξανακόβομαι
παρακόβομαι
κατακόβομαι
ματακόβομαι
συγκόβομαι
ξεκόβομαι
περικόβομαι
αντικόβομαι
αβγοκόβομαι
ψαλιδοκόβομαι
βλογιοκόβομαι
καλοκόβομαι
αφαλοκόβομαι
ψιλοκόβομαι
ασκημοκόβομαι
αποκόβομαι
αγουροκόβομαι
μεσοκόβομαι
πετσοκόβομαι
κοντοκόβομαι
πολυκόβομαι
θρύβομαι
κρύβομαι
αποκρύβομαι
μισοκρύβομαι
στύβομαι
αποστύβομαι
άγομαι
περιάγομαι
φυλάγομαι
διαφυλάγομαι
παραφυλάγομαι
προφυλάγομαι
ανάγομαι
επανάγομαι
ενάγομαι
αντενάγομαι
συνάγομαι
περισυνάγομαι
εξάγομαι
διεξάγομαι
επανεξάγομαι
προεξάγομαι
υπεξάγομαι
αντεξάγομαι
προάγομαι
απάγομαι
επάγομαι
συνεπάγομαι
αντεπάγομαι
υπάγομαι
παράγομαι
αναπαράγομαι
εισάγομαι
επανεισάγομαι
συνεισάγομαι
προεισάγομαι
υπεισάγομαι
παρεισάγομαι
προσάγομαι
αντιπροσάγομαι
κατάγομαι
μετάγομαι
πετάγομαι
ξεπετάγομαι
λέγομαι
διαλέγομαι
ξαναδιαλέγομαι
ξεδιαλέγομαι
συνδιαλέγομαι
κακοδιαλέγομαι
καλοδιαλέγομαι
ψιλοδιαλέγομαι
αποδιαλέγομαι
πρωτοδιαλέγομαι
ξαναλέγομαι
παραλέγομαι
καταλέγομαι
συγκαταλέγομαι
ματαλέγομαι
επιλέγομαι
προεπιλέγομαι
προσεπιλέγομαι
εκλέγομαι
επανεκλέγομαι
προεκλέγομαι
αυτοεκλέγομαι
συλλέγομαι
περισυλλέγομαι
προλέγομαι
πρωτολέγομαι
πολυλέγομαι
φλέγομαι
διαφλέγομαι
αναφλέγομαι
προαναφλέγομαι
αυταναφλέγομαι
καταφλέγομαι
περιφλέγομαι
αρμέγομαι
ξαναρμέγομαι
απαρμέγομαι
ρέγομαι
ορέγομαι
στρέγομαι
ψέγομαι
μπήγομαι
εμπήγομαι
καίγομαι
κατακαίγομαι
συγκαίγομαι
σιγοκαίγομαι
λιοκαίγομαι
αποκαίγομαι
χαροκαίγομαι
νεροκαίγομαι
μισοκαίγομαι
φωτοκαίγομαι
κουφοκαίγομαι
κλαίγομαι
ξανακλαίγομαι
παρακλαίγομαι
συχνοκλαίγομαι
μιξοκλαίγομαι
μισοκλαίγομαι
κρυφοκλαίγομαι
πολυκλαίγομαι
επείγομαι
υπερεπείγομαι
κατεπείγομαι
θίγομαι
τυλίγομαι
ξανατυλίγομαι
ξετυλίγομαι
περιτυλίγομαι
κακοτυλίγομαι
μισοτυλίγομαι
ξανασμίγομαι
πρωτοσμίγομαι
κρυφοσμίγομαι
πνίγομαι
καταπνίγομαι
σκυλοπνίγομαι
αποπνίγομαι
θαλασσοπνίγομαι
ανοίγομαι
διανοίγομαι
ξανοίγομαι
παραξανοίγομαι
μισοξανοίγομαι
πολυξανοίγομαι
μισοανοίγομαι
πρωτοανοίγομαι
μισανοίγομαι
ματανοίγομαι
πρωτανοίγομαι
κρυφανοίγομαι
φθέγγομαι
αποφθέγγομαι
σφίγγομαι
διασφίγγομαι
παρασφίγγομαι
κατασφίγγομαι
ξεσφίγγομαι
περισφίγγομαι
αποσφίγγομαι
συσφίγγομαι
θέλγομαι
καταθέλγομαι
ζεύγομαι
ρεύγομαι
ερεύγομαι
αποφεύγομαι
ακούγομαι
καλακούγομαι
ξανακούγομαι
καλοακούγομαι
μισοακούγομαι
πολυακούγομαι
τρώγομαι
ξανατρώγομαι
παρατρώγομαι
κατατρώγομαι
ματατρώγομαι
φιδοτρώγομαι
καλοτρώγομαι
αλληλοτρώγομαι
σκυλοτρώγομαι
μισοτρώγομαι
γλωσσοτρώγομαι
πρωτοτρώγομαι
κρυφοτρώγομαι
πολυτρώγομαι
ήδομαι
κήδομαι
δίδομαι
διαδίδομαι
αναδίδομαι
επαναδίδομαι
παραδίδομαι
αντιπαραδίδομαι
καταδίδομαι
μεταδίδομαι
αναμεταδίδομαι
αντιμεταδίδομαι
επιδίδομαι
εκδίδομαι
επανεκδίδομαι
συνεκδίδομαι
προεκδίδομαι
αντεκδίδομαι
αποδίδομαι
ανταποδίδομαι
προδίδομαι
καταπροδίδομαι
αλληλοπροδίδομαι
προσδίδομαι
επαναπροσδίδομαι
ερείδομαι
φείδομαι
πέρδομαι
επισπεύδομαι
ψεύδομαι
διαψεύδομαι
αλληλοδιαψεύδομαι
αυτοδιαψεύδομαι
εκχυδαΐζομαι
καλαΐζομαι
εξευρωπαΐζομαι
ραΐζομαι
εξωραΐζομαι
σαΐζομαι
ταΐζομαι
καλοταΐζομαι
αποταΐζομαι
κρυφοταΐζομαι
εξαρχαΐζομαι
γιουχαΐζομαι
αστεΐζομαι
παραλοΐζομαι
διαβάζομαι
ξαναδιαβάζομαι
παραδιαβάζομαι
σιγοδιαβάζομαι
κακοδιαβάζομαι
καλοδιαβάζομαι
συχνοδιαβάζομαι
αποδιαβάζομαι
μισοδιαβάζομαι
ψευτοδιαβάζομαι
πολυδιαβάζομαι
ανεβάζομαι
κατεβάζομαι
ανεβοκατεβάζομαι
διαβιβάζομαι
αναβιβάζομαι
καταβιβάζομαι
μεταβιβάζομαι
επαναμεταβιβάζομαι
επιβιβάζομαι
μετεπιβιβάζομαι
συμβιβάζομαι
αποβιβάζομαι
υποβιβάζομαι
προβιβάζομαι
στοιβάζομαι
ξαναστοιβάζομαι
ξεστοιβάζομαι
καλοστοιβάζομαι
αποστοιβάζομαι
πολυστοιβάζομαι
εμβάζομαι
προεμβάζομαι
κακοβάζομαι
πρωτοβάζομαι
συβάζομαι
ξαναβγάζομαι
ξεβγάζομαι
αποβγάζομαι
πρωτοβγάζομαι
στεγάζομαι
επαναστεγάζομαι
μεταστεγάζομαι
επιστεγάζομαι
αποστεγάζομαι
αυτοστεγάζομαι
συστεγάζομαι
κατασιγάζομαι
αργάζομαι
εργάζομαι
περιεργάζομαι
συνεργάζομαι
εξεργάζομαι
επεξεργάζομαι
προεργάζομαι
απεργάζομαι
κατεργάζομαι
περιαυγάζομαι
καταυγάζομαι
διασκεδάζομαι
ψευτοδιασκεδάζομαι
σπουδάζομαι
ιδεάζομαι
προϊδεάζομαι
δελεάζομαι
επηρεάζομαι
αλληλεπηρεάζομαι
βιάζομαι
παραβιάζομαι
στοιβιάζομαι
εκβιάζομαι
πολυβιάζομαι
αγιάζομαι
καθαγιάζομαι
λαγιάζομαι
ξαγιάζομαι
εξαγιάζομαι
προαγιάζομαι
σφαγιάζομαι
ξελαρυγγιάζομαι
πληγιάζομαι
καταπληγιάζομαι
λογιάζομαι
παραλογιάζομαι
ξελογιάζομαι
ρογιάζομαι
ζυγιάζομαι
αντιζυγιάζομαι
αργοζυγιάζομαι
κακοζυγιάζομαι
καλοζυγιάζομαι
φτεροζυγιάζομαι
ακροζυγιάζομαι
ελαφροζυγιάζομαι
ισοζυγιάζομαι
μυγιάζομαι
ξεμυγιάζομαι
χουγιάζομαι
ξερωγιάζομαι
διάζομαι
μπουγαδιάζομαι
λαπαδιάζομαι
λαμπαδιάζομαι
κοπαδιάζομαι
αραδιάζομαι
ξεπαραδιάζομαι
βραδιάζομαι
ξημεροβραδιάζομαι
κατσαδιάζομαι
παρτσαδιάζομαι
αλφαδιάζομαι
ζοχαδιάζομαι
λιγδιάζομαι
ξελιγδιάζομαι
σχεδιάζομαι
ανασχεδιάζομαι
κακοσχεδιάζομαι
προσχεδιάζομαι
αυτοσχεδιάζομαι
κρυφοσχεδιάζομαι
αηδιάζομαι
ξεκονιδιάζομαι
αιφνιδιάζομαι
λουριδιάζομαι
αποσταφιδιάζομαι
ξοδιάζομαι
παραξοδιάζομαι
εξοδιάζομαι
πολυξοδιάζομαι
καλαποδιάζομαι
ξεκαλαποδιάζομαι
σταυροποδιάζομαι
σοδιάζομαι
εσοδιάζομαι
εφοδιάζομαι
ανεφοδιάζομαι
αντεφοδιάζομαι
πλεξουδιάζομαι
αδειάζομαι
μισοαδειάζομαι
εκθειάζομαι
ευθειάζομαι
χρειάζομαι
παραχρειάζομαι
ξεροζιάζομαι
αγκαθιάζομαι
καλαθιάζομαι
ξεκαλαθιάζομαι
αρμαθιάζομαι
ξαρμαθιάζομαι
παθιάζομαι
καταπαθιάζομαι
ορθιάζομαι
παραμυθιάζομαι
αυλακιάζομαι
λουλακιάζομαι
χλαπακιάζομαι
σαρακιάζομαι
σακιάζομαι
ξεσακιάζομαι
λογκιάζομαι
λεκιάζομαι
ξελεκιάζομαι
θηκιάζομαι
ξεσκουληκιάζομαι
νοικιάζομαι
ξανανοικιάζομαι
ενοικιάζομαι
ξενοικιάζομαι
υπενοικιάζομαι
σειρικιάζομαι
ξεσβερκιάζομαι
σκιάζομαι
κατασκιάζομαι
ισκιάζομαι
επισκιάζομαι
αγγελοσκιάζομαι
αποσκιάζομαι
υποσκιάζομαι
φωτοσκιάζομαι
λιάζομαι
σαραβαλιάζομαι
κουτρουβαλιάζομαι
τσουβαλιάζομαι
ξετσουβαλιάζομαι
μουτζαλιάζομαι
αγκαλιάζομαι
σφιχταγκαλιάζομαι
ξεκοκαλιάζομαι
αλαλιάζομαι
σμπαραλιάζομαι
τσαταλιάζομαι
κοψοκεφαλιάζομαι
κουφαλιάζομαι
θρυψαλιάζομαι
αγγελιάζομαι
κορδελιάζομαι
θελιάζομαι
τσαπελιάζομαι
ρελιάζομαι
βαρελιάζομαι
κουρελιάζομαι
κατακουρελιάζομαι
ξεκουρελιάζομαι
κασελιάζομαι
φελιάζομαι
ηλιάζομαι
θηλιάζομαι
προσηλιάζομαι
ξεκοιλιάζομαι
φιτιλιάζομαι
αναμαλλιάζομαι
ξεμαλλιάζομαι
σουρομαλλιάζομαι
κρουσταλλιάζομαι
ψυλλιάζομαι
ξεψυλλιάζομαι
καταβολιάζομαι
εμβολιάζομαι
χειροβολιάζομαι
σωροβολιάζομαι
μπολιάζομαι
ξαναμπολιάζομαι
σολιάζομαι
ξανασολιάζομαι
σχολιάζομαι
πολυσχολιάζομαι
διπλιάζομαι
τριπλιάζομαι
ξομπλιάζομαι
ξεμαγουλιάζομαι
αναγουλιάζομαι
σακουλιάζομαι
μουλιάζομαι
ξεπουπουλιάζομαι
καρουλιάζομαι
ξεφωλιάζομαι
γκαντεμιάζομαι
ξελαιμιάζομαι
στραβολαιμιάζομαι
κοψολαιμιάζομαι
προοιμιάζομαι
παρανομιάζομαι
περιδρομιάζομαι
κορμιάζομαι
θυμιάζομαι
τουλουμιάζομαι
ξετουλουμιάζομαι
μπουντρουμιάζομαι
εγκωμιάζομαι
αυτοεγκωμιάζομαι
υπερεγκωμιάζομαι
ξεγανιάζομαι
καζανιάζομαι
χαρμανιάζομαι
σαμπανιάζομαι
τουμπανιάζομαι
σεληνιάζομαι
σωληνιάζομαι
εγκαινιάζομαι
καμινιάζομαι
ξεκατινιάζομαι
κοφινιάζομαι
ξεκοφινιάζομαι
βελονιάζομαι
ψιλοβελονιάζομαι
στημονιάζομαι
καδρονιάζομαι
περονιάζομαι
θρονιάζομαι
κασονιάζομαι
ξεκασονιάζομαι
σεντονιάζομαι
ενυπνιάζομαι
περουνιάζομαι
πιρουνιάζομαι
σπιρουνιάζομαι
ξαφνιάζομαι
παχνιάζομαι
ξεπαχνιάζομαι
ξαραχνιάζομαι
ξεβραχνιάζομαι
εξιχνιάζομαι
αρραβωνιάζομαι
καλαρραβωνιάζομαι
ξαναρραβωνιάζομαι
ξαρραβωνιάζομαι
γωνιάζομαι
ορθογωνιάζομαι
καλογωνιάζομαι
απογωνιάζομαι
αγκωνιάζομαι
θημωνιάζομαι
καταχωνιάζομαι
ξεχωνιάζομαι
συνεντευξιάζομαι
ξεμυξιάζομαι
παρομοιάζομαι
προσομοιάζομαι
νοιάζομαι
παρανοιάζομαι
γνοιάζομαι
ξαναγνοιάζομαι
ξεγνοιάζομαι
πολυγνοιάζομαι
ξενοιάζομαι
καλονοιάζομαι
πολυνοιάζομαι
ξελεπιάζομαι
γριπιάζομαι
ξεκαμπιάζομαι
πομπιάζομαι
σιροπιάζομαι
σοροπιάζομαι
ντροπιάζομαι
καταντροπιάζομαι
εντροπιάζομαι
ξεντροπιάζομαι
αποτροπιάζομαι
λασπιάζομαι
καλουπιάζομαι
ξεκαλουπιάζομαι
ριάζομαι
κουβαριάζομαι
ξεκουβαριάζομαι
φεγγαριάζομαι
λογαριάζομαι
ξαναλογαριάζομαι
κακολογαριάζομαι
καλολογαριάζομαι
πολυλογαριάζομαι
ξεποδαριάζομαι
αμπαριάζομαι
ανταριάζομαι
ξεχορταριάζομαι
ξεχολεριάζομαι
μεσημεριάζομαι
ξεμεσημεριάζομαι
αστεριάζομαι
αναφτεριάζομαι
ξεχεριάζομαι
καθετηριάζομαι
ευρετηριάζομαι
δηλητηριάζομαι
πλειστηριάζομαι
αναπλειστηριάζομαι
εκπλειστηριάζομαι
καυτηριάζομαι
ακρωτηριάζομαι
συνταιριάζομαι
κακοταιριάζομαι
καλοταιριάζομαι
ονειριάζομαι
αυτοχειριάζομαι
ξεψειριάζομαι
ξεσποριάζομαι
συφοριάζομαι
μετριάζομαι
ξεσαβουριάζομαι
πατσαβουριάζομαι
λιγουριάζομαι
ζουριάζομαι
μπουζουριάζομαι
ξεσκουριάζομαι
κουλουριάζομαι
στρογγυλοκουλουριάζομαι
καμπουριάζομαι
κουμπουριάζομαι
μασουριάζομαι
ενεχυριάζομαι
σωριάζομαι
μισοσωριάζομαι
ξεψωριάζομαι
σιάζομαι
εννεαπλασιάζομαι
δεκαπλασιάζομαι
ενδεκαπλασιάζομαι
πολλαπλασιάζομαι
εξαπλασιάζομαι
τετραπλασιάζομαι
εικοσαπλασιάζομαι
οκταπλασιάζομαι
πενταπλασιάζομαι
δεκαπενταπλασιάζομαι
εκατονταπλασιάζομαι
επταπλασιάζομαι
οχταπλασιάζομαι
διπλασιάζομαι
αναδιπλασιάζομαι
τριπλασιάζομαι
υπερτριπλασιάζομαι
χιλιοπλασιάζομαι
οπτασιάζομαι
εκστασιάζομαι
μεσιάζομαι
ξεμεσιάζομαι
στραβομεσιάζομαι
κουτσομεσιάζομαι
κοψομεσιάζομαι
εκκλησιάζομαι
πλησιάζομαι
ξαναπλησιάζομαι
ισιάζομαι
συμποσιάζομαι
ξεπετσιάζομαι
ξεκουκουτσιάζομαι
θυσιάζομαι
αυτοθυσιάζομαι
διονυσιάζομαι
ενθουσιάζομαι
υπερενθουσιάζομαι
κατενθουσιάζομαι
συνουσιάζομαι
εξουσιάζομαι
συνεξουσιάζομαι
κατεξουσιάζομαι
παρουσιάζομαι
ξαναπαρουσιάζομαι
αυτοπαρουσιάζομαι
πρωτοπαρουσιάζομαι
εντυπωσιάζομαι
ματιάζομαι
δεματιάζομαι
ξεματιάζομαι
κομματιάζομαι
κατακομματιάζομαι
σπαθοκομματιάζομαι
χιλιοκομματιάζομαι
πετσοκομματιάζομαι
θρυμματιάζομαι
αιτιάζομαι
κουβεντιάζομαι
ξανακουβεντιάζομαι
παρακουβεντιάζομαι
ματακουβεντιάζομαι
ψιλοκουβεντιάζομαι
κρυφοκουβεντιάζομαι
πολυκουβεντιάζομαι
ξεδοντιάζομαι
μπουρλοτιάζομαι
τεταρτιάζομαι
εστιάζομαι
ξεμπροστιάζομαι
αυτιάζομαι
κουρκουτιάζομαι
μπαλαμουτιάζομαι
μπαρουτιάζομαι
αφτιάζομαι
χουφτιάζομαι
αλαφιάζομαι
ξαναλαφιάζομαι
ενταφιάζομαι
μετενταφιάζομαι
ξεγοφιάζομαι
συντροφιάζομαι
κατσουφιάζομαι
βαρυστομαχιάζομαι
ξεμοναχιάζομαι
απομοναχιάζομαι
κοχιάζομαι
εκτροχιάζομαι
νυχιάζομαι
ξενυχιάζομαι
υποψιάζομαι
αλληλοϋποψιάζομαι
αναγκάζομαι
πειθαναγκάζομαι
ξαναγκάζομαι
εξαναγκάζομαι
καταναγκάζομαι
δεκάζομαι
ψεκάζομαι
επιψεκάζομαι
αεροψεκάζομαι
δικάζομαι
ξαναδικάζομαι
επαναδικάζομαι
καταδικάζομαι
αυτοκαταδικάζομαι
επιδικάζομαι
προσεπιδικάζομαι
εκδικάζομαι
συνδικάζομαι
προδικάζομαι
αυτοδικάζομαι
προεικάζομαι
απεικάζομαι
σαρκάζομαι
μηρυκάζομαι
αναμηρυκάζομαι
μαλάζομαι
ενσταλάζομαι
συναγελάζομαι
προσπελάζομαι
θηλάζομαι
αποθηλάζομαι
αλλάζομαι
ξαναλλάζομαι
συναλλάζομαι
συχναλλάζομαι
παραλλάζομαι
μεταλλάζομαι
ανταλλάζομαι
κολάζομαι
κατακολάζομαι
δαμάζομαι
καταδαμάζομαι
θαμάζομαι
κρεμάζομαι
ξεκρεμάζομαι
ρημάζομαι
καταρημάζομαι
απορημάζομαι
χειμάζομαι
δοκιμάζομαι
ξαναδοκιμάζομαι
επιδοκιμάζομαι
αλληλεπιδοκιμάζομαι
αποδοκιμάζομαι
πρωτοδοκιμάζομαι
πολυδοκιμάζομαι
ετοιμάζομαι
ξαναετοιμάζομαι
προετοιμάζομαι
ατιμάζομαι
ονομάζομαι
επονομάζομαι
παρονομάζομαι
προσονομάζομαι
κατονομάζομαι
μετονομάζομαι
αντονομάζομαι
αυτονομάζομαι
ξετρομάζομαι
θαυμάζομαι
αλληλοθαυμάζομαι
αυτοθαυμάζομαι
υπερθαυμάζομαι
κρυφοαναστενάζομαι
τινάζομαι
ανατινάζομαι
ξανατινάζομαι
ξετινάζομαι
γοργοτινάζομαι
κακοτινάζομαι
αποτινάζομαι
αεροτινάζομαι
γυμνάζομαι
εκγυμνάζομαι
καλογυμνάζομαι
απογυμνάζομαι
προγυμνάζομαι
πολυγυμνάζομαι
κατευνάζομαι
συνάζομαι
τεχνάζομαι
φωνάζομαι
δοξάζομαι
αυτοδοξάζομαι
ψευτοδοξάζομαι
πολυδοξάζομαι
ακροάζομαι
σκεπάζομαι
κατασκεπάζομαι
ξεσκεπάζομαι
βαριοσκεπάζομαι
καλοσκεπάζομαι
αποσκεπάζομαι
ξιπάζομαι
αρπάζομαι
διαρπάζομαι
περιαρπάζομαι
αναρπάζομαι
συναρπάζομαι
αφαρπάζομαι
υφαρπάζομαι
σπάζομαι
ασπάζομαι
γλυκασπάζομαι
αλληλασπάζομαι
ανασπάζομαι
αδελφικοασπάζομαι
αλληλοασπάζομαι
κατασπάζομαι
αντασπάζομαι
σπαράζομαι
κατασπαράζομαι
αλληλοσπαράζομαι
ταράζομαι
διαταράζομαι
αναταράζομαι
καταταράζομαι
συνταράζομαι
ψυχοταράζομαι
χαράζομαι
αναχαράζομαι
παραχαράζομαι
βράζομαι
ξαναβράζομαι
παραβράζομαι
ξεβράζομαι
εκβράζομαι
σιγοβράζομαι
καλοβράζομαι
κρυφοβράζομαι
αδράζομαι
εδράζομαι
συγκεράζομαι
υπερκεράζομαι
πειράζομαι
αλληλοπειράζομαι
μοιράζομαι
διαμοιράζομαι
ξαναμοιράζομαι
αδικομοιράζομαι
αδερφομοιράζομαι
αφογκράζομαι
αφουγκράζομαι
αγοράζομαι
ακριβαγοράζομαι
ξαναγοράζομαι
ξαγοράζομαι
εξαγοράζομαι
προαγοράζομαι
κουράζομαι
παρακουράζομαι
κατακουράζομαι
ξεκουράζομαι
πολυκουράζομαι
φράζομαι
παραφράζομαι
μεταφράζομαι
ξεφράζομαι
περιφράζομαι
εκφράζομαι
αυτοεκφράζομαι
καλοφράζομαι
καγκελοφράζομαι
αποφράζομαι
σάζομαι
ισάζομαι
τάζομαι
διατάζομαι
ξανατάζομαι
εξετάζομαι
επανεξετάζομαι
συνεξετάζομαι
καλοεξετάζομαι
προεξετάζομαι
αυτοεξετάζομαι
καλοξετάζομαι
κοιτάζομαι
ξανακοιτάζομαι
παρακοιτάζομαι
στραβοκοιτάζομαι
αγριοκοιτάζομαι
γλυκοκοιτάζομαι
καλοκοιτάζομαι
αλληλοκοιτάζομαι
λοξοκοιτάζομαι
κρυφοκοιτάζομαι
πολυκοιτάζομαι
ερωτοπλαντάζομαι
τραντάζομαι
ανατραντάζομαι
φαντάζομαι
ξαναφαντάζομαι
αποτάζομαι
υποτάζομαι
ριπτάζομαι
εορτάζομαι
επανεορτάζομαι
συνεορτάζομαι
προεορτάζομαι
γιορτάζομαι
ξαναγιορτάζομαι
χορτάζομαι
βαστάζομαι
αναβαστάζομαι
υποβαστάζομαι
αποστάζομαι
προστάζομαι
συνδυάζομαι
ανασυνδυάζομαι
σκευάζομαι
διασκευάζομαι
ανασκευάζομαι
παρασκευάζομαι
αντιπαρασκευάζομαι
προπαρασκευάζομαι
κατασκευάζομαι
ανακατασκευάζομαι
κακοκατασκευάζομαι
καλοκατασκευάζομαι
προκατασκευάζομαι
πρωτοκατασκευάζομαι
μετασκευάζομαι
επισκευάζομαι
συσκευάζομαι
αποσυσκευάζομαι
χλευάζομαι
ρυάζομαι
σφάζομαι
κατασφάζομαι
αδικοσφάζομαι
αλληλοσφάζομαι
αποσφάζομαι
διχάζομαι
στοχάζομαι
αναστοχάζομαι
καλοστοχάζομαι
ησυχάζομαι
καθησυχάζομαι
επωάζομαι
πιέζομαι
παραπιέζομαι
καταπιέζομαι
εκπιέζομαι
εμπιέζομαι
συμπιέζομαι
αποσυμπιέζομαι
μεταμφιέζομαι
χέζομαι
καταχέζομαι
ξεχέζομαι
μπήζομαι
πρήζομαι
ξεπρήζομαι
παίζομαι
ξαναπαίζομαι
παραπαίζομαι
ματαπαίζομαι
περιπαίζομαι
αναμπαίζομαι
εμπαίζομαι
κακοπαίζομαι
συχνοπαίζομαι
πρωτοπαίζομαι
κρυφοπαίζομαι
συλλαβίζομαι
εκσλαβίζομαι
φοβίζομαι
ξεφοβίζομαι
εκφοβίζομαι
κυβίζομαι
εγκλωβίζομαι
απεγκλωβίζομαι
αυτεγκλωβίζομαι
ραγίζομαι
σφραγίζομαι
ξεσφραγίζομαι
επισφραγίζομαι
χιλιοσφραγίζομαι
αποσφραγίζομαι
σαγίζομαι
ταγίζομαι
καλοταγίζομαι
αγγίζομαι
υπερφαλαγγίζομαι
στραγγίζομαι
καταστραγγίζομαι
ξεστραγγίζομαι
καλοστραγγίζομαι
αποστραγγίζομαι
μεταγγίζομαι
εγγίζομαι
προσεγγίζομαι
σπογγίζομαι
αποσπογγίζομαι
σφογγίζομαι
σφουγγίζομαι
καλοσφουγγίζομαι
αποσφουγγίζομαι
λογίζομαι
διαλογίζομαι
αναλογίζομαι
παραλογίζομαι
καταλογίζομαι
αντιλογίζομαι
συλλογίζομαι
βαριοσυλλογίζομαι
καλοσυλλογίζομαι
πικροσυλλογίζομαι
προσυλλογίζομαι
υπολογίζομαι
συνυπολογίζομαι
προσυπολογίζομαι
προϋπολογίζομαι
προλογίζομαι
φλογίζομαι
παραφλογίζομαι
καταφλογίζομαι
καρδιοφλογίζομαι
οργίζομαι
εξοργίζομαι
παροργίζομαι
ζυγίζομαι
ξαναζυγίζομαι
αντιζυγίζομαι
κακοζυγίζομαι
καλοζυγίζομαι
διπλοζυγίζομαι
φτεροζυγίζομαι
ισοζυγίζομαι
λυγίζομαι
ξερωγίζομαι
βαδίζομαι
διακλαδίζομαι
ανακλαδίζομαι
ξεκλαδίζομαι
απομαδίζομαι
ραβδίζομαι
ονειδίζομαι
εξονειδίζομαι
ψαλιδίζομαι
προπαγανδίζομαι
προβοδίζομαι
ξεπροβοδίζομαι
ανδραποδίζομαι
εξανδραποδίζομαι
μποδίζομαι
εμποδίζομαι
παρεμποδίζομαι
σταυροποδίζομαι
βομβαρδίζομαι
ξεκαρδίζομαι
βαριοκαρδίζομαι
κακοκαρδίζομαι
καλοκαρδίζομαι
πικροκαρδίζομαι
βαρυκαρδίζομαι
μπομπαρδίζομαι
κερδίζομαι
ξανακερδίζομαι
χορδίζομαι
καβουρδίζομαι
ξεροκαβουρδίζομαι
κουρδίζομαι
ξεκουρδίζομαι
καλοκουρδίζομαι
αυτοκουρδίζομαι
πολυκουρδίζομαι
ξεφλουδίζομαι
δανείζομαι
αντιδανείζομαι
αλληλοδανείζομαι
καθίζομαι
ανακαθίζομαι
σπαθίζομαι
διασπαθίζομαι
εθίζομαι
ερεθίζομαι
εξερεθίζομαι
συνηθίζομαι
ξεσυνηθίζομαι
κακοσυνηθίζομαι
καλοσυνηθίζομαι
πολυσυνηθίζομαι
αποστηθίζομαι
διανθίζομαι
απανθίζομαι
γρονθίζομαι
βυθίζομαι
καταβυθίζομαι
εμβυθίζομαι
μισοβυθίζομαι
αυτοβυθίζομαι
καταβροχθίζομαι
κακίζομαι
μαλακίζομαι
προπηλακίζομαι
αυλακίζομαι
φυλακίζομαι
αποφυλακίζομαι
προφυλακίζομαι
καμακίζομαι
φενακίζομαι
χλαπακίζομαι
αποσκορακίζομαι
εξοστρακίζομαι
θωρακίζομαι
αποθωρακίζομαι
τσακίζομαι
κατατσακίζομαι
καραβοτσακίζομαι
γκρεμοτσακίζομαι
αποτσακίζομαι
μισοτσακίζομαι
πελεκίζομαι
κακοπελεκίζομαι
αποπελεκίζομαι
ομορφοπελεκίζομαι
τουφεκίζομαι
ντουφεκίζομαι
τυφεκίζομαι
οικίζομαι
συνοικίζομαι
αποικίζομαι
εποικίζομαι
επανεποικίζομαι
προικίζομαι
ξαναπροικίζομαι
βαριοπροικίζομαι
καλοβαριοπροικίζομαι
καλοπροικίζομαι
αποπροικίζομαι
κατοικίζομαι
μετοικίζομαι
εκδημοτικίζομαι
ακκίζομαι
εκκοκκίζομαι
τοκίζομαι
ανατοκίζομαι
εκτοκίζομαι
υπερτοκίζομαι
ορκίζομαι
ξορκίζομαι
εξορκίζομαι
ψευτορκίζομαι
εκτουρκίζομαι
φουρκίζομαι
παραφουρκίζομαι
σκίζομαι
ξανασκίζομαι
κατασκίζομαι
ξεσκίζομαι
καταξεσκίζομαι
βοσκίζομαι
αποσκίζομαι
κουκίζομαι
χαστουκίζομαι
αποσκυβαλίζομαι
θρουβαλίζομαι
στραγγαλίζομαι
γαργαλίζομαι
σκανδαλίζομαι
ζαλίζομαι
παραζαλίζομαι
καταζαλίζομαι
ξεζαλίζομαι
αποζαλίζομαι
μισοζαλίζομαι
εναγκαλίζομαι
συνδικαλίζομαι
ξεκοκαλίζομαι
μαρκαλίζομαι
σκαλίζομαι
ξεμασκαλίζομαι
ανασκαλίζομαι
ξανασκαλίζομαι
ξεσκαλίζομαι
κακοσκαλίζομαι
καλοσκαλίζομαι
βαυκαλίζομαι
καταβαυκαλίζομαι
χαλαλίζομαι
δαμαλίζομαι
αναδαμαλίζομαι
ομαλίζομαι
τραμπαλίζομαι
ντραμπαλίζομαι
πασπαλίζομαι
σκανταλίζομαι
γυαλίζομαι
ξαναγυαλίζομαι
καλογυαλίζομαι
πολυγυαλίζομαι
ξεμυαλίζομαι
αποκεφαλίζομαι
σφαλίζομαι
ασφαλίζομαι
διασφαλίζομαι
εξασφαλίζομαι
προασφαλίζομαι
απασφαλίζομαι
αντασφαλίζομαι
καψαλίζομαι
ξεροκαψαλίζομαι
σταβλίζομαι
ενσταβλίζομαι
σουβλίζομαι
εξαγγλίζομαι
τριβελίζομαι
οβελίζομαι
εξοβελίζομαι
ευαγγελίζομαι
διασκελίζομαι
ανασκελίζομαι
δρασκελίζομαι
υποσκελίζομαι
ισοσκελίζομαι
υπερσκελίζομαι
διαμελίζομαι
ευτελίζομαι
ξευτελίζομαι
εξευτελίζομαι
αυτοεξευτελίζομαι
κατεξευτελίζομαι
παραλληλίζομαι
αντιπαραλληλίζομαι
εκραχηλίζομαι
ξετραχηλίζομαι
εκτραχηλίζομαι
στροβιλίζομαι
ανεμοστροβιλίζομαι
αεροστροβιλίζομαι
εκχειλίζομαι
υπερεκχειλίζομαι
υπερχειλίζομαι
πιπιλίζομαι
σκαμπιλίζομαι
τορπιλίζομαι
πιτσιλίζομαι
ξεφιτιλίζομαι
ξευτιλίζομαι
ξεφτιλίζομαι
ξεψιλίζομαι
ξαγκλίζομαι
τσιγκλίζομαι
εκγαλλίζομαι
ψελλίζομαι
ξεφυλλίζομαι
εκφυλλίζομαι
ψυλλίζομαι
ξεψυλλίζομαι
διαολίζομαι
διαβολίζομαι
μεταβολίζομαι
τριβολίζομαι
εμβολίζομαι
διεμβολίζομαι
συμβολίζομαι
ακροβολίζομαι
ηχοβολίζομαι
προσανατολίζομαι
αναπροσανατολίζομαι
αποπροσανατολίζομαι
στολίζομαι
καταστολίζομαι
ξεστολίζομαι
πιστολίζομαι
αργοστολίζομαι
ανθοστολίζομαι
σημαιοστολίζομαι
ασημοστολίζομαι
δαφνοστολίζομαι
νεκροστολίζομαι
γαμπροστολίζομαι
λαμπροστολίζομαι
δεντροστολίζομαι
χρυσοστολίζομαι
ομορφοστολίζομαι
νυφοστολίζομαι
πολυστολίζομαι
οπλίζομαι
επανοπλίζομαι
εξοπλίζομαι
επανεξοπλίζομαι
αντεξοπλίζομαι
παροπλίζομαι
αφοπλίζομαι
εφοπλίζομαι
σγαρλίζομαι
τσιρλίζομαι
βουρλίζομαι
υποτιτλίζομαι
αναδαυλίζομαι
συνδαυλίζομαι
υποδαυλίζομαι
συδαυλίζομαι
μαυλίζομαι
εκμαυλίζομαι
καταυλίζομαι
εκφαυλίζομαι
διυλίζομαι
ματοκυλίζομαι
αιματοκυλίζομαι
ξυλίζομαι
στραγγουλίζομαι
βουρδουλίζομαι
ζουλίζομαι
στραμπουλίζομαι
ξεπουπουλίζομαι
μασουλίζομαι
κουτσουλίζομαι
εκφυλίζομαι
εκχυλίζομαι
τσουρουφλίζομαι
καλαμίζομαι
παλαμίζομαι
εξισλαμίζομαι
χαραμίζομαι
γεμίζομαι
ξαναγεμίζομαι
παραγεμίζομαι
καταγεμίζομαι
καλογεμίζομαι
απογεμίζομαι
μισογεμίζομαι
σελεμίζομαι
ανεμίζομαι
διανεμίζομαι
ξανεμίζομαι
εξανεμίζομαι
φτερανεμίζομαι
ψυχανεμίζομαι
γκρεμίζομαι
ξαναγκρεμίζομαι
απογκρεμίζομαι
μισογκρεμίζομαι
ασκημίζομαι
φημίζομαι
διαφημίζομαι
αλληλοδιαφημίζομαι
αυτοδιαφημίζομαι
πολυδιαφημίζομαι
κακοφημίζομαι
δυσφημίζομαι
διαβαθμίζομαι
αναβαθμίζομαι
υποβαθμίζομαι
ισοβαθμίζομαι
σταθμίζομαι
αντισταθμίζομαι
ζυγοσταθμίζομαι
ισοσταθμίζομαι
αριθμίζομαι
ρυθμίζομαι
απορυθμίζομαι
διαρρυθμίζομαι
αναρρυθμίζομαι
μεταρρυθμίζομαι
απορρυθμίζομαι
αυτορρυθμίζομαι
ξελαιμίζομαι
κοιμίζομαι
αποκοιμίζομαι
νοστιμίζομαι
ενοφθαλμίζομαι
διαγραμμίζομαι
υπογραμμίζομαι
ευθυγραμμίζομαι
γιομίζομαι
παραγιομίζομαι
απογιομίζομαι
κομίζομαι
διακομίζομαι
μετακομίζομαι
διαμετακομίζομαι
συγκομίζομαι
αποκομίζομαι
συναποκομίζομαι
προσκομίζομαι
νομίζομαι
βρομίζομαι
παραβρομίζομαι
καταβρομίζομαι
ξεβρομίζομαι
αποβρομίζομαι
ταχυδρομίζομαι
ξεστομίζομαι
πιστομίζομαι
απιστομίζομαι
εκστομίζομαι
ξαρμίζομαι
ξεθερμίζομαι
ορμίζομαι
καθορμίζομαι
μεθορμίζομαι
ενορμίζομαι
προσορμίζομαι
αφορμίζομαι
χλωροφορμίζομαι
οσμίζομαι
πρωτοσμίζομαι
εξατμίζομαι
ξαναθυμίζομαι
ενθυμίζομαι
υπενθυμίζομαι
διαγουμίζομαι
ξεζουμίζομαι
πλουμίζομαι
χρυσοπλουμίζομαι
επωμίζομαι
βρωμίζομαι
ψωμίζομαι
λιβανίζομαι
κλιβανίζομαι
γαλβανίζομαι
εξαλβανίζομαι
τραγανίζομαι
τηγανίζομαι
κακοτηγανίζομαι
καλοτηγανίζομαι
αποτηγανίζομαι
ξεροτηγανίζομαι
μισοτηγανίζομαι
φρυγανίζομαι
ροδανίζομαι
λιανίζομαι
ψιλολιανίζομαι
σεριανίζομαι
εκχριστιανίζομαι
εξαμερικανίζομαι
ροκανίζομαι
ψιλοροκανίζομαι
τσουκανίζομαι
ταλανίζομαι
πλανίζομαι
εκγερμανίζομαι
αυνανίζομαι
δρεπανίζομαι
τουμπανίζομαι
στουμπανίζομαι
διατυμπανίζομαι
κοπανίζομαι
ψιλοκοπανίζομαι
χοντροκοπανίζομαι
ερανίζομαι
τσουγκρανίζομαι
δικρανίζομαι
βασανίζομαι
καταβασανίζομαι
αδικοβασανίζομαι
γριτσανίζομαι
κριτσανίζομαι
βοτανίζομαι
ξεβοτανίζομαι
αποβοτανίζομαι
κυανίζομαι
αφανίζομαι
εξαφανίζομαι
προαφανίζομαι
καταφανίζομαι
εμφανίζομαι
επανεμφανίζομαι
πρωτοεμφανίζομαι
κακοφανίζομαι
ορφανίζομαι
απορφανίζομαι
εκβιομηχανίζομαι
αποβιομηχανίζομαι
καθαγνίζομαι
εξαγνίζομαι
εξευγενίζομαι
μηδενίζομαι
εκμηδενίζομαι
ελλιμενίζομαι
προσλιμενίζομαι
αρμενίζομαι
ενασμενίζομαι
εξευμενίζομαι
ξενίζομαι
ατενίζομαι
ενατενίζομαι
κτενίζομαι
κακοκτενίζομαι
καλοκτενίζομαι
αποκτενίζομαι
χτενίζομαι
ξαναχτενίζομαι
ξεχτενίζομαι
κακοχτενίζομαι
καλοχτενίζομαι
μισοχτενίζομαι
ομορφοχτενίζομαι
εξελληνίζομαι
αφελληνίζομαι
πηνίζομαι
εκπυρηνίζομαι
σαφηνίζομαι
διασαφηνίζομαι
αποσαφηνίζομαι
ανακαινίζομαι
ροδοκοκκινίζομαι
κοσκινίζομαι
καλοκοσκινίζομαι
ψιλοκοσκινίζομαι
διπλοκοσκινίζομαι
αποκοσκινίζομαι
χοντροκοσκινίζομαι
ξινίζομαι
ρινίζομαι
διευκρινίζομαι
πρασινίζομαι
τσινίζομαι
εκλατινίζομαι
καλαρχινίζομαι
ξαναρχινίζομαι
πρωτοαρχινίζομαι
πρωταρχινίζομαι
κνίζομαι
λικνίζομαι
αναλικνίζομαι
τσικνίζομαι
κρημνίζομαι
κατακρημνίζομαι
εγκρημνίζομαι
αποκρημνίζομαι
ηδονίζομαι
τερηδονίζομαι
σφενδονίζομαι
εκσφενδονίζομαι
ιονίζομαι
καταιονίζομαι
πριονίζομαι
αφιονίζομαι
ξεχιονίζομαι
εκχιονίζομαι
ακονίζομαι
εικονίζομαι
εξεικονίζομαι
προεικονίζομαι
απεικονίζομαι
σκονίζομαι
κατασκονίζομαι
ξεσκονίζομαι
κλονίζομαι
συγκλονίζομαι
δαιμονίζομαι
αρμονίζομαι
εναρμονίζομαι
κανονίζομαι
διακανονίζομαι
εκθρονίζομαι
ενθρονίζομαι
σωφρονίζομαι
συγχρονίζομαι
εκσυγχρονίζομαι
ξεχρονίζομαι
ετεροχρονίζομαι
υπερχρονίζομαι
πολυχρονίζομαι
τονίζομαι
ξανατονίζομαι
παρατονίζομαι
επιτονίζομαι
σφεντονίζομαι
συντονίζομαι
αποσυντονίζομαι
υπερτονίζομαι
απαγχονίζομαι
καπνίζομαι
ξανακαπνίζομαι
παρακαπνίζομαι
ξεκαπνίζομαι
μαλαμοκαπνίζομαι
ασημοκαπνίζομαι
αποκαπνίζομαι
υποκαπνίζομαι
πολυκαπνίζομαι
αφυπνίζομαι
σβαρνίζομαι
καλοσβαρνίζομαι
πταρνίζομαι
φταρνίζομαι
μοντερνίζομαι
εκμοντερνίζομαι
πτερνίζομαι
ενστερνίζομαι
φτερνίζομαι
φουρνίζομαι
ξαναφουρνίζομαι
ξεφουρνίζομαι
ζυμοφουρνίζομαι
κουδουνίζομαι
γρατζουνίζομαι
γραντζουνίζομαι
σαπουνίζομαι
καλοσαπουνίζομαι
σπιρουνίζομαι
τσαγκρουνίζομαι
γρατσουνίζομαι
ψουνίζομαι
ξαφνίζομαι
καταξαφνίζομαι
σταφνίζομαι
αχνίζομαι
γιαχνίζομαι
σπλαχνίζομαι
ευσπλαχνίζομαι
ξαχνίζομαι
εξαχνίζομαι
παχνίζομαι
ξεψαχνίζομαι
σπλαγχνίζομαι
ευσπλαγχνίζομαι
λιχνίζομαι
ψιλολιχνίζομαι
απολιχνίζομαι
αρραβωνίζομαι
αγωνίζομαι
διαγωνίζομαι
συναγωνίζομαι
προαγωνίζομαι
υπεραγωνίζομαι
τετραγωνίζομαι
ανταγωνίζομαι
ορθογωνίζομαι
κλυδωνίζομαι
διαιωνίζομαι
οιωνίζομαι
προοιωνίζομαι
οπισθαγκωνίζομαι
διαγκωνίζομαι
παραγκωνίζομαι
πισταγκωνίζομαι
αλωνίζομαι
τελωνίζομαι
εκτελωνίζομαι
στρατωνίζομαι
ψωνίζομαι
κοκαϊνίζομαι
αθροίζομαι
διαθροίζομαι
συναθροίζομαι
ραπίζομαι
τσαπίζομαι
εκλεπίζομαι
απολεπίζομαι
ευπρεπίζομαι
ευτρεπίζομαι
ριπίζομαι
αναρριπίζομαι
σαλπίζομαι
διασαλπίζομαι
ελπίζομαι
απελπίζομαι
λιμπίζομαι
ξεκουμπίζομαι
στουμπίζομαι
σκολοπίζομαι
ανασκολοπίζομαι
σκροπίζομαι
αντιρροπίζομαι
κατατοπίζομαι
μετατοπίζομαι
ξετοπίζομαι
εκτοπίζομαι
εντοπίζομαι
καρπίζομαι
ξεκαρπίζομαι
σκορπίζομαι
διασκορπίζομαι
κατασκορπίζομαι
ανεμοσκορπίζομαι
συνασπίζομαι
προασπίζομαι
υπερασπίζομαι
αλληλοϋπερασπίζομαι
θεσπίζομαι
προθεσπίζομαι
ζουπίζομαι
σκουπίζομαι
ξανασκουπίζομαι
καλοσκουπίζομαι
συχνοσκουπίζομαι
αποσκουπίζομαι
μισοσκουπίζομαι
ψευτοσκουπίζομαι
καλλωπίζομαι
εγκαλλωπίζομαι
μωλωπίζομαι
καταμωλωπίζομαι
ανθρωπίζομαι
ενανθρωπίζομαι
εξανθρωπίζομαι
αντιμετωπίζομαι
εκβαρβαρίζομαι
κονσερβαρίζομαι
μαγαρίζομαι
ξεμαγαρίζομαι
σφουγγαρίζομαι
ξανασφουγγαρίζομαι
μισοσφουγγαρίζομαι
ψευτοσφουγγαρίζομαι
τσιγαρίζομαι
εκβουλγαρίζομαι
ζευγαρίζομαι
καθαρίζομαι
ξεκαθαρίζομαι
εκκαθαρίζομαι
καλοκαθαρίζομαι
ψιλοκαθαρίζομαι
αυτοκαθαρίζομαι
ψευτοκαθαρίζομαι
μακιγιαρίζομαι
σφαλιαρίζομαι
πλανιαρίζομαι
μπανιαρίζομαι
σενιαρίζομαι
σινιαρίζομαι
μακαρίζομαι
αυτομακαρίζομαι
τρακαρίζομαι
πικαρίζομαι
μαρκαρίζομαι
αποσκαρίζομαι
κολλαρίζομαι
κοστουμαρίζομαι
κουστουμαρίζομαι
παρφουμαρίζομαι
λαναρίζομαι
ναναρίζομαι
φοδραρίζομαι
πουδραρίζομαι
κοντραρίζομαι
λουστραρίζομαι
πλασαρίζομαι
κρησαρίζομαι
κορσαρίζομαι
στραπατσαρίζομαι
λουσαρίζομαι
κοκεταρίζομαι
τουαλεταρίζομαι
μανταρίζομαι
ταχταρίζομαι
φτυαρίζομαι
ισοφαρίζομαι
χαρίζομαι
αντιχαρίζομαι
βρίζομαι
αλληλοβρίζομαι
σκυλοβρίζομαι
υβρίζομαι
καθυβρίζομαι
περιυβρίζομαι
εξυβρίζομαι
αλληλοϋβρίζομαι
κυλινδρίζομαι
αερίζομαι
εξαερίζομαι
νταλαβερίζομαι
νταραβερίζομαι
φοβερίζομαι
θερίζομαι
οψιμοθερίζομαι
πρωιμοθερίζομαι
αλωνοθερίζομαι
αποθερίζομαι
αγουροθερίζομαι
μπεγλερίζομαι
μερίζομαι
διαμερίζομαι
αναμερίζομαι
παραμερίζομαι
καταμερίζομαι
καλημερίζομαι
επιμερίζομαι
συμμερίζομαι
πολυμερίζομαι
συνερίζομαι
ξεσυνερίζομαι
αλατοπιπερίζομαι
καλησπερίζομαι
σφετερίζομαι
ξεντερίζομαι
νεωτερίζομαι
καταχερίζομαι
ξεκληρίζομαι
χαρακτηρίζομαι
κακοχαρακτηρίζομαι
καλοχαρακτηρίζομαι
αποχαρακτηρίζομαι
αυτοχαρακτηρίζομαι
μυκτηρίζομαι
στηρίζομαι
επαναστηρίζομαι
επιστηρίζομαι
αντιστηρίζομαι
καλοστηρίζομαι
υποστηρίζομαι
ψευδοϋποστηρίζομαι
αλληλοϋποστηρίζομαι
συνεταιρίζομαι
προσεταιρίζομαι
φθειρίζομαι
χειρίζομαι
διαχειρίζομαι
συνδιαχειρίζομαι
αυτοδιαχειρίζομαι
καταχειρίζομαι
μεταχειρίζομαι
κακομεταχειρίζομαι
καλομεταχειρίζομαι
πολυμεταχειρίζομαι
εγχειρίζομαι
προχειρίζομαι
αυτοπροχειρίζομαι
ψειρίζομαι
ξεψειρίζομαι
τσιρίζομαι
τσιτσιρίζομαι
σατιρίζομαι
ψιψιρίζομαι
ξακρίζομαι
ξαγκρίζομαι
τσιγκρίζομαι
τσουγκρίζομαι
αντικρίζομαι
πρωταντικρίζομαι
ορίζομαι
ζορίζομαι
παραζορίζομαι
καθορίζομαι
ανακαθορίζομαι
προκαθορίζομαι
αυτοκαθορίζομαι
διορίζομαι
αναδιορίζομαι
αυτοδιορίζομαι
προσδιορίζομαι
επαναπροσδιορίζομαι
αυτοπροσδιορίζομαι
περιορίζομαι
αυτοπεριορίζομαι
υποκορίζομαι
συνορίζομαι
ξεσυνορίζομαι
εξορίζομαι
αυτοεξορίζομαι
προορίζομαι
πορίζομαι
εκπορίζομαι
προσπορίζομαι
καλωσορίζομαι
αφορίζομαι
διαφορίζομαι
ασπρίζομαι
θεατρίζομαι
επαναπατρίζομαι
ξεπατρίζομαι
εκπατρίζομαι
ηλεκτρίζομαι
εξηλεκτρίζομαι
κολαντρίζομαι
μαντρίζομαι
κεντρίζομαι
κουντρίζομαι
κατοπτρίζομαι
αντικατοπτρίζομαι
μυστρίζομαι
ξυστρίζομαι
κουτρίζομαι
μαυρίζομαι
ξαναμαυρίζομαι
καταμαυρίζομαι
απομαυρίζομαι
θησαυρίζομαι
αποθησαυρίζομαι
αποταυρίζομαι
γυρίζομαι
ξαναγυρίζομαι
ματαγυρίζομαι
πανηγυρίζομαι
συμπανηγυρίζομαι
τριγυρίζομαι
περιτριγυρίζομαι
αναποδογυρίζομαι
απογυρίζομαι
κοντογυρίζομαι
πολυγυρίζομαι
συγυρίζομαι
ξανασυγυρίζομαι
ψευτοσυγυρίζομαι
πλευρίζομαι
ξενευρίζομαι
εκνευρίζομαι
ξεκνευρίζομαι
ψιθυρίζομαι
σιγοψιθυρίζομαι
γλυκοψιθυρίζομαι
υποψιθυρίζομαι
μυρίζομαι
ξαλμυρίζομαι
πλημμυρίζομαι
καταπλημμυρίζομαι
μισομυρίζομαι
ξαρμυρίζομαι
ξυρίζομαι
κακοξυρίζομαι
καλοξυρίζομαι
αποξυρίζομαι
σβουρίζομαι
φαγουρίζομαι
μουρμουρίζομαι
συχνομουρμουρίζομαι
ψευτομουρμουρίζομαι
κρυφομουρμουρίζομαι
νανουρίζομαι
σιγονανουρίζομαι
γλυκονανουρίζομαι
ξουρίζομαι
καλαμπουρίζομαι
μασουρίζομαι
λαντουρίζομαι
ραντουρίζομαι
ξεσπυρίζομαι
πορφυρίζομαι
σφυρίζομαι
σιγοσφυρίζομαι
ισχυρίζομαι
διισχυρίζομαι
ελαφρίζομαι
ξαφρίζομαι
χρίζομαι
δωρίζομαι
μετεωρίζομαι
ανωρίζομαι
γνωρίζομαι
αναγνωρίζομαι
ξαναγνωρίζομαι
παραγνωρίζομαι
καλογνωρίζομαι
μισογνωρίζομαι
πρωτογνωρίζομαι
καληνωρίζομαι
χωρίζομαι
διαχωρίζομαι
ξαναχωρίζομαι
καταχωρίζομαι
ξεχωρίζομαι
αποχωρίζομαι
βασίζομαι
αποφασίζομαι
ξαναποφασίζομαι
επαναποφασίζομαι
προαποφασίζομαι
προφασίζομαι
δροσίζομαι
καταδροσίζομαι
γλυκοδροσίζομαι
πατσίζομαι
βουρτσίζομαι
λουτσίζομαι
κλωσίζομαι
σοβατίζομαι
καλοσοβατίζομαι
σουβατίζομαι
αβγατίζομαι
αυγατίζομαι
φευγατίζομαι
μπογιατίζομαι
λαδομπογιατίζομαι
θυμιατίζομαι
δεκατίζομαι
αποδεκατίζομαι
ξεσκατίζομαι
αλατίζομαι
ξαναλατίζομαι
ξεπλατίζομαι
διαδραματίζομαι
πειραματίζομαι
οραματίζομαι
δειγματίζομαι
παραδειγματίζομαι
στιγματίζομαι
ζεματίζομαι
καταζεματίζομαι
αναθεματίζομαι
προβληματίζομαι
υπομνηματίζομαι
φρονηματίζομαι
χρηματίζομαι
σχηματίζομαι
ανασχηματίζομαι
ξανασχηματίζομαι
επανασχηματίζομαι
μετασχηματίζομαι
αποσχηματίζομαι
προσχηματίζομαι
κλιματίζομαι
εγκλιματίζομαι
κριματίζομαι
παραγραμματίζομαι
μεταγραμματίζομαι
προγραμματίζομαι
αναπρογραμματίζομαι
τριμματίζομαι
κομματίζομαι
θρυμματίζομαι
καταθρυμματίζομαι
νοματίζομαι
ονοματίζομαι
ερματίζομαι
αποδερματίζομαι
κερματίζομαι
κατακερματίζομαι
εκσπερματίζομαι
αποσπερματίζομαι
τερματίζομαι
αφερματίζομαι
τραυματίζομαι
κατατραυματίζομαι
αλληλοτραυματίζομαι
αυτοτραυματίζομαι
εμπυρευματίζομαι
κυματίζομαι
πωματίζομαι
επιπωματίζομαι
εκπωματίζομαι
αποπωματίζομαι
αρωματίζομαι
χρωματίζομαι
αναχρωματίζομαι
ξαναχρωματίζομαι
μεταχρωματίζομαι
ξεχρωματίζομαι
επιχρωματίζομαι
ελαιοχρωματίζομαι
ψιλοχρωματίζομαι
αποχρωματίζομαι
υδροχρωματίζομαι
χωματίζομαι
αναχωματίζομαι
επιαναχωματίζομαι
επιχωματίζομαι
περιχωματίζομαι
εκχωματίζομαι
ψιλοχωματίζομαι
αποχωματίζομαι
απαθανατίζομαι
αδικοθανατίζομαι
αποθανατίζομαι
φανατίζομαι
αρατίζομαι
κερατίζομαι
εκδημοκρατίζομαι
τσατίζομαι
καλαφατίζομαι
ευθετίζομαι
εκσοβιετίζομαι
σεκλετίζομαι
πολυσεκλετίζομαι
σικλετίζομαι
μερεμετίζομαι
συνετίζομαι
χαιρετίζομαι
αντιχαιρετίζομαι
γλυκοχαιρετίζομαι
διπλοχαιρετίζομαι
αποχαιρετίζομαι
πρωτοχαιρετίζομαι
σχετίζομαι
συσχετίζομαι
παρασυσχετίζομαι
αναισθητίζομαι
μαγνητίζομαι
απομαγνητίζομαι
αναχαιτίζομαι
εκπολιτίζομαι
δυναμιτίζομαι
ξεσπιτίζομαι
σιτίζομαι
επισιτίζομαι
υποσιτίζομαι
υπερσιτίζομαι
κτίζομαι
λακτίζομαι
απογαλακτίζομαι
απολακτίζομαι
ανακτίζομαι
ξανακτίζομαι
επανακτίζομαι
διαπληκτίζομαι
αλληλοδιαπληκτίζομαι
κακοκτίζομαι
καλοκτίζομαι
αεροκτίζομαι
μισοκτίζομαι
καληνυκτίζομαι
σοβαντίζομαι
σουβαντίζομαι
μπογιαντίζομαι
λαδομπογιαντίζομαι
καπλαντίζομαι
σουλαντίζομαι
ραντίζομαι
νταβραντίζομαι
ψιλοραντίζομαι
συχνοραντίζομαι
αποραντίζομαι
περιρραντίζομαι
τσαντίζομαι
χαριεντίζομαι
σεκλεντίζομαι
ξεσεκλεντίζομαι
ιοντίζομαι
ακοντίζομαι
εξακοντίζομαι
υπερακοντίζομαι
ποντίζομαι
καταποντίζομαι
φροντίζομαι
κακοφροντίζομαι
καβουρντίζομαι
ξεροκαβουρντίζομαι
κουρντίζομαι
ξεκουρντίζομαι
πολυκουρντίζομαι
καλαϊντίζομαι
σκοτίζομαι
παρασκοτίζομαι
ξεσκοτίζομαι
επισκοτίζομαι
πολυσκοτίζομαι
συσκοτίζομαι
συγχνοτίζομαι
ποτίζομαι
διαποτίζομαι
ξαναποτίζομαι
εμποτίζομαι
καλοποτίζομαι
συχνοποτίζομαι
κρασοποτίζομαι
δροσοποτίζομαι
κρυφοποτίζομαι
βαπτίζομαι
αναβαπτίζομαι
μεταβαπτίζομαι
εμβαπτίζομαι
καθρεπτίζομαι
εξαρτίζομαι
απαρτίζομαι
συναπαρτίζομαι
καταρτίζομαι
προκαταρτίζομαι
γυαλοχαρτίζομαι
φορτίζομαι
επαναφορτίζομαι
παραφορτίζομαι
ξεφορτίζομαι
επιφορτίζομαι
εκφορτίζομαι
αποφορτίζομαι
υπερφορτίζομαι
διαστίζομαι
ξεβλαστίζομαι
μαστίζομαι
καταστίζομαι
υποστίζομαι
ξεμπροστίζομαι
συνωστίζομαι
μεταγλωττίζομαι
ταυτίζομαι
συνταυτίζομαι
ψευτίζομαι
προσηλυτίζομαι
πλουτίζομαι
εμπλουτίζομαι
υπερπλουτίζομαι
βαφτίζομαι
ξαναβαφτίζομαι
ξεβαφτίζομαι
αυτοβαφτίζομαι
ξεφτίζομαι
καθρεφτίζομαι
ανακαθρεφτίζομαι
αντικαθρεφτίζομαι
πρωτοκαθρεφτίζομαι
χτίζομαι
ξαναχτίζομαι
κακοχτίζομαι
καλοχτίζομαι
μισοχτίζομαι
καληνυχτίζομαι
εγκιβωτίζομαι
αιχμαλωτίζομαι
ενωτίζομαι
υπνωτίζομαι
συγχρωτίζομαι
φωτίζομαι
διαφωτίζομαι
καταφωτίζομαι
αντιφωτίζομαι
κακοφωτίζομαι
καλοφωτίζομαι
αχνοφωτίζομαι
φεγγαροφωτίζομαι
ηλεκτροφωτίζομαι
μισοφωτίζομαι
προσεδαφίζομαι
κατεδαφίζομαι
θειαφίζομαι
ψηλαφίζομαι
κολαφίζομαι
φωτογραφίζομαι
αεροφωτογραφίζομαι
αυτοφωτογραφίζομαι
ζωγραφίζομαι
ξυραφίζομαι
ξουραφίζομαι
διασαφίζομαι
ψηφίζομαι
ξαναψηφίζομαι
επαναψηφίζομαι
καταψηφίζομαι
επιψηφίζομαι
συμψηφίζομαι
διπλοψηφίζομαι
υπερψηφίζομαι
διαξιφίζομαι
ραμφίζομαι
σοφίζομαι
σκαρφίζομαι
νοσφίζομαι
ανακουφίζομαι
τεμαχίζομαι
κατατεμαχίζομαι
αποτεμαχίζομαι
εκβραχίζομαι
λογχίζομαι
συνεχίζομαι
τειχίζομαι
περιτειχίζομαι
εντειχίζομαι
προτειχίζομαι
τοιχίζομαι
διατοιχίζομαι
περιτοιχίζομαι
εντοιχίζομαι
αποτοιχίζομαι
στοιχίζομαι
περιστοιχίζομαι
αντιστοιχίζομαι
μαζοχίζομαι
τροχίζομαι
καλοτροχίζομαι
ματαρχίζομαι
σχίζομαι
διασχίζομαι
ξανασχίζομαι
κατασχίζομαι
ξεσχίζομαι
καταξεσχίζομαι
αποσχίζομαι
ξενυχίζομαι
εξονυχίζομαι
ευνουχίζομαι
μουνουχίζομαι
κακοτυχίζομαι
καλοτυχίζομαι
σκατοψυχίζομαι
συνοψίζομαι
εξηρωίζομαι
αρμόζομαι
εναρμόζομαι
συναρμόζομαι
προσαρμόζομαι
αναπροσαρμόζομαι
εφαρμόζομαι
κατακλύζομαι
περικλύζομαι
υποκλύζομαι
τανύζομαι
λούζομαι
ξαναλούζομαι
περιλούζομαι
αργολούζομαι
απολούζομαι
αρτύζομαι
συγχύζομαι
κατασυγχύζομαι
πολυσυγχύζομαι
σώζομαι
διασώζομαι
περισώζομαι
κάθομαι
ανακάθομαι
ξανακάθομαι
επανακάθομαι
παρακάθομαι
κατακάθομαι
ματακάθομαι
συγκάθομαι
επικάθομαι
καλοκάθομαι
στρογγυλοκάθομαι
κωλοκάθομαι
χοντροκάθομαι
μισοκάθομαι
πρωτοκάθομαι
πολυκάθομαι
πανωκάθομαι
πλάθομαι
διαπλάθομαι
ξαναπλάθομαι
μεταπλάθομαι
προπλάθομαι
αλέθομαι
καλαλέθομαι
ψιλαλέθομαι
ψιλοαλέθομαι
γνέθομαι
ξεγνέθομαι
καλογνέθομαι
ψιλογνέθομαι
κνήθομαι
πείθομαι
επαναπείθομαι
παραπείθομαι
καταπείθομαι
μεταπείθομαι
νιώθομαι
κλώθομαι
ξανακλώθομαι
επικλώθομαι
ψιλοκλώθομαι
αποκλώθομαι
πλέκομαι
διαπλέκομαι
αναπλέκομαι
ξαναπλέκομαι
ξεπλέκομαι
περιπλέκομαι
μπλέκομαι
εμπλέκομαι
ξεμπλέκομαι
απεμπλέκομαι
συμπλέκομαι
αποσυμπλέκομαι
αποπλέκομαι
χρυσοπλέκομαι
στέκομαι
ξαναστέκομαι
παραστέκομαι
συμπαραστέκομαι
ματαστέκομαι
αντιστέκομαι
στραβοστέκομαι
αργοστέκομαι
καλοστέκομαι
κοντοστέκομαι
πολυστέκομαι
τήκομαι
κατατήκομαι
συντήκομαι
έλκομαι
αλληλέλκομαι
παρέλκομαι
διδάσκομαι
συνδιδάσκομαι
αρέσκομαι
αναμιμνήσκομαι
υπομιμνήσκομαι
αλίσκομαι
αναλίσκομαι
καταναλίσκομαι
βρίσκομαι
ξαναβρίσκομαι
παραβρίσκομαι
ματαβρίσκομαι
καλοβρίσκομαι
πρωτοβρίσκομαι
πολυβρίσκομαι
ευρίσκομαι
ανευρίσκομαι
επανευρίσκομαι
συνευρίσκομαι
εξευρίσκομαι
παρευρίσκομαι
εφευρίσκομαι
διαγιγνώσκομαι
αναγιγνώσκομαι
προγιγνώσκομαι
διώκομαι
καταδιώκομαι
επιδιώκομαι
εκδιώκομαι
συνδιώκομαι
αλληλοδιώκομαι
αποδιώκομαι
οφείλομαι
αντοφείλομαι
βάλλομαι
διαβάλλομαι
αναβάλλομαι
παραβάλλομαι
αντιπαραβάλλομαι
καταβάλλομαι
αντικαταβάλλομαι
προκαταβάλλομαι
μεταβάλλομαι
επιβάλλομαι
συνεπιβάλλομαι
προεπιβάλλομαι
αυτοεπιβάλλομαι
περιβάλλομαι
αντιβάλλομαι
εκβάλλομαι
προεκβάλλομαι
παρεμβάλλομαι
συμβάλλομαι
αδικοβάλλομαι
πανικοβάλλομαι
αποβάλλομαι
συναποβάλλομαι
υποβάλλομαι
αυθυποβάλλομαι
επανυποβάλλομαι
συνυποβάλλομαι
προσυποβάλλομαι
προϋποβάλλομαι
προβάλλομαι
αντιπροβάλλομαι
πρωτοπροβάλλομαι
υπερβάλλομαι
προσβάλλομαι
αγάλλομαι
πάλλομαι
αναπάλλομαι
σφάλλομαι
ψάλλομαι
υποψάλλομαι
αγγέλλομαι
διαγγέλλομαι
αναγγέλλομαι
προαναγγέλλομαι
εξαγγέλλομαι
προεξαγγέλλομαι
προαγγέλλομαι
απαγγέλλομαι
επαγγέλλομαι
παραγγέλλομαι
αντιπαραγγέλλομαι
προπαραγγέλλομαι
καταγγέλλομαι
αντικαταγγέλλομαι
αλληλοκαταγγέλλομαι
εντέλλομαι
στέλλομαι
διαστέλλομαι
αντιδιαστέλλομαι
αναστέλλομαι
καταστέλλομαι
επιστέλλομαι
αντεπιστέλλομαι
περιστέλλομαι
αποστέλλομαι
συναποστέλλομαι
εξαποστέλλομαι
προαποστέλλομαι
ανταποστέλλομαι
υποστέλλομαι
συστέλλομαι
ποικίλλομαι
διαποικίλλομαι
καταποικίλλομαι
ναυτίλλομαι
βούλομαι
νέμομαι
διανέμομαι
αναδιανέμομαι
κατανέμομαι
ανακατανέμομαι
απονέμομαι
προσαπονέμομαι
κρέμομαι
λαμβάνομαι
διαλαμβάνομαι
προδιαλαμβάνομαι
αναλαμβάνομαι
επαναλαμβάνομαι
παραλαμβάνομαι
συμπαραλαμβάνομαι
καταλαμβάνομαι
ανακαταλαμβάνομαι
προκαταλαμβάνομαι
επιλαμβάνομαι
περιλαμβάνομαι
εμπεριλαμβάνομαι
συμπεριλαμβάνομαι
αντιλαμβάνομαι
εκλαμβάνομαι
συλλαμβάνομαι
προσυλλαμβάνομαι
υπολαμβάνομαι
προλαμβάνομαι
προσλαμβάνομαι
επαναπροσλαμβάνομαι
κακοβάνομαι
βγάνομαι
ξεβγάνομαι
αποβγάνομαι
συνιζάνομαι
λανθάνομαι
διαλανθάνομαι
επιλανθάνομαι
καταμανθάνομαι
αισθάνομαι
διαισθάνομαι
συναισθάνομαι
προαισθάνομαι
πρωτοαισθάνομαι
απεχθάνομαι
ξαναφκιάνομαι
καλοφκιάνομαι
πιάνομαι
αναπιάνομαι
ξαναπιάνομαι
παραπιάνομαι
καταπιάνομαι
ματαπιάνομαι
ξεπιάνομαι
κακοπιάνομαι
μεγαλοπιάνομαι
παραμεγαλοπιάνομαι
καλοπιάνομαι
ψηλοπιάνομαι
αχαμνοπιάνομαι
ακροπιάνομαι
αρχοντοπιάνομαι
πρωτοπιάνομαι
καρφοπιάνομαι
ψυχοπιάνομαι
φτιάνομαι
κακοφτιάνομαι
καλοφτιάνομαι
αποφτιάνομαι
μισοφτιάνομαι
κουτσοφτιάνομαι
ψευτοφτιάνομαι
δαγκάνομαι
κρυφοδαγκάνομαι
πρωτοκάνομαι
αυξάνομαι
συναυξάνομαι
επαυξάνομαι
προσεπαυξάνομαι
υπεραυξάνομαι
προσαυξάνομαι
σπάνομαι
παριστάνομαι
αναπαριστάνομαι
χάνομαι
ξαναχάνομαι
παραχάνομαι
επιτυγχάνομαι
ξεχάνομαι
αποξεχάνομαι
αδικοχάνομαι
αποχάνομαι
αποσβένομαι
γένομαι
δένομαι
ξαναδένομαι
επαναδένομαι
ξεδένομαι
επιδένομαι
περιδένομαι
κακοδένομαι
καλοδένομαι
αφαλοδένομαι
αρμοδένομαι
αποδένομαι
κομποδένομαι
υποδένομαι
γεροδένομαι
σιδεροδένομαι
σταυροδένομαι
αλυσοδένομαι
χρυσοδένομαι
χαρτοδένομαι
σφιχτοδένομαι
προσδένομαι
ζένομαι
πλένομαι
ξαναπλένομαι
ξεπλένομαι
κακοπλένομαι
μοσκοπλένομαι
καλοπλένομαι
αποπλένομαι
μοσχοπλένομαι
αναμένομαι
υπομένομαι
πένομαι
αποκρένομαι
παραψένομαι
σβήνομαι
ξανασβήνομαι
κατασβήνομαι
σιγοσβήνομαι
αποσβήνομαι
μισοσβήνομαι
στήνομαι
ξαναστήνομαι
ξεστήνομαι
συστήνομαι
ανασυστήνομαι
κακοσυστήνομαι
καλοσυστήνομαι
αυτοσυστήνομαι
αφήνομαι
ξαναφήνομαι
ψήνομαι
ξαναψήνομαι
παραψήνομαι
σιγοψήνομαι
ηλιοψήνομαι
κακοψήνομαι
καλοψήνομαι
ξεροψήνομαι
μισοψήνομαι
πρααίνομαι
ξαναδιαβαίνομαι
επαναλαβαίνομαι
παραλαβαίνομαι
καταλαβαίνομαι
στραβοκαταλαβαίνομαι
καλοκαταλαβαίνομαι
αλληλοκαταλαβαίνομαι
κουτσοκαταλαβαίνομαι
πολυκαταλαβαίνομαι
υπερβαίνομαι
βουβαίνομαι
ξεβουβαίνομαι
αποβουβαίνομαι
βωβαίνομαι
μουγγαίνομαι
κραδαίνομαι
εξοιδαίνομαι
φαρδαίνομαι
βυζαίνομαι
μαθαίνομαι
παθαίνομαι
εξυγιαίνομαι
λειαίνομαι
προλειαίνομαι
μιαίνομαι
κουτιαίνομαι
αποξεκουτιαίνομαι
αποκουτιαίνομαι
βασκαίνομαι
λευκαίνομαι
διαλευκαίνομαι
καταλευκαίνομαι
γλυκαίνομαι
τρελαίνομαι
ξετρελαίνομαι
αποτρελαίνομαι
κοιλαίνομαι
ζουρλαίνομαι
αποζουρλαίνομαι
μουρλαίνομαι
ξεμουρλαίνομαι
απομουρλαίνομαι
κουζουλαίνομαι
κουλαίνομαι
λωλαίνομαι
παραλωλαίνομαι
απολωλαίνομαι
μαίνομαι
σημαίνομαι
παρασημαίνομαι
επισημαίνομαι
χαρτοσημαίνομαι
εκμαίνομαι
θερμαίνομαι
αναθερμαίνομαι
παραθερμαίνομαι
αποθερμαίνομαι
υποθερμαίνομαι
προθερμαίνομαι
αυτοθερμαίνομαι
υπερθερμαίνομαι
κυμαίνομαι
διακυμαίνομαι
λυμαίνομαι
καταλυμαίνομαι
απολυμαίνομαι
απισχναίνομαι
ξαίνομαι
λιπαίνομαι
απολιπαίνομαι
προλιπαίνομαι
αυτολιπαίνομαι
ρυπαίνομαι
καταρρυπαίνομαι
απορρυπαίνομαι
μαραίνομαι
καταμαραίνομαι
σιγομαραίνομαι
απομαραίνομαι
ψυχομαραίνομαι
υγραίνομαι
διυγραίνομαι
ξεραίνομαι
καταξεραίνομαι
αποξεραίνομαι
μισοξεραίνομαι
συμπεραίνομαι
δυσχεραίνομαι
ξηραίνομαι
καταξηραίνομαι
αποξηραίνομαι
ερυθραίνομαι
πικραίνομαι
παραπικραίνομαι
καταπικραίνομαι
πολυπικραίνομαι
οσφραίνομαι
ευφραίνομαι
ψυχραίνομαι
ωχραίνομαι
μωραίνομαι
ξαναμωραίνομαι
ξεμωραίνομαι
απομωραίνομαι
κουτσαίνομαι
αποκουτσαίνομαι
τεκταίνομαι
αρταίνομαι
χορταίνομαι
ανασταίνομαι
νεκρανασταίνομαι
εγκατασταίνομαι
ζεσταίνομαι
ξαναζεσταίνομαι
παραζεσταίνομαι
μισοζεσταίνομαι
κακοσυσταίνομαι
αυτοσυσταίνομαι
αποκουταίνομαι
φαίνομαι
διαφαίνομαι
αναφαίνομαι
ξαναφαίνομαι
παραφαίνομαι
καταφαίνομαι
ματαφαίνομαι
επιφαίνομαι
εμφαίνομαι
βαριοφαίνομαι
αγριοφαίνομαι
καλοφαίνομαι
ξενοφαίνομαι
αχνοφαίνομαι
αποφαίνομαι
προαποφαίνομαι
μικροφαίνομαι
αγουροφαίνομαι
μισοφαίνομαι
πρωτοφαίνομαι
υφαίνομαι
πολυφαίνομαι
συνυφαίνομαι
εξυφαίνομαι
κουφαίνομαι
ξεκουφαίνομαι
αποκουφαίνομαι
παρυφαίνομαι
σιχαίνομαι
αποσιχαίνομαι
συχαίνομαι
γίνομαι
ξαναγίνομαι
παραγίνομαι
καταγίνομαι
ματαγίνομαι
ξεγίνομαι
καλογίνομαι
απογίνομαι
πρωτογίνομαι
προσγίνομαι
δίνομαι
ξαναδίνομαι
παραδίνομαι
καταδίνομαι
ματαδίνομαι
λογοδίνομαι
προδίνομαι
πολυδίνομαι
κλείνομαι
ξανακλείνομαι
περικλείνομαι
ανοιγοκλείνομαι
τείνομαι
διατείνομαι
παρατείνομαι
επιτείνομαι
εκτείνομαι
προεκτείνομαι
επεκτείνομαι
υπερεκτείνομαι
εντείνομαι
προεντείνομαι
αποτείνομαι
ξαναπροτείνομαι
αντιπροτείνομαι
αυτοπροτείνομαι
πρωτοπροτείνομαι
υπερτείνομαι
κλίνομαι
ανακλίνομαι
κατακλίνομαι
συγκατακλίνομαι
εγκλίνομαι
υποκλίνομαι
προκλίνομαι
πολυπίνομαι
κρίνομαι
διακρίνομαι
ξεδιακρίνομαι
ανακρίνομαι
προανακρίνομαι
επανακρίνομαι
κατακρίνομαι
εγκρίνομαι
προεγκρίνομαι
συγκρίνομαι
επικρίνομαι
αλληλεπικρίνομαι
εκκρίνομαι
απεκκρίνομαι
υπερεκκρίνομαι
λογοκρίνομαι
αυτολογοκρίνομαι
αδικοκρίνομαι
καλοκρίνομαι
αγγελοκρίνομαι
αποκρίνομαι
γλυκαποκρίνομαι
δευτεραποκρίνομαι
ανταποκρίνομαι
υποκρίνομαι
αλληλοϋποκρίνομαι
προκρίνομαι
πραΰνομαι
καταπραΰνομαι
προσγίγνομαι
παραγγέλνομαι
ξεπαραγγέλνομαι
στέλνομαι
ξαναστέλνομαι
διαολοστέλνομαι
αποστέλνομαι
ξαποστέλνομαι
ψέλνομαι
σιγοψέλνομαι
τέμνομαι
διατέμνομαι
ανατέμνομαι
κατατέμνομαι
περιτέμνομαι
εκτέμνομαι
συντέμνομαι
αποτέμνομαι
δέρνομαι
ξαναδέρνομαι
παραδέρνομαι
γδέρνομαι
ξεγδέρνομαι
απογδέρνομαι
στηθοδέρνομαι
αγριοδέρνομαι
αλληλοδέρνομαι
ανεμοδέρνομαι
αστραποδέρνομαι
αεροδέρνομαι
φτεροδέρνομαι
θαλασσοδέρνομαι
κυματοδέρνομαι
κλαψοδέρνομαι
παρκέρνομαι
λασκέρνομαι
σπέρνομαι
αποσπέρνομαι
σέρνομαι
ανασέρνομαι
παρασέρνομαι
ξεσέρνομαι
αργοσέρνομαι
γοργοσέρνομαι
φιδοσέρνομαι
κωλοσέρνομαι
χαμοσέρνομαι
αεροσέρνομαι
πισωσέρνομαι
τρατέρνομαι
κουμαντέρνομαι
φέρνομαι
παραφέρνομαι
καλοκαταφέρνομαι
πολυκαταφέρνομαι
μεταφέρνομαι
συνεφέρνομαι
αγριοφέρνομαι
κακοφέρνομαι
καλοφέρνομαι
παίρνομαι
ξαναπαίρνομαι
παραπαίρνομαι
ματαπαίρνομαι
συνεπαίρνομαι
κακοπαίρνομαι
αποπαίρνομαι
πρωτοπαίρνομαι
κρυφοπαίρνομαι
σούρνομαι
σύρνομαι
φκιάχνομαι
σιάχνομαι
φτιάχνομαι
ξαναφτιάχνομαι
μισοφτιάχνομαι
κουτσοφτιάχνομαι
ψευτοφτιάχνομαι
αρπάχνομαι
αδράχνομαι
περιαδράχνομαι
ψάχνομαι
μπήχνομαι
δείχνομαι
αναδείχνομαι
ξαναδείχνομαι
επιδείχνομαι
δακτυλοδείχνομαι
αποδείχνομαι
ρίχνομαι
ξαναρίχνομαι
παραρίχνομαι
ματαρίχνομαι
απορίχνομαι
κηρύχνομαι
διώχνομαι
κακοδιώχνομαι
αποδιώχνομαι
μουλώχνομαι
στριμώχνομαι
παραστριμώχνομαι
σπρώχνομαι
ξανασπρώχνομαι
απελαύνομαι
δύνομαι
βραδύνομαι
επιβραδύνομαι
γδύνομαι
καλογδύνομαι
ηδύνομαι
εκβαθύνομαι
εμβαθύνομαι
μεγεθύνομαι
πληθύνομαι
ευθύνομαι
διευθύνομαι
συνδιευθύνομαι
συνευθύνομαι
απευθύνομαι
κατευθύνομαι
τηλεκατευθύνομαι
μαλακύνομαι
μηκύνομαι
επιμηκύνομαι
λύνομαι
μεγαλύνομαι
ξεδιαλύνομαι
ομαλύνομαι
εξομαλύνομαι
ξαναλύνομαι
απαλύνομαι
αμβλύνομαι
απαμβλύνομαι
εκθηλύνομαι
ευκολύνομαι
διευκολύνομαι
μολύνομαι
αναμολύνομαι
καταμολύνομαι
πλύνομαι
ξεπλύνομαι
εκπλύνομαι
αποπλύνομαι
αμύνομαι
αυτοαμύνομαι
υπεραμύνομαι
ανταμύνομαι
σεμνύνομαι
ξύνομαι
οξύνομαι
παροξύνομαι
προπαροξύνομαι
βαρύνομαι
επιβαρύνομαι
υπερεπιβαρύνομαι
εναβρύνομαι
φαιδρύνομαι
σκληρύνομαι
αποσκληρύνομαι
μακρύνομαι
παραμακρύνομαι
ξεμακρύνομαι
απομακρύνομαι
μικρύνομαι
σμικρύνομαι
λαμπρύνομαι
ενθαρρύνομαι
αποθαρρύνομαι
παροτρύνομαι
συμπαροτρύνομαι
αλληλοπαροτρύνομαι
ευρύνομαι
διευρύνομαι
ανευρύνομαι
ελαφρύνομαι
δασύνομαι
παραθρασύνομαι
αποθρασύνομαι
πλατύνομαι
διαπλατύνομαι
εκπλατύνομαι
κρατύνομαι
ντύνομαι
ξεντύνομαι
στραβοντύνομαι
ακριβοντύνομαι
καλοντύνομαι
ασπροντύνομαι
προστυχοντύνομαι
φτωχοντύνομαι
κομψοντύνομαι
λεπτύνομαι
εκλεπτύνομαι
απολεπτύνομαι
χύνομαι
διαχύνομαι
βραχύνομαι
επιβραχύνομαι
τραχύνομαι
εκτραχύνομαι
αποτραχύνομαι
επιταχύνομαι
ξεχύνομαι
επιχύνομαι
περιχύνομαι
εκχύνομαι
αποχύνομαι
αστραποχύνομαι
πρωτοχύνομαι
αισχύνομαι
καταισχύνομαι
ζαβώνομαι
λαβώνομαι
παλαβώνομαι
σκλαβώνομαι
ξεσκλαβώνομαι
στραβώνομαι
ξεστραβώνομαι
αποστραβώνομαι
μισοστραβώνομαι
διακριβώνομαι
εξακριβώνομαι
απακριβώνομαι
στιλβώνομαι
αποστιλβώνομαι
θρομβώνομαι
κολοβώνομαι
χαλυβώνομαι
επιχαλυβώνομαι
μολυβώνομαι
φαγώνομαι
αλληλοφαγώνομαι
μαγγώνομαι
πληγώνομαι
καταπληγώνομαι
αδικοπληγώνομαι
λιγώνομαι
καλιγώνομαι
αναλιγώνομαι
ξελιγώνομαι
ριγώνομαι
μαστιγώνομαι
φλογώνομαι
οργώνομαι
ξανακαινουργώνομαι
πυργώνομαι
ξαναζυγώνομαι
ματαζυγώνομαι
σιγοζυγώνομαι
αποζυγώνομαι
λαδώνομαι
κλαδώνομαι
διακλαδώνομαι
ανακλαδώνομαι
ραβδώνομαι
χαλυβδώνομαι
μολυβδώνομαι
επιμολυβδώνομαι
λιγδώνομαι
ξελιγδώνομαι
επιπεδώνομαι
εμπεδώνομαι
ισοπεδώνομαι
κρασπεδώνομαι
βιδώνομαι
ξεβιδώνομαι
καλοβιδώνομαι
κλειδώνομαι
ξανακλειδώνομαι
ξεκλειδώνομαι
καλοκλειδώνομαι
διπλοκλειδώνομαι
αμπαροκλειδώνομαι
σφιχτοκλειδώνομαι
οξειδώνομαι
αποξειδώνομαι
ψαλιδώνομαι
σελιδώνομαι
ανασελιδώνομαι
κηλιδώνομαι
κιγκλιδώνομαι
δαχτυλιδώνομαι
σανιδώνομαι
ξεσανιδώνομαι
επισανιδώνομαι
κρηπιδώνομαι
σμυριδώνομαι
φκιασιδώνομαι
φτιασιδώνομαι
τσιτσιδώνομαι
ρυτιδώνομαι
σταφιδώνομαι
αψιδώνομαι
κυλινδώνομαι
προβοδώνομαι
ευοδώνομαι
κατευοδώνομαι
κορδώνομαι
παρακορδώνομαι
καρυδώνομαι
θεώνομαι
ξεθεώνομαι
αποθεώνομαι
εξιλεώνομαι
ανανεώνομαι
στερεώνομαι
αποστερεώνομαι
χρεώνομαι
καταχρεώνομαι
ξεχρεώνομαι
υποχρεώνομαι
καθυποχρεώνομαι
καταϋποχρεώνομαι
πιστοχρεώνομαι
υπερχρεώνομαι
οστεώνομαι
συνοστεώνομαι
αποστεώνομαι
ζώνομαι
γαζώνομαι
ψιλογαζώνομαι
γκαζώνομαι
μαζώνομαι
αναμαζώνομαι
ξαναμαζώνομαι
περιμαζώνομαι
συμμαζώνομαι
αδικομαζώνομαι
απομαζώνομαι
μπαζώνομαι
καρπαζώνομαι
μαραζώνομαι
ξεζώνομαι
τραπεζώνομαι
κορνιζώνομαι
ριζώνομαι
ξεριζώνομαι
περιζώνομαι
εκριζώνομαι
φιδοζώνομαι
αποζώνομαι
αρματοζώνομαι
γαντζώνομαι
ξεγαντζώνομαι
μουντζώνομαι
μουτζώνομαι
ψαθώνομαι
ξεστηθώνομαι
απολιθώνομαι
απιθώνομαι
ορθώνομαι
διορθώνομαι
ξαναδιορθώνομαι
επαναδιορθώνομαι
επιδιορθώνομαι
ανορθώνομαι
επανορθώνομαι
παλινορθώνομαι
κατορθώνομαι
μισθώνομαι
αναμισθώνομαι
μεταμισθώνομαι
εκμισθώνομαι
υπεκμισθώνομαι
υπομισθώνομαι
προμισθώνομαι
βεβαιώνομαι
διαβεβαιώνομαι
επαναβεβαιώνομαι
επιβεβαιώνομαι
προβεβαιώνομαι
προσβεβαιώνομαι
δικαιώνομαι
αυτοδικαιώνομαι
παλαιώνομαι
αναπαλαιώνομαι
ανακεφαλαιώνομαι
συγκεφαλαιώνομαι
αραιώνομαι
εδραιώνομαι
ακεραιώνομαι
περαιώνομαι
διεκπεραιώνομαι
ματαιώνομαι
κραταιώνομαι
απαρχαιώνομαι
βιώνομαι
παγιώνομαι
ξανακαινουργιώνομαι
ξαναγκαρδιώνομαι
εγκαρδιώνομαι
αποκαρδιώνομαι
καλωδιώνομαι
γειώνομαι
απογειώνομαι
προσγειώνομαι
οικειώνομαι
εξοικειώνομαι
προσοικειώνομαι
τελειώνομαι
αποτελειώνομαι
ψευτοτελειώνομαι
μειώνομαι
σημειώνομαι
επισημειώνομαι
υποσημειώνομαι
προσημειώνομαι
αυξομειώνομαι
απομειώνομαι
ανδρειώνομαι
αντρειώνομαι
εξαχρειώνομαι
στοιχειώνομαι
μεταστοιχειώνομαι
εναρχειώνομαι
ξεκακιώνομαι
δικιώνομαι
ηλικιώνομαι
ενηλικιώνομαι
φασκιώνομαι
ξεφασκιώνομαι
λιώνομαι
αναλιώνομαι
παλιώνομαι
σαλιώνομαι
θεμελιώνομαι
αναθεμελιώνομαι
ξεθεμελιώνομαι
εκθεμελιώνομαι
καλοθεμελιώνομαι
διπλοθεμελιώνομαι
αποθεμελιώνομαι
υποθεμελιώνομαι
σπηλιώνομαι
εξαθλιώνομαι
απαθλιώνομαι
φιλιώνομαι
συμφιλιώνομαι
απολιώνομαι
μισολιώνομαι
κοχλιώνομαι
αποκοχλιώνομαι
ζημιώνομαι
αποζημιώνομαι
επικονιώνομαι
αξιώνομαι
απαξιώνομαι
καταξιώνομαι
δεξιώνομαι
αλλοιώνομαι
εξαλλοιώνομαι
αποφλοιώνομαι
ομοιώνομαι
εξομοιώνομαι
παρομοιώνομαι
προσομοιώνομαι
αφομοιώνομαι
τετοιώνομαι
αποτετοιώνομαι
εξαγριώνομαι
απαγριώνομαι
εξαεριώνομαι
στεριώνομαι
παστεριώνομαι
αποθηριώνομαι
τεκμηριώνομαι
αλλοτριώνομαι
απαλλοτριώνομαι
αροτριώνομαι
χλωριώνομαι
φαντασιώνομαι
ισιώνομαι
πλαισιώνομαι
καθοσιώνομαι
αφοσιώνομαι
μεταρσιώνομαι
μετουσιώνομαι
βελτιώνομαι
αποδελτιώνομαι
εναντιώνομαι
οριζοντιώνομαι
αρτιώνομαι
μαλθακώνομαι
θεριακώνομαι
τσαλακώνομαι
κατατσαλακώνομαι
ξετσαλακώνομαι
ζαβλακώνομαι
αποβλακώνομαι
πλακώνομαι
καταπλακώνομαι
ξεπλακώνομαι
ψυχοπλακώνομαι
αυλακώνομαι
διαυλακώνομαι
θυλακώνομαι
ενθυλακώνομαι
καμακώνομαι
κλιμακώνομαι
αποκλιμακώνομαι
φαρμακώνομαι
καταφαρμακώνομαι
καπακώνομαι
ξεκαπακώνομαι
κατραπακώνομαι
βαρακώνομαι
χαρακώνομαι
περιχαρακώνομαι
βρακώνομαι
ξεβρακώνομαι
μερακώνομαι
ανθρακώνομαι
ενανθρακώνομαι
απανθρακώνομαι
καταρρακώνομαι
τσακώνομαι
χαντακώνομαι
αλληλοχαντακώνομαι
δαγκώνομαι
μαγκώνομαι
ζαλιγκώνομαι
ογκώνομαι
διογκώνομαι
υπερδιογκώνομαι
ξελογκώνομαι
εξογκώνομαι
υπερεξογκώνομαι
σηκώνομαι
ανασηκώνομαι
ξανασηκώνομαι
ματασηκώνομαι
ξεσηκώνομαι
αντισηκώνομαι
καλοσηκώνομαι
προσηκώνομαι
μισοσηκώνομαι
πολυσηκώνομαι
απογυναικώνομαι
καζικώνομαι
ζαλικώνομαι
σταλικώνομαι
χαλικώνομαι
ξεχαλικώνομαι
επιχαλικώνομαι
χαρτζιλικώνομαι
βερνικώνομαι
καρικώνομαι
πατικώνομαι
ξεπατικώνομαι
ξενηστικώνομαι
επιχαλκώνομαι
αποχαλκώνομαι
εξελκώνομαι
ναρκώνομαι
αποναρκώνομαι
σαρκώνομαι
ενσαρκώνομαι
μετενσαρκώνομαι
αποσαρκώνομαι
υπερσαρκώνομαι
ξεσβερκώνομαι
βουρκώνομαι
φουσκώνομαι
παραφουσκώνομαι
ξεφουσκώνομαι
θηλυκώνομαι
ξεθηλυκώνομαι
καβουκώνομαι
παλουκώνομαι
ξεπαλουκώνομαι
μπουκώνομαι
ξεμπουκώνομαι
πλατσουκώνομαι
ματσουκώνομαι
αλώνομαι
χαρβαλώνομαι
ξεχαρβαλώνομαι
αποχαρβαλώνομαι
ζαλώνομαι
ξεζαλώνομαι
μουντζαλώνομαι
μουτζαλώνομαι
εμφιαλώνομαι
σκαλώνομαι
ξεσκαλώνομαι
ψευτομαλώνομαι
αναλώνομαι
καταναλώνομαι
μπαλώνομαι
χιλιομπαλώνομαι
ξεσαλώνομαι
πασσαλώνομαι
ατσαλώνομαι
πεταλώνομαι
ξεπεταλώνομαι
εκπεταλώνομαι
μανταλώνομαι
ξεμανταλώνομαι
κλειδομανταλώνομαι
διπλομανταλώνομαι
σφιχτομανταλώνομαι
εφυαλώνομαι
σκαρφαλώνομαι
διχαλώνομαι
ταβλώνομαι
στρεβλώνομαι
διαστρεβλώνομαι
αποστρεβλώνομαι
φραγγελώνομαι
μαργελώνομαι
μπουγελώνομαι
φακελώνομαι
σφακελώνομαι
καγκελώνομαι
νικελώνομαι
επινικελώνομαι
ανασκελώνομαι
φασκελώνομαι
μελώνομαι
καπελώνομαι
ξεκαπελώνομαι
σελώνομαι
ξεσελώνομαι
καλοσελώνομαι
αποσελώνομαι
βεβηλώνομαι
δηλώνομαι
διαδηλώνομαι
εκδηλώνομαι
υποδηλώνομαι
αυτοδηλώνομαι
καθηλώνομαι
αποκαθηλώνομαι
χαμηλώνομαι
ξηλώνομαι
παραξηλώνομαι
αποξηλώνομαι
προσηλώνομαι
αναστηλώνομαι
πεδιλώνομαι
ξεχειλώνομαι
μπιμπιλώνομαι
σπιλώνομαι
κατασπιλώνομαι
φιτιλώνομαι
μαντιλώνομαι
αποψιλώνομαι
μερακλώνομαι
πεδικλώνομαι
περδικλώνομαι
κυκλώνομαι
ανακυκλώνομαι
περικυκλώνομαι
βραχυκυκλώνομαι
πεδουκλώνομαι
περδουκλώνομαι
μπουρδουκλώνομαι
επιμεταλλώνομαι
κρυσταλλώνομαι
αποκρυσταλλώνομαι
αποσβολώνομαι
δολώνομαι
θολώνομαι
αποθολώνομαι
πολώνομαι
χολώνομαι
απλώνομαι
ξαναπλώνομαι
ξαπλώνομαι
παραξαπλώνομαι
εξαπλώνομαι
πρωτοαπλώνομαι
ματαπλώνομαι
πρωταπλώνομαι
διπλώνομαι
αναδιπλώνομαι
ξαναδιπλώνομαι
επαναδιπλώνομαι
ξεδιπλώνομαι
κακοδιπλώνομαι
καλοδιπλώνομαι
αποδιπλώνομαι
επιπλώνομαι
τριπλώνομαι
τουρλώνομαι
ναυλώνομαι
εκναυλώνομαι
υποναυλώνομαι
αποστρογγυλώνομαι
αγκυλώνομαι
αποξυλώνομαι
βουλώνομαι
ξεβουλώνομαι
δουλώνομαι
υποδουλώνομαι
καθυποδουλώνομαι
βαθουλώνομαι
κουκουλώνομαι
ξεκουκουλώνομαι
μουλώνομαι
επουλώνομαι
τρουλώνομαι
καμπυλώνομαι
τυλώνομαι
στυλώνομαι
διαστυλώνομαι
αναστυλώνομαι
ξεστυλώνομαι
αντιστυλώνομαι
υποστυλώνομαι
τυφλώνομαι
εκτυφλώνομαι
αποτυφλώνομαι
μισοτυφλώνομαι
ξεκωλώνομαι
εξαϋλώνομαι
καμώνομαι
αποκαμώνομαι
ψευτοκαμώνομαι
καλαμώνομαι
εκκαλαμώνομαι
δυναμώνομαι
ενδυναμώνομαι
αποδυναμώνομαι
κατραμώνομαι
βαλσαμώνομαι
μπαλσαμώνομαι
ανταμώνομαι
ξανανταμώνομαι
συνανταμώνομαι
συχνοανταμώνομαι
ερημώνομαι
εξερημώνομαι
απερημώνομαι
κατερημώνομαι
ασημώνομαι
στριμώνομαι
σιμώνομαι
ατιμώνομαι
φιμώνομαι
γομώνομαι
αναγομώνομαι
γιομώνομαι
φλομώνομαι
στομώνομαι
αναστομώνομαι
αποστομώνομαι
πεισμώνομαι
ζυμώνομαι
αναζυμώνομαι
ξαναζυμώνομαι
καλοζυμώνομαι
αποζυμώνομαι
κρυφοθυμώνομαι
εκχυμώνομαι
αποχυμώνομαι
ψωμώνομαι
σαβανώνομαι
ταβανώνομαι
νταβανώνομαι
γανώνομαι
στεγανώνομαι
σπαργανώνομαι
αποσπαργανώνομαι
οργανώνομαι
διοργανώνομαι
αναδιοργανώνομαι
επαναδιοργανώνομαι
αποδιοργανώνομαι
ενοργανώνομαι
μελανώνομαι
καταμελανώνομαι
διατρανώνομαι
αποτετανώνομαι
στεφανώνομαι
ξαναστεφανώνομαι
ανθοστεφανώνομαι
δαφνοστεφανώνομαι
μικροστεφανώνομαι
στεγνώνομαι
αποστεγνώνομαι
ενώνομαι
ξαναενώνομαι
εξουθενώνομαι
κενώνομαι
εκκενώνομαι
συνενώνομαι
αποξενώνομαι
προσσεληνώνομαι
σωληνώνομαι
διασωληνώνομαι
αποσωληνώνομαι
αποκτηνώνομαι
σφηνώνομαι
ξεσφηνώνομαι
ενσφηνώνομαι
αποσφηνώνομαι
φλυκταινώνομαι
επιδεινώνομαι
ταπεινώνομαι
αλληλοταπεινώνομαι
αυτοταπεινώνομαι
χαλινώνομαι
ξεχαλινώνομαι
σελοχαλινώνομαι
αποχαλινώνομαι
αποτοξινώνομαι
διακοινώνομαι
ανακοινώνομαι
ρετσινώνομαι
περτσινώνομαι
επιπλατινώνομαι
ρικνώνομαι
συρρικνώνομαι
τσικνώνομαι
πυκνώνομαι
συμπυκνώνομαι
γυμνώνομαι
καταγυμνώνομαι
ξεγυμνώνομαι
απογυμνώνομαι
οξυγονώνομαι
αποξυγονώνομαι
μονώνομαι
απομονώνομαι
τονώνομαι
εκτονώνομαι
υπερτονώνομαι
στιλπνώνομαι
υπνώνομαι
κεραυνώνομαι
κατακεραυνώνομαι
χαυνώνομαι
αποχαυνώνομαι
γραπώνομαι
ταπώνομαι
ξεταπώνομαι
τσεπώνομαι
ερειπώνομαι
κατερειπώνομαι
γριπώνομαι
ξετσιπώνομαι
κολπώνομαι
ανακολπώνομαι
εγκολπώνομαι
θαμπώνομαι
αποθαμπώνομαι
κουμπώνομαι
ξανακουμπώνομαι
ξεκουμπώνομαι
σταυροκουμπώνομαι
ανασκουμπώνομαι
στουμπώνομαι
τροπώνομαι
κατατροπώνομαι
καρπώνομαι
επικαρπώνομαι
λασπώνομαι
καταλασπώνομαι
ξελασπώνομαι
κουπώνομαι
καλουπώνομαι
ξεκαλουπώνομαι
σουλουπώνομαι
στουπώνομαι
ξετρυπώνομαι
τυπώνομαι
διατυπώνομαι
αναδιατυπώνομαι
επαναδιατυπώνομαι
ανατυπώνομαι
ξανατυπώνομαι
επανατυπώνομαι
παρατυπώνομαι
μετατυπώνομαι
εκτυπώνομαι
εντυπώνομαι
στερεοτυπώνομαι
κακοτυπώνομαι
καλοτυπώνομαι
αποτυπώνομαι
υποτυπώνομαι
προτυπώνομαι
στυπώνομαι
βαρβαρώνομαι
εκβαρβαρώνομαι
αποβαρβαρώνομαι
ζευγαρώνομαι
διπλοζευγαρώνομαι
ζαρώνομαι
καταζαρώνομαι
ξεζαρώνομαι
αποζαρώνομαι
θηκαρώνομαι
ξεθηκαρώνομαι
ξεφηκαρώνομαι
δοκαρώνομαι
αποκαρώνομαι
σκαρώνομαι
ξεμασκαρώνομαι
ξεφουκαρώνομαι
χαλαρώνομαι
γλαρώνομαι
μπαγλαρώνομαι
τελαρώνομαι
μαξιλαρώνομαι
διπλαρώνομαι
καμαρώνομαι
σαμαρώνομαι
ξεσαμαρώνομαι
μαρμαρώνομαι
επιμαρμαρώνομαι
χαλιναρώνομαι
καπαρώνομαι
αμπαρώνομαι
κλειδαμπαρώνομαι
διπλαμπαρώνομαι
σαρώνομαι
αποσαρώνομαι
κατσαρώνομαι
ξεκατσαρώνομαι
συρταρώνομαι
ασταρώνομαι
ζαχαρώνομαι
διαβρώνομαι
σκεβρώνομαι
αποσκεβρώνομαι
ανδρώνομαι
περιμανδρώνομαι
επανδρώνομαι
εξαερώνομαι
σιδερώνομαι
ξανασιδερώνομαι
καλοσιδερώνομαι
ελευθερώνομαι
απελευθερώνομαι
καθιερώνομαι
αφιερώνομαι
κερώνομαι
λερώνομαι
ξαναλερώνομαι
καταλερώνομαι
απολερώνομαι
πλερώνομαι
μερώνομαι
ημερώνομαι
ενημερώνομαι
ξημερώνομαι
εξημερώνομαι
γλυκοξημερώνομαι
καλοξημερώνομαι
νυχτοξημερώνομαι
νερώνομαι
φανερώνομαι
ξενερώνομαι
πιπερώνομαι
αλατοπιπερώνομαι
εξουδετερώνομαι
αλληλοεξουδετερώνομαι
κασσιτερώνομαι
επικασσιτερώνομαι
αναπτερώνομαι
αστερώνομαι
προσαστερώνομαι
λευτερώνομαι
αναφτερώνομαι
κληρώνομαι
ολοκληρώνομαι
αποκληρώνομαι
πληρώνομαι
αναπληρώνομαι
ξεπληρώνομαι
εκπληρώνομαι
συμπληρώνομαι
αλληλοσυμπληρώνομαι
ακριβοπληρώνομαι
χιλιοπληρώνομαι
κακοπληρώνομαι
καλοπληρώνομαι
αποπληρώνομαι
αδροπληρώνομαι
προπληρώνομαι
χρυσοπληρώνομαι
υπερπληρώνομαι
βαραθρώνομαι
καταβαραθρώνομαι
σαθρώνομαι
αποσαθρώνομαι
αρθρώνομαι
διαρθρώνομαι
αναδιαρθρώνομαι
αποδιαρθρώνομαι
συναρθρώνομαι
εξαρθρώνομαι
συσφαιρώνομαι
μαχαιρώνομαι
συσπειρώνομαι
στειρώνομαι
αποστειρώνομαι
υπεραποστειρώνομαι
μπακιρώνομαι
αποφαλακρώνομαι
νεκρώνομαι
απονεκρώνομαι
πορώνομαι
πετρώνομαι
εκνιτρώνομαι
αντρώνομαι
μαντρώνομαι
περιμαντρώνομαι
δεντρώνομαι
κεντρώνομαι
συγκεντρώνομαι
αποσυγκεντρώνομαι
αυτοσυγκεντρώνομαι
επικεντρώνομαι
αποκεντρώνομαι
στρώνομαι
γκαστρώνομαι
μπλαστρώνομαι
εμπλαστρώνομαι
ξαναστρώνομαι
καταστρώνομαι
ξεστρώνομαι
ενορχηστρώνομαι
αγκιστρώνομαι
ξαγκιστρώνομαι
απαγκιστρώνομαι
καπιστρώνομαι
ξεκαπιστρώνομαι
επιστρώνομαι
λιθοστρώνομαι
ανθοστρώνομαι
κακοστρώνομαι
πλακοστρώνομαι
χαλικοστρώνομαι
καλοστρώνομαι
στρογγυλοστρώνομαι
χαμοστρώνομαι
μαρμαροστρώνομαι
ασφαλτοστρώνομαι
τσιμεντοστρώνομαι
λυτρώνομαι
απολυτρώνομαι
φυτρώνομαι
αμαυρώνομαι
σταυρώνομαι
διασταυρώνομαι
ξεσταυρώνομαι
διπλοσταυρώνομαι
συσταυρώνομαι
αργυρώνομαι
ψευδαργυρώνομαι
εξαργυρώνομαι
απαργυρώνομαι
επαργυρώνομαι
υδραργυρώνομαι
εφυδραργυρώνομαι
αλευρώνομαι
απονευρώνομαι
εκπαραθυρώνομαι
κυρώνομαι
ακυρώνομαι
κατακυρώνομαι
επικυρώνομαι
προσεπικυρώνομαι
προσκυρώνομαι
μυρώνομαι
σαβουρώνομαι
ξεσαβουρώνομαι
μουντζουρώνομαι
καταμουντζουρώνομαι
μουτζουρώνομαι
μαγκουρώνομαι
τσεκουρώνομαι
ταμπουρώνομαι
σουρώνομαι
μαστουρώνομαι
πυρώνομαι
αναπυρώνομαι
ξεπυρώνομαι
αναζωπυρώνομαι
βουτυρώνομαι
αποβουτυρώνομαι
γεφυρώνομαι
οχυρώνομαι
κατοχυρώνομαι
αλαφρώνομαι
ξαλαφρώνομαι
ελαφρώνομαι
ξελαφρώνομαι
αποτεφρώνομαι
σουφρώνομαι
πωρώνομαι
σώνομαι
δασώνομαι
αναδασώνομαι
ξεδασώνομαι
αποδασώνομαι
γρασώνομαι
φεσώνομαι
ισώνομαι
εξισώνομαι
περισώνομαι
χασισώνομαι
αποσώνομαι
χερσώνομαι
ξεχερσώνομαι
εκχερσώνομαι
αποχερσώνομαι
θαλασσώνομαι
αποθαλασσώνομαι
προσθαλασσώνομαι
πισσώνομαι
ματσώνομαι
ταρατσώνομαι
χαρατσώνομαι
ξεμπρατσώνομαι
πετσώνομαι
ξεπετσώνομαι
καρφιτσώνομαι
ξεκαρφιτσώνομαι
καλτσώνομαι
ξεκαλτσώνομαι
παπουτσώνομαι
χρυσώνομαι
επιχρυσώνομαι
περιχρυσώνομαι
ασημοχρυσώνομαι
γραβατώνομαι
κρεβατώνομαι
ενυδατώνομαι
εξυδατώνομαι
προσυδατώνομαι
αφυδατώνομαι
ανακατώνομαι
συχνανακατώνομαι
σκατώνομαι
ξεσκατώνομαι
αφαλατώνομαι
ματώνομαι
μαλαματώνομαι
ξαναματώνομαι
καταματώνομαι
πραγματώνομαι
ρηγματώνομαι
αιματώνομαι
τελματώνομαι
αποτελματώνομαι
αρματώνομαι
ξαρματώνομαι
εκσπερματώνομαι
πεισματώνομαι
βυσματώνομαι
ενσωματώνομαι
συσσωματώνομαι
αναχωματώνομαι
επιαναχωματώνομαι
επιχωματώνομαι
εκχωματώνομαι
θανατώνομαι
πατώνομαι
ξεπατώνομαι
κερατώνομαι
περατώνομαι
αποπερατώνομαι
αναστατώνομαι
αποσκελετώνομαι
σπιτώνομαι
ξεσπιτώνομαι
πλευριτώνομαι
τσιτώνομαι
παρατσιτώνομαι
ξετσιτώνομαι
πολυτσιτώνομαι
πακτώνομαι
πυρακτώνομαι
νυκτώνομαι
βαλτώνομαι
σμαλτώνομαι
χρυσοσμαλτώνομαι
ασφαλτώνομαι
γιγαντώνομαι
βαλαντώνομαι
ταλαντώνομαι
τσιμεντώνομαι
τεντώνομαι
παρατεντώνομαι
ξετεντώνομαι
πολυτεντώνομαι
εξοντώνομαι
αλληλοεξοντώνομαι
φουντώνομαι
σκοτώνομαι
ξανασκοτώνομαι
κατασκοτώνομαι
αδικοσκοτώνομαι
αλληλοσκοτώνομαι
αποσκοτώνομαι
αδελφοσκοτώνομαι
φορτώνομαι
ξαναφορτώνομαι
παραφορτώνομαι
καταφορτώνομαι
μεταφορτώνομαι
ξεφορτώνομαι
εκφορτώνομαι
βαριοφορτώνομαι
ξυλοφορτώνομαι
αποφορτώνομαι
ελαφροφορτώνομαι
υπερφορτώνομαι
βαρυφορτώνομαι
κυρτώνομαι
ανακυρτώνομαι
επικυρτώνομαι
συρτώνομαι
ξεσυρτώνομαι
ξεβλαστώνομαι
παστώνομαι
ασβεστώνομαι
απασβεστώνομαι
πιστώνομαι
διαπιστώνομαι
ελαττώνομαι
αυτώνομαι
απαυτώνομαι
χουφτώνομαι
παχτώνομαι
σταχτώνομαι
νυχτώνομαι
καλονυχτώνομαι
απονυχτώνομαι
φουχτώνομαι
συνοφρυώνομαι
δικτυώνομαι
στριφώνομαι
αδελφώνομαι
συναδελφώνομαι
καρφώνομαι
ξεκαρφώνομαι
μορφώνομαι
διαμορφώνομαι
αναδιαμορφώνομαι
αναμορφώνομαι
παραμορφώνομαι
μεταμορφώνομαι
επιμορφώνομαι
συμμορφώνομαι
καλομορφώνομαι
κουφώνομαι
ξεσκουφώνομαι
κορυφώνομαι
συγκορυφώνομαι
αποκορυφώνομαι
χώνομαι
αναχώνομαι
συναχώνομαι
παραχώνομαι
καταχώνομαι
ματαχώνομαι
σταχώνομαι
αγχώνομαι
στελεχώνομαι
ξεχώνομαι
τριχώνομαι
αποτριχώνομαι
εκχώνομαι
αποχώνομαι
προσχώνομαι
πτυχώνομαι
ψυχώνομαι
εμψυχώνομαι
μετεμψυχώνομαι
υψώνομαι
γυψώνομαι
ανυψώνομαι
εξυψώνομαι
υπερυψώνομαι
αργοϋψώνομαι
αθωώνομαι
έπομαι
διέπομαι
σκέπομαι
βλέπομαι
ξαναβλέπομαι
επαναβλέπομαι
παραβλέπομαι
ματαβλέπομαι
επιβλέπομαι
στραβοβλέπομαι
αγριοβλέπομαι
γλυκοβλέπομαι
αλληλοβλέπομαι
ασκημοβλέπομαι
συχνοβλέπομαι
υποβλέπομαι
αλληλοϋποβλέπομαι
προβλέπομαι
μισοβλέπομαι
πρωτοβλέπομαι
πολυβλέπομαι
παρέπομαι
τρέπομαι
ανατρέπομαι
παρατρέπομαι
μετατρέπομαι
επιτρέπομαι
εκτρέπομαι
παρεκτρέπομαι
ντρέπομαι
καταντρέπομαι
εντρέπομαι
μισοντρέπομαι
πολυντρέπομαι
αποτρέπομαι
προτρέπομαι
σέπομαι
σήπομαι
κατασήπομαι
λείπομαι
παραλείπομαι
καταλείπομαι
εγκαταλείπομαι
περιλείπομαι
απολείπομαι
εναπολείπομαι
υπολείπομαι
θάλπομαι
αναθάλπομαι
περιθάλπομαι
υποθάλπομαι
πέμπομαι
διαπέμπομαι
αναπέμπομαι
επαναπέμπομαι
παραπέμπομαι
καταπέμπομαι
εκπέμπομαι
επανεκπέμπομαι
αποπέμπομαι
προπέμπομαι
τέρπομαι
στιβάρομαι
προβάρομαι
κονσερβάρομαι
τζογάρομαι
βαρδάρομαι
αγκαζάρομαι
φρεζάρομαι
τεζάρομαι
καναλιζάρομαι
στιλιζάρομαι
ρεμιζάρομαι
κορνιζάρομαι
μανατζάρομαι
παλαντζάρομαι
ταγιάρομαι
μακιγιάρομαι
ξεμακιγιάρομαι
πουντελιάρομαι
μποτιλιάρομαι
πλανιάρομαι
μπανιάρομαι
ακομπανιάρομαι
στανιάρομαι
σενιάρομαι
κοπιάρομαι
λακάρομαι
τρακάρομαι
φρακάρομαι
στιγκάρομαι
τσεκάρομαι
πικάρομαι
λαμπικάρομαι
ξελαμπικάρομαι
κριτικάρομαι
ρεμουλκάρομαι
προβοκάρομαι
μπλοκάρομαι
ξεμπλοκάρομαι
σοκάρομαι
στοκάρομαι
μαρκάρομαι
ξεμαρκάρομαι
παρκάρομαι
μπαρκάρομαι
λασκάρομαι
ξελασκάρομαι
φρεσκάρομαι
ρισκάρομαι
φισκάρομαι
αμπαλάρομαι
κολλάρομαι
κοντρολάρομαι
τριπλάρομαι
ντουμπλάρομαι
ρεγουλάρομαι
μανιπουλάρομαι
σπατουλάρομαι
οντουλάρομαι
φουλάρομαι
καμουφλάρομαι
ρεκλαμάρομαι
λιμάρομαι
φορμάρομαι
ξεφορμάρομαι
ζουμάρομαι
σουμάρομαι
κουστουμάρομαι
φουμάρομαι
σκανάρομαι
πλανάρομαι
πανάρομαι
τρενάρομαι
φρενάρομαι
σπινάρομαι
μαρινάρομαι
φασινάρομαι
πατινάρομαι
σατινάρομαι
ραφινάρομαι
ταμπονάρομαι
πατρονάρομαι
τορνάρομαι
κομπλεξάρομαι
φιξάρομαι
ραπάρομαι
κρεπάρομαι
φλιπάρομαι
σταμπάρομαι
σνομπάρομαι
τρομπάρομαι
τουμπάρομαι
ντοπάρομαι
γκρουπάρομαι
μανουβράρομαι
καδράρομαι
φοδράρομαι
πουδράρομαι
τζιράρομαι
σπονσοράρομαι
φιλτράρομαι
κεντράρομαι
κοντράρομαι
μοστράρομαι
λουστράρομαι
σιγουράρομαι
κουράρομαι
γλασάρομαι
πλασάρομαι
πασάρομαι
γρασάρομαι
πρεσάρομαι
ντρεσάρομαι
στρεσάρομαι
πλισάρομαι
λανσάρομαι
μαρσάρομαι
πισσάρομαι
στραπατσάρομαι
ταπετσάρομαι
σκιτσάρομαι
λιντσάρομαι
κοτσάρομαι
μποτσάρομαι
φορτσάρομαι
λουσάρομαι
ρετουσάρομαι
τρατάρομαι
πακετάρομαι
αυτοπακετάρομαι
κοκετάρομαι
παρκετάρομαι
νετάρομαι
φλιτάρομαι
εξιτάρομαι
τσιτάρομαι
μαντάρομαι
κουμαντάρομαι
μπαντάρομαι
κομπλιμεντάρομαι
τσιμεντάρομαι
ντοκουμεντάρομαι
πατεντάρομαι
σεγοντάρομαι
σιγοντάρομαι
σεγκοντάρομαι
σιγκοντάρομαι
σεκοντάρομαι
μοντάρομαι
ξεμοντάρομαι
ποντάρομαι
ροντάρομαι
σοντάρομαι
τσοντάρομαι
μποϊκοτάρομαι
πιλοτάρομαι
σαμποτάρομαι
σοτάρομαι
φλερτάρομαι
κορτάρομαι
κοντραστάρομαι
τεστάρομαι
συστάρομαι
σουτάρομαι
ρεφάρομαι
σνιφάρομαι
γιουχάρομαι
φέρομαι
ενδιαφέρομαι
πολυενδιαφέρομαι
αναφέρομαι
προαναφέρομαι
επαναφέρομαι
ξαναεπαναφέρομαι
παραφέρομαι
καταφέρομαι
μεταφέρομαι
συνεπιφέρομαι
αντεπιφέρομαι
περιφέρομαι
συμπεριφέρομαι
αντιφέρομαι
εκφέρομαι
συνεκφέρομαι
υποφέρομαι
προφέρομαι
συμπροφέρομαι
εισφέρομαι
συνεισφέρομαι
προεισφέρομαι
προσφέρομαι
αντιπροσφέρομαι
αυτοπροσφέρομαι
αίρομαι
καθαίρομαι
αποκαθαίρομαι
τεκμαίρομαι
εξαίρομαι
επαίρομαι
χαίρομαι
παραχαίρομαι
καταχαίρομαι
συγχαίρομαι
αλληλοσυγχαίρομαι
αποχαίρομαι
πρωτοχαίρομαι
κρυφοχαίρομαι
υπερχαίρομαι
σερβίρομαι
συναγείρομαι
εγείρομαι
διεγείρομαι
αυτοδιεγείρομαι
ανεγείρομαι
συνεγείρομαι
εξεγείρομαι
αντεξεγείρομαι
φθείρομαι
διαφθείρομαι
παραφθείρομαι
παρενείρομαι
σπείρομαι
διασπείρομαι
επανασπείρομαι
εγκατασπείρομαι
ενσπείρομαι
γαρνίρομαι
οδύρομαι
εποδύρομαι
μύρομαι
σύρομαι
διασύρομαι
ανασύρομαι
παρασύρομαι
συμπαρασύρομαι
ξεσύρομαι
επισύρομαι
αποσύρομαι
διαμαρτύρομαι
συμφύρομαι
ολοφύρομαι
κατολοφύρομαι
καλοαρέσομαι
μαλάσσομαι
ενσταλάσσομαι
διαλλάσσομαι
συνδιαλλάσσομαι
εναλλάσσομαι
συναλλάσσομαι
εξαλλάσσομαι
απαλλάσσομαι
επαλλάσσομαι
παραλλάσσομαι
μεταλλάσσομαι
ανταλλάσσομαι
πλάσσομαι
διαπλάσσομαι
αναπλάσσομαι
μεταπλάσσομαι
φυλάσσομαι
διαφυλάσσομαι
παραφυλάσσομαι
επιφυλάσσομαι
προφυλάσσομαι
αλληλοπροφυλάσσομαι
αφαιμάσσομαι
τινάσσομαι
ανατινάσσομαι
εκτινάσσομαι
αποτινάσσομαι
επιπάσσομαι
σπαράσσομαι
ανασπαράσσομαι
κατασπαράσσομαι
αλληλοσπαράσσομαι
προσαράσσομαι
ταράσσομαι
διαταράσσομαι
αναταράσσομαι
καταταράσσομαι
συνταράσσομαι
χαράσσομαι
διαχαράσσομαι
αναχαράσσομαι
παραχαράσσομαι
εγχαράσσομαι
επιχαράσσομαι
περιχαράσσομαι
φράσσομαι
διαφράσσομαι
περιφράσσομαι
εμφράσσομαι
αποφράσσομαι
τάσσομαι
διατάσσομαι
αναδιατάσσομαι
ανατάσσομαι
επανατάσσομαι
πατάσσομαι
παρατάσσομαι
αντιπαρατάσσομαι
συμπαρατάσσομαι
κατατάσσομαι
ανακατατάσσομαι
συγκατατάσσομαι
μετατάσσομαι
επιτάσσομαι
αντεπιτάσσομαι
αντιτάσσομαι
εντάσσομαι
επανεντάσσομαι
συντάσσομαι
ανασυντάσσομαι
αποτάσσομαι
υποτάσσομαι
καθυποτάσσομαι
προτάσσομαι
προστάσσομαι
καταπλήσσομαι
εκπλήσσομαι
ελίσσομαι
περιελίσσομαι
ανελίσσομαι
εξελίσσομαι
μετεξελίσσομαι
τυλίσσομαι
περιτυλίσσομαι
εκτυλίσσομαι
υπαινίσσομαι
βδελύσσομαι
κηρύσσομαι
διακηρύσσομαι
ανακηρύσσομαι
αυτοανακηρύσσομαι
επικηρύσσομαι
αποκηρύσσομαι
προκηρύσσομαι
ορύσσομαι
διορύσσομαι
περιορύσσομαι
εξορύσσομαι
πτύσσομαι
αναπτύσσομαι
περιπτύσσομαι
αλληλοπεριπτύσσομαι
συμπτύσσομαι
θέτομαι
διαθέτομαι
προδιαθέτομαι
επαναθέτομαι
παραθέτομαι
αντιπαραθέτομαι
καταθέτομαι
ανακαταθέτομαι
παρακαταθέτομαι
προκαταθέτομαι
μεταθέτομαι
αντιμεταθέτομαι
επιθέτομαι
εκθέτομαι
προεκθέτομαι
παρενθέτομαι
συνθέτομαι
ανασυνθέτομαι
αποσυνθέτομαι
αποθέτομαι
εναποθέτομαι
υποθέτομαι
προϋποθέτομαι
προσθέτομαι
επιπροσθέτομαι
πέτομαι
κείτομαι
τίκτομαι
άπτομαι
εμβάπτομαι
θάπτομαι
καθάπτομαι
εκθάπτομαι
ενθάπτομαι
συνθάπτομαι
ανασκάπτομαι
κατασκάπτομαι
περισκάπτομαι
εκσκάπτομαι
υποσκάπτομαι
βλάπτομαι
παραβλάπτομαι
καταβλάπτομαι
αλληλοβλάπτομαι
εκκολάπτομαι
ανάπτομαι
συνάπτομαι
επισυνάπτομαι
προσεπισυνάπτομαι
αλληλοσυνάπτομαι
αποσυνάπτομαι
εξάπτομαι
επιρράπτομαι
περιρράπτομαι
συρράπτομαι
προσράπτομαι
προσάπτομαι
εφάπτομαι
σκέπτομαι
διασκέπτομαι
συνδιασκέπτομαι
ξανασκέπτομαι
επισκέπτομαι
καλοσκέπτομαι
πολυσκέπτομαι
συσκέπτομαι
κλέπτομαι
υποκλέπτομαι
πέπτομαι
υπολήπτομαι
νίπτομαι
απονίπτομαι
εκπίπτομαι
ρίπτομαι
καταρρίπτομαι
επιρρίπτομαι
απορρίπτομαι
προαπορρίπτομαι
κάμπτομαι
επανακάμπτομαι
παρακάμπτομαι
συγκάμπτομαι
κόπτομαι
διακόπτομαι
ανακόπτομαι
κατακόπτομαι
εγκόπτομαι
συγκόπτομαι
περικόπτομαι
αποκόπτομαι
καλύπτομαι
ανακαλύπτομαι
ξαναανακαλύπτομαι
πρωτοανακαλύπτομαι
κατακαλύπτομαι
συγκαλύπτομαι
επικαλύπτομαι
αλληλοεπικαλύπτομαι
περικαλύπτομαι
αποκαλύπτομαι
προκαλύπτομαι
υπερκαλύπτομαι
διαθρύπτομαι
κρύπτομαι
αποκρύπτομαι
υποκρύπτομαι
πλάττομαι
διαπλάττομαι
αναπλάττομαι
μεταπλάττομαι
φυλάττομαι
διαφυλάττομαι
παραφυλάττομαι
προφυλάττομαι
δράττομαι
πράττομαι
διαπράττομαι
εισπράττομαι
συνεισπράττομαι
προεισπράττομαι
πλήττομαι
καταπλήττομαι
επιπλήττομαι
εκπλήττομαι
βδελύττομαι
κηρύττομαι
διακηρύττομαι
ανακηρύττομαι
επικηρύττομαι
αποκηρύττομαι
θάφτομαι
ξεθάφτομαι
ξεσκάφτομαι
αποσκάφτομαι
βλάφτομαι
σκέφτομαι
ξανασκέφτομαι
καλοσκέφτομαι
πολυσκέφτομαι
κλέφτομαι
καταπέφτομαι
βάφομαι
ξαναβάφομαι
μεταβάφομαι
ξεβάφομαι
χρυσοβάφομαι
ματοβάφομαι
αιματοβάφομαι
ψευτοβάφομαι
γράφομαι
διαγράφομαι
προδιαγράφομαι
αναγράφομαι
ξαναγράφομαι
επαναγράφομαι
παραγράφομαι
συμπαραγράφομαι
καταγράφομαι
ανακαταγράφομαι
μεταγράφομαι
εγγράφομαι
προεγγράφομαι
μετεγγράφομαι
συγγράφομαι
ξεγράφομαι
επιγράφομαι
περιγράφομαι
αυτοπεριγράφομαι
αντιγράφομαι
ξαναντιγράφομαι
κακογράφομαι
ψιλογράφομαι
μονογράφομαι
συχνογράφομαι
απογράφομαι
υπογράφομαι
συνυπογράφομαι
προσυπογράφομαι
καθαρογράφομαι
προγράφομαι
μισογράφομαι
προσγράφομαι
πολυγράφομαι
θρέφομαι
αναθρέφομαι
ακριβαναθρέφομαι
κακοαναθρέφομαι
αρχονταναθρέφομαι
μοσχαναθρέφομαι
ψυχαναθρέφομαι
ακριβοθρέφομαι
καλοθρέφομαι
τρέφομαι
διατρέφομαι
ανατρέφομαι
ξανατρέφομαι
κακοανατρέφομαι
καλοανατρέφομαι
παρατρέφομαι
εκτρέφομαι
υπερτρέφομαι
στρέφομαι
διαστρέφομαι
αναστρέφομαι
συναναστρέφομαι
ξαναστρέφομαι
επαναστρέφομαι
καταστρέφομαι
μισοκαταστρέφομαι
αυτοκαταστρέφομαι
μεταστρέφομαι
επιστρέφομαι
αντεπιστρέφομαι
περιστρέφομαι
αντιστρέφομαι
γοργοστρέφομαι
αποστρέφομαι
συστρέφομαι
στέφομαι
επαναστέφομαι
καταστέφομαι
επιστέφομαι
αλείφομαι
περιαλείφομαι
εξαλείφομαι
προαλείφομαι
απαλείφομαι
επαλείφομαι
πασαλείφομαι
πισσαλείφομαι
γλείφομαι
κωλογλείφομαι
ξερογλείφομαι
στρίφομαι
μέμφομαι
καταμέμφομαι
επιμέμφομαι
γλύφομαι
μάχομαι
διαμάχομαι
αντιμάχομαι
συμμάχομαι
θεομάχομαι
αλληλομάχομαι
κονταρομάχομαι
δέχομαι
διαδέχομαι
αναδέχομαι
παραδέχομαι
καταδέχομαι
ματαδέχομαι
επιδέχομαι
προσεπιδέχομαι
εκδέχομαι
απεκδέχομαι
ακριβοδέχομαι
κακοδέχομαι
καλοδέχομαι
αποδέχομαι
συναποδέχομαι
προσαποδέχομαι
ανταποδέχομαι
υποδέχομαι
πρωτοδέχομαι
εισδέχομαι
προσδέχομαι
περιέχομαι
εμπεριέχομαι
συμπεριέχομαι
ανέχομαι
ενέχομαι
συνέχομαι
παρέχομαι
αντιπαρέχομαι
προσπαρέχομαι
βρέχομαι
διαβρέχομαι
ξαναβρέχομαι
παραβρέχομαι
καταβρέχομαι
ματαβρέχομαι
περιβρέχομαι
σιγοβρέχομαι
ψιλοβρέχομαι
αποβρέχομαι
αιματοβρέχομαι
ψευτοβρέχομαι
πολυβρέχομαι
διατρέχομαι
κατατρέχομαι
προσέχομαι
παραπροσέχομαι
κατέχομαι
διακατέχομαι
συγκατέχομαι
προκατέχομαι
αντέχομαι
άγχομαι
ελέγχομαι
επανελέγχομαι
εξελέγχομαι
επανεξελέγχομαι
προελέγχομαι
αυτοελέγχομαι
ρέγχομαι
άρχομαι
ξανάρχομαι
έρχομαι
ξαναέρχομαι
παραέρχομαι
ματαέρχομαι
διέρχομαι
περιέρχομαι
ανέρχομαι
επανέρχομαι
συνέρχομαι
εξέρχομαι
διεξέρχομαι
ανταπεξέρχομαι
αντεπεξέρχομαι
κακοέρχομαι
πηγαινοέρχομαι
συχνοέρχομαι
προέρχομαι
πρωτοέρχομαι
απέρχομαι
επέρχομαι
παρέρχομαι
αντιπαρέρχομαι
εισέρχομαι
ειπεισέρχομαι
υπεισέρχομαι
προσέρχομαι
κατέρχομαι
μετέρχομαι
πολυέρχομαι
πηγαινόρχομαι
πάσχομαι
κατάσχομαι
υπόσχομαι
συνυπόσχομαι
ξαναϋπόσχομαι
προϋπόσχομαι
εύχομαι
απεύχομαι
επεύχομαι
προσεύχομαι
αντεύχομαι
κατατρύχομαι
ψύχομαι
αναψύχομαι
καταψύχομαι
αποψύχομαι
προψύχομαι
υπερψύχομαι
όψομαι
παύομαι
αναπαύομαι
επαναπαύομαι
θραύομαι
αποθραύομαι
δύομαι
αναδύομαι
καταδύομαι
αυτοκαταδύομαι
εκδύομαι
απεκδύομαι
ενδύομαι
επενδύομαι
υπενδύομαι
παρενδύομαι
αποδύομαι
υποδύομαι
βραβεύομαι
επιβραβεύομαι
πρεσβεύομαι
διακυβεύομαι
εκκυβεύομαι
γεύομαι
μαγεύομαι
καταμαγεύομαι
ξεμαγεύομαι
λαγγεύομαι
απογεύομαι
προγεύομαι
πρωτογεύομαι
φυγαδεύομαι
κλαδεύομαι
ξανακλαδεύομαι
παρακλαδεύομαι
καλοκλαδεύομαι
αποκλαδεύομαι
ακροκλαδεύομαι
κοντοκλαδεύομαι
πολυκλαδεύομαι
σημαδεύομαι
κακοσημαδεύομαι
καλοσημαδεύομαι
αναδεύομαι
κρυφαναδεύομαι
ξεπαπαδεύομαι
μεταλαμπαδεύομαι
χαδεύομαι
στρατοπεδεύομαι
κηδεύομαι
αποκηδεύομαι
επιτηδεύομαι
παιδεύομαι
εκπαιδεύομαι
συνεκπαιδεύομαι
προεκπαιδεύομαι
μετεκπαιδεύομαι
προπαιδεύομαι
πολυπαιδεύομαι
παγιδεύομαι
φαλκιδεύομαι
μεθοδεύομαι
συνοδεύομαι
ξοδεύομαι
παραξοδεύομαι
καταξοδεύομαι
πολυξοδεύομαι
σοδεύομαι
εσοδεύομαι
αρδεύομαι
καταρδεύομαι
μπασταρδεύομαι
μπερδεύομαι
ξεμπερδεύομαι
πολυμπερδεύομαι
λειχουδεύομαι
λιχουδεύομαι
χαϊδεύομαι
παραχαϊδεύομαι
συχνοχαϊδεύομαι
πολυχαϊδεύομαι
κοροϊδεύομαι
ζεύομαι
μαζεύομαι
ξαναμαζεύομαι
παραμαζεύομαι
περιμαζεύομαι
συμμαζεύομαι
απομαζεύομαι
αγουρομαζεύομαι
ξεζεύομαι
γουρσουζεύομαι
γρουσουζεύομαι
λαθεύομαι
μαθεύομαι
πρωτομαθεύομαι
επαληθεύομαι
προμηθεύομαι
νοθεύομαι
καλπονοθεύομαι
εκμαιεύομαι
αντρειεύομαι
αστειεύομαι
αλιεύομαι
δολιεύομαι
καταδολιεύομαι
εκταμιεύομαι
αποταμιεύομαι
εναποταμιεύομαι
αγριεύομαι
κυριεύομαι
ξανακυριεύομαι
κατακυριεύομαι
δημοσιεύομαι
αναδημοσιεύομαι
προδημοσιεύομαι
πρωτοδημοσιεύομαι
κολακεύομαι
αλληλοκολακεύομαι
υπερκολακεύομαι
φαρμακεύομαι
κανακεύομαι
ανθρακεύομαι
αποθηκεύομαι
εναποθηκεύομαι
υποθηκεύομαι
ενυποθηκεύομαι
λογικεύομαι
εκλογικεύομαι
ειδικεύομαι
εξειδικεύομαι
καβαλικεύομαι
νευροκαβαλικεύομαι
καθολικεύομαι
ατομικεύομαι
εξατομικεύομαι
εκκοσμικεύομαι
ιδανικεύομαι
εξιδανικεύομαι
γενικεύομαι
μερικεύομαι
εξωτερικεύομαι
εσωτερικεύομαι
χαλκεύομαι
θρησκεύομαι
μουσκεύομαι
ξαναμουσκεύομαι
καταμουσκεύομαι
σιγομουσκεύομαι
καρυκεύομαι
εκλαϊκεύομαι
απλοϊκεύομαι
γαργαλεύομαι
ζαλεύομαι
σκαλεύομαι
δασκαλεύομαι
ανασκαλεύομαι
τσαμπουκαλεύομαι
παλεύομαι
αντιπαλεύομαι
ντροπαλεύομαι
διασαλεύομαι
ανασαλεύομαι
παρασαλεύομαι
μετασαλεύομαι
μακελεύομαι
ξετελεύομαι
ζηλεύομαι
καπηλεύομαι
νοσηλεύομαι
ρεζιλεύομαι
καταρεζιλεύομαι
σμιλεύομαι
βασιλεύομαι
φιλεύομαι
εκμεταλλεύομαι
καταεκμεταλλεύομαι
πρωτοεκμεταλλεύομαι
βολεύομαι
ξεβολεύομαι
καλοβολεύομαι
μισοβολεύομαι
κουτσοβολεύομαι
ψευτοβολεύομαι
δυσκολεύομαι
παραδυσκολεύομαι
μολεύομαι
κουτσομπολεύομαι
στρογγυλεύομαι
αποστρογγυλεύομαι
σκυλεύομαι
ξυλεύομαι
βουλεύομαι
διαβουλεύομαι
επιβουλεύομαι
αλληλεπιβουλεύομαι
συμβουλεύομαι
δουλεύομαι
ξαναδουλεύομαι
παραδουλεύομαι
κακοδουλεύομαι
καλοδουλεύομαι
ψιλοδουλεύομαι
μισοδουλεύομαι
κουτσοδουλεύομαι
ψευτοδουλεύομαι
πρωτοδουλεύομαι
πολυδουλεύομαι
σακουλεύομαι
ψαχουλεύομαι
αναμοχλεύομαι
εκμοχλεύομαι
φειδωλεύομαι
δημεύομαι
καταδημεύομαι
σταθμεύομαι
διαπορθμεύομαι
νοστιμεύομαι
πολυνοστιμεύομαι
υπονομεύομαι
αλληλοϋπονομεύομαι
αστυνομεύομαι
συντομεύομαι
δεσμεύομαι
αλληλοδεσμεύομαι
αποδεσμεύομαι
αυτοδεσμεύομαι
μαγγανεύομαι
λιανεύομαι
πλανεύομαι
ξεπλανεύομαι
λιτανεύομαι
περηφανεύομαι
υπερηφανεύομαι
αυτοϋπερηφανεύομαι
μηχανεύομαι
διαπαρθενεύομαι
ξεπαρθενεύομαι
εκπαρθενεύομαι
αποπαρθενεύομαι
ξενεύομαι
παραξενεύομαι
προξενεύομαι
σαγηνεύομαι
αρμηνεύομαι
ερμηνεύομαι
διερμηνεύομαι
παρερμηνεύομαι
ορμηνεύομαι
παινεύομαι
πολυπαινεύομαι
καμινεύομαι
επινεύομαι
οκνεύομαι
αλαζονεύομαι
παραμονεύομαι
ηγεμονεύομαι
κηδεμονεύομαι
μνημονεύομαι
απομνημονεύομαι
προμνημονεύομαι
απονεύομαι
παραπονεύομαι
φονεύομαι
πορνεύομαι
εκπορνεύομαι
τορνεύομαι
κινδυνεύομαι
διακινδυνεύομαι
παρακινδυνεύομαι
τσιγκουνεύομαι
ανιχνεύομαι
ειρωνεύομαι
αλληλοειρωνεύομαι
κατειρωνεύομαι
χωνεύομαι
αναχωνεύομαι
ξαναχωνεύομαι
συγχωνεύομαι
κακοχωνεύομαι
καλοχωνεύομαι
πολυχωνεύομαι
λαξεύομαι
τοξεύομαι
εκτοξεύομαι
θεραπεύομαι
αποθεραπεύομαι
αυτοθεραπεύομαι
πομπεύομαι
διαπομπεύομαι
σκοπεύομαι
κατασκοπεύομαι
αντικατασκοπεύομαι
αλληλοκατασκοπεύομαι
επιτροπεύομαι
συνεπιτροπεύομαι
ιππεύομαι
θωπεύομαι
ανθρωπεύομαι
αντιπροσωπεύομαι
εκπροσωπεύομαι
ρεύομαι
σοβαρεύομαι
αγγαρεύομαι
παζαρεύομαι
μασκαρεύομαι
ξεμασκαρεύομαι
μουρνταρεύομαι
ψαρεύομαι
αγρεύομαι
προεδρεύομαι
αντιπροεδρεύομαι
υδρεύομαι
πρωτομαγερεύομαι
καλογερεύομαι
μικροκαλογερεύομαι
μερεύομαι
ημερεύομαι
ονερεύομαι
μισερεύομαι
καρτερεύομαι
στερεύομαι
θηρεύομαι
πονηρεύομαι
ξεμυστηρεύομαι
εκμυστηρεύομαι
ξολοθρεύομαι
εξολοθρεύομαι
εχθρεύομαι
αλληλεχθρεύομαι
μαγειρεύομαι
ξαναμαγειρεύομαι
κακομαγειρεύομαι
καλομαγειρεύομαι
μισομαγειρεύομαι
ψευτομαγειρεύομαι
πρωτομαγειρεύομαι
ονειρεύομαι
γλυκονειρεύομαι
συχνονειρεύομαι
μισονειρεύομαι
στειρεύομαι
αναγορεύομαι
αυτοαναγορεύομαι
ξαγορεύομαι
απαγορεύομαι
υπαγορεύομαι
προσαγορεύομαι
αντιπροσαγορεύομαι
ανταγορεύομαι
διακορεύομαι
κοκορεύομαι
παρακοκορεύομαι
πορεύομαι
διαπορεύομαι
εκπορεύομαι
εμπορεύομαι
συμπορεύομαι
κακοπορεύομαι
καλοπορεύομαι
προπορεύομαι
γιατροπορεύομαι
κουτσοπορεύομαι
φτωχοπορεύομαι
πρακτορεύομαι
μαστορεύομαι
πραχτορεύομαι
εφορεύομαι
χορεύομαι
ξαναχορεύομαι
παραχορεύομαι
πολυχορεύομαι
θαρρεύομαι
ξεθαρρεύομαι
γιατρεύομαι
λατρεύομαι
παντρεύομαι
ξαναπαντρεύομαι
ξεπαντρεύομαι
αργοπαντρεύομαι
κακοπαντρεύομαι
μεγαλοπαντρεύομαι
καλοπαντρεύομαι
μικροπαντρεύομαι
φτωχοπαντρεύομαι
παστρεύομαι
ξεπαστρεύομαι
εχτρεύομαι
οχτρεύομαι
γυρεύομαι
νοικοκυρεύομαι
καλονοικοκυρεύομαι
μικρονοικοκυρεύομαι
ψευτονοικοκυρεύομαι
λιγουρεύομαι
σιγουρεύομαι
κουρεύομαι
παρακουρεύομαι
καλοκουρεύομαι
κωλοκουρεύομαι
αποκουρεύομαι
χαμουρεύομαι
κουτσουρεύομαι
καψουρεύομαι
σωρεύομαι
επισωρεύομαι
συνεπισωρεύομαι
συσσωρεύομαι
υπερσυσσωρεύομαι
τιθασεύομαι
κουρσεύομαι
ναρκισσεύομαι
βατεύομαι
ανακατεύομαι
παρανακατεύομαι
πολυανακατεύομαι
σακατεύομαι
πιλατεύομαι
καματεύομαι
πραγματεύομαι
διαπραγματεύομαι
επαναδιαπραγματεύομαι
γινατεύομαι
πασπατεύομαι
στρατεύομαι
επιστρατεύομαι
αντιστρατεύομαι
αποστρατεύομαι
συστρατεύομαι
προστατεύομαι
αλληλοπροστατεύομαι
ικετεύομαι
διοχετεύομαι
αποχετεύομαι
παροχετεύομαι
μετοχετεύομαι
γητεύομαι
κλητεύομαι
κοσμητεύομαι
γοητεύομαι
καταγοητεύομαι
απογοητεύομαι
διαιτητεύομαι
προφητεύομαι
σαγιτεύομαι
στηλιτεύομαι
καταστηλιτεύομαι
πολιτεύομαι
αντιπολιτεύομαι
συμπολιτεύομαι
ξενιτεύομαι
μικροξενιτεύομαι
σιτεύομαι
γιγαντεύομαι
ταλαντεύομαι
αμφιταλαντεύομαι
μαντεύομαι
προμαντεύομαι
αγναντεύομαι
νταντεύομαι
διαφεντεύομαι
μεταδημοτεύομαι
εποπτεύομαι
συνεποπτεύομαι
υποπτεύομαι
αλληλοϋποπτεύομαι
μαστεύομαι
δυναστεύομαι
καταδυναστεύομαι
ληστεύομαι
καταληστεύομαι
μνηστεύομαι
αμνηστεύομαι
αχρηστεύομαι
πιστεύομαι
διαπιστεύομαι
μπιστεύομαι
εμπιστεύομαι
σοφιστεύομαι
απλουστεύομαι
υπεραπλουστεύομαι
φυτεύομαι
αναφυτεύομαι
ξαναφυτεύομαι
μεταφυτεύομαι
ξεφυτεύομαι
εμφυτεύομαι
αριοφυτεύομαι
καλοφυτεύομαι
πυκνοφυτεύομαι
αποφυτεύομαι
δενδροφυτεύομαι
δεντροφυτεύομαι
χυτεύομαι
ερωτεύομαι
ξαναερωτεύομαι
αλληλοερωτεύομαι
σαϊτεύομαι
νυμφεύομαι
συντροφεύομαι
μοιχεύομαι
ταριχεύομαι
οχεύομαι
μοσχεύομαι
καταμοσχεύομαι
μεταμοσχεύομαι
κομψεύομαι
ελκύομαι
καθελκύομαι
ανελκύομαι
παρελκύομαι
προσελκύομαι
επαναπροσελκύομαι
εφελκύομαι
λύομαι
διαλύομαι
αποδιαλύομαι
αυτοδιαλύομαι
αναλύομαι
αυτοαναλύομαι
ψυχαναλύομαι
αυτοψυχαναλύομαι
καταλύομαι
επιλύομαι
εκλύομαι
απολύομαι
εξαπολύομαι
κωλύομαι
διακωλύομαι
παρακωλύομαι
διανύομαι
τανύομαι
ρηγνύομαι
εκρηγνύομαι
διαρρηγνύομαι
αναμιγνύομαι
συναναμιγνύομαι
συμμιγνύομαι
προσμιγνύομαι
διαζευγνύομαι
συζευγνύομαι
μηνύομαι
διαμηνύομαι
καταμηνύομαι
αντιμηνύομαι
αλληλομηνύομαι
προμηνύομαι
δεικνύομαι
αναδεικνύομαι
καταδεικνύομαι
επιδεικνύομαι
αλληλεπιδεικνύομαι
προσεπιδεικνύομαι
αντεπιδεικνύομαι
ενδεικνύομαι
αποδεικνύομαι
υποδεικνύομαι
κορεννύομαι
επιρρωννύομαι
στραβακούομαι
καλακούομαι
ξανακούομαι
καλοακούομαι
μισοακούομαι
παρακούομαι
εισακούομαι
ματακούομαι
πρωτακούομαι
πολυακούομαι
λούομαι
περιλούομαι
κρούομαι
ανακρούομαι
προανακρούομαι
συγκρούομαι
αλληλοσυγκρούομαι
επικρούομαι
αντικρούομαι
εκκρούομαι
αγγελοκρούομαι
αποκρούομαι
αρύομαι
ιδρύομαι
καθιδρύομαι
εγκαθιδρύομαι
ανιδρύομαι
επανιδρύομαι
ενιδρύομαι
ωρύομαι
πτύομαι
καταπτύομαι
εξαρτύομαι
φύομαι
αναφύομαι
επιφύομαι
εκφύομαι
συμφύομαι
υποφύομαι
προσφύομαι
ενισχύομαι
εκρήγνυμαι
ενδείκνυμαι
αντενδείκνυμαι
ευλαβούμαι
θρομβούμαι
αποσοβούμαι
φοβούμαι
θορυβούμαι
καταθορυβούμαι
ξεναγούμαι
ηγούμαι
οδηγούμαι
καθοδηγούμαι
διηγούμαι
περιηγούμαι
εξηγούμαι
παρεξηγούμαι
πλοηγούμαι
προηγούμαι
ναυπηγούμαι
χορηγούμαι
επιχορηγούμαι
εισηγούμαι
καταστρατηγούμαι
αφηγούμαι
συλλογούμαι
νηολογούμαι
ανθολογούμαι
δικαιολογούμαι
αξιολογούμαι
αιτιολογούμαι
κακολογούμαι
φημολογούμαι
βαθμολογούμαι
αναβαθμολογούμαι
τιμολογούμαι
προτιμολογούμαι
ομολογούμαι
πανθομολογούμαι
συνομολογούμαι
εξομολογούμαι
δρομολογούμαι
συναρμολογούμαι
δασμολογούμαι
ετυμολογούμαι
παρετυμολογούμαι
πιθανολογούμαι
κοινολογούμαι
υμνολογούμαι
χρονολογούμαι
μεταχρονολογούμαι
προχρονολογούμαι
τεχνολογούμαι
δοξολογούμαι
απολογούμαι
τροπολογούμαι
φορολογούμαι
πληκτρολογούμαι
στρατολογούμαι
βλαστολογούμαι
κοστολογούμαι
ναυτολογούμαι
σταχυολογούμαι
ψυχολογούμαι
ευλογούμαι
καταργούμαι
αυτοκαταργούμαι
καλλιεργούμαι
ενεργούμαι
διενεργούμαι
κρεουργούμαι
κατακρεουργούμαι
δημιουργούμαι
αναδημιουργούμαι
τεχνουργούμαι
χειρουργούμαι
λειτουργούμαι
παιδαγωγούμαι
διαπαιδαγωγούμαι
δημαγωγούμαι
χαλιναγωγούμαι
σκληραγωγούμαι
χειραγωγούμαι
λαφυραγωγούμαι
φωταγωγούμαι
ψυχαγωγούμαι
αιδούμαι
διακωμωδούμαι
παρωδούμαι
υποχρεούμαι
διηθούμαι
βοηθούμαι
αλληλοβοηθούμαι
υποβοηθούμαι
παραμυθούμαι
ακολουθούμαι
παρακολουθούμαι
ωθούμαι
συνωθούμαι
εξωθούμαι
προωθούμαι
απωθούμαι
παρωθούμαι
δικαιούμαι
ποιούμαι
παραποιούμαι
μεταποιούμαι
περιποιούμαι
αντιποιούμαι
εκποιούμαι
κονσερβοποιούμαι
ενεργοποιούμαι
υπουργοποιούμαι
οικοπεδοποιούμαι
ειδοποιούμαι
προειδοποιούμαι
σελιδοποιούμαι
θεοποιούμαι
στερεοποιούμαι
μυθοποιούμαι
απομυθοποιούμαι
κεφαλαιοποιούμαι
ωραιοποιούμαι
παγιοποιούμαι
ιδιοποιούμαι
οικειοποιούμαι
τελειοποιούμαι
αξιοποιούμαι
γελοιοποιούμαι
δραστηριοποιούμαι
περιθωριοποιούμαι
αποστασιοποιούμαι
δημοσιοποιούμαι
κακοποιούμαι
κωδικοποιούμαι
αποκωδικοποιούμαι
εθνικοποιούμαι
αποποινικοποιούμαι
κοινωνικοποιούμαι
κομματικοποιούμαι
κρατικοποιούμαι
αποκρατικοποιούμαι
εντατικοποιούμαι
πολιτικοποιούμαι
αστικοποιούμαι
πλαστικοποιούμαι
ιδιωτικοποιούμαι
στρατιωτικοποιούμαι
μεγαλοποιούμαι
ομαλοποιούμαι
μελοποιούμαι
απλοποιούμαι
υλοποιούμαι
επισημοποιούμαι
νομιμοποιούμαι
γονιμοποιούμαι
μονιμοποιούμαι
χρησιμοποιούμαι
προθυμοποιούμαι
στεγανοποιούμαι
ικανοποιούμαι
αυτοϊκανοποιούμαι
αδρανοποιούμαι
βιομηχανοποιούμαι
ενοποιούμαι
συγκεκριμενοποιούμαι
διεθνοποιούμαι
αποδιεθνοποιούμαι
κοινοποιούμαι
αποποιούμαι
τροποποιούμαι
τυποποιούμαι
προσωποποιούμαι
υγροποιούμαι
σταθεροποιούμαι
αποσταθεροποιούμαι
φιλελευθεροποιούμαι
ουδετεροποιούμαι
διαφοροποιούμαι
ισχυροποιούμαι
ανοσοποιούμαι
δραματοποιούμαι
πραγματοποιούμαι
συστηματοποιούμαι
σχηματοποιούμαι
εμπορευματοποιούμαι
συνειδητοποιούμαι
αισθητοποιούμαι
αναισθητοποιούμαι
ευαισθητοποιούμαι
κινητοποιούμαι
ακινητοποιούμαι
ανεξαρτητοποιούμαι
τακτοποιούμαι
πολτοποιούμαι
κονιορτοποιούμαι
μεγιστοποιούμαι
πιστοποιούμαι
βελτιστοποιούμαι
ελαχιστοποιούμαι
ρευστοποιούμαι
γνωστοποιούμαι
ταχτοποιούμαι
μορφοποιούμαι
ενοχοποιούμαι
αλληλενοχοποιούμαι
προσποιούμαι
αδικούμαι
εκδικούμαι
διεκδικούμαι
αντεκδικούμαι
διοικούμαι
κακοδιοικούμαι
αυτοδιοικούμαι
κατοικούμαι
πυκνοκατοικούμαι
ρυμουλκούμαι
δωροδοκούμαι
αρκούμαι
πολιορκούμαι
ασκούμαι
ενασκούμαι
εξασκούμαι
καλούμαι
ανακαλούμαι
παρακαλούμαι
μετακαλούμαι
εγκαλούμαι
συγκαλούμαι
επικαλούμαι
προσεπικαλούμαι
αποκαλούμαι
αυτοαποκαλούμαι
προκαλούμαι
αυτοκαλούμαι
προσκαλούμαι
παραμελούμαι
μεταμελούμαι
επιμελούμαι
τελούμαι
επιτελούμαι
εκτελούμαι
συντελούμαι
αποτελούμαι
συναποτελούμαι
ωφελούμαι
αλληλωφελούμαι
επωφελούμαι
αθλούμαι
συναθλούμαι
απειλούμαι
ομιλούμαι
θυροκολλούμαι
αφισοκολλούμαι
πρωτοκολλούμαι
τοιχοκολλούμαι
λιθοβολούμαι
κανονιοβολούμαι
κεραυνοβολούμαι
πυροβολούμαι
απεμπολούμαι
πυρπολούμαι
αυτοπυρπολούμαι
ασχολούμαι
ενασχολούμαι
απασχολούμαι
υποαπασχολούμαι
αυτοαπασχολούμαι
αντλούμαι
εξαντλούμαι
μεταπουλούμαι
εξοφλούμαι
προεξοφλούμαι
ενοχλούμαι
παρενοχλούμαι
πωλούμαι
μεταπωλούμαι
προπωλούμαι
καταπολεμούμαι
δυσφημούμαι
επευφημούμαι
αριθμούμαι
απαριθμούμαι
καταριθμούμαι
μιμούμαι
απομιμούμαι
κοιμούμαι
παρακοιμούμαι
ξενοκοιμούμαι
φιλοτιμούμαι
δομούμαι
αναδομούμαι
οικοδομούμαι
ανοικοδομούμαι
ταξινομούμαι
οικονομούμαι
εξοικονομούμαι
κληρονομούμαι
αυτονομούμαι
ευνομούμαι
πεζοδρομούμαι
μονοδρομούμαι
ταχυδρομούμαι
καρατομούμαι
υλοτομούμαι
ρυμοτομούμαι
διχοτομούμαι
τριχοτομούμαι
κοσμούμαι
διακοσμούμαι
θυμούμαι
αναθυμούμαι
ξαναθυμούμαι
ενθυμούμαι
καλοθυμούμαι
πρωτοθυμούμαι
πελιδνούμαι
φιλοξενούμαι
θρηνούμαι
επαινούμαι
αυτοεπαινούμαι
περιδινούμαι
στροφοδινούμαι
κινούμαι
διακινούμαι
ανακινούμαι
παρακινούμαι
μετακινούμαι
συγκινούμαι
κατασυγκινούμαι
αργοκινούμαι
υποκινούμαι
εξικνούμαι
ρικνούμαι
αφικνούμαι
υμνούμαι
ανυμνούμαι
εξυμνούμαι
ζωογονούμαι
αναζωογονούμαι
δονούμαι
φθονούμαι
διακονούμαι
παραπονούμαι
καταπονούμαι
εκπονούμαι
προπονούμαι
καταφρονούμαι
περιφρονούμαι
ορθοτονούμαι
χειροτονούμαι
αυτοχειροτονούμαι
δολοφονούμαι
αρνούμαι
απαρνούμαι
φιλοτεχνούμαι
εκφωνούμαι
συνεκφωνούμαι
συμφωνούμαι
μαγνητοφωνούμαι
απομαγνητοφωνούμαι
προσφωνούμαι
νοούμαι
διανοούμαι
παρανοούμαι
κατανοούμαι
επινοούμαι
συνεννοούμαι
υπονοούμαι
ευνοούμαι
πτοούμαι
καταπτοούμαι
ξυλοκοπούμαι
πλευροκοπούμαι
σφυροκοπούμαι
ανασκοπούμαι
επισκοπούμαι
βολιδοσκοπούμαι
βιντεοσκοπούμαι
βυθοσκοπούμαι
μαγνητοσκοπούμαι
εξισορροπούμαι
καρπούμαι
λυπούμαι
καταλυπούμαι
συλλυπούμαι
φωτοτυπούμαι
εκπροσωπούμαι
στερούμαι
αποστερούμαι
τηρούμαι
διατηρούμαι
παρατηρούμαι
επιτηρούμαι
αλληλεπιτηρούμαι
συντηρούμαι
αυτοσυντηρούμαι
καθαιρούμαι
αυτοκαθαιρούμαι
διαιρούμαι
υποδιαιρούμαι
αναιρούμαι
αλληλοαναιρούμαι
αυτοαναιρούμαι
συναιρούμαι
εξαιρούμαι
υπεξαιρούμαι
προαιρούμαι
αφαιρούμαι
προσθαφαιρούμαι
εγχειρούμαι
επιχειρούμαι
παρηγορούμαι
αυτοπαρηγορούμαι
κατηγορούμαι
αλληλοκατηγορούμαι
ιστορούμαι
ανιστορούμαι
εξιστορούμαι
εμφορούμαι
τιτλοφορούμαι
αυτοτιτλοφορούμαι
παρασημοφορούμαι
πληροφορούμαι
παραπληροφορούμαι
κυοφορούμαι
αναμετρούμαι
καταμετρούμαι
βυθομετρούμαι
σφυγμομετρούμαι
χρονομετρούμαι
χωρομετρούμαι
προσμετρούμαι
συνεπικουρούμαι
φρουρούμαι
περιφρουρούμαι
διαμαρτυρούμαι
θεωρούμαι
αναθεωρούμαι
επιθεωρούμαι
αιωρούμαι
τιμωρούμαι
αυτοτιμωρούμαι
ταλαιπωρούμαι
καταταλαιπωρούμαι
στεναχωρούμαι
καταστεναχωρούμαι
παραχωρούμαι
καταχωρούμαι
συγχωρούμαι
εκχωρούμαι
στενοχωρούμαι
καταστενοχωρούμαι
ισούμαι
μισούμαι
λεηλατούμαι
οιστρηλατούμαι
σφυρηλατούμαι
καταπατούμαι
κρατούμαι
παρακρατούμαι
κατακρατούμαι
συγκρατούμαι
αυτοσυγκρατούμαι
αραβοκρατούμαι
παπαδοκρατούμαι
γυναικοκρατούμαι
τουρκοκρατούμαι
οχλοκρατούμαι
δημοκρατούμαι
αστυνομοκρατούμαι
τρομοκρατούμαι
αμερικανοκρατούμαι
ξενοκρατούμαι
προσωποκρατούμαι
ανδροκρατούμαι
στρατοκρατούμαι
ληστοκρατούμαι
δημοπρατούμαι
επιστατούμαι
ευεργετούμαι
αλληλευεργετούμαι
βιβλιοδετούμαι
αθετούμαι
στοιχειοθετούμαι
αρχειοθετούμαι
οριοθετούμαι
υιοθετούμαι
ναρκοθετούμαι
αθλοθετούμαι
νομοθετούμαι
θεσμοθετούμαι
σκηνοθετούμαι
τοποθετούμαι
ανατοποθετούμαι
επανατοποθετούμαι
οροθετούμαι
διευθετούμαι
νουθετούμαι
υπηρετούμαι
εξυπηρετούμαι
αλληλοεξυπηρετούμαι
αυτοεξυπηρετούμαι
χειραφετούμαι
αμφισβητούμαι
διαμφισβητούμαι
ζητούμαι
αναζητούμαι
καταζητούμαι
επιζητούμαι
συζητούμαι
αιτούμαι
εξαιτούμαι
απαιτούμαι
προαπαιτούμαι
παραιτούμαι
γιγαντούμαι
συκοφαντούμαι
κατασυκοφαντούμαι
επιδοτούμαι
μισθοδοτούμαι
δανειοδοτούμαι
συνταξιοδοτούμαι
εξουσιοδοτούμαι
προικοδοτούμαι
πριμοδοτούμαι
υδροδοτούμαι
κληροδοτούμαι
ηλεκτροδοτούμαι
πυροδοτούμαι
χρηματοδοτούμαι
αυτοχρηματοδοτούμαι
σηματοδοτούμαι
τροφοδοτούμαι
συγκροτούμαι
ανασυγκροτούμαι
επικροτούμαι
χειροκροτούμαι
καταχειροκροτούμαι
δυσαρεστούμαι
ευαρεστούμαι
ευχαριστούμαι
μυούμαι
σκιαγραφούμαι
καλλιγραφούμαι
ηθογραφούμαι
ορθογραφούμαι
οπισθογραφούμαι
βιογραφούμαι
γελοιογραφούμαι
δακτυλογραφούμαι
μηχανογραφούμαι
στενογραφούμαι
σκηνογραφούμαι
ακτινογραφούμαι
εικονογραφούμαι
μονογραφούμαι
ιχνογραφούμαι
κινηματογραφούμαι
κρυπτογραφούμαι
αποκρυπτογραφούμαι
χαρτογραφούμαι
πλαστογραφούμαι
φωτογραφούμαι
ηχογραφούμαι
τοιχογραφούμαι
πολυγραφούμαι
κατηχούμαι
στοιχούμαι
εποχούμαι
κυριαρχούμαι
αναρχούμαι
ιεραρχούμαι
γαλουχούμαι
θεώμαι
αιτιώμαι
μυκώμαι
κατασπαταλώμαι
διαθλώμαι
ανακλώμαι
αντανακλώμαι
αμιλλώμαι
επικολλώμαι
αποκολλώμαι
προσκολλώμαι
αποκοιμώμαι
τιμώμαι
ανατιμώμαι
εκτιμώμαι
συνεκτιμώμαι
υπερεκτιμώμαι
αποτιμώμαι
υποτιμώμαι
ορμώμαι
παρορμώμαι
πλανώμαι
περιπλανώμαι
δαπανώμαι
μηχανώμαι
διαμηχανώμαι
ωδινώμαι
κυβερνώμαι
αυτοκυβερνώμαι
ερευνώμαι
διερευνώμαι
ακροώμαι
συνακροώμαι
διασπώμαι
περισπώμαι
αποσπώμαι
συσπώμαι
αποσιωπώμαι
ερώμαι
αποπειρώμαι
αναμετρώμαι
καταχρώμαι
απατώμαι
εξαπατώμαι
αυταπατώμαι
μελετώμαι
ενδιαιτώμαι
κτώμαι
ανακτώμαι
κατακτώμαι
αποκτώμαι
προσκτώμαι
συναντώμαι
αναρτώμαι
συναρτώμαι
εξαρτώμαι
αλληλεξαρτώμαι
προσαρτώμαι
συνιστώμαι
ηττώμαι
ερωτώμαι
διερωτώμαι
επερωτώμαι
εγγυώμαι
αλληλεγγυώμαι
τριτεγγυώμαι
απορροφώμαι
αναρριχώμαι
καυχώμαι
βρυχώμαι
ναι
αθήναι
θεαθήναι
μυκήναι
είναι
παραείναι
σίναι
αφίδναι
λίμναι
αλληλεπικαλύπτοναι
δούναι
πάτραι
σαι
φοβάσαι
αιτιάσαι
προσδοκάσαι
κατασπαταλάσαι
διαθλάσαι
ανακλάσαι
αντανακλάσαι
επικολλάσαι
αποκολλάσαι
προσκολλάσαι
κοιμάσαι
τιμάσαι
ανατιμάσαι
εκτιμάσαι
συνεκτιμάσαι
υπερεκτιμάσαι
αποτιμάσαι
υποτιμάσαι
ορμάσαι
θυμάσαι
πλανάσαι
παραπλανάσαι
περιπλανάσαι
δαπανάσαι
κυβερνάσαι
ερευνάσαι
διερευνάσαι
διασπάσαι
περισπάσαι
αποσπάσαι
συσπάσαι
λυπάσαι
αποσιωπάσαι
εράσαι
αποπειράσαι
απατάσαι
εξαπατάσαι
αυταπατάσαι
μελετάσαι
ανακτάσαι
επανακτάσαι
κατακτάσαι
αποκτάσαι
προσκτάσαι
συναντάσαι
αναρτάσαι
συναρτάσαι
εξαρτάσαι
προσαρτάσαι
συνιστάσαι
ηττάσαι
ερωτάσαι
διερωτάσαι
επερωτάσαι
εγγυάσαι
τριτεγγυάσαι
απορροφάσαι
αναρριχάσαι
καυχάσαι
βρυχάσαι
τραβιέσαι
παρατραβιέσαι
αποτραβιέσαι
κυνηγιέσαι
παρεξηγιέσαι
βλογιέσαι
συλλογιέσαι
τραβολογιέσαι
χαϊδολογιέσαι
μολογιέσαι
ξομολογιέσαι
παντρολογιέσαι
κορφολογιέσαι
λυγιέσαι
τρυγιέσαι
μαδιέσαι
πηδιέσαι
τραγουδιέσαι
σιγοτραγουδιέσαι
βοηθιέσαι
νικιέσαι
κατανικιέσαι
γρικιέσαι
καβαλιέσαι
κουβαλιέσαι
γαργαλιέσαι
παρακαλιέσαι
λαλιέσαι
σπαταλιέσαι
κατασπαταλιέσαι
χαλιέσαι
γελιέσαι
ξεγελιέσαι
μιλιέσαι
ξαναμιλιέσαι
πιτσιλιέσαι
φιλιέσαι
κολλιέσαι
συγκολλιέσαι
ξεκολλιέσαι
αποκολλιέσαι
αμολιέσαι
ξαμολιέσαι
αιματοκυλιέσαι
ζουλιέσαι
πουλιέσαι
μεταπουλιέσαι
ξεπουλιέσαι
μοσχοπουλιέσαι
κουτσουλιέσαι
ξοφλιέσαι
γαμιέσαι
πολεμιέσαι
κρεμιέσαι
ξεκρεμιέσαι
γεροκομιέσαι
αποθυμιέσαι
πλανιέσαι
παραπλανιέσαι
αποπλανιέσαι
δαπανιέσαι
κοπανιέσαι
παρακινιέσαι
τυραννιέσαι
κατατυραννιέσαι
γεννιέσαι
αναγεννιέσαι
ξαναγεννιέσαι
λησμονιέσαι
απολησμονιέσαι
παραπονιέσαι
κυβερνιέσαι
διακυβερνιέσαι
συγκυβερνιέσαι
κερνιέσαι
περνιέσαι
διαπερνιέσαι
ξεπερνιέσαι
προσπερνιέσαι
κουνιέσαι
ταρακουνιέσαι
ξεχνιέσαι
αποξεχνιέσαι
τηλεφωνιέσαι
αγαπιέσαι
υπεραγαπιέσαι
πολυαγαπιέσαι
τσιμπιέσαι
βολοκοπιέσαι
σκορπιέσαι
ζουπιέσαι
τρυπιέσαι
κατατρυπιέσαι
χτυπιέσαι
ξαναχτυπιέσαι
κονταροχτυπιέσαι
βαριέσαι
καταριέσαι
φοριέσαι
ξαναφοριέσαι
πρωτοφοριέσαι
μετριέσαι
αναμετριέσαι
χασμουριέσαι
κατουριέσαι
μαρτυριέσαι
στεναχωριέσαι
καταστεναχωριέσαι
στενοχωριέσαι
καταστενοχωριέσαι
συχωριέσαι
μασιέσαι
αναμασιέσαι
κλοτσιέσαι
ζεματιέσαι
πατιέσαι
τσαλαπατιέσαι
καταπατιέσαι
ποδοπατιέσαι
παρατιέσαι
κρατιέσαι
συγκρατιέσαι
πετιέσαι
παραπετιέσαι
ξεπετιέσαι
χαιρετιέσαι
ζητιέσαι
αναζητιέσαι
συζητιέσαι
κοιτιέσαι
ξανακοιτιέσαι
αποκτιέσαι
συναντιέσαι
ξανασυναντιέσαι
απαντιέσαι
συναπαντιέσαι
προϋπαντιέσαι
κεντιέσαι
σκουντιέσαι
εξαρτιέσαι
βαστιέσαι
ευχαριστιέσαι
υπερευχαριστιέσαι
βουτιέσαι
ρωτιέσαι
αναρωτιέσαι
ξαναρωτιέσαι
ρουφιέσαι
είσαι
παραείσαι
αποσοβείσαι
θορυβείσαι
καταθορυβείσαι
ξεναγείσαι
οδηγείσαι
καθοδηγείσαι
εξηγείσαι
πλοηγείσαι
προηγείσαι
ναυπηγείσαι
χορηγείσαι
επιχορηγείσαι
καταστρατηγείσαι
νηολογείσαι
ανθολογείσαι
δικαιολογείσαι
αξιολογείσαι
αιτιολογείσαι
κακολογείσαι
βαθμολογείσαι
αναβαθμολογείσαι
τιμολογείσαι
προτιμολογείσαι
ομολογείσαι
συνομολογείσαι
εξομολογείσαι
δρομολογείσαι
συναρμολογείσαι
δασμολογείσαι
ετυμολογείσαι
παρετυμολογείσαι
πιθανολογείσαι
κοινολογείσαι
υμνολογείσαι
χρονολογείσαι
μεταχρονολογείσαι
προχρονολογείσαι
τεχνολογείσαι
δοξολογείσαι
απολογείσαι
τροπολογείσαι
φορολογείσαι
πληκτρολογείσαι
στρατολογείσαι
βλαστολογείσαι
κοστολογείσαι
ναυτολογείσαι
σταχυολογείσαι
ψυχολογείσαι
ευλογείσαι
καταργείσαι
καλλιεργείσαι
ενεργείσαι
διενεργείσαι
κρεουργείσαι
κατακρεουργείσαι
δημιουργείσαι
αναδημιουργείσαι
τεχνουργείσαι
χειρουργείσαι
λειτουργείσαι
παιδαγωγείσαι
διαπαιδαγωγείσαι
χαλιναγωγείσαι
σκληραγωγείσαι
χειραγωγείσαι
λαφυραγωγείσαι
φωταγωγείσαι
ψυχαγωγείσαι
διακωμωδείσαι
παρωδείσαι
διηθείσαι
υποβοηθείσαι
ακολουθείσαι
παρακολουθείσαι
ωθείσαι
εξωθείσαι
προωθείσαι
απωθείσαι
παρωθείσαι
ποιείσαι
παραποιείσαι
μεταποιείσαι
εκποιείσαι
κονσερβοποιείσαι
ενεργοποιείσαι
υπουργοποιείσαι
οικοπεδοποιείσαι
ειδοποιείσαι
προειδοποιείσαι
σελιδοποιείσαι
θεοποιείσαι
στερεοποιείσαι
μυθοποιείσαι
απομυθοποιείσαι
κεφαλαιοποιείσαι
ωραιοποιείσαι
παγιοποιείσαι
τελειοποιείσαι
αξιοποιείσαι
γελοιοποιείσαι
δραστηριοποιείσαι
περιθωριοποιείσαι
αποστασιοποιείσαι
δημοσιοποιείσαι
κακοποιείσαι
κωδικοποιείσαι
αποκωδικοποιείσαι
εθνικοποιείσαι
αποποινικοποιείσαι
κοινωνικοποιείσαι
κομματικοποιείσαι
κρατικοποιείσαι
αποκρατικοποιείσαι
εντατικοποιείσαι
πολιτικοποιείσαι
αστικοποιείσαι
πλαστικοποιείσαι
ιδιωτικοποιείσαι
στρατιωτικοποιείσαι
μεγαλοποιείσαι
ομαλοποιείσαι
μελοποιείσαι
απλοποιείσαι
υλοποιείσαι
επισημοποιείσαι
νομιμοποιείσαι
γονιμοποιείσαι
μονιμοποιείσαι
χρησιμοποιείσαι
στεγανοποιείσαι
ικανοποιείσαι
βιομηχανοποιείσαι
ενοποιείσαι
συγκεκριμενοποιείσαι
διεθνοποιείσαι
αποδιεθνοποιείσαι
κοινοποιείσαι
τροποποιείσαι
τυποποιείσαι
προσωποποιείσαι
υγροποιείσαι
σταθεροποιείσαι
αποσταθεροποιείσαι
φιλελευθεροποιείσαι
ουδετεροποιείσαι
διαφοροποιείσαι
ισχυροποιείσαι
ανοσοποιείσαι
δραματοποιείσαι
πραγματοποιείσαι
συστηματοποιείσαι
σχηματοποιείσαι
εμπορευματοποιείσαι
συνειδητοποιείσαι
αισθητοποιείσαι
αναισθητοποιείσαι
ευαισθητοποιείσαι
κινητοποιείσαι
ακινητοποιείσαι
ανεξαρτητοποιείσαι
τακτοποιείσαι
πολτοποιείσαι
κονιορτοποιείσαι
μεγιστοποιείσαι
πιστοποιείσαι
βελτιστοποιείσαι
ελαχιστοποιείσαι
ρευστοποιείσαι
γνωστοποιείσαι
ταχτοποιείσαι
μορφοποιείσαι
ενοχοποιείσαι
προσποιείσαι
διεκδικείσαι
διοικείσαι
κακοδιοικείσαι
κατοικείσαι
ρυμουλκείσαι
δωροδοκείσαι
αρκείσαι
πολιορκείσαι
ασκείσαι
ενασκείσαι
εξασκείσαι
καλείσαι
ανακαλείσαι
παρακαλείσαι
μετακαλείσαι
εγκαλείσαι
συγκαλείσαι
επικαλείσαι
αποκαλείσαι
προκαλείσαι
προσκαλείσαι
παραμελείσαι
τελείσαι
επιτελείσαι
εκτελείσαι
συντελείσαι
αποτελείσαι
ωφελείσαι
αθλείσαι
απειλείσαι
ομιλείσαι
θυροκολλείσαι
αφισοκολλείσαι
πρωτοκολλείσαι
τοιχοκολλείσαι
λιθοβολείσαι
κανονιοβολείσαι
κεραυνοβολείσαι
πυροβολείσαι
απεμπολείσαι
πυρπολείσαι
ασχολείσαι
ξανασχολείσαι
απασχολείσαι
αντλείσαι
εξαντλείσαι
μεταπουλείσαι
εξοφλείσαι
προεξοφλείσαι
ενοχλείσαι
παρενοχλείσαι
πωλείσαι
μεταπωλείσαι
προπωλείσαι
καταπολεμείσαι
δυσφημείσαι
επευφημείσαι
αριθμείσαι
απαριθμείσαι
καταριθμείσαι
φιλοτιμείσαι
δομείσαι
αναδομείσαι
οικοδομείσαι
ανοικοδομείσαι
ταξινομείσαι
οικονομείσαι
εξοικονομείσαι
κληρονομείσαι
πεζοδρομείσαι
μονοδρομείσαι
ταχυδρομείσαι
καρατομείσαι
υλοτομείσαι
ρυμοτομείσαι
διχοτομείσαι
τριχοτομείσαι
κοσμείσαι
διακοσμείσαι
φιλοξενείσαι
θρηνείσαι
κινείσαι
διακινείσαι
ανακινείσαι
παρακινείσαι
μετακινείσαι
συγκινείσαι
κατασυγκινείσαι
αργοκινείσαι
υποκινείσαι
υμνείσαι
ανυμνείσαι
εξυμνείσαι
ζωογονείσαι
αναζωογονείσαι
δονείσαι
φθονείσαι
διακονείσαι
παραπονείσαι
καταπονείσαι
εκπονείσαι
προπονείσαι
καταφρονείσαι
περιφρονείσαι
χειροτονείσαι
δολοφονείσαι
αρνείσαι
φιλοτεχνείσαι
εκφωνείσαι
συνεκφωνείσαι
συμφωνείσαι
μαγνητοφωνείσαι
απομαγνητοφωνείσαι
προσφωνείσαι
νοείσαι
διανοείσαι
παρανοείσαι
κατανοείσαι
επινοείσαι
υπονοείσαι
ευνοείσαι
πτοείσαι
καταπτοείσαι
ξυλοκοπείσαι
πλευροκοπείσαι
σφυροκοπείσαι
ανασκοπείσαι
επισκοπείσαι
βολιδοσκοπείσαι
βιντεοσκοπείσαι
βυθοσκοπείσαι
μαγνητοσκοπείσαι
εξισορροπείσαι
καταλυπείσαι
φωτοτυπείσαι
εκπροσωπείσαι
στερείσαι
αποστερείσαι
τηρείσαι
διατηρείσαι
παρατηρείσαι
επιτηρείσαι
συντηρείσαι
καθαιρείσαι
διαιρείσαι
υποδιαιρείσαι
αναιρείσαι
συναιρείσαι
εξαιρείσαι
υπεξαιρείσαι
αφαιρείσαι
προσθαφαιρείσαι
εγχειρείσαι
επιχειρείσαι
παρηγορείσαι
κατηγορείσαι
ιστορείσαι
ανιστορείσαι
εξιστορείσαι
τιτλοφορείσαι
παρασημοφορείσαι
πληροφορείσαι
παραπληροφορείσαι
κυοφορείσαι
αναμετρείσαι
καταμετρείσαι
βυθομετρείσαι
σφυγμομετρείσαι
χρονομετρείσαι
χωρομετρείσαι
προσμετρείσαι
συνεπικουρείσαι
φρουρείσαι
περιφρουρείσαι
διαμαρτυρείσαι
θεωρείσαι
αναθεωρείσαι
επιθεωρείσαι
αιωρείσαι
τιμωρείσαι
ταλαιπωρείσαι
καταταλαιπωρείσαι
στεναχωρείσαι
καταστεναχωρείσαι
παραχωρείσαι
καταχωρείσαι
συγχωρείσαι
εκχωρείσαι
στενοχωρείσαι
καταστενοχωρείσαι
μισείσαι
λεηλατείσαι
οιστρηλατείσαι
σφυρηλατείσαι
καταπατείσαι
κρατείσαι
παρακρατείσαι
κατακρατείσαι
συγκρατείσαι
τρομοκρατείσαι
προσωποκρατείσαι
δημοπρατείσαι
επιστατείσαι
ευεργετείσαι
βιβλιοδετείσαι
αθετείσαι
στοιχειοθετείσαι
αρχειοθετείσαι
οριοθετείσαι
υιοθετείσαι
ναρκοθετείσαι
αθλοθετείσαι
νομοθετείσαι
θεσμοθετείσαι
σκηνοθετείσαι
τοποθετείσαι
ανατοποθετείσαι
επανατοποθετείσαι
οροθετείσαι
διευθετείσαι
νουθετείσαι
υπηρετείσαι
εξυπηρετείσαι
χειραφετείσαι
αμφισβητείσαι
διαμφισβητείσαι
ζητείσαι
αναζητείσαι
καταζητείσαι
επιζητείσαι
συζητείσαι
απαιτείσαι
προαπαιτείσαι
συκοφαντείσαι
κατασυκοφαντείσαι
επιδοτείσαι
μισθοδοτείσαι
δανειοδοτείσαι
συνταξιοδοτείσαι
εξουσιοδοτείσαι
προικοδοτείσαι
πριμοδοτείσαι
υδροδοτείσαι
κληροδοτείσαι
ηλεκτροδοτείσαι
πυροδοτείσαι
χρηματοδοτείσαι
σηματοδοτείσαι
τροφοδοτείσαι
συγκροτείσαι
ανασυγκροτείσαι
επικροτείσαι
χειροκροτείσαι
καταχειροκροτείσαι
δυσαρεστείσαι
ευχαριστείσαι
μυείσαι
σκιαγραφείσαι
καλλιγραφείσαι
ηθογραφείσαι
ορθογραφείσαι
οπισθογραφείσαι
βιογραφείσαι
γελοιογραφείσαι
δακτυλογραφείσαι
μηχανογραφείσαι
στενογραφείσαι
σκηνογραφείσαι
ακτινογραφείσαι
εικονογραφείσαι
μονογραφείσαι
ιχνογραφείσαι
κινηματογραφείσαι
κρυπτογραφείσαι
αποκρυπτογραφείσαι
χαρτογραφείσαι
πλαστογραφείσαι
φωτογραφείσαι
ηχογραφείσαι
τοιχογραφείσαι
πολυγραφείσαι
κατηχείσαι
κυριαρχείσαι
ιεραρχείσαι
γαλουχείσαι
υφίστασαι
νογάεσαι
βροντάεσαι
δέεσαι
συνδέεσαι
διασυνδέεσαι
ανασυνδέεσαι
ξανασυνδέεσαι
επανασυνδέεσαι
αλληλοσυνδέεσαι
αποσυνδέεσαι
ξεδιαλέεσαι
κρυφολέεσαι
διαπλέεσαι
διαπνέεσαι
εμπνέεσαι
εισπνέεσαι
αποξέεσαι
διαρρέεσαι
περιρρέεσαι
διαχέεσαι
εγχέεσαι
συγχέεσαι
περιχέεσαι
εκχέεσαι
καίεσαι
κατακαίεσαι
συγκαίεσαι
σιγοκαίεσαι
λιοκαίεσαι
αποκαίεσαι
χαροκαίεσαι
μισοκαίεσαι
φωτοκαίεσαι
κουφοκαίεσαι
κρυφοκαίεσαι
κλαίεσαι
ψευτοκλαίεσαι
κρυφοκλαίεσαι
κλείεσαι
εγκλείεσαι
συγκλείεσαι
περικλείεσαι
εμπερικλείεσαι
συμπερικλείεσαι
αποκλείεσαι
εσωκλείεσαι
σείεσαι
ανασείεσαι
κατασείεσαι
επισείεσαι
αποσείεσαι
υποσείεσαι
κυλίεσαι
ανακυλίεσαι
κατακυλίεσαι
μετακυλίεσαι
συγκυλίεσαι
αποκυλίεσαι
αιματοκυλίεσαι
χρίεσαι
επιχρίεσαι
εκτίεσαι
θάβεσαι
ξεθάβεσαι
σκάβεσαι
ανασκάβεσαι
ξανασκάβεσαι
κατασκάβεσαι
ξεσκάβεσαι
αποσκάβεσαι
ανάβεσαι
ράβεσαι
ξεράβεσαι
κακοράβεσαι
καλοράβεσαι
ξενοράβεσαι
μισοράβεσαι
κουτσοράβεσαι
πολυράβεσαι
χάβεσαι
κλέβεσαι
κατακλέβεσαι
ξεκλέβεσαι
σέβεσαι
αλείβεσαι
πασαλείβεσαι
αμείβεσαι
διαμείβεσαι
υπαμείβεσαι
υπεραμείβεσαι
ανταμείβεσαι
θλίβεσαι
καταθλίβεσαι
εκθλίβεσαι
συνθλίβεσαι
καρδιοθλίβεσαι
νίβεσαι
απονίβεσαι
τρίβεσαι
ξανατρίβεσαι
παρατρίβεσαι
κατατρίβεσαι
ξετρίβεσαι
συντρίβεσαι
κατασυντρίβεσαι
αποσυντρίβεσαι
ψιλοτρίβεσαι
αποτρίβεσαι
στρίβεσαι
ξαναστρίβεσαι
ξεστρίβεσαι
προστρίβεσαι
κόβεσαι
ξανακόβεσαι
παρακόβεσαι
κατακόβεσαι
ματακόβεσαι
συγκόβεσαι
ξεκόβεσαι
περικόβεσαι
αντικόβεσαι
αβγοκόβεσαι
ψαλιδοκόβεσαι
βλογιοκόβεσαι
καλοκόβεσαι
αφαλοκόβεσαι
ψιλοκόβεσαι
ασκημοκόβεσαι
αποκόβεσαι
αγουροκόβεσαι
μεσοκόβεσαι
πετσοκόβεσαι
κοντοκόβεσαι
πολυκόβεσαι
θρύβεσαι
κρύβεσαι
αποκρύβεσαι
μισοκρύβεσαι
στύβεσαι
αποστύβεσαι
άγεσαι
περιάγεσαι
φυλάγεσαι
διαφυλάγεσαι
παραφυλάγεσαι
προφυλάγεσαι
ανάγεσαι
επανάγεσαι
ενάγεσαι
αντενάγεσαι
συνάγεσαι
περισυνάγεσαι
εξάγεσαι
διεξάγεσαι
επανεξάγεσαι
προεξάγεσαι
υπεξάγεσαι
αντεξάγεσαι
προάγεσαι
απάγεσαι
αντεπάγεσαι
υπάγεσαι
παράγεσαι
αναπαράγεσαι
εισάγεσαι
επανεισάγεσαι
συνεισάγεσαι
προεισάγεσαι
υπεισάγεσαι
παρεισάγεσαι
προσάγεσαι
αντιπροσάγεσαι
κατάγεσαι
μετάγεσαι
πετάγεσαι
ξεπετάγεσαι
λέγεσαι
διαλέγεσαι
ξαναδιαλέγεσαι
ξεδιαλέγεσαι
συνδιαλέγεσαι
κακοδιαλέγεσαι
καλοδιαλέγεσαι
ψιλοδιαλέγεσαι
αποδιαλέγεσαι
πρωτοδιαλέγεσαι
ξαναλέγεσαι
παραλέγεσαι
καταλέγεσαι
συγκαταλέγεσαι
ματαλέγεσαι
επιλέγεσαι
προεπιλέγεσαι
προσεπιλέγεσαι
εκλέγεσαι
επανεκλέγεσαι
προεκλέγεσαι
αυτοεκλέγεσαι
συλλέγεσαι
περισυλλέγεσαι
προλέγεσαι
πρωτολέγεσαι
πολυλέγεσαι
φλέγεσαι
διαφλέγεσαι
αναφλέγεσαι
προαναφλέγεσαι
αυταναφλέγεσαι
καταφλέγεσαι
περιφλέγεσαι
αρμέγεσαι
ξαναρμέγεσαι
απαρμέγεσαι
ρέγεσαι
ορέγεσαι
στρέγεσαι
ψέγεσαι
μπήγεσαι
εμπήγεσαι
καίγεσαι
κατακαίγεσαι
συγκαίγεσαι
σιγοκαίγεσαι
λιοκαίγεσαι
αποκαίγεσαι
χαροκαίγεσαι
νεροκαίγεσαι
μισοκαίγεσαι
φωτοκαίγεσαι
κουφοκαίγεσαι
κλαίγεσαι
ξανακλαίγεσαι
παρακλαίγεσαι
συχνοκλαίγεσαι
μιξοκλαίγεσαι
μισοκλαίγεσαι
κρυφοκλαίγεσαι
πολυκλαίγεσαι
επείγεσαι
υπερεπείγεσαι
κατεπείγεσαι
θίγεσαι
τυλίγεσαι
ξανατυλίγεσαι
ξετυλίγεσαι
περιτυλίγεσαι
κακοτυλίγεσαι
μισοτυλίγεσαι
ξανασμίγεσαι
πρωτοσμίγεσαι
κρυφοσμίγεσαι
πνίγεσαι
καταπνίγεσαι
σκυλοπνίγεσαι
αποπνίγεσαι
θαλασσοπνίγεσαι
ανοίγεσαι
διανοίγεσαι
ξανοίγεσαι
παραξανοίγεσαι
μισοξανοίγεσαι
πολυξανοίγεσαι
μισοανοίγεσαι
πρωτοανοίγεσαι
μισανοίγεσαι
ματανοίγεσαι
πρωτανοίγεσαι
κρυφανοίγεσαι
φθέγγεσαι
αποφθέγγεσαι
σφίγγεσαι
διασφίγγεσαι
παρασφίγγεσαι
κατασφίγγεσαι
ξεσφίγγεσαι
περισφίγγεσαι
αποσφίγγεσαι
συσφίγγεσαι
θέλγεσαι
καταθέλγεσαι
ζεύγεσαι
ρεύγεσαι
αποφεύγεσαι
ακούγεσαι
καλακούγεσαι
ξανακούγεσαι
καλοακούγεσαι
μισοακούγεσαι
πολυακούγεσαι
τρώγεσαι
ξανατρώγεσαι
παρατρώγεσαι
κατατρώγεσαι
ματατρώγεσαι
φιδοτρώγεσαι
καλοτρώγεσαι
αλληλοτρώγεσαι
σκυλοτρώγεσαι
μισοτρώγεσαι
γλωσσοτρώγεσαι
πρωτοτρώγεσαι
κρυφοτρώγεσαι
πολυτρώγεσαι
κήδεσαι
δίδεσαι
διαδίδεσαι
αναδίδεσαι
επαναδίδεσαι
παραδίδεσαι
αντιπαραδίδεσαι
καταδίδεσαι
μεταδίδεσαι
αναμεταδίδεσαι
αντιμεταδίδεσαι
επιδίδεσαι
εκδίδεσαι
επανεκδίδεσαι
συνεκδίδεσαι
προεκδίδεσαι
αντεκδίδεσαι
αποδίδεσαι
ανταποδίδεσαι
προδίδεσαι
καταπροδίδεσαι
αλληλοπροδίδεσαι
προσδίδεσαι
επαναπροσδίδεσαι
ερείδεσαι
φείδεσαι
πέρδεσαι
επισπεύδεσαι
ψεύδεσαι
διαψεύδεσαι
αλληλοδιαψεύδεσαι
αυτοδιαψεύδεσαι
εκχυδαΐζεσαι
καλαΐζεσαι
εξευρωπαΐζεσαι
ραΐζεσαι
εξωραΐζεσαι
σαΐζεσαι
ταΐζεσαι
καλοταΐζεσαι
αποταΐζεσαι
κρυφοταΐζεσαι
εξαρχαΐζεσαι
γιουχαΐζεσαι
αστεΐζεσαι
παραλοΐζεσαι
διαβάζεσαι
ξαναδιαβάζεσαι
παραδιαβάζεσαι
σιγοδιαβάζεσαι
κακοδιαβάζεσαι
καλοδιαβάζεσαι
συχνοδιαβάζεσαι
αποδιαβάζεσαι
μισοδιαβάζεσαι
ψευτοδιαβάζεσαι
πολυδιαβάζεσαι
ανεβάζεσαι
κατεβάζεσαι
ανεβοκατεβάζεσαι
διαβιβάζεσαι
αναβιβάζεσαι
καταβιβάζεσαι
μεταβιβάζεσαι
επαναμεταβιβάζεσαι
επιβιβάζεσαι
μετεπιβιβάζεσαι
συμβιβάζεσαι
αποβιβάζεσαι
υποβιβάζεσαι
προβιβάζεσαι
στοιβάζεσαι
ξαναστοιβάζεσαι
ξεστοιβάζεσαι
καλοστοιβάζεσαι
αποστοιβάζεσαι
πολυστοιβάζεσαι
εμβάζεσαι
προεμβάζεσαι
κακοβάζεσαι
πρωτοβάζεσαι
συβάζεσαι
ξαναβγάζεσαι
ξεβγάζεσαι
αποβγάζεσαι
πρωτοβγάζεσαι
στεγάζεσαι
επαναστεγάζεσαι
μεταστεγάζεσαι
επιστεγάζεσαι
αποστεγάζεσαι
αυτοστεγάζεσαι
συστεγάζεσαι
κατασιγάζεσαι
αργάζεσαι
εργάζεσαι
περιεργάζεσαι
συνεργάζεσαι
εξεργάζεσαι
επεξεργάζεσαι
προεργάζεσαι
απεργάζεσαι
κατεργάζεσαι
περιαυγάζεσαι
καταυγάζεσαι
διασκεδάζεσαι
ψευτοδιασκεδάζεσαι
σπουδάζεσαι
ιδεάζεσαι
προϊδεάζεσαι
δελεάζεσαι
επηρεάζεσαι
αλληλεπηρεάζεσαι
βιάζεσαι
παραβιάζεσαι
στοιβιάζεσαι
εκβιάζεσαι
πολυβιάζεσαι
αγιάζεσαι
καθαγιάζεσαι
λαγιάζεσαι
ξαγιάζεσαι
εξαγιάζεσαι
προαγιάζεσαι
σφαγιάζεσαι
ξελαρυγγιάζεσαι
πληγιάζεσαι
καταπληγιάζεσαι
λογιάζεσαι
παραλογιάζεσαι
ξελογιάζεσαι
ρογιάζεσαι
ζυγιάζεσαι
αντιζυγιάζεσαι
αργοζυγιάζεσαι
κακοζυγιάζεσαι
καλοζυγιάζεσαι
φτεροζυγιάζεσαι
ακροζυγιάζεσαι
ελαφροζυγιάζεσαι
ισοζυγιάζεσαι
μυγιάζεσαι
ξεμυγιάζεσαι
χουγιάζεσαι
ξερωγιάζεσαι
διάζεσαι
μπουγαδιάζεσαι
λαπαδιάζεσαι
λαμπαδιάζεσαι
κοπαδιάζεσαι
αραδιάζεσαι
ξεπαραδιάζεσαι
βραδιάζεσαι
ξημεροβραδιάζεσαι
κατσαδιάζεσαι
παρτσαδιάζεσαι
αλφαδιάζεσαι
ζοχαδιάζεσαι
λιγδιάζεσαι
ξελιγδιάζεσαι
σχεδιάζεσαι
ανασχεδιάζεσαι
κακοσχεδιάζεσαι
προσχεδιάζεσαι
αυτοσχεδιάζεσαι
κρυφοσχεδιάζεσαι
αηδιάζεσαι
ξεκονιδιάζεσαι
αιφνιδιάζεσαι
λουριδιάζεσαι
αποσταφιδιάζεσαι
ξοδιάζεσαι
παραξοδιάζεσαι
εξοδιάζεσαι
πολυξοδιάζεσαι
καλαποδιάζεσαι
ξεκαλαποδιάζεσαι
σταυροποδιάζεσαι
σοδιάζεσαι
εσοδιάζεσαι
εφοδιάζεσαι
ανεφοδιάζεσαι
αντεφοδιάζεσαι
πλεξουδιάζεσαι
αδειάζεσαι
μισοαδειάζεσαι
εκθειάζεσαι
ευθειάζεσαι
χρειάζεσαι
παραχρειάζεσαι
πολυχρειάζεσαι
ξεροζιάζεσαι
αγκαθιάζεσαι
καλαθιάζεσαι
ξεκαλαθιάζεσαι
αρμαθιάζεσαι
ξαρμαθιάζεσαι
παθιάζεσαι
καταπαθιάζεσαι
ορθιάζεσαι
παραμυθιάζεσαι
αυλακιάζεσαι
λουλακιάζεσαι
χλαπακιάζεσαι
σαρακιάζεσαι
σακιάζεσαι
ξεσακιάζεσαι
λογκιάζεσαι
λεκιάζεσαι
ξελεκιάζεσαι
θηκιάζεσαι
ξεσκουληκιάζεσαι
νοικιάζεσαι
ξανανοικιάζεσαι
ενοικιάζεσαι
ξενοικιάζεσαι
υπενοικιάζεσαι
σειρικιάζεσαι
ξεσβερκιάζεσαι
σκιάζεσαι
κατασκιάζεσαι
ισκιάζεσαι
επισκιάζεσαι
αγγελοσκιάζεσαι
αποσκιάζεσαι
υποσκιάζεσαι
φωτοσκιάζεσαι
λιάζεσαι
σαραβαλιάζεσαι
κουτρουβαλιάζεσαι
τσουβαλιάζεσαι
ξετσουβαλιάζεσαι
μουτζαλιάζεσαι
αγκαλιάζεσαι
σφιχταγκαλιάζεσαι
ξεκοκαλιάζεσαι
αλαλιάζεσαι
σμπαραλιάζεσαι
τσαταλιάζεσαι
κοψοκεφαλιάζεσαι
κουφαλιάζεσαι
θρυψαλιάζεσαι
αγγελιάζεσαι
κορδελιάζεσαι
θελιάζεσαι
τσαπελιάζεσαι
ρελιάζεσαι
βαρελιάζεσαι
κουρελιάζεσαι
κατακουρελιάζεσαι
ξεκουρελιάζεσαι
κασελιάζεσαι
φελιάζεσαι
ηλιάζεσαι
θηλιάζεσαι
προσηλιάζεσαι
ξεκοιλιάζεσαι
φιτιλιάζεσαι
αναμαλλιάζεσαι
ξεμαλλιάζεσαι
σουρομαλλιάζεσαι
κρουσταλλιάζεσαι
ψυλλιάζεσαι
ξεψυλλιάζεσαι
καταβολιάζεσαι
εμβολιάζεσαι
χειροβολιάζεσαι
μπολιάζεσαι
ξαναμπολιάζεσαι
σολιάζεσαι
ξανασολιάζεσαι
σχολιάζεσαι
πολυσχολιάζεσαι
διπλιάζεσαι
τριπλιάζεσαι
ξομπλιάζεσαι
ξεμαγουλιάζεσαι
αναγουλιάζεσαι
σακουλιάζεσαι
μουλιάζεσαι
ξεπουπουλιάζεσαι
καρουλιάζεσαι
ξεφωλιάζεσαι
γκαντεμιάζεσαι
ξελαιμιάζεσαι
στραβολαιμιάζεσαι
κοψολαιμιάζεσαι
προοιμιάζεσαι
παρανομιάζεσαι
περιδρομιάζεσαι
κορμιάζεσαι
θυμιάζεσαι
τουλουμιάζεσαι
ξετουλουμιάζεσαι
μπουντρουμιάζεσαι
εγκωμιάζεσαι
αυτοεγκωμιάζεσαι
υπερεγκωμιάζεσαι
ξεγανιάζεσαι
καζανιάζεσαι
χαρμανιάζεσαι
σαμπανιάζεσαι
τουμπανιάζεσαι
σεληνιάζεσαι
σωληνιάζεσαι
εγκαινιάζεσαι
καμινιάζεσαι
ξεκατινιάζεσαι
κοφινιάζεσαι
ξεκοφινιάζεσαι
βελονιάζεσαι
ψιλοβελονιάζεσαι
στημονιάζεσαι
καδρονιάζεσαι
περονιάζεσαι
θρονιάζεσαι
κασονιάζεσαι
ξεκασονιάζεσαι
σεντονιάζεσαι
ενυπνιάζεσαι
περουνιάζεσαι
πιρουνιάζεσαι
σπιρουνιάζεσαι
ξαφνιάζεσαι
παχνιάζεσαι
ξεπαχνιάζεσαι
ξαραχνιάζεσαι
ξεβραχνιάζεσαι
εξιχνιάζεσαι
αρραβωνιάζεσαι
καλαρραβωνιάζεσαι
ξαναρραβωνιάζεσαι
ξαρραβωνιάζεσαι
γωνιάζεσαι
ορθογωνιάζεσαι
καλογωνιάζεσαι
απογωνιάζεσαι
αγκωνιάζεσαι
θημωνιάζεσαι
καταχωνιάζεσαι
ξεχωνιάζεσαι
συνεντευξιάζεσαι
ξεμυξιάζεσαι
παρομοιάζεσαι
προσομοιάζεσαι
νοιάζεσαι
παρανοιάζεσαι
γνοιάζεσαι
ξαναγνοιάζεσαι
ξεγνοιάζεσαι
πολυγνοιάζεσαι
ξενοιάζεσαι
καλονοιάζεσαι
πολυνοιάζεσαι
ξελεπιάζεσαι
γριπιάζεσαι
ξεκαμπιάζεσαι
πομπιάζεσαι
σιροπιάζεσαι
σοροπιάζεσαι
ντροπιάζεσαι
καταντροπιάζεσαι
εντροπιάζεσαι
ξεντροπιάζεσαι
αποτροπιάζεσαι
λασπιάζεσαι
καλουπιάζεσαι
ξεκαλουπιάζεσαι
ριάζεσαι
κουβαριάζεσαι
ξεκουβαριάζεσαι
φεγγαριάζεσαι
λογαριάζεσαι
ξαναλογαριάζεσαι
κακολογαριάζεσαι
καλολογαριάζεσαι
πολυλογαριάζεσαι
ξεποδαριάζεσαι
αμπαριάζεσαι
ανταριάζεσαι
ξεχορταριάζεσαι
ξεχολεριάζεσαι
μεσημεριάζεσαι
ξεμεσημεριάζεσαι
αστεριάζεσαι
αναφτεριάζεσαι
ξεχεριάζεσαι
καθετηριάζεσαι
ευρετηριάζεσαι
δηλητηριάζεσαι
πλειστηριάζεσαι
αναπλειστηριάζεσαι
εκπλειστηριάζεσαι
καυτηριάζεσαι
ακρωτηριάζεσαι
συνταιριάζεσαι
κακοταιριάζεσαι
καλοταιριάζεσαι
ονειριάζεσαι
αυτοχειριάζεσαι
ξεψειριάζεσαι
ξεσποριάζεσαι
συφοριάζεσαι
μετριάζεσαι
ξεσαβουριάζεσαι
πατσαβουριάζεσαι
λιγουριάζεσαι
ζουριάζεσαι
μπουζουριάζεσαι
ξεσκουριάζεσαι
κουλουριάζεσαι
στρογγυλοκουλουριάζεσαι
καμπουριάζεσαι
κουμπουριάζεσαι
μασουριάζεσαι
ενεχυριάζεσαι
σωριάζεσαι
μισοσωριάζεσαι
ξεψωριάζεσαι
σιάζεσαι
εννεαπλασιάζεσαι
δεκαπλασιάζεσαι
ενδεκαπλασιάζεσαι
πολλαπλασιάζεσαι
εξαπλασιάζεσαι
τετραπλασιάζεσαι
εικοσαπλασιάζεσαι
οκταπλασιάζεσαι
πενταπλασιάζεσαι
δεκαπενταπλασιάζεσαι
εκατονταπλασιάζεσαι
επταπλασιάζεσαι
οχταπλασιάζεσαι
διπλασιάζεσαι
αναδιπλασιάζεσαι
τριπλασιάζεσαι
υπερτριπλασιάζεσαι
χιλιοπλασιάζεσαι
οπτασιάζεσαι
εκστασιάζεσαι
μεσιάζεσαι
ξεμεσιάζεσαι
στραβομεσιάζεσαι
κουτσομεσιάζεσαι
κοψομεσιάζεσαι
εκκλησιάζεσαι
πλησιάζεσαι
ξαναπλησιάζεσαι
ισιάζεσαι
συμποσιάζεσαι
ξεπετσιάζεσαι
ξεκουκουτσιάζεσαι
θυσιάζεσαι
αυτοθυσιάζεσαι
διονυσιάζεσαι
ενθουσιάζεσαι
υπερενθουσιάζεσαι
κατενθουσιάζεσαι
συνουσιάζεσαι
εξουσιάζεσαι
συνεξουσιάζεσαι
κατεξουσιάζεσαι
παρουσιάζεσαι
ξαναπαρουσιάζεσαι
αυτοπαρουσιάζεσαι
πρωτοπαρουσιάζεσαι
εντυπωσιάζεσαι
ματιάζεσαι
δεματιάζεσαι
ξεματιάζεσαι
κομματιάζεσαι
κατακομματιάζεσαι
σπαθοκομματιάζεσαι
χιλιοκομματιάζεσαι
πετσοκομματιάζεσαι
θρυμματιάζεσαι
κουβεντιάζεσαι
ξανακουβεντιάζεσαι
παρακουβεντιάζεσαι
ματακουβεντιάζεσαι
ψιλοκουβεντιάζεσαι
κρυφοκουβεντιάζεσαι
πολυκουβεντιάζεσαι
ξεδοντιάζεσαι
μπουρλοτιάζεσαι
τεταρτιάζεσαι
εστιάζεσαι
ξεμπροστιάζεσαι
κουρκουτιάζεσαι
μπαλαμουτιάζεσαι
μπαρουτιάζεσαι
αφτιάζεσαι
χουφτιάζεσαι
αλαφιάζεσαι
ξαναλαφιάζεσαι
ενταφιάζεσαι
μετενταφιάζεσαι
ξεγοφιάζεσαι
συντροφιάζεσαι
κατσουφιάζεσαι
βαρυστομαχιάζεσαι
ξεμοναχιάζεσαι
απομοναχιάζεσαι
κοχιάζεσαι
εκτροχιάζεσαι
νυχιάζεσαι
ξενυχιάζεσαι
υποψιάζεσαι
αλληλοϋποψιάζεσαι
αναγκάζεσαι
πειθαναγκάζεσαι
ξαναγκάζεσαι
εξαναγκάζεσαι
καταναγκάζεσαι
ψεκάζεσαι
επιψεκάζεσαι
αεροψεκάζεσαι
δικάζεσαι
ξαναδικάζεσαι
επαναδικάζεσαι
καταδικάζεσαι
αυτοκαταδικάζεσαι
επιδικάζεσαι
προσεπιδικάζεσαι
εκδικάζεσαι
συνδικάζεσαι
προδικάζεσαι
αυτοδικάζεσαι
προεικάζεσαι
απεικάζεσαι
σαρκάζεσαι
μηρυκάζεσαι
αναμηρυκάζεσαι
μαλάζεσαι
ενσταλάζεσαι
συναγελάζεσαι
προσπελάζεσαι
θηλάζεσαι
αποθηλάζεσαι
αλλάζεσαι
ξαναλλάζεσαι
συναλλάζεσαι
συχναλλάζεσαι
παραλλάζεσαι
μεταλλάζεσαι
ανταλλάζεσαι
κολάζεσαι
κατακολάζεσαι
δαμάζεσαι
καταδαμάζεσαι
θαμάζεσαι
κρεμάζεσαι
ξεκρεμάζεσαι
ρημάζεσαι
καταρημάζεσαι
απορημάζεσαι
χειμάζεσαι
δοκιμάζεσαι
ξαναδοκιμάζεσαι
επιδοκιμάζεσαι
αλληλεπιδοκιμάζεσαι
αποδοκιμάζεσαι
πρωτοδοκιμάζεσαι
πολυδοκιμάζεσαι
ετοιμάζεσαι
ξαναετοιμάζεσαι
προετοιμάζεσαι
ατιμάζεσαι
ονομάζεσαι
επονομάζεσαι
παρονομάζεσαι
προσονομάζεσαι
κατονομάζεσαι
μετονομάζεσαι
αντονομάζεσαι
αυτονομάζεσαι
ξετρομάζεσαι
θαυμάζεσαι
αλληλοθαυμάζεσαι
αυτοθαυμάζεσαι
υπερθαυμάζεσαι
κρυφοαναστενάζεσαι
τινάζεσαι
ανατινάζεσαι
ξανατινάζεσαι
ξετινάζεσαι
γοργοτινάζεσαι
κακοτινάζεσαι
αποτινάζεσαι
αεροτινάζεσαι
γυμνάζεσαι
εκγυμνάζεσαι
καλογυμνάζεσαι
απογυμνάζεσαι
προγυμνάζεσαι
πολυγυμνάζεσαι
κατευνάζεσαι
συνάζεσαι
τεχνάζεσαι
φωνάζεσαι
δοξάζεσαι
αυτοδοξάζεσαι
ψευτοδοξάζεσαι
πολυδοξάζεσαι
ακροάζεσαι
σκεπάζεσαι
κατασκεπάζεσαι
ξεσκεπάζεσαι
βαριοσκεπάζεσαι
καλοσκεπάζεσαι
αποσκεπάζεσαι
ξιπάζεσαι
αρπάζεσαι
διαρπάζεσαι
περιαρπάζεσαι
αναρπάζεσαι
συναρπάζεσαι
αφαρπάζεσαι
υφαρπάζεσαι
σπάζεσαι
ασπάζεσαι
γλυκασπάζεσαι
αλληλασπάζεσαι
ανασπάζεσαι
αδελφικοασπάζεσαι
αλληλοασπάζεσαι
κατασπάζεσαι
αντασπάζεσαι
σπαράζεσαι
κατασπαράζεσαι
αλληλοσπαράζεσαι
ταράζεσαι
διαταράζεσαι
αναταράζεσαι
καταταράζεσαι
συνταράζεσαι
ψυχοταράζεσαι
χαράζεσαι
αναχαράζεσαι
παραχαράζεσαι
βράζεσαι
ξαναβράζεσαι
παραβράζεσαι
ξεβράζεσαι
εκβράζεσαι
σιγοβράζεσαι
καλοβράζεσαι
κρυφοβράζεσαι
αδράζεσαι
συγκεράζεσαι
υπερκεράζεσαι
πειράζεσαι
αλληλοπειράζεσαι
μοιράζεσαι
διαμοιράζεσαι
ξαναμοιράζεσαι
αδικομοιράζεσαι
αδερφομοιράζεσαι
αφογκράζεσαι
αφουγκράζεσαι
αγοράζεσαι
ακριβαγοράζεσαι
ξαναγοράζεσαι
ξαγοράζεσαι
εξαγοράζεσαι
προαγοράζεσαι
κουράζεσαι
παρακουράζεσαι
κατακουράζεσαι
ξεκουράζεσαι
πολυκουράζεσαι
φράζεσαι
παραφράζεσαι
μεταφράζεσαι
ξεφράζεσαι
περιφράζεσαι
εκφράζεσαι
αυτοεκφράζεσαι
καλοφράζεσαι
καγκελοφράζεσαι
αποφράζεσαι
σάζεσαι
ισάζεσαι
τάζεσαι
διατάζεσαι
ξανατάζεσαι
εξετάζεσαι
επανεξετάζεσαι
συνεξετάζεσαι
καλοεξετάζεσαι
προεξετάζεσαι
αυτοεξετάζεσαι
καλοξετάζεσαι
κοιτάζεσαι
ξανακοιτάζεσαι
παρακοιτάζεσαι
στραβοκοιτάζεσαι
αγριοκοιτάζεσαι
γλυκοκοιτάζεσαι
καλοκοιτάζεσαι
αλληλοκοιτάζεσαι
λοξοκοιτάζεσαι
κρυφοκοιτάζεσαι
πολυκοιτάζεσαι
ερωτοπλαντάζεσαι
τραντάζεσαι
ανατραντάζεσαι
φαντάζεσαι
ξαναφαντάζεσαι
αποτάζεσαι
υποτάζεσαι
ριπτάζεσαι
εορτάζεσαι
επανεορτάζεσαι
συνεορτάζεσαι
προεορτάζεσαι
γιορτάζεσαι
ξαναγιορτάζεσαι
χορτάζεσαι
βαστάζεσαι
αναβαστάζεσαι
υποβαστάζεσαι
αποστάζεσαι
προστάζεσαι
συνδυάζεσαι
ανασυνδυάζεσαι
σκευάζεσαι
διασκευάζεσαι
ανασκευάζεσαι
παρασκευάζεσαι
αντιπαρασκευάζεσαι
προπαρασκευάζεσαι
κατασκευάζεσαι
ανακατασκευάζεσαι
κακοκατασκευάζεσαι
καλοκατασκευάζεσαι
προκατασκευάζεσαι
πρωτοκατασκευάζεσαι
μετασκευάζεσαι
επισκευάζεσαι
συσκευάζεσαι
αποσυσκευάζεσαι
χλευάζεσαι
ρυάζεσαι
σφάζεσαι
κατασφάζεσαι
αδικοσφάζεσαι
αλληλοσφάζεσαι
αποσφάζεσαι
διχάζεσαι
στοχάζεσαι
αναστοχάζεσαι
καλοστοχάζεσαι
ησυχάζεσαι
καθησυχάζεσαι
επωάζεσαι
πιέζεσαι
παραπιέζεσαι
καταπιέζεσαι
εκπιέζεσαι
εμπιέζεσαι
συμπιέζεσαι
αποσυμπιέζεσαι
μεταμφιέζεσαι
χέζεσαι
καταχέζεσαι
ξεχέζεσαι
μπήζεσαι
πρήζεσαι
ξεπρήζεσαι
παίζεσαι
ξαναπαίζεσαι
παραπαίζεσαι
ματαπαίζεσαι
περιπαίζεσαι
αναμπαίζεσαι
εμπαίζεσαι
κακοπαίζεσαι
συχνοπαίζεσαι
πρωτοπαίζεσαι
κρυφοπαίζεσαι
συλλαβίζεσαι
εκσλαβίζεσαι
φοβίζεσαι
ξεφοβίζεσαι
εκφοβίζεσαι
κυβίζεσαι
εγκλωβίζεσαι
απεγκλωβίζεσαι
αυτεγκλωβίζεσαι
ραγίζεσαι
σφραγίζεσαι
ξεσφραγίζεσαι
επισφραγίζεσαι
χιλιοσφραγίζεσαι
αποσφραγίζεσαι
σαγίζεσαι
ταγίζεσαι
καλοταγίζεσαι
αγγίζεσαι
υπερφαλαγγίζεσαι
στραγγίζεσαι
καταστραγγίζεσαι
ξεστραγγίζεσαι
καλοστραγγίζεσαι
αποστραγγίζεσαι
μεταγγίζεσαι
εγγίζεσαι
προσεγγίζεσαι
σπογγίζεσαι
αποσπογγίζεσαι
σφογγίζεσαι
σφουγγίζεσαι
καλοσφουγγίζεσαι
αποσφουγγίζεσαι
λογίζεσαι
διαλογίζεσαι
αναλογίζεσαι
παραλογίζεσαι
καταλογίζεσαι
αντιλογίζεσαι
συλλογίζεσαι
βαριοσυλλογίζεσαι
καλοσυλλογίζεσαι
πικροσυλλογίζεσαι
προσυλλογίζεσαι
υπολογίζεσαι
συνυπολογίζεσαι
προσυπολογίζεσαι
προϋπολογίζεσαι
προλογίζεσαι
φλογίζεσαι
παραφλογίζεσαι
καταφλογίζεσαι
καρδιοφλογίζεσαι
οργίζεσαι
εξοργίζεσαι
παροργίζεσαι
ζυγίζεσαι
ξαναζυγίζεσαι
αντιζυγίζεσαι
κακοζυγίζεσαι
καλοζυγίζεσαι
διπλοζυγίζεσαι
φτεροζυγίζεσαι
ισοζυγίζεσαι
λυγίζεσαι
ξερωγίζεσαι
βαδίζεσαι
διακλαδίζεσαι
ανακλαδίζεσαι
ξεκλαδίζεσαι
απομαδίζεσαι
ραβδίζεσαι
ονειδίζεσαι
εξονειδίζεσαι
ψαλιδίζεσαι
προπαγανδίζεσαι
προβοδίζεσαι
ξεπροβοδίζεσαι
ανδραποδίζεσαι
εξανδραποδίζεσαι
μποδίζεσαι
εμποδίζεσαι
παρεμποδίζεσαι
σταυροποδίζεσαι
βομβαρδίζεσαι
ξεκαρδίζεσαι
βαριοκαρδίζεσαι
κακοκαρδίζεσαι
καλοκαρδίζεσαι
πικροκαρδίζεσαι
βαρυκαρδίζεσαι
μπομπαρδίζεσαι
κερδίζεσαι
ξανακερδίζεσαι
χορδίζεσαι
καβουρδίζεσαι
ξεροκαβουρδίζεσαι
κουρδίζεσαι
ξεκουρδίζεσαι
καλοκουρδίζεσαι
αυτοκουρδίζεσαι
πολυκουρδίζεσαι
ξεφλουδίζεσαι
δανείζεσαι
αντιδανείζεσαι
αλληλοδανείζεσαι
καθίζεσαι
ανακαθίζεσαι
σπαθίζεσαι
διασπαθίζεσαι
εθίζεσαι
ερεθίζεσαι
εξερεθίζεσαι
συνηθίζεσαι
ξεσυνηθίζεσαι
κακοσυνηθίζεσαι
καλοσυνηθίζεσαι
πολυσυνηθίζεσαι
αποστηθίζεσαι
διανθίζεσαι
απανθίζεσαι
γρονθίζεσαι
βυθίζεσαι
καταβυθίζεσαι
εμβυθίζεσαι
μισοβυθίζεσαι
αυτοβυθίζεσαι
καταβροχθίζεσαι
κακίζεσαι
μαλακίζεσαι
προπηλακίζεσαι
αυλακίζεσαι
φυλακίζεσαι
αποφυλακίζεσαι
προφυλακίζεσαι
καμακίζεσαι
φενακίζεσαι
χλαπακίζεσαι
αποσκορακίζεσαι
εξοστρακίζεσαι
θωρακίζεσαι
αποθωρακίζεσαι
τσακίζεσαι
κατατσακίζεσαι
καραβοτσακίζεσαι
γκρεμοτσακίζεσαι
αποτσακίζεσαι
μισοτσακίζεσαι
πελεκίζεσαι
κακοπελεκίζεσαι
αποπελεκίζεσαι
ομορφοπελεκίζεσαι
τουφεκίζεσαι
ντουφεκίζεσαι
τυφεκίζεσαι
οικίζεσαι
συνοικίζεσαι
αποικίζεσαι
εποικίζεσαι
επανεποικίζεσαι
προικίζεσαι
ξαναπροικίζεσαι
βαριοπροικίζεσαι
καλοβαριοπροικίζεσαι
καλοπροικίζεσαι
αποπροικίζεσαι
κατοικίζεσαι
μετοικίζεσαι
εκδημοτικίζεσαι
ακκίζεσαι
εκκοκκίζεσαι
τοκίζεσαι
ανατοκίζεσαι
εκτοκίζεσαι
υπερτοκίζεσαι
ορκίζεσαι
ξορκίζεσαι
εξορκίζεσαι
ψευτορκίζεσαι
εκτουρκίζεσαι
φουρκίζεσαι
παραφουρκίζεσαι
σκίζεσαι
ξανασκίζεσαι
κατασκίζεσαι
ξεσκίζεσαι
καταξεσκίζεσαι
βοσκίζεσαι
αποσκίζεσαι
κουκίζεσαι
χαστουκίζεσαι
αποσκυβαλίζεσαι
θρουβαλίζεσαι
στραγγαλίζεσαι
γαργαλίζεσαι
σκανδαλίζεσαι
ζαλίζεσαι
παραζαλίζεσαι
καταζαλίζεσαι
ξεζαλίζεσαι
αποζαλίζεσαι
μισοζαλίζεσαι
εναγκαλίζεσαι
συνδικαλίζεσαι
ξεκοκαλίζεσαι
μαρκαλίζεσαι
σκαλίζεσαι
ξεμασκαλίζεσαι
ανασκαλίζεσαι
ξανασκαλίζεσαι
ξεσκαλίζεσαι
κακοσκαλίζεσαι
καλοσκαλίζεσαι
βαυκαλίζεσαι
καταβαυκαλίζεσαι
χαλαλίζεσαι
δαμαλίζεσαι
αναδαμαλίζεσαι
ομαλίζεσαι
τραμπαλίζεσαι
ντραμπαλίζεσαι
πασπαλίζεσαι
σκανταλίζεσαι
γυαλίζεσαι
ξαναγυαλίζεσαι
καλογυαλίζεσαι
πολυγυαλίζεσαι
ξεμυαλίζεσαι
αποκεφαλίζεσαι
σφαλίζεσαι
ασφαλίζεσαι
διασφαλίζεσαι
εξασφαλίζεσαι
προασφαλίζεσαι
απασφαλίζεσαι
αντασφαλίζεσαι
καψαλίζεσαι
ξεροκαψαλίζεσαι
σταβλίζεσαι
ενσταβλίζεσαι
σουβλίζεσαι
εξαγγλίζεσαι
τριβελίζεσαι
οβελίζεσαι
εξοβελίζεσαι
ευαγγελίζεσαι
διασκελίζεσαι
ανασκελίζεσαι
δρασκελίζεσαι
υποσκελίζεσαι
ισοσκελίζεσαι
υπερσκελίζεσαι
διαμελίζεσαι
ευτελίζεσαι
ξευτελίζεσαι
εξευτελίζεσαι
κατεξευτελίζεσαι
παραλληλίζεσαι
αντιπαραλληλίζεσαι
εκραχηλίζεσαι
ξετραχηλίζεσαι
εκτραχηλίζεσαι
στροβιλίζεσαι
ανεμοστροβιλίζεσαι
αεροστροβιλίζεσαι
εκχειλίζεσαι
υπερεκχειλίζεσαι
υπερχειλίζεσαι
πιπιλίζεσαι
σκαμπιλίζεσαι
τορπιλίζεσαι
πιτσιλίζεσαι
ξεφιτιλίζεσαι
ξευτιλίζεσαι
ξεφτιλίζεσαι
ξεψιλίζεσαι
ξαγκλίζεσαι
τσιγκλίζεσαι
εκγαλλίζεσαι
ψελλίζεσαι
ξεφυλλίζεσαι
εκφυλλίζεσαι
ψυλλίζεσαι
ξεψυλλίζεσαι
διαολίζεσαι
διαβολίζεσαι
μεταβολίζεσαι
τριβολίζεσαι
εμβολίζεσαι
διεμβολίζεσαι
συμβολίζεσαι
ακροβολίζεσαι
ηχοβολίζεσαι
προσανατολίζεσαι
αναπροσανατολίζεσαι
αποπροσανατολίζεσαι
στολίζεσαι
καταστολίζεσαι
ξεστολίζεσαι
πιστολίζεσαι
αργοστολίζεσαι
ανθοστολίζεσαι
σημαιοστολίζεσαι
ασημοστολίζεσαι
δαφνοστολίζεσαι
νεκροστολίζεσαι
γαμπροστολίζεσαι
λαμπροστολίζεσαι
δεντροστολίζεσαι
χρυσοστολίζεσαι
ομορφοστολίζεσαι
νυφοστολίζεσαι
πολυστολίζεσαι
οπλίζεσαι
επανοπλίζεσαι
εξοπλίζεσαι
επανεξοπλίζεσαι
αντεξοπλίζεσαι
παροπλίζεσαι
αφοπλίζεσαι
εφοπλίζεσαι
σγαρλίζεσαι
τσιρλίζεσαι
βουρλίζεσαι
υποτιτλίζεσαι
αναδαυλίζεσαι
συνδαυλίζεσαι
υποδαυλίζεσαι
συδαυλίζεσαι
μαυλίζεσαι
εκμαυλίζεσαι
καταυλίζεσαι
εκφαυλίζεσαι
διυλίζεσαι
ματοκυλίζεσαι
αιματοκυλίζεσαι
ξυλίζεσαι
στραγγουλίζεσαι
βουρδουλίζεσαι
ζουλίζεσαι
στραμπουλίζεσαι
ξεπουπουλίζεσαι
μασουλίζεσαι
κουτσουλίζεσαι
εκφυλίζεσαι
εκχυλίζεσαι
τσουρουφλίζεσαι
καλαμίζεσαι
παλαμίζεσαι
εξισλαμίζεσαι
χαραμίζεσαι
γεμίζεσαι
ξαναγεμίζεσαι
παραγεμίζεσαι
καταγεμίζεσαι
καλογεμίζεσαι
απογεμίζεσαι
μισογεμίζεσαι
σελεμίζεσαι
ανεμίζεσαι
διανεμίζεσαι
ξανεμίζεσαι
εξανεμίζεσαι
φτερανεμίζεσαι
ψυχανεμίζεσαι
γκρεμίζεσαι
ξαναγκρεμίζεσαι
απογκρεμίζεσαι
μισογκρεμίζεσαι
ασκημίζεσαι
φημίζεσαι
διαφημίζεσαι
αλληλοδιαφημίζεσαι
αυτοδιαφημίζεσαι
πολυδιαφημίζεσαι
κακοφημίζεσαι
δυσφημίζεσαι
διαβαθμίζεσαι
αναβαθμίζεσαι
υποβαθμίζεσαι
ισοβαθμίζεσαι
σταθμίζεσαι
αντισταθμίζεσαι
ζυγοσταθμίζεσαι
ισοσταθμίζεσαι
αριθμίζεσαι
ρυθμίζεσαι
απορυθμίζεσαι
διαρρυθμίζεσαι
αναρρυθμίζεσαι
μεταρρυθμίζεσαι
απορρυθμίζεσαι
αυτορρυθμίζεσαι
ξελαιμίζεσαι
κοιμίζεσαι
αποκοιμίζεσαι
νοστιμίζεσαι
ενοφθαλμίζεσαι
διαγραμμίζεσαι
υπογραμμίζεσαι
ευθυγραμμίζεσαι
γιομίζεσαι
παραγιομίζεσαι
απογιομίζεσαι
κομίζεσαι
διακομίζεσαι
μετακομίζεσαι
διαμετακομίζεσαι
συγκομίζεσαι
αποκομίζεσαι
συναποκομίζεσαι
προσκομίζεσαι
νομίζεσαι
βρομίζεσαι
παραβρομίζεσαι
καταβρομίζεσαι
ξεβρομίζεσαι
αποβρομίζεσαι
ταχυδρομίζεσαι
ξεστομίζεσαι
πιστομίζεσαι
απιστομίζεσαι
εκστομίζεσαι
ξαρμίζεσαι
ξεθερμίζεσαι
ορμίζεσαι
καθορμίζεσαι
μεθορμίζεσαι
ενορμίζεσαι
προσορμίζεσαι
αφορμίζεσαι
χλωροφορμίζεσαι
οσμίζεσαι
πρωτοσμίζεσαι
εξατμίζεσαι
ξαναθυμίζεσαι
ενθυμίζεσαι
υπενθυμίζεσαι
διαγουμίζεσαι
ξεζουμίζεσαι
πλουμίζεσαι
χρυσοπλουμίζεσαι
επωμίζεσαι
βρωμίζεσαι
ψωμίζεσαι
λιβανίζεσαι
κλιβανίζεσαι
γαλβανίζεσαι
εξαλβανίζεσαι
τραγανίζεσαι
τηγανίζεσαι
κακοτηγανίζεσαι
καλοτηγανίζεσαι
αποτηγανίζεσαι
ξεροτηγανίζεσαι
μισοτηγανίζεσαι
φρυγανίζεσαι
ροδανίζεσαι
λιανίζεσαι
ψιλολιανίζεσαι
σεριανίζεσαι
εκχριστιανίζεσαι
εξαμερικανίζεσαι
ροκανίζεσαι
ψιλοροκανίζεσαι
τσουκανίζεσαι
ταλανίζεσαι
πλανίζεσαι
εκγερμανίζεσαι
αυνανίζεσαι
δρεπανίζεσαι
τουμπανίζεσαι
στουμπανίζεσαι
διατυμπανίζεσαι
κοπανίζεσαι
ψιλοκοπανίζεσαι
χοντροκοπανίζεσαι
ερανίζεσαι
τσουγκρανίζεσαι
δικρανίζεσαι
βασανίζεσαι
καταβασανίζεσαι
αδικοβασανίζεσαι
γριτσανίζεσαι
κριτσανίζεσαι
βοτανίζεσαι
ξεβοτανίζεσαι
αποβοτανίζεσαι
κυανίζεσαι
αφανίζεσαι
εξαφανίζεσαι
προαφανίζεσαι
καταφανίζεσαι
εμφανίζεσαι
επανεμφανίζεσαι
πρωτοεμφανίζεσαι
κακοφανίζεσαι
ορφανίζεσαι
απορφανίζεσαι
εκβιομηχανίζεσαι
αποβιομηχανίζεσαι
καθαγνίζεσαι
εξαγνίζεσαι
εξευγενίζεσαι
μηδενίζεσαι
εκμηδενίζεσαι
ελλιμενίζεσαι
προσλιμενίζεσαι
αρμενίζεσαι
ενασμενίζεσαι
εξευμενίζεσαι
ξενίζεσαι
ατενίζεσαι
ενατενίζεσαι
κτενίζεσαι
κακοκτενίζεσαι
καλοκτενίζεσαι
αποκτενίζεσαι
χτενίζεσαι
ξαναχτενίζεσαι
ξεχτενίζεσαι
κακοχτενίζεσαι
καλοχτενίζεσαι
μισοχτενίζεσαι
ομορφοχτενίζεσαι
εξελληνίζεσαι
αφελληνίζεσαι
πηνίζεσαι
εκπυρηνίζεσαι
σαφηνίζεσαι
διασαφηνίζεσαι
αποσαφηνίζεσαι
ανακαινίζεσαι
ροδοκοκκινίζεσαι
κοσκινίζεσαι
καλοκοσκινίζεσαι
ψιλοκοσκινίζεσαι
διπλοκοσκινίζεσαι
αποκοσκινίζεσαι
χοντροκοσκινίζεσαι
ξινίζεσαι
ρινίζεσαι
διευκρινίζεσαι
πρασινίζεσαι
τσινίζεσαι
εκλατινίζεσαι
καλαρχινίζεσαι
ξαναρχινίζεσαι
πρωτοαρχινίζεσαι
πρωταρχινίζεσαι
κνίζεσαι
λικνίζεσαι
αναλικνίζεσαι
τσικνίζεσαι
κρημνίζεσαι
κατακρημνίζεσαι
εγκρημνίζεσαι
αποκρημνίζεσαι
ηδονίζεσαι
τερηδονίζεσαι
σφενδονίζεσαι
εκσφενδονίζεσαι
ιονίζεσαι
καταιονίζεσαι
πριονίζεσαι
αφιονίζεσαι
ξεχιονίζεσαι
εκχιονίζεσαι
ακονίζεσαι
εικονίζεσαι
εξεικονίζεσαι
προεικονίζεσαι
απεικονίζεσαι
σκονίζεσαι
κατασκονίζεσαι
ξεσκονίζεσαι
κλονίζεσαι
συγκλονίζεσαι
δαιμονίζεσαι
αρμονίζεσαι
εναρμονίζεσαι
κανονίζεσαι
διακανονίζεσαι
εκθρονίζεσαι
ενθρονίζεσαι
σωφρονίζεσαι
συγχρονίζεσαι
εκσυγχρονίζεσαι
ξεχρονίζεσαι
ετεροχρονίζεσαι
υπερχρονίζεσαι
πολυχρονίζεσαι
τονίζεσαι
ξανατονίζεσαι
παρατονίζεσαι
επιτονίζεσαι
σφεντονίζεσαι
συντονίζεσαι
αποσυντονίζεσαι
υπερτονίζεσαι
απαγχονίζεσαι
καπνίζεσαι
ξανακαπνίζεσαι
παρακαπνίζεσαι
ξεκαπνίζεσαι
μαλαμοκαπνίζεσαι
ασημοκαπνίζεσαι
αποκαπνίζεσαι
υποκαπνίζεσαι
πολυκαπνίζεσαι
αφυπνίζεσαι
σβαρνίζεσαι
καλοσβαρνίζεσαι
πταρνίζεσαι
φταρνίζεσαι
μοντερνίζεσαι
εκμοντερνίζεσαι
πτερνίζεσαι
ενστερνίζεσαι
φτερνίζεσαι
φουρνίζεσαι
ξαναφουρνίζεσαι
ξεφουρνίζεσαι
ζυμοφουρνίζεσαι
κουδουνίζεσαι
γρατζουνίζεσαι
γραντζουνίζεσαι
σαπουνίζεσαι
καλοσαπουνίζεσαι
σπιρουνίζεσαι
τσαγκρουνίζεσαι
γρατσουνίζεσαι
ψουνίζεσαι
ξαφνίζεσαι
καταξαφνίζεσαι
σταφνίζεσαι
αχνίζεσαι
γιαχνίζεσαι
σπλαχνίζεσαι
ευσπλαχνίζεσαι
ξαχνίζεσαι
εξαχνίζεσαι
παχνίζεσαι
ξεψαχνίζεσαι
ευσπλαγχνίζεσαι
λιχνίζεσαι
ψιλολιχνίζεσαι
απολιχνίζεσαι
αρραβωνίζεσαι
αγωνίζεσαι
διαγωνίζεσαι
συναγωνίζεσαι
προαγωνίζεσαι
υπεραγωνίζεσαι
τετραγωνίζεσαι
ανταγωνίζεσαι
ορθογωνίζεσαι
κλυδωνίζεσαι
διαιωνίζεσαι
οιωνίζεσαι
προοιωνίζεσαι
οπισθαγκωνίζεσαι
διαγκωνίζεσαι
παραγκωνίζεσαι
πισταγκωνίζεσαι
αλωνίζεσαι
τελωνίζεσαι
εκτελωνίζεσαι
στρατωνίζεσαι
ψωνίζεσαι
κοκαϊνίζεσαι
αθροίζεσαι
διαθροίζεσαι
συναθροίζεσαι
ραπίζεσαι
τσαπίζεσαι
εκλεπίζεσαι
απολεπίζεσαι
ευπρεπίζεσαι
ευτρεπίζεσαι
ριπίζεσαι
σαλπίζεσαι
διασαλπίζεσαι
ελπίζεσαι
απελπίζεσαι
λιμπίζεσαι
ξεκουμπίζεσαι
στουμπίζεσαι
σκολοπίζεσαι
ανασκολοπίζεσαι
σκροπίζεσαι
αντιρροπίζεσαι
κατατοπίζεσαι
μετατοπίζεσαι
ξετοπίζεσαι
εκτοπίζεσαι
εντοπίζεσαι
καρπίζεσαι
ξεκαρπίζεσαι
σκορπίζεσαι
διασκορπίζεσαι
κατασκορπίζεσαι
ανεμοσκορπίζεσαι
συνασπίζεσαι
προασπίζεσαι
υπερασπίζεσαι
αλληλοϋπερασπίζεσαι
θεσπίζεσαι
προθεσπίζεσαι
ζουπίζεσαι
σκουπίζεσαι
ξανασκουπίζεσαι
καλοσκουπίζεσαι
συχνοσκουπίζεσαι
αποσκουπίζεσαι
μισοσκουπίζεσαι
ψευτοσκουπίζεσαι
καλλωπίζεσαι
μωλωπίζεσαι
καταμωλωπίζεσαι
ανθρωπίζεσαι
ενανθρωπίζεσαι
εξανθρωπίζεσαι
αντιμετωπίζεσαι
εκβαρβαρίζεσαι
κονσερβαρίζεσαι
μαγαρίζεσαι
ξεμαγαρίζεσαι
σφουγγαρίζεσαι
ξανασφουγγαρίζεσαι
μισοσφουγγαρίζεσαι
ψευτοσφουγγαρίζεσαι
τσιγαρίζεσαι
εκβουλγαρίζεσαι
ζευγαρίζεσαι
καθαρίζεσαι
ξεκαθαρίζεσαι
εκκαθαρίζεσαι
καλοκαθαρίζεσαι
ψιλοκαθαρίζεσαι
αυτοκαθαρίζεσαι
ψευτοκαθαρίζεσαι
μακιγιαρίζεσαι
σφαλιαρίζεσαι
πλανιαρίζεσαι
μπανιαρίζεσαι
σενιαρίζεσαι
σινιαρίζεσαι
μακαρίζεσαι
αυτομακαρίζεσαι
τρακαρίζεσαι
πικαρίζεσαι
μαρκαρίζεσαι
αποσκαρίζεσαι
κολλαρίζεσαι
κοστουμαρίζεσαι
κουστουμαρίζεσαι
παρφουμαρίζεσαι
λαναρίζεσαι
ναναρίζεσαι
φοδραρίζεσαι
πουδραρίζεσαι
κοντραρίζεσαι
λουστραρίζεσαι
πλασαρίζεσαι
κρησαρίζεσαι
κορσαρίζεσαι
στραπατσαρίζεσαι
λουσαρίζεσαι
κοκεταρίζεσαι
μανταρίζεσαι
ταχταρίζεσαι
φτυαρίζεσαι
ισοφαρίζεσαι
χαρίζεσαι
αντιχαρίζεσαι
βρίζεσαι
αλληλοβρίζεσαι
σκυλοβρίζεσαι
υβρίζεσαι
καθυβρίζεσαι
περιυβρίζεσαι
εξυβρίζεσαι
αλληλοϋβρίζεσαι
κυλινδρίζεσαι
αερίζεσαι
εξαερίζεσαι
νταλαβερίζεσαι
νταραβερίζεσαι
φοβερίζεσαι
θερίζεσαι
οψιμοθερίζεσαι
πρωιμοθερίζεσαι
αλωνοθερίζεσαι
αποθερίζεσαι
αγουροθερίζεσαι
μπεγλερίζεσαι
μερίζεσαι
διαμερίζεσαι
αναμερίζεσαι
παραμερίζεσαι
καταμερίζεσαι
καλημερίζεσαι
επιμερίζεσαι
συμμερίζεσαι
πολυμερίζεσαι
συνερίζεσαι
ξεσυνερίζεσαι
αλατοπιπερίζεσαι
καλησπερίζεσαι
σφετερίζεσαι
ξεντερίζεσαι
νεωτερίζεσαι
καταχερίζεσαι
ξεκληρίζεσαι
χαρακτηρίζεσαι
κακοχαρακτηρίζεσαι
καλοχαρακτηρίζεσαι
αποχαρακτηρίζεσαι
αυτοχαρακτηρίζεσαι
μυκτηρίζεσαι
στηρίζεσαι
επαναστηρίζεσαι
επιστηρίζεσαι
αντιστηρίζεσαι
καλοστηρίζεσαι
υποστηρίζεσαι
ψευδοϋποστηρίζεσαι
αλληλοϋποστηρίζεσαι
συνεταιρίζεσαι
προσεταιρίζεσαι
φθειρίζεσαι
χειρίζεσαι
διαχειρίζεσαι
συνδιαχειρίζεσαι
καταχειρίζεσαι
μεταχειρίζεσαι
κακομεταχειρίζεσαι
καλομεταχειρίζεσαι
πολυμεταχειρίζεσαι
εγχειρίζεσαι
προχειρίζεσαι
αυτοπροχειρίζεσαι
ψειρίζεσαι
ξεψειρίζεσαι
τσιρίζεσαι
τσιτσιρίζεσαι
σατιρίζεσαι
ψιψιρίζεσαι
ξακρίζεσαι
ξαγκρίζεσαι
τσιγκρίζεσαι
τσουγκρίζεσαι
αντικρίζεσαι
πρωταντικρίζεσαι
ορίζεσαι
ζορίζεσαι
παραζορίζεσαι
καθορίζεσαι
ανακαθορίζεσαι
προκαθορίζεσαι
αυτοκαθορίζεσαι
διορίζεσαι
αναδιορίζεσαι
αυτοδιορίζεσαι
προσδιορίζεσαι
επαναπροσδιορίζεσαι
αυτοπροσδιορίζεσαι
περιορίζεσαι
αυτοπεριορίζεσαι
υποκορίζεσαι
συνορίζεσαι
ξεσυνορίζεσαι
εξορίζεσαι
αυτοεξορίζεσαι
προορίζεσαι
πορίζεσαι
εκπορίζεσαι
προσπορίζεσαι
καλωσορίζεσαι
αφορίζεσαι
διαφορίζεσαι
ασπρίζεσαι
θεατρίζεσαι
επαναπατρίζεσαι
ξεπατρίζεσαι
εκπατρίζεσαι
ηλεκτρίζεσαι
εξηλεκτρίζεσαι
κολαντρίζεσαι
μαντρίζεσαι
κεντρίζεσαι
κουντρίζεσαι
κατοπτρίζεσαι
αντικατοπτρίζεσαι
μυστρίζεσαι
ξυστρίζεσαι
κουτρίζεσαι
μαυρίζεσαι
ξαναμαυρίζεσαι
καταμαυρίζεσαι
απομαυρίζεσαι
θησαυρίζεσαι
αποθησαυρίζεσαι
αποταυρίζεσαι
γυρίζεσαι
ξαναγυρίζεσαι
ματαγυρίζεσαι
πανηγυρίζεσαι
συμπανηγυρίζεσαι
τριγυρίζεσαι
περιτριγυρίζεσαι
αναποδογυρίζεσαι
απογυρίζεσαι
κοντογυρίζεσαι
πολυγυρίζεσαι
συγυρίζεσαι
ξανασυγυρίζεσαι
ψευτοσυγυρίζεσαι
πλευρίζεσαι
ξενευρίζεσαι
εκνευρίζεσαι
ξεκνευρίζεσαι
ψιθυρίζεσαι
σιγοψιθυρίζεσαι
γλυκοψιθυρίζεσαι
υποψιθυρίζεσαι
μυρίζεσαι
ξαλμυρίζεσαι
πλημμυρίζεσαι
καταπλημμυρίζεσαι
μισομυρίζεσαι
ξαρμυρίζεσαι
ξυρίζεσαι
κακοξυρίζεσαι
καλοξυρίζεσαι
αποξυρίζεσαι
σβουρίζεσαι
φαγουρίζεσαι
μουρμουρίζεσαι
συχνομουρμουρίζεσαι
ψευτομουρμουρίζεσαι
κρυφομουρμουρίζεσαι
νανουρίζεσαι
σιγονανουρίζεσαι
γλυκονανουρίζεσαι
ξουρίζεσαι
καλαμπουρίζεσαι
μασουρίζεσαι
λαντουρίζεσαι
ραντουρίζεσαι
ξεσπυρίζεσαι
πορφυρίζεσαι
σφυρίζεσαι
σιγοσφυρίζεσαι
ισχυρίζεσαι
διισχυρίζεσαι
ελαφρίζεσαι
ξαφρίζεσαι
χρίζεσαι
δωρίζεσαι
μετεωρίζεσαι
ανωρίζεσαι
γνωρίζεσαι
αναγνωρίζεσαι
ξαναγνωρίζεσαι
παραγνωρίζεσαι
καλογνωρίζεσαι
μισογνωρίζεσαι
πρωτογνωρίζεσαι
καληνωρίζεσαι
χωρίζεσαι
διαχωρίζεσαι
ξαναχωρίζεσαι
καταχωρίζεσαι
ξεχωρίζεσαι
αποχωρίζεσαι
βασίζεσαι
αποφασίζεσαι
ξαναποφασίζεσαι
επαναποφασίζεσαι
προαποφασίζεσαι
προφασίζεσαι
δροσίζεσαι
καταδροσίζεσαι
γλυκοδροσίζεσαι
πατσίζεσαι
βουρτσίζεσαι
λουτσίζεσαι
κλωσίζεσαι
σοβατίζεσαι
καλοσοβατίζεσαι
σουβατίζεσαι
αβγατίζεσαι
αυγατίζεσαι
φευγατίζεσαι
μπογιατίζεσαι
λαδομπογιατίζεσαι
θυμιατίζεσαι
δεκατίζεσαι
αποδεκατίζεσαι
ξεσκατίζεσαι
αλατίζεσαι
ξαναλατίζεσαι
ξεπλατίζεσαι
διαδραματίζεσαι
πειραματίζεσαι
οραματίζεσαι
δειγματίζεσαι
παραδειγματίζεσαι
στιγματίζεσαι
ζεματίζεσαι
καταζεματίζεσαι
αναθεματίζεσαι
προβληματίζεσαι
υπομνηματίζεσαι
φρονηματίζεσαι
χρηματίζεσαι
σχηματίζεσαι
ανασχηματίζεσαι
ξανασχηματίζεσαι
επανασχηματίζεσαι
μετασχηματίζεσαι
αποσχηματίζεσαι
προσχηματίζεσαι
κλιματίζεσαι
εγκλιματίζεσαι
κριματίζεσαι
παραγραμματίζεσαι
μεταγραμματίζεσαι
προγραμματίζεσαι
αναπρογραμματίζεσαι
τριμματίζεσαι
κομματίζεσαι
θρυμματίζεσαι
καταθρυμματίζεσαι
νοματίζεσαι
ονοματίζεσαι
ερματίζεσαι
αποδερματίζεσαι
κερματίζεσαι
κατακερματίζεσαι
εκσπερματίζεσαι
αποσπερματίζεσαι
τερματίζεσαι
αφερματίζεσαι
τραυματίζεσαι
κατατραυματίζεσαι
αλληλοτραυματίζεσαι
αυτοτραυματίζεσαι
εμπυρευματίζεσαι
κυματίζεσαι
πωματίζεσαι
επιπωματίζεσαι
εκπωματίζεσαι
αποπωματίζεσαι
αρωματίζεσαι
χρωματίζεσαι
αναχρωματίζεσαι
ξαναχρωματίζεσαι
μεταχρωματίζεσαι
ξεχρωματίζεσαι
επιχρωματίζεσαι
ελαιοχρωματίζεσαι
ψιλοχρωματίζεσαι
αποχρωματίζεσαι
υδροχρωματίζεσαι
χωματίζεσαι
αναχωματίζεσαι
επιαναχωματίζεσαι
επιχωματίζεσαι
περιχωματίζεσαι
εκχωματίζεσαι
ψιλοχωματίζεσαι
αποχωματίζεσαι
απαθανατίζεσαι
αδικοθανατίζεσαι
αποθανατίζεσαι
φανατίζεσαι
αρατίζεσαι
κερατίζεσαι
εκδημοκρατίζεσαι
τσατίζεσαι
καλαφατίζεσαι
ευθετίζεσαι
εκσοβιετίζεσαι
σεκλετίζεσαι
πολυσεκλετίζεσαι
σικλετίζεσαι
μερεμετίζεσαι
συνετίζεσαι
χαιρετίζεσαι
αντιχαιρετίζεσαι
γλυκοχαιρετίζεσαι
διπλοχαιρετίζεσαι
αποχαιρετίζεσαι
πρωτοχαιρετίζεσαι
σχετίζεσαι
συσχετίζεσαι
παρασυσχετίζεσαι
αναισθητίζεσαι
μαγνητίζεσαι
απομαγνητίζεσαι
αναχαιτίζεσαι
εκπολιτίζεσαι
δυναμιτίζεσαι
ξεσπιτίζεσαι
σιτίζεσαι
επισιτίζεσαι
υποσιτίζεσαι
υπερσιτίζεσαι
κτίζεσαι
λακτίζεσαι
απογαλακτίζεσαι
απολακτίζεσαι
ανακτίζεσαι
ξανακτίζεσαι
επανακτίζεσαι
διαπληκτίζεσαι
αλληλοδιαπληκτίζεσαι
κακοκτίζεσαι
καλοκτίζεσαι
αεροκτίζεσαι
μισοκτίζεσαι
καληνυκτίζεσαι
σοβαντίζεσαι
σουβαντίζεσαι
μπογιαντίζεσαι
λαδομπογιαντίζεσαι
καπλαντίζεσαι
σουλαντίζεσαι
ραντίζεσαι
νταβραντίζεσαι
ψιλοραντίζεσαι
συχνοραντίζεσαι
αποραντίζεσαι
περιρραντίζεσαι
τσαντίζεσαι
χαριεντίζεσαι
σεκλεντίζεσαι
ξεσεκλεντίζεσαι
ιοντίζεσαι
ακοντίζεσαι
εξακοντίζεσαι
υπερακοντίζεσαι
ποντίζεσαι
καταποντίζεσαι
φροντίζεσαι
κακοφροντίζεσαι
καβουρντίζεσαι
ξεροκαβουρντίζεσαι
κουρντίζεσαι
ξεκουρντίζεσαι
πολυκουρντίζεσαι
καλαϊντίζεσαι
σκοτίζεσαι
παρασκοτίζεσαι
ξεσκοτίζεσαι
επισκοτίζεσαι
πολυσκοτίζεσαι
συσκοτίζεσαι
συγχνοτίζεσαι
ποτίζεσαι
διαποτίζεσαι
ξαναποτίζεσαι
εμποτίζεσαι
καλοποτίζεσαι
συχνοποτίζεσαι
κρασοποτίζεσαι
δροσοποτίζεσαι
κρυφοποτίζεσαι
βαπτίζεσαι
αναβαπτίζεσαι
μεταβαπτίζεσαι
εμβαπτίζεσαι
καθρεπτίζεσαι
εξαρτίζεσαι
απαρτίζεσαι
συναπαρτίζεσαι
καταρτίζεσαι
προκαταρτίζεσαι
γυαλοχαρτίζεσαι
φορτίζεσαι
επαναφορτίζεσαι
παραφορτίζεσαι
ξεφορτίζεσαι
επιφορτίζεσαι
εκφορτίζεσαι
αποφορτίζεσαι
υπερφορτίζεσαι
διαστίζεσαι
ξεβλαστίζεσαι
μαστίζεσαι
καταστίζεσαι
υποστίζεσαι
ξεμπροστίζεσαι
συνωστίζεσαι
μεταγλωττίζεσαι
ταυτίζεσαι
συνταυτίζεσαι
ψευτίζεσαι
προσηλυτίζεσαι
πλουτίζεσαι
εμπλουτίζεσαι
υπερπλουτίζεσαι
βαφτίζεσαι
ξαναβαφτίζεσαι
ξεβαφτίζεσαι
αυτοβαφτίζεσαι
ξεφτίζεσαι
καθρεφτίζεσαι
ανακαθρεφτίζεσαι
αντικαθρεφτίζεσαι
πρωτοκαθρεφτίζεσαι
χτίζεσαι
ξαναχτίζεσαι
κακοχτίζεσαι
καλοχτίζεσαι
μισοχτίζεσαι
καληνυχτίζεσαι
εγκιβωτίζεσαι
αιχμαλωτίζεσαι
ενωτίζεσαι
υπνωτίζεσαι
συγχρωτίζεσαι
φωτίζεσαι
διαφωτίζεσαι
καταφωτίζεσαι
αντιφωτίζεσαι
κακοφωτίζεσαι
καλοφωτίζεσαι
αχνοφωτίζεσαι
φεγγαροφωτίζεσαι
ηλεκτροφωτίζεσαι
μισοφωτίζεσαι
προσεδαφίζεσαι
κατεδαφίζεσαι
θειαφίζεσαι
ψηλαφίζεσαι
κολαφίζεσαι
φωτογραφίζεσαι
αεροφωτογραφίζεσαι
αυτοφωτογραφίζεσαι
ζωγραφίζεσαι
ξυραφίζεσαι
ξουραφίζεσαι
διασαφίζεσαι
ψηφίζεσαι
ξαναψηφίζεσαι
επαναψηφίζεσαι
καταψηφίζεσαι
επιψηφίζεσαι
συμψηφίζεσαι
διπλοψηφίζεσαι
υπερψηφίζεσαι
διαξιφίζεσαι
ραμφίζεσαι
σοφίζεσαι
σκαρφίζεσαι
νοσφίζεσαι
ανακουφίζεσαι
τεμαχίζεσαι
κατατεμαχίζεσαι
αποτεμαχίζεσαι
εκβραχίζεσαι
λογχίζεσαι
συνεχίζεσαι
τειχίζεσαι
περιτειχίζεσαι
εντειχίζεσαι
προτειχίζεσαι
τοιχίζεσαι
διατοιχίζεσαι
περιτοιχίζεσαι
εντοιχίζεσαι
αποτοιχίζεσαι
στοιχίζεσαι
περιστοιχίζεσαι
αντιστοιχίζεσαι
μαζοχίζεσαι
τροχίζεσαι
καλοτροχίζεσαι
ματαρχίζεσαι
σχίζεσαι
διασχίζεσαι
ξανασχίζεσαι
κατασχίζεσαι
ξεσχίζεσαι
καταξεσχίζεσαι
αποσχίζεσαι
ξενυχίζεσαι
εξονυχίζεσαι
ευνουχίζεσαι
μουνουχίζεσαι
κακοτυχίζεσαι
καλοτυχίζεσαι
σκατοψυχίζεσαι
συνοψίζεσαι
εξηρωίζεσαι
αρμόζεσαι
εναρμόζεσαι
συναρμόζεσαι
προσαρμόζεσαι
αναπροσαρμόζεσαι
εφαρμόζεσαι
κατακλύζεσαι
υποκλύζεσαι
τανύζεσαι
λούζεσαι
ξαναλούζεσαι
περιλούζεσαι
αργολούζεσαι
απολούζεσαι
αρτύζεσαι
συγχύζεσαι
κατασυγχύζεσαι
πολυσυγχύζεσαι
σώζεσαι
διασώζεσαι
περισώζεσαι
κάθεσαι
ανακάθεσαι
ξανακάθεσαι
επανακάθεσαι
παρακάθεσαι
κατακάθεσαι
ματακάθεσαι
συγκάθεσαι
επικάθεσαι
καλοκάθεσαι
στρογγυλοκάθεσαι
κωλοκάθεσαι
χοντροκάθεσαι
μισοκάθεσαι
πρωτοκάθεσαι
πολυκάθεσαι
πανωκάθεσαι
πλάθεσαι
διαπλάθεσαι
ξαναπλάθεσαι
μεταπλάθεσαι
προπλάθεσαι
αλέθεσαι
καλαλέθεσαι
ψιλαλέθεσαι
ψιλοαλέθεσαι
γνέθεσαι
ξεγνέθεσαι
καλογνέθεσαι
ψιλογνέθεσαι
κνήθεσαι
πείθεσαι
επαναπείθεσαι
παραπείθεσαι
καταπείθεσαι
μεταπείθεσαι
επιτίθεσαι
εκτίθεσαι
νιώθεσαι
κλώθεσαι
ξανακλώθεσαι
επικλώθεσαι
ψιλοκλώθεσαι
αποκλώθεσαι
πλέκεσαι
διαπλέκεσαι
αναπλέκεσαι
ξαναπλέκεσαι
ξεπλέκεσαι
περιπλέκεσαι
μπλέκεσαι
εμπλέκεσαι
ξεμπλέκεσαι
απεμπλέκεσαι
συμπλέκεσαι
αποσυμπλέκεσαι
αποπλέκεσαι
χρυσοπλέκεσαι
στέκεσαι
ξαναστέκεσαι
παραστέκεσαι
συμπαραστέκεσαι
ματαστέκεσαι
αντιστέκεσαι
στραβοστέκεσαι
αργοστέκεσαι
καλοστέκεσαι
κοντοστέκεσαι
πολυστέκεσαι
τήκεσαι
κατατήκεσαι
συντήκεσαι
έλκεσαι
αλληλέλκεσαι
παρέλκεσαι
διδάσκεσαι
συνδιδάσκεσαι
αρέσκεσαι
αναμιμνήσκεσαι
υπομιμνήσκεσαι
αναλίσκεσαι
καταναλίσκεσαι
βρίσκεσαι
ξαναβρίσκεσαι
παραβρίσκεσαι
ματαβρίσκεσαι
καλοβρίσκεσαι
πρωτοβρίσκεσαι
πολυβρίσκεσαι
ευρίσκεσαι
ανευρίσκεσαι
επανευρίσκεσαι
συνευρίσκεσαι
εξευρίσκεσαι
παρευρίσκεσαι
εφευρίσκεσαι
διαγιγνώσκεσαι
αναγιγνώσκεσαι
προγιγνώσκεσαι
διώκεσαι
καταδιώκεσαι
επιδιώκεσαι
εκδιώκεσαι
συνδιώκεσαι
αλληλοδιώκεσαι
αποδιώκεσαι
οφείλεσαι
αντοφείλεσαι
βάλλεσαι
διαβάλλεσαι
αναβάλλεσαι
παραβάλλεσαι
αντιπαραβάλλεσαι
καταβάλλεσαι
αντικαταβάλλεσαι
προκαταβάλλεσαι
μεταβάλλεσαι
επιβάλλεσαι
συνεπιβάλλεσαι
προεπιβάλλεσαι
αυτοεπιβάλλεσαι
περιβάλλεσαι
αντιβάλλεσαι
εκβάλλεσαι
προεκβάλλεσαι
παρεμβάλλεσαι
συμβάλλεσαι
αδικοβάλλεσαι
πανικοβάλλεσαι
αποβάλλεσαι
συναποβάλλεσαι
υποβάλλεσαι
αυθυποβάλλεσαι
επανυποβάλλεσαι
συνυποβάλλεσαι
προσυποβάλλεσαι
προϋποβάλλεσαι
προβάλλεσαι
αντιπροβάλλεσαι
πρωτοπροβάλλεσαι
υπερβάλλεσαι
προσβάλλεσαι
αγάλλεσαι
πάλλεσαι
αναπάλλεσαι
σφάλλεσαι
ψάλλεσαι
υποψάλλεσαι
αγγέλλεσαι
διαγγέλλεσαι
αναγγέλλεσαι
προαναγγέλλεσαι
εξαγγέλλεσαι
προεξαγγέλλεσαι
προαγγέλλεσαι
απαγγέλλεσαι
επαγγέλλεσαι
παραγγέλλεσαι
αντιπαραγγέλλεσαι
προπαραγγέλλεσαι
καταγγέλλεσαι
αντικαταγγέλλεσαι
αλληλοκαταγγέλλεσαι
εντέλλεσαι
στέλλεσαι
διαστέλλεσαι
αντιδιαστέλλεσαι
αναστέλλεσαι
καταστέλλεσαι
επιστέλλεσαι
αντεπιστέλλεσαι
περιστέλλεσαι
αποστέλλεσαι
συναποστέλλεσαι
εξαποστέλλεσαι
προαποστέλλεσαι
ανταποστέλλεσαι
υποστέλλεσαι
συστέλλεσαι
ποικίλλεσαι
διαποικίλλεσαι
καταποικίλλεσαι
ναυτίλλεσαι
βούλεσαι
νέμεσαι
διανέμεσαι
αναδιανέμεσαι
κατανέμεσαι
ανακατανέμεσαι
απονέμεσαι
προσαπονέμεσαι
κρέμεσαι
λαμβάνεσαι
διαλαμβάνεσαι
προδιαλαμβάνεσαι
αναλαμβάνεσαι
επαναλαμβάνεσαι
παραλαμβάνεσαι
συμπαραλαμβάνεσαι
καταλαμβάνεσαι
ανακαταλαμβάνεσαι
προκαταλαμβάνεσαι
επιλαμβάνεσαι
περιλαμβάνεσαι
εμπεριλαμβάνεσαι
συμπεριλαμβάνεσαι
αντιλαμβάνεσαι
εκλαμβάνεσαι
συλλαμβάνεσαι
προσυλλαμβάνεσαι
υπολαμβάνεσαι
προλαμβάνεσαι
προσλαμβάνεσαι
επαναπροσλαμβάνεσαι
κακοβάνεσαι
βγάνεσαι
ξεβγάνεσαι
αποβγάνεσαι
συνιζάνεσαι
λανθάνεσαι
διαλανθάνεσαι
επιλανθάνεσαι
καταμανθάνεσαι
αισθάνεσαι
διαισθάνεσαι
συναισθάνεσαι
προαισθάνεσαι
πρωτοαισθάνεσαι
απεχθάνεσαι
ξαναφκιάνεσαι
καλοφκιάνεσαι
πιάνεσαι
αναπιάνεσαι
ξαναπιάνεσαι
παραπιάνεσαι
καταπιάνεσαι
ματαπιάνεσαι
ξεπιάνεσαι
κακοπιάνεσαι
μεγαλοπιάνεσαι
παραμεγαλοπιάνεσαι
καλοπιάνεσαι
ψηλοπιάνεσαι
αχαμνοπιάνεσαι
ακροπιάνεσαι
αρχοντοπιάνεσαι
πρωτοπιάνεσαι
καρφοπιάνεσαι
ψυχοπιάνεσαι
φτιάνεσαι
κακοφτιάνεσαι
καλοφτιάνεσαι
αποφτιάνεσαι
μισοφτιάνεσαι
κουτσοφτιάνεσαι
ψευτοφτιάνεσαι
δαγκάνεσαι
κρυφοδαγκάνεσαι
πρωτοκάνεσαι
αυξάνεσαι
συναυξάνεσαι
επαυξάνεσαι
προσεπαυξάνεσαι
υπεραυξάνεσαι
προσαυξάνεσαι
σπάνεσαι
παριστάνεσαι
αναπαριστάνεσαι
χάνεσαι
ξαναχάνεσαι
παραχάνεσαι
επιτυγχάνεσαι
ξεχάνεσαι
αποξεχάνεσαι
αδικοχάνεσαι
αποχάνεσαι
αποσβένεσαι
δένεσαι
ξαναδένεσαι
επαναδένεσαι
ξεδένεσαι
επιδένεσαι
περιδένεσαι
κακοδένεσαι
καλοδένεσαι
αφαλοδένεσαι
αρμοδένεσαι
αποδένεσαι
κομποδένεσαι
γεροδένεσαι
σιδεροδένεσαι
σταυροδένεσαι
αλυσοδένεσαι
χρυσοδένεσαι
χαρτοδένεσαι
σφιχτοδένεσαι
προσδένεσαι
ζένεσαι
πλένεσαι
ξαναπλένεσαι
ξεπλένεσαι
κακοπλένεσαι
μοσκοπλένεσαι
καλοπλένεσαι
αποπλένεσαι
μοσχοπλένεσαι
αναμένεσαι
υπομένεσαι
πένεσαι
αποκρένεσαι
παραψένεσαι
σβήνεσαι
ξανασβήνεσαι
κατασβήνεσαι
σιγοσβήνεσαι
αποσβήνεσαι
μισοσβήνεσαι
στήνεσαι
ξαναστήνεσαι
ξεστήνεσαι
συστήνεσαι
ανασυστήνεσαι
κακοσυστήνεσαι
καλοσυστήνεσαι
αυτοσυστήνεσαι
αφήνεσαι
ξαναφήνεσαι
ψήνεσαι
ξαναψήνεσαι
παραψήνεσαι
σιγοψήνεσαι
ηλιοψήνεσαι
κακοψήνεσαι
καλοψήνεσαι
ξεροψήνεσαι
μισοψήνεσαι
πρααίνεσαι
ξαναδιαβαίνεσαι
επαναλαβαίνεσαι
παραλαβαίνεσαι
καταλαβαίνεσαι
στραβοκαταλαβαίνεσαι
καλοκαταλαβαίνεσαι
αλληλοκαταλαβαίνεσαι
κουτσοκαταλαβαίνεσαι
πολυκαταλαβαίνεσαι
υπερβαίνεσαι
βουβαίνεσαι
ξεβουβαίνεσαι
αποβουβαίνεσαι
βωβαίνεσαι
μουγγαίνεσαι
εξοιδαίνεσαι
φαρδαίνεσαι
βυζαίνεσαι
μαθαίνεσαι
παθαίνεσαι
εξυγιαίνεσαι
λειαίνεσαι
προλειαίνεσαι
μιαίνεσαι
κουτιαίνεσαι
αποξεκουτιαίνεσαι
αποκουτιαίνεσαι
βασκαίνεσαι
λευκαίνεσαι
διαλευκαίνεσαι
καταλευκαίνεσαι
γλυκαίνεσαι
τρελαίνεσαι
ξετρελαίνεσαι
αποτρελαίνεσαι
κοιλαίνεσαι
ζουρλαίνεσαι
αποζουρλαίνεσαι
μουρλαίνεσαι
ξεμουρλαίνεσαι
απομουρλαίνεσαι
κουζουλαίνεσαι
κουλαίνεσαι
λωλαίνεσαι
παραλωλαίνεσαι
απολωλαίνεσαι
μαίνεσαι
σημαίνεσαι
επισημαίνεσαι
χαρτοσημαίνεσαι
εκμαίνεσαι
θερμαίνεσαι
αναθερμαίνεσαι
παραθερμαίνεσαι
αποθερμαίνεσαι
υποθερμαίνεσαι
προθερμαίνεσαι
αυτοθερμαίνεσαι
υπερθερμαίνεσαι
κυμαίνεσαι
διακυμαίνεσαι
λυμαίνεσαι
καταλυμαίνεσαι
απολυμαίνεσαι
απισχναίνεσαι
ξαίνεσαι
λιπαίνεσαι
απολιπαίνεσαι
προλιπαίνεσαι
αυτολιπαίνεσαι
ρυπαίνεσαι
καταρρυπαίνεσαι
απορρυπαίνεσαι
μαραίνεσαι
καταμαραίνεσαι
σιγομαραίνεσαι
απομαραίνεσαι
ψυχομαραίνεσαι
υγραίνεσαι
διυγραίνεσαι
ξεραίνεσαι
καταξεραίνεσαι
αποξεραίνεσαι
μισοξεραίνεσαι
συμπεραίνεσαι
δυσχεραίνεσαι
ξηραίνεσαι
καταξηραίνεσαι
αποξηραίνεσαι
ερυθραίνεσαι
πικραίνεσαι
παραπικραίνεσαι
καταπικραίνεσαι
πολυπικραίνεσαι
οσφραίνεσαι
ευφραίνεσαι
ψυχραίνεσαι
ωχραίνεσαι
μωραίνεσαι
ξαναμωραίνεσαι
ξεμωραίνεσαι
απομωραίνεσαι
κουτσαίνεσαι
αποκουτσαίνεσαι
αρταίνεσαι
χορταίνεσαι
νεκρανασταίνεσαι
εγκατασταίνεσαι
ζεσταίνεσαι
ξαναζεσταίνεσαι
παραζεσταίνεσαι
μισοζεσταίνεσαι
κακοσυσταίνεσαι
αυτοσυσταίνεσαι
αποκουταίνεσαι
φαίνεσαι
διαφαίνεσαι
ξαναφαίνεσαι
παραφαίνεσαι
ματαφαίνεσαι
επιφαίνεσαι
εμφαίνεσαι
βαριοφαίνεσαι
αγριοφαίνεσαι
καλοφαίνεσαι
ξενοφαίνεσαι
αχνοφαίνεσαι
αποφαίνεσαι
προαποφαίνεσαι
μικροφαίνεσαι
αγουροφαίνεσαι
μισοφαίνεσαι
πρωτοφαίνεσαι
υφαίνεσαι
πολυφαίνεσαι
συνυφαίνεσαι
εξυφαίνεσαι
κουφαίνεσαι
ξεκουφαίνεσαι
αποκουφαίνεσαι
παρυφαίνεσαι
σιχαίνεσαι
αποσιχαίνεσαι
συχαίνεσαι
γίνεσαι
ξαναγίνεσαι
παραγίνεσαι
καταγίνεσαι
ματαγίνεσαι
ξεγίνεσαι
καλογίνεσαι
απογίνεσαι
πρωτογίνεσαι
προσγίνεσαι
δίνεσαι
ξαναδίνεσαι
παραδίνεσαι
καταδίνεσαι
ματαδίνεσαι
λογοδίνεσαι
προδίνεσαι
πολυδίνεσαι
κλείνεσαι
ξανακλείνεσαι
περικλείνεσαι
ανοιγοκλείνεσαι
τείνεσαι
διατείνεσαι
επιτείνεσαι
προεκτείνεσαι
επεκτείνεσαι
υπερεκτείνεσαι
προεντείνεσαι
αποτείνεσαι
ξαναπροτείνεσαι
αντιπροτείνεσαι
αυτοπροτείνεσαι
πρωτοπροτείνεσαι
υπερτείνεσαι
κλίνεσαι
ανακλίνεσαι
κατακλίνεσαι
εγκλίνεσαι
υποκλίνεσαι
προκλίνεσαι
πίνεσαι
πολυπίνεσαι
κρίνεσαι
διακρίνεσαι
ξεδιακρίνεσαι
ανακρίνεσαι
προανακρίνεσαι
επανακρίνεσαι
κατακρίνεσαι
εγκρίνεσαι
προεγκρίνεσαι
συγκρίνεσαι
επικρίνεσαι
αλληλεπικρίνεσαι
εκκρίνεσαι
απεκκρίνεσαι
υπερεκκρίνεσαι
λογοκρίνεσαι
αυτολογοκρίνεσαι
αδικοκρίνεσαι
καλοκρίνεσαι
αποκρίνεσαι
γλυκαποκρίνεσαι
δευτεραποκρίνεσαι
ανταποκρίνεσαι
υποκρίνεσαι
αλληλοϋποκρίνεσαι
προκρίνεσαι
πραΰνεσαι
καταπραΰνεσαι
παραγγέλνεσαι
ξεπαραγγέλνεσαι
στέλνεσαι
ξαναστέλνεσαι
διαολοστέλνεσαι
αποστέλνεσαι
ξαποστέλνεσαι
ψέλνεσαι
σιγοψέλνεσαι
τέμνεσαι
διατέμνεσαι
ανατέμνεσαι
κατατέμνεσαι
περιτέμνεσαι
εκτέμνεσαι
συντέμνεσαι
αποτέμνεσαι
δέρνεσαι
ξαναδέρνεσαι
παραδέρνεσαι
γδέρνεσαι
ξεγδέρνεσαι
απογδέρνεσαι
στηθοδέρνεσαι
αγριοδέρνεσαι
αλληλοδέρνεσαι
ανεμοδέρνεσαι
αστραποδέρνεσαι
αεροδέρνεσαι
φτεροδέρνεσαι
θαλασσοδέρνεσαι
κυματοδέρνεσαι
κλαψοδέρνεσαι
παρκέρνεσαι
λασκέρνεσαι
σπέρνεσαι
αποσπέρνεσαι
σέρνεσαι
ανασέρνεσαι
παρασέρνεσαι
ξεσέρνεσαι
αργοσέρνεσαι
γοργοσέρνεσαι
φιδοσέρνεσαι
κωλοσέρνεσαι
χαμοσέρνεσαι
αεροσέρνεσαι
πισωσέρνεσαι
τρατέρνεσαι
κουμαντέρνεσαι
παραφέρνεσαι
καλοκαταφέρνεσαι
πολυκαταφέρνεσαι
μεταφέρνεσαι
συνεφέρνεσαι
αγριοφέρνεσαι
κακοφέρνεσαι
καλοφέρνεσαι
παίρνεσαι
ξαναπαίρνεσαι
παραπαίρνεσαι
ματαπαίρνεσαι
συνεπαίρνεσαι
κακοπαίρνεσαι
αποπαίρνεσαι
πρωτοπαίρνεσαι
κρυφοπαίρνεσαι
σούρνεσαι
σύρνεσαι
φκιάχνεσαι
σιάχνεσαι
φτιάχνεσαι
ξαναφτιάχνεσαι
μισοφτιάχνεσαι
κουτσοφτιάχνεσαι
ψευτοφτιάχνεσαι
αρπάχνεσαι
αδράχνεσαι
περιαδράχνεσαι
ψάχνεσαι
μπήχνεσαι
δείχνεσαι
αναδείχνεσαι
ξαναδείχνεσαι
επιδείχνεσαι
δακτυλοδείχνεσαι
αποδείχνεσαι
ρίχνεσαι
ξαναρίχνεσαι
παραρίχνεσαι
ματαρίχνεσαι
απορίχνεσαι
κηρύχνεσαι
διώχνεσαι
κακοδιώχνεσαι
αποδιώχνεσαι
μουλώχνεσαι
στριμώχνεσαι
παραστριμώχνεσαι
σπρώχνεσαι
ξανασπρώχνεσαι
απελαύνεσαι
δύνεσαι
βραδύνεσαι
επιβραδύνεσαι
γδύνεσαι
καλογδύνεσαι
ηδύνεσαι
εκβαθύνεσαι
εμβαθύνεσαι
μεγεθύνεσαι
πληθύνεσαι
ευθύνεσαι
διευθύνεσαι
συνδιευθύνεσαι
συνευθύνεσαι
απευθύνεσαι
κατευθύνεσαι
τηλεκατευθύνεσαι
μαλακύνεσαι
μηκύνεσαι
επιμηκύνεσαι
λύνεσαι
μεγαλύνεσαι
ξεδιαλύνεσαι
ομαλύνεσαι
εξομαλύνεσαι
ξαναλύνεσαι
απαλύνεσαι
αμβλύνεσαι
απαμβλύνεσαι
εκθηλύνεσαι
ευκολύνεσαι
διευκολύνεσαι
μολύνεσαι
αναμολύνεσαι
καταμολύνεσαι
πλύνεσαι
ξεπλύνεσαι
εκπλύνεσαι
αποπλύνεσαι
αμύνεσαι
αυτοαμύνεσαι
υπεραμύνεσαι
ανταμύνεσαι
σεμνύνεσαι
ξύνεσαι
οξύνεσαι
παροξύνεσαι
προπαροξύνεσαι
βαρύνεσαι
επιβαρύνεσαι
υπερεπιβαρύνεσαι
φαιδρύνεσαι
σκληρύνεσαι
αποσκληρύνεσαι
μακρύνεσαι
παραμακρύνεσαι
ξεμακρύνεσαι
απομακρύνεσαι
μικρύνεσαι
σμικρύνεσαι
λαμπρύνεσαι
ενθαρρύνεσαι
αποθαρρύνεσαι
παροτρύνεσαι
συμπαροτρύνεσαι
αλληλοπαροτρύνεσαι
ευρύνεσαι
διευρύνεσαι
ανευρύνεσαι
ελαφρύνεσαι
δασύνεσαι
παραθρασύνεσαι
αποθρασύνεσαι
πλατύνεσαι
διαπλατύνεσαι
εκπλατύνεσαι
κρατύνεσαι
ντύνεσαι
ξεντύνεσαι
στραβοντύνεσαι
ακριβοντύνεσαι
καλοντύνεσαι
προστυχοντύνεσαι
φτωχοντύνεσαι
κομψοντύνεσαι
λεπτύνεσαι
εκλεπτύνεσαι
απολεπτύνεσαι
χύνεσαι
διαχύνεσαι
βραχύνεσαι
επιβραχύνεσαι
τραχύνεσαι
εκτραχύνεσαι
αποτραχύνεσαι
επιταχύνεσαι
ξεχύνεσαι
επιχύνεσαι
περιχύνεσαι
εκχύνεσαι
αποχύνεσαι
αστραποχύνεσαι
πρωτοχύνεσαι
αισχύνεσαι
καταισχύνεσαι
ζαβώνεσαι
λαβώνεσαι
παλαβώνεσαι
σκλαβώνεσαι
ξεσκλαβώνεσαι
στραβώνεσαι
ξεστραβώνεσαι
αποστραβώνεσαι
μισοστραβώνεσαι
διακριβώνεσαι
εξακριβώνεσαι
απακριβώνεσαι
στιλβώνεσαι
αποστιλβώνεσαι
θρομβώνεσαι
κολοβώνεσαι
χαλυβώνεσαι
επιχαλυβώνεσαι
μολυβώνεσαι
φαγώνεσαι
αλληλοφαγώνεσαι
μαγγώνεσαι
πληγώνεσαι
καταπληγώνεσαι
αδικοπληγώνεσαι
λιγώνεσαι
καλιγώνεσαι
αναλιγώνεσαι
ξελιγώνεσαι
ριγώνεσαι
μαστιγώνεσαι
φλογώνεσαι
οργώνεσαι
ξανακαινουργώνεσαι
πυργώνεσαι
ξαναζυγώνεσαι
ματαζυγώνεσαι
σιγοζυγώνεσαι
αποζυγώνεσαι
λαδώνεσαι
κλαδώνεσαι
διακλαδώνεσαι
ανακλαδώνεσαι
ραβδώνεσαι
χαλυβδώνεσαι
μολυβδώνεσαι
επιμολυβδώνεσαι
λιγδώνεσαι
ξελιγδώνεσαι
επιπεδώνεσαι
εμπεδώνεσαι
ισοπεδώνεσαι
κρασπεδώνεσαι
βιδώνεσαι
ξεβιδώνεσαι
καλοβιδώνεσαι
κλειδώνεσαι
ξανακλειδώνεσαι
ξεκλειδώνεσαι
καλοκλειδώνεσαι
διπλοκλειδώνεσαι
αμπαροκλειδώνεσαι
σφιχτοκλειδώνεσαι
οξειδώνεσαι
αποξειδώνεσαι
ψαλιδώνεσαι
σελιδώνεσαι
ανασελιδώνεσαι
κηλιδώνεσαι
κιγκλιδώνεσαι
δαχτυλιδώνεσαι
σανιδώνεσαι
ξεσανιδώνεσαι
επισανιδώνεσαι
κρηπιδώνεσαι
σμυριδώνεσαι
φκιασιδώνεσαι
φτιασιδώνεσαι
τσιτσιδώνεσαι
ρυτιδώνεσαι
σταφιδώνεσαι
αψιδώνεσαι
κυλινδώνεσαι
προβοδώνεσαι
ευοδώνεσαι
κατευοδώνεσαι
κορδώνεσαι
παρακορδώνεσαι
καρυδώνεσαι
θεώνεσαι
ξεθεώνεσαι
αποθεώνεσαι
εξιλεώνεσαι
ανανεώνεσαι
στερεώνεσαι
αποστερεώνεσαι
χρεώνεσαι
καταχρεώνεσαι
ξεχρεώνεσαι
υποχρεώνεσαι
καθυποχρεώνεσαι
καταϋποχρεώνεσαι
πιστοχρεώνεσαι
υπερχρεώνεσαι
συνοστεώνεσαι
αποστεώνεσαι
ζώνεσαι
γαζώνεσαι
ψιλογαζώνεσαι
γκαζώνεσαι
μαζώνεσαι
αναμαζώνεσαι
ξαναμαζώνεσαι
περιμαζώνεσαι
συμμαζώνεσαι
αδικομαζώνεσαι
απομαζώνεσαι
μπαζώνεσαι
καρπαζώνεσαι
μαραζώνεσαι
ξεζώνεσαι
τραπεζώνεσαι
κορνιζώνεσαι
ριζώνεσαι
ξεριζώνεσαι
περιζώνεσαι
εκριζώνεσαι
φιδοζώνεσαι
αποζώνεσαι
αρματοζώνεσαι
γαντζώνεσαι
ξεγαντζώνεσαι
μουντζώνεσαι
μουτζώνεσαι
ψαθώνεσαι
ξεστηθώνεσαι
απολιθώνεσαι
απιθώνεσαι
ορθώνεσαι
διορθώνεσαι
ξαναδιορθώνεσαι
επαναδιορθώνεσαι
επιδιορθώνεσαι
ανορθώνεσαι
επανορθώνεσαι
παλινορθώνεσαι
κατορθώνεσαι
μισθώνεσαι
αναμισθώνεσαι
μεταμισθώνεσαι
εκμισθώνεσαι
υπεκμισθώνεσαι
υπομισθώνεσαι
προμισθώνεσαι
βεβαιώνεσαι
διαβεβαιώνεσαι
επαναβεβαιώνεσαι
επιβεβαιώνεσαι
προβεβαιώνεσαι
προσβεβαιώνεσαι
δικαιώνεσαι
αυτοδικαιώνεσαι
παλαιώνεσαι
αναπαλαιώνεσαι
ανακεφαλαιώνεσαι
συγκεφαλαιώνεσαι
αραιώνεσαι
εδραιώνεσαι
ακεραιώνεσαι
περαιώνεσαι
διεκπεραιώνεσαι
ματαιώνεσαι
κραταιώνεσαι
απαρχαιώνεσαι
βιώνεσαι
παγιώνεσαι
ξανακαινουργιώνεσαι
ξαναγκαρδιώνεσαι
εγκαρδιώνεσαι
αποκαρδιώνεσαι
καλωδιώνεσαι
γειώνεσαι
απογειώνεσαι
προσγειώνεσαι
οικειώνεσαι
εξοικειώνεσαι
προσοικειώνεσαι
τελειώνεσαι
αποτελειώνεσαι
ψευτοτελειώνεσαι
μειώνεσαι
σημειώνεσαι
επισημειώνεσαι
υποσημειώνεσαι
προσημειώνεσαι
αυξομειώνεσαι
απομειώνεσαι
εξαχρειώνεσαι
στοιχειώνεσαι
μεταστοιχειώνεσαι
εναρχειώνεσαι
ξεκακιώνεσαι
δικιώνεσαι
ηλικιώνεσαι
ενηλικιώνεσαι
φασκιώνεσαι
ξεφασκιώνεσαι
λιώνεσαι
αναλιώνεσαι
παλιώνεσαι
σαλιώνεσαι
θεμελιώνεσαι
αναθεμελιώνεσαι
ξεθεμελιώνεσαι
εκθεμελιώνεσαι
καλοθεμελιώνεσαι
διπλοθεμελιώνεσαι
αποθεμελιώνεσαι
υποθεμελιώνεσαι
σπηλιώνεσαι
εξαθλιώνεσαι
απαθλιώνεσαι
φιλιώνεσαι
συμφιλιώνεσαι
απολιώνεσαι
μισολιώνεσαι
κοχλιώνεσαι
αποκοχλιώνεσαι
ζημιώνεσαι
αποζημιώνεσαι
επικονιώνεσαι
αξιώνεσαι
απαξιώνεσαι
καταξιώνεσαι
δεξιώνεσαι
αλλοιώνεσαι
εξαλλοιώνεσαι
αποφλοιώνεσαι
ομοιώνεσαι
εξομοιώνεσαι
παρομοιώνεσαι
προσομοιώνεσαι
αφομοιώνεσαι
τετοιώνεσαι
αποτετοιώνεσαι
εξαγριώνεσαι
απαγριώνεσαι
εξαεριώνεσαι
στεριώνεσαι
παστεριώνεσαι
αποθηριώνεσαι
τεκμηριώνεσαι
αλλοτριώνεσαι
απαλλοτριώνεσαι
αροτριώνεσαι
χλωριώνεσαι
φαντασιώνεσαι
ισιώνεσαι
πλαισιώνεσαι
καθοσιώνεσαι
αφοσιώνεσαι
μεταρσιώνεσαι
μετουσιώνεσαι
βελτιώνεσαι
αποδελτιώνεσαι
εναντιώνεσαι
οριζοντιώνεσαι
αρτιώνεσαι
μαλθακώνεσαι
θεριακώνεσαι
τσαλακώνεσαι
κατατσαλακώνεσαι
ξετσαλακώνεσαι
ζαβλακώνεσαι
αποβλακώνεσαι
πλακώνεσαι
καταπλακώνεσαι
ξεπλακώνεσαι
ψυχοπλακώνεσαι
αυλακώνεσαι
διαυλακώνεσαι
θυλακώνεσαι
ενθυλακώνεσαι
καμακώνεσαι
κλιμακώνεσαι
αποκλιμακώνεσαι
φαρμακώνεσαι
καταφαρμακώνεσαι
καπακώνεσαι
ξεκαπακώνεσαι
κατραπακώνεσαι
βαρακώνεσαι
χαρακώνεσαι
περιχαρακώνεσαι
βρακώνεσαι
ξεβρακώνεσαι
μερακώνεσαι
ανθρακώνεσαι
ενανθρακώνεσαι
απανθρακώνεσαι
καταρρακώνεσαι
τσακώνεσαι
χαντακώνεσαι
αλληλοχαντακώνεσαι
δαγκώνεσαι
μαγκώνεσαι
ζαλιγκώνεσαι
ογκώνεσαι
διογκώνεσαι
υπερδιογκώνεσαι
ξελογκώνεσαι
εξογκώνεσαι
υπερεξογκώνεσαι
σηκώνεσαι
ανασηκώνεσαι
ξανασηκώνεσαι
ματασηκώνεσαι
ξεσηκώνεσαι
αντισηκώνεσαι
καλοσηκώνεσαι
προσηκώνεσαι
μισοσηκώνεσαι
πολυσηκώνεσαι
απογυναικώνεσαι
καζικώνεσαι
ζαλικώνεσαι
σταλικώνεσαι
χαλικώνεσαι
ξεχαλικώνεσαι
επιχαλικώνεσαι
χαρτζιλικώνεσαι
βερνικώνεσαι
καρικώνεσαι
πατικώνεσαι
ξεπατικώνεσαι
ξενηστικώνεσαι
επιχαλκώνεσαι
αποχαλκώνεσαι
εξελκώνεσαι
ναρκώνεσαι
αποναρκώνεσαι
σαρκώνεσαι
ενσαρκώνεσαι
μετενσαρκώνεσαι
αποσαρκώνεσαι
υπερσαρκώνεσαι
ξεσβερκώνεσαι
βουρκώνεσαι
φουσκώνεσαι
παραφουσκώνεσαι
ξεφουσκώνεσαι
θηλυκώνεσαι
ξεθηλυκώνεσαι
καβουκώνεσαι
παλουκώνεσαι
ξεπαλουκώνεσαι
μπουκώνεσαι
ξεμπουκώνεσαι
πλατσουκώνεσαι
ματσουκώνεσαι
αλώνεσαι
χαρβαλώνεσαι
ξεχαρβαλώνεσαι
αποχαρβαλώνεσαι
ζαλώνεσαι
ξεζαλώνεσαι
μουντζαλώνεσαι
μουτζαλώνεσαι
εμφιαλώνεσαι
σκαλώνεσαι
ξεσκαλώνεσαι
ψευτομαλώνεσαι
αναλώνεσαι
καταναλώνεσαι
μπαλώνεσαι
χιλιομπαλώνεσαι
ξεσαλώνεσαι
πασσαλώνεσαι
ατσαλώνεσαι
πεταλώνεσαι
ξεπεταλώνεσαι
εκπεταλώνεσαι
μανταλώνεσαι
ξεμανταλώνεσαι
κλειδομανταλώνεσαι
διπλομανταλώνεσαι
σφιχτομανταλώνεσαι
εφυαλώνεσαι
σκαρφαλώνεσαι
διχαλώνεσαι
ταβλώνεσαι
στρεβλώνεσαι
διαστρεβλώνεσαι
αποστρεβλώνεσαι
φραγγελώνεσαι
μαργελώνεσαι
μπουγελώνεσαι
φακελώνεσαι
σφακελώνεσαι
καγκελώνεσαι
νικελώνεσαι
επινικελώνεσαι
ανασκελώνεσαι
φασκελώνεσαι
μελώνεσαι
καπελώνεσαι
ξεκαπελώνεσαι
σελώνεσαι
ξεσελώνεσαι
καλοσελώνεσαι
αποσελώνεσαι
βεβηλώνεσαι
δηλώνεσαι
διαδηλώνεσαι
εκδηλώνεσαι
υποδηλώνεσαι
αυτοδηλώνεσαι
καθηλώνεσαι
αποκαθηλώνεσαι
χαμηλώνεσαι
ξηλώνεσαι
παραξηλώνεσαι
αποξηλώνεσαι
προσηλώνεσαι
αναστηλώνεσαι
πεδιλώνεσαι
ξεχειλώνεσαι
μπιμπιλώνεσαι
σπιλώνεσαι
κατασπιλώνεσαι
φιτιλώνεσαι
μαντιλώνεσαι
αποψιλώνεσαι
μερακλώνεσαι
πεδικλώνεσαι
περδικλώνεσαι
κυκλώνεσαι
ανακυκλώνεσαι
περικυκλώνεσαι
βραχυκυκλώνεσαι
πεδουκλώνεσαι
περδουκλώνεσαι
μπουρδουκλώνεσαι
επιμεταλλώνεσαι
κρυσταλλώνεσαι
αποκρυσταλλώνεσαι
αποσβολώνεσαι
δολώνεσαι
θολώνεσαι
αποθολώνεσαι
πολώνεσαι
χολώνεσαι
απλώνεσαι
ξαναπλώνεσαι
ξαπλώνεσαι
παραξαπλώνεσαι
εξαπλώνεσαι
πρωτοαπλώνεσαι
ματαπλώνεσαι
πρωταπλώνεσαι
διπλώνεσαι
αναδιπλώνεσαι
ξαναδιπλώνεσαι
επαναδιπλώνεσαι
ξεδιπλώνεσαι
κακοδιπλώνεσαι
καλοδιπλώνεσαι
αποδιπλώνεσαι
επιπλώνεσαι
τριπλώνεσαι
τουρλώνεσαι
ναυλώνεσαι
εκναυλώνεσαι
υποναυλώνεσαι
αποστρογγυλώνεσαι
αγκυλώνεσαι
αποξυλώνεσαι
βουλώνεσαι
ξεβουλώνεσαι
δουλώνεσαι
υποδουλώνεσαι
καθυποδουλώνεσαι
βαθουλώνεσαι
κουκουλώνεσαι
ξεκουκουλώνεσαι
μουλώνεσαι
επουλώνεσαι
τρουλώνεσαι
καμπυλώνεσαι
τυλώνεσαι
στυλώνεσαι
διαστυλώνεσαι
αναστυλώνεσαι
ξεστυλώνεσαι
αντιστυλώνεσαι
υποστυλώνεσαι
τυφλώνεσαι
εκτυφλώνεσαι
αποτυφλώνεσαι
μισοτυφλώνεσαι
ξεκωλώνεσαι
εξαϋλώνεσαι
καμώνεσαι
αποκαμώνεσαι
ψευτοκαμώνεσαι
καλαμώνεσαι
εκκαλαμώνεσαι
δυναμώνεσαι
ενδυναμώνεσαι
αποδυναμώνεσαι
κατραμώνεσαι
βαλσαμώνεσαι
μπαλσαμώνεσαι
ανταμώνεσαι
ξανανταμώνεσαι
συνανταμώνεσαι
συχνοανταμώνεσαι
ερημώνεσαι
εξερημώνεσαι
απερημώνεσαι
κατερημώνεσαι
ασημώνεσαι
στριμώνεσαι
σιμώνεσαι
ατιμώνεσαι
φιμώνεσαι
γομώνεσαι
αναγομώνεσαι
γιομώνεσαι
φλομώνεσαι
στομώνεσαι
αναστομώνεσαι
αποστομώνεσαι
πεισμώνεσαι
ζυμώνεσαι
αναζυμώνεσαι
ξαναζυμώνεσαι
καλοζυμώνεσαι
αποζυμώνεσαι
κρυφοθυμώνεσαι
εκχυμώνεσαι
αποχυμώνεσαι
ψωμώνεσαι
σαβανώνεσαι
ταβανώνεσαι
νταβανώνεσαι
γανώνεσαι
στεγανώνεσαι
σπαργανώνεσαι
αποσπαργανώνεσαι
οργανώνεσαι
διοργανώνεσαι
αναδιοργανώνεσαι
επαναδιοργανώνεσαι
αποδιοργανώνεσαι
ενοργανώνεσαι
μελανώνεσαι
καταμελανώνεσαι
διατρανώνεσαι
αποτετανώνεσαι
στεφανώνεσαι
ξαναστεφανώνεσαι
ανθοστεφανώνεσαι
δαφνοστεφανώνεσαι
μικροστεφανώνεσαι
στεγνώνεσαι
αποστεγνώνεσαι
ενώνεσαι
ξαναενώνεσαι
εξουθενώνεσαι
κενώνεσαι
εκκενώνεσαι
συνενώνεσαι
αποξενώνεσαι
προσσεληνώνεσαι
σωληνώνεσαι
διασωληνώνεσαι
αποσωληνώνεσαι
αποκτηνώνεσαι
σφηνώνεσαι
ξεσφηνώνεσαι
ενσφηνώνεσαι
αποσφηνώνεσαι
φλυκταινώνεσαι
επιδεινώνεσαι
ταπεινώνεσαι
αλληλοταπεινώνεσαι
αυτοταπεινώνεσαι
χαλινώνεσαι
ξεχαλινώνεσαι
σελοχαλινώνεσαι
αποχαλινώνεσαι
αποτοξινώνεσαι
διακοινώνεσαι
ανακοινώνεσαι
ρετσινώνεσαι
περτσινώνεσαι
επιπλατινώνεσαι
ρικνώνεσαι
συρρικνώνεσαι
τσικνώνεσαι
πυκνώνεσαι
συμπυκνώνεσαι
γυμνώνεσαι
καταγυμνώνεσαι
ξεγυμνώνεσαι
απογυμνώνεσαι
οξυγονώνεσαι
αποξυγονώνεσαι
μονώνεσαι
απομονώνεσαι
τονώνεσαι
εκτονώνεσαι
υπερτονώνεσαι
στιλπνώνεσαι
υπνώνεσαι
κεραυνώνεσαι
κατακεραυνώνεσαι
χαυνώνεσαι
αποχαυνώνεσαι
γραπώνεσαι
ταπώνεσαι
ξεταπώνεσαι
τσεπώνεσαι
ερειπώνεσαι
κατερειπώνεσαι
γριπώνεσαι
ξετσιπώνεσαι
κολπώνεσαι
ανακολπώνεσαι
εγκολπώνεσαι
θαμπώνεσαι
αποθαμπώνεσαι
κουμπώνεσαι
ξανακουμπώνεσαι
ξεκουμπώνεσαι
σταυροκουμπώνεσαι
ανασκουμπώνεσαι
στουμπώνεσαι
τροπώνεσαι
κατατροπώνεσαι
καρπώνεσαι
επικαρπώνεσαι
λασπώνεσαι
καταλασπώνεσαι
ξελασπώνεσαι
κουπώνεσαι
καλουπώνεσαι
ξεκαλουπώνεσαι
σουλουπώνεσαι
στουπώνεσαι
ξετρυπώνεσαι
τυπώνεσαι
διατυπώνεσαι
αναδιατυπώνεσαι
επαναδιατυπώνεσαι
ανατυπώνεσαι
ξανατυπώνεσαι
επανατυπώνεσαι
παρατυπώνεσαι
μετατυπώνεσαι
εκτυπώνεσαι
εντυπώνεσαι
στερεοτυπώνεσαι
κακοτυπώνεσαι
καλοτυπώνεσαι
αποτυπώνεσαι
υποτυπώνεσαι
προτυπώνεσαι
στυπώνεσαι
βαρβαρώνεσαι
εκβαρβαρώνεσαι
αποβαρβαρώνεσαι
ζευγαρώνεσαι
διπλοζευγαρώνεσαι
ζαρώνεσαι
καταζαρώνεσαι
ξεζαρώνεσαι
αποζαρώνεσαι
θηκαρώνεσαι
ξεθηκαρώνεσαι
ξεφηκαρώνεσαι
δοκαρώνεσαι
αποκαρώνεσαι
σκαρώνεσαι
ξεμασκαρώνεσαι
ξεφουκαρώνεσαι
χαλαρώνεσαι
γλαρώνεσαι
μπαγλαρώνεσαι
τελαρώνεσαι
μαξιλαρώνεσαι
διπλαρώνεσαι
καμαρώνεσαι
σαμαρώνεσαι
ξεσαμαρώνεσαι
μαρμαρώνεσαι
επιμαρμαρώνεσαι
χαλιναρώνεσαι
καπαρώνεσαι
αμπαρώνεσαι
κλειδαμπαρώνεσαι
διπλαμπαρώνεσαι
σαρώνεσαι
αποσαρώνεσαι
κατσαρώνεσαι
ξεκατσαρώνεσαι
συρταρώνεσαι
ασταρώνεσαι
ζαχαρώνεσαι
διαβρώνεσαι
σκεβρώνεσαι
αποσκεβρώνεσαι
ανδρώνεσαι
περιμανδρώνεσαι
επανδρώνεσαι
εξαερώνεσαι
σιδερώνεσαι
ξανασιδερώνεσαι
καλοσιδερώνεσαι
ελευθερώνεσαι
απελευθερώνεσαι
καθιερώνεσαι
αφιερώνεσαι
κερώνεσαι
λερώνεσαι
ξαναλερώνεσαι
καταλερώνεσαι
απολερώνεσαι
πλερώνεσαι
μερώνεσαι
ημερώνεσαι
ενημερώνεσαι
ξημερώνεσαι
εξημερώνεσαι
γλυκοξημερώνεσαι
καλοξημερώνεσαι
νυχτοξημερώνεσαι
νερώνεσαι
φανερώνεσαι
ξενερώνεσαι
πιπερώνεσαι
αλατοπιπερώνεσαι
εξουδετερώνεσαι
αλληλοεξουδετερώνεσαι
κασσιτερώνεσαι
επικασσιτερώνεσαι
αναπτερώνεσαι
αστερώνεσαι
προσαστερώνεσαι
λευτερώνεσαι
αναφτερώνεσαι
κληρώνεσαι
ολοκληρώνεσαι
αποκληρώνεσαι
πληρώνεσαι
αναπληρώνεσαι
ξεπληρώνεσαι
εκπληρώνεσαι
συμπληρώνεσαι
αλληλοσυμπληρώνεσαι
ακριβοπληρώνεσαι
χιλιοπληρώνεσαι
κακοπληρώνεσαι
καλοπληρώνεσαι
αποπληρώνεσαι
αδροπληρώνεσαι
προπληρώνεσαι
χρυσοπληρώνεσαι
βαραθρώνεσαι
καταβαραθρώνεσαι
σαθρώνεσαι
αποσαθρώνεσαι
αρθρώνεσαι
διαρθρώνεσαι
αναδιαρθρώνεσαι
αποδιαρθρώνεσαι
συναρθρώνεσαι
εξαρθρώνεσαι
συσφαιρώνεσαι
μαχαιρώνεσαι
συσπειρώνεσαι
στειρώνεσαι
αποστειρώνεσαι
υπεραποστειρώνεσαι
μπακιρώνεσαι
αποφαλακρώνεσαι
νεκρώνεσαι
απονεκρώνεσαι
πορώνεσαι
πετρώνεσαι
εκνιτρώνεσαι
αντρώνεσαι
μαντρώνεσαι
περιμαντρώνεσαι
δεντρώνεσαι
κεντρώνεσαι
συγκεντρώνεσαι
αποσυγκεντρώνεσαι
αυτοσυγκεντρώνεσαι
επικεντρώνεσαι
αποκεντρώνεσαι
στρώνεσαι
γκαστρώνεσαι
μπλαστρώνεσαι
εμπλαστρώνεσαι
ξαναστρώνεσαι
καταστρώνεσαι
ξεστρώνεσαι
ενορχηστρώνεσαι
αγκιστρώνεσαι
ξαγκιστρώνεσαι
απαγκιστρώνεσαι
καπιστρώνεσαι
ξεκαπιστρώνεσαι
επιστρώνεσαι
λιθοστρώνεσαι
ανθοστρώνεσαι
κακοστρώνεσαι
πλακοστρώνεσαι
χαλικοστρώνεσαι
καλοστρώνεσαι
στρογγυλοστρώνεσαι
χαμοστρώνεσαι
μαρμαροστρώνεσαι
ασφαλτοστρώνεσαι
τσιμεντοστρώνεσαι
λυτρώνεσαι
απολυτρώνεσαι
φυτρώνεσαι
αμαυρώνεσαι
σταυρώνεσαι
διασταυρώνεσαι
ξεσταυρώνεσαι
διπλοσταυρώνεσαι
συσταυρώνεσαι
αργυρώνεσαι
ψευδαργυρώνεσαι
εξαργυρώνεσαι
απαργυρώνεσαι
επαργυρώνεσαι
υδραργυρώνεσαι
εφυδραργυρώνεσαι
αλευρώνεσαι
απονευρώνεσαι
εκπαραθυρώνεσαι
κυρώνεσαι
ακυρώνεσαι
κατακυρώνεσαι
επικυρώνεσαι
προσεπικυρώνεσαι
προσκυρώνεσαι
μυρώνεσαι
σαβουρώνεσαι
ξεσαβουρώνεσαι
μουντζουρώνεσαι
καταμουντζουρώνεσαι
μουτζουρώνεσαι
μαγκουρώνεσαι
τσεκουρώνεσαι
ταμπουρώνεσαι
σουρώνεσαι
μαστουρώνεσαι
πυρώνεσαι
αναπυρώνεσαι
ξεπυρώνεσαι
αναζωπυρώνεσαι
βουτυρώνεσαι
αποβουτυρώνεσαι
γεφυρώνεσαι
οχυρώνεσαι
κατοχυρώνεσαι
αλαφρώνεσαι
ξαλαφρώνεσαι
ελαφρώνεσαι
ξελαφρώνεσαι
αποτεφρώνεσαι
σουφρώνεσαι
πωρώνεσαι
σώνεσαι
δασώνεσαι
αναδασώνεσαι
ξεδασώνεσαι
αποδασώνεσαι
γρασώνεσαι
φεσώνεσαι
ισώνεσαι
εξισώνεσαι
περισώνεσαι
χασισώνεσαι
αποσώνεσαι
χερσώνεσαι
ξεχερσώνεσαι
εκχερσώνεσαι
αποχερσώνεσαι
θαλασσώνεσαι
αποθαλασσώνεσαι
προσθαλασσώνεσαι
πισσώνεσαι
ματσώνεσαι
ταρατσώνεσαι
χαρατσώνεσαι
ξεμπρατσώνεσαι
πετσώνεσαι
ξεπετσώνεσαι
καρφιτσώνεσαι
ξεκαρφιτσώνεσαι
καλτσώνεσαι
ξεκαλτσώνεσαι
παπουτσώνεσαι
χρυσώνεσαι
επιχρυσώνεσαι
περιχρυσώνεσαι
ασημοχρυσώνεσαι
γραβατώνεσαι
κρεβατώνεσαι
ενυδατώνεσαι
εξυδατώνεσαι
προσυδατώνεσαι
αφυδατώνεσαι
ανακατώνεσαι
συχνανακατώνεσαι
σκατώνεσαι
ξεσκατώνεσαι
αφαλατώνεσαι
ματώνεσαι
μαλαματώνεσαι
ξαναματώνεσαι
καταματώνεσαι
πραγματώνεσαι
ρηγματώνεσαι
αιματώνεσαι
τελματώνεσαι
αποτελματώνεσαι
αρματώνεσαι
ξαρματώνεσαι
εκσπερματώνεσαι
πεισματώνεσαι
βυσματώνεσαι
ενσωματώνεσαι
συσσωματώνεσαι
αναχωματώνεσαι
επιαναχωματώνεσαι
επιχωματώνεσαι
εκχωματώνεσαι
θανατώνεσαι
πατώνεσαι
ξεπατώνεσαι
κερατώνεσαι
περατώνεσαι
αποπερατώνεσαι
αναστατώνεσαι
αποσκελετώνεσαι
σπιτώνεσαι
ξεσπιτώνεσαι
πλευριτώνεσαι
τσιτώνεσαι
παρατσιτώνεσαι
ξετσιτώνεσαι
πολυτσιτώνεσαι
πακτώνεσαι
πυρακτώνεσαι
νυκτώνεσαι
βαλτώνεσαι
σμαλτώνεσαι
χρυσοσμαλτώνεσαι
ασφαλτώνεσαι
γιγαντώνεσαι
βαλαντώνεσαι
ταλαντώνεσαι
τσιμεντώνεσαι
τεντώνεσαι
παρατεντώνεσαι
ξετεντώνεσαι
πολυτεντώνεσαι
εξοντώνεσαι
αλληλοεξοντώνεσαι
φουντώνεσαι
σκοτώνεσαι
ξανασκοτώνεσαι
κατασκοτώνεσαι
αδικοσκοτώνεσαι
αλληλοσκοτώνεσαι
αποσκοτώνεσαι
αδελφοσκοτώνεσαι
φορτώνεσαι
ξαναφορτώνεσαι
παραφορτώνεσαι
καταφορτώνεσαι
μεταφορτώνεσαι
ξεφορτώνεσαι
εκφορτώνεσαι
βαριοφορτώνεσαι
ξυλοφορτώνεσαι
αποφορτώνεσαι
ελαφροφορτώνεσαι
υπερφορτώνεσαι
βαρυφορτώνεσαι
κυρτώνεσαι
ανακυρτώνεσαι
επικυρτώνεσαι
συρτώνεσαι
ξεσυρτώνεσαι
ξεβλαστώνεσαι
παστώνεσαι
ασβεστώνεσαι
απασβεστώνεσαι
πιστώνεσαι
διαπιστώνεσαι
ελαττώνεσαι
αυτώνεσαι
απαυτώνεσαι
χουφτώνεσαι
παχτώνεσαι
σταχτώνεσαι
νυχτώνεσαι
καλονυχτώνεσαι
απονυχτώνεσαι
φουχτώνεσαι
συνοφρυώνεσαι
δικτυώνεσαι
στριφώνεσαι
αδελφώνεσαι
συναδελφώνεσαι
καρφώνεσαι
ξεκαρφώνεσαι
μορφώνεσαι
διαμορφώνεσαι
αναδιαμορφώνεσαι
αναμορφώνεσαι
παραμορφώνεσαι
μεταμορφώνεσαι
επιμορφώνεσαι
συμμορφώνεσαι
καλομορφώνεσαι
κουφώνεσαι
ξεσκουφώνεσαι
κορυφώνεσαι
συγκορυφώνεσαι
αποκορυφώνεσαι
χώνεσαι
αναχώνεσαι
συναχώνεσαι
παραχώνεσαι
καταχώνεσαι
ματαχώνεσαι
σταχώνεσαι
αγχώνεσαι
στελεχώνεσαι
ξεχώνεσαι
τριχώνεσαι
αποτριχώνεσαι
εκχώνεσαι
αποχώνεσαι
προσχώνεσαι
πτυχώνεσαι
ψυχώνεσαι
εμψυχώνεσαι
μετεμψυχώνεσαι
υψώνεσαι
γυψώνεσαι
ανυψώνεσαι
εξυψώνεσαι
υπερυψώνεσαι
αργοϋψώνεσαι
αθωώνεσαι
έπεσαι
διέπεσαι
σκέπεσαι
βλέπεσαι
ξαναβλέπεσαι
επαναβλέπεσαι
παραβλέπεσαι
ματαβλέπεσαι
επιβλέπεσαι
στραβοβλέπεσαι
αγριοβλέπεσαι
γλυκοβλέπεσαι
αλληλοβλέπεσαι
ασκημοβλέπεσαι
συχνοβλέπεσαι
υποβλέπεσαι
αλληλοϋποβλέπεσαι
προβλέπεσαι
μισοβλέπεσαι
πρωτοβλέπεσαι
πολυβλέπεσαι
παρέπεσαι
τρέπεσαι
ανατρέπεσαι
παρατρέπεσαι
μετατρέπεσαι
εκτρέπεσαι
παρεκτρέπεσαι
ντρέπεσαι
καταντρέπεσαι
μισοντρέπεσαι
πολυντρέπεσαι
αποτρέπεσαι
προτρέπεσαι
σήπεσαι
κατασήπεσαι
λείπεσαι
παραλείπεσαι
καταλείπεσαι
εγκαταλείπεσαι
περιλείπεσαι
απολείπεσαι
εναπολείπεσαι
υπολείπεσαι
θάλπεσαι
αναθάλπεσαι
περιθάλπεσαι
υποθάλπεσαι
πέμπεσαι
διαπέμπεσαι
αναπέμπεσαι
επαναπέμπεσαι
παραπέμπεσαι
καταπέμπεσαι
εκπέμπεσαι
επανεκπέμπεσαι
αποπέμπεσαι
προπέμπεσαι
τέρπεσαι
στιβάρεσαι
προβάρεσαι
κονσερβάρεσαι
τζογάρεσαι
βαρδάρεσαι
αγκαζάρεσαι
φρεζάρεσαι
τεζάρεσαι
καναλιζάρεσαι
στιλιζάρεσαι
ρεμιζάρεσαι
κορνιζάρεσαι
μανατζάρεσαι
παλαντζάρεσαι
ταγιάρεσαι
μακιγιάρεσαι
ξεμακιγιάρεσαι
πουντελιάρεσαι
μποτιλιάρεσαι
πλανιάρεσαι
μπανιάρεσαι
ακομπανιάρεσαι
στανιάρεσαι
σενιάρεσαι
κοπιάρεσαι
λακάρεσαι
τρακάρεσαι
φρακάρεσαι
στιγκάρεσαι
τσεκάρεσαι
πικάρεσαι
λαμπικάρεσαι
ξελαμπικάρεσαι
κριτικάρεσαι
ρεμουλκάρεσαι
προβοκάρεσαι
μπλοκάρεσαι
ξεμπλοκάρεσαι
σοκάρεσαι
στοκάρεσαι
μαρκάρεσαι
ξεμαρκάρεσαι
παρκάρεσαι
μπαρκάρεσαι
λασκάρεσαι
ξελασκάρεσαι
φρεσκάρεσαι
ρισκάρεσαι
φισκάρεσαι
αμπαλάρεσαι
κολλάρεσαι
κοντρολάρεσαι
τριπλάρεσαι
ντουμπλάρεσαι
ρεγουλάρεσαι
μανιπουλάρεσαι
σπατουλάρεσαι
οντουλάρεσαι
φουλάρεσαι
καμουφλάρεσαι
ρεκλαμάρεσαι
λιμάρεσαι
φορμάρεσαι
ξεφορμάρεσαι
ζουμάρεσαι
σουμάρεσαι
κουστουμάρεσαι
φουμάρεσαι
σκανάρεσαι
πλανάρεσαι
πανάρεσαι
τρενάρεσαι
φρενάρεσαι
σπινάρεσαι
μαρινάρεσαι
φασινάρεσαι
πατινάρεσαι
σατινάρεσαι
ραφινάρεσαι
ταμπονάρεσαι
πατρονάρεσαι
τορνάρεσαι
κομπλεξάρεσαι
φιξάρεσαι
ραπάρεσαι
κρεπάρεσαι
φλιπάρεσαι
σταμπάρεσαι
σνομπάρεσαι
τρομπάρεσαι
τουμπάρεσαι
ντοπάρεσαι
γκρουπάρεσαι
μανουβράρεσαι
καδράρεσαι
φοδράρεσαι
πουδράρεσαι
τζιράρεσαι
σπονσοράρεσαι
φιλτράρεσαι
κεντράρεσαι
κοντράρεσαι
μοστράρεσαι
λουστράρεσαι
σιγουράρεσαι
κουράρεσαι
γλασάρεσαι
πλασάρεσαι
πασάρεσαι
γρασάρεσαι
πρεσάρεσαι
ντρεσάρεσαι
στρεσάρεσαι
πλισάρεσαι
λανσάρεσαι
μαρσάρεσαι
πισσάρεσαι
στραπατσάρεσαι
ταπετσάρεσαι
σκιτσάρεσαι
λιντσάρεσαι
κοτσάρεσαι
μποτσάρεσαι
φορτσάρεσαι
λουσάρεσαι
ρετουσάρεσαι
τρατάρεσαι
πακετάρεσαι
αυτοπακετάρεσαι
κοκετάρεσαι
παρκετάρεσαι
νετάρεσαι
φλιτάρεσαι
εξιτάρεσαι
τσιτάρεσαι
μαντάρεσαι
κουμαντάρεσαι
μπαντάρεσαι
κομπλιμεντάρεσαι
τσιμεντάρεσαι
ντοκουμεντάρεσαι
πατεντάρεσαι
σεγοντάρεσαι
σιγοντάρεσαι
σεγκοντάρεσαι
σιγκοντάρεσαι
σεκοντάρεσαι
μοντάρεσαι
ξεμοντάρεσαι
ποντάρεσαι
ροντάρεσαι
σοντάρεσαι
τσοντάρεσαι
μποϊκοτάρεσαι
πιλοτάρεσαι
σαμποτάρεσαι
σοτάρεσαι
φλερτάρεσαι
κορτάρεσαι
κοντραστάρεσαι
τεστάρεσαι
συστάρεσαι
σουτάρεσαι
ρεφάρεσαι
σνιφάρεσαι
γιουχάρεσαι
φέρεσαι
ενδιαφέρεσαι
πολυενδιαφέρεσαι
αναφέρεσαι
προαναφέρεσαι
επαναφέρεσαι
ξαναεπαναφέρεσαι
παραφέρεσαι
καταφέρεσαι
μεταφέρεσαι
συνεπιφέρεσαι
αντεπιφέρεσαι
περιφέρεσαι
συμπεριφέρεσαι
αντιφέρεσαι
εκφέρεσαι
συνεκφέρεσαι
υποφέρεσαι
προφέρεσαι
συμπροφέρεσαι
εισφέρεσαι
συνεισφέρεσαι
προεισφέρεσαι
προσφέρεσαι
αντιπροσφέρεσαι
αυτοπροσφέρεσαι
αίρεσαι
καθαίρεσαι
αποκαθαίρεσαι
τεκμαίρεσαι
εξαίρεσαι
επαίρεσαι
χαίρεσαι
παραχαίρεσαι
καταχαίρεσαι
συγχαίρεσαι
αλληλοσυγχαίρεσαι
αποχαίρεσαι
πρωτοχαίρεσαι
κρυφοχαίρεσαι
υπερχαίρεσαι
σερβίρεσαι
συναγείρεσαι
εγείρεσαι
διεγείρεσαι
αυτοδιεγείρεσαι
ανεγείρεσαι
συνεγείρεσαι
εξεγείρεσαι
αντεξεγείρεσαι
φθείρεσαι
διαφθείρεσαι
παραφθείρεσαι
παρενείρεσαι
σπείρεσαι
διασπείρεσαι
επανασπείρεσαι
εγκατασπείρεσαι
ενσπείρεσαι
γαρνίρεσαι
οδύρεσαι
εποδύρεσαι
μύρεσαι
σύρεσαι
διασύρεσαι
ανασύρεσαι
παρασύρεσαι
συμπαρασύρεσαι
ξεσύρεσαι
επισύρεσαι
αποσύρεσαι
διαμαρτύρεσαι
συμφύρεσαι
ολοφύρεσαι
καλοαρέσεσαι
μαλάσσεσαι
ενσταλάσσεσαι
διαλλάσσεσαι
συνδιαλλάσσεσαι
εναλλάσσεσαι
συναλλάσσεσαι
εξαλλάσσεσαι
απαλλάσσεσαι
επαλλάσσεσαι
παραλλάσσεσαι
μεταλλάσσεσαι
ανταλλάσσεσαι
πλάσσεσαι
διαπλάσσεσαι
αναπλάσσεσαι
μεταπλάσσεσαι
φυλάσσεσαι
διαφυλάσσεσαι
παραφυλάσσεσαι
επιφυλάσσεσαι
προφυλάσσεσαι
αλληλοπροφυλάσσεσαι
αφαιμάσσεσαι
τινάσσεσαι
ανατινάσσεσαι
εκτινάσσεσαι
αποτινάσσεσαι
επιπάσσεσαι
σπαράσσεσαι
ανασπαράσσεσαι
κατασπαράσσεσαι
αλληλοσπαράσσεσαι
προσαράσσεσαι
ταράσσεσαι
διαταράσσεσαι
αναταράσσεσαι
καταταράσσεσαι
συνταράσσεσαι
χαράσσεσαι
διαχαράσσεσαι
αναχαράσσεσαι
παραχαράσσεσαι
εγχαράσσεσαι
επιχαράσσεσαι
περιχαράσσεσαι
φράσσεσαι
διαφράσσεσαι
περιφράσσεσαι
εμφράσσεσαι
αποφράσσεσαι
τάσσεσαι
διατάσσεσαι
αναδιατάσσεσαι
ανατάσσεσαι
επανατάσσεσαι
πατάσσεσαι
παρατάσσεσαι
αντιπαρατάσσεσαι
συμπαρατάσσεσαι
κατατάσσεσαι
ανακατατάσσεσαι
συγκατατάσσεσαι
μετατάσσεσαι
επιτάσσεσαι
αντεπιτάσσεσαι
αντιτάσσεσαι
εντάσσεσαι
επανεντάσσεσαι
συντάσσεσαι
ανασυντάσσεσαι
αποτάσσεσαι
υποτάσσεσαι
καθυποτάσσεσαι
προτάσσεσαι
προστάσσεσαι
καταπλήσσεσαι
εκπλήσσεσαι
ελίσσεσαι
περιελίσσεσαι
ανελίσσεσαι
εξελίσσεσαι
μετεξελίσσεσαι
τυλίσσεσαι
περιτυλίσσεσαι
εκτυλίσσεσαι
υπαινίσσεσαι
βδελύσσεσαι
κηρύσσεσαι
διακηρύσσεσαι
ανακηρύσσεσαι
αυτοανακηρύσσεσαι
επικηρύσσεσαι
αποκηρύσσεσαι
προκηρύσσεσαι
ορύσσεσαι
διορύσσεσαι
περιορύσσεσαι
εξορύσσεσαι
πτύσσεσαι
αναπτύσσεσαι
περιπτύσσεσαι
αλληλοπεριπτύσσεσαι
συμπτύσσεσαι
θέτεσαι
διαθέτεσαι
προδιαθέτεσαι
επαναθέτεσαι
παραθέτεσαι
αντιπαραθέτεσαι
καταθέτεσαι
ανακαταθέτεσαι
παρακαταθέτεσαι
προκαταθέτεσαι
μεταθέτεσαι
αντιμεταθέτεσαι
επιθέτεσαι
εκθέτεσαι
προεκθέτεσαι
παρενθέτεσαι
συνθέτεσαι
ανασυνθέτεσαι
αποσυνθέτεσαι
αποθέτεσαι
εναποθέτεσαι
υποθέτεσαι
προϋποθέτεσαι
προσθέτεσαι
επιπροσθέτεσαι
πέτεσαι
κείτεσαι
τίκτεσαι
άπτεσαι
εμβάπτεσαι
θάπτεσαι
καθάπτεσαι
εκθάπτεσαι
ενθάπτεσαι
συνθάπτεσαι
ανασκάπτεσαι
κατασκάπτεσαι
περισκάπτεσαι
εκσκάπτεσαι
υποσκάπτεσαι
βλάπτεσαι
παραβλάπτεσαι
καταβλάπτεσαι
αλληλοβλάπτεσαι
εκκολάπτεσαι
ανάπτεσαι
συνάπτεσαι
επισυνάπτεσαι
προσεπισυνάπτεσαι
αλληλοσυνάπτεσαι
αποσυνάπτεσαι
εξάπτεσαι
επιρράπτεσαι
περιρράπτεσαι
συρράπτεσαι
προσράπτεσαι
προσάπτεσαι
εφάπτεσαι
σκέπτεσαι
διασκέπτεσαι
συνδιασκέπτεσαι
ξανασκέπτεσαι
επισκέπτεσαι
καλοσκέπτεσαι
πολυσκέπτεσαι
συσκέπτεσαι
κλέπτεσαι
υποκλέπτεσαι
πέπτεσαι
νίπτεσαι
εκπίπτεσαι
ρίπτεσαι
καταρρίπτεσαι
επιρρίπτεσαι
απορρίπτεσαι
προαπορρίπτεσαι
κάμπτεσαι
επανακάμπτεσαι
παρακάμπτεσαι
συγκάμπτεσαι
κόπτεσαι
διακόπτεσαι
ανακόπτεσαι
κατακόπτεσαι
εγκόπτεσαι
συγκόπτεσαι
περικόπτεσαι
αποκόπτεσαι
καλύπτεσαι
ανακαλύπτεσαι
ξαναανακαλύπτεσαι
πρωτοανακαλύπτεσαι
κατακαλύπτεσαι
συγκαλύπτεσαι
επικαλύπτεσαι
αλληλοεπικαλύπτεσαι
περικαλύπτεσαι
αποκαλύπτεσαι
προκαλύπτεσαι
υπερκαλύπτεσαι
διαθρύπτεσαι
κρύπτεσαι
αποκρύπτεσαι
υποκρύπτεσαι
πλάττεσαι
διαπλάττεσαι
αναπλάττεσαι
μεταπλάττεσαι
φυλάττεσαι
διαφυλάττεσαι
παραφυλάττεσαι
προφυλάττεσαι
δράττεσαι
πράττεσαι
διαπράττεσαι
εισπράττεσαι
συνεισπράττεσαι
προεισπράττεσαι
πλήττεσαι
καταπλήττεσαι
επιπλήττεσαι
εκπλήττεσαι
βδελύττεσαι
κηρύττεσαι
διακηρύττεσαι
ανακηρύττεσαι
επικηρύττεσαι
αποκηρύττεσαι
θάφτεσαι
ξεθάφτεσαι
ξεσκάφτεσαι
αποσκάφτεσαι
βλάφτεσαι
σκέφτεσαι
ξανασκέφτεσαι
καλοσκέφτεσαι
πολυσκέφτεσαι
κλέφτεσαι
καταπέφτεσαι
βάφεσαι
ξαναβάφεσαι
μεταβάφεσαι
ξεβάφεσαι
χρυσοβάφεσαι
ματοβάφεσαι
αιματοβάφεσαι
ψευτοβάφεσαι
γράφεσαι
διαγράφεσαι
προδιαγράφεσαι
αναγράφεσαι
ξαναγράφεσαι
επαναγράφεσαι
παραγράφεσαι
συμπαραγράφεσαι
καταγράφεσαι
ανακαταγράφεσαι
μεταγράφεσαι
εγγράφεσαι
προεγγράφεσαι
μετεγγράφεσαι
συγγράφεσαι
ξεγράφεσαι
επιγράφεσαι
περιγράφεσαι
αυτοπεριγράφεσαι
αντιγράφεσαι
ξαναντιγράφεσαι
κακογράφεσαι
ψιλογράφεσαι
μονογράφεσαι
συχνογράφεσαι
απογράφεσαι
υπογράφεσαι
συνυπογράφεσαι
προσυπογράφεσαι
καθαρογράφεσαι
προγράφεσαι
μισογράφεσαι
προσγράφεσαι
πολυγράφεσαι
θρέφεσαι
αναθρέφεσαι
ακριβαναθρέφεσαι
κακοαναθρέφεσαι
αρχονταναθρέφεσαι
μοσχαναθρέφεσαι
ψυχαναθρέφεσαι
ακριβοθρέφεσαι
καλοθρέφεσαι
τρέφεσαι
διατρέφεσαι
ανατρέφεσαι
ξανατρέφεσαι
κακοανατρέφεσαι
καλοανατρέφεσαι
παρατρέφεσαι
εκτρέφεσαι
υπερτρέφεσαι
στρέφεσαι
διαστρέφεσαι
αναστρέφεσαι
συναναστρέφεσαι
ξαναστρέφεσαι
επαναστρέφεσαι
καταστρέφεσαι
μισοκαταστρέφεσαι
αυτοκαταστρέφεσαι
μεταστρέφεσαι
επιστρέφεσαι
αντεπιστρέφεσαι
περιστρέφεσαι
αντιστρέφεσαι
γοργοστρέφεσαι
αποστρέφεσαι
συστρέφεσαι
στέφεσαι
επαναστέφεσαι
καταστέφεσαι
επιστέφεσαι
αλείφεσαι
περιαλείφεσαι
εξαλείφεσαι
προαλείφεσαι
απαλείφεσαι
επαλείφεσαι
πασαλείφεσαι
πισσαλείφεσαι
γλείφεσαι
κωλογλείφεσαι
ξερογλείφεσαι
στρίφεσαι
μέμφεσαι
καταμέμφεσαι
επιμέμφεσαι
γλύφεσαι
μάχεσαι
διαμάχεσαι
αντιμάχεσαι
συμμάχεσαι
θεομάχεσαι
αλληλομάχεσαι
κονταρομάχεσαι
δέχεσαι
διαδέχεσαι
αναδέχεσαι
παραδέχεσαι
καταδέχεσαι
ματαδέχεσαι
επιδέχεσαι
προσεπιδέχεσαι
εκδέχεσαι
απεκδέχεσαι
ακριβοδέχεσαι
κακοδέχεσαι
καλοδέχεσαι
αποδέχεσαι
συναποδέχεσαι
προσαποδέχεσαι
ανταποδέχεσαι
υποδέχεσαι
πρωτοδέχεσαι
εισδέχεσαι
προσδέχεσαι
περιέχεσαι
εμπεριέχεσαι
συμπεριέχεσαι
ανέχεσαι
ενέχεσαι
συνέχεσαι
παρέχεσαι
αντιπαρέχεσαι
προσπαρέχεσαι
βρέχεσαι
διαβρέχεσαι
ξαναβρέχεσαι
παραβρέχεσαι
καταβρέχεσαι
ματαβρέχεσαι
περιβρέχεσαι
σιγοβρέχεσαι
ψιλοβρέχεσαι
αποβρέχεσαι
αιματοβρέχεσαι
ψευτοβρέχεσαι
πολυβρέχεσαι
διατρέχεσαι
κατατρέχεσαι
προσέχεσαι
παραπροσέχεσαι
κατέχεσαι
διακατέχεσαι
συγκατέχεσαι
προκατέχεσαι
αντέχεσαι
άγχεσαι
ελέγχεσαι
επανελέγχεσαι
εξελέγχεσαι
επανεξελέγχεσαι
προελέγχεσαι
αυτοελέγχεσαι
ρέγχεσαι
άρχεσαι
ξανάρχεσαι
έρχεσαι
ξαναέρχεσαι
παραέρχεσαι
ματαέρχεσαι
διέρχεσαι
περιέρχεσαι
ανέρχεσαι
επανέρχεσαι
συνέρχεσαι
εξέρχεσαι
διεξέρχεσαι
ανταπεξέρχεσαι
αντεπεξέρχεσαι
κακοέρχεσαι
πηγαινοέρχεσαι
συχνοέρχεσαι
προέρχεσαι
πρωτοέρχεσαι
απέρχεσαι
επέρχεσαι
παρέρχεσαι
αντιπαρέρχεσαι
εισέρχεσαι
υπεισέρχεσαι
προσέρχεσαι
κατέρχεσαι
μετέρχεσαι
πολυέρχεσαι
πηγαινόρχεσαι
πάσχεσαι
κατάσχεσαι
υπόσχεσαι
συνυπόσχεσαι
ξαναϋπόσχεσαι
προϋπόσχεσαι
εύχεσαι
απεύχεσαι
επεύχεσαι
προσεύχεσαι
αντεύχεσαι
κατατρύχεσαι
ψύχεσαι
αναψύχεσαι
καταψύχεσαι
αποψύχεσαι
προψύχεσαι
υπερψύχεσαι
παύεσαι
αναπαύεσαι
επαναπαύεσαι
θραύεσαι
αποθραύεσαι
δύεσαι
αναδύεσαι
καταδύεσαι
αυτοκαταδύεσαι
εκδύεσαι
απεκδύεσαι
ενδύεσαι
επενδύεσαι
υπενδύεσαι
παρενδύεσαι
αποδύεσαι
υποδύεσαι
βραβεύεσαι
επιβραβεύεσαι
πρεσβεύεσαι
διακυβεύεσαι
εκκυβεύεσαι
γεύεσαι
μαγεύεσαι
καταμαγεύεσαι
ξεμαγεύεσαι
λαγγεύεσαι
απογεύεσαι
προγεύεσαι
πρωτογεύεσαι
φυγαδεύεσαι
κλαδεύεσαι
ξανακλαδεύεσαι
παρακλαδεύεσαι
καλοκλαδεύεσαι
αποκλαδεύεσαι
ακροκλαδεύεσαι
κοντοκλαδεύεσαι
πολυκλαδεύεσαι
σημαδεύεσαι
κακοσημαδεύεσαι
καλοσημαδεύεσαι
αναδεύεσαι
κρυφαναδεύεσαι
ξεπαπαδεύεσαι
μεταλαμπαδεύεσαι
χαδεύεσαι
στρατοπεδεύεσαι
κηδεύεσαι
αποκηδεύεσαι
επιτηδεύεσαι
παιδεύεσαι
εκπαιδεύεσαι
συνεκπαιδεύεσαι
προεκπαιδεύεσαι
μετεκπαιδεύεσαι
προπαιδεύεσαι
πολυπαιδεύεσαι
παγιδεύεσαι
φαλκιδεύεσαι
μεθοδεύεσαι
συνοδεύεσαι
ξοδεύεσαι
παραξοδεύεσαι
καταξοδεύεσαι
πολυξοδεύεσαι
σοδεύεσαι
εσοδεύεσαι
αρδεύεσαι
καταρδεύεσαι
μπασταρδεύεσαι
μπερδεύεσαι
ξεμπερδεύεσαι
πολυμπερδεύεσαι
λειχουδεύεσαι
χαϊδεύεσαι
παραχαϊδεύεσαι
συχνοχαϊδεύεσαι
πολυχαϊδεύεσαι
κοροϊδεύεσαι
ζεύεσαι
μαζεύεσαι
ξαναμαζεύεσαι
παραμαζεύεσαι
περιμαζεύεσαι
συμμαζεύεσαι
απομαζεύεσαι
αγουρομαζεύεσαι
ξεζεύεσαι
γουρσουζεύεσαι
γρουσουζεύεσαι
λαθεύεσαι
μαθεύεσαι
πρωτομαθεύεσαι
επαληθεύεσαι
προμηθεύεσαι
νοθεύεσαι
καλπονοθεύεσαι
εκμαιεύεσαι
αντρειεύεσαι
αστειεύεσαι
αλιεύεσαι
δολιεύεσαι
καταδολιεύεσαι
εκταμιεύεσαι
αποταμιεύεσαι
εναποταμιεύεσαι
αγριεύεσαι
κυριεύεσαι
ξανακυριεύεσαι
κατακυριεύεσαι
δημοσιεύεσαι
αναδημοσιεύεσαι
προδημοσιεύεσαι
πρωτοδημοσιεύεσαι
κολακεύεσαι
αλληλοκολακεύεσαι
υπερκολακεύεσαι
φαρμακεύεσαι
κανακεύεσαι
ανθρακεύεσαι
αποθηκεύεσαι
εναποθηκεύεσαι
υποθηκεύεσαι
ενυποθηκεύεσαι
λογικεύεσαι
εκλογικεύεσαι
ειδικεύεσαι
εξειδικεύεσαι
καβαλικεύεσαι
νευροκαβαλικεύεσαι
καθολικεύεσαι
ατομικεύεσαι
εξατομικεύεσαι
εκκοσμικεύεσαι
ιδανικεύεσαι
εξιδανικεύεσαι
γενικεύεσαι
μερικεύεσαι
εξωτερικεύεσαι
εσωτερικεύεσαι
χαλκεύεσαι
θρησκεύεσαι
μουσκεύεσαι
ξαναμουσκεύεσαι
καταμουσκεύεσαι
σιγομουσκεύεσαι
καρυκεύεσαι
εκλαϊκεύεσαι
απλοϊκεύεσαι
γαργαλεύεσαι
ζαλεύεσαι
σκαλεύεσαι
δασκαλεύεσαι
ανασκαλεύεσαι
τσαμπουκαλεύεσαι
παλεύεσαι
αντιπαλεύεσαι
ντροπαλεύεσαι
διασαλεύεσαι
ανασαλεύεσαι
παρασαλεύεσαι
μετασαλεύεσαι
μακελεύεσαι
ξετελεύεσαι
ζηλεύεσαι
καπηλεύεσαι
νοσηλεύεσαι
ρεζιλεύεσαι
καταρεζιλεύεσαι
σμιλεύεσαι
βασιλεύεσαι
φιλεύεσαι
εκμεταλλεύεσαι
καταεκμεταλλεύεσαι
πρωτοεκμεταλλεύεσαι
βολεύεσαι
ξεβολεύεσαι
καλοβολεύεσαι
μισοβολεύεσαι
κουτσοβολεύεσαι
ψευτοβολεύεσαι
δυσκολεύεσαι
παραδυσκολεύεσαι
μολεύεσαι
κουτσομπολεύεσαι
στρογγυλεύεσαι
αποστρογγυλεύεσαι
σκυλεύεσαι
βουλεύεσαι
διαβουλεύεσαι
επιβουλεύεσαι
αλληλεπιβουλεύεσαι
συμβουλεύεσαι
δουλεύεσαι
ξαναδουλεύεσαι
παραδουλεύεσαι
κακοδουλεύεσαι
καλοδουλεύεσαι
ψιλοδουλεύεσαι
μισοδουλεύεσαι
κουτσοδουλεύεσαι
ψευτοδουλεύεσαι
πρωτοδουλεύεσαι
πολυδουλεύεσαι
σακουλεύεσαι
ψαχουλεύεσαι
αναμοχλεύεσαι
εκμοχλεύεσαι
φειδωλεύεσαι
δημεύεσαι
καταδημεύεσαι
σταθμεύεσαι
διαπορθμεύεσαι
νοστιμεύεσαι
πολυνοστιμεύεσαι
υπονομεύεσαι
αλληλοϋπονομεύεσαι
αστυνομεύεσαι
συντομεύεσαι
δεσμεύεσαι
αλληλοδεσμεύεσαι
αποδεσμεύεσαι
αυτοδεσμεύεσαι
μαγγανεύεσαι
λιανεύεσαι
πλανεύεσαι
ξεπλανεύεσαι
λιτανεύεσαι
περηφανεύεσαι
υπερηφανεύεσαι
αυτοϋπερηφανεύεσαι
μηχανεύεσαι
διαπαρθενεύεσαι
ξεπαρθενεύεσαι
εκπαρθενεύεσαι
αποπαρθενεύεσαι
ξενεύεσαι
παραξενεύεσαι
προξενεύεσαι
σαγηνεύεσαι
αρμηνεύεσαι
ερμηνεύεσαι
διερμηνεύεσαι
παρερμηνεύεσαι
ορμηνεύεσαι
παινεύεσαι
πολυπαινεύεσαι
καμινεύεσαι
επινεύεσαι
οκνεύεσαι
παραμονεύεσαι
ηγεμονεύεσαι
κηδεμονεύεσαι
μνημονεύεσαι
απομνημονεύεσαι
προμνημονεύεσαι
απονεύεσαι
παραπονεύεσαι
φονεύεσαι
πορνεύεσαι
εκπορνεύεσαι
τορνεύεσαι
κινδυνεύεσαι
διακινδυνεύεσαι
παρακινδυνεύεσαι
τσιγκουνεύεσαι
ανιχνεύεσαι
ειρωνεύεσαι
αλληλοειρωνεύεσαι
κατειρωνεύεσαι
χωνεύεσαι
αναχωνεύεσαι
ξαναχωνεύεσαι
συγχωνεύεσαι
κακοχωνεύεσαι
καλοχωνεύεσαι
πολυχωνεύεσαι
λαξεύεσαι
τοξεύεσαι
εκτοξεύεσαι
θεραπεύεσαι
αποθεραπεύεσαι
αυτοθεραπεύεσαι
πομπεύεσαι
διαπομπεύεσαι
σκοπεύεσαι
κατασκοπεύεσαι
αντικατασκοπεύεσαι
αλληλοκατασκοπεύεσαι
επιτροπεύεσαι
συνεπιτροπεύεσαι
ιππεύεσαι
θωπεύεσαι
ανθρωπεύεσαι
αντιπροσωπεύεσαι
εκπροσωπεύεσαι
ρεύεσαι
σοβαρεύεσαι
αγγαρεύεσαι
παζαρεύεσαι
μασκαρεύεσαι
ξεμασκαρεύεσαι
μουρνταρεύεσαι
ψαρεύεσαι
αγρεύεσαι
προεδρεύεσαι
αντιπροεδρεύεσαι
υδρεύεσαι
πρωτομαγερεύεσαι
καλογερεύεσαι
μικροκαλογερεύεσαι
μερεύεσαι
ημερεύεσαι
ονερεύεσαι
μισερεύεσαι
καρτερεύεσαι
στερεύεσαι
θηρεύεσαι
πονηρεύεσαι
ξεμυστηρεύεσαι
εκμυστηρεύεσαι
ξολοθρεύεσαι
εξολοθρεύεσαι
εχθρεύεσαι
αλληλεχθρεύεσαι
μαγειρεύεσαι
ξαναμαγειρεύεσαι
κακομαγειρεύεσαι
καλομαγειρεύεσαι
μισομαγειρεύεσαι
ψευτομαγειρεύεσαι
πρωτομαγειρεύεσαι
ονειρεύεσαι
γλυκονειρεύεσαι
συχνονειρεύεσαι
μισονειρεύεσαι
στειρεύεσαι
αναγορεύεσαι
αυτοαναγορεύεσαι
ξαγορεύεσαι
απαγορεύεσαι
υπαγορεύεσαι
προσαγορεύεσαι
αντιπροσαγορεύεσαι
ανταγορεύεσαι
διακορεύεσαι
κοκορεύεσαι
παρακοκορεύεσαι
πορεύεσαι
διαπορεύεσαι
εκπορεύεσαι
εμπορεύεσαι
συμπορεύεσαι
κακοπορεύεσαι
καλοπορεύεσαι
προπορεύεσαι
γιατροπορεύεσαι
κουτσοπορεύεσαι
φτωχοπορεύεσαι
πρακτορεύεσαι
μαστορεύεσαι
πραχτορεύεσαι
εφορεύεσαι
χορεύεσαι
ξαναχορεύεσαι
παραχορεύεσαι
πολυχορεύεσαι
θαρρεύεσαι
ξεθαρρεύεσαι
γιατρεύεσαι
λατρεύεσαι
παντρεύεσαι
ξαναπαντρεύεσαι
ξεπαντρεύεσαι
αργοπαντρεύεσαι
κακοπαντρεύεσαι
μεγαλοπαντρεύεσαι
καλοπαντρεύεσαι
μικροπαντρεύεσαι
φτωχοπαντρεύεσαι
παστρεύεσαι
ξεπαστρεύεσαι
οχτρεύεσαι
γυρεύεσαι
νοικοκυρεύεσαι
καλονοικοκυρεύεσαι
μικρονοικοκυρεύεσαι
ψευτονοικοκυρεύεσαι
λιγουρεύεσαι
σιγουρεύεσαι
κουρεύεσαι
παρακουρεύεσαι
καλοκουρεύεσαι
κωλοκουρεύεσαι
αποκουρεύεσαι
χαμουρεύεσαι
κουτσουρεύεσαι
καψουρεύεσαι
σωρεύεσαι
επισωρεύεσαι
συνεπισωρεύεσαι
συσσωρεύεσαι
υπερσυσσωρεύεσαι
τιθασεύεσαι
κουρσεύεσαι
ναρκισσεύεσαι
ανακατεύεσαι
παρανακατεύεσαι
πολυανακατεύεσαι
σακατεύεσαι
πιλατεύεσαι
καματεύεσαι
πραγματεύεσαι
διαπραγματεύεσαι
επαναδιαπραγματεύεσαι
γινατεύεσαι
πασπατεύεσαι
στρατεύεσαι
επιστρατεύεσαι
αντιστρατεύεσαι
αποστρατεύεσαι
συστρατεύεσαι
προστατεύεσαι
αλληλοπροστατεύεσαι
ικετεύεσαι
διοχετεύεσαι
αποχετεύεσαι
παροχετεύεσαι
μετοχετεύεσαι
γητεύεσαι
κλητεύεσαι
κοσμητεύεσαι
γοητεύεσαι
καταγοητεύεσαι
απογοητεύεσαι
διαιτητεύεσαι
προφητεύεσαι
σαγιτεύεσαι
στηλιτεύεσαι
καταστηλιτεύεσαι
πολιτεύεσαι
αντιπολιτεύεσαι
συμπολιτεύεσαι
ξενιτεύεσαι
μικροξενιτεύεσαι
σιτεύεσαι
γιγαντεύεσαι
ταλαντεύεσαι
αμφιταλαντεύεσαι
μαντεύεσαι
προμαντεύεσαι
αγναντεύεσαι
νταντεύεσαι
διαφεντεύεσαι
μεταδημοτεύεσαι
εποπτεύεσαι
συνεποπτεύεσαι
υποπτεύεσαι
αλληλοϋποπτεύεσαι
μαστεύεσαι
δυναστεύεσαι
καταδυναστεύεσαι
ληστεύεσαι
καταληστεύεσαι
μνηστεύεσαι
αμνηστεύεσαι
αχρηστεύεσαι
πιστεύεσαι
διαπιστεύεσαι
μπιστεύεσαι
εμπιστεύεσαι
σοφιστεύεσαι
απλουστεύεσαι
υπεραπλουστεύεσαι
φυτεύεσαι
αναφυτεύεσαι
ξαναφυτεύεσαι
μεταφυτεύεσαι
ξεφυτεύεσαι
εμφυτεύεσαι
αριοφυτεύεσαι
καλοφυτεύεσαι
πυκνοφυτεύεσαι
αποφυτεύεσαι
δενδροφυτεύεσαι
δεντροφυτεύεσαι
χυτεύεσαι
ερωτεύεσαι
ξαναερωτεύεσαι
αλληλοερωτεύεσαι
σαϊτεύεσαι
νυμφεύεσαι
συντροφεύεσαι
μοιχεύεσαι
ταριχεύεσαι
οχεύεσαι
μοσχεύεσαι
καταμοσχεύεσαι
μεταμοσχεύεσαι
κομψεύεσαι
ελκύεσαι
καθελκύεσαι
ανελκύεσαι
παρελκύεσαι
προσελκύεσαι
επαναπροσελκύεσαι
εφελκύεσαι
λύεσαι
διαλύεσαι
αποδιαλύεσαι
αυτοδιαλύεσαι
αναλύεσαι
αυτοαναλύεσαι
ψυχαναλύεσαι
αυτοψυχαναλύεσαι
καταλύεσαι
επιλύεσαι
εκλύεσαι
απολύεσαι
εξαπολύεσαι
κωλύεσαι
διακωλύεσαι
παρακωλύεσαι
διανύεσαι
ρηγνύεσαι
εκρηγνύεσαι
διαρρηγνύεσαι
αναμιγνύεσαι
συναναμιγνύεσαι
συμμιγνύεσαι
προσμιγνύεσαι
διαζευγνύεσαι
συζευγνύεσαι
μηνύεσαι
διαμηνύεσαι
καταμηνύεσαι
αντιμηνύεσαι
αλληλομηνύεσαι
προμηνύεσαι
δεικνύεσαι
αναδεικνύεσαι
καταδεικνύεσαι
επιδεικνύεσαι
αλληλεπιδεικνύεσαι
προσεπιδεικνύεσαι
αντεπιδεικνύεσαι
ενδεικνύεσαι
αποδεικνύεσαι
υποδεικνύεσαι
κορεννύεσαι
επιρρωννύεσαι
στραβακούεσαι
καλακούεσαι
ξανακούεσαι
καλοακούεσαι
μισοακούεσαι
παρακούεσαι
εισακούεσαι
ματακούεσαι
πρωτακούεσαι
πολυακούεσαι
περιλούεσαι
κρούεσαι
ανακρούεσαι
προανακρούεσαι
συγκρούεσαι
αλληλοσυγκρούεσαι
επικρούεσαι
αντικρούεσαι
εκκρούεσαι
αποκρούεσαι
αρύεσαι
ιδρύεσαι
καθιδρύεσαι
εγκαθιδρύεσαι
ανιδρύεσαι
επανιδρύεσαι
ενιδρύεσαι
ωρύεσαι
πτύεσαι
καταπτύεσαι
εξαρτύεσαι
φύεσαι
αναφύεσαι
επιφύεσαι
εκφύεσαι
συμφύεσαι
υποφύεσαι
προσφύεσαι
ενισχύεσαι
διάκεισαι
πέρσαι
βάσσαι
φοίνισσαι
σπέτσαι
θεσμοφοριάζουσαι
εκκλησιάζουσαι
ούσαι
δικαιούσαι
φοβάται
θεάται
αιτιάται
προσδοκάται
μυκάται
γαλάται
κατασπαταλάται
διαθλάται
ανακλάται
αντανακλάται
αμιλλάται
επικολλάται
αποκολλάται
προσκολλάται
κοιμάται
τιμάται
ανατιμάται
εκτιμάται
επανεκτιμάται
συνεκτιμάται
υπερεκτιμάται
αποτιμάται
υποτιμάται
προτιμάται
αποτολμάται
ορμάται
θυμάται
ξαναθυμάται
πλανάται
παραπλανάται
περιπλανάται
δαπανάται
γεννάται
κυβερνάται
διαπερνάται
ερευνάται
διερευνάται
εξερευνάται
ακροάται
διασπάται
περισπάται
αποσπάται
συσπάται
λυπάται
αποσιωπάται
εράται
πειράται
αποπειράται
μετράται
αναμετράται
προσμετράται
καταχράται
απατάται
εξαπατάται
αυταπατάται
μελετάται
ανακτάται
επανακτάται
κατακτάται
αποκτάται
προσκτάται
συναντάται
απαντάται
αναρτάται
συναρτάται
εξαρτάται
προσαρτάται
συνιστάται
ανασυνιστάται
αναπαριστάται
ηττάται
ρωτάται
ερωτάται
διερωτάται
επερωτάται
εγγυάται
τριτεγγυάται
απορροφάται
αναρριχάται
καυχάται
βρυχάται
τραβιέται
παρατραβιέται
αποτραβιέται
διηγιέται
κυνηγιέται
παρεξηγιέται
βλογιέται
τραβολογιέται
χαϊδολογιέται
μολογιέται
ξομολογιέται
παντρολογιέται
κορφολογιέται
λυγιέται
τρυγιέται
μαδιέται
πηδιέται
τραγουδιέται
σιγοτραγουδιέται
σειέται
βοηθιέται
νικιέται
κατανικιέται
γρικιέται
καβαλιέται
κουβαλιέται
γαργαλιέται
παρακαλιέται
λαλιέται
σπαταλιέται
κατασπαταλιέται
χαλιέται
γελιέται
ξεγελιέται
μιλιέται
ξαναμιλιέται
πιτσιλιέται
φιλιέται
κολλιέται
συγκολλιέται
ξεκολλιέται
αποκολλιέται
αμολιέται
ξαμολιέται
κυλιέται
αιματοκυλιέται
ζουλιέται
πουλιέται
μεταπουλιέται
ξεπουλιέται
μοσχοπουλιέται
κουτσουλιέται
ξοφλιέται
γαμιέται
πολεμιέται
κρεμιέται
ξεκρεμιέται
αποκοιμιέται
γεροκομιέται
αποθυμιέται
πλανιέται
παραπλανιέται
περιπλανιέται
αποπλανιέται
δαπανιέται
κοπανιέται
παρακινιέται
τυραννιέται
κατατυραννιέται
γεννιέται
αναγεννιέται
ξαναγεννιέται
λησμονιέται
απολησμονιέται
παραπονιέται
αρνιέται
απαρνιέται
κυβερνιέται
διακυβερνιέται
συγκυβερνιέται
κερνιέται
περνιέται
διαπερνιέται
ξεπερνιέται
προσπερνιέται
κουνιέται
ταρακουνιέται
ξεχνιέται
αποξεχνιέται
τηλεφωνιέται
αγαπιέται
υπεραγαπιέται
πολυαγαπιέται
τσιμπιέται
στηθοκοπιέται
βολοκοπιέται
σταυροκοπιέται
σκορπιέται
ζουπιέται
τρυπιέται
κατατρυπιέται
χτυπιέται
ξαναχτυπιέται
κονταροχτυπιέται
βαριέται
καταριέται
φοριέται
ξαναφοριέται
πρωτοφοριέται
μετριέται
αναμετριέται
χασμουριέται
κατουριέται
μαρτυριέται
στεναχωριέται
καταστεναχωριέται
στενοχωριέται
καταστενοχωριέται
συχωριέται
μασιέται
αναμασιέται
κλοτσιέται
ζεματιέται
πατιέται
τσαλαπατιέται
καταπατιέται
ποδοπατιέται
παρατιέται
κρατιέται
συγκρατιέται
γονοκρατιέται
πετιέται
παραπετιέται
ξεπετιέται
χαιρετιέται
ζητιέται
αναζητιέται
συζητιέται
ξανασυζητιέται
κοιτιέται
ξανακοιτιέται
αποκτιέται
συναντιέται
ξανασυναντιέται
απαντιέται
συναπαντιέται
προϋπαντιέται
κεντιέται
σκουντιέται
εξαρτιέται
βαστιέται
ευχαριστιέται
υπερευχαριστιέται
βουτιέται
ρωτιέται
αναρωτιέται
ξαναρωτιέται
ρουφιέται
αναρριχιέται
καυχιέται
αποσοβείται
θορυβείται
καταθορυβείται
ξεναγείται
ηγείται
οδηγείται
καθοδηγείται
διηγείται
περιηγείται
εξηγείται
επεξηγείται
παρεξηγείται
πλοηγείται
προηγείται
ναυπηγείται
χορηγείται
επαναχορηγείται
επιχορηγείται
εισηγείται
καταστρατηγείται
αφηγείται
νηολογείται
ανθολογείται
δικαιολογείται
αξιολογείται
επαναξιολογείται
αιτιολογείται
κακολογείται
φημολογείται
βαθμολογείται
αναβαθμολογείται
τιμολογείται
προτιμολογείται
ομολογείται
πανθομολογείται
συνομολογείται
εξομολογείται
δρομολογείται
συναρμολογείται
δασμολογείται
ετυμολογείται
παρετυμολογείται
πιθανολογείται
κοινολογείται
υμνολογείται
χρονολογείται
μεταχρονολογείται
προχρονολογείται
τεχνολογείται
δοξολογείται
απολογείται
τροπολογείται
φορολογείται
πληκτρολογείται
στρατολογείται
βλαστολογείται
κοστολογείται
ναυτολογείται
σταχυολογείται
ψυχολογείται
ευλογείται
καταργείται
καλλιεργείται
ενεργείται
διενεργείται
κρεουργείται
κατακρεουργείται
δημιουργείται
αναδημιουργείται
τεχνουργείται
χειρουργείται
λειτουργείται
παιδαγωγείται
διαπαιδαγωγείται
δημαγωγείται
χαλιναγωγείται
σκληραγωγείται
χειραγωγείται
λαφυραγωγείται
φωταγωγείται
ψυχαγωγείται
αιδείται
διακωμωδείται
παρωδείται
διηθείται
βοηθείται
υποβοηθείται
ακολουθείται
παρακολουθείται
ωθείται
συνωθείται
εξωθείται
προωθείται
απωθείται
παρωθείται
ποιείται
παραποιείται
μεταποιείται
περιποιείται
αντιποιείται
εκποιείται
κονσερβοποιείται
ενεργοποιείται
απενεργοποιείται
υπουργοποιείται
ομαδοποιείται
οικοπεδοποιείται
ειδοποιείται
προειδοποιείται
σελιδοποιείται
θεοποιείται
στερεοποιείται
μυθοποιείται
απομυθοποιείται
κεφαλαιοποιείται
ωραιοποιείται
αγιοποιείται
παγιοποιείται
ιδιοποιείται
οικειοποιείται
τελειοποιείται
αξιοποιείται
γελοιοποιείται
δραστηριοποιείται
επαναδραστηριοποιείται
κατηγοριοποιείται
περιθωριοποιείται
αποστασιοποιείται
δημοσιοποιείται
κακοποιείται
κωδικοποιείται
αποκωδικοποιείται
εθνικοποιείται
αποποινικοποιείται
κοινωνικοποιείται
κομματικοποιείται
κρατικοποιείται
αποκρατικοποιείται
εντατικοποιείται
πολιτικοποιείται
αστικοποιείται
πλαστικοποιείται
οριστικοποιείται
ιδιωτικοποιείται
στρατιωτικοποιείται
αρχικοποιείται
μεγαλοποιείται
ομαλοποιείται
μελοποιείται
μοντελοποιείται
απλοποιείται
υλοποιείται
στρογγυλοποιείται
επισημοποιείται
τιμαριθμοποιείται
νομιμοποιείται
γονιμοποιείται
μονιμοποιείται
χρησιμοποιείται
επαναχρησιμοποιείται
προθυμοποιείται
δραχμοποιείται
στεγανοποιείται
ικανοποιείται
αμερικανοποιείται
βιομηχανοποιείται
ενοποιείται
ομογενοποιείται
συγκεκριμενοποιείται
διεθνοποιείται
αποδιεθνοποιείται
κοινοποιείται
αποποιείται
τροποποιείται
τυποποιείται
προσωποποιείται
υγροποιείται
σταθεροποιείται
αποσταθεροποιείται
φιλελευθεροποιείται
ουδετεροποιείται
επικαιροποιείται
διαφοροποιείται
ισχυροποιείται
ανοσοποιείται
δραματοποιείται
πραγματοποιείται
συστηματοποιείται
σχηματοποιείται
αυτοματοποιείται
εμπορευματοποιείται
συνειδητοποιείται
αισθητοποιείται
αναισθητοποιείται
ευαισθητοποιείται
κινητοποιείται
ακινητοποιείται
ανεξαρτητοποιείται
τακτοποιείται
πολτοποιείται
κονιορτοποιείται
μεγιστοποιείται
πιστοποιείται
βελτιστοποιείται
ελαχιστοποιείται
ρευστοποιείται
γνωστοποιείται
ταχτοποιείται
μορφοποιείται
ενοχοποιείται
μετοχοποιείται
προσποιείται
κείται
αδικείται
εκδικείται
διεκδικείται
αντεκδικείται
διαφιλονικείται
διοικείται
κακοδιοικείται
αυτοδιοικείται
κατοικείται
πυκνοκατοικείται
ρυμουλκείται
δωροδοκείται
αρκείται
πολιορκείται
ασκείται
ενασκείται
εξασκείται
καλείται
ανακαλείται
παρακαλείται
μετακαλείται
εγκαλείται
συγκαλείται
επικαλείται
προσεπικαλείται
αποκαλείται
αυτοαποκαλείται
προκαλείται
προσκαλείται
αμελείται
παραμελείται
μεταμελείται
επιμελείται
τελείται
επιτελείται
εκτελείται
συντελείται
αποτελείται
ωφελείται
επωφελείται
αθλείται
απειλείται
επαπειλείται
ομιλείται
θυροκολλείται
αφισοκολλείται
πρωτοκολλείται
τοιχοκολλείται
λιθοβολείται
κανονιοβολείται
ακτινοβολείται
κεραυνοβολείται
πυροβολείται
απεμπολείται
πυρπολείται
ασχολείται
ενασχολείται
απασχολείται
αντλείται
εξαντλείται
μεταπουλείται
θρυλείται
εξοφλείται
προεξοφλείται
ενοχλείται
παρενοχλείται
πωλείται
μεταπωλείται
μονοπωλείται
προπωλείται
καταπολεμείται
βλασφημείται
δυσφημείται
επευφημείται
αριθμείται
αναριθμείται
απαριθμείται
καταριθμείται
μιμείται
απομιμείται
φιλοτιμείται
δομείται
αναδομείται
οικοδομείται
ανοικοδομείται
ταξινομείται
οικονομείται
εξοικονομείται
κληρονομείται
αυτονομείται
πεζοδρομείται
μονοδρομείται
ταχυδρομείται
καρατομείται
υλοτομείται
ρυμοτομείται
διχοτομείται
τριχοτομείται
κοσμείται
διακοσμείται
ενθυμείται
φιλοξενείται
προξενείται
θρηνείται
επαινείται
περιδινείται
κινείται
διακινείται
ανακινείται
παρακινείται
μετακινείται
συγκινείται
κατασυγκινείται
εκκινείται
αργοκινείται
υποκινείται
εξικνείται
υμνείται
ανυμνείται
εξυμνείται
ζωογονείται
αναζωογονείται
δονείται
φθονείται
διακονείται
λησμονείται
παραπονείται
καταπονείται
εκπονείται
προπονείται
καταφρονείται
περιφρονείται
χειροτονείται
δολοφονείται
αρνείται
απαρνείται
φιλοτεχνείται
εκφωνείται
συνεκφωνείται
συμφωνείται
προσυμφωνείται
μαγνητοφωνείται
απομαγνητοφωνείται
προσφωνείται
νοείται
διανοείται
παρανοείται
κατανοείται
αγνοείται
επινοείται
εννοείται
συνεννοείται
υπονοείται
ευνοείται
πτοείται
καταπτοείται
ξυλοκοπείται
πλευροκοπείται
σφυροκοπείται
ανασκοπείται
επισκοπείται
βολιδοσκοπείται
βιντεοσκοπείται
βυθοσκοπείται
μαγνητοσκοπείται
εξισορροπείται
καταλυπείται
φωτοτυπείται
εκπροσωπείται
στερείται
αποστερείται
τηρείται
διατηρείται
παρατηρείται
επιτηρείται
συντηρείται
αυτοσυντηρείται
καθαιρείται
διαιρείται
υποδιαιρείται
αναιρείται
αυτοαναιρείται
συναιρείται
εξαιρείται
υπεξαιρείται
αφαιρείται
προσθαφαιρείται
εγχειρείται
επιχειρείται
παρηγορείται
κατηγορείται
λοιδορείται
ιστορείται
ανιστορείται
εξιστορείται
εμφορείται
αποσυμφορείται
κυκλοφορείται
τιτλοφορείται
αυτοτιτλοφορείται
παρασημοφορείται
πληροφορείται
παραπληροφορείται
κυοφορείται
μετρείται
αναμετρείται
καταμετρείται
βυθομετρείται
σφυγμομετρείται
χρονομετρείται
χωρομετρείται
προσμετρείται
επικουρείται
συνεπικουρείται
φρουρείται
περιφρουρείται
μαρτυρείται
διαμαρτυρείται
προσμαρτυρείται
θεωρείται
αναθεωρείται
επιθεωρείται
αιωρείται
τιμωρείται
ταλαιπωρείται
καταταλαιπωρείται
στεναχωρείται
καταστεναχωρείται
παραχωρείται
καταχωρείται
συγχωρείται
εκχωρείται
στενοχωρείται
καταστενοχωρείται
μισείται
λεηλατείται
ιχνηλατείται
οιστρηλατείται
σφυρηλατείται
καταπατείται
κρατείται
παρακρατείται
κατακρατείται
συγκρατείται
αυτοσυγκρατείται
αστυνομοκρατείται
τρομοκρατείται
προσωποκρατείται
ανδροκρατείται
δημοπρατείται
επιστατείται
ποδηγετείται
ευεργετείται
βιβλιοδετείται
αθετείται
στοιχειοθετείται
αρχειοθετείται
οριοθετείται
υιοθετείται
ναρκοθετείται
αθλοθετείται
νομοθετείται
θεσμοθετείται
σκηνοθετείται
τοποθετείται
ανατοποθετείται
επανατοποθετείται
οροθετείται
χωροθετείται
διευθετείται
νουθετείται
υπηρετείται
εξυπηρετείται
αυτοεξυπηρετείται
χειραφετείται
αμφισβητείται
διαμφισβητείται
ζητείται
αναζητείται
καταζητείται
επιζητείται
συζητείται
αιτείται
απαιτείται
προαπαιτείται
παραιτείται
συκοφαντείται
κατασυκοφαντείται
επιδοτείται
μισθοδοτείται
δανειοδοτείται
συνταξιοδοτείται
εξουσιοδοτείται
προικοδοτείται
πριμοδοτείται
υδροδοτείται
κληροδοτείται
ηλεκτροδοτείται
πυροδοτείται
χρηματοδοτείται
συγχρηματοδοτείται
σηματοδοτείται
τροφοδοτείται
ανατροφοδοτείται
συγκροτείται
ανασυγκροτείται
επικροτείται
χειροκροτείται
καταχειροκροτείται
δειγματοληπτείται
δυσαρεστείται
ευχαριστείται
μυείται
σκιαγραφείται
καλλιγραφείται
ηθογραφείται
ορθογραφείται
οπισθογραφείται
βιογραφείται
γελοιογραφείται
λεξικογραφείται
δακτυλογραφείται
μηχανογραφείται
στενογραφείται
σκηνογραφείται
ακτινογραφείται
εικονογραφείται
μονογραφείται
ιχνογραφείται
χορογραφείται
κινηματογραφείται
κρυπτογραφείται
αποκρυπτογραφείται
χαρτογραφείται
πλαστογραφείται
φωτογραφείται
ηχογραφείται
τοιχογραφείται
πολυγραφείται
κατηχείται
αντιστοιχείται
κυριαρχείται
ιεραρχείται
γαλουχείται
χαμίται
σημίται
επικρέμαται
δύναται
υπερίπταται
προΐσταται
καθίσταται
εγκαθίσταται
αντικαθίσταται
αποκαθίσταται
υποκαθίσταται
ανθίσταται
ενίσταται
συνίσταται
παρίσταται
αναπαρίσταται
συμπαρίσταται
αφίσταται
υφίσταται
προϋφίσταται
νογάεται
βροντάεται
δέεται
συνδέεται
διασυνδέεται
ανασυνδέεται
ξανασυνδέεται
επανασυνδέεται
αλληλοσυνδέεται
αποσυνδέεται
ξεδιαλέεται
κρυφολέεται
διαπλέεται
διαπνέεται
εμπνέεται
εισπνέεται
αποξέεται
διαρρέεται
περιρρέεται
διαχέεται
εγχέεται
συγχέεται
περιχέεται
εκχέεται
καίεται
κατακαίεται
συγκαίεται
σιγοκαίεται
λιοκαίεται
αποκαίεται
χαροκαίεται
μισοκαίεται
φωτοκαίεται
κουφοκαίεται
κρυφοκαίεται
κλαίεται
ψευτοκλαίεται
κρυφοκλαίεται
κλείεται
εγκλείεται
συγκλείεται
περικλείεται
εμπερικλείεται
συμπερικλείεται
αποκλείεται
εσωκλείεται
σείεται
ανασείεται
κατασείεται
επισείεται
αποσείεται
υποσείεται
κυλίεται
ανακυλίεται
κατακυλίεται
μετακυλίεται
συγκυλίεται
αποκυλίεται
αιματοκυλίεται
χρίεται
επιχρίεται
εκτίεται
επαφίεται
θάβεται
ξεθάβεται
σκάβεται
ανασκάβεται
ξανασκάβεται
κατασκάβεται
ξεσκάβεται
αποσκάβεται
ανάβεται
ράβεται
ξεράβεται
κακοράβεται
καλοράβεται
ξενοράβεται
μισοράβεται
κουτσοράβεται
πολυράβεται
χάβεται
κλέβεται
κατακλέβεται
ξεκλέβεται
σέβεται
αλείβεται
πασαλείβεται
αμείβεται
διαμείβεται
υπαμείβεται
υπεραμείβεται
ανταμείβεται
θλίβεται
καταθλίβεται
εκθλίβεται
συνθλίβεται
καρδιοθλίβεται
νίβεται
απονίβεται
τρίβεται
ξανατρίβεται
παρατρίβεται
κατατρίβεται
ξετρίβεται
συντρίβεται
κατασυντρίβεται
αποσυντρίβεται
ψιλοτρίβεται
αποτρίβεται
στρίβεται
ξαναστρίβεται
ξεστρίβεται
προστρίβεται
κόβεται
ξανακόβεται
παρακόβεται
κατακόβεται
ματακόβεται
συγκόβεται
ξεκόβεται
περικόβεται
αντικόβεται
αβγοκόβεται
ψαλιδοκόβεται
βλογιοκόβεται
καλοκόβεται
αφαλοκόβεται
ψιλοκόβεται
ασκημοκόβεται
αποκόβεται
αγουροκόβεται
μεσοκόβεται
πετσοκόβεται
κοντοκόβεται
πολυκόβεται
θρύβεται
κρύβεται
αποκρύβεται
μισοκρύβεται
στύβεται
αποστύβεται
άγεται
περιάγεται
φυλάγεται
διαφυλάγεται
παραφυλάγεται
προφυλάγεται
ανάγεται
επανάγεται
ενάγεται
αντενάγεται
συνάγεται
περισυνάγεται
εξάγεται
διεξάγεται
επανεξάγεται
προεξάγεται
υπεξάγεται
αντεξάγεται
προάγεται
απάγεται
επάγεται
συνεπάγεται
αντεπάγεται
υπάγεται
παράγεται
αναπαράγεται
αυτοαναπαράγεται
εισάγεται
επανεισάγεται
συνεισάγεται
προεισάγεται
υπεισάγεται
παρεισάγεται
προσάγεται
αντιπροσάγεται
κατάγεται
μετάγεται
πετάγεται
ξεπετάγεται
λέγεται
διαλέγεται
ξαναδιαλέγεται
ξεδιαλέγεται
συνδιαλέγεται
κακοδιαλέγεται
καλοδιαλέγεται
ψιλοδιαλέγεται
αποδιαλέγεται
πρωτοδιαλέγεται
ξαναλέγεται
παραλέγεται
καταλέγεται
συγκαταλέγεται
ματαλέγεται
επιλέγεται
προεπιλέγεται
προσεπιλέγεται
εκλέγεται
επανεκλέγεται
προεκλέγεται
αυτοεκλέγεται
συλλέγεται
περισυλλέγεται
προλέγεται
πρωτολέγεται
πολυλέγεται
φλέγεται
διαφλέγεται
αναφλέγεται
προαναφλέγεται
αυταναφλέγεται
καταφλέγεται
περιφλέγεται
αρμέγεται
ξαναρμέγεται
απαρμέγεται
ρέγεται
ορέγεται
στρέγεται
ψέγεται
μπήγεται
εμπήγεται
καίγεται
κατακαίγεται
συγκαίγεται
σιγοκαίγεται
λιοκαίγεται
αποκαίγεται
χαροκαίγεται
νεροκαίγεται
μισοκαίγεται
φωτοκαίγεται
κουφοκαίγεται
κλαίγεται
ξανακλαίγεται
παρακλαίγεται
συχνοκλαίγεται
μιξοκλαίγεται
μισοκλαίγεται
κρυφοκλαίγεται
πολυκλαίγεται
επείγεται
υπερεπείγεται
κατεπείγεται
θίγεται
τυλίγεται
ξανατυλίγεται
ξετυλίγεται
περιτυλίγεται
κακοτυλίγεται
μισοτυλίγεται
ξανασμίγεται
πρωτοσμίγεται
κρυφοσμίγεται
πνίγεται
καταπνίγεται
σκυλοπνίγεται
αποπνίγεται
θαλασσοπνίγεται
ανοίγεται
διανοίγεται
ξανοίγεται
παραξανοίγεται
μισοξανοίγεται
πολυξανοίγεται
μισοανοίγεται
πρωτοανοίγεται
μισανοίγεται
ματανοίγεται
πρωτανοίγεται
κρυφανοίγεται
φθέγγεται
αποφθέγγεται
σφίγγεται
διασφίγγεται
παρασφίγγεται
κατασφίγγεται
ξεσφίγγεται
περισφίγγεται
αποσφίγγεται
συσφίγγεται
θέλγεται
καταθέλγεται
ζεύγεται
ρεύγεται
αποφεύγεται
ακούγεται
καλακούγεται
ξανακούγεται
καλοακούγεται
μισοακούγεται
εισακούγεται
πολυακούγεται
τρώγεται
ξανατρώγεται
παρατρώγεται
κατατρώγεται
ματατρώγεται
φιδοτρώγεται
καλοτρώγεται
αλληλοτρώγεται
σκυλοτρώγεται
μισοτρώγεται
γλωσσοτρώγεται
πρωτοτρώγεται
κρυφοτρώγεται
πολυτρώγεται
ήδεται
κήδεται
δίδεται
διαδίδεται
αναδίδεται
επαναδίδεται
παραδίδεται
αντιπαραδίδεται
καταδίδεται
μεταδίδεται
αναμεταδίδεται
αντιμεταδίδεται
επιδίδεται
εκδίδεται
επανεκδίδεται
συνεκδίδεται
προεκδίδεται
αντεκδίδεται
αποδίδεται
ανταποδίδεται
προδίδεται
καταπροδίδεται
αλληλοπροδίδεται
προσδίδεται
επαναπροσδίδεται
ερείδεται
φείδεται
πέρδεται
επισπεύδεται
ψεύδεται
διαψεύδεται
αλληλοδιαψεύδεται
αυτοδιαψεύδεται
εκχυδαΐζεται
καλαΐζεται
εξευρωπαΐζεται
ραΐζεται
εξωραΐζεται
σαΐζεται
ταΐζεται
καλοταΐζεται
αποταΐζεται
κρυφοταΐζεται
εξαρχαΐζεται
γιουχαΐζεται
αστεΐζεται
παραλοΐζεται
διαβάζεται
ξαναδιαβάζεται
παραδιαβάζεται
σιγοδιαβάζεται
κακοδιαβάζεται
καλοδιαβάζεται
συχνοδιαβάζεται
αποδιαβάζεται
μισοδιαβάζεται
ψευτοδιαβάζεται
πολυδιαβάζεται
ανεβάζεται
κατεβάζεται
ανεβοκατεβάζεται
διαβιβάζεται
αναβιβάζεται
καταβιβάζεται
μεταβιβάζεται
επαναμεταβιβάζεται
επιβιβάζεται
μετεπιβιβάζεται
συμβιβάζεται
αποβιβάζεται
υποβιβάζεται
προβιβάζεται
στοιβάζεται
ξαναστοιβάζεται
ξεστοιβάζεται
καλοστοιβάζεται
αποστοιβάζεται
πολυστοιβάζεται
εμβάζεται
προεμβάζεται
κακοβάζεται
πρωτοβάζεται
συβάζεται
ξαναβγάζεται
ξεβγάζεται
αποβγάζεται
πρωτοβγάζεται
στεγάζεται
επαναστεγάζεται
μεταστεγάζεται
επιστεγάζεται
αποστεγάζεται
αυτοστεγάζεται
συστεγάζεται
κατασιγάζεται
αργάζεται
εργάζεται
περιεργάζεται
συνεργάζεται
εξεργάζεται
επεξεργάζεται
προεργάζεται
απεργάζεται
κατεργάζεται
περιαυγάζεται
καταυγάζεται
διασκεδάζεται
ψευτοδιασκεδάζεται
σπουδάζεται
ιδεάζεται
προϊδεάζεται
δελεάζεται
επηρεάζεται
αλληλεπηρεάζεται
βιάζεται
παραβιάζεται
στοιβιάζεται
εκβιάζεται
πολυβιάζεται
αγιάζεται
καθαγιάζεται
λαγιάζεται
ξαγιάζεται
εξαγιάζεται
προαγιάζεται
σφαγιάζεται
ξελαρυγγιάζεται
πληγιάζεται
καταπληγιάζεται
λογιάζεται
παραλογιάζεται
ξελογιάζεται
ρογιάζεται
ζυγιάζεται
αντιζυγιάζεται
αργοζυγιάζεται
κακοζυγιάζεται
καλοζυγιάζεται
φτεροζυγιάζεται
ακροζυγιάζεται
ελαφροζυγιάζεται
ισοζυγιάζεται
μυγιάζεται
ξεμυγιάζεται
χουγιάζεται
ξερωγιάζεται
διάζεται
μπουγαδιάζεται
λαπαδιάζεται
λαμπαδιάζεται
κοπαδιάζεται
αραδιάζεται
ξεπαραδιάζεται
βραδιάζεται
ξημεροβραδιάζεται
κατσαδιάζεται
παρτσαδιάζεται
αλφαδιάζεται
ζοχαδιάζεται
λιγδιάζεται
ξελιγδιάζεται
σχεδιάζεται
ανασχεδιάζεται
κακοσχεδιάζεται
προσχεδιάζεται
αυτοσχεδιάζεται
κρυφοσχεδιάζεται
αηδιάζεται
ξεκονιδιάζεται
αιφνιδιάζεται
λουριδιάζεται
αποσταφιδιάζεται
ξοδιάζεται
παραξοδιάζεται
εξοδιάζεται
πολυξοδιάζεται
καλαποδιάζεται
ξεκαλαποδιάζεται
σταυροποδιάζεται
σοδιάζεται
εσοδιάζεται
εφοδιάζεται
ανεφοδιάζεται
αντεφοδιάζεται
πλεξουδιάζεται
αδειάζεται
μισοαδειάζεται
εκθειάζεται
ευθειάζεται
χρειάζεται
παραχρειάζεται
ξεροζιάζεται
αγκαθιάζεται
καλαθιάζεται
ξεκαλαθιάζεται
αρμαθιάζεται
ξαρμαθιάζεται
παθιάζεται
καταπαθιάζεται
ορθιάζεται
παραμυθιάζεται
αυλακιάζεται
λουλακιάζεται
χλαπακιάζεται
σαρακιάζεται
σακιάζεται
ξεσακιάζεται
λογκιάζεται
λεκιάζεται
ξελεκιάζεται
θηκιάζεται
ξεσκουληκιάζεται
νοικιάζεται
ξανανοικιάζεται
ενοικιάζεται
ξενοικιάζεται
υπενοικιάζεται
σειρικιάζεται
ξεσβερκιάζεται
σκιάζεται
κατασκιάζεται
ισκιάζεται
επισκιάζεται
αγγελοσκιάζεται
αποσκιάζεται
υποσκιάζεται
φωτοσκιάζεται
λιάζεται
σαραβαλιάζεται
κουτρουβαλιάζεται
τσουβαλιάζεται
ξετσουβαλιάζεται
μουτζαλιάζεται
αγκαλιάζεται
σφιχταγκαλιάζεται
ξεκοκαλιάζεται
αλαλιάζεται
σμπαραλιάζεται
τσαταλιάζεται
πονοκεφαλιάζεται
κοψοκεφαλιάζεται
κουφαλιάζεται
θρυψαλιάζεται
αγγελιάζεται
κορδελιάζεται
θελιάζεται
τσαπελιάζεται
ρελιάζεται
βαρελιάζεται
κουρελιάζεται
κατακουρελιάζεται
ξεκουρελιάζεται
κασελιάζεται
φελιάζεται
ηλιάζεται
θηλιάζεται
προσηλιάζεται
ξεκοιλιάζεται
φιτιλιάζεται
αναμαλλιάζεται
ξεμαλλιάζεται
σουρομαλλιάζεται
κρουσταλλιάζεται
ψυλλιάζεται
ξεψυλλιάζεται
καταβολιάζεται
εμβολιάζεται
χειροβολιάζεται
μπολιάζεται
ξαναμπολιάζεται
σολιάζεται
ξανασολιάζεται
σχολιάζεται
πολυσχολιάζεται
διπλιάζεται
τριπλιάζεται
ξομπλιάζεται
ξεμαγουλιάζεται
αναγουλιάζεται
σακουλιάζεται
μουλιάζεται
ξεπουπουλιάζεται
καρουλιάζεται
ξεφωλιάζεται
γκαντεμιάζεται
ξελαιμιάζεται
στραβολαιμιάζεται
κοψολαιμιάζεται
προοιμιάζεται
παρανομιάζεται
περιδρομιάζεται
κορμιάζεται
θυμιάζεται
τουλουμιάζεται
ξετουλουμιάζεται
μπουντρουμιάζεται
εγκωμιάζεται
αυτοεγκωμιάζεται
υπερεγκωμιάζεται
ξεγανιάζεται
καζανιάζεται
χαρμανιάζεται
σαμπανιάζεται
τουμπανιάζεται
σεληνιάζεται
σωληνιάζεται
εγκαινιάζεται
καμινιάζεται
ξεκατινιάζεται
κοφινιάζεται
ξεκοφινιάζεται
βελονιάζεται
ψιλοβελονιάζεται
στημονιάζεται
καδρονιάζεται
περονιάζεται
θρονιάζεται
κασονιάζεται
ξεκασονιάζεται
σεντονιάζεται
ενυπνιάζεται
περουνιάζεται
πιρουνιάζεται
σπιρουνιάζεται
ξαφνιάζεται
παχνιάζεται
ξεπαχνιάζεται
ξαραχνιάζεται
ξεβραχνιάζεται
εξιχνιάζεται
αρραβωνιάζεται
καλαρραβωνιάζεται
ξαναρραβωνιάζεται
ξαρραβωνιάζεται
γωνιάζεται
ορθογωνιάζεται
καλογωνιάζεται
απογωνιάζεται
αγκωνιάζεται
θημωνιάζεται
καταχωνιάζεται
ξεχωνιάζεται
συνεντευξιάζεται
ξεμυξιάζεται
παρομοιάζεται
προσομοιάζεται
νοιάζεται
παρανοιάζεται
γνοιάζεται
ξαναγνοιάζεται
ξεγνοιάζεται
πολυγνοιάζεται
ξενοιάζεται
καλονοιάζεται
πολυνοιάζεται
ξελεπιάζεται
γριπιάζεται
ξεκαμπιάζεται
πομπιάζεται
σιροπιάζεται
σοροπιάζεται
ντροπιάζεται
καταντροπιάζεται
εντροπιάζεται
ξεντροπιάζεται
αποτροπιάζεται
λασπιάζεται
καλουπιάζεται
ξεκαλουπιάζεται
ριάζεται
κουβαριάζεται
ξεκουβαριάζεται
φεγγαριάζεται
λογαριάζεται
ξαναλογαριάζεται
κακολογαριάζεται
καλολογαριάζεται
πολυλογαριάζεται
ξεποδαριάζεται
αμπαριάζεται
ανταριάζεται
ξεχορταριάζεται
ξεχολεριάζεται
μεσημεριάζεται
ξεμεσημεριάζεται
αστεριάζεται
αναφτεριάζεται
ξεχεριάζεται
καθετηριάζεται
ευρετηριάζεται
δηλητηριάζεται
πλειστηριάζεται
αναπλειστηριάζεται
εκπλειστηριάζεται
καυτηριάζεται
ακρωτηριάζεται
συνταιριάζεται
κακοταιριάζεται
καλοταιριάζεται
ονειριάζεται
αυτοχειριάζεται
ξεψειριάζεται
ξεσποριάζεται
συφοριάζεται
μετριάζεται
ξεσαβουριάζεται
πατσαβουριάζεται
λιγουριάζεται
ζουριάζεται
μπουζουριάζεται
ξεσκουριάζεται
κουλουριάζεται
στρογγυλοκουλουριάζεται
καμπουριάζεται
κουμπουριάζεται
μασουριάζεται
ενεχυριάζεται
σωριάζεται
μισοσωριάζεται
ξεψωριάζεται
σιάζεται
εννεαπλασιάζεται
δεκαπλασιάζεται
ενδεκαπλασιάζεται
πολλαπλασιάζεται
εξαπλασιάζεται
τετραπλασιάζεται
εικοσαπλασιάζεται
οκταπλασιάζεται
πενταπλασιάζεται
δεκαπενταπλασιάζεται
εκατονταπλασιάζεται
επταπλασιάζεται
οχταπλασιάζεται
διπλασιάζεται
αναδιπλασιάζεται
υπερδιπλασιάζεται
τριπλασιάζεται
υπερτριπλασιάζεται
χιλιοπλασιάζεται
οπτασιάζεται
εκστασιάζεται
μεσιάζεται
ξεμεσιάζεται
στραβομεσιάζεται
κουτσομεσιάζεται
κοψομεσιάζεται
εκκλησιάζεται
πλησιάζεται
ξαναπλησιάζεται
ισιάζεται
συμποσιάζεται
ξεπετσιάζεται
ξεκουκουτσιάζεται
θυσιάζεται
αυτοθυσιάζεται
διονυσιάζεται
ενθουσιάζεται
υπερενθουσιάζεται
κατενθουσιάζεται
συνουσιάζεται
εξουσιάζεται
συνεξουσιάζεται
κατεξουσιάζεται
παρουσιάζεται
ξαναπαρουσιάζεται
αυτοπαρουσιάζεται
πρωτοπαρουσιάζεται
εντυπωσιάζεται
ματιάζεται
δεματιάζεται
ξεματιάζεται
κομματιάζεται
κατακομματιάζεται
σπαθοκομματιάζεται
χιλιοκομματιάζεται
πετσοκομματιάζεται
θρυμματιάζεται
κουβεντιάζεται
ξανακουβεντιάζεται
παρακουβεντιάζεται
ματακουβεντιάζεται
ψιλοκουβεντιάζεται
κρυφοκουβεντιάζεται
πολυκουβεντιάζεται
ξεδοντιάζεται
μπουρλοτιάζεται
τεταρτιάζεται
εστιάζεται
ξεμπροστιάζεται
κουρκουτιάζεται
μπαλαμουτιάζεται
μπαρουτιάζεται
αφτιάζεται
χουφτιάζεται
αλαφιάζεται
ξαναλαφιάζεται
ενταφιάζεται
μετενταφιάζεται
ξεγοφιάζεται
συντροφιάζεται
κατσουφιάζεται
βαρυστομαχιάζεται
ξεμοναχιάζεται
απομοναχιάζεται
κοχιάζεται
εκτροχιάζεται
νυχιάζεται
ξενυχιάζεται
υποψιάζεται
αλληλοϋποψιάζεται
αναγκάζεται
πειθαναγκάζεται
ξαναγκάζεται
εξαναγκάζεται
καταναγκάζεται
ψεκάζεται
επιψεκάζεται
αεροψεκάζεται
δικάζεται
ξαναδικάζεται
επαναδικάζεται
καταδικάζεται
αυτοκαταδικάζεται
επιδικάζεται
προσεπιδικάζεται
εκδικάζεται
συνδικάζεται
προδικάζεται
αυτοδικάζεται
εικάζεται
προεικάζεται
απεικάζεται
σαρκάζεται
μηρυκάζεται
αναμηρυκάζεται
μαλάζεται
ενσταλάζεται
συναγελάζεται
προσπελάζεται
θηλάζεται
αποθηλάζεται
αλλάζεται
ξαναλλάζεται
συναλλάζεται
συχναλλάζεται
παραλλάζεται
μεταλλάζεται
ανταλλάζεται
κολάζεται
κατακολάζεται
δαμάζεται
καταδαμάζεται
θαμάζεται
κρεμάζεται
ξεκρεμάζεται
ρημάζεται
καταρημάζεται
απορημάζεται
χειμάζεται
δοκιμάζεται
ξαναδοκιμάζεται
επιδοκιμάζεται
αλληλεπιδοκιμάζεται
αποδοκιμάζεται
πρωτοδοκιμάζεται
πολυδοκιμάζεται
ετοιμάζεται
ξαναετοιμάζεται
προετοιμάζεται
ατιμάζεται
ονομάζεται
επονομάζεται
παρονομάζεται
προσονομάζεται
κατονομάζεται
μετονομάζεται
αντονομάζεται
αυτονομάζεται
ξετρομάζεται
θαυμάζεται
αλληλοθαυμάζεται
αυτοθαυμάζεται
υπερθαυμάζεται
κρυφοαναστενάζεται
τινάζεται
ανατινάζεται
ξανατινάζεται
ξετινάζεται
γοργοτινάζεται
κακοτινάζεται
αποτινάζεται
αεροτινάζεται
γυμνάζεται
εκγυμνάζεται
καλογυμνάζεται
απογυμνάζεται
προγυμνάζεται
πολυγυμνάζεται
κατευνάζεται
συνάζεται
τεχνάζεται
φωνάζεται
δοξάζεται
αυτοδοξάζεται
ψευτοδοξάζεται
πολυδοξάζεται
ακροάζεται
σκεπάζεται
κατασκεπάζεται
ξεσκεπάζεται
βαριοσκεπάζεται
καλοσκεπάζεται
αποσκεπάζεται
ξιπάζεται
αρπάζεται
διαρπάζεται
περιαρπάζεται
αναρπάζεται
συναρπάζεται
αφαρπάζεται
υφαρπάζεται
σπάζεται
ασπάζεται
γλυκασπάζεται
αλληλασπάζεται
ανασπάζεται
αδελφικοασπάζεται
αλληλοασπάζεται
κατασπάζεται
αντασπάζεται
σπαράζεται
κατασπαράζεται
αλληλοσπαράζεται
ταράζεται
διαταράζεται
αναταράζεται
καταταράζεται
συνταράζεται
ψυχοταράζεται
χαράζεται
αναχαράζεται
παραχαράζεται
βράζεται
ξαναβράζεται
παραβράζεται
ξεβράζεται
εκβράζεται
σιγοβράζεται
καλοβράζεται
κρυφοβράζεται
αδράζεται
εδράζεται
συγκεράζεται
υπερκεράζεται
πειράζεται
αλληλοπειράζεται
μοιράζεται
διαμοιράζεται
ξαναμοιράζεται
αδικομοιράζεται
αδερφομοιράζεται
αφογκράζεται
αφουγκράζεται
αγοράζεται
ακριβαγοράζεται
ξαναγοράζεται
ξαγοράζεται
εξαγοράζεται
προαγοράζεται
κουράζεται
παρακουράζεται
κατακουράζεται
ξεκουράζεται
πολυκουράζεται
φράζεται
παραφράζεται
μεταφράζεται
ξεφράζεται
περιφράζεται
εκφράζεται
αυτοεκφράζεται
καλοφράζεται
καγκελοφράζεται
αποφράζεται
σάζεται
ισάζεται
τάζεται
διατάζεται
ξανατάζεται
εξετάζεται
επανεξετάζεται
συνεξετάζεται
καλοεξετάζεται
προεξετάζεται
αυτοεξετάζεται
καλοξετάζεται
κοιτάζεται
ξανακοιτάζεται
παρακοιτάζεται
στραβοκοιτάζεται
αγριοκοιτάζεται
γλυκοκοιτάζεται
καλοκοιτάζεται
αλληλοκοιτάζεται
λοξοκοιτάζεται
κρυφοκοιτάζεται
πολυκοιτάζεται
ερωτοπλαντάζεται
τραντάζεται
ανατραντάζεται
φαντάζεται
ξαναφαντάζεται
αποτάζεται
υποτάζεται
ριπτάζεται
εορτάζεται
επανεορτάζεται
συνεορτάζεται
προεορτάζεται
γιορτάζεται
ξαναγιορτάζεται
χορτάζεται
βαστάζεται
αναβαστάζεται
υποβαστάζεται
αποστάζεται
προστάζεται
συνδυάζεται
ανασυνδυάζεται
σκευάζεται
διασκευάζεται
ανασκευάζεται
παρασκευάζεται
αντιπαρασκευάζεται
προπαρασκευάζεται
κατασκευάζεται
ανακατασκευάζεται
κακοκατασκευάζεται
καλοκατασκευάζεται
προκατασκευάζεται
πρωτοκατασκευάζεται
μετασκευάζεται
επισκευάζεται
συσκευάζεται
αποσυσκευάζεται
χλευάζεται
ρυάζεται
σφάζεται
κατασφάζεται
αδικοσφάζεται
αλληλοσφάζεται
αποσφάζεται
διχάζεται
στοχάζεται
αναστοχάζεται
καλοστοχάζεται
ησυχάζεται
καθησυχάζεται
επωάζεται
πιέζεται
παραπιέζεται
καταπιέζεται
εκπιέζεται
εμπιέζεται
συμπιέζεται
αποσυμπιέζεται
μεταμφιέζεται
χέζεται
καταχέζεται
ξεχέζεται
μπήζεται
πρήζεται
ξεπρήζεται
παίζεται
ξαναπαίζεται
παραπαίζεται
ματαπαίζεται
περιπαίζεται
αναμπαίζεται
εμπαίζεται
κακοπαίζεται
συχνοπαίζεται
πρωτοπαίζεται
κρυφοπαίζεται
συλλαβίζεται
εκσλαβίζεται
φοβίζεται
ξεφοβίζεται
εκφοβίζεται
κυβίζεται
εγκλωβίζεται
αυτοεγκλωβίζεται
απεγκλωβίζεται
αυτεγκλωβίζεται
ραγίζεται
σφραγίζεται
ξεσφραγίζεται
επισφραγίζεται
χιλιοσφραγίζεται
αποσφραγίζεται
σαγίζεται
ταγίζεται
καλοταγίζεται
αγγίζεται
υπερφαλαγγίζεται
στραγγίζεται
καταστραγγίζεται
ξεστραγγίζεται
καλοστραγγίζεται
αποστραγγίζεται
μεταγγίζεται
εγγίζεται
προσεγγίζεται
σπογγίζεται
αποσπογγίζεται
σφογγίζεται
σφουγγίζεται
καλοσφουγγίζεται
αποσφουγγίζεται
λογίζεται
διαλογίζεται
αναλογίζεται
παραλογίζεται
καταλογίζεται
αντιλογίζεται
συλλογίζεται
βαριοσυλλογίζεται
καλοσυλλογίζεται
πικροσυλλογίζεται
προσυλλογίζεται
υπολογίζεται
συνυπολογίζεται
προσυπολογίζεται
προϋπολογίζεται
προλογίζεται
φλογίζεται
παραφλογίζεται
καταφλογίζεται
καρδιοφλογίζεται
οργίζεται
εξοργίζεται
παροργίζεται
ζυγίζεται
ξαναζυγίζεται
αντιζυγίζεται
κακοζυγίζεται
καλοζυγίζεται
διπλοζυγίζεται
φτεροζυγίζεται
ισοζυγίζεται
λυγίζεται
ξερωγίζεται
βαδίζεται
διακλαδίζεται
ανακλαδίζεται
ξεκλαδίζεται
απομαδίζεται
ραβδίζεται
ονειδίζεται
εξονειδίζεται
ψαλιδίζεται
προπαγανδίζεται
προβοδίζεται
ξεπροβοδίζεται
ανδραποδίζεται
εξανδραποδίζεται
μποδίζεται
εμποδίζεται
παρεμποδίζεται
σταυροποδίζεται
βομβαρδίζεται
ξεκαρδίζεται
βαριοκαρδίζεται
κακοκαρδίζεται
καλοκαρδίζεται
πικροκαρδίζεται
βαρυκαρδίζεται
μπομπαρδίζεται
κερδίζεται
ξανακερδίζεται
χορδίζεται
καβουρδίζεται
ξεροκαβουρδίζεται
κουρδίζεται
ξεκουρδίζεται
καλοκουρδίζεται
αυτοκουρδίζεται
πολυκουρδίζεται
ξεφλουδίζεται
δανείζεται
αντιδανείζεται
αλληλοδανείζεται
καθίζεται
ανακαθίζεται
σπαθίζεται
διασπαθίζεται
εθίζεται
ερεθίζεται
εξερεθίζεται
συνηθίζεται
ξεσυνηθίζεται
κακοσυνηθίζεται
καλοσυνηθίζεται
πολυσυνηθίζεται
αποστηθίζεται
διανθίζεται
απανθίζεται
γρονθίζεται
βυθίζεται
καταβυθίζεται
εμβυθίζεται
μισοβυθίζεται
αυτοβυθίζεται
καταβροχθίζεται
κακίζεται
μαλακίζεται
προπηλακίζεται
αυλακίζεται
φυλακίζεται
αποφυλακίζεται
προφυλακίζεται
καμακίζεται
φενακίζεται
χλαπακίζεται
αποσκορακίζεται
εξοστρακίζεται
θωρακίζεται
αποθωρακίζεται
τσακίζεται
κατατσακίζεται
καραβοτσακίζεται
γκρεμοτσακίζεται
αποτσακίζεται
μισοτσακίζεται
πελεκίζεται
κακοπελεκίζεται
αποπελεκίζεται
ομορφοπελεκίζεται
τουφεκίζεται
ντουφεκίζεται
τυφεκίζεται
οικίζεται
συνοικίζεται
αποικίζεται
εποικίζεται
επανεποικίζεται
προικίζεται
ξαναπροικίζεται
βαριοπροικίζεται
καλοβαριοπροικίζεται
καλοπροικίζεται
αποπροικίζεται
κατοικίζεται
μετοικίζεται
εκδημοτικίζεται
ακκίζεται
εκκοκκίζεται
τοκίζεται
ανατοκίζεται
εκτοκίζεται
υπερτοκίζεται
ορκίζεται
ξορκίζεται
εξορκίζεται
ψευτορκίζεται
εκτουρκίζεται
φουρκίζεται
παραφουρκίζεται
σκίζεται
ξανασκίζεται
κατασκίζεται
ξεσκίζεται
καταξεσκίζεται
βοσκίζεται
αποσκίζεται
κουκίζεται
χαστουκίζεται
αποσκυβαλίζεται
θρουβαλίζεται
στραγγαλίζεται
γαργαλίζεται
σκανδαλίζεται
ζαλίζεται
παραζαλίζεται
καταζαλίζεται
ξεζαλίζεται
αποζαλίζεται
μισοζαλίζεται
εναγκαλίζεται
συνδικαλίζεται
ξεκοκαλίζεται
μαρκαλίζεται
σκαλίζεται
ξεμασκαλίζεται
ανασκαλίζεται
ξανασκαλίζεται
ξεσκαλίζεται
κακοσκαλίζεται
καλοσκαλίζεται
βαυκαλίζεται
καταβαυκαλίζεται
χαλαλίζεται
δαμαλίζεται
αναδαμαλίζεται
ομαλίζεται
τραμπαλίζεται
ντραμπαλίζεται
πασπαλίζεται
σκανταλίζεται
γυαλίζεται
ξαναγυαλίζεται
καλογυαλίζεται
πολυγυαλίζεται
ξεμυαλίζεται
αποκεφαλίζεται
σφαλίζεται
ασφαλίζεται
διασφαλίζεται
εξασφαλίζεται
προασφαλίζεται
απασφαλίζεται
αντασφαλίζεται
καψαλίζεται
ξεροκαψαλίζεται
σταβλίζεται
ενσταβλίζεται
σουβλίζεται
εξαγγλίζεται
τριβελίζεται
οβελίζεται
εξοβελίζεται
ευαγγελίζεται
διασκελίζεται
ανασκελίζεται
δρασκελίζεται
υποσκελίζεται
ισοσκελίζεται
υπερσκελίζεται
διαμελίζεται
ευτελίζεται
ξευτελίζεται
εξευτελίζεται
κατεξευτελίζεται
παραλληλίζεται
αντιπαραλληλίζεται
εκραχηλίζεται
ξετραχηλίζεται
εκτραχηλίζεται
στροβιλίζεται
ανεμοστροβιλίζεται
αεροστροβιλίζεται
εκχειλίζεται
υπερεκχειλίζεται
υπερχειλίζεται
πιπιλίζεται
σκαμπιλίζεται
τορπιλίζεται
πιτσιλίζεται
ξεφιτιλίζεται
ξευτιλίζεται
ξεφτιλίζεται
ξεψιλίζεται
ξαγκλίζεται
τσιγκλίζεται
εκγαλλίζεται
ψελλίζεται
ξεφυλλίζεται
εκφυλλίζεται
ψυλλίζεται
ξεψυλλίζεται
διαολίζεται
διαβολίζεται
μεταβολίζεται
τριβολίζεται
εμβολίζεται
διεμβολίζεται
συμβολίζεται
ακροβολίζεται
ηχοβολίζεται
προσανατολίζεται
αναπροσανατολίζεται
αποπροσανατολίζεται
στολίζεται
καταστολίζεται
ξεστολίζεται
πιστολίζεται
αργοστολίζεται
ανθοστολίζεται
σημαιοστολίζεται
ασημοστολίζεται
δαφνοστολίζεται
νεκροστολίζεται
γαμπροστολίζεται
λαμπροστολίζεται
δεντροστολίζεται
χρυσοστολίζεται
ομορφοστολίζεται
νυφοστολίζεται
πολυστολίζεται
οπλίζεται
επανοπλίζεται
εξοπλίζεται
επανεξοπλίζεται
αντεξοπλίζεται
παροπλίζεται
αφοπλίζεται
εφοπλίζεται
σγαρλίζεται
τσιρλίζεται
βουρλίζεται
υποτιτλίζεται
αναδαυλίζεται
συνδαυλίζεται
υποδαυλίζεται
συδαυλίζεται
μαυλίζεται
εκμαυλίζεται
καταυλίζεται
εκφαυλίζεται
διυλίζεται
ματοκυλίζεται
αιματοκυλίζεται
ξυλίζεται
στραγγουλίζεται
βουρδουλίζεται
ζουλίζεται
στραμπουλίζεται
ξεπουπουλίζεται
μασουλίζεται
κουτσουλίζεται
εκφυλίζεται
εκχυλίζεται
τσουρουφλίζεται
καλαμίζεται
παλαμίζεται
εξισλαμίζεται
χαραμίζεται
γεμίζεται
ξαναγεμίζεται
παραγεμίζεται
καταγεμίζεται
καλογεμίζεται
απογεμίζεται
μισογεμίζεται
σελεμίζεται
ανεμίζεται
διανεμίζεται
ξανεμίζεται
εξανεμίζεται
φτερανεμίζεται
ψυχανεμίζεται
γκρεμίζεται
ξαναγκρεμίζεται
απογκρεμίζεται
μισογκρεμίζεται
ασκημίζεται
φημίζεται
διαφημίζεται
αλληλοδιαφημίζεται
αυτοδιαφημίζεται
πολυδιαφημίζεται
κακοφημίζεται
δυσφημίζεται
διαβαθμίζεται
αναβαθμίζεται
υποβαθμίζεται
ισοβαθμίζεται
σταθμίζεται
αντισταθμίζεται
ζυγοσταθμίζεται
ισοσταθμίζεται
αριθμίζεται
ρυθμίζεται
απορυθμίζεται
διαρρυθμίζεται
αναρρυθμίζεται
μεταρρυθμίζεται
απορρυθμίζεται
αυτορρυθμίζεται
ξελαιμίζεται
κοιμίζεται
αποκοιμίζεται
νοστιμίζεται
ενοφθαλμίζεται
διαγραμμίζεται
υπογραμμίζεται
ευθυγραμμίζεται
γιομίζεται
παραγιομίζεται
απογιομίζεται
κομίζεται
διακομίζεται
μετακομίζεται
διαμετακομίζεται
συγκομίζεται
αποκομίζεται
συναποκομίζεται
προσκομίζεται
νομίζεται
βρομίζεται
παραβρομίζεται
καταβρομίζεται
ξεβρομίζεται
αποβρομίζεται
ταχυδρομίζεται
ξεστομίζεται
πιστομίζεται
απιστομίζεται
εκστομίζεται
ξαρμίζεται
ξεθερμίζεται
ορμίζεται
καθορμίζεται
μεθορμίζεται
ενορμίζεται
προσορμίζεται
αφορμίζεται
χλωροφορμίζεται
οσμίζεται
πρωτοσμίζεται
εξατμίζεται
ξαναθυμίζεται
ενθυμίζεται
υπενθυμίζεται
διαγουμίζεται
ξεζουμίζεται
πλουμίζεται
χρυσοπλουμίζεται
επωμίζεται
βρωμίζεται
ψωμίζεται
λιβανίζεται
κλιβανίζεται
γαλβανίζεται
εξαλβανίζεται
τραγανίζεται
τηγανίζεται
κακοτηγανίζεται
καλοτηγανίζεται
αποτηγανίζεται
ξεροτηγανίζεται
μισοτηγανίζεται
φρυγανίζεται
ροδανίζεται
λιανίζεται
ψιλολιανίζεται
σεριανίζεται
εκχριστιανίζεται
εξαμερικανίζεται
ροκανίζεται
ψιλοροκανίζεται
τσουκανίζεται
ταλανίζεται
πλανίζεται
εκγερμανίζεται
αυνανίζεται
δρεπανίζεται
τουμπανίζεται
στουμπανίζεται
διατυμπανίζεται
κοπανίζεται
ψιλοκοπανίζεται
χοντροκοπανίζεται
ερανίζεται
τσουγκρανίζεται
δικρανίζεται
βασανίζεται
καταβασανίζεται
αδικοβασανίζεται
γριτσανίζεται
κριτσανίζεται
βοτανίζεται
ξεβοτανίζεται
αποβοτανίζεται
κυανίζεται
αφανίζεται
εξαφανίζεται
προαφανίζεται
καταφανίζεται
εμφανίζεται
επανεμφανίζεται
πρωτοεμφανίζεται
κακοφανίζεται
ορφανίζεται
απορφανίζεται
εκβιομηχανίζεται
αποβιομηχανίζεται
καθαγνίζεται
εξαγνίζεται
εξευγενίζεται
μηδενίζεται
εκμηδενίζεται
ελλιμενίζεται
προσλιμενίζεται
αρμενίζεται
ενασμενίζεται
εξευμενίζεται
ξενίζεται
ατενίζεται
ενατενίζεται
κτενίζεται
κακοκτενίζεται
καλοκτενίζεται
αποκτενίζεται
χτενίζεται
ξαναχτενίζεται
ξεχτενίζεται
κακοχτενίζεται
καλοχτενίζεται
μισοχτενίζεται
ομορφοχτενίζεται
εξελληνίζεται
αφελληνίζεται
πηνίζεται
εκπυρηνίζεται
σαφηνίζεται
διασαφηνίζεται
αποσαφηνίζεται
ανακαινίζεται
ροδοκοκκινίζεται
κοσκινίζεται
καλοκοσκινίζεται
ψιλοκοσκινίζεται
διπλοκοσκινίζεται
αποκοσκινίζεται
χοντροκοσκινίζεται
ξινίζεται
ρινίζεται
διευκρινίζεται
πρασινίζεται
τσινίζεται
εκλατινίζεται
καλαρχινίζεται
ξαναρχινίζεται
πρωτοαρχινίζεται
πρωταρχινίζεται
κνίζεται
λικνίζεται
αναλικνίζεται
τσικνίζεται
κρημνίζεται
κατακρημνίζεται
εγκρημνίζεται
αποκρημνίζεται
ηδονίζεται
τερηδονίζεται
σφενδονίζεται
εκσφενδονίζεται
ιονίζεται
καταιονίζεται
πριονίζεται
αφιονίζεται
ξεχιονίζεται
εκχιονίζεται
ακονίζεται
εικονίζεται
εξεικονίζεται
προεικονίζεται
απεικονίζεται
σκονίζεται
κατασκονίζεται
ξεσκονίζεται
κλονίζεται
συγκλονίζεται
δαιμονίζεται
αρμονίζεται
εναρμονίζεται
κανονίζεται
διακανονίζεται
εκθρονίζεται
ενθρονίζεται
σωφρονίζεται
συγχρονίζεται
εκσυγχρονίζεται
ξεχρονίζεται
ετεροχρονίζεται
υπερχρονίζεται
πολυχρονίζεται
τονίζεται
ξανατονίζεται
παρατονίζεται
επιτονίζεται
σφεντονίζεται
συντονίζεται
αποσυντονίζεται
υπερτονίζεται
απαγχονίζεται
καπνίζεται
ξανακαπνίζεται
παρακαπνίζεται
ξεκαπνίζεται
μαλαμοκαπνίζεται
ασημοκαπνίζεται
αποκαπνίζεται
υποκαπνίζεται
πολυκαπνίζεται
αφυπνίζεται
σβαρνίζεται
καλοσβαρνίζεται
πταρνίζεται
φταρνίζεται
μοντερνίζεται
εκμοντερνίζεται
πτερνίζεται
ενστερνίζεται
φτερνίζεται
φουρνίζεται
ξαναφουρνίζεται
ξεφουρνίζεται
ζυμοφουρνίζεται
κουδουνίζεται
γρατζουνίζεται
γραντζουνίζεται
σαπουνίζεται
καλοσαπουνίζεται
σπιρουνίζεται
τσαγκρουνίζεται
γρατσουνίζεται
ψουνίζεται
ξαφνίζεται
καταξαφνίζεται
σταφνίζεται
αχνίζεται
γιαχνίζεται
σπλαχνίζεται
ευσπλαχνίζεται
ξαχνίζεται
εξαχνίζεται
παχνίζεται
ξεψαχνίζεται
ευσπλαγχνίζεται
λιχνίζεται
ψιλολιχνίζεται
απολιχνίζεται
αρραβωνίζεται
αγωνίζεται
διαγωνίζεται
συναγωνίζεται
προαγωνίζεται
υπεραγωνίζεται
τετραγωνίζεται
ανταγωνίζεται
ορθογωνίζεται
κλυδωνίζεται
διαιωνίζεται
οιωνίζεται
προοιωνίζεται
οπισθαγκωνίζεται
διαγκωνίζεται
παραγκωνίζεται
πισταγκωνίζεται
αλωνίζεται
τελωνίζεται
εκτελωνίζεται
στρατωνίζεται
ψωνίζεται
κοκαϊνίζεται
αθροίζεται
διαθροίζεται
συναθροίζεται
ραπίζεται
τσαπίζεται
εκλεπίζεται
απολεπίζεται
ευπρεπίζεται
ευτρεπίζεται
ριπίζεται
σαλπίζεται
διασαλπίζεται
ελπίζεται
απελπίζεται
λιμπίζεται
ξεκουμπίζεται
στουμπίζεται
σκολοπίζεται
ανασκολοπίζεται
σκροπίζεται
αντιρροπίζεται
κατατοπίζεται
μετατοπίζεται
ξετοπίζεται
εκτοπίζεται
εντοπίζεται
καρπίζεται
ξεκαρπίζεται
σκορπίζεται
διασκορπίζεται
κατασκορπίζεται
ανεμοσκορπίζεται
συνασπίζεται
προασπίζεται
υπερασπίζεται
αλληλοϋπερασπίζεται
θεσπίζεται
προθεσπίζεται
ζουπίζεται
σκουπίζεται
ξανασκουπίζεται
καλοσκουπίζεται
συχνοσκουπίζεται
αποσκουπίζεται
μισοσκουπίζεται
ψευτοσκουπίζεται
καλλωπίζεται
μωλωπίζεται
καταμωλωπίζεται
ανθρωπίζεται
ενανθρωπίζεται
εξανθρωπίζεται
αντιμετωπίζεται
εκβαρβαρίζεται
κονσερβαρίζεται
μαγαρίζεται
ξεμαγαρίζεται
σφουγγαρίζεται
ξανασφουγγαρίζεται
μισοσφουγγαρίζεται
ψευτοσφουγγαρίζεται
τσιγαρίζεται
εκβουλγαρίζεται
ζευγαρίζεται
καθαρίζεται
ξεκαθαρίζεται
εκκαθαρίζεται
καλοκαθαρίζεται
ψιλοκαθαρίζεται
αυτοκαθαρίζεται
ψευτοκαθαρίζεται
μακιγιαρίζεται
σφαλιαρίζεται
πλανιαρίζεται
μπανιαρίζεται
σενιαρίζεται
σινιαρίζεται
μακαρίζεται
αυτομακαρίζεται
τρακαρίζεται
πικαρίζεται
μαρκαρίζεται
αποσκαρίζεται
κολλαρίζεται
κοστουμαρίζεται
κουστουμαρίζεται
παρφουμαρίζεται
λαναρίζεται
ναναρίζεται
φοδραρίζεται
πουδραρίζεται
κοντραρίζεται
λουστραρίζεται
πλασαρίζεται
κρησαρίζεται
κορσαρίζεται
στραπατσαρίζεται
λουσαρίζεται
κοκεταρίζεται
μανταρίζεται
ταχταρίζεται
φτυαρίζεται
ισοφαρίζεται
χαρίζεται
αντιχαρίζεται
βρίζεται
αλληλοβρίζεται
σκυλοβρίζεται
υβρίζεται
καθυβρίζεται
περιυβρίζεται
εξυβρίζεται
αλληλοϋβρίζεται
κυλινδρίζεται
αερίζεται
εξαερίζεται
νταλαβερίζεται
νταραβερίζεται
φοβερίζεται
θερίζεται
οψιμοθερίζεται
πρωιμοθερίζεται
αλωνοθερίζεται
αποθερίζεται
αγουροθερίζεται
μπεγλερίζεται
μερίζεται
διαμερίζεται
αναμερίζεται
παραμερίζεται
καταμερίζεται
καλημερίζεται
επιμερίζεται
συμμερίζεται
πολυμερίζεται
συνερίζεται
ξεσυνερίζεται
αλατοπιπερίζεται
καλησπερίζεται
σφετερίζεται
ξεντερίζεται
νεωτερίζεται
καταχερίζεται
ξεκληρίζεται
χαρακτηρίζεται
κακοχαρακτηρίζεται
καλοχαρακτηρίζεται
αποχαρακτηρίζεται
αυτοχαρακτηρίζεται
μυκτηρίζεται
στηρίζεται
επαναστηρίζεται
επιστηρίζεται
αντιστηρίζεται
καλοστηρίζεται
υποστηρίζεται
ψευδοϋποστηρίζεται
αλληλοϋποστηρίζεται
συνεταιρίζεται
προσεταιρίζεται
φθειρίζεται
απειρίζεται
χειρίζεται
διαχειρίζεται
συνδιαχειρίζεται
αυτοδιαχειρίζεται
καταχειρίζεται
μεταχειρίζεται
κακομεταχειρίζεται
καλομεταχειρίζεται
πολυμεταχειρίζεται
εγχειρίζεται
προχειρίζεται
αυτοπροχειρίζεται
ψειρίζεται
ξεψειρίζεται
τσιρίζεται
τσιτσιρίζεται
σατιρίζεται
ψιψιρίζεται
ξακρίζεται
ξαγκρίζεται
τσιγκρίζεται
τσουγκρίζεται
αντικρίζεται
πρωταντικρίζεται
ορίζεται
ζορίζεται
παραζορίζεται
καθορίζεται
ανακαθορίζεται
προκαθορίζεται
αυτοκαθορίζεται
διορίζεται
αναδιορίζεται
αυτοδιορίζεται
προσδιορίζεται
αναπροσδιορίζεται
επαναπροσδιορίζεται
αυτοπροσδιορίζεται
περιορίζεται
αυτοπεριορίζεται
υποκορίζεται
συνορίζεται
ξεσυνορίζεται
εξορίζεται
αυτοεξορίζεται
προορίζεται
πορίζεται
εκπορίζεται
προσπορίζεται
καλωσορίζεται
αφορίζεται
διαφορίζεται
ασπρίζεται
θεατρίζεται
επαναπατρίζεται
ξεπατρίζεται
εκπατρίζεται
ηλεκτρίζεται
εξηλεκτρίζεται
κολαντρίζεται
μαντρίζεται
κεντρίζεται
κουντρίζεται
κατοπτρίζεται
αντικατοπτρίζεται
μυστρίζεται
ξυστρίζεται
κουτρίζεται
μαυρίζεται
ξαναμαυρίζεται
καταμαυρίζεται
απομαυρίζεται
θησαυρίζεται
αποθησαυρίζεται
αποταυρίζεται
γυρίζεται
ξαναγυρίζεται
ματαγυρίζεται
πανηγυρίζεται
συμπανηγυρίζεται
τριγυρίζεται
περιτριγυρίζεται
αναποδογυρίζεται
απογυρίζεται
κοντογυρίζεται
πολυγυρίζεται
συγυρίζεται
ξανασυγυρίζεται
ψευτοσυγυρίζεται
πλευρίζεται
ξενευρίζεται
εκνευρίζεται
ξεκνευρίζεται
ψιθυρίζεται
σιγοψιθυρίζεται
γλυκοψιθυρίζεται
υποψιθυρίζεται
μυρίζεται
ξαλμυρίζεται
πλημμυρίζεται
καταπλημμυρίζεται
μισομυρίζεται
ξαρμυρίζεται
ξυρίζεται
κακοξυρίζεται
καλοξυρίζεται
αποξυρίζεται
σβουρίζεται
φαγουρίζεται
μουρμουρίζεται
συχνομουρμουρίζεται
ψευτομουρμουρίζεται
κρυφομουρμουρίζεται
νανουρίζεται
σιγονανουρίζεται
γλυκονανουρίζεται
ξουρίζεται
καλαμπουρίζεται
μασουρίζεται
λαντουρίζεται
ραντουρίζεται
ξεσπυρίζεται
πορφυρίζεται
σφυρίζεται
σιγοσφυρίζεται
ισχυρίζεται
διισχυρίζεται
ελαφρίζεται
ξαφρίζεται
χρίζεται
δωρίζεται
μετεωρίζεται
ανωρίζεται
γνωρίζεται
αναγνωρίζεται
ξαναγνωρίζεται
παραγνωρίζεται
καλογνωρίζεται
μισογνωρίζεται
πρωτογνωρίζεται
καληνωρίζεται
χωρίζεται
διαχωρίζεται
ξαναχωρίζεται
καταχωρίζεται
ξεχωρίζεται
αποχωρίζεται
βασίζεται
αποφασίζεται
ξαναποφασίζεται
επαναποφασίζεται
προαποφασίζεται
προφασίζεται
δροσίζεται
καταδροσίζεται
γλυκοδροσίζεται
πατσίζεται
βουρτσίζεται
λουτσίζεται
κλωσίζεται
σοβατίζεται
καλοσοβατίζεται
σουβατίζεται
αβγατίζεται
αυγατίζεται
φευγατίζεται
μπογιατίζεται
λαδομπογιατίζεται
θυμιατίζεται
δεκατίζεται
αποδεκατίζεται
ξεσκατίζεται
αλατίζεται
ξαναλατίζεται
ξεπλατίζεται
διαδραματίζεται
πειραματίζεται
οραματίζεται
δειγματίζεται
παραδειγματίζεται
στιγματίζεται
ζεματίζεται
καταζεματίζεται
αναθεματίζεται
προβληματίζεται
υπομνηματίζεται
φρονηματίζεται
χρηματίζεται
σχηματίζεται
ανασχηματίζεται
ξανασχηματίζεται
επανασχηματίζεται
μετασχηματίζεται
αποσχηματίζεται
προσχηματίζεται
κλιματίζεται
εγκλιματίζεται
κριματίζεται
παραγραμματίζεται
μεταγραμματίζεται
προγραμματίζεται
αναπρογραμματίζεται
τριμματίζεται
κομματίζεται
θρυμματίζεται
καταθρυμματίζεται
νοματίζεται
ονοματίζεται
ερματίζεται
αποδερματίζεται
κερματίζεται
κατακερματίζεται
εκσπερματίζεται
αποσπερματίζεται
τερματίζεται
αφερματίζεται
τραυματίζεται
κατατραυματίζεται
αλληλοτραυματίζεται
αυτοτραυματίζεται
εμπυρευματίζεται
κυματίζεται
πωματίζεται
επιπωματίζεται
εκπωματίζεται
αποπωματίζεται
αρωματίζεται
χρωματίζεται
αναχρωματίζεται
ξαναχρωματίζεται
μεταχρωματίζεται
ξεχρωματίζεται
επιχρωματίζεται
ελαιοχρωματίζεται
ψιλοχρωματίζεται
αποχρωματίζεται
υδροχρωματίζεται
χωματίζεται
αναχωματίζεται
επιαναχωματίζεται
επιχωματίζεται
περιχωματίζεται
εκχωματίζεται
ψιλοχωματίζεται
αποχωματίζεται
απαθανατίζεται
αδικοθανατίζεται
αποθανατίζεται
φανατίζεται
αρατίζεται
κερατίζεται
εκδημοκρατίζεται
τσατίζεται
καλαφατίζεται
ευθετίζεται
εκσοβιετίζεται
σεκλετίζεται
πολυσεκλετίζεται
σικλετίζεται
μερεμετίζεται
συνετίζεται
χαιρετίζεται
αντιχαιρετίζεται
γλυκοχαιρετίζεται
διπλοχαιρετίζεται
αποχαιρετίζεται
πρωτοχαιρετίζεται
σχετίζεται
συσχετίζεται
παρασυσχετίζεται
αναισθητίζεται
μαγνητίζεται
απομαγνητίζεται
αναχαιτίζεται
εκπολιτίζεται
δυναμιτίζεται
ξεσπιτίζεται
σιτίζεται
επισιτίζεται
υποσιτίζεται
υπερσιτίζεται
κτίζεται
λακτίζεται
απογαλακτίζεται
απολακτίζεται
ανακτίζεται
ξανακτίζεται
επανακτίζεται
διαπληκτίζεται
αλληλοδιαπληκτίζεται
κακοκτίζεται
καλοκτίζεται
αεροκτίζεται
μισοκτίζεται
καληνυκτίζεται
σοβαντίζεται
σουβαντίζεται
μπογιαντίζεται
λαδομπογιαντίζεται
καπλαντίζεται
σουλαντίζεται
ραντίζεται
νταβραντίζεται
ψιλοραντίζεται
συχνοραντίζεται
αποραντίζεται
περιρραντίζεται
τσαντίζεται
χαριεντίζεται
σεκλεντίζεται
ξεσεκλεντίζεται
ιοντίζεται
ακοντίζεται
εξακοντίζεται
υπερακοντίζεται
ποντίζεται
καταποντίζεται
φροντίζεται
κακοφροντίζεται
καβουρντίζεται
ξεροκαβουρντίζεται
κουρντίζεται
ξεκουρντίζεται
πολυκουρντίζεται
καλαϊντίζεται
σκοτίζεται
παρασκοτίζεται
ξεσκοτίζεται
επισκοτίζεται
πολυσκοτίζεται
συσκοτίζεται
συγχνοτίζεται
ποτίζεται
διαποτίζεται
ξαναποτίζεται
εμποτίζεται
καλοποτίζεται
συχνοποτίζεται
κρασοποτίζεται
δροσοποτίζεται
κρυφοποτίζεται
βαπτίζεται
αναβαπτίζεται
μεταβαπτίζεται
εμβαπτίζεται
καθρεπτίζεται
εξαρτίζεται
απαρτίζεται
συναπαρτίζεται
καταρτίζεται
προκαταρτίζεται
γυαλοχαρτίζεται
φορτίζεται
επαναφορτίζεται
παραφορτίζεται
ξεφορτίζεται
επιφορτίζεται
εκφορτίζεται
αποφορτίζεται
υπερφορτίζεται
διαστίζεται
ξεβλαστίζεται
μαστίζεται
καταστίζεται
υποστίζεται
ξεμπροστίζεται
συνωστίζεται
μεταγλωττίζεται
ταυτίζεται
συνταυτίζεται
ψευτίζεται
προσηλυτίζεται
πλουτίζεται
εμπλουτίζεται
υπερπλουτίζεται
βαφτίζεται
ξαναβαφτίζεται
ξεβαφτίζεται
αυτοβαφτίζεται
ξεφτίζεται
καθρεφτίζεται
ανακαθρεφτίζεται
αντικαθρεφτίζεται
πρωτοκαθρεφτίζεται
χτίζεται
ξαναχτίζεται
κακοχτίζεται
καλοχτίζεται
μισοχτίζεται
καληνυχτίζεται
εγκιβωτίζεται
αιχμαλωτίζεται
ενωτίζεται
υπνωτίζεται
συγχρωτίζεται
φωτίζεται
διαφωτίζεται
καταφωτίζεται
αντιφωτίζεται
κακοφωτίζεται
καλοφωτίζεται
αχνοφωτίζεται
φεγγαροφωτίζεται
ηλεκτροφωτίζεται
μισοφωτίζεται
προσεδαφίζεται
κατεδαφίζεται
θειαφίζεται
ψηλαφίζεται
κολαφίζεται
φωτογραφίζεται
αεροφωτογραφίζεται
αυτοφωτογραφίζεται
ζωγραφίζεται
ξυραφίζεται
ξουραφίζεται
διασαφίζεται
ψηφίζεται
ξαναψηφίζεται
επαναψηφίζεται
καταψηφίζεται
επιψηφίζεται
συμψηφίζεται
διπλοψηφίζεται
υπερψηφίζεται
διαξιφίζεται
ραμφίζεται
σοφίζεται
σκαρφίζεται
νοσφίζεται
ανακουφίζεται
τεμαχίζεται
κατατεμαχίζεται
αποτεμαχίζεται
εκβραχίζεται
λογχίζεται
συνεχίζεται
τειχίζεται
περιτειχίζεται
εντειχίζεται
προτειχίζεται
τοιχίζεται
διατοιχίζεται
περιτοιχίζεται
εντοιχίζεται
αποτοιχίζεται
στοιχίζεται
περιστοιχίζεται
αντιστοιχίζεται
μαζοχίζεται
τροχίζεται
καλοτροχίζεται
ματαρχίζεται
σχίζεται
διασχίζεται
ξανασχίζεται
κατασχίζεται
ξεσχίζεται
καταξεσχίζεται
αποσχίζεται
ξενυχίζεται
εξονυχίζεται
ευνουχίζεται
μουνουχίζεται
κακοτυχίζεται
καλοτυχίζεται
σκατοψυχίζεται
συνοψίζεται
εξηρωίζεται
αρμόζεται
εναρμόζεται
συναρμόζεται
προσαρμόζεται
αναπροσαρμόζεται
εφαρμόζεται
κατακλύζεται
υποκλύζεται
τανύζεται
λούζεται
ξαναλούζεται
περιλούζεται
αργολούζεται
απολούζεται
αρτύζεται
συγχύζεται
κατασυγχύζεται
πολυσυγχύζεται
σώζεται
διασώζεται
περισώζεται
κάθεται
ανακάθεται
ξανακάθεται
επανακάθεται
παρακάθεται
κατακάθεται
ματακάθεται
συγκάθεται
επικάθεται
καλοκάθεται
στρογγυλοκάθεται
κωλοκάθεται
χοντροκάθεται
μισοκάθεται
πρωτοκάθεται
πολυκάθεται
πανωκάθεται
πλάθεται
διαπλάθεται
αναπλάθεται
ξαναπλάθεται
μεταπλάθεται
προπλάθεται
αλέθεται
καλαλέθεται
ψιλαλέθεται
ψιλοαλέθεται
γνέθεται
ξεγνέθεται
καλογνέθεται
ψιλογνέθεται
κνήθεται
πείθεται
επαναπείθεται
παραπείθεται
καταπείθεται
μεταπείθεται
τίθεται
διατίθεται
ανατίθεται
παρατίθεται
αντιπαρατίθεται
κατατίθεται
συγκατατίθεται
μετατίθεται
επιτίθεται
αντεπιτίθεται
αντιτίθεται
εκτίθεται
συντίθεται
αποσυντίθεται
αποτίθεται
εναποτίθεται
υποτίθεται
προϋποτίθεται
προτίθεται
προστίθεται
νιώθεται
κλώθεται
ξανακλώθεται
επικλώθεται
ψιλοκλώθεται
αποκλώθεται
πλέκεται
διαπλέκεται
αναπλέκεται
ξαναπλέκεται
ξεπλέκεται
περιπλέκεται
μπλέκεται
εμπλέκεται
ξεμπλέκεται
απεμπλέκεται
συμπλέκεται
αποσυμπλέκεται
αποπλέκεται
χρυσοπλέκεται
στέκεται
ξαναστέκεται
παραστέκεται
συμπαραστέκεται
ματαστέκεται
αντιστέκεται
στραβοστέκεται
αργοστέκεται
καλοστέκεται
κοντοστέκεται
πολυστέκεται
τήκεται
κατατήκεται
συντήκεται
έλκεται
αλληλέλκεται
παρέλκεται
διδάσκεται
συνδιδάσκεται
αρέσκεται
αναμιμνήσκεται
υπομιμνήσκεται
αναλίσκεται
καταναλίσκεται
βρίσκεται
ξαναβρίσκεται
παραβρίσκεται
ματαβρίσκεται
καλοβρίσκεται
πρωτοβρίσκεται
πολυβρίσκεται
ευρίσκεται
ανευρίσκεται
επανευρίσκεται
συνευρίσκεται
εξευρίσκεται
παρευρίσκεται
εφευρίσκεται
διαγιγνώσκεται
αναγιγνώσκεται
προγιγνώσκεται
διώκεται
καταδιώκεται
επιδιώκεται
εκδιώκεται
συνδιώκεται
αλληλοδιώκεται
αποδιώκεται
οφείλεται
αντοφείλεται
βάλλεται
διαβάλλεται
αναβάλλεται
παραβάλλεται
αντιπαραβάλλεται
καταβάλλεται
αντικαταβάλλεται
προκαταβάλλεται
μεταβάλλεται
επιβάλλεται
συνεπιβάλλεται
προεπιβάλλεται
αυτοεπιβάλλεται
περιβάλλεται
αντιβάλλεται
εκβάλλεται
προεκβάλλεται
παρεμβάλλεται
συμβάλλεται
αδικοβάλλεται
πανικοβάλλεται
αποβάλλεται
συναποβάλλεται
υποβάλλεται
αυθυποβάλλεται
επανυποβάλλεται
συνυποβάλλεται
προσυποβάλλεται
προϋποβάλλεται
προβάλλεται
αντιπροβάλλεται
πρωτοπροβάλλεται
υπερβάλλεται
προσβάλλεται
αγάλλεται
πάλλεται
αναπάλλεται
σφάλλεται
ψάλλεται
υποψάλλεται
αγγέλλεται
διαγγέλλεται
αναγγέλλεται
προαναγγέλλεται
εξαγγέλλεται
προεξαγγέλλεται
προαγγέλλεται
απαγγέλλεται
επαγγέλλεται
παραγγέλλεται
αντιπαραγγέλλεται
προπαραγγέλλεται
καταγγέλλεται
αντικαταγγέλλεται
αλληλοκαταγγέλλεται
μέλλεται
εντέλλεται
στέλλεται
διαστέλλεται
αντιδιαστέλλεται
αναστέλλεται
καταστέλλεται
επιστέλλεται
αντεπιστέλλεται
περιστέλλεται
αποστέλλεται
συναποστέλλεται
εξαποστέλλεται
προαποστέλλεται
ανταποστέλλεται
υποστέλλεται
συστέλλεται
ποικίλλεται
διαποικίλλεται
καταποικίλλεται
ναυτίλλεται
βούλεται
νέμεται
διανέμεται
αναδιανέμεται
κατανέμεται
ανακατανέμεται
απονέμεται
προσαπονέμεται
κρέμεται
λαμβάνεται
διαλαμβάνεται
προδιαλαμβάνεται
αναλαμβάνεται
επαναλαμβάνεται
παραλαμβάνεται
συμπαραλαμβάνεται
καταλαμβάνεται
ανακαταλαμβάνεται
προκαταλαμβάνεται
επιλαμβάνεται
περιλαμβάνεται
εμπεριλαμβάνεται
συμπεριλαμβάνεται
αντιλαμβάνεται
εκλαμβάνεται
συλλαμβάνεται
προσυλλαμβάνεται
υπολαμβάνεται
προλαμβάνεται
προσλαμβάνεται
επαναπροσλαμβάνεται
κακοβάνεται
βγάνεται
ξεβγάνεται
αποβγάνεται
συνιζάνεται
λανθάνεται
διαλανθάνεται
επιλανθάνεται
καταμανθάνεται
αισθάνεται
διαισθάνεται
συναισθάνεται
προαισθάνεται
πρωτοαισθάνεται
απεχθάνεται
ξαναφκιάνεται
καλοφκιάνεται
πιάνεται
αναπιάνεται
ξαναπιάνεται
παραπιάνεται
καταπιάνεται
ματαπιάνεται
ξεπιάνεται
κακοπιάνεται
μεγαλοπιάνεται
παραμεγαλοπιάνεται
καλοπιάνεται
ψηλοπιάνεται
αχαμνοπιάνεται
ακροπιάνεται
αρχοντοπιάνεται
πρωτοπιάνεται
καρφοπιάνεται
ψυχοπιάνεται
φτιάνεται
κακοφτιάνεται
καλοφτιάνεται
αποφτιάνεται
μισοφτιάνεται
κουτσοφτιάνεται
ψευτοφτιάνεται
δαγκάνεται
κρυφοδαγκάνεται
πρωτοκάνεται
αυξάνεται
συναυξάνεται
επαυξάνεται
προσεπαυξάνεται
υπεραυξάνεται
προσαυξάνεται
σπάνεται
παριστάνεται
αναπαριστάνεται
χάνεται
ξαναχάνεται
παραχάνεται
επιτυγχάνεται
ξεχάνεται
αποξεχάνεται
αδικοχάνεται
αποχάνεται
αποσβένεται
δένεται
ξαναδένεται
επαναδένεται
ξεδένεται
επιδένεται
περιδένεται
κακοδένεται
καλοδένεται
αφαλοδένεται
αρμοδένεται
αποδένεται
κομποδένεται
γεροδένεται
σιδεροδένεται
σταυροδένεται
αλυσοδένεται
χρυσοδένεται
χαρτοδένεται
σφιχτοδένεται
προσδένεται
ζένεται
πλένεται
ξαναπλένεται
ξεπλένεται
κακοπλένεται
μοσκοπλένεται
καλοπλένεται
αποπλένεται
μοσχοπλένεται
αναμένεται
υπομένεται
πένεται
αποκρένεται
παραψένεται
σβήνεται
ξανασβήνεται
κατασβήνεται
σιγοσβήνεται
αποσβήνεται
μισοσβήνεται
στήνεται
ξαναστήνεται
ξεστήνεται
συστήνεται
ανασυστήνεται
κακοσυστήνεται
καλοσυστήνεται
αυτοσυστήνεται
αφήνεται
ξαναφήνεται
ψήνεται
ξαναψήνεται
παραψήνεται
σιγοψήνεται
ηλιοψήνεται
κακοψήνεται
καλοψήνεται
ξεροψήνεται
μισοψήνεται
πρααίνεται
ξαναδιαβαίνεται
επαναλαβαίνεται
παραλαβαίνεται
καταλαβαίνεται
στραβοκαταλαβαίνεται
καλοκαταλαβαίνεται
αλληλοκαταλαβαίνεται
κουτσοκαταλαβαίνεται
πολυκαταλαβαίνεται
υπερβαίνεται
βουβαίνεται
ξεβουβαίνεται
αποβουβαίνεται
βωβαίνεται
μουγγαίνεται
εξοιδαίνεται
φαρδαίνεται
βυζαίνεται
μαθαίνεται
παθαίνεται
εξυγιαίνεται
λειαίνεται
προλειαίνεται
μιαίνεται
κουτιαίνεται
αποξεκουτιαίνεται
αποκουτιαίνεται
βασκαίνεται
λευκαίνεται
διαλευκαίνεται
καταλευκαίνεται
γλυκαίνεται
τρελαίνεται
ξετρελαίνεται
αποτρελαίνεται
κοιλαίνεται
ζουρλαίνεται
αποζουρλαίνεται
μουρλαίνεται
ξεμουρλαίνεται
απομουρλαίνεται
κουζουλαίνεται
κουλαίνεται
λωλαίνεται
παραλωλαίνεται
απολωλαίνεται
μαίνεται
σημαίνεται
επισημαίνεται
χαρτοσημαίνεται
εκμαίνεται
θερμαίνεται
αναθερμαίνεται
παραθερμαίνεται
αποθερμαίνεται
υποθερμαίνεται
προθερμαίνεται
αυτοθερμαίνεται
υπερθερμαίνεται
κυμαίνεται
διακυμαίνεται
λυμαίνεται
καταλυμαίνεται
απολυμαίνεται
απισχναίνεται
ξαίνεται
λιπαίνεται
απολιπαίνεται
προλιπαίνεται
αυτολιπαίνεται
ρυπαίνεται
καταρρυπαίνεται
απορρυπαίνεται
μαραίνεται
καταμαραίνεται
σιγομαραίνεται
απομαραίνεται
ψυχομαραίνεται
υγραίνεται
διυγραίνεται
ξεραίνεται
καταξεραίνεται
αποξεραίνεται
μισοξεραίνεται
συμπεραίνεται
δυσχεραίνεται
ξηραίνεται
καταξηραίνεται
αποξηραίνεται
ερυθραίνεται
πικραίνεται
παραπικραίνεται
καταπικραίνεται
πολυπικραίνεται
οσφραίνεται
ευφραίνεται
ψυχραίνεται
ωχραίνεται
μωραίνεται
ξαναμωραίνεται
ξεμωραίνεται
απομωραίνεται
κουτσαίνεται
αποκουτσαίνεται
αρταίνεται
χορταίνεται
ανασταίνεται
νεκρανασταίνεται
παρασταίνεται
εγκατασταίνεται
ζεσταίνεται
ξαναζεσταίνεται
παραζεσταίνεται
μισοζεσταίνεται
συσταίνεται
κακοσυσταίνεται
αυτοσυσταίνεται
αποκουταίνεται
φαίνεται
διαφαίνεται
αναφαίνεται
ξαναφαίνεται
παραφαίνεται
καταφαίνεται
ματαφαίνεται
επιφαίνεται
εμφαίνεται
βαριοφαίνεται
αγριοφαίνεται
κακοφαίνεται
καλοφαίνεται
ξενοφαίνεται
αχνοφαίνεται
αποφαίνεται
προαποφαίνεται
μικροφαίνεται
αγουροφαίνεται
μισοφαίνεται
πρωτοφαίνεται
υφαίνεται
πολυφαίνεται
συνυφαίνεται
εξυφαίνεται
κουφαίνεται
ξεκουφαίνεται
αποκουφαίνεται
παρυφαίνεται
σιχαίνεται
αποσιχαίνεται
συχαίνεται
πετυχαίνεται
γίνεται
ξαναγίνεται
παραγίνεται
καταγίνεται
ματαγίνεται
ξεγίνεται
καλογίνεται
απογίνεται
πρωτογίνεται
προσγίνεται
δίνεται
αναδίνεται
ξαναδίνεται
παραδίνεται
καταδίνεται
ματαδίνεται
λογοδίνεται
προδίνεται
πολυδίνεται
κλείνεται
ξανακλείνεται
περικλείνεται
ανοιγοκλείνεται
εσωκλείνεται
τείνεται
διατείνεται
παρατείνεται
επιτείνεται
αντιτείνεται
εκτείνεται
προεκτείνεται
επεκτείνεται
υπερεκτείνεται
εντείνεται
προεντείνεται
αποτείνεται
προτείνεται
ξαναπροτείνεται
αντιπροτείνεται
αυτοπροτείνεται
πρωτοπροτείνεται
υπερτείνεται
κλίνεται
ανακλίνεται
κατακλίνεται
εγκλίνεται
υποκλίνεται
προκλίνεται
πίνεται
καταπίνεται
πολυπίνεται
κρίνεται
διακρίνεται
ξεδιακρίνεται
ανακρίνεται
προανακρίνεται
επανακρίνεται
κατακρίνεται
εγκρίνεται
προεγκρίνεται
συγκρίνεται
επικρίνεται
αλληλεπικρίνεται
εκκρίνεται
απεκκρίνεται
υπερεκκρίνεται
λογοκρίνεται
αυτολογοκρίνεται
αδικοκρίνεται
καλοκρίνεται
αποκρίνεται
γλυκαποκρίνεται
δευτεραποκρίνεται
ανταποκρίνεται
υποκρίνεται
αλληλοϋποκρίνεται
προκρίνεται
πραΰνεται
καταπραΰνεται
παραγγέλνεται
ξεπαραγγέλνεται
στέλνεται
ξαναστέλνεται
διαολοστέλνεται
αποστέλνεται
ξαποστέλνεται
ψέλνεται
σιγοψέλνεται
τέμνεται
διατέμνεται
ανατέμνεται
κατατέμνεται
περιτέμνεται
εκτέμνεται
συντέμνεται
αποτέμνεται
δέρνεται
ξαναδέρνεται
παραδέρνεται
γδέρνεται
ξεγδέρνεται
απογδέρνεται
στηθοδέρνεται
αγριοδέρνεται
αλληλοδέρνεται
ανεμοδέρνεται
αστραποδέρνεται
αεροδέρνεται
φτεροδέρνεται
θαλασσοδέρνεται
κυματοδέρνεται
κλαψοδέρνεται
παρκέρνεται
λασκέρνεται
σπέρνεται
αποσπέρνεται
σέρνεται
ανασέρνεται
παρασέρνεται
ξεσέρνεται
αργοσέρνεται
γοργοσέρνεται
φιδοσέρνεται
κωλοσέρνεται
χαμοσέρνεται
αεροσέρνεται
πισωσέρνεται
τρατέρνεται
κουμαντέρνεται
φέρνεται
παραφέρνεται
καλοκαταφέρνεται
πολυκαταφέρνεται
μεταφέρνεται
συνεφέρνεται
αγριοφέρνεται
κακοφέρνεται
καλοφέρνεται
παίρνεται
ξαναπαίρνεται
παραπαίρνεται
ματαπαίρνεται
συνεπαίρνεται
κακοπαίρνεται
αποπαίρνεται
πρωτοπαίρνεται
κρυφοπαίρνεται
σούρνεται
σύρνεται
φκιάχνεται
σιάχνεται
φτιάχνεται
ξαναφτιάχνεται
μισοφτιάχνεται
κουτσοφτιάχνεται
ψευτοφτιάχνεται
αρπάχνεται
αδράχνεται
περιαδράχνεται
ψάχνεται
μπήχνεται
δείχνεται
αναδείχνεται
ξαναδείχνεται
επιδείχνεται
δακτυλοδείχνεται
αποδείχνεται
ρίχνεται
ξαναρίχνεται
παραρίχνεται
ματαρίχνεται
απορίχνεται
κηρύχνεται
διώχνεται
κακοδιώχνεται
αποδιώχνεται
μουλώχνεται
στριμώχνεται
παραστριμώχνεται
σπρώχνεται
ξανασπρώχνεται
απελαύνεται
δύνεται
βραδύνεται
επιβραδύνεται
γδύνεται
καλογδύνεται
ηδύνεται
εκβαθύνεται
εμβαθύνεται
μεγεθύνεται
πληθύνεται
ευθύνεται
διευθύνεται
συνδιευθύνεται
συνευθύνεται
απευθύνεται
κατευθύνεται
τηλεκατευθύνεται
μαλακύνεται
μηκύνεται
επιμηκύνεται
λύνεται
μεγαλύνεται
ξεδιαλύνεται
ομαλύνεται
εξομαλύνεται
ξαναλύνεται
απαλύνεται
αμβλύνεται
απαμβλύνεται
εκθηλύνεται
ευκολύνεται
διευκολύνεται
μολύνεται
αναμολύνεται
καταμολύνεται
πλύνεται
ξεπλύνεται
εκπλύνεται
αποπλύνεται
αμύνεται
αυτοαμύνεται
υπεραμύνεται
ανταμύνεται
σεμνύνεται
ξύνεται
οξύνεται
παροξύνεται
προπαροξύνεται
βαρύνεται
επιβαρύνεται
υπερεπιβαρύνεται
φαιδρύνεται
σκληρύνεται
αποσκληρύνεται
μακρύνεται
παραμακρύνεται
ξεμακρύνεται
απομακρύνεται
μικρύνεται
σμικρύνεται
λαμπρύνεται
ενθαρρύνεται
αποθαρρύνεται
παροτρύνεται
συμπαροτρύνεται
αλληλοπαροτρύνεται
ευρύνεται
διευρύνεται
ανευρύνεται
ελαφρύνεται
δασύνεται
παραθρασύνεται
αποθρασύνεται
πλατύνεται
διαπλατύνεται
εκπλατύνεται
κρατύνεται
ντύνεται
ξεντύνεται
στραβοντύνεται
ακριβοντύνεται
καλοντύνεται
προστυχοντύνεται
φτωχοντύνεται
κομψοντύνεται
λεπτύνεται
εκλεπτύνεται
απολεπτύνεται
φτύνεται
χύνεται
διαχύνεται
βραχύνεται
επιβραχύνεται
τραχύνεται
εκτραχύνεται
αποτραχύνεται
επιταχύνεται
εγχύνεται
ξεχύνεται
επιχύνεται
περιχύνεται
εκχύνεται
αποχύνεται
αστραποχύνεται
πρωτοχύνεται
αισχύνεται
καταισχύνεται
ζαβώνεται
λαβώνεται
παλαβώνεται
σκλαβώνεται
ξεσκλαβώνεται
στραβώνεται
ξεστραβώνεται
αποστραβώνεται
μισοστραβώνεται
διακριβώνεται
εξακριβώνεται
απακριβώνεται
στιλβώνεται
αποστιλβώνεται
θρομβώνεται
κολοβώνεται
χαλυβώνεται
επιχαλυβώνεται
μολυβώνεται
φαγώνεται
αλληλοφαγώνεται
μαγγώνεται
πληγώνεται
καταπληγώνεται
αδικοπληγώνεται
λιγώνεται
καλιγώνεται
αναλιγώνεται
ξελιγώνεται
ριγώνεται
μαστιγώνεται
φλογώνεται
οργώνεται
ξανακαινουργώνεται
πυργώνεται
ξαναζυγώνεται
ματαζυγώνεται
σιγοζυγώνεται
αποζυγώνεται
λαδώνεται
κλαδώνεται
διακλαδώνεται
ανακλαδώνεται
ραβδώνεται
χαλυβδώνεται
μολυβδώνεται
επιμολυβδώνεται
λιγδώνεται
ξελιγδώνεται
επιπεδώνεται
εμπεδώνεται
ισοπεδώνεται
κρασπεδώνεται
βιδώνεται
ξεβιδώνεται
καλοβιδώνεται
κλειδώνεται
ξανακλειδώνεται
ξεκλειδώνεται
καλοκλειδώνεται
διπλοκλειδώνεται
αμπαροκλειδώνεται
σφιχτοκλειδώνεται
οξειδώνεται
αποξειδώνεται
ψαλιδώνεται
σελιδώνεται
ανασελιδώνεται
κηλιδώνεται
κιγκλιδώνεται
δαχτυλιδώνεται
σανιδώνεται
ξεσανιδώνεται
επισανιδώνεται
κρηπιδώνεται
σμυριδώνεται
φκιασιδώνεται
φτιασιδώνεται
τσιτσιδώνεται
ρυτιδώνεται
σταφιδώνεται
αψιδώνεται
κυλινδώνεται
προβοδώνεται
ευοδώνεται
κατευοδώνεται
κορδώνεται
παρακορδώνεται
καρυδώνεται
θεώνεται
ξεθεώνεται
αποθεώνεται
εξιλεώνεται
ανανεώνεται
στερεώνεται
αποστερεώνεται
χρεώνεται
καταχρεώνεται
ξεχρεώνεται
υποχρεώνεται
καθυποχρεώνεται
καταϋποχρεώνεται
πιστοχρεώνεται
υπερχρεώνεται
συνοστεώνεται
αποστεώνεται
ζώνεται
γαζώνεται
ψιλογαζώνεται
γκαζώνεται
μαζώνεται
αναμαζώνεται
ξαναμαζώνεται
περιμαζώνεται
συμμαζώνεται
αδικομαζώνεται
απομαζώνεται
μπαζώνεται
καρπαζώνεται
μαραζώνεται
ξεζώνεται
τραπεζώνεται
κορνιζώνεται
ριζώνεται
ξεριζώνεται
περιζώνεται
εκριζώνεται
φιδοζώνεται
αποζώνεται
αρματοζώνεται
γαντζώνεται
ξεγαντζώνεται
μουντζώνεται
μουτζώνεται
ψαθώνεται
ξεστηθώνεται
απολιθώνεται
απιθώνεται
ορθώνεται
διορθώνεται
ξαναδιορθώνεται
επαναδιορθώνεται
επιδιορθώνεται
αυτοδιορθώνεται
ανορθώνεται
επανορθώνεται
παλινορθώνεται
κατορθώνεται
μισθώνεται
αναμισθώνεται
μεταμισθώνεται
εκμισθώνεται
υπεκμισθώνεται
υπομισθώνεται
προμισθώνεται
βεβαιώνεται
διαβεβαιώνεται
επαναβεβαιώνεται
επιβεβαιώνεται
προβεβαιώνεται
προσβεβαιώνεται
δικαιώνεται
αυτοδικαιώνεται
παλαιώνεται
αναπαλαιώνεται
ανακεφαλαιώνεται
συγκεφαλαιώνεται
αραιώνεται
εδραιώνεται
ακεραιώνεται
περαιώνεται
διεκπεραιώνεται
ματαιώνεται
κραταιώνεται
απαρχαιώνεται
βιώνεται
παγιώνεται
ξανακαινουργιώνεται
ξαναγκαρδιώνεται
εγκαρδιώνεται
αποκαρδιώνεται
καλωδιώνεται
γειώνεται
απογειώνεται
προσγειώνεται
οικειώνεται
εξοικειώνεται
προσοικειώνεται
τελειώνεται
αποτελειώνεται
ψευτοτελειώνεται
μειώνεται
σημειώνεται
επισημειώνεται
υποσημειώνεται
προσημειώνεται
αυξομειώνεται
απομειώνεται
εξαχρειώνεται
στοιχειώνεται
μεταστοιχειώνεται
εναρχειώνεται
ξεκακιώνεται
δικιώνεται
ηλικιώνεται
ενηλικιώνεται
φασκιώνεται
ξεφασκιώνεται
λιώνεται
αναλιώνεται
παλιώνεται
σαλιώνεται
θεμελιώνεται
αναθεμελιώνεται
ξεθεμελιώνεται
εκθεμελιώνεται
καλοθεμελιώνεται
διπλοθεμελιώνεται
αποθεμελιώνεται
υποθεμελιώνεται
σπηλιώνεται
εξαθλιώνεται
απαθλιώνεται
φιλιώνεται
συμφιλιώνεται
απολιώνεται
μισολιώνεται
κοχλιώνεται
αποκοχλιώνεται
ζημιώνεται
αποζημιώνεται
επικονιώνεται
αξιώνεται
απαξιώνεται
καταξιώνεται
δεξιώνεται
αλλοιώνεται
εξαλλοιώνεται
αποφλοιώνεται
ομοιώνεται
εξομοιώνεται
παρομοιώνεται
προσομοιώνεται
αφομοιώνεται
τετοιώνεται
αποτετοιώνεται
εξαγριώνεται
απαγριώνεται
εξαεριώνεται
στεριώνεται
παστεριώνεται
αποθηριώνεται
τεκμηριώνεται
αλλοτριώνεται
απαλλοτριώνεται
αροτριώνεται
χλωριώνεται
φαντασιώνεται
ισιώνεται
πλαισιώνεται
καθοσιώνεται
αφοσιώνεται
μεταρσιώνεται
μετουσιώνεται
βελτιώνεται
αποδελτιώνεται
εναντιώνεται
οριζοντιώνεται
αρτιώνεται
μαλθακώνεται
θεριακώνεται
τσαλακώνεται
κατατσαλακώνεται
ξετσαλακώνεται
ζαβλακώνεται
αποβλακώνεται
πλακώνεται
καταπλακώνεται
ξεπλακώνεται
ψυχοπλακώνεται
αυλακώνεται
διαυλακώνεται
θυλακώνεται
ενθυλακώνεται
καμακώνεται
κλιμακώνεται
αποκλιμακώνεται
φαρμακώνεται
καταφαρμακώνεται
καπακώνεται
ξεκαπακώνεται
κατραπακώνεται
βαρακώνεται
χαρακώνεται
περιχαρακώνεται
βρακώνεται
ξεβρακώνεται
μερακώνεται
ανθρακώνεται
ενανθρακώνεται
απανθρακώνεται
καταρρακώνεται
τσακώνεται
χαντακώνεται
αλληλοχαντακώνεται
δαγκώνεται
μαγκώνεται
ζαλιγκώνεται
ογκώνεται
διογκώνεται
υπερδιογκώνεται
ξελογκώνεται
εξογκώνεται
υπερεξογκώνεται
σηκώνεται
ανασηκώνεται
ξανασηκώνεται
ματασηκώνεται
ξεσηκώνεται
αντισηκώνεται
καλοσηκώνεται
προσηκώνεται
μισοσηκώνεται
πολυσηκώνεται
απογυναικώνεται
καζικώνεται
ζαλικώνεται
σταλικώνεται
χαλικώνεται
ξεχαλικώνεται
επιχαλικώνεται
χαρτζιλικώνεται
βερνικώνεται
καρικώνεται
πατικώνεται
ξεπατικώνεται
ξενηστικώνεται
επιχαλκώνεται
αποχαλκώνεται
εξελκώνεται
ναρκώνεται
αποναρκώνεται
σαρκώνεται
ενσαρκώνεται
μετενσαρκώνεται
αποσαρκώνεται
υπερσαρκώνεται
ξεσβερκώνεται
βουρκώνεται
φουσκώνεται
παραφουσκώνεται
ξεφουσκώνεται
θηλυκώνεται
ξεθηλυκώνεται
καβουκώνεται
παλουκώνεται
ξεπαλουκώνεται
μπουκώνεται
ξεμπουκώνεται
πλατσουκώνεται
ματσουκώνεται
αλώνεται
χαρβαλώνεται
ξεχαρβαλώνεται
αποχαρβαλώνεται
ζαλώνεται
ξεζαλώνεται
μουντζαλώνεται
μουτζαλώνεται
εμφιαλώνεται
σκαλώνεται
ξεσκαλώνεται
ψευτομαλώνεται
αναλώνεται
καταναλώνεται
μπαλώνεται
χιλιομπαλώνεται
ξεσαλώνεται
πασσαλώνεται
ατσαλώνεται
πεταλώνεται
ξεπεταλώνεται
εκπεταλώνεται
μανταλώνεται
ξεμανταλώνεται
κλειδομανταλώνεται
διπλομανταλώνεται
σφιχτομανταλώνεται
εφυαλώνεται
σκαρφαλώνεται
διχαλώνεται
ταβλώνεται
στρεβλώνεται
διαστρεβλώνεται
αποστρεβλώνεται
φραγγελώνεται
μαργελώνεται
μπουγελώνεται
φακελώνεται
σφακελώνεται
καγκελώνεται
νικελώνεται
επινικελώνεται
ανασκελώνεται
φασκελώνεται
μελώνεται
καπελώνεται
ξεκαπελώνεται
σελώνεται
ξεσελώνεται
καλοσελώνεται
αποσελώνεται
βεβηλώνεται
δηλώνεται
διαδηλώνεται
εκδηλώνεται
υποδηλώνεται
αυτοδηλώνεται
καθηλώνεται
αποκαθηλώνεται
χαμηλώνεται
ξηλώνεται
παραξηλώνεται
αποξηλώνεται
προσηλώνεται
αναστηλώνεται
πεδιλώνεται
ξεχειλώνεται
μπιμπιλώνεται
σπιλώνεται
κατασπιλώνεται
φιτιλώνεται
μαντιλώνεται
αποψιλώνεται
μερακλώνεται
πεδικλώνεται
περδικλώνεται
κυκλώνεται
ανακυκλώνεται
περικυκλώνεται
βραχυκυκλώνεται
πεδουκλώνεται
περδουκλώνεται
μπουρδουκλώνεται
επιμεταλλώνεται
κρυσταλλώνεται
αποκρυσταλλώνεται
αποσβολώνεται
δολώνεται
θολώνεται
αποθολώνεται
πολώνεται
χολώνεται
απλώνεται
ξαναπλώνεται
ξαπλώνεται
παραξαπλώνεται
εξαπλώνεται
πρωτοαπλώνεται
ματαπλώνεται
πρωταπλώνεται
διπλώνεται
αναδιπλώνεται
ξαναδιπλώνεται
επαναδιπλώνεται
ξεδιπλώνεται
κακοδιπλώνεται
καλοδιπλώνεται
αποδιπλώνεται
επιπλώνεται
τριπλώνεται
τουρλώνεται
ναυλώνεται
εκναυλώνεται
υποναυλώνεται
αποστρογγυλώνεται
αγκυλώνεται
αποξυλώνεται
βουλώνεται
ξεβουλώνεται
δουλώνεται
υποδουλώνεται
καθυποδουλώνεται
βαθουλώνεται
κουκουλώνεται
ξεκουκουλώνεται
μουλώνεται
επουλώνεται
τρουλώνεται
καμπυλώνεται
τυλώνεται
στυλώνεται
διαστυλώνεται
αναστυλώνεται
ξεστυλώνεται
αντιστυλώνεται
υποστυλώνεται
τυφλώνεται
εκτυφλώνεται
αποτυφλώνεται
μισοτυφλώνεται
ξεκωλώνεται
εξαϋλώνεται
καμώνεται
αποκαμώνεται
ψευτοκαμώνεται
καλαμώνεται
εκκαλαμώνεται
δυναμώνεται
ενδυναμώνεται
αποδυναμώνεται
κατραμώνεται
βαλσαμώνεται
μπαλσαμώνεται
ανταμώνεται
ξανανταμώνεται
συνανταμώνεται
συχνοανταμώνεται
ερημώνεται
εξερημώνεται
απερημώνεται
κατερημώνεται
ασημώνεται
στριμώνεται
σιμώνεται
ατιμώνεται
φιμώνεται
γομώνεται
αναγομώνεται
γιομώνεται
φλομώνεται
στομώνεται
αναστομώνεται
αποστομώνεται
πεισμώνεται
ζυμώνεται
αναζυμώνεται
ξαναζυμώνεται
καλοζυμώνεται
αποζυμώνεται
κρυφοθυμώνεται
εκχυμώνεται
αποχυμώνεται
ψωμώνεται
σαβανώνεται
ταβανώνεται
νταβανώνεται
γανώνεται
στεγανώνεται
σπαργανώνεται
αποσπαργανώνεται
οργανώνεται
διοργανώνεται
αναδιοργανώνεται
επαναδιοργανώνεται
συνδιοργανώνεται
αποδιοργανώνεται
ενοργανώνεται
μελανώνεται
καταμελανώνεται
διατρανώνεται
αποτετανώνεται
στεφανώνεται
ξαναστεφανώνεται
ανθοστεφανώνεται
δαφνοστεφανώνεται
μικροστεφανώνεται
στεγνώνεται
αποστεγνώνεται
ενώνεται
ξαναενώνεται
εξουθενώνεται
κενώνεται
εκκενώνεται
συνενώνεται
αποξενώνεται
προσσεληνώνεται
σωληνώνεται
διασωληνώνεται
αποσωληνώνεται
αποκτηνώνεται
σφηνώνεται
ξεσφηνώνεται
ενσφηνώνεται
αποσφηνώνεται
φλυκταινώνεται
επιδεινώνεται
ταπεινώνεται
αλληλοταπεινώνεται
αυτοταπεινώνεται
χαλινώνεται
ξεχαλινώνεται
σελοχαλινώνεται
αποχαλινώνεται
αποτοξινώνεται
διακοινώνεται
ανακοινώνεται
ρετσινώνεται
περτσινώνεται
επιπλατινώνεται
ρικνώνεται
συρρικνώνεται
τσικνώνεται
πυκνώνεται
συμπυκνώνεται
γυμνώνεται
καταγυμνώνεται
ξεγυμνώνεται
απογυμνώνεται
οξυγονώνεται
αποξυγονώνεται
μονώνεται
απομονώνεται
τονώνεται
εκτονώνεται
υπερτονώνεται
στιλπνώνεται
υπνώνεται
κεραυνώνεται
κατακεραυνώνεται
χαυνώνεται
αποχαυνώνεται
γραπώνεται
ταπώνεται
ξεταπώνεται
τσεπώνεται
ερειπώνεται
κατερειπώνεται
γριπώνεται
ξετσιπώνεται
κολπώνεται
ανακολπώνεται
εγκολπώνεται
θαμπώνεται
αποθαμπώνεται
κουμπώνεται
ξανακουμπώνεται
ξεκουμπώνεται
σταυροκουμπώνεται
ανασκουμπώνεται
στουμπώνεται
τροπώνεται
κατατροπώνεται
καρπώνεται
επικαρπώνεται
λασπώνεται
καταλασπώνεται
ξελασπώνεται
κουπώνεται
καλουπώνεται
ξεκαλουπώνεται
σουλουπώνεται
στουπώνεται
ξετρυπώνεται
τυπώνεται
διατυπώνεται
αναδιατυπώνεται
επαναδιατυπώνεται
ανατυπώνεται
ξανατυπώνεται
επανατυπώνεται
παρατυπώνεται
μετατυπώνεται
εκτυπώνεται
εντυπώνεται
στερεοτυπώνεται
κακοτυπώνεται
καλοτυπώνεται
αποτυπώνεται
υποτυπώνεται
προτυπώνεται
στυπώνεται
βαρβαρώνεται
εκβαρβαρώνεται
αποβαρβαρώνεται
ζευγαρώνεται
διπλοζευγαρώνεται
ζαρώνεται
καταζαρώνεται
ξεζαρώνεται
αποζαρώνεται
θηκαρώνεται
ξεθηκαρώνεται
ξεφηκαρώνεται
δοκαρώνεται
αποκαρώνεται
σκαρώνεται
ξεμασκαρώνεται
ξεφουκαρώνεται
χαλαρώνεται
γλαρώνεται
μπαγλαρώνεται
τελαρώνεται
μαξιλαρώνεται
διπλαρώνεται
καμαρώνεται
σαμαρώνεται
ξεσαμαρώνεται
μαρμαρώνεται
επιμαρμαρώνεται
χαλιναρώνεται
καπαρώνεται
αμπαρώνεται
κλειδαμπαρώνεται
διπλαμπαρώνεται
σαρώνεται
αποσαρώνεται
κατσαρώνεται
ξεκατσαρώνεται
συρταρώνεται
ασταρώνεται
ζαχαρώνεται
διαβρώνεται
σκεβρώνεται
αποσκεβρώνεται
ανδρώνεται
περιμανδρώνεται
επανδρώνεται
εξαερώνεται
σιδερώνεται
ξανασιδερώνεται
καλοσιδερώνεται
ελευθερώνεται
απελευθερώνεται
καθιερώνεται
αφιερώνεται
κερώνεται
λερώνεται
ξαναλερώνεται
καταλερώνεται
απολερώνεται
πλερώνεται
μερώνεται
ημερώνεται
ενημερώνεται
ξημερώνεται
εξημερώνεται
γλυκοξημερώνεται
καλοξημερώνεται
νυχτοξημερώνεται
νερώνεται
φανερώνεται
ξενερώνεται
πιπερώνεται
αλατοπιπερώνεται
εξουδετερώνεται
αλληλοεξουδετερώνεται
κασσιτερώνεται
επικασσιτερώνεται
αναπτερώνεται
αστερώνεται
προσαστερώνεται
λευτερώνεται
αναφτερώνεται
κληρώνεται
ολοκληρώνεται
αποκληρώνεται
πληρώνεται
αναπληρώνεται
ξεπληρώνεται
εκπληρώνεται
αυτοεκπληρώνεται
συμπληρώνεται
αλληλοσυμπληρώνεται
ακριβοπληρώνεται
χιλιοπληρώνεται
κακοπληρώνεται
καλοπληρώνεται
αποπληρώνεται
αδροπληρώνεται
προπληρώνεται
χρυσοπληρώνεται
βαραθρώνεται
καταβαραθρώνεται
σαθρώνεται
αποσαθρώνεται
αρθρώνεται
διαρθρώνεται
αναδιαρθρώνεται
αποδιαρθρώνεται
συναρθρώνεται
εξαρθρώνεται
συσφαιρώνεται
μαχαιρώνεται
συσπειρώνεται
στειρώνεται
αποστειρώνεται
υπεραποστειρώνεται
μπακιρώνεται
αποφαλακρώνεται
νεκρώνεται
απονεκρώνεται
πορώνεται
πετρώνεται
εκνιτρώνεται
αντρώνεται
μαντρώνεται
περιμαντρώνεται
δεντρώνεται
κεντρώνεται
συγκεντρώνεται
αποσυγκεντρώνεται
αυτοσυγκεντρώνεται
επικεντρώνεται
αποκεντρώνεται
στρώνεται
γκαστρώνεται
μπλαστρώνεται
εμπλαστρώνεται
ξαναστρώνεται
καταστρώνεται
ξεστρώνεται
ενορχηστρώνεται
αγκιστρώνεται
ξαγκιστρώνεται
απαγκιστρώνεται
καπιστρώνεται
ξεκαπιστρώνεται
επιστρώνεται
λιθοστρώνεται
ανθοστρώνεται
κακοστρώνεται
πλακοστρώνεται
χαλικοστρώνεται
καλοστρώνεται
στρογγυλοστρώνεται
χαμοστρώνεται
μαρμαροστρώνεται
ασφαλτοστρώνεται
τσιμεντοστρώνεται
λυτρώνεται
απολυτρώνεται
φυτρώνεται
αμαυρώνεται
σταυρώνεται
διασταυρώνεται
ξεσταυρώνεται
διπλοσταυρώνεται
συσταυρώνεται
αργυρώνεται
ψευδαργυρώνεται
εξαργυρώνεται
απαργυρώνεται
επαργυρώνεται
υδραργυρώνεται
εφυδραργυρώνεται
αλευρώνεται
απονευρώνεται
εκπαραθυρώνεται
κυρώνεται
ακυρώνεται
κατακυρώνεται
επικυρώνεται
προσεπικυρώνεται
προσκυρώνεται
μυρώνεται
σαβουρώνεται
ξεσαβουρώνεται
μουντζουρώνεται
καταμουντζουρώνεται
μουτζουρώνεται
μαγκουρώνεται
τσεκουρώνεται
ταμπουρώνεται
σουρώνεται
μαστουρώνεται
πυρώνεται
αναπυρώνεται
ξεπυρώνεται
αναζωπυρώνεται
βουτυρώνεται
αποβουτυρώνεται
γεφυρώνεται
οχυρώνεται
κατοχυρώνεται
αλαφρώνεται
ξαλαφρώνεται
ελαφρώνεται
ξελαφρώνεται
αποτεφρώνεται
σουφρώνεται
πωρώνεται
σώνεται
δασώνεται
αναδασώνεται
ξεδασώνεται
αποδασώνεται
γρασώνεται
φεσώνεται
ισώνεται
εξισώνεται
περισώνεται
χασισώνεται
αποσώνεται
χερσώνεται
ξεχερσώνεται
εκχερσώνεται
αποχερσώνεται
θαλασσώνεται
αποθαλασσώνεται
προσθαλασσώνεται
πισσώνεται
ματσώνεται
ταρατσώνεται
χαρατσώνεται
ξεμπρατσώνεται
πετσώνεται
ξεπετσώνεται
καρφιτσώνεται
ξεκαρφιτσώνεται
καλτσώνεται
ξεκαλτσώνεται
παπουτσώνεται
χρυσώνεται
επιχρυσώνεται
περιχρυσώνεται
ασημοχρυσώνεται
γραβατώνεται
κρεβατώνεται
ενυδατώνεται
εξυδατώνεται
προσυδατώνεται
αφυδατώνεται
ανακατώνεται
συχνανακατώνεται
σκατώνεται
ξεσκατώνεται
αφαλατώνεται
ματώνεται
μαλαματώνεται
ξαναματώνεται
καταματώνεται
πραγματώνεται
ρηγματώνεται
αιματώνεται
τελματώνεται
αποτελματώνεται
αρματώνεται
ξαρματώνεται
εκσπερματώνεται
πεισματώνεται
βυσματώνεται
ενσωματώνεται
συσσωματώνεται
αναχωματώνεται
επιαναχωματώνεται
επιχωματώνεται
εκχωματώνεται
θανατώνεται
πατώνεται
ξεπατώνεται
κερατώνεται
περατώνεται
αποπερατώνεται
αναστατώνεται
αποσκελετώνεται
σπιτώνεται
ξεσπιτώνεται
πλευριτώνεται
τσιτώνεται
παρατσιτώνεται
ξετσιτώνεται
πολυτσιτώνεται
πακτώνεται
πυρακτώνεται
νυκτώνεται
βαλτώνεται
σμαλτώνεται
χρυσοσμαλτώνεται
ασφαλτώνεται
γιγαντώνεται
βαλαντώνεται
ταλαντώνεται
τσιμεντώνεται
τεντώνεται
παρατεντώνεται
ξετεντώνεται
πολυτεντώνεται
εξοντώνεται
αλληλοεξοντώνεται
φουντώνεται
σκοτώνεται
ξανασκοτώνεται
κατασκοτώνεται
αδικοσκοτώνεται
αλληλοσκοτώνεται
αποσκοτώνεται
αδελφοσκοτώνεται
φορτώνεται
ξαναφορτώνεται
παραφορτώνεται
καταφορτώνεται
μεταφορτώνεται
ξεφορτώνεται
εκφορτώνεται
βαριοφορτώνεται
ξυλοφορτώνεται
αποφορτώνεται
ελαφροφορτώνεται
υπερφορτώνεται
βαρυφορτώνεται
κυρτώνεται
ανακυρτώνεται
επικυρτώνεται
συρτώνεται
ξεσυρτώνεται
ξεβλαστώνεται
παστώνεται
ασβεστώνεται
απασβεστώνεται
πιστώνεται
διαπιστώνεται
ελαττώνεται
αυτώνεται
απαυτώνεται
χουφτώνεται
παχτώνεται
σταχτώνεται
νυχτώνεται
καλονυχτώνεται
απονυχτώνεται
φουχτώνεται
συνοφρυώνεται
δικτυώνεται
στριφώνεται
αδελφώνεται
συναδελφώνεται
καρφώνεται
ξεκαρφώνεται
μορφώνεται
διαμορφώνεται
αναδιαμορφώνεται
επαναδιαμορφώνεται
αναμορφώνεται
παραμορφώνεται
μεταμορφώνεται
επιμορφώνεται
συμμορφώνεται
καλομορφώνεται
κουφώνεται
ξεσκουφώνεται
κορυφώνεται
συγκορυφώνεται
αποκορυφώνεται
χώνεται
αναχώνεται
συναχώνεται
παραχώνεται
καταχώνεται
ματαχώνεται
σταχώνεται
αγχώνεται
στελεχώνεται
ξεχώνεται
τριχώνεται
αποτριχώνεται
εκχώνεται
αποχώνεται
προσχώνεται
πτυχώνεται
ψυχώνεται
εμψυχώνεται
μετεμψυχώνεται
υψώνεται
γυψώνεται
ανυψώνεται
εξυψώνεται
υπερυψώνεται
αργοϋψώνεται
αθωώνεται
έπεται
διέπεται
σκέπεται
βλέπεται
ξαναβλέπεται
επαναβλέπεται
παραβλέπεται
ματαβλέπεται
επιβλέπεται
στραβοβλέπεται
αγριοβλέπεται
γλυκοβλέπεται
αλληλοβλέπεται
ασκημοβλέπεται
συχνοβλέπεται
υποβλέπεται
αλληλοϋποβλέπεται
προβλέπεται
μισοβλέπεται
πρωτοβλέπεται
πολυβλέπεται
παρέπεται
τρέπεται
ανατρέπεται
παρατρέπεται
μετατρέπεται
επιτρέπεται
εκτρέπεται
παρεκτρέπεται
ντρέπεται
καταντρέπεται
μισοντρέπεται
πολυντρέπεται
αποτρέπεται
προτρέπεται
σέπεται
σήπεται
κατασήπεται
λείπεται
παραλείπεται
καταλείπεται
εγκαταλείπεται
περιλείπεται
απολείπεται
εναπολείπεται
υπολείπεται
θάλπεται
αναθάλπεται
περιθάλπεται
υποθάλπεται
πέμπεται
διαπέμπεται
αναπέμπεται
επαναπέμπεται
παραπέμπεται
καταπέμπεται
εκπέμπεται
επανεκπέμπεται
αποπέμπεται
προπέμπεται
τέρπεται
στιβάρεται
προβάρεται
κονσερβάρεται
τζογάρεται
βαρδάρεται
αγκαζάρεται
φρεζάρεται
τεζάρεται
καναλιζάρεται
στιλιζάρεται
ρεμιζάρεται
κορνιζάρεται
μανατζάρεται
παλαντζάρεται
ταγιάρεται
μακιγιάρεται
ξεμακιγιάρεται
πουντελιάρεται
μποτιλιάρεται
πλανιάρεται
μπανιάρεται
ακομπανιάρεται
στανιάρεται
σενιάρεται
κοπιάρεται
λακάρεται
τρακάρεται
φρακάρεται
στιγκάρεται
τσεκάρεται
πικάρεται
λαμπικάρεται
ξελαμπικάρεται
κριτικάρεται
ρεμουλκάρεται
προβοκάρεται
μπλοκάρεται
ξεμπλοκάρεται
σοκάρεται
στοκάρεται
μαρκάρεται
ξεμαρκάρεται
παρκάρεται
μπαρκάρεται
λασκάρεται
ξελασκάρεται
φρεσκάρεται
ρισκάρεται
φισκάρεται
αμπαλάρεται
κολλάρεται
κοντρολάρεται
τριπλάρεται
ντουμπλάρεται
ρεγουλάρεται
μανιπουλάρεται
σπατουλάρεται
οντουλάρεται
φουλάρεται
καμουφλάρεται
ρεκλαμάρεται
λιμάρεται
φορμάρεται
ξεφορμάρεται
ζουμάρεται
σουμάρεται
κουστουμάρεται
φουμάρεται
σκανάρεται
πλανάρεται
πανάρεται
τρενάρεται
φρενάρεται
σπινάρεται
μαρινάρεται
φασινάρεται
πατινάρεται
σατινάρεται
ραφινάρεται
ταμπονάρεται
πατρονάρεται
τορνάρεται
κομπλεξάρεται
φιξάρεται
ραπάρεται
κρεπάρεται
φλιπάρεται
σταμπάρεται
σνομπάρεται
τρομπάρεται
τουμπάρεται
ντοπάρεται
γκρουπάρεται
μανουβράρεται
καδράρεται
φοδράρεται
πουδράρεται
τζιράρεται
σπονσοράρεται
φιλτράρεται
κεντράρεται
κοντράρεται
μοστράρεται
λουστράρεται
σιγουράρεται
κουράρεται
γλασάρεται
πλασάρεται
πασάρεται
γρασάρεται
πρεσάρεται
ντρεσάρεται
στρεσάρεται
πλισάρεται
λανσάρεται
μαρσάρεται
πισσάρεται
στραπατσάρεται
ταπετσάρεται
σκιτσάρεται
λιντσάρεται
κοτσάρεται
μποτσάρεται
φορτσάρεται
λουσάρεται
ρετουσάρεται
τρατάρεται
πακετάρεται
αυτοπακετάρεται
κοκετάρεται
παρκετάρεται
νετάρεται
φλιτάρεται
εξιτάρεται
τσιτάρεται
μαντάρεται
κουμαντάρεται
μπαντάρεται
κομπλιμεντάρεται
τσιμεντάρεται
ντοκουμεντάρεται
πατεντάρεται
σεγοντάρεται
σιγοντάρεται
σεγκοντάρεται
σιγκοντάρεται
σεκοντάρεται
μοντάρεται
ξεμοντάρεται
ποντάρεται
ροντάρεται
σοντάρεται
τσοντάρεται
μποϊκοτάρεται
πιλοτάρεται
σαμποτάρεται
σοτάρεται
φλερτάρεται
κορτάρεται
κοντραστάρεται
τεστάρεται
συστάρεται
σουτάρεται
ρεφάρεται
σνιφάρεται
γιουχάρεται
φέρεται
ενδιαφέρεται
πολυενδιαφέρεται
αναφέρεται
προαναφέρεται
επαναφέρεται
ξαναεπαναφέρεται
παραφέρεται
καταφέρεται
μεταφέρεται
επιφέρεται
συνεπιφέρεται
αντεπιφέρεται
περιφέρεται
συμπεριφέρεται
αντιφέρεται
εκφέρεται
συνεκφέρεται
υποφέρεται
προφέρεται
συμπροφέρεται
εισφέρεται
συνεισφέρεται
προεισφέρεται
προσφέρεται
αντιπροσφέρεται
αυτοπροσφέρεται
αίρεται
καθαίρεται
αποκαθαίρεται
τεκμαίρεται
εξαίρεται
επαίρεται
χαίρεται
παραχαίρεται
καταχαίρεται
συγχαίρεται
αλληλοσυγχαίρεται
αποχαίρεται
πρωτοχαίρεται
κρυφοχαίρεται
υπερχαίρεται
σερβίρεται
αναγείρεται
συναγείρεται
εγείρεται
διεγείρεται
αυτοδιεγείρεται
ανεγείρεται
συνεγείρεται
εξεγείρεται
αντεξεγείρεται
φθείρεται
διαφθείρεται
παραφθείρεται
παρενείρεται
σπείρεται
διασπείρεται
επανασπείρεται
εγκατασπείρεται
ενσπείρεται
γαρνίρεται
οδύρεται
εποδύρεται
μύρεται
σύρεται
διασύρεται
ανασύρεται
παρασύρεται
συμπαρασύρεται
ξεσύρεται
επισύρεται
αποσύρεται
διαμαρτύρεται
συμφύρεται
ολοφύρεται
καλοαρέσεται
αμειφθήσεται
μαλάσσεται
ενσταλάσσεται
διαλλάσσεται
συνδιαλλάσσεται
εναλλάσσεται
συναλλάσσεται
εξαλλάσσεται
απαλλάσσεται
επαλλάσσεται
παραλλάσσεται
μεταλλάσσεται
ανταλλάσσεται
πλάσσεται
διαπλάσσεται
αναπλάσσεται
μεταπλάσσεται
φυλάσσεται
διαφυλάσσεται
παραφυλάσσεται
επιφυλάσσεται
προφυλάσσεται
αλληλοπροφυλάσσεται
αυτοπροφυλάσσεται
αφαιμάσσεται
τινάσσεται
ανατινάσσεται
εκτινάσσεται
αποτινάσσεται
επιπάσσεται
σπαράσσεται
ανασπαράσσεται
κατασπαράσσεται
αλληλοσπαράσσεται
προσαράσσεται
ταράσσεται
διαταράσσεται
αναταράσσεται
καταταράσσεται
συνταράσσεται
χαράσσεται
διαχαράσσεται
αναχαράσσεται
παραχαράσσεται
εγχαράσσεται
επιχαράσσεται
περιχαράσσεται
φράσσεται
διαφράσσεται
περιφράσσεται
εμφράσσεται
αποφράσσεται
τάσσεται
διατάσσεται
αναδιατάσσεται
ανατάσσεται
επανατάσσεται
πατάσσεται
παρατάσσεται
αντιπαρατάσσεται
συμπαρατάσσεται
κατατάσσεται
ανακατατάσσεται
συγκατατάσσεται
μετατάσσεται
επιτάσσεται
αντεπιτάσσεται
αντιτάσσεται
εντάσσεται
επανεντάσσεται
συντάσσεται
ανασυντάσσεται
αποτάσσεται
υποτάσσεται
καθυποτάσσεται
προτάσσεται
προστάσσεται
καταπλήσσεται
εκπλήσσεται
ελίσσεται
περιελίσσεται
ανελίσσεται
εξελίσσεται
μετεξελίσσεται
τυλίσσεται
περιτυλίσσεται
εκτυλίσσεται
υπαινίσσεται
βδελύσσεται
κηρύσσεται
διακηρύσσεται
ανακηρύσσεται
αυτοανακηρύσσεται
επικηρύσσεται
αποκηρύσσεται
προκηρύσσεται
ορύσσεται
διορύσσεται
περιορύσσεται
εξορύσσεται
πτύσσεται
αναπτύσσεται
περιπτύσσεται
αλληλοπεριπτύσσεται
συμπτύσσεται
θέτεται
διαθέτεται
προδιαθέτεται
επαναθέτεται
παραθέτεται
αντιπαραθέτεται
καταθέτεται
ανακαταθέτεται
παρακαταθέτεται
προκαταθέτεται
μεταθέτεται
αντιμεταθέτεται
επιθέτεται
εκθέτεται
προεκθέτεται
παρενθέτεται
συνθέτεται
ανασυνθέτεται
αποσυνθέτεται
αποθέτεται
εναποθέτεται
υποθέτεται
προϋποθέτεται
προσθέτεται
επιπροσθέτεται
πέτεται
κείτεται
τίκτεται
άπτεται
εμβάπτεται
θάπτεται
καθάπτεται
εκθάπτεται
ενθάπτεται
συνθάπτεται
ανασκάπτεται
κατασκάπτεται
περισκάπτεται
εκσκάπτεται
υποσκάπτεται
βλάπτεται
παραβλάπτεται
καταβλάπτεται
αλληλοβλάπτεται
εκκολάπτεται
ανάπτεται
συνάπτεται
επισυνάπτεται
προσεπισυνάπτεται
αλληλοσυνάπτεται
αποσυνάπτεται
εξάπτεται
επιρράπτεται
περιρράπτεται
συρράπτεται
προσράπτεται
προσάπτεται
εφάπτεται
σκέπτεται
διασκέπτεται
συνδιασκέπτεται
ξανασκέπτεται
επισκέπτεται
καλοσκέπτεται
πολυσκέπτεται
συσκέπτεται
κλέπτεται
υποκλέπτεται
πέπτεται
υπολήπτεται
νίπτεται
εκπίπτεται
ρίπτεται
καταρρίπτεται
επιρρίπτεται
απορρίπτεται
προαπορρίπτεται
κάμπτεται
επανακάμπτεται
παρακάμπτεται
συγκάμπτεται
κόπτεται
διακόπτεται
ανακόπτεται
κατακόπτεται
εγκόπτεται
συγκόπτεται
περικόπτεται
αποκόπτεται
καλύπτεται
ανακαλύπτεται
ξαναανακαλύπτεται
πρωτοανακαλύπτεται
κατακαλύπτεται
συγκαλύπτεται
επικαλύπτεται
αλληλοεπικαλύπτεται
περικαλύπτεται
αποκαλύπτεται
προκαλύπτεται
υπερκαλύπτεται
διαθρύπτεται
κρύπτεται
αποκρύπτεται
υποκρύπτεται
πλάττεται
διαπλάττεται
αναπλάττεται
μεταπλάττεται
φυλάττεται
διαφυλάττεται
παραφυλάττεται
προφυλάττεται
δράττεται
πράττεται
διαπράττεται
εισπράττεται
συνεισπράττεται
προεισπράττεται
πλήττεται
καταπλήττεται
επιπλήττεται
εκπλήττεται
βδελύττεται
κηρύττεται
διακηρύττεται
ανακηρύττεται
επικηρύττεται
αποκηρύττεται
θάφτεται
ξεθάφτεται
ξεσκάφτεται
αποσκάφτεται
βλάφτεται
σκέφτεται
ξανασκέφτεται
καλοσκέφτεται
πολυσκέφτεται
κλέφτεται
καταπέφτεται
βάφεται
ξαναβάφεται
μεταβάφεται
ξεβάφεται
χρυσοβάφεται
ματοβάφεται
αιματοβάφεται
ψευτοβάφεται
γράφεται
διαγράφεται
προδιαγράφεται
αναγράφεται
ξαναγράφεται
επαναγράφεται
παραγράφεται
συμπαραγράφεται
καταγράφεται
ανακαταγράφεται
μεταγράφεται
εγγράφεται
προεγγράφεται
μετεγγράφεται
συγγράφεται
ξεγράφεται
επιγράφεται
περιγράφεται
αυτοπεριγράφεται
αντιγράφεται
ξαναντιγράφεται
αυτοαντιγράφεται
κακογράφεται
ψιλογράφεται
μονογράφεται
συχνογράφεται
απογράφεται
υπογράφεται
συνυπογράφεται
προσυπογράφεται
καθαρογράφεται
προγράφεται
μισογράφεται
προσγράφεται
πολυγράφεται
θρέφεται
αναθρέφεται
ακριβαναθρέφεται
κακοαναθρέφεται
αρχονταναθρέφεται
μοσχαναθρέφεται
ψυχαναθρέφεται
ακριβοθρέφεται
καλοθρέφεται
τρέφεται
διατρέφεται
ανατρέφεται
ξανατρέφεται
κακοανατρέφεται
καλοανατρέφεται
παρατρέφεται
εκτρέφεται
υπερτρέφεται
στρέφεται
διαστρέφεται
αναστρέφεται
συναναστρέφεται
ξαναστρέφεται
επαναστρέφεται
καταστρέφεται
μισοκαταστρέφεται
αυτοκαταστρέφεται
μεταστρέφεται
επιστρέφεται
αντεπιστρέφεται
περιστρέφεται
αντιστρέφεται
γοργοστρέφεται
αποστρέφεται
συστρέφεται
στέφεται
επαναστέφεται
καταστέφεται
επιστέφεται
αλείφεται
περιαλείφεται
εξαλείφεται
προαλείφεται
απαλείφεται
επαλείφεται
πασαλείφεται
πισσαλείφεται
γλείφεται
κωλογλείφεται
ξερογλείφεται
στρίφεται
μέμφεται
καταμέμφεται
επιμέμφεται
γλύφεται
μάχεται
διαμάχεται
αντιμάχεται
συμμάχεται
θεομάχεται
αλληλομάχεται
κονταρομάχεται
δέχεται
διαδέχεται
αναδέχεται
παραδέχεται
καταδέχεται
ματαδέχεται
επιδέχεται
προσεπιδέχεται
εκδέχεται
απεκδέχεται
ενδέχεται
ακριβοδέχεται
κακοδέχεται
καλοδέχεται
αποδέχεται
συναποδέχεται
προσαποδέχεται
ανταποδέχεται
υποδέχεται
πρωτοδέχεται
εισδέχεται
προσδέχεται
περιέχεται
εμπεριέχεται
συμπεριέχεται
ανέχεται
ενέχεται
συνέχεται
παρέχεται
αντιπαρέχεται
προσπαρέχεται
βρέχεται
διαβρέχεται
ξαναβρέχεται
παραβρέχεται
καταβρέχεται
ματαβρέχεται
περιβρέχεται
σιγοβρέχεται
ψιλοβρέχεται
αποβρέχεται
αιματοβρέχεται
ψευτοβρέχεται
πολυβρέχεται
διατρέχεται
κατατρέχεται
προσέχεται
παραπροσέχεται
κατέχεται
διακατέχεται
συγκατέχεται
προκατέχεται
αντέχεται
άγχεται
ελέγχεται
επανελέγχεται
εξελέγχεται
επανεξελέγχεται
προελέγχεται
αυτοελέγχεται
ρέγχεται
ρχεται
άρχεται
ξανάρχεται
έρχεται
ξαναέρχεται
παραέρχεται
ματαέρχεται
διέρχεται
περιέρχεται
ανέρχεται
επανέρχεται
συνέρχεται
εξέρχεται
διεξέρχεται
ανταπεξέρχεται
αντεπεξέρχεται
κακοέρχεται
πηγαινοέρχεται
συχνοέρχεται
προέρχεται
πρωτοέρχεται
απέρχεται
επέρχεται
παρέρχεται
αντιπαρέρχεται
εισέρχεται
υπεισέρχεται
προσέρχεται
κατέρχεται
μετέρχεται
πολυέρχεται
πηγαινόρχεται
πάσχεται
κατάσχεται
υπόσχεται
συνυπόσχεται
ξαναϋπόσχεται
προϋπόσχεται
εύχεται
απεύχεται
επεύχεται
προσεύχεται
αντεύχεται
κατατρύχεται
ψύχεται
αναψύχεται
καταψύχεται
αποψύχεται
προψύχεται
υπερψύχεται
όψεται
παύεται
αναπαύεται
επαναπαύεται
θραύεται
αποθραύεται
δύεται
αναδύεται
καταδύεται
αυτοκαταδύεται
εκδύεται
απεκδύεται
ενδύεται
επενδύεται
υπενδύεται
παρενδύεται
αποδύεται
υποδύεται
βραβεύεται
επιβραβεύεται
πρεσβεύεται
διακυβεύεται
εκκυβεύεται
γεύεται
μαγεύεται
καταμαγεύεται
ξεμαγεύεται
λαγγεύεται
απογεύεται
προγεύεται
πρωτογεύεται
φυγαδεύεται
κλαδεύεται
ξανακλαδεύεται
παρακλαδεύεται
καλοκλαδεύεται
αποκλαδεύεται
ακροκλαδεύεται
κοντοκλαδεύεται
πολυκλαδεύεται
σημαδεύεται
κακοσημαδεύεται
καλοσημαδεύεται
αναδεύεται
κρυφαναδεύεται
ξεπαπαδεύεται
μεταλαμπαδεύεται
χαδεύεται
στρατοπεδεύεται
κηδεύεται
αποκηδεύεται
επιτηδεύεται
παιδεύεται
εκπαιδεύεται
συνεκπαιδεύεται
προεκπαιδεύεται
μετεκπαιδεύεται
προπαιδεύεται
πολυπαιδεύεται
παγιδεύεται
φαλκιδεύεται
μεθοδεύεται
συνοδεύεται
ξοδεύεται
παραξοδεύεται
καταξοδεύεται
πολυξοδεύεται
σοδεύεται
εσοδεύεται
αρδεύεται
καταρδεύεται
μπασταρδεύεται
μπερδεύεται
ξεμπερδεύεται
πολυμπερδεύεται
λειχουδεύεται
χαϊδεύεται
παραχαϊδεύεται
συχνοχαϊδεύεται
πολυχαϊδεύεται
κοροϊδεύεται
ζεύεται
μαζεύεται
ξαναμαζεύεται
παραμαζεύεται
περιμαζεύεται
συμμαζεύεται
απομαζεύεται
αγουρομαζεύεται
ξεζεύεται
γουρσουζεύεται
γρουσουζεύεται
λαθεύεται
μαθεύεται
πρωτομαθεύεται
επαληθεύεται
προμηθεύεται
νοθεύεται
καλπονοθεύεται
εκμαιεύεται
αντρειεύεται
αστειεύεται
αλιεύεται
δολιεύεται
καταδολιεύεται
εκταμιεύεται
αποταμιεύεται
εναποταμιεύεται
αγριεύεται
κυριεύεται
ξανακυριεύεται
κατακυριεύεται
δημοσιεύεται
αναδημοσιεύεται
προδημοσιεύεται
πρωτοδημοσιεύεται
κολακεύεται
αλληλοκολακεύεται
υπερκολακεύεται
φαρμακεύεται
κανακεύεται
ανθρακεύεται
αποθηκεύεται
εναποθηκεύεται
υποθηκεύεται
ενυποθηκεύεται
λογικεύεται
εκλογικεύεται
ειδικεύεται
εξειδικεύεται
καβαλικεύεται
νευροκαβαλικεύεται
καθολικεύεται
ατομικεύεται
εξατομικεύεται
εκκοσμικεύεται
ιδανικεύεται
εξιδανικεύεται
γενικεύεται
μερικεύεται
εξωτερικεύεται
εσωτερικεύεται
χαλκεύεται
θρησκεύεται
μουσκεύεται
ξαναμουσκεύεται
καταμουσκεύεται
σιγομουσκεύεται
καρυκεύεται
εκλαϊκεύεται
απλοϊκεύεται
γαργαλεύεται
ζαλεύεται
σκαλεύεται
δασκαλεύεται
ανασκαλεύεται
τσαμπουκαλεύεται
παλεύεται
αντιπαλεύεται
ντροπαλεύεται
διασαλεύεται
ανασαλεύεται
παρασαλεύεται
μετασαλεύεται
μακελεύεται
ξετελεύεται
ζηλεύεται
καπηλεύεται
νοσηλεύεται
ρεζιλεύεται
καταρεζιλεύεται
σμιλεύεται
βασιλεύεται
φιλεύεται
εκμεταλλεύεται
καταεκμεταλλεύεται
πρωτοεκμεταλλεύεται
βολεύεται
ξεβολεύεται
καλοβολεύεται
μισοβολεύεται
κουτσοβολεύεται
ψευτοβολεύεται
δυσκολεύεται
παραδυσκολεύεται
μολεύεται
κουτσομπολεύεται
στρογγυλεύεται
αποστρογγυλεύεται
σκυλεύεται
ξυλεύεται
βουλεύεται
διαβουλεύεται
επιβουλεύεται
αλληλεπιβουλεύεται
συμβουλεύεται
δουλεύεται
ξαναδουλεύεται
παραδουλεύεται
κακοδουλεύεται
καλοδουλεύεται
ψιλοδουλεύεται
μισοδουλεύεται
κουτσοδουλεύεται
ψευτοδουλεύεται
πρωτοδουλεύεται
πολυδουλεύεται
σακουλεύεται
ψαχουλεύεται
αναμοχλεύεται
εκμοχλεύεται
φειδωλεύεται
δημεύεται
καταδημεύεται
σταθμεύεται
διαπορθμεύεται
νοστιμεύεται
πολυνοστιμεύεται
υπονομεύεται
αλληλοϋπονομεύεται
αστυνομεύεται
συντομεύεται
δεσμεύεται
αλληλοδεσμεύεται
αποδεσμεύεται
αυτοδεσμεύεται
μαγγανεύεται
λιανεύεται
πλανεύεται
ξεπλανεύεται
λιτανεύεται
περηφανεύεται
υπερηφανεύεται
αυτοϋπερηφανεύεται
μηχανεύεται
διαπαρθενεύεται
ξεπαρθενεύεται
εκπαρθενεύεται
αποπαρθενεύεται
ξενεύεται
παραξενεύεται
προξενεύεται
σαγηνεύεται
αρμηνεύεται
ερμηνεύεται
μεθερμηνεύεται
διερμηνεύεται
παρερμηνεύεται
ορμηνεύεται
παινεύεται
πολυπαινεύεται
καμινεύεται
επινεύεται
οκνεύεται
αλαζονεύεται
παραμονεύεται
ηγεμονεύεται
κηδεμονεύεται
μνημονεύεται
απομνημονεύεται
προμνημονεύεται
απονεύεται
παραπονεύεται
φονεύεται
πορνεύεται
εκπορνεύεται
τορνεύεται
κινδυνεύεται
διακινδυνεύεται
παρακινδυνεύεται
τσιγκουνεύεται
ανιχνεύεται
ειρωνεύεται
αλληλοειρωνεύεται
κατειρωνεύεται
χωνεύεται
αναχωνεύεται
ξαναχωνεύεται
συγχωνεύεται
κακοχωνεύεται
καλοχωνεύεται
πολυχωνεύεται
λαξεύεται
τοξεύεται
εκτοξεύεται
θεραπεύεται
αποθεραπεύεται
αυτοθεραπεύεται
πομπεύεται
διαπομπεύεται
σκοπεύεται
κατασκοπεύεται
αντικατασκοπεύεται
αλληλοκατασκοπεύεται
επιτροπεύεται
συνεπιτροπεύεται
ιππεύεται
θωπεύεται
ανθρωπεύεται
αντιπροσωπεύεται
εκπροσωπεύεται
ρεύεται
σοβαρεύεται
αγγαρεύεται
παζαρεύεται
μασκαρεύεται
ξεμασκαρεύεται
μουρνταρεύεται
ψαρεύεται
αγρεύεται
προεδρεύεται
αντιπροεδρεύεται
υδρεύεται
πρωτομαγερεύεται
καλογερεύεται
μικροκαλογερεύεται
μερεύεται
ημερεύεται
ονερεύεται
μισερεύεται
καρτερεύεται
στερεύεται
θηρεύεται
πονηρεύεται
ξεμυστηρεύεται
εκμυστηρεύεται
ξολοθρεύεται
εξολοθρεύεται
εχθρεύεται
αλληλεχθρεύεται
μαγειρεύεται
ξαναμαγειρεύεται
κακομαγειρεύεται
καλομαγειρεύεται
μισομαγειρεύεται
ψευτομαγειρεύεται
πρωτομαγειρεύεται
ονειρεύεται
γλυκονειρεύεται
συχνονειρεύεται
μισονειρεύεται
στειρεύεται
αναγορεύεται
αυτοαναγορεύεται
ξαγορεύεται
απαγορεύεται
υπαγορεύεται
προσαγορεύεται
αντιπροσαγορεύεται
ανταγορεύεται
διακορεύεται
κοκορεύεται
παρακοκορεύεται
πορεύεται
διαπορεύεται
εκπορεύεται
εμπορεύεται
συμπορεύεται
κακοπορεύεται
καλοπορεύεται
προπορεύεται
γιατροπορεύεται
κουτσοπορεύεται
φτωχοπορεύεται
πρακτορεύεται
μαστορεύεται
πραχτορεύεται
εφορεύεται
χορεύεται
ξαναχορεύεται
παραχορεύεται
πολυχορεύεται
θαρρεύεται
ξεθαρρεύεται
γιατρεύεται
λατρεύεται
παντρεύεται
ξαναπαντρεύεται
ξεπαντρεύεται
αργοπαντρεύεται
κακοπαντρεύεται
μεγαλοπαντρεύεται
καλοπαντρεύεται
μικροπαντρεύεται
φτωχοπαντρεύεται
παστρεύεται
ξεπαστρεύεται
οχτρεύεται
γυρεύεται
νοικοκυρεύεται
καλονοικοκυρεύεται
μικρονοικοκυρεύεται
ψευτονοικοκυρεύεται
λιγουρεύεται
σιγουρεύεται
κουρεύεται
παρακουρεύεται
καλοκουρεύεται
κωλοκουρεύεται
αποκουρεύεται
χαμουρεύεται
κουτσουρεύεται
καψουρεύεται
σωρεύεται
επισωρεύεται
συνεπισωρεύεται
συσσωρεύεται
υπερσυσσωρεύεται
τιθασεύεται
κουρσεύεται
ναρκισσεύεται
βατεύεται
ανακατεύεται
παρανακατεύεται
πολυανακατεύεται
σακατεύεται
πιλατεύεται
καματεύεται
πραγματεύεται
διαπραγματεύεται
αναδιαπραγματεύεται
επαναδιαπραγματεύεται
γινατεύεται
πασπατεύεται
στρατεύεται
επιστρατεύεται
αντιστρατεύεται
αποστρατεύεται
συστρατεύεται
προστατεύεται
αλληλοπροστατεύεται
ικετεύεται
διοχετεύεται
αποχετεύεται
παροχετεύεται
μετοχετεύεται
γητεύεται
κλητεύεται
κοσμητεύεται
γοητεύεται
καταγοητεύεται
απογοητεύεται
διαιτητεύεται
προφητεύεται
σαγιτεύεται
στηλιτεύεται
καταστηλιτεύεται
πολιτεύεται
αντιπολιτεύεται
συμπολιτεύεται
ξενιτεύεται
μικροξενιτεύεται
σιτεύεται
γιγαντεύεται
ταλαντεύεται
αμφιταλαντεύεται
μαντεύεται
προμαντεύεται
αγναντεύεται
νταντεύεται
διαφεντεύεται
μεταδημοτεύεται
εποπτεύεται
συνεποπτεύεται
υποπτεύεται
αλληλοϋποπτεύεται
μαστεύεται
δυναστεύεται
καταδυναστεύεται
ληστεύεται
καταληστεύεται
μνηστεύεται
αμνηστεύεται
αχρηστεύεται
πιστεύεται
διαπιστεύεται
μπιστεύεται
εμπιστεύεται
σοφιστεύεται
απλουστεύεται
υπεραπλουστεύεται
φυτεύεται
αναφυτεύεται
ξαναφυτεύεται
μεταφυτεύεται
ξεφυτεύεται
εμφυτεύεται
αριοφυτεύεται
καλοφυτεύεται
πυκνοφυτεύεται
αποφυτεύεται
δενδροφυτεύεται
δεντροφυτεύεται
χυτεύεται
ερωτεύεται
ξαναερωτεύεται
αλληλοερωτεύεται
σαϊτεύεται
νυμφεύεται
συντροφεύεται
μοιχεύεται
ταριχεύεται
οχεύεται
μοσχεύεται
καταμοσχεύεται
μεταμοσχεύεται
κομψεύεται
ελκύεται
καθελκύεται
ανελκύεται
παρελκύεται
προσελκύεται
επαναπροσελκύεται
εφελκύεται
λύεται
διαλύεται
αποδιαλύεται
αυτοδιαλύεται
αναλύεται
αυτοαναλύεται
ψυχαναλύεται
αυτοψυχαναλύεται
καταλύεται
επιλύεται
εκλύεται
απολύεται
εξαπολύεται
κωλύεται
διακωλύεται
παρακωλύεται
διανύεται
ρηγνύεται
εκρηγνύεται
διαρρηγνύεται
αναμειγνύεται
αναμιγνύεται
συναναμιγνύεται
συμμιγνύεται
προσμιγνύεται
διαζευγνύεται
συζευγνύεται
μηνύεται
διαμηνύεται
καταμηνύεται
αντιμηνύεται
αλληλομηνύεται
προμηνύεται
δεικνύεται
αναδεικνύεται
καταδεικνύεται
επιδεικνύεται
αλληλεπιδεικνύεται
προσεπιδεικνύεται
αντεπιδεικνύεται
ενδεικνύεται
αποδεικνύεται
υποδεικνύεται
κορεννύεται
επιρρωννύεται
στραβακούεται
καλακούεται
ξανακούεται
καλοακούεται
μισοακούεται
εξυπακούεται
παρακούεται
εισακούεται
ματακούεται
πρωτακούεται
πολυακούεται
περιλούεται
κρούεται
ανακρούεται
προανακρούεται
συγκρούεται
αλληλοσυγκρούεται
επικρούεται
αντικρούεται
εκκρούεται
αποκρούεται
αρύεται
ιδρύεται
καθιδρύεται
εγκαθιδρύεται
ανιδρύεται
επανιδρύεται
ενιδρύεται
ωρύεται
πτύεται
καταπτύεται
εξαρτύεται
φύεται
αναφύεται
επιφύεται
εκφύεται
συμφύεται
υποφύεται
προσφύεται
ενισχύεται
διάκειται
επίκειται
αντίκειται
έγκειται
σύγκειται
υπέρκειται
πρόσκειται
απόκειται
εναπόκειται
υπόκειται
πρόκειται
κέλται
λεβένται
κείνται
δύνανται
ίπτανται
υπερίπτανται
προΐστανται
καθίστανται
εγκαθίστανται
αντικαθίστανται
αποκαθίστανται
υποκαθίστανται
ανθίστανται
διίστανται
εξανίστανται
ενίστανται
συνίστανται
παρίστανται
αναπαρίστανται
συμπαρίστανται
αφίστανται
υφίστανται
προϋφίστανται
επαφίενται
τίθενται
διατίθενται
προδιατίθενται
ανατίθενται
παρατίθενται
αντιπαρατίθενται
κατατίθενται
παρακατατίθενται
μετατίθενται
αντιμετατίθενται
επιτίθενται
αντεπιτίθενται
αντιτίθενται
εκτίθενται
συντίθενται
αποσυντίθενται
αποτίθενται
εναποτίθενται
προτίθενται
προστίθενται
παρακάθηνται
διάκεινται
επίκεινται
αντίκεινται
έγκεινται
πρόσκεινται
απόκεινται
εναπόκεινται
υπόκεινται
νογάονται
βροντάονται
δέονται
συνδέονται
διασυνδέονται
ανασυνδέονται
ξανασυνδέονται
επανασυνδέονται
αλληλοσυνδέονται
αποσυνδέονται
ξεδιαλέονται
κρυφολέονται
διαπλέονται
διαπνέονται
εμπνέονται
αποπνέονται
εισπνέονται
αποξέονται
διαρρέονται
περιρρέονται
διαχέονται
εγχέονται
συγχέονται
περιχέονται
εκχέονται
καίονται
κατακαίονται
συγκαίονται
σιγοκαίονται
λιοκαίονται
αποκαίονται
χαροκαίονται
μισοκαίονται
φωτοκαίονται
κουφοκαίονται
κρυφοκαίονται
κλαίονται
ψευτοκλαίονται
κρυφοκλαίονται
κλείονται
εγκλείονται
συγκλείονται
περικλείονται
εμπερικλείονται
συμπερικλείονται
αποκλείονται
εσωκλείονται
σείονται
ανασείονται
κατασείονται
επισείονται
αποσείονται
υποσείονται
κυλίονται
ανακυλίονται
κατακυλίονται
μετακυλίονται
συγκυλίονται
αποκυλίονται
αιματοκυλίονται
χρίονται
επιχρίονται
εκτίονται
θάβονται
ξεθάβονται
σκάβονται
ανασκάβονται
ξανασκάβονται
κατασκάβονται
ξεσκάβονται
αποσκάβονται
ανάβονται
ράβονται
ξεράβονται
κακοράβονται
καλοράβονται
ξενοράβονται
μισοράβονται
κουτσοράβονται
πολυράβονται
χάβονται
κλέβονται
κατακλέβονται
ξεκλέβονται
σέβονται
αλείβονται
πασαλείβονται
αμείβονται
διαμείβονται
υπαμείβονται
υπεραμείβονται
ανταμείβονται
θλίβονται
καταθλίβονται
εκθλίβονται
συνθλίβονται
καρδιοθλίβονται
νίβονται
απονίβονται
τρίβονται
ξανατρίβονται
παρατρίβονται
κατατρίβονται
ξετρίβονται
συντρίβονται
κατασυντρίβονται
αποσυντρίβονται
ψιλοτρίβονται
αποτρίβονται
στρίβονται
ξαναστρίβονται
ξεστρίβονται
προστρίβονται
κόβονται
ξανακόβονται
παρακόβονται
κατακόβονται
ματακόβονται
συγκόβονται
ξεκόβονται
περικόβονται
αντικόβονται
αβγοκόβονται
ψαλιδοκόβονται
βλογιοκόβονται
καλοκόβονται
αφαλοκόβονται
ψιλοκόβονται
ασκημοκόβονται
αποκόβονται
αγουροκόβονται
μεσοκόβονται
πετσοκόβονται
κοντοκόβονται
πολυκόβονται
θρύβονται
κρύβονται
αποκρύβονται
μισοκρύβονται
στύβονται
αποστύβονται
άγονται
περιάγονται
φυλάγονται
διαφυλάγονται
παραφυλάγονται
προφυλάγονται
ανάγονται
επανάγονται
ενάγονται
αντενάγονται
συνάγονται
περισυνάγονται
εξάγονται
διεξάγονται
επανεξάγονται
προεξάγονται
υπεξάγονται
αντεξάγονται
προάγονται
απάγονται
επάγονται
συνεπάγονται
αντεπάγονται
υπάγονται
παράγονται
αναπαράγονται
αυτοαναπαράγονται
εισάγονται
επανεισάγονται
συνεισάγονται
προεισάγονται
υπεισάγονται
παρεισάγονται
προσάγονται
αντιπροσάγονται
κατάγονται
μετάγονται
πετάγονται
ξεπετάγονται
λέγονται
διαλέγονται
ξαναδιαλέγονται
ξεδιαλέγονται
συνδιαλέγονται
κακοδιαλέγονται
καλοδιαλέγονται
ψιλοδιαλέγονται
αποδιαλέγονται
πρωτοδιαλέγονται
ξαναλέγονται
παραλέγονται
καταλέγονται
συγκαταλέγονται
ματαλέγονται
επιλέγονται
προεπιλέγονται
προσεπιλέγονται
εκλέγονται
επανεκλέγονται
προεκλέγονται
αυτοεκλέγονται
συλλέγονται
περισυλλέγονται
προλέγονται
πρωτολέγονται
πολυλέγονται
φλέγονται
διαφλέγονται
αναφλέγονται
προαναφλέγονται
αυταναφλέγονται
καταφλέγονται
περιφλέγονται
αρμέγονται
ξαναρμέγονται
απαρμέγονται
ρέγονται
ορέγονται
στρέγονται
ψέγονται
μπήγονται
εμπήγονται
καίγονται
κατακαίγονται
συγκαίγονται
σιγοκαίγονται
λιοκαίγονται
αποκαίγονται
χαροκαίγονται
νεροκαίγονται
μισοκαίγονται
φωτοκαίγονται
κουφοκαίγονται
κλαίγονται
ξανακλαίγονται
παρακλαίγονται
συχνοκλαίγονται
μιξοκλαίγονται
μισοκλαίγονται
κρυφοκλαίγονται
πολυκλαίγονται
επείγονται
υπερεπείγονται
κατεπείγονται
θίγονται
τυλίγονται
ξανατυλίγονται
ξετυλίγονται
περιτυλίγονται
κακοτυλίγονται
μισοτυλίγονται
ξανασμίγονται
πρωτοσμίγονται
κρυφοσμίγονται
πνίγονται
καταπνίγονται
σκυλοπνίγονται
αποπνίγονται
θαλασσοπνίγονται
ανοίγονται
διανοίγονται
ξανοίγονται
παραξανοίγονται
μισοξανοίγονται
πολυξανοίγονται
μισοανοίγονται
πρωτοανοίγονται
μισανοίγονται
ματανοίγονται
πρωτανοίγονται
κρυφανοίγονται
φθέγγονται
αποφθέγγονται
σφίγγονται
διασφίγγονται
παρασφίγγονται
κατασφίγγονται
ξεσφίγγονται
περισφίγγονται
αποσφίγγονται
συσφίγγονται
θέλγονται
καταθέλγονται
ζεύγονται
ρεύγονται
αποφεύγονται
ακούγονται
καλακούγονται
ξανακούγονται
καλοακούγονται
μισοακούγονται
πολυακούγονται
τρώγονται
ξανατρώγονται
παρατρώγονται
κατατρώγονται
ματατρώγονται
φιδοτρώγονται
καλοτρώγονται
αλληλοτρώγονται
σκυλοτρώγονται
μισοτρώγονται
γλωσσοτρώγονται
πρωτοτρώγονται
κρυφοτρώγονται
πολυτρώγονται
κήδονται
δίδονται
διαδίδονται
αναδίδονται
επαναδίδονται
παραδίδονται
αντιπαραδίδονται
καταδίδονται
μεταδίδονται
αναμεταδίδονται
αντιμεταδίδονται
επιδίδονται
εκδίδονται
επανεκδίδονται
συνεκδίδονται
προεκδίδονται
αντεκδίδονται
αποδίδονται
ανταποδίδονται
προδίδονται
καταπροδίδονται
αλληλοπροδίδονται
προσδίδονται
επαναπροσδίδονται
ερείδονται
φείδονται
πέρδονται
επισπεύδονται
ψεύδονται
διαψεύδονται
αλληλοδιαψεύδονται
αυτοδιαψεύδονται
εκχυδαΐζονται
καλαΐζονται
εξευρωπαΐζονται
ραΐζονται
εξωραΐζονται
σαΐζονται
ταΐζονται
καλοταΐζονται
αποταΐζονται
κρυφοταΐζονται
εξαρχαΐζονται
γιουχαΐζονται
αστεΐζονται
παραλοΐζονται
διαβάζονται
ξαναδιαβάζονται
παραδιαβάζονται
σιγοδιαβάζονται
κακοδιαβάζονται
καλοδιαβάζονται
συχνοδιαβάζονται
αποδιαβάζονται
μισοδιαβάζονται
ψευτοδιαβάζονται
πολυδιαβάζονται
ανεβάζονται
κατεβάζονται
ανεβοκατεβάζονται
διαβιβάζονται
αναβιβάζονται
καταβιβάζονται
μεταβιβάζονται
επαναμεταβιβάζονται
επιβιβάζονται
μετεπιβιβάζονται
συμβιβάζονται
αποβιβάζονται
υποβιβάζονται
προβιβάζονται
στοιβάζονται
ξαναστοιβάζονται
ξεστοιβάζονται
καλοστοιβάζονται
αποστοιβάζονται
πολυστοιβάζονται
εμβάζονται
προεμβάζονται
κακοβάζονται
πρωτοβάζονται
συβάζονται
ξαναβγάζονται
ξεβγάζονται
αποβγάζονται
πρωτοβγάζονται
στεγάζονται
επαναστεγάζονται
μεταστεγάζονται
επιστεγάζονται
αποστεγάζονται
αυτοστεγάζονται
συστεγάζονται
κατασιγάζονται
αργάζονται
εργάζονται
περιεργάζονται
συνεργάζονται
εξεργάζονται
επεξεργάζονται
προεργάζονται
απεργάζονται
κατεργάζονται
περιαυγάζονται
καταυγάζονται
διασκεδάζονται
ψευτοδιασκεδάζονται
σπουδάζονται
ιδεάζονται
προϊδεάζονται
δελεάζονται
επηρεάζονται
αλληλεπηρεάζονται
αλληλοεπηρεάζονται
βιάζονται
παραβιάζονται
στοιβιάζονται
εκβιάζονται
πολυβιάζονται
αγιάζονται
καθαγιάζονται
λαγιάζονται
ξαγιάζονται
εξαγιάζονται
προαγιάζονται
σφαγιάζονται
ξελαρυγγιάζονται
πληγιάζονται
καταπληγιάζονται
λογιάζονται
παραλογιάζονται
ξελογιάζονται
ρογιάζονται
ζυγιάζονται
αντιζυγιάζονται
αργοζυγιάζονται
κακοζυγιάζονται
καλοζυγιάζονται
φτεροζυγιάζονται
ακροζυγιάζονται
ελαφροζυγιάζονται
ισοζυγιάζονται
μυγιάζονται
ξεμυγιάζονται
χουγιάζονται
ξερωγιάζονται
διάζονται
μπουγαδιάζονται
λαπαδιάζονται
λαμπαδιάζονται
κοπαδιάζονται
αραδιάζονται
ξεπαραδιάζονται
βραδιάζονται
ξημεροβραδιάζονται
κατσαδιάζονται
παρτσαδιάζονται
αλφαδιάζονται
ζοχαδιάζονται
λιγδιάζονται
ξελιγδιάζονται
σχεδιάζονται
ανασχεδιάζονται
κακοσχεδιάζονται
προσχεδιάζονται
αυτοσχεδιάζονται
κρυφοσχεδιάζονται
αηδιάζονται
ξεκονιδιάζονται
αιφνιδιάζονται
λουριδιάζονται
αποσταφιδιάζονται
ξοδιάζονται
παραξοδιάζονται
εξοδιάζονται
πολυξοδιάζονται
καλαποδιάζονται
ξεκαλαποδιάζονται
σταυροποδιάζονται
σοδιάζονται
εσοδιάζονται
εφοδιάζονται
ανεφοδιάζονται
αντεφοδιάζονται
πλεξουδιάζονται
αδειάζονται
μισοαδειάζονται
εκθειάζονται
ευθειάζονται
χρειάζονται
παραχρειάζονται
ξεροζιάζονται
αγκαθιάζονται
καλαθιάζονται
ξεκαλαθιάζονται
αρμαθιάζονται
ξαρμαθιάζονται
παθιάζονται
καταπαθιάζονται
ορθιάζονται
παραμυθιάζονται
αυλακιάζονται
λουλακιάζονται
χλαπακιάζονται
σαρακιάζονται
σακιάζονται
ξεσακιάζονται
λογκιάζονται
λεκιάζονται
ξελεκιάζονται
θηκιάζονται
ξεσκουληκιάζονται
νοικιάζονται
ξανανοικιάζονται
ενοικιάζονται
ξενοικιάζονται
υπενοικιάζονται
σειρικιάζονται
ξεσβερκιάζονται
σκιάζονται
κατασκιάζονται
ισκιάζονται
επισκιάζονται
αγγελοσκιάζονται
αποσκιάζονται
υποσκιάζονται
φωτοσκιάζονται
λιάζονται
σαραβαλιάζονται
κουτρουβαλιάζονται
τσουβαλιάζονται
ξετσουβαλιάζονται
μουτζαλιάζονται
αγκαλιάζονται
σφιχταγκαλιάζονται
ξεκοκαλιάζονται
αλαλιάζονται
σμπαραλιάζονται
τσαταλιάζονται
κοψοκεφαλιάζονται
κουφαλιάζονται
θρυψαλιάζονται
αγγελιάζονται
κορδελιάζονται
θελιάζονται
τσαπελιάζονται
ρελιάζονται
βαρελιάζονται
κουρελιάζονται
κατακουρελιάζονται
ξεκουρελιάζονται
κασελιάζονται
φελιάζονται
ηλιάζονται
θηλιάζονται
προσηλιάζονται
ξεκοιλιάζονται
φιτιλιάζονται
αναμαλλιάζονται
ξεμαλλιάζονται
σουρομαλλιάζονται
κρουσταλλιάζονται
ψυλλιάζονται
ξεψυλλιάζονται
καταβολιάζονται
εμβολιάζονται
χειροβολιάζονται
μπολιάζονται
ξαναμπολιάζονται
σολιάζονται
ξανασολιάζονται
σχολιάζονται
πολυσχολιάζονται
διπλιάζονται
τριπλιάζονται
ξομπλιάζονται
ξεμαγουλιάζονται
αναγουλιάζονται
σακουλιάζονται
μουλιάζονται
ξεπουπουλιάζονται
καρουλιάζονται
αναφουφουλιάζονται
ξεφωλιάζονται
γκαντεμιάζονται
ξελαιμιάζονται
στραβολαιμιάζονται
κοψολαιμιάζονται
προοιμιάζονται
παρανομιάζονται
περιδρομιάζονται
κορμιάζονται
θυμιάζονται
τουλουμιάζονται
ξετουλουμιάζονται
μπουντρουμιάζονται
εγκωμιάζονται
αυτοεγκωμιάζονται
υπερεγκωμιάζονται
ξεγανιάζονται
καζανιάζονται
χαρμανιάζονται
σαμπανιάζονται
τουμπανιάζονται
σεληνιάζονται
σωληνιάζονται
εγκαινιάζονται
καμινιάζονται
ξεκατινιάζονται
κοφινιάζονται
ξεκοφινιάζονται
βελονιάζονται
ψιλοβελονιάζονται
στημονιάζονται
καδρονιάζονται
περονιάζονται
θρονιάζονται
κασονιάζονται
ξεκασονιάζονται
σεντονιάζονται
ενυπνιάζονται
περουνιάζονται
πιρουνιάζονται
σπιρουνιάζονται
ξαφνιάζονται
παχνιάζονται
ξεπαχνιάζονται
ξαραχνιάζονται
ξεβραχνιάζονται
εξιχνιάζονται
αρραβωνιάζονται
καλαρραβωνιάζονται
ξαναρραβωνιάζονται
ξαρραβωνιάζονται
γωνιάζονται
ορθογωνιάζονται
καλογωνιάζονται
απογωνιάζονται
αγκωνιάζονται
θημωνιάζονται
καταχωνιάζονται
ξεχωνιάζονται
συνεντευξιάζονται
ξεμυξιάζονται
παρομοιάζονται
προσομοιάζονται
νοιάζονται
παρανοιάζονται
γνοιάζονται
ξαναγνοιάζονται
ξεγνοιάζονται
πολυγνοιάζονται
ξενοιάζονται
καλονοιάζονται
πολυνοιάζονται
ξελεπιάζονται
γριπιάζονται
ξεκαμπιάζονται
πομπιάζονται
σιροπιάζονται
σοροπιάζονται
ντροπιάζονται
καταντροπιάζονται
εντροπιάζονται
ξεντροπιάζονται
αποτροπιάζονται
λασπιάζονται
καλουπιάζονται
ξεκαλουπιάζονται
ριάζονται
κουβαριάζονται
ξεκουβαριάζονται
φεγγαριάζονται
λογαριάζονται
ξαναλογαριάζονται
κακολογαριάζονται
καλολογαριάζονται
πολυλογαριάζονται
ξεποδαριάζονται
αμπαριάζονται
ανταριάζονται
ξεχορταριάζονται
ξεχολεριάζονται
μεσημεριάζονται
ξεμεσημεριάζονται
αστεριάζονται
αναφτεριάζονται
ξεχεριάζονται
καθετηριάζονται
ευρετηριάζονται
δηλητηριάζονται
πλειστηριάζονται
αναπλειστηριάζονται
εκπλειστηριάζονται
καυτηριάζονται
ακρωτηριάζονται
συνταιριάζονται
κακοταιριάζονται
καλοταιριάζονται
ονειριάζονται
αυτοχειριάζονται
ξεψειριάζονται
ξεσποριάζονται
συφοριάζονται
μετριάζονται
ξεσαβουριάζονται
πατσαβουριάζονται
λιγουριάζονται
ζουριάζονται
μπουζουριάζονται
ξεσκουριάζονται
κουλουριάζονται
στρογγυλοκουλουριάζονται
καμπουριάζονται
κουμπουριάζονται
μασουριάζονται
ενεχυριάζονται
σωριάζονται
μισοσωριάζονται
ξεψωριάζονται
σιάζονται
εννεαπλασιάζονται
δεκαπλασιάζονται
ενδεκαπλασιάζονται
πολλαπλασιάζονται
εξαπλασιάζονται
τετραπλασιάζονται
εικοσαπλασιάζονται
οκταπλασιάζονται
πενταπλασιάζονται
δεκαπενταπλασιάζονται
εκατονταπλασιάζονται
επταπλασιάζονται
οχταπλασιάζονται
διπλασιάζονται
αναδιπλασιάζονται
υπερδιπλασιάζονται
τριπλασιάζονται
υπερτριπλασιάζονται
χιλιοπλασιάζονται
οπτασιάζονται
εκστασιάζονται
μεσιάζονται
ξεμεσιάζονται
στραβομεσιάζονται
κουτσομεσιάζονται
κοψομεσιάζονται
εκκλησιάζονται
πλησιάζονται
ξαναπλησιάζονται
ισιάζονται
συμποσιάζονται
ξεπετσιάζονται
ξεκουκουτσιάζονται
θυσιάζονται
αυτοθυσιάζονται
διονυσιάζονται
ενθουσιάζονται
υπερενθουσιάζονται
κατενθουσιάζονται
συνουσιάζονται
εξουσιάζονται
συνεξουσιάζονται
κατεξουσιάζονται
παρουσιάζονται
ξαναπαρουσιάζονται
αυτοπαρουσιάζονται
πρωτοπαρουσιάζονται
εντυπωσιάζονται
ματιάζονται
δεματιάζονται
ξεματιάζονται
κομματιάζονται
κατακομματιάζονται
σπαθοκομματιάζονται
χιλιοκομματιάζονται
πετσοκομματιάζονται
θρυμματιάζονται
κουβεντιάζονται
ξανακουβεντιάζονται
παρακουβεντιάζονται
ματακουβεντιάζονται
ψιλοκουβεντιάζονται
κρυφοκουβεντιάζονται
πολυκουβεντιάζονται
ξεδοντιάζονται
μπουρλοτιάζονται
τεταρτιάζονται
εστιάζονται
ξεμπροστιάζονται
κουρκουτιάζονται
μπαλαμουτιάζονται
μπαρουτιάζονται
αφτιάζονται
χουφτιάζονται
αλαφιάζονται
ξαναλαφιάζονται
ενταφιάζονται
μετενταφιάζονται
ξεγοφιάζονται
συντροφιάζονται
κατσουφιάζονται
βαρυστομαχιάζονται
ξεμοναχιάζονται
απομοναχιάζονται
κοχιάζονται
εκτροχιάζονται
νυχιάζονται
ξενυχιάζονται
υποψιάζονται
αλληλοϋποψιάζονται
αναγκάζονται
πειθαναγκάζονται
ξαναγκάζονται
εξαναγκάζονται
καταναγκάζονται
ψεκάζονται
επιψεκάζονται
αεροψεκάζονται
δικάζονται
ξαναδικάζονται
επαναδικάζονται
καταδικάζονται
αυτοκαταδικάζονται
επιδικάζονται
προσεπιδικάζονται
εκδικάζονται
συνδικάζονται
προδικάζονται
αυτοδικάζονται
προεικάζονται
απεικάζονται
σαρκάζονται
αυτοσαρκάζονται
μηρυκάζονται
αναμηρυκάζονται
μαλάζονται
ενσταλάζονται
συναγελάζονται
προσπελάζονται
θηλάζονται
αποθηλάζονται
αλλάζονται
ξαναλλάζονται
συναλλάζονται
συχναλλάζονται
παραλλάζονται
μεταλλάζονται
ανταλλάζονται
κολάζονται
κατακολάζονται
δαμάζονται
καταδαμάζονται
θαμάζονται
κρεμάζονται
ξεκρεμάζονται
ρημάζονται
καταρημάζονται
απορημάζονται
χειμάζονται
δοκιμάζονται
ξαναδοκιμάζονται
επιδοκιμάζονται
αλληλεπιδοκιμάζονται
αποδοκιμάζονται
πρωτοδοκιμάζονται
πολυδοκιμάζονται
ετοιμάζονται
ξαναετοιμάζονται
προετοιμάζονται
ατιμάζονται
ονομάζονται
επονομάζονται
παρονομάζονται
προσονομάζονται
κατονομάζονται
μετονομάζονται
αντονομάζονται
αυτονομάζονται
ξετρομάζονται
θαυμάζονται
αλληλοθαυμάζονται
αυτοθαυμάζονται
υπερθαυμάζονται
κρυφοαναστενάζονται
τινάζονται
ανατινάζονται
ξανατινάζονται
ξετινάζονται
γοργοτινάζονται
κακοτινάζονται
αποτινάζονται
αεροτινάζονται
γυμνάζονται
εκγυμνάζονται
καλογυμνάζονται
απογυμνάζονται
προγυμνάζονται
πολυγυμνάζονται
κατευνάζονται
συνάζονται
τεχνάζονται
φωνάζονται
δοξάζονται
αυτοδοξάζονται
ψευτοδοξάζονται
πολυδοξάζονται
ακροάζονται
σκεπάζονται
κατασκεπάζονται
ξεσκεπάζονται
βαριοσκεπάζονται
καλοσκεπάζονται
αποσκεπάζονται
ξιπάζονται
αρπάζονται
διαρπάζονται
περιαρπάζονται
αναρπάζονται
συναρπάζονται
αφαρπάζονται
υφαρπάζονται
σπάζονται
ασπάζονται
γλυκασπάζονται
αλληλασπάζονται
ανασπάζονται
αδελφικοασπάζονται
αλληλοασπάζονται
κατασπάζονται
αντασπάζονται
σπαράζονται
κατασπαράζονται
αλληλοσπαράζονται
ταράζονται
διαταράζονται
αναταράζονται
καταταράζονται
συνταράζονται
ψυχοταράζονται
χαράζονται
αναχαράζονται
παραχαράζονται
βράζονται
ξαναβράζονται
παραβράζονται
ξεβράζονται
εκβράζονται
σιγοβράζονται
καλοβράζονται
κρυφοβράζονται
αδράζονται
εδράζονται
συγκεράζονται
υπερκεράζονται
πειράζονται
αλληλοπειράζονται
μοιράζονται
διαμοιράζονται
ξαναμοιράζονται
αδικομοιράζονται
αδερφομοιράζονται
αφογκράζονται
αφουγκράζονται
αγοράζονται
ακριβαγοράζονται
ξαναγοράζονται
ξαγοράζονται
εξαγοράζονται
προαγοράζονται
κουράζονται
παρακουράζονται
κατακουράζονται
ξεκουράζονται
πολυκουράζονται
φράζονται
παραφράζονται
μεταφράζονται
ξεφράζονται
περιφράζονται
εκφράζονται
αυτοεκφράζονται
καλοφράζονται
καγκελοφράζονται
αποφράζονται
σάζονται
ισάζονται
τάζονται
διατάζονται
ξανατάζονται
εξετάζονται
επανεξετάζονται
συνεξετάζονται
καλοεξετάζονται
προεξετάζονται
αυτοεξετάζονται
καλοξετάζονται
κοιτάζονται
ξανακοιτάζονται
παρακοιτάζονται
στραβοκοιτάζονται
αγριοκοιτάζονται
γλυκοκοιτάζονται
καλοκοιτάζονται
αλληλοκοιτάζονται
λοξοκοιτάζονται
κρυφοκοιτάζονται
πολυκοιτάζονται
ερωτοπλαντάζονται
τραντάζονται
ανατραντάζονται
φαντάζονται
ξαναφαντάζονται
αποτάζονται
υποτάζονται
ριπτάζονται
εορτάζονται
επανεορτάζονται
συνεορτάζονται
προεορτάζονται
γιορτάζονται
ξαναγιορτάζονται
χορτάζονται
βαστάζονται
αναβαστάζονται
υποβαστάζονται
αποστάζονται
προστάζονται
συνδυάζονται
ανασυνδυάζονται
σκευάζονται
διασκευάζονται
ανασκευάζονται
παρασκευάζονται
αντιπαρασκευάζονται
προπαρασκευάζονται
κατασκευάζονται
ανακατασκευάζονται
κακοκατασκευάζονται
καλοκατασκευάζονται
προκατασκευάζονται
πρωτοκατασκευάζονται
μετασκευάζονται
επισκευάζονται
συσκευάζονται
ανασυσκευάζονται
αποσυσκευάζονται
χλευάζονται
ρυάζονται
σφάζονται
κατασφάζονται
αδικοσφάζονται
αλληλοσφάζονται
αποσφάζονται
διχάζονται
στοχάζονται
αναστοχάζονται
καλοστοχάζονται
ησυχάζονται
καθησυχάζονται
επωάζονται
πιέζονται
παραπιέζονται
καταπιέζονται
εκπιέζονται
εμπιέζονται
συμπιέζονται
αποσυμπιέζονται
μεταμφιέζονται
χέζονται
καταχέζονται
ξεχέζονται
μπήζονται
πρήζονται
ξεπρήζονται
παίζονται
ξαναπαίζονται
παραπαίζονται
ματαπαίζονται
περιπαίζονται
αναμπαίζονται
εμπαίζονται
κακοπαίζονται
συχνοπαίζονται
πρωτοπαίζονται
κρυφοπαίζονται
συλλαβίζονται
εκσλαβίζονται
φοβίζονται
ξεφοβίζονται
εκφοβίζονται
κυβίζονται
εγκλωβίζονται
απεγκλωβίζονται
αυτεγκλωβίζονται
ραγίζονται
σφραγίζονται
ξεσφραγίζονται
επισφραγίζονται
χιλιοσφραγίζονται
αποσφραγίζονται
σαγίζονται
ταγίζονται
καλοταγίζονται
αγγίζονται
υπερφαλαγγίζονται
στραγγίζονται
καταστραγγίζονται
ξεστραγγίζονται
καλοστραγγίζονται
αποστραγγίζονται
μεταγγίζονται
εγγίζονται
προσεγγίζονται
σπογγίζονται
αποσπογγίζονται
σφογγίζονται
σφουγγίζονται
καλοσφουγγίζονται
αποσφουγγίζονται
λογίζονται
διαλογίζονται
αναλογίζονται
παραλογίζονται
καταλογίζονται
αντιλογίζονται
συλλογίζονται
βαριοσυλλογίζονται
καλοσυλλογίζονται
πικροσυλλογίζονται
προσυλλογίζονται
υπολογίζονται
συνυπολογίζονται
προσυπολογίζονται
προϋπολογίζονται
προλογίζονται
φλογίζονται
παραφλογίζονται
καταφλογίζονται
καρδιοφλογίζονται
οργίζονται
εξοργίζονται
παροργίζονται
ζυγίζονται
ξαναζυγίζονται
αντιζυγίζονται
κακοζυγίζονται
καλοζυγίζονται
διπλοζυγίζονται
φτεροζυγίζονται
ισοζυγίζονται
λυγίζονται
ξερωγίζονται
βαδίζονται
διακλαδίζονται
ανακλαδίζονται
ξεκλαδίζονται
απομαδίζονται
ραβδίζονται
ονειδίζονται
εξονειδίζονται
ψαλιδίζονται
προπαγανδίζονται
προβοδίζονται
ξεπροβοδίζονται
ανδραποδίζονται
εξανδραποδίζονται
μποδίζονται
εμποδίζονται
παρεμποδίζονται
σταυροποδίζονται
βομβαρδίζονται
ξεκαρδίζονται
βαριοκαρδίζονται
κακοκαρδίζονται
καλοκαρδίζονται
πικροκαρδίζονται
βαρυκαρδίζονται
μπομπαρδίζονται
κερδίζονται
ξανακερδίζονται
χορδίζονται
καβουρδίζονται
ξεροκαβουρδίζονται
κουρδίζονται
ξεκουρδίζονται
καλοκουρδίζονται
αυτοκουρδίζονται
πολυκουρδίζονται
ξεφλουδίζονται
δανείζονται
αντιδανείζονται
αλληλοδανείζονται
καθίζονται
ανακαθίζονται
σπαθίζονται
διασπαθίζονται
εθίζονται
ερεθίζονται
εξερεθίζονται
συνηθίζονται
ξεσυνηθίζονται
κακοσυνηθίζονται
καλοσυνηθίζονται
πολυσυνηθίζονται
αποστηθίζονται
διανθίζονται
απανθίζονται
γρονθίζονται
βυθίζονται
καταβυθίζονται
εμβυθίζονται
μισοβυθίζονται
αυτοβυθίζονται
καταβροχθίζονται
αλληλοκαταβροχθίζονται
κακίζονται
μαλακίζονται
προπηλακίζονται
αυλακίζονται
φυλακίζονται
αποφυλακίζονται
προφυλακίζονται
καμακίζονται
φενακίζονται
χλαπακίζονται
αποσκορακίζονται
εξοστρακίζονται
θωρακίζονται
αποθωρακίζονται
τσακίζονται
κατατσακίζονται
καραβοτσακίζονται
γκρεμοτσακίζονται
αποτσακίζονται
μισοτσακίζονται
πελεκίζονται
κακοπελεκίζονται
αποπελεκίζονται
ομορφοπελεκίζονται
τουφεκίζονται
ντουφεκίζονται
τυφεκίζονται
οικίζονται
συνοικίζονται
αποικίζονται
εποικίζονται
επανεποικίζονται
προικίζονται
ξαναπροικίζονται
βαριοπροικίζονται
καλοβαριοπροικίζονται
καλοπροικίζονται
αποπροικίζονται
κατοικίζονται
μετοικίζονται
εκδημοτικίζονται
ακκίζονται
εκκοκκίζονται
τοκίζονται
ανατοκίζονται
εκτοκίζονται
υπερτοκίζονται
ορκίζονται
ξορκίζονται
εξορκίζονται
ψευτορκίζονται
εκτουρκίζονται
φουρκίζονται
παραφουρκίζονται
σκίζονται
ξανασκίζονται
κατασκίζονται
ξεσκίζονται
καταξεσκίζονται
βοσκίζονται
αποσκίζονται
κουκίζονται
χαστουκίζονται
αποσκυβαλίζονται
θρουβαλίζονται
στραγγαλίζονται
γαργαλίζονται
σκανδαλίζονται
ζαλίζονται
παραζαλίζονται
καταζαλίζονται
ξεζαλίζονται
αποζαλίζονται
μισοζαλίζονται
εναγκαλίζονται
συνδικαλίζονται
ξεκοκαλίζονται
μαρκαλίζονται
σκαλίζονται
ξεμασκαλίζονται
ανασκαλίζονται
ξανασκαλίζονται
ξεσκαλίζονται
κακοσκαλίζονται
καλοσκαλίζονται
βαυκαλίζονται
καταβαυκαλίζονται
χαλαλίζονται
δαμαλίζονται
αναδαμαλίζονται
ομαλίζονται
τραμπαλίζονται
ντραμπαλίζονται
πασπαλίζονται
σκανταλίζονται
γυαλίζονται
ξαναγυαλίζονται
καλογυαλίζονται
πολυγυαλίζονται
ξεμυαλίζονται
αποκεφαλίζονται
σφαλίζονται
ασφαλίζονται
διασφαλίζονται
εξασφαλίζονται
προασφαλίζονται
απασφαλίζονται
αντασφαλίζονται
καψαλίζονται
ξεροκαψαλίζονται
σταβλίζονται
ενσταβλίζονται
σουβλίζονται
εξαγγλίζονται
τριβελίζονται
οβελίζονται
εξοβελίζονται
ευαγγελίζονται
διασκελίζονται
ανασκελίζονται
δρασκελίζονται
υποσκελίζονται
ισοσκελίζονται
υπερσκελίζονται
διαμελίζονται
ευτελίζονται
ξευτελίζονται
εξευτελίζονται
κατεξευτελίζονται
παραλληλίζονται
αντιπαραλληλίζονται
εκραχηλίζονται
ξετραχηλίζονται
εκτραχηλίζονται
στροβιλίζονται
ανεμοστροβιλίζονται
αεροστροβιλίζονται
εκχειλίζονται
υπερεκχειλίζονται
υπερχειλίζονται
πιπιλίζονται
σκαμπιλίζονται
τορπιλίζονται
πιτσιλίζονται
ξεφιτιλίζονται
ξευτιλίζονται
ξεφτιλίζονται
ξεψιλίζονται
ξαγκλίζονται
τσιγκλίζονται
εκγαλλίζονται
ψελλίζονται
ξεφυλλίζονται
εκφυλλίζονται
ψυλλίζονται
ξεψυλλίζονται
διαολίζονται
διαβολίζονται
μεταβολίζονται
τριβολίζονται
εμβολίζονται
διεμβολίζονται
συμβολίζονται
ακροβολίζονται
ηχοβολίζονται
προσανατολίζονται
αναπροσανατολίζονται
αποπροσανατολίζονται
στολίζονται
καταστολίζονται
ξεστολίζονται
πιστολίζονται
αργοστολίζονται
ανθοστολίζονται
σημαιοστολίζονται
ασημοστολίζονται
δαφνοστολίζονται
νεκροστολίζονται
γαμπροστολίζονται
λαμπροστολίζονται
δεντροστολίζονται
χρυσοστολίζονται
ομορφοστολίζονται
νυφοστολίζονται
πολυστολίζονται
οπλίζονται
επανοπλίζονται
εξοπλίζονται
επανεξοπλίζονται
αντεξοπλίζονται
παροπλίζονται
αφοπλίζονται
εφοπλίζονται
σγαρλίζονται
τσιρλίζονται
βουρλίζονται
υποτιτλίζονται
αναδαυλίζονται
συνδαυλίζονται
υποδαυλίζονται
συδαυλίζονται
μαυλίζονται
εκμαυλίζονται
καταυλίζονται
εκφαυλίζονται
διυλίζονται
ματοκυλίζονται
αιματοκυλίζονται
ξυλίζονται
στραγγουλίζονται
βουρδουλίζονται
ζουλίζονται
στραμπουλίζονται
ξεπουπουλίζονται
μασουλίζονται
κουτσουλίζονται
εκφυλίζονται
εκχυλίζονται
τσουρουφλίζονται
καλαμίζονται
παλαμίζονται
εξισλαμίζονται
χαραμίζονται
γεμίζονται
ξαναγεμίζονται
παραγεμίζονται
καταγεμίζονται
καλογεμίζονται
απογεμίζονται
μισογεμίζονται
σελεμίζονται
ανεμίζονται
διανεμίζονται
ξανεμίζονται
εξανεμίζονται
φτερανεμίζονται
ψυχανεμίζονται
γκρεμίζονται
ξαναγκρεμίζονται
απογκρεμίζονται
μισογκρεμίζονται
ασκημίζονται
φημίζονται
διαφημίζονται
αλληλοδιαφημίζονται
αυτοδιαφημίζονται
πολυδιαφημίζονται
κακοφημίζονται
δυσφημίζονται
διαβαθμίζονται
αναβαθμίζονται
υποβαθμίζονται
ισοβαθμίζονται
σταθμίζονται
αντισταθμίζονται
ζυγοσταθμίζονται
ισοσταθμίζονται
αριθμίζονται
ρυθμίζονται
απορυθμίζονται
διαρρυθμίζονται
αναρρυθμίζονται
μεταρρυθμίζονται
απορρυθμίζονται
αυτορρυθμίζονται
ξελαιμίζονται
κοιμίζονται
αποκοιμίζονται
νοστιμίζονται
ενοφθαλμίζονται
διαγραμμίζονται
υπογραμμίζονται
ευθυγραμμίζονται
γιομίζονται
παραγιομίζονται
απογιομίζονται
κομίζονται
διακομίζονται
μετακομίζονται
διαμετακομίζονται
συγκομίζονται
αποκομίζονται
συναποκομίζονται
προσκομίζονται
νομίζονται
βρομίζονται
παραβρομίζονται
καταβρομίζονται
ξεβρομίζονται
αποβρομίζονται
ταχυδρομίζονται
ξεστομίζονται
πιστομίζονται
απιστομίζονται
εκστομίζονται
ξαρμίζονται
ξεθερμίζονται
ορμίζονται
καθορμίζονται
μεθορμίζονται
ενορμίζονται
προσορμίζονται
αφορμίζονται
χλωροφορμίζονται
οσμίζονται
πρωτοσμίζονται
εξατμίζονται
ξαναθυμίζονται
ενθυμίζονται
υπενθυμίζονται
διαγουμίζονται
ξεζουμίζονται
πλουμίζονται
χρυσοπλουμίζονται
επωμίζονται
βρωμίζονται
ψωμίζονται
λιβανίζονται
κλιβανίζονται
γαλβανίζονται
εξαλβανίζονται
τραγανίζονται
τηγανίζονται
κακοτηγανίζονται
καλοτηγανίζονται
αποτηγανίζονται
ξεροτηγανίζονται
μισοτηγανίζονται
φρυγανίζονται
ροδανίζονται
λιανίζονται
ψιλολιανίζονται
σεριανίζονται
εκχριστιανίζονται
εξαμερικανίζονται
ροκανίζονται
ψιλοροκανίζονται
τσουκανίζονται
ταλανίζονται
πλανίζονται
εκγερμανίζονται
αυνανίζονται
δρεπανίζονται
τουμπανίζονται
στουμπανίζονται
διατυμπανίζονται
κοπανίζονται
ψιλοκοπανίζονται
χοντροκοπανίζονται
ερανίζονται
τσουγκρανίζονται
δικρανίζονται
βασανίζονται
καταβασανίζονται
αδικοβασανίζονται
γριτσανίζονται
κριτσανίζονται
βοτανίζονται
ξεβοτανίζονται
αποβοτανίζονται
κυανίζονται
αφανίζονται
εξαφανίζονται
προαφανίζονται
καταφανίζονται
εμφανίζονται
επανεμφανίζονται
πρωτοεμφανίζονται
κακοφανίζονται
ορφανίζονται
απορφανίζονται
εκβιομηχανίζονται
αποβιομηχανίζονται
καθαγνίζονται
εξαγνίζονται
εξευγενίζονται
μηδενίζονται
εκμηδενίζονται
ελλιμενίζονται
προσλιμενίζονται
αρμενίζονται
ενασμενίζονται
εξευμενίζονται
ξενίζονται
ατενίζονται
ενατενίζονται
κτενίζονται
κακοκτενίζονται
καλοκτενίζονται
αποκτενίζονται
χτενίζονται
ξαναχτενίζονται
ξεχτενίζονται
κακοχτενίζονται
καλοχτενίζονται
μισοχτενίζονται
ομορφοχτενίζονται
εξελληνίζονται
αφελληνίζονται
πηνίζονται
εκπυρηνίζονται
σαφηνίζονται
διασαφηνίζονται
αποσαφηνίζονται
ανακαινίζονται
ροδοκοκκινίζονται
κοσκινίζονται
καλοκοσκινίζονται
ψιλοκοσκινίζονται
διπλοκοσκινίζονται
αποκοσκινίζονται
χοντροκοσκινίζονται
ξινίζονται
ρινίζονται
διευκρινίζονται
πρασινίζονται
τσινίζονται
εκλατινίζονται
καλαρχινίζονται
ξαναρχινίζονται
πρωτοαρχινίζονται
πρωταρχινίζονται
κνίζονται
λικνίζονται
αναλικνίζονται
τσικνίζονται
κρημνίζονται
κατακρημνίζονται
εγκρημνίζονται
αποκρημνίζονται
ηδονίζονται
τερηδονίζονται
σφενδονίζονται
εκσφενδονίζονται
ιονίζονται
καταιονίζονται
πριονίζονται
αφιονίζονται
ξεχιονίζονται
εκχιονίζονται
ακονίζονται
εικονίζονται
εξεικονίζονται
προεικονίζονται
απεικονίζονται
σκονίζονται
κατασκονίζονται
ξεσκονίζονται
κλονίζονται
συγκλονίζονται
δαιμονίζονται
αρμονίζονται
εναρμονίζονται
κανονίζονται
διακανονίζονται
εκθρονίζονται
ενθρονίζονται
σωφρονίζονται
συγχρονίζονται
εκσυγχρονίζονται
ξεχρονίζονται
ετεροχρονίζονται
υπερχρονίζονται
πολυχρονίζονται
τονίζονται
ξανατονίζονται
παρατονίζονται
επιτονίζονται
σφεντονίζονται
συντονίζονται
αποσυντονίζονται
υπερτονίζονται
απαγχονίζονται
καπνίζονται
ξανακαπνίζονται
παρακαπνίζονται
ξεκαπνίζονται
μαλαμοκαπνίζονται
ασημοκαπνίζονται
αποκαπνίζονται
υποκαπνίζονται
πολυκαπνίζονται
αφυπνίζονται
σβαρνίζονται
καλοσβαρνίζονται
πταρνίζονται
φταρνίζονται
μοντερνίζονται
εκμοντερνίζονται
πτερνίζονται
ενστερνίζονται
φτερνίζονται
φουρνίζονται
ξαναφουρνίζονται
ξεφουρνίζονται
ζυμοφουρνίζονται
κουδουνίζονται
γρατζουνίζονται
γραντζουνίζονται
σαπουνίζονται
καλοσαπουνίζονται
σπιρουνίζονται
τσαγκρουνίζονται
γρατσουνίζονται
ψουνίζονται
ξαφνίζονται
καταξαφνίζονται
σταφνίζονται
αχνίζονται
γιαχνίζονται
σπλαχνίζονται
ευσπλαχνίζονται
ξαχνίζονται
εξαχνίζονται
παχνίζονται
ξεψαχνίζονται
ευσπλαγχνίζονται
λιχνίζονται
ψιλολιχνίζονται
απολιχνίζονται
αρραβωνίζονται
αγωνίζονται
διαγωνίζονται
συναγωνίζονται
προαγωνίζονται
υπεραγωνίζονται
τετραγωνίζονται
ανταγωνίζονται
ορθογωνίζονται
κλυδωνίζονται
διαιωνίζονται
οιωνίζονται
προοιωνίζονται
οπισθαγκωνίζονται
διαγκωνίζονται
παραγκωνίζονται
πισταγκωνίζονται
αλωνίζονται
τελωνίζονται
εκτελωνίζονται
στρατωνίζονται
ψωνίζονται
κοκαϊνίζονται
αθροίζονται
διαθροίζονται
συναθροίζονται
ραπίζονται
τσαπίζονται
εκλεπίζονται
απολεπίζονται
ευπρεπίζονται
ευτρεπίζονται
ριπίζονται
σαλπίζονται
διασαλπίζονται
ελπίζονται
απελπίζονται
λιμπίζονται
ξεκουμπίζονται
στουμπίζονται
σκολοπίζονται
ανασκολοπίζονται
σκροπίζονται
αντιρροπίζονται
κατατοπίζονται
μετατοπίζονται
ξετοπίζονται
εκτοπίζονται
εντοπίζονται
καρπίζονται
ξεκαρπίζονται
σκορπίζονται
διασκορπίζονται
κατασκορπίζονται
ανεμοσκορπίζονται
συνασπίζονται
προασπίζονται
υπερασπίζονται
αλληλοϋπερασπίζονται
θεσπίζονται
προθεσπίζονται
ζουπίζονται
σκουπίζονται
ξανασκουπίζονται
καλοσκουπίζονται
συχνοσκουπίζονται
αποσκουπίζονται
μισοσκουπίζονται
ψευτοσκουπίζονται
καλλωπίζονται
μωλωπίζονται
καταμωλωπίζονται
ανθρωπίζονται
ενανθρωπίζονται
εξανθρωπίζονται
αντιμετωπίζονται
εκβαρβαρίζονται
κονσερβαρίζονται
μαγαρίζονται
ξεμαγαρίζονται
σφουγγαρίζονται
ξανασφουγγαρίζονται
μισοσφουγγαρίζονται
ψευτοσφουγγαρίζονται
τσιγαρίζονται
εκβουλγαρίζονται
ζευγαρίζονται
καθαρίζονται
ξεκαθαρίζονται
εκκαθαρίζονται
καλοκαθαρίζονται
ψιλοκαθαρίζονται
αυτοκαθαρίζονται
ψευτοκαθαρίζονται
μακιγιαρίζονται
σφαλιαρίζονται
πλανιαρίζονται
μπανιαρίζονται
σενιαρίζονται
σινιαρίζονται
μακαρίζονται
αυτομακαρίζονται
τρακαρίζονται
πικαρίζονται
μαρκαρίζονται
αποσκαρίζονται
κολλαρίζονται
κοστουμαρίζονται
κουστουμαρίζονται
παρφουμαρίζονται
λαναρίζονται
ναναρίζονται
φοδραρίζονται
πουδραρίζονται
κοντραρίζονται
λουστραρίζονται
πλασαρίζονται
κρησαρίζονται
κορσαρίζονται
στραπατσαρίζονται
λουσαρίζονται
κοκεταρίζονται
μανταρίζονται
ταχταρίζονται
φτυαρίζονται
ισοφαρίζονται
χαρίζονται
αντιχαρίζονται
βρίζονται
αλληλοβρίζονται
σκυλοβρίζονται
υβρίζονται
καθυβρίζονται
περιυβρίζονται
εξυβρίζονται
αλληλοϋβρίζονται
κυλινδρίζονται
αερίζονται
εξαερίζονται
νταλαβερίζονται
νταραβερίζονται
φοβερίζονται
θερίζονται
οψιμοθερίζονται
πρωιμοθερίζονται
αλωνοθερίζονται
αποθερίζονται
αγουροθερίζονται
μπεγλερίζονται
μερίζονται
διαμερίζονται
αναμερίζονται
παραμερίζονται
καταμερίζονται
καλημερίζονται
επιμερίζονται
συμμερίζονται
πολυμερίζονται
συνερίζονται
ξεσυνερίζονται
αλατοπιπερίζονται
καλησπερίζονται
σφετερίζονται
ξεντερίζονται
νεωτερίζονται
καταχερίζονται
ξεκληρίζονται
χαρακτηρίζονται
κακοχαρακτηρίζονται
καλοχαρακτηρίζονται
αποχαρακτηρίζονται
αυτοχαρακτηρίζονται
μυκτηρίζονται
στηρίζονται
επαναστηρίζονται
επιστηρίζονται
αντιστηρίζονται
καλοστηρίζονται
υποστηρίζονται
ψευδοϋποστηρίζονται
αλληλοϋποστηρίζονται
συνεταιρίζονται
προσεταιρίζονται
φθειρίζονται
απειρίζονται
χειρίζονται
διαχειρίζονται
συνδιαχειρίζονται
καταχειρίζονται
μεταχειρίζονται
κακομεταχειρίζονται
καλομεταχειρίζονται
πολυμεταχειρίζονται
εγχειρίζονται
προχειρίζονται
αυτοπροχειρίζονται
ψειρίζονται
ξεψειρίζονται
τσιρίζονται
τσιτσιρίζονται
σατιρίζονται
ψιψιρίζονται
ξακρίζονται
ξαγκρίζονται
τσιγκρίζονται
τσουγκρίζονται
αντικρίζονται
πρωταντικρίζονται
ορίζονται
ζορίζονται
παραζορίζονται
καθορίζονται
ανακαθορίζονται
προκαθορίζονται
αυτοκαθορίζονται
διορίζονται
αναδιορίζονται
αυτοδιορίζονται
προσδιορίζονται
επαναπροσδιορίζονται
αυτοπροσδιορίζονται
περιορίζονται
αυτοπεριορίζονται
υποκορίζονται
συνορίζονται
ξεσυνορίζονται
εξορίζονται
αυτοεξορίζονται
προορίζονται
πορίζονται
εκπορίζονται
προσπορίζονται
καλωσορίζονται
αφορίζονται
διαφορίζονται
ασπρίζονται
θεατρίζονται
επαναπατρίζονται
ξεπατρίζονται
εκπατρίζονται
ηλεκτρίζονται
εξηλεκτρίζονται
κολαντρίζονται
μαντρίζονται
κεντρίζονται
κουντρίζονται
κατοπτρίζονται
αντικατοπτρίζονται
μυστρίζονται
ξυστρίζονται
κουτρίζονται
μαυρίζονται
ξαναμαυρίζονται
καταμαυρίζονται
απομαυρίζονται
θησαυρίζονται
αποθησαυρίζονται
αποταυρίζονται
γυρίζονται
ξαναγυρίζονται
ματαγυρίζονται
πανηγυρίζονται
συμπανηγυρίζονται
τριγυρίζονται
περιτριγυρίζονται
αναποδογυρίζονται
απογυρίζονται
κοντογυρίζονται
πολυγυρίζονται
συγυρίζονται
ξανασυγυρίζονται
ψευτοσυγυρίζονται
πλευρίζονται
ξενευρίζονται
εκνευρίζονται
ξεκνευρίζονται
ψιθυρίζονται
σιγοψιθυρίζονται
γλυκοψιθυρίζονται
υποψιθυρίζονται
μυρίζονται
ξαλμυρίζονται
πλημμυρίζονται
καταπλημμυρίζονται
μισομυρίζονται
ξαρμυρίζονται
ξυρίζονται
κακοξυρίζονται
καλοξυρίζονται
αποξυρίζονται
σβουρίζονται
φαγουρίζονται
μουρμουρίζονται
συχνομουρμουρίζονται
ψευτομουρμουρίζονται
κρυφομουρμουρίζονται
νανουρίζονται
σιγονανουρίζονται
γλυκονανουρίζονται
ξουρίζονται
καλαμπουρίζονται
μασουρίζονται
λαντουρίζονται
ραντουρίζονται
ξεσπυρίζονται
πορφυρίζονται
σφυρίζονται
σιγοσφυρίζονται
ισχυρίζονται
διισχυρίζονται
ελαφρίζονται
ξαφρίζονται
χρίζονται
δωρίζονται
μετεωρίζονται
ανωρίζονται
γνωρίζονται
αναγνωρίζονται
ξαναγνωρίζονται
παραγνωρίζονται
καλογνωρίζονται
μισογνωρίζονται
πρωτογνωρίζονται
καληνωρίζονται
χωρίζονται
διαχωρίζονται
ξαναχωρίζονται
καταχωρίζονται
ξεχωρίζονται
αποχωρίζονται
βασίζονται
αποφασίζονται
ξαναποφασίζονται
επαναποφασίζονται
προαποφασίζονται
προφασίζονται
δροσίζονται
καταδροσίζονται
γλυκοδροσίζονται
πατσίζονται
βουρτσίζονται
λουτσίζονται
κλωσίζονται
σοβατίζονται
καλοσοβατίζονται
σουβατίζονται
αβγατίζονται
αυγατίζονται
φευγατίζονται
μπογιατίζονται
λαδομπογιατίζονται
θυμιατίζονται
δεκατίζονται
αποδεκατίζονται
ξεσκατίζονται
αλατίζονται
ξαναλατίζονται
ξεπλατίζονται
διαδραματίζονται
πειραματίζονται
οραματίζονται
δειγματίζονται
παραδειγματίζονται
στιγματίζονται
ζεματίζονται
καταζεματίζονται
αναθεματίζονται
προβληματίζονται
υπομνηματίζονται
φρονηματίζονται
χρηματίζονται
σχηματίζονται
ανασχηματίζονται
ξανασχηματίζονται
επανασχηματίζονται
μετασχηματίζονται
αποσχηματίζονται
προσχηματίζονται
κλιματίζονται
εγκλιματίζονται
κριματίζονται
παραγραμματίζονται
μεταγραμματίζονται
προγραμματίζονται
αναπρογραμματίζονται
τριμματίζονται
κομματίζονται
θρυμματίζονται
καταθρυμματίζονται
νοματίζονται
ονοματίζονται
ερματίζονται
αποδερματίζονται
κερματίζονται
κατακερματίζονται
εκσπερματίζονται
αποσπερματίζονται
τερματίζονται
αφερματίζονται
τραυματίζονται
κατατραυματίζονται
αλληλοτραυματίζονται
αυτοτραυματίζονται
εμπυρευματίζονται
κυματίζονται
πωματίζονται
επιπωματίζονται
εκπωματίζονται
αποπωματίζονται
αρωματίζονται
χρωματίζονται
αναχρωματίζονται
ξαναχρωματίζονται
μεταχρωματίζονται
ξεχρωματίζονται
επιχρωματίζονται
ελαιοχρωματίζονται
ψιλοχρωματίζονται
αποχρωματίζονται
υδροχρωματίζονται
χωματίζονται
αναχωματίζονται
επιαναχωματίζονται
επιχωματίζονται
περιχωματίζονται
εκχωματίζονται
ψιλοχωματίζονται
αποχωματίζονται
απαθανατίζονται
αδικοθανατίζονται
αποθανατίζονται
φανατίζονται
αρατίζονται
κερατίζονται
εκδημοκρατίζονται
τσατίζονται
καλαφατίζονται
ευθετίζονται
εκσοβιετίζονται
σεκλετίζονται
πολυσεκλετίζονται
σικλετίζονται
μερεμετίζονται
συνετίζονται
χαιρετίζονται
αντιχαιρετίζονται
γλυκοχαιρετίζονται
διπλοχαιρετίζονται
αποχαιρετίζονται
πρωτοχαιρετίζονται
σχετίζονται
αλληλοσχετίζονται
συσχετίζονται
παρασυσχετίζονται
αναισθητίζονται
μαγνητίζονται
απομαγνητίζονται
αναχαιτίζονται
εκπολιτίζονται
δυναμιτίζονται
ξεσπιτίζονται
σιτίζονται
επισιτίζονται
υποσιτίζονται
υπερσιτίζονται
κτίζονται
λακτίζονται
απογαλακτίζονται
απολακτίζονται
ανακτίζονται
ξανακτίζονται
επανακτίζονται
διαπληκτίζονται
αλληλοδιαπληκτίζονται
κακοκτίζονται
καλοκτίζονται
αεροκτίζονται
μισοκτίζονται
καληνυκτίζονται
σοβαντίζονται
σουβαντίζονται
μπογιαντίζονται
λαδομπογιαντίζονται
καπλαντίζονται
σουλαντίζονται
ραντίζονται
νταβραντίζονται
ψιλοραντίζονται
συχνοραντίζονται
αποραντίζονται
περιρραντίζονται
τσαντίζονται
χαριεντίζονται
σεκλεντίζονται
ξεσεκλεντίζονται
ιοντίζονται
ακοντίζονται
εξακοντίζονται
υπερακοντίζονται
ποντίζονται
καταποντίζονται
φροντίζονται
κακοφροντίζονται
καβουρντίζονται
ξεροκαβουρντίζονται
κουρντίζονται
ξεκουρντίζονται
πολυκουρντίζονται
καλαϊντίζονται
σκοτίζονται
παρασκοτίζονται
ξεσκοτίζονται
επισκοτίζονται
πολυσκοτίζονται
συσκοτίζονται
συγχνοτίζονται
ποτίζονται
διαποτίζονται
ξαναποτίζονται
εμποτίζονται
καλοποτίζονται
συχνοποτίζονται
κρασοποτίζονται
δροσοποτίζονται
κρυφοποτίζονται
βαπτίζονται
αναβαπτίζονται
μεταβαπτίζονται
εμβαπτίζονται
καθρεπτίζονται
αντικατροπτίζονται
εξαρτίζονται
απαρτίζονται
συναπαρτίζονται
καταρτίζονται
προκαταρτίζονται
γυαλοχαρτίζονται
φορτίζονται
επαναφορτίζονται
παραφορτίζονται
ξεφορτίζονται
επιφορτίζονται
εκφορτίζονται
αποφορτίζονται
υπερφορτίζονται
διαστίζονται
ξεβλαστίζονται
μαστίζονται
καταστίζονται
υποστίζονται
ξεμπροστίζονται
συνωστίζονται
μεταγλωττίζονται
ταυτίζονται
συνταυτίζονται
ψευτίζονται
προσηλυτίζονται
πλουτίζονται
εμπλουτίζονται
υπερπλουτίζονται
βαφτίζονται
ξαναβαφτίζονται
ξεβαφτίζονται
αυτοβαφτίζονται
ξεφτίζονται
καθρεφτίζονται
ανακαθρεφτίζονται
αντικαθρεφτίζονται
πρωτοκαθρεφτίζονται
χτίζονται
ξαναχτίζονται
κακοχτίζονται
καλοχτίζονται
μισοχτίζονται
καληνυχτίζονται
εγκιβωτίζονται
αιχμαλωτίζονται
ενωτίζονται
υπνωτίζονται
συγχρωτίζονται
φωτίζονται
διαφωτίζονται
καταφωτίζονται
αντιφωτίζονται
κακοφωτίζονται
καλοφωτίζονται
αχνοφωτίζονται
φεγγαροφωτίζονται
ηλεκτροφωτίζονται
μισοφωτίζονται
προσεδαφίζονται
κατεδαφίζονται
θειαφίζονται
ψηλαφίζονται
κολαφίζονται
φωτογραφίζονται
αεροφωτογραφίζονται
αυτοφωτογραφίζονται
ζωγραφίζονται
ξυραφίζονται
ξουραφίζονται
διασαφίζονται
ψηφίζονται
ξαναψηφίζονται
επαναψηφίζονται
καταψηφίζονται
επιψηφίζονται
συμψηφίζονται
διπλοψηφίζονται
υπερψηφίζονται
διαξιφίζονται
ραμφίζονται
σοφίζονται
σκαρφίζονται
νοσφίζονται
ανακουφίζονται
τεμαχίζονται
κατατεμαχίζονται
αποτεμαχίζονται
εκβραχίζονται
λογχίζονται
συνεχίζονται
τειχίζονται
περιτειχίζονται
εντειχίζονται
προτειχίζονται
τοιχίζονται
διατοιχίζονται
περιτοιχίζονται
εντοιχίζονται
αποτοιχίζονται
στοιχίζονται
περιστοιχίζονται
αντιστοιχίζονται
μαζοχίζονται
τροχίζονται
καλοτροχίζονται
ματαρχίζονται
σχίζονται
διασχίζονται
ξανασχίζονται
κατασχίζονται
ξεσχίζονται
καταξεσχίζονται
αποσχίζονται
ξενυχίζονται
εξονυχίζονται
ευνουχίζονται
μουνουχίζονται
κακοτυχίζονται
καλοτυχίζονται
σκατοψυχίζονται
συνοψίζονται
εξηρωίζονται
αρμόζονται
εναρμόζονται
συναρμόζονται
προσαρμόζονται
αναπροσαρμόζονται
εφαρμόζονται
κατακλύζονται
υποκλύζονται
τανύζονται
λούζονται
ξαναλούζονται
περιλούζονται
αργολούζονται
απολούζονται
αρτύζονται
συγχύζονται
κατασυγχύζονται
πολυσυγχύζονται
σώζονται
διασώζονται
περισώζονται
κάθονται
ανακάθονται
ξανακάθονται
επανακάθονται
παρακάθονται
κατακάθονται
ματακάθονται
συγκάθονται
επικάθονται
καλοκάθονται
στρογγυλοκάθονται
κωλοκάθονται
χοντροκάθονται
μισοκάθονται
πρωτοκάθονται
πολυκάθονται
πανωκάθονται
πλάθονται
διαπλάθονται
ξαναπλάθονται
μεταπλάθονται
προπλάθονται
αλέθονται
καλαλέθονται
ψιλαλέθονται
ψιλοαλέθονται
γνέθονται
ξεγνέθονται
καλογνέθονται
ψιλογνέθονται
κνήθονται
πείθονται
επαναπείθονται
παραπείθονται
καταπείθονται
μεταπείθονται
νιώθονται
κλώθονται
ξανακλώθονται
επικλώθονται
ψιλοκλώθονται
αποκλώθονται
πλέκονται
διαπλέκονται
αναπλέκονται
ξαναπλέκονται
ξεπλέκονται
περιπλέκονται
μπλέκονται
εμπλέκονται
ξεμπλέκονται
απεμπλέκονται
συμπλέκονται
αποσυμπλέκονται
αποπλέκονται
χρυσοπλέκονται
στέκονται
ξαναστέκονται
παραστέκονται
συμπαραστέκονται
ματαστέκονται
αντιστέκονται
στραβοστέκονται
αργοστέκονται
καλοστέκονται
κοντοστέκονται
πολυστέκονται
τήκονται
κατατήκονται
συντήκονται
έλκονται
αλληλέλκονται
αλληλοέλκονται
παρέλκονται
διδάσκονται
συνδιδάσκονται
αρέσκονται
αναμιμνήσκονται
υπομιμνήσκονται
αναλίσκονται
καταναλίσκονται
βρίσκονται
ξαναβρίσκονται
παραβρίσκονται
ματαβρίσκονται
καλοβρίσκονται
πρωτοβρίσκονται
πολυβρίσκονται
ευρίσκονται
ανευρίσκονται
επανευρίσκονται
συνευρίσκονται
εξευρίσκονται
παρευρίσκονται
εφευρίσκονται
διαγιγνώσκονται
αναγιγνώσκονται
προγιγνώσκονται
διώκονται
καταδιώκονται
επιδιώκονται
εκδιώκονται
συνδιώκονται
αλληλοδιώκονται
αποδιώκονται
οφείλονται
αντοφείλονται
βάλλονται
διαβάλλονται
αναβάλλονται
παραβάλλονται
αντιπαραβάλλονται
καταβάλλονται
αντικαταβάλλονται
προκαταβάλλονται
μεταβάλλονται
επιβάλλονται
συνεπιβάλλονται
προεπιβάλλονται
αυτοεπιβάλλονται
περιβάλλονται
αντιβάλλονται
εκβάλλονται
προεκβάλλονται
παρεμβάλλονται
συμβάλλονται
αδικοβάλλονται
πανικοβάλλονται
αποβάλλονται
συναποβάλλονται
υποβάλλονται
αυθυποβάλλονται
επανυποβάλλονται
συνυποβάλλονται
προσυποβάλλονται
προϋποβάλλονται
προβάλλονται
αντιπροβάλλονται
πρωτοπροβάλλονται
υπερβάλλονται
προσβάλλονται
αγάλλονται
πάλλονται
αναπάλλονται
σφάλλονται
ψάλλονται
υποψάλλονται
αγγέλλονται
διαγγέλλονται
αναγγέλλονται
προαναγγέλλονται
εξαγγέλλονται
προεξαγγέλλονται
προαγγέλλονται
απαγγέλλονται
επαγγέλλονται
παραγγέλλονται
αντιπαραγγέλλονται
προπαραγγέλλονται
καταγγέλλονται
αντικαταγγέλλονται
αλληλοκαταγγέλλονται
εντέλλονται
στέλλονται
διαστέλλονται
αντιδιαστέλλονται
αναστέλλονται
καταστέλλονται
επιστέλλονται
αντεπιστέλλονται
περιστέλλονται
αποστέλλονται
συναποστέλλονται
εξαποστέλλονται
προαποστέλλονται
ανταποστέλλονται
υποστέλλονται
συστέλλονται
ποικίλλονται
διαποικίλλονται
καταποικίλλονται
ναυτίλλονται
βούλονται
νέμονται
διανέμονται
αναδιανέμονται
κατανέμονται
ανακατανέμονται
απονέμονται
προσαπονέμονται
κρέμονται
λαμβάνονται
διαλαμβάνονται
προδιαλαμβάνονται
αναλαμβάνονται
επαναλαμβάνονται
παραλαμβάνονται
συμπαραλαμβάνονται
καταλαμβάνονται
ανακαταλαμβάνονται
προκαταλαμβάνονται
επιλαμβάνονται
περιλαμβάνονται
εμπεριλαμβάνονται
συμπεριλαμβάνονται
αντιλαμβάνονται
εκλαμβάνονται
συλλαμβάνονται
προσυλλαμβάνονται
υπολαμβάνονται
προλαμβάνονται
προσλαμβάνονται
επαναπροσλαμβάνονται
κακοβάνονται
βγάνονται
ξεβγάνονται
αποβγάνονται
συνιζάνονται
λανθάνονται
διαλανθάνονται
επιλανθάνονται
καταμανθάνονται
αισθάνονται
διαισθάνονται
συναισθάνονται
προαισθάνονται
πρωτοαισθάνονται
απεχθάνονται
ξαναφκιάνονται
καλοφκιάνονται
πιάνονται
αναπιάνονται
ξαναπιάνονται
παραπιάνονται
καταπιάνονται
ματαπιάνονται
ξεπιάνονται
κακοπιάνονται
μεγαλοπιάνονται
παραμεγαλοπιάνονται
καλοπιάνονται
ψηλοπιάνονται
αχαμνοπιάνονται
ακροπιάνονται
αρχοντοπιάνονται
πρωτοπιάνονται
καρφοπιάνονται
ψυχοπιάνονται
φτιάνονται
κακοφτιάνονται
καλοφτιάνονται
αποφτιάνονται
μισοφτιάνονται
κουτσοφτιάνονται
ψευτοφτιάνονται
δαγκάνονται
κρυφοδαγκάνονται
πρωτοκάνονται
αυξάνονται
συναυξάνονται
επαυξάνονται
προσεπαυξάνονται
υπεραυξάνονται
προσαυξάνονται
σπάνονται
παριστάνονται
αναπαριστάνονται
χάνονται
ξαναχάνονται
παραχάνονται
επιτυγχάνονται
ξεχάνονται
αποξεχάνονται
αδικοχάνονται
αποχάνονται
αποσβένονται
δένονται
ξαναδένονται
επαναδένονται
ξεδένονται
επιδένονται
περιδένονται
κακοδένονται
καλοδένονται
αφαλοδένονται
αρμοδένονται
αποδένονται
κομποδένονται
γεροδένονται
σιδεροδένονται
σταυροδένονται
αλυσοδένονται
χρυσοδένονται
χαρτοδένονται
σφιχτοδένονται
προσδένονται
ζένονται
πλένονται
ξαναπλένονται
ξεπλένονται
κακοπλένονται
μοσκοπλένονται
καλοπλένονται
αποπλένονται
μοσχοπλένονται
αναμένονται
υπομένονται
πένονται
αποκρένονται
παραψένονται
σβήνονται
ξανασβήνονται
κατασβήνονται
σιγοσβήνονται
αποσβήνονται
μισοσβήνονται
στήνονται
ξαναστήνονται
ξεστήνονται
συστήνονται
ανασυστήνονται
κακοσυστήνονται
καλοσυστήνονται
αυτοσυστήνονται
αφήνονται
ξαναφήνονται
ψήνονται
ξαναψήνονται
παραψήνονται
σιγοψήνονται
ηλιοψήνονται
κακοψήνονται
καλοψήνονται
ξεροψήνονται
μισοψήνονται
πρααίνονται
ξαναδιαβαίνονται
επαναλαβαίνονται
παραλαβαίνονται
καταλαβαίνονται
στραβοκαταλαβαίνονται
καλοκαταλαβαίνονται
αλληλοκαταλαβαίνονται
κουτσοκαταλαβαίνονται
πολυκαταλαβαίνονται
υπερβαίνονται
βουβαίνονται
ξεβουβαίνονται
αποβουβαίνονται
βωβαίνονται
μουγγαίνονται
εξοιδαίνονται
φαρδαίνονται
βυζαίνονται
μαθαίνονται
παθαίνονται
εξυγιαίνονται
λειαίνονται
προλειαίνονται
μιαίνονται
κουτιαίνονται
αποξεκουτιαίνονται
αποκουτιαίνονται
βασκαίνονται
λευκαίνονται
διαλευκαίνονται
καταλευκαίνονται
γλυκαίνονται
τρελαίνονται
ξετρελαίνονται
αποτρελαίνονται
κοιλαίνονται
ζουρλαίνονται
αποζουρλαίνονται
μουρλαίνονται
ξεμουρλαίνονται
απομουρλαίνονται
κουζουλαίνονται
κουλαίνονται
λωλαίνονται
παραλωλαίνονται
απολωλαίνονται
μαίνονται
σημαίνονται
επισημαίνονται
χαρτοσημαίνονται
εκμαίνονται
θερμαίνονται
αναθερμαίνονται
παραθερμαίνονται
αποθερμαίνονται
υποθερμαίνονται
προθερμαίνονται
αυτοθερμαίνονται
υπερθερμαίνονται
κυμαίνονται
διακυμαίνονται
λυμαίνονται
καταλυμαίνονται
απολυμαίνονται
απισχναίνονται
ξαίνονται
λιπαίνονται
απολιπαίνονται
προλιπαίνονται
αυτολιπαίνονται
ρυπαίνονται
καταρρυπαίνονται
απορρυπαίνονται
βαραίνονται
μαραίνονται
καταμαραίνονται
σιγομαραίνονται
απομαραίνονται
ψυχομαραίνονται
υγραίνονται
διυγραίνονται
ξεραίνονται
καταξεραίνονται
αποξεραίνονται
μισοξεραίνονται
συμπεραίνονται
δυσχεραίνονται
ξηραίνονται
καταξηραίνονται
αποξηραίνονται
ερυθραίνονται
πικραίνονται
παραπικραίνονται
καταπικραίνονται
πολυπικραίνονται
οσφραίνονται
ευφραίνονται
ψυχραίνονται
ωχραίνονται
μωραίνονται
ξαναμωραίνονται
ξεμωραίνονται
απομωραίνονται
κουτσαίνονται
αποκουτσαίνονται
αρταίνονται
χορταίνονται
ανασταίνονται
νεκρανασταίνονται
εγκατασταίνονται
ζεσταίνονται
ξαναζεσταίνονται
παραζεσταίνονται
μισοζεσταίνονται
κακοσυσταίνονται
αυτοσυσταίνονται
αποκουταίνονται
φαίνονται
διαφαίνονται
αναφαίνονται
ξαναφαίνονται
παραφαίνονται
καταφαίνονται
ματαφαίνονται
επιφαίνονται
εμφαίνονται
βαριοφαίνονται
αγριοφαίνονται
καλοφαίνονται
ξενοφαίνονται
αχνοφαίνονται
αποφαίνονται
προαποφαίνονται
μικροφαίνονται
αγουροφαίνονται
μισοφαίνονται
πρωτοφαίνονται
υφαίνονται
πολυφαίνονται
συνυφαίνονται
εξυφαίνονται
κουφαίνονται
ξεκουφαίνονται
αποκουφαίνονται
παρυφαίνονται
σιχαίνονται
αποσιχαίνονται
συχαίνονται
γίνονται
ξαναγίνονται
παραγίνονται
καταγίνονται
ματαγίνονται
ξεγίνονται
καλογίνονται
απογίνονται
πρωτογίνονται
προσγίνονται
δίνονται
ξαναδίνονται
παραδίνονται
καταδίνονται
ματαδίνονται
λογοδίνονται
προδίνονται
προσδίνονται
πολυδίνονται
κλείνονται
ξανακλείνονται
περικλείνονται
ανοιγοκλείνονται
εσωκλείνονται
τείνονται
διατείνονται
παρατείνονται
επιτείνονται
αντιτείνονται
εκτείνονται
προεκτείνονται
επεκτείνονται
υπερεκτείνονται
εντείνονται
προεντείνονται
αποτείνονται
προτείνονται
ξαναπροτείνονται
αντιπροτείνονται
αυτοπροτείνονται
πρωτοπροτείνονται
υπερτείνονται
κλίνονται
ανακλίνονται
κατακλίνονται
εγκλίνονται
υποκλίνονται
προκλίνονται
πίνονται
καταπίνονται
πολυπίνονται
κρίνονται
διακρίνονται
ξεδιακρίνονται
ανακρίνονται
προανακρίνονται
επανακρίνονται
κατακρίνονται
εγκρίνονται
προεγκρίνονται
συγκρίνονται
επικρίνονται
αλληλεπικρίνονται
εκκρίνονται
απεκκρίνονται
υπερεκκρίνονται
λογοκρίνονται
αυτολογοκρίνονται
αδικοκρίνονται
καλοκρίνονται
αποκρίνονται
γλυκαποκρίνονται
δευτεραποκρίνονται
ανταποκρίνονται
υποκρίνονται
αλληλοϋποκρίνονται
προκρίνονται
πραΰνονται
καταπραΰνονται
παραγγέλνονται
ξεπαραγγέλνονται
στέλνονται
ξαναστέλνονται
διαολοστέλνονται
αποστέλνονται
ξαποστέλνονται
ψέλνονται
σιγοψέλνονται
τέμνονται
διατέμνονται
ανατέμνονται
κατατέμνονται
περιτέμνονται
εκτέμνονται
συντέμνονται
αλληλοτέμνονται
αποτέμνονται
δέρνονται
ξαναδέρνονται
παραδέρνονται
γδέρνονται
ξεγδέρνονται
απογδέρνονται
στηθοδέρνονται
αγριοδέρνονται
αλληλοδέρνονται
ανεμοδέρνονται
αστραποδέρνονται
αεροδέρνονται
φτεροδέρνονται
θαλασσοδέρνονται
κυματοδέρνονται
κλαψοδέρνονται
παρκέρνονται
λασκέρνονται
σπέρνονται
αποσπέρνονται
σέρνονται
ανασέρνονται
παρασέρνονται
ξεσέρνονται
αργοσέρνονται
γοργοσέρνονται
φιδοσέρνονται
κωλοσέρνονται
χαμοσέρνονται
αεροσέρνονται
πισωσέρνονται
τρατέρνονται
κουμαντέρνονται
παραφέρνονται
καλοκαταφέρνονται
πολυκαταφέρνονται
μεταφέρνονται
συνεφέρνονται
αγριοφέρνονται
κακοφέρνονται
καλοφέρνονται
παίρνονται
ξαναπαίρνονται
παραπαίρνονται
ματαπαίρνονται
συνεπαίρνονται
κακοπαίρνονται
αποπαίρνονται
πρωτοπαίρνονται
κρυφοπαίρνονται
σούρνονται
σύρνονται
φκιάχνονται
σιάχνονται
φτιάχνονται
ξαναφτιάχνονται
μισοφτιάχνονται
κουτσοφτιάχνονται
ψευτοφτιάχνονται
αρπάχνονται
αδράχνονται
περιαδράχνονται
ψάχνονται
μπήχνονται
δείχνονται
αναδείχνονται
ξαναδείχνονται
επιδείχνονται
δακτυλοδείχνονται
αποδείχνονται
ρίχνονται
ξαναρίχνονται
παραρίχνονται
ματαρίχνονται
απορίχνονται
κηρύχνονται
διώχνονται
κακοδιώχνονται
αποδιώχνονται
μουλώχνονται
στριμώχνονται
παραστριμώχνονται
σπρώχνονται
ξανασπρώχνονται
απελαύνονται
δύνονται
βραδύνονται
επιβραδύνονται
γδύνονται
καλογδύνονται
ηδύνονται
εκβαθύνονται
εμβαθύνονται
μεγεθύνονται
πληθύνονται
ευθύνονται
διευθύνονται
συνδιευθύνονται
συνευθύνονται
απευθύνονται
κατευθύνονται
τηλεκατευθύνονται
μαλακύνονται
μηκύνονται
επιμηκύνονται
λύνονται
μεγαλύνονται
ξεδιαλύνονται
ομαλύνονται
εξομαλύνονται
ξαναλύνονται
απαλύνονται
αμβλύνονται
απαμβλύνονται
εκθηλύνονται
ευκολύνονται
διευκολύνονται
μολύνονται
αναμολύνονται
καταμολύνονται
πλύνονται
ξεπλύνονται
εκπλύνονται
αποπλύνονται
αμύνονται
αυτοαμύνονται
υπεραμύνονται
ανταμύνονται
σεμνύνονται
ξύνονται
οξύνονται
παροξύνονται
προπαροξύνονται
βαρύνονται
επιβαρύνονται
υπερεπιβαρύνονται
φαιδρύνονται
σκληρύνονται
αποσκληρύνονται
μακρύνονται
παραμακρύνονται
ξεμακρύνονται
απομακρύνονται
μικρύνονται
σμικρύνονται
λαμπρύνονται
ενθαρρύνονται
αποθαρρύνονται
παροτρύνονται
συμπαροτρύνονται
αλληλοπαροτρύνονται
ευρύνονται
διευρύνονται
ανευρύνονται
ελαφρύνονται
δασύνονται
παραθρασύνονται
αποθρασύνονται
πλατύνονται
διαπλατύνονται
εκπλατύνονται
κρατύνονται
ντύνονται
ξεντύνονται
στραβοντύνονται
ακριβοντύνονται
καλοντύνονται
προστυχοντύνονται
φτωχοντύνονται
κομψοντύνονται
λεπτύνονται
εκλεπτύνονται
απολεπτύνονται
φτύνονται
χύνονται
διαχύνονται
βραχύνονται
επιβραχύνονται
τραχύνονται
εκτραχύνονται
αποτραχύνονται
επιταχύνονται
ξεχύνονται
επιχύνονται
περιχύνονται
εκχύνονται
αποχύνονται
αστραποχύνονται
πρωτοχύνονται
αισχύνονται
καταισχύνονται
ζαβώνονται
λαβώνονται
παλαβώνονται
σκλαβώνονται
ξεσκλαβώνονται
στραβώνονται
ξεστραβώνονται
αποστραβώνονται
μισοστραβώνονται
διακριβώνονται
εξακριβώνονται
απακριβώνονται
στιλβώνονται
αποστιλβώνονται
θρομβώνονται
κολοβώνονται
χαλυβώνονται
επιχαλυβώνονται
μολυβώνονται
φαγώνονται
αλληλοφαγώνονται
μαγγώνονται
πληγώνονται
καταπληγώνονται
αδικοπληγώνονται
λιγώνονται
καλιγώνονται
αναλιγώνονται
ξελιγώνονται
ριγώνονται
μαστιγώνονται
φλογώνονται
οργώνονται
ξανακαινουργώνονται
πυργώνονται
ξαναζυγώνονται
ματαζυγώνονται
σιγοζυγώνονται
αποζυγώνονται
λαδώνονται
κλαδώνονται
διακλαδώνονται
ανακλαδώνονται
ραβδώνονται
χαλυβδώνονται
μολυβδώνονται
επιμολυβδώνονται
λιγδώνονται
ξελιγδώνονται
επιπεδώνονται
εμπεδώνονται
ισοπεδώνονται
κρασπεδώνονται
βιδώνονται
ξεβιδώνονται
καλοβιδώνονται
κλειδώνονται
ξανακλειδώνονται
ξεκλειδώνονται
καλοκλειδώνονται
διπλοκλειδώνονται
αμπαροκλειδώνονται
σφιχτοκλειδώνονται
οξειδώνονται
αποξειδώνονται
ψαλιδώνονται
σελιδώνονται
ανασελιδώνονται
κηλιδώνονται
κιγκλιδώνονται
δαχτυλιδώνονται
σανιδώνονται
ξεσανιδώνονται
επισανιδώνονται
κρηπιδώνονται
σμυριδώνονται
φκιασιδώνονται
φτιασιδώνονται
τσιτσιδώνονται
ρυτιδώνονται
σταφιδώνονται
αψιδώνονται
κυλινδώνονται
προβοδώνονται
ευοδώνονται
κατευοδώνονται
κορδώνονται
παρακορδώνονται
καρυδώνονται
θεώνονται
ξεθεώνονται
αποθεώνονται
εξιλεώνονται
ανανεώνονται
στερεώνονται
αποστερεώνονται
χρεώνονται
καταχρεώνονται
ξεχρεώνονται
υποχρεώνονται
καθυποχρεώνονται
καταϋποχρεώνονται
πιστοχρεώνονται
υπερχρεώνονται
συνοστεώνονται
αποστεώνονται
ζώνονται
γαζώνονται
ψιλογαζώνονται
γκαζώνονται
μαζώνονται
αναμαζώνονται
ξαναμαζώνονται
περιμαζώνονται
συμμαζώνονται
αδικομαζώνονται
απομαζώνονται
μπαζώνονται
καρπαζώνονται
μαραζώνονται
ξεζώνονται
τραπεζώνονται
κορνιζώνονται
ριζώνονται
ξεριζώνονται
περιζώνονται
εκριζώνονται
φιδοζώνονται
αποζώνονται
αρματοζώνονται
γαντζώνονται
ξεγαντζώνονται
μουντζώνονται
μουτζώνονται
ψαθώνονται
ξεστηθώνονται
απολιθώνονται
απιθώνονται
ορθώνονται
διορθώνονται
ξαναδιορθώνονται
επαναδιορθώνονται
επιδιορθώνονται
ανορθώνονται
επανορθώνονται
παλινορθώνονται
κατορθώνονται
μισθώνονται
αναμισθώνονται
μεταμισθώνονται
εκμισθώνονται
υπεκμισθώνονται
υπομισθώνονται
προμισθώνονται
βεβαιώνονται
διαβεβαιώνονται
επαναβεβαιώνονται
επιβεβαιώνονται
προβεβαιώνονται
προσβεβαιώνονται
δικαιώνονται
αυτοδικαιώνονται
παλαιώνονται
αναπαλαιώνονται
ανακεφαλαιώνονται
συγκεφαλαιώνονται
αραιώνονται
εδραιώνονται
ακεραιώνονται
περαιώνονται
διεκπεραιώνονται
ματαιώνονται
κραταιώνονται
απαρχαιώνονται
βιώνονται
παγιώνονται
ξανακαινουργιώνονται
ξαναγκαρδιώνονται
εγκαρδιώνονται
αποκαρδιώνονται
καλωδιώνονται
γειώνονται
απογειώνονται
προσγειώνονται
οικειώνονται
εξοικειώνονται
προσοικειώνονται
τελειώνονται
αποτελειώνονται
ψευτοτελειώνονται
μειώνονται
σημειώνονται
επισημειώνονται
υποσημειώνονται
προσημειώνονται
αυξομειώνονται
απομειώνονται
εξαχρειώνονται
στοιχειώνονται
μεταστοιχειώνονται
εναρχειώνονται
ξεκακιώνονται
δικιώνονται
ηλικιώνονται
ενηλικιώνονται
φασκιώνονται
ξεφασκιώνονται
λιώνονται
αναλιώνονται
παλιώνονται
σαλιώνονται
θεμελιώνονται
αναθεμελιώνονται
ξεθεμελιώνονται
εκθεμελιώνονται
καλοθεμελιώνονται
διπλοθεμελιώνονται
αποθεμελιώνονται
υποθεμελιώνονται
σπηλιώνονται
εξαθλιώνονται
απαθλιώνονται
φιλιώνονται
συμφιλιώνονται
απολιώνονται
μισολιώνονται
κοχλιώνονται
αποκοχλιώνονται
ζημιώνονται
αποζημιώνονται
επικονιώνονται
αξιώνονται
απαξιώνονται
καταξιώνονται
δεξιώνονται
αλλοιώνονται
εξαλλοιώνονται
αποφλοιώνονται
ομοιώνονται
εξομοιώνονται
παρομοιώνονται
προσομοιώνονται
αφομοιώνονται
τετοιώνονται
αποτετοιώνονται
εξαγριώνονται
απαγριώνονται
εξαεριώνονται
στεριώνονται
παστεριώνονται
αποθηριώνονται
τεκμηριώνονται
αλλοτριώνονται
απαλλοτριώνονται
αροτριώνονται
χλωριώνονται
φαντασιώνονται
ισιώνονται
πλαισιώνονται
καθοσιώνονται
αφοσιώνονται
μεταρσιώνονται
μετουσιώνονται
βελτιώνονται
αποδελτιώνονται
εναντιώνονται
οριζοντιώνονται
αρτιώνονται
μαλθακώνονται
θεριακώνονται
τσαλακώνονται
κατατσαλακώνονται
ξετσαλακώνονται
ζαβλακώνονται
αποβλακώνονται
πλακώνονται
καταπλακώνονται
ξεπλακώνονται
ψυχοπλακώνονται
αυλακώνονται
διαυλακώνονται
θυλακώνονται
ενθυλακώνονται
καμακώνονται
κλιμακώνονται
αποκλιμακώνονται
φαρμακώνονται
καταφαρμακώνονται
καπακώνονται
ξεκαπακώνονται
κατραπακώνονται
βαρακώνονται
χαρακώνονται
περιχαρακώνονται
βρακώνονται
ξεβρακώνονται
μερακώνονται
ανθρακώνονται
ενανθρακώνονται
απανθρακώνονται
καταρρακώνονται
τσακώνονται
χαντακώνονται
αλληλοχαντακώνονται
δαγκώνονται
μαγκώνονται
ζαλιγκώνονται
ογκώνονται
διογκώνονται
υπερδιογκώνονται
ξελογκώνονται
εξογκώνονται
υπερεξογκώνονται
σηκώνονται
ανασηκώνονται
ξανασηκώνονται
ματασηκώνονται
ξεσηκώνονται
αντισηκώνονται
καλοσηκώνονται
προσηκώνονται
μισοσηκώνονται
πολυσηκώνονται
απογυναικώνονται
καζικώνονται
ζαλικώνονται
σταλικώνονται
χαλικώνονται
ξεχαλικώνονται
επιχαλικώνονται
χαρτζιλικώνονται
βερνικώνονται
καρικώνονται
πατικώνονται
ξεπατικώνονται
ξενηστικώνονται
επιχαλκώνονται
αποχαλκώνονται
εξελκώνονται
ναρκώνονται
αποναρκώνονται
σαρκώνονται
ενσαρκώνονται
μετενσαρκώνονται
αποσαρκώνονται
υπερσαρκώνονται
ξεσβερκώνονται
βουρκώνονται
φουσκώνονται
παραφουσκώνονται
ξεφουσκώνονται
θηλυκώνονται
ξεθηλυκώνονται
καβουκώνονται
παλουκώνονται
ξεπαλουκώνονται
μπουκώνονται
ξεμπουκώνονται
πλατσουκώνονται
ματσουκώνονται
αλώνονται
χαρβαλώνονται
ξεχαρβαλώνονται
αποχαρβαλώνονται
ζαλώνονται
ξεζαλώνονται
μουντζαλώνονται
μουτζαλώνονται
εμφιαλώνονται
σκαλώνονται
ξεσκαλώνονται
ψευτομαλώνονται
αναλώνονται
καταναλώνονται
μπαλώνονται
χιλιομπαλώνονται
ξεσαλώνονται
πασσαλώνονται
ατσαλώνονται
πεταλώνονται
ξεπεταλώνονται
εκπεταλώνονται
μανταλώνονται
ξεμανταλώνονται
κλειδομανταλώνονται
διπλομανταλώνονται
σφιχτομανταλώνονται
εφυαλώνονται
σκαρφαλώνονται
διχαλώνονται
ταβλώνονται
στρεβλώνονται
διαστρεβλώνονται
αποστρεβλώνονται
φραγγελώνονται
μαργελώνονται
μπουγελώνονται
φακελώνονται
σφακελώνονται
καγκελώνονται
νικελώνονται
επινικελώνονται
ανασκελώνονται
φασκελώνονται
μελώνονται
καπελώνονται
ξεκαπελώνονται
σελώνονται
ξεσελώνονται
καλοσελώνονται
αποσελώνονται
βεβηλώνονται
δηλώνονται
διαδηλώνονται
εκδηλώνονται
υποδηλώνονται
αυτοδηλώνονται
καθηλώνονται
αποκαθηλώνονται
χαμηλώνονται
ξηλώνονται
παραξηλώνονται
αποξηλώνονται
προσηλώνονται
αναστηλώνονται
πεδιλώνονται
ξεχειλώνονται
μπιμπιλώνονται
σπιλώνονται
κατασπιλώνονται
φιτιλώνονται
μαντιλώνονται
αποψιλώνονται
μερακλώνονται
πεδικλώνονται
περδικλώνονται
κυκλώνονται
ανακυκλώνονται
περικυκλώνονται
βραχυκυκλώνονται
πεδουκλώνονται
περδουκλώνονται
μπουρδουκλώνονται
επιμεταλλώνονται
κρυσταλλώνονται
αποκρυσταλλώνονται
αποσβολώνονται
δολώνονται
θολώνονται
αποθολώνονται
πολώνονται
χολώνονται
απλώνονται
ξαναπλώνονται
ξαπλώνονται
παραξαπλώνονται
εξαπλώνονται
πρωτοαπλώνονται
ματαπλώνονται
πρωταπλώνονται
διπλώνονται
αναδιπλώνονται
ξαναδιπλώνονται
επαναδιπλώνονται
ξεδιπλώνονται
κακοδιπλώνονται
καλοδιπλώνονται
αποδιπλώνονται
επιπλώνονται
τριπλώνονται
τουρλώνονται
ναυλώνονται
εκναυλώνονται
υποναυλώνονται
αποστρογγυλώνονται
αγκυλώνονται
αποξυλώνονται
βουλώνονται
ξεβουλώνονται
δουλώνονται
υποδουλώνονται
καθυποδουλώνονται
βαθουλώνονται
κουκουλώνονται
ξεκουκουλώνονται
μουλώνονται
επουλώνονται
τρουλώνονται
καμπυλώνονται
τυλώνονται
στυλώνονται
διαστυλώνονται
αναστυλώνονται
ξεστυλώνονται
αντιστυλώνονται
υποστυλώνονται
τυφλώνονται
εκτυφλώνονται
αποτυφλώνονται
μισοτυφλώνονται
ξεκωλώνονται
εξαϋλώνονται
καμώνονται
αποκαμώνονται
ψευτοκαμώνονται
καλαμώνονται
εκκαλαμώνονται
δυναμώνονται
ενδυναμώνονται
αποδυναμώνονται
κατραμώνονται
βαλσαμώνονται
μπαλσαμώνονται
ανταμώνονται
ξανανταμώνονται
συνανταμώνονται
συχνοανταμώνονται
ερημώνονται
εξερημώνονται
απερημώνονται
κατερημώνονται
ασημώνονται
στριμώνονται
σιμώνονται
ατιμώνονται
φιμώνονται
γομώνονται
αναγομώνονται
γιομώνονται
φλομώνονται
στομώνονται
αναστομώνονται
αποστομώνονται
πεισμώνονται
ζυμώνονται
αναζυμώνονται
ξαναζυμώνονται
καλοζυμώνονται
αποζυμώνονται
κρυφοθυμώνονται
εκχυμώνονται
αποχυμώνονται
ψωμώνονται
σαβανώνονται
ταβανώνονται
νταβανώνονται
γανώνονται
στεγανώνονται
σπαργανώνονται
αποσπαργανώνονται
οργανώνονται
διοργανώνονται
αναδιοργανώνονται
επαναδιοργανώνονται
συνδιοργανώνονται
αποδιοργανώνονται
ενοργανώνονται
μελανώνονται
καταμελανώνονται
διατρανώνονται
αποτετανώνονται
στεφανώνονται
ξαναστεφανώνονται
ανθοστεφανώνονται
δαφνοστεφανώνονται
μικροστεφανώνονται
στεγνώνονται
αποστεγνώνονται
ενώνονται
ξαναενώνονται
εξουθενώνονται
κενώνονται
εκκενώνονται
συνενώνονται
αποξενώνονται
προσσεληνώνονται
σωληνώνονται
διασωληνώνονται
αποσωληνώνονται
αποκτηνώνονται
σφηνώνονται
ξεσφηνώνονται
ενσφηνώνονται
αποσφηνώνονται
φλυκταινώνονται
επιδεινώνονται
ταπεινώνονται
αλληλοταπεινώνονται
αυτοταπεινώνονται
χαλινώνονται
ξεχαλινώνονται
σελοχαλινώνονται
αποχαλινώνονται
αποτοξινώνονται
διακοινώνονται
ανακοινώνονται
ρετσινώνονται
περτσινώνονται
επιπλατινώνονται
ρικνώνονται
συρρικνώνονται
τσικνώνονται
πυκνώνονται
συμπυκνώνονται
γυμνώνονται
καταγυμνώνονται
ξεγυμνώνονται
απογυμνώνονται
οξυγονώνονται
αποξυγονώνονται
μονώνονται
απομονώνονται
τονώνονται
εκτονώνονται
υπερτονώνονται
στιλπνώνονται
υπνώνονται
κεραυνώνονται
κατακεραυνώνονται
χαυνώνονται
αποχαυνώνονται
γραπώνονται
ταπώνονται
ξεταπώνονται
τσεπώνονται
ερειπώνονται
κατερειπώνονται
γριπώνονται
ξετσιπώνονται
κολπώνονται
ανακολπώνονται
εγκολπώνονται
θαμπώνονται
αποθαμπώνονται
κουμπώνονται
ξανακουμπώνονται
ξεκουμπώνονται
σταυροκουμπώνονται
ανασκουμπώνονται
στουμπώνονται
τροπώνονται
κατατροπώνονται
καρπώνονται
επικαρπώνονται
λασπώνονται
καταλασπώνονται
ξελασπώνονται
κουπώνονται
καλουπώνονται
ξεκαλουπώνονται
σουλουπώνονται
στουπώνονται
ξετρυπώνονται
τυπώνονται
διατυπώνονται
αναδιατυπώνονται
επαναδιατυπώνονται
ανατυπώνονται
ξανατυπώνονται
επανατυπώνονται
παρατυπώνονται
μετατυπώνονται
εκτυπώνονται
εντυπώνονται
στερεοτυπώνονται
κακοτυπώνονται
καλοτυπώνονται
αποτυπώνονται
υποτυπώνονται
προτυπώνονται
στυπώνονται
βαρβαρώνονται
εκβαρβαρώνονται
αποβαρβαρώνονται
ζευγαρώνονται
διπλοζευγαρώνονται
ζαρώνονται
καταζαρώνονται
ξεζαρώνονται
αποζαρώνονται
θηκαρώνονται
ξεθηκαρώνονται
ξεφηκαρώνονται
δοκαρώνονται
αποκαρώνονται
σκαρώνονται
ξεμασκαρώνονται
ξεφουκαρώνονται
χαλαρώνονται
γλαρώνονται
μπαγλαρώνονται
τελαρώνονται
μαξιλαρώνονται
διπλαρώνονται
καμαρώνονται
σαμαρώνονται
ξεσαμαρώνονται
μαρμαρώνονται
επιμαρμαρώνονται
χαλιναρώνονται
καπαρώνονται
αμπαρώνονται
κλειδαμπαρώνονται
διπλαμπαρώνονται
σαρώνονται
αποσαρώνονται
κατσαρώνονται
ξεκατσαρώνονται
συρταρώνονται
ασταρώνονται
ζαχαρώνονται
διαβρώνονται
σκεβρώνονται
αποσκεβρώνονται
ανδρώνονται
περιμανδρώνονται
επανδρώνονται
εξαερώνονται
σιδερώνονται
ξανασιδερώνονται
καλοσιδερώνονται
ελευθερώνονται
απελευθερώνονται
καθιερώνονται
αφιερώνονται
κερώνονται
λερώνονται
ξαναλερώνονται
καταλερώνονται
απολερώνονται
πλερώνονται
μερώνονται
ημερώνονται
ενημερώνονται
αλληλοενημερώνονται
ξημερώνονται
εξημερώνονται
γλυκοξημερώνονται
καλοξημερώνονται
νυχτοξημερώνονται
νερώνονται
φανερώνονται
ξενερώνονται
πιπερώνονται
αλατοπιπερώνονται
εξουδετερώνονται
αλληλεξουδετερώνονται
αλληλοεξουδετερώνονται
κασσιτερώνονται
επικασσιτερώνονται
αναπτερώνονται
αστερώνονται
προσαστερώνονται
λευτερώνονται
αναφτερώνονται
κληρώνονται
ολοκληρώνονται
αποκληρώνονται
πληρώνονται
αναπληρώνονται
ξεπληρώνονται
εκπληρώνονται
συμπληρώνονται
αλληλοσυμπληρώνονται
ακριβοπληρώνονται
χιλιοπληρώνονται
κακοπληρώνονται
καλοπληρώνονται
αποπληρώνονται
αδροπληρώνονται
προπληρώνονται
χρυσοπληρώνονται
βαραθρώνονται
καταβαραθρώνονται
σαθρώνονται
αποσαθρώνονται
αρθρώνονται
διαρθρώνονται
αναδιαρθρώνονται
αποδιαρθρώνονται
συναρθρώνονται
εξαρθρώνονται
συσφαιρώνονται
μαχαιρώνονται
συσπειρώνονται
στειρώνονται
αποστειρώνονται
υπεραποστειρώνονται
μπακιρώνονται
αποφαλακρώνονται
νεκρώνονται
απονεκρώνονται
πορώνονται
πετρώνονται
εκνιτρώνονται
αντρώνονται
μαντρώνονται
περιμαντρώνονται
δεντρώνονται
κεντρώνονται
συγκεντρώνονται
αποσυγκεντρώνονται
αυτοσυγκεντρώνονται
επικεντρώνονται
αποκεντρώνονται
στρώνονται
γκαστρώνονται
μπλαστρώνονται
εμπλαστρώνονται
ξαναστρώνονται
καταστρώνονται
ξεστρώνονται
ενορχηστρώνονται
αγκιστρώνονται
ξαγκιστρώνονται
απαγκιστρώνονται
καπιστρώνονται
ξεκαπιστρώνονται
επιστρώνονται
λιθοστρώνονται
ανθοστρώνονται
κακοστρώνονται
πλακοστρώνονται
χαλικοστρώνονται
καλοστρώνονται
στρογγυλοστρώνονται
χαμοστρώνονται
μαρμαροστρώνονται
ασφαλτοστρώνονται
τσιμεντοστρώνονται
λυτρώνονται
απολυτρώνονται
φυτρώνονται
αμαυρώνονται
σταυρώνονται
διασταυρώνονται
ξεσταυρώνονται
διπλοσταυρώνονται
συσταυρώνονται
αργυρώνονται
ψευδαργυρώνονται
εξαργυρώνονται
απαργυρώνονται
επαργυρώνονται
υδραργυρώνονται
εφυδραργυρώνονται
αλευρώνονται
απονευρώνονται
εκπαραθυρώνονται
κυρώνονται
ακυρώνονται
κατακυρώνονται
επικυρώνονται
προσεπικυρώνονται
προσκυρώνονται
μυρώνονται
σαβουρώνονται
ξεσαβουρώνονται
μουντζουρώνονται
καταμουντζουρώνονται
μουτζουρώνονται
μαγκουρώνονται
τσεκουρώνονται
ταμπουρώνονται
σουρώνονται
μαστουρώνονται
πυρώνονται
αναπυρώνονται
ξεπυρώνονται
αναζωπυρώνονται
βουτυρώνονται
αποβουτυρώνονται
γεφυρώνονται
οχυρώνονται
κατοχυρώνονται
αλαφρώνονται
ξαλαφρώνονται
ελαφρώνονται
ξελαφρώνονται
αποτεφρώνονται
σουφρώνονται
πωρώνονται
σώνονται
δασώνονται
αναδασώνονται
ξεδασώνονται
αποδασώνονται
γρασώνονται
φεσώνονται
ισώνονται
εξισώνονται
περισώνονται
χασισώνονται
αποσώνονται
χερσώνονται
ξεχερσώνονται
εκχερσώνονται
αποχερσώνονται
θαλασσώνονται
αποθαλασσώνονται
προσθαλασσώνονται
πισσώνονται
ματσώνονται
ταρατσώνονται
χαρατσώνονται
ξεμπρατσώνονται
πετσώνονται
ξεπετσώνονται
καρφιτσώνονται
ξεκαρφιτσώνονται
καλτσώνονται
ξεκαλτσώνονται
παπουτσώνονται
χρυσώνονται
επιχρυσώνονται
περιχρυσώνονται
ασημοχρυσώνονται
γραβατώνονται
κρεβατώνονται
ενυδατώνονται
εξυδατώνονται
προσυδατώνονται
αφυδατώνονται
ανακατώνονται
συχνανακατώνονται
σκατώνονται
ξεσκατώνονται
αφαλατώνονται
ματώνονται
μαλαματώνονται
ξαναματώνονται
καταματώνονται
πραγματώνονται
ρηγματώνονται
αιματώνονται
τελματώνονται
αποτελματώνονται
αρματώνονται
ξαρματώνονται
εκσπερματώνονται
πεισματώνονται
βυσματώνονται
ενσωματώνονται
συσσωματώνονται
αναχωματώνονται
επιαναχωματώνονται
επιχωματώνονται
εκχωματώνονται
θανατώνονται
πατώνονται
ξεπατώνονται
κερατώνονται
περατώνονται
αποπερατώνονται
αναστατώνονται
αποσκελετώνονται
σπιτώνονται
ξεσπιτώνονται
πλευριτώνονται
τσιτώνονται
παρατσιτώνονται
ξετσιτώνονται
πολυτσιτώνονται
πακτώνονται
πυρακτώνονται
νυκτώνονται
βαλτώνονται
σμαλτώνονται
χρυσοσμαλτώνονται
ασφαλτώνονται
γιγαντώνονται
βαλαντώνονται
ταλαντώνονται
τσιμεντώνονται
τεντώνονται
παρατεντώνονται
ξετεντώνονται
πολυτεντώνονται
εξοντώνονται
αλληλοεξοντώνονται
φουντώνονται
σκοτώνονται
ξανασκοτώνονται
κατασκοτώνονται
αδικοσκοτώνονται
αλληλοσκοτώνονται
αποσκοτώνονται
αδελφοσκοτώνονται
φορτώνονται
ξαναφορτώνονται
παραφορτώνονται
καταφορτώνονται
μεταφορτώνονται
ξεφορτώνονται
εκφορτώνονται
βαριοφορτώνονται
ξυλοφορτώνονται
αποφορτώνονται
ελαφροφορτώνονται
υπερφορτώνονται
βαρυφορτώνονται
κυρτώνονται
ανακυρτώνονται
επικυρτώνονται
αλληλογιαουρτώνονται
συρτώνονται
ξεσυρτώνονται
ξεβλαστώνονται
παστώνονται
ασβεστώνονται
απασβεστώνονται
πιστώνονται
διαπιστώνονται
ελαττώνονται
αυτώνονται
απαυτώνονται
χουφτώνονται
παχτώνονται
σταχτώνονται
νυχτώνονται
καλονυχτώνονται
απονυχτώνονται
φουχτώνονται
συνοφρυώνονται
δικτυώνονται
στριφώνονται
αδελφώνονται
συναδελφώνονται
καρφώνονται
ξεκαρφώνονται
μορφώνονται
διαμορφώνονται
αναδιαμορφώνονται
αναμορφώνονται
παραμορφώνονται
μεταμορφώνονται
επιμορφώνονται
συμμορφώνονται
καλομορφώνονται
κουφώνονται
ξεσκουφώνονται
κορυφώνονται
συγκορυφώνονται
αποκορυφώνονται
χώνονται
αναχώνονται
συναχώνονται
παραχώνονται
καταχώνονται
ματαχώνονται
σταχώνονται
αγχώνονται
στελεχώνονται
ξεχώνονται
τριχώνονται
αποτριχώνονται
εκχώνονται
αποχώνονται
προσχώνονται
πτυχώνονται
ψυχώνονται
εμψυχώνονται
μετεμψυχώνονται
υψώνονται
γυψώνονται
ανυψώνονται
εξυψώνονται
υπερυψώνονται
αργοϋψώνονται
αθωώνονται
έπονται
διέπονται
σκέπονται
βλέπονται
ξαναβλέπονται
επαναβλέπονται
παραβλέπονται
ματαβλέπονται
επιβλέπονται
στραβοβλέπονται
αγριοβλέπονται
γλυκοβλέπονται
αλληλοβλέπονται
ασκημοβλέπονται
συχνοβλέπονται
υποβλέπονται
αλληλοϋποβλέπονται
προβλέπονται
μισοβλέπονται
πρωτοβλέπονται
πολυβλέπονται
παρέπονται
τρέπονται
ανατρέπονται
παρατρέπονται
μετατρέπονται
επιτρέπονται
εκτρέπονται
παρεκτρέπονται
ντρέπονται
καταντρέπονται
εντρέπονται
μισοντρέπονται
πολυντρέπονται
αποτρέπονται
προτρέπονται
σήπονται
κατασήπονται
λείπονται
παραλείπονται
καταλείπονται
εγκαταλείπονται
περιλείπονται
απολείπονται
εναπολείπονται
υπολείπονται
θάλπονται
αναθάλπονται
περιθάλπονται
υποθάλπονται
πέμπονται
διαπέμπονται
αναπέμπονται
επαναπέμπονται
παραπέμπονται
καταπέμπονται
εκπέμπονται
επανεκπέμπονται
αποπέμπονται
προπέμπονται
έρπονται
τέρπονται
στιβάρονται
προβάρονται
κονσερβάρονται
τζογάρονται
βαρδάρονται
αγκαζάρονται
φρεζάρονται
τεζάρονται
καναλιζάρονται
στιλιζάρονται
ρεμιζάρονται
κορνιζάρονται
μανατζάρονται
παλαντζάρονται
ταγιάρονται
μακιγιάρονται
ξεμακιγιάρονται
πουντελιάρονται
μποτιλιάρονται
πλανιάρονται
μπανιάρονται
ακομπανιάρονται
στανιάρονται
σενιάρονται
κοπιάρονται
λακάρονται
τρακάρονται
φρακάρονται
στιγκάρονται
τσεκάρονται
πικάρονται
λαμπικάρονται
ξελαμπικάρονται
κριτικάρονται
ρεμουλκάρονται
προβοκάρονται
μπλοκάρονται
ξεμπλοκάρονται
σοκάρονται
στοκάρονται
μαρκάρονται
ξεμαρκάρονται
παρκάρονται
μπαρκάρονται
λασκάρονται
ξελασκάρονται
φρεσκάρονται
ρισκάρονται
φισκάρονται
αμπαλάρονται
κολλάρονται
κοντρολάρονται
τριπλάρονται
ντουμπλάρονται
ρεγουλάρονται
μανιπουλάρονται
σπατουλάρονται
οντουλάρονται
φουλάρονται
καμουφλάρονται
ρεκλαμάρονται
λιμάρονται
φορμάρονται
ξεφορμάρονται
ζουμάρονται
σουμάρονται
κουστουμάρονται
φουμάρονται
σκανάρονται
πλανάρονται
πανάρονται
τρενάρονται
φρενάρονται
σπινάρονται
μαρινάρονται
φασινάρονται
πατινάρονται
σατινάρονται
ραφινάρονται
ταμπονάρονται
πατρονάρονται
τορνάρονται
κομπλεξάρονται
φιξάρονται
ραπάρονται
κρεπάρονται
φλιπάρονται
σταμπάρονται
σνομπάρονται
τρομπάρονται
τουμπάρονται
ντοπάρονται
γκρουπάρονται
μανουβράρονται
καδράρονται
φοδράρονται
πουδράρονται
τζιράρονται
σπονσοράρονται
φιλτράρονται
κεντράρονται
κοντράρονται
μοστράρονται
λουστράρονται
σιγουράρονται
κουράρονται
γλασάρονται
πλασάρονται
πασάρονται
γρασάρονται
πρεσάρονται
ντρεσάρονται
στρεσάρονται
πλισάρονται
λανσάρονται
μαρσάρονται
πισσάρονται
στραπατσάρονται
ταπετσάρονται
σκιτσάρονται
λιντσάρονται
κοτσάρονται
μποτσάρονται
φορτσάρονται
λουσάρονται
ρετουσάρονται
τρατάρονται
πακετάρονται
αυτοπακετάρονται
κοκετάρονται
παρκετάρονται
νετάρονται
φλιτάρονται
εξιτάρονται
τσιτάρονται
μαντάρονται
κουμαντάρονται
μπαντάρονται
κομπλιμεντάρονται
τσιμεντάρονται
ντοκουμεντάρονται
πατεντάρονται
σεγοντάρονται
σιγοντάρονται
σεγκοντάρονται
σιγκοντάρονται
σεκοντάρονται
μοντάρονται
ξεμοντάρονται
ποντάρονται
ροντάρονται
σοντάρονται
τσοντάρονται
μποϊκοτάρονται
πιλοτάρονται
σαμποτάρονται
σοτάρονται
φλερτάρονται
κορτάρονται
κοντραστάρονται
τεστάρονται
συστάρονται
σουτάρονται
ρεφάρονται
σνιφάρονται
γιουχάρονται
φέρονται
ενδιαφέρονται
πολυενδιαφέρονται
αναφέρονται
προαναφέρονται
επαναφέρονται
ξαναεπαναφέρονται
παραφέρονται
καταφέρονται
μεταφέρονται
επιφέρονται
συνεπιφέρονται
αντεπιφέρονται
περιφέρονται
συμπεριφέρονται
αντιφέρονται
εκφέρονται
συνεκφέρονται
υποφέρονται
προφέρονται
συμπροφέρονται
εισφέρονται
συνεισφέρονται
προεισφέρονται
προσφέρονται
αντιπροσφέρονται
αυτοπροσφέρονται
αίρονται
καθαίρονται
αποκαθαίρονται
τεκμαίρονται
εξαίρονται
επαίρονται
χαίρονται
παραχαίρονται
καταχαίρονται
συγχαίρονται
αλληλοσυγχαίρονται
αποχαίρονται
πρωτοχαίρονται
κρυφοχαίρονται
υπερχαίρονται
σερβίρονται
συναγείρονται
εγείρονται
διεγείρονται
αυτοδιεγείρονται
ανεγείρονται
συνεγείρονται
εξεγείρονται
αντεξεγείρονται
φθείρονται
διαφθείρονται
παραφθείρονται
παρενείρονται
σπείρονται
διασπείρονται
επανασπείρονται
εγκατασπείρονται
ενσπείρονται
γαρνίρονται
οδύρονται
εποδύρονται
μύρονται
σύρονται
διασύρονται
ανασύρονται
παρασύρονται
συμπαρασύρονται
ξεσύρονται
επισύρονται
αποσύρονται
διαμαρτύρονται
συμφύρονται
ολοφύρονται
καλοαρέσονται
μαλάσσονται
ενσταλάσσονται
διαλλάσσονται
συνδιαλλάσσονται
εναλλάσσονται
συναλλάσσονται
εξαλλάσσονται
απαλλάσσονται
επαλλάσσονται
παραλλάσσονται
μεταλλάσσονται
ανταλλάσσονται
πλάσσονται
διαπλάσσονται
αναπλάσσονται
μεταπλάσσονται
φυλάσσονται
διαφυλάσσονται
παραφυλάσσονται
επιφυλάσσονται
προφυλάσσονται
αλληλοπροφυλάσσονται
αφαιμάσσονται
τινάσσονται
ανατινάσσονται
εκτινάσσονται
αποτινάσσονται
επιπάσσονται
σπαράσσονται
ανασπαράσσονται
κατασπαράσσονται
αλληλοσπαράσσονται
προσαράσσονται
ταράσσονται
διαταράσσονται
αναταράσσονται
καταταράσσονται
συνταράσσονται
χαράσσονται
διαχαράσσονται
αναχαράσσονται
παραχαράσσονται
εγχαράσσονται
επιχαράσσονται
περιχαράσσονται
φράσσονται
διαφράσσονται
περιφράσσονται
εμφράσσονται
αποφράσσονται
τάσσονται
διατάσσονται
αναδιατάσσονται
ανατάσσονται
επανατάσσονται
πατάσσονται
παρατάσσονται
αντιπαρατάσσονται
συμπαρατάσσονται
κατατάσσονται
ανακατατάσσονται
συγκατατάσσονται
μετατάσσονται
επιτάσσονται
αντεπιτάσσονται
αντιτάσσονται
εντάσσονται
επανεντάσσονται
συντάσσονται
ανασυντάσσονται
αποτάσσονται
υποτάσσονται
καθυποτάσσονται
προτάσσονται
προστάσσονται
καταπλήσσονται
εκπλήσσονται
ελίσσονται
περιελίσσονται
ανελίσσονται
εξελίσσονται
μετεξελίσσονται
τυλίσσονται
περιτυλίσσονται
εκτυλίσσονται
υπαινίσσονται
βδελύσσονται
κηρύσσονται
διακηρύσσονται
ανακηρύσσονται
αυτοανακηρύσσονται
επικηρύσσονται
αποκηρύσσονται
προκηρύσσονται
ορύσσονται
διορύσσονται
περιορύσσονται
εξορύσσονται
πτύσσονται
αναπτύσσονται
περιπτύσσονται
αλληλοπεριπτύσσονται
συμπτύσσονται
θέτονται
διαθέτονται
προδιαθέτονται
επαναθέτονται
παραθέτονται
αντιπαραθέτονται
καταθέτονται
ανακαταθέτονται
παρακαταθέτονται
προκαταθέτονται
μεταθέτονται
αντιμεταθέτονται
επιθέτονται
εκθέτονται
προεκθέτονται
παρενθέτονται
συνθέτονται
ανασυνθέτονται
αποσυνθέτονται
αποθέτονται
εναποθέτονται
υποθέτονται
προϋποθέτονται
προσθέτονται
επιπροσθέτονται
πέτονται
κείτονται
τίκτονται
άπτονται
εμβάπτονται
θάπτονται
καθάπτονται
εκθάπτονται
ενθάπτονται
συνθάπτονται
ανασκάπτονται
κατασκάπτονται
περισκάπτονται
εκσκάπτονται
υποσκάπτονται
βλάπτονται
παραβλάπτονται
καταβλάπτονται
αλληλοβλάπτονται
εκκολάπτονται
ανάπτονται
συνάπτονται
επισυνάπτονται
προσεπισυνάπτονται
αλληλοσυνάπτονται
αποσυνάπτονται
εξάπτονται
επιρράπτονται
περιρράπτονται
συρράπτονται
προσράπτονται
προσάπτονται
εφάπτονται
σκέπτονται
διασκέπτονται
συνδιασκέπτονται
ξανασκέπτονται
επισκέπτονται
καλοσκέπτονται
πολυσκέπτονται
συσκέπτονται
κλέπτονται
υποκλέπτονται
πέπτονται
νίπτονται
εκπίπτονται
ρίπτονται
καταρρίπτονται
επιρρίπτονται
απορρίπτονται
προαπορρίπτονται
κάμπτονται
επανακάμπτονται
παρακάμπτονται
συγκάμπτονται
κόπτονται
διακόπτονται
ανακόπτονται
κατακόπτονται
εγκόπτονται
συγκόπτονται
περικόπτονται
αποκόπτονται
καλύπτονται
ανακαλύπτονται
ξαναανακαλύπτονται
πρωτοανακαλύπτονται
κατακαλύπτονται
συγκαλύπτονται
επικαλύπτονται
αλληεπικαλύπτονται
αλληλεπικαλύπτονται
αλληλοεπικαλύπτονται
περικαλύπτονται
αλληλοκαλύπτονται
αποκαλύπτονται
προκαλύπτονται
υπερκαλύπτονται
διαθρύπτονται
κρύπτονται
αποκρύπτονται
υποκρύπτονται
πλάττονται
διαπλάττονται
αναπλάττονται
μεταπλάττονται
φυλάττονται
διαφυλάττονται
παραφυλάττονται
προφυλάττονται
δράττονται
πράττονται
διαπράττονται
εισπράττονται
συνεισπράττονται
προεισπράττονται
πλήττονται
καταπλήττονται
επιπλήττονται
εκπλήττονται
βδελύττονται
κηρύττονται
διακηρύττονται
ανακηρύττονται
επικηρύττονται
αποκηρύττονται
θάφτονται
ξεθάφτονται
ξεσκάφτονται
αποσκάφτονται
βλάφτονται
σκέφτονται
ξανασκέφτονται
καλοσκέφτονται
πολυσκέφτονται
κλέφτονται
καταπέφτονται
βάφονται
ξαναβάφονται
μεταβάφονται
ξεβάφονται
χρυσοβάφονται
ματοβάφονται
αιματοβάφονται
ψευτοβάφονται
γράφονται
διαγράφονται
προδιαγράφονται
αναγράφονται
ξαναγράφονται
επαναγράφονται
παραγράφονται
συμπαραγράφονται
καταγράφονται
ανακαταγράφονται
μεταγράφονται
εγγράφονται
προεγγράφονται
μετεγγράφονται
συγγράφονται
ξεγράφονται
επιγράφονται
περιγράφονται
αυτοπεριγράφονται
αντιγράφονται
ξαναντιγράφονται
κακογράφονται
ψιλογράφονται
μονογράφονται
συχνογράφονται
απογράφονται
υπογράφονται
συνυπογράφονται
προσυπογράφονται
καθαρογράφονται
προγράφονται
μισογράφονται
προσγράφονται
πολυγράφονται
θρέφονται
αναθρέφονται
ακριβαναθρέφονται
κακοαναθρέφονται
αρχονταναθρέφονται
μοσχαναθρέφονται
ψυχαναθρέφονται
ακριβοθρέφονται
καλοθρέφονται
τρέφονται
διατρέφονται
ανατρέφονται
ξανατρέφονται
κακοανατρέφονται
καλοανατρέφονται
παρατρέφονται
εκτρέφονται
υπερτρέφονται
στρέφονται
διαστρέφονται
αναστρέφονται
συναναστρέφονται
ξαναστρέφονται
επαναστρέφονται
καταστρέφονται
μισοκαταστρέφονται
αυτοκαταστρέφονται
μεταστρέφονται
επιστρέφονται
αντεπιστρέφονται
περιστρέφονται
αντιστρέφονται
γοργοστρέφονται
αποστρέφονται
συστρέφονται
στέφονται
επαναστέφονται
καταστέφονται
επιστέφονται
αλείφονται
περιαλείφονται
εξαλείφονται
προαλείφονται
απαλείφονται
επαλείφονται
πασαλείφονται
πισσαλείφονται
γλείφονται
κωλογλείφονται
ξερογλείφονται
στρίφονται
μέμφονται
καταμέμφονται
επιμέμφονται
γλύφονται
μάχονται
διαμάχονται
αντιμάχονται
συμμάχονται
θεομάχονται
αλληλομάχονται
κονταρομάχονται
δέχονται
διαδέχονται
αναδέχονται
παραδέχονται
καταδέχονται
ματαδέχονται
επιδέχονται
προσεπιδέχονται
εκδέχονται
απεκδέχονται
ακριβοδέχονται
κακοδέχονται
καλοδέχονται
αποδέχονται
συναποδέχονται
προσαποδέχονται
ανταποδέχονται
υποδέχονται
πρωτοδέχονται
εισδέχονται
προσδέχονται
περιέχονται
εμπεριέχονται
συμπεριέχονται
ανέχονται
ενέχονται
συνέχονται
παρέχονται
αντιπαρέχονται
προσπαρέχονται
βρέχονται
διαβρέχονται
ξαναβρέχονται
παραβρέχονται
καταβρέχονται
ματαβρέχονται
περιβρέχονται
σιγοβρέχονται
ψιλοβρέχονται
αποβρέχονται
αιματοβρέχονται
ψευτοβρέχονται
πολυβρέχονται
διατρέχονται
κατατρέχονται
προσέχονται
παραπροσέχονται
κατέχονται
διακατέχονται
συγκατέχονται
προκατέχονται
αντέχονται
άγχονται
ελέγχονται
επανελέγχονται
εξελέγχονται
επανεξελέγχονται
προελέγχονται
αυτοελέγχονται
ρέγχονται
άρχονται
ξανάρχονται
έρχονται
ξαναέρχονται
παραέρχονται
ματαέρχονται
διέρχονται
περιέρχονται
ανέρχονται
επανέρχονται
συνέρχονται
εξέρχονται
διεξέρχονται
ανταπεξέρχονται
αντεπεξέρχονται
κακοέρχονται
πηγαινοέρχονται
συχνοέρχονται
προέρχονται
πρωτοέρχονται
απέρχονται
επέρχονται
παρέρχονται
αντιπαρέρχονται
εισέρχονται
υπεισέρχονται
προσέρχονται
κατέρχονται
μετέρχονται
πολυέρχονται
πηγαινόρχονται
πάσχονται
κατάσχονται
υπόσχονται
συνυπόσχονται
ξαναϋπόσχονται
προϋπόσχονται
εύχονται
απεύχονται
επεύχονται
προσεύχονται
αντεύχονται
κατατρύχονται
ψύχονται
αναψύχονται
καταψύχονται
αποψύχονται
προψύχονται
υπερψύχονται
όψονται
παύονται
αναπαύονται
επαναπαύονται
θραύονται
αποθραύονται
δύονται
αναδύονται
καταδύονται
αυτοκαταδύονται
εκδύονται
απεκδύονται
ενδύονται
επενδύονται
επανεπενδύονται
υπενδύονται
παρενδύονται
αποδύονται
υποδύονται
βραβεύονται
επιβραβεύονται
πρεσβεύονται
διακυβεύονται
δικυβεύονται
εκκυβεύονται
γεύονται
μαγεύονται
καταμαγεύονται
ξεμαγεύονται
λαγγεύονται
απογεύονται
προγεύονται
πρωτογεύονται
φυγαδεύονται
κλαδεύονται
ξανακλαδεύονται
παρακλαδεύονται
καλοκλαδεύονται
αποκλαδεύονται
ακροκλαδεύονται
κοντοκλαδεύονται
πολυκλαδεύονται
σημαδεύονται
κακοσημαδεύονται
καλοσημαδεύονται
αναδεύονται
κρυφαναδεύονται
ξεπαπαδεύονται
μεταλαμπαδεύονται
χαδεύονται
στρατοπεδεύονται
κηδεύονται
αποκηδεύονται
επιτηδεύονται
παιδεύονται
εκπαιδεύονται
συνεκπαιδεύονται
προεκπαιδεύονται
μετεκπαιδεύονται
προπαιδεύονται
πολυπαιδεύονται
παγιδεύονται
φαλκιδεύονται
μεθοδεύονται
συνοδεύονται
ξοδεύονται
παραξοδεύονται
καταξοδεύονται
πολυξοδεύονται
σοδεύονται
εσοδεύονται
αρδεύονται
καταρδεύονται
μπασταρδεύονται
μπερδεύονται
ξεμπερδεύονται
πολυμπερδεύονται
λειχουδεύονται
χαϊδεύονται
παραχαϊδεύονται
συχνοχαϊδεύονται
πολυχαϊδεύονται
κοροϊδεύονται
ζεύονται
μαζεύονται
ξαναμαζεύονται
παραμαζεύονται
περιμαζεύονται
συμμαζεύονται
απομαζεύονται
αγουρομαζεύονται
ξεζεύονται
γουρσουζεύονται
γρουσουζεύονται
λαθεύονται
μαθεύονται
πρωτομαθεύονται
επαληθεύονται
προμηθεύονται
νοθεύονται
καλπονοθεύονται
εκμαιεύονται
αντρειεύονται
αστειεύονται
αλιεύονται
δολιεύονται
καταδολιεύονται
εκταμιεύονται
αποταμιεύονται
εναποταμιεύονται
αγριεύονται
κυριεύονται
ξανακυριεύονται
κατακυριεύονται
δημοσιεύονται
αναδημοσιεύονται
συνδημοσιεύονται
προδημοσιεύονται
πρωτοδημοσιεύονται
κολακεύονται
αλληλοκολακεύονται
υπερκολακεύονται
φαρμακεύονται
κανακεύονται
ανθρακεύονται
αποθηκεύονται
εναποθηκεύονται
υποθηκεύονται
ενυποθηκεύονται
λογικεύονται
εκλογικεύονται
εξορθολογικεύονται
ειδικεύονται
εξειδικεύονται
καβαλικεύονται
νευροκαβαλικεύονται
καθολικεύονται
ατομικεύονται
εξατομικεύονται
εκκοσμικεύονται
ιδανικεύονται
εξιδανικεύονται
γενικεύονται
μερικεύονται
εξωτερικεύονται
εσωτερικεύονται
χαλκεύονται
θρησκεύονται
μουσκεύονται
ξαναμουσκεύονται
καταμουσκεύονται
σιγομουσκεύονται
καρυκεύονται
εκλαϊκεύονται
απλοϊκεύονται
γαργαλεύονται
ζαλεύονται
σκαλεύονται
δασκαλεύονται
ανασκαλεύονται
τσαμπουκαλεύονται
παλεύονται
αντιπαλεύονται
ντροπαλεύονται
διασαλεύονται
ανασαλεύονται
παρασαλεύονται
μετασαλεύονται
μακελεύονται
ξετελεύονται
ζηλεύονται
καπηλεύονται
νοσηλεύονται
ρεζιλεύονται
καταρεζιλεύονται
σμιλεύονται
βασιλεύονται
φιλεύονται
εκμεταλλεύονται
καταεκμεταλλεύονται
πρωτοεκμεταλλεύονται
βολεύονται
ξεβολεύονται
καλοβολεύονται
μισοβολεύονται
κουτσοβολεύονται
ψευτοβολεύονται
δυσκολεύονται
παραδυσκολεύονται
μολεύονται
κουτσομπολεύονται
στρογγυλεύονται
αποστρογγυλεύονται
σκυλεύονται
βουλεύονται
διαβουλεύονται
επιβουλεύονται
αλληλεπιβουλεύονται
συμβουλεύονται
αλληλοσυμβουλεύονται
δουλεύονται
ξαναδουλεύονται
παραδουλεύονται
κακοδουλεύονται
καλοδουλεύονται
ψιλοδουλεύονται
μισοδουλεύονται
κουτσοδουλεύονται
ψευτοδουλεύονται
πρωτοδουλεύονται
πολυδουλεύονται
σακουλεύονται
ψαχουλεύονται
αναμοχλεύονται
εκμοχλεύονται
φειδωλεύονται
δημεύονται
καταδημεύονται
σταθμεύονται
διαπορθμεύονται
νοστιμεύονται
πολυνοστιμεύονται
υπονομεύονται
αλληλοϋπονομεύονται
αστυνομεύονται
συντομεύονται
δεσμεύονται
αλληλοδεσμεύονται
αποδεσμεύονται
αυτοδεσμεύονται
μαγγανεύονται
λιανεύονται
πλανεύονται
ξεπλανεύονται
λιτανεύονται
περηφανεύονται
υπερηφανεύονται
αυτοϋπερηφανεύονται
μηχανεύονται
διαπαρθενεύονται
ξεπαρθενεύονται
εκπαρθενεύονται
αποπαρθενεύονται
ξενεύονται
παραξενεύονται
προξενεύονται
σαγηνεύονται
αρμηνεύονται
ερμηνεύονται
διερμηνεύονται
παρερμηνεύονται
ορμηνεύονται
παινεύονται
πολυπαινεύονται
καμινεύονται
επινεύονται
οκνεύονται
παραμονεύονται
ηγεμονεύονται
κηδεμονεύονται
μνημονεύονται
απομνημονεύονται
προμνημονεύονται
απονεύονται
παραπονεύονται
φονεύονται
πορνεύονται
εκπορνεύονται
τορνεύονται
κινδυνεύονται
διακινδυνεύονται
παρακινδυνεύονται
τσιγκουνεύονται
ανιχνεύονται
ειρωνεύονται
αλληλοειρωνεύονται
κατειρωνεύονται
χωνεύονται
αναχωνεύονται
ξαναχωνεύονται
συγχωνεύονται
κακοχωνεύονται
καλοχωνεύονται
πολυχωνεύονται
λαξεύονται
τοξεύονται
εκτοξεύονται
θεραπεύονται
αποθεραπεύονται
αυτοθεραπεύονται
πομπεύονται
διαπομπεύονται
σκοπεύονται
κατασκοπεύονται
αντικατασκοπεύονται
αλληλοκατασκοπεύονται
επιτροπεύονται
συνεπιτροπεύονται
ιππεύονται
θωπεύονται
ανθρωπεύονται
αντιπροσωπεύονται
εκπροσωπεύονται
ρεύονται
σοβαρεύονται
αγγαρεύονται
παζαρεύονται
μασκαρεύονται
ξεμασκαρεύονται
μουρνταρεύονται
ψαρεύονται
αγρεύονται
προεδρεύονται
αντιπροεδρεύονται
υδρεύονται
πρωτομαγερεύονται
καλογερεύονται
μικροκαλογερεύονται
μερεύονται
ημερεύονται
ονερεύονται
μισερεύονται
καρτερεύονται
στερεύονται
θηρεύονται
πονηρεύονται
ξεμυστηρεύονται
εκμυστηρεύονται
ξολοθρεύονται
εξολοθρεύονται
εχθρεύονται
αλληλεχθρεύονται
μαγειρεύονται
ξαναμαγειρεύονται
κακομαγειρεύονται
καλομαγειρεύονται
μισομαγειρεύονται
ψευτομαγειρεύονται
πρωτομαγειρεύονται
ονειρεύονται
γλυκονειρεύονται
συχνονειρεύονται
μισονειρεύονται
στειρεύονται
αναγορεύονται
αυτοαναγορεύονται
ξαγορεύονται
απαγορεύονται
υπαγορεύονται
προσαγορεύονται
αντιπροσαγορεύονται
ανταγορεύονται
διακορεύονται
κοκορεύονται
παρακοκορεύονται
πορεύονται
διαπορεύονται
εκπορεύονται
εμπορεύονται
συμπορεύονται
κακοπορεύονται
καλοπορεύονται
προπορεύονται
γιατροπορεύονται
κουτσοπορεύονται
φτωχοπορεύονται
πρακτορεύονται
μαστορεύονται
πραχτορεύονται
εφορεύονται
χορεύονται
ξαναχορεύονται
παραχορεύονται
πολυχορεύονται
θαρρεύονται
ξεθαρρεύονται
γιατρεύονται
λατρεύονται
παντρεύονται
ξαναπαντρεύονται
ξεπαντρεύονται
αργοπαντρεύονται
κακοπαντρεύονται
μεγαλοπαντρεύονται
καλοπαντρεύονται
μικροπαντρεύονται
φτωχοπαντρεύονται
παστρεύονται
ξεπαστρεύονται
οχτρεύονται
γυρεύονται
νοικοκυρεύονται
καλονοικοκυρεύονται
μικρονοικοκυρεύονται
ψευτονοικοκυρεύονται
λιγουρεύονται
σιγουρεύονται
κουρεύονται
παρακουρεύονται
καλοκουρεύονται
κωλοκουρεύονται
αποκουρεύονται
χαμουρεύονται
κουτσουρεύονται
καψουρεύονται
σωρεύονται
επισωρεύονται
συνεπισωρεύονται
συσσωρεύονται
υπερσυσσωρεύονται
τιθασεύονται
κουρσεύονται
ναρκισσεύονται
ανακατεύονται
παρανακατεύονται
πολυανακατεύονται
σακατεύονται
πιλατεύονται
καματεύονται
πραγματεύονται
διαπραγματεύονται
επαναδιαπραγματεύονται
γινατεύονται
πασπατεύονται
στρατεύονται
επιστρατεύονται
αντιστρατεύονται
αποστρατεύονται
συστρατεύονται
προστατεύονται
αλληλοπροστατεύονται
ικετεύονται
διοχετεύονται
αποχετεύονται
παροχετεύονται
μετοχετεύονται
γητεύονται
κλητεύονται
κοσμητεύονται
γοητεύονται
καταγοητεύονται
απογοητεύονται
διαιτητεύονται
προφητεύονται
σαγιτεύονται
στηλιτεύονται
καταστηλιτεύονται
πολιτεύονται
αντιπολιτεύονται
συμπολιτεύονται
ξενιτεύονται
μικροξενιτεύονται
σιτεύονται
γιγαντεύονται
ταλαντεύονται
αμφιταλαντεύονται
μαντεύονται
προμαντεύονται
αγναντεύονται
νταντεύονται
διαφεντεύονται
μεταδημοτεύονται
εποπτεύονται
συνεποπτεύονται
υποπτεύονται
αλληλοϋποπτεύονται
μαστεύονται
δυναστεύονται
καταδυναστεύονται
ληστεύονται
καταληστεύονται
μνηστεύονται
αμνηστεύονται
αχρηστεύονται
πιστεύονται
διαπιστεύονται
μπιστεύονται
εμπιστεύονται
σοφιστεύονται
απλουστεύονται
υπεραπλουστεύονται
φυτεύονται
αναφυτεύονται
ξαναφυτεύονται
μεταφυτεύονται
ξεφυτεύονται
εμφυτεύονται
αριοφυτεύονται
καλοφυτεύονται
πυκνοφυτεύονται
αποφυτεύονται
δενδροφυτεύονται
δεντροφυτεύονται
χυτεύονται
ερωτεύονται
ξαναερωτεύονται
αλληλοερωτεύονται
σαϊτεύονται
νυμφεύονται
συντροφεύονται
μοιχεύονται
ταριχεύονται
οχεύονται
μοσχεύονται
καταμοσχεύονται
μεταμοσχεύονται
κομψεύονται
ελκύονται
καθελκύονται
ανελκύονται
παρελκύονται
προσελκύονται
επαναπροσελκύονται
εφελκύονται
λύονται
διαλύονται
αποδιαλύονται
αυτοδιαλύονται
αναλύονται
αυτοαναλύονται
ψυχαναλύονται
αυτοψυχαναλύονται
καταλύονται
επιλύονται
εκλύονται
απολύονται
εξαπολύονται
κωλύονται
διακωλύονται
παρακωλύονται
διανύονται
ρηγνύονται
εκρηγνύονται
διαρρηγνύονται
αναμειγνύονται
αναμιγνύονται
συναναμιγνύονται
συμμιγνύονται
προσμιγνύονται
διαζευγνύονται
συζευγνύονται
μηνύονται
διαμηνύονται
καταμηνύονται
αντιμηνύονται
αλληλομηνύονται
προμηνύονται
δεικνύονται
αναδεικνύονται
καταδεικνύονται
επιδεικνύονται
αλληλεπιδεικνύονται
προσεπιδεικνύονται
αντεπιδεικνύονται
ενδεικνύονται
αποδεικνύονται
υποδεικνύονται
κορεννύονται
επιρρωννύονται
στραβακούονται
καλακούονται
ξανακούονται
καλοακούονται
μισοακούονται
παρακούονται
εισακούονται
ματακούονται
πρωτακούονται
πολυακούονται
περιλούονται
κρούονται
ανακρούονται
προανακρούονται
συγκρούονται
αλληλοσυγκρούονται
επικρούονται
αντικρούονται
εκκρούονται
αποκρούονται
αρύονται
ιδρύονται
καθιδρύονται
εγκαθιδρύονται
ανιδρύονται
επανιδρύονται
ενιδρύονται
ωρύονται
πτύονται
καταπτύονται
εξαρτύονται
φύονται
αναφύονται
επιφύονται
εκφύονται
συμφύονται
υποφύονται
προσφύονται
ενισχύονται
εκρήγνυνται
ενδείκνυνται
νικιόνται
πουλιόνται
γεννιόνται
ξεπερνιόνται
κουνιόνται
συζητιόνται
συναντιόνται
εξαρτιόνται
αναρωτιόνται
καυχιόνται
θυμόνται
αποσοβούνται
φοβούνται
θορυβούνται
καταθορυβούνται
ξεναγούνται
ηγούνται
οδηγούνται
καθοδηγούνται
διηγούνται
εξηγούνται
επεξηγούνται
παρεξηγούνται
πλοηγούνται
προηγούνται
ναυπηγούνται
χορηγούνται
επιχορηγούνται
εισηγούνται
καταστρατηγούνται
αφηγούνται
νηολογούνται
ανθολογούνται
δικαιολογούνται
αξιολογούνται
επαναξιολογούνται
αιτιολογούνται
κακολογούνται
φημολογούνται
βαθμολογούνται
αναβαθμολογούνται
τιμολογούνται
προτιμολογούνται
ομολογούνται
συνομολογούνται
εξομολογούνται
δρομολογούνται
αναδρομολογούνται
συναρμολογούνται
δασμολογούνται
ετυμολογούνται
παρετυμολογούνται
πιθανολογούνται
κοινολογούνται
υμνολογούνται
χρονολογούνται
μεταχρονολογούνται
προχρονολογούνται
τεχνολογούνται
δοξολογούνται
απολογούνται
τροπολογούνται
φορολογούνται
πληκτρολογούνται
στρατολογούνται
βλαστολογούνται
κοστολογούνται
ναυτολογούνται
σταχυολογούνται
ψυχολογούνται
ευλογούνται
καταργούνται
καλλιεργούνται
ενεργούνται
διενεργούνται
κρεουργούνται
κατακρεουργούνται
δημιουργούνται
αναδημιουργούνται
τεχνουργούνται
χειρουργούνται
λειτουργούνται
παιδαγωγούνται
διαπαιδαγωγούνται
χαλιναγωγούνται
σκληραγωγούνται
χειραγωγούνται
λαφυραγωγούνται
φωταγωγούνται
ψυχαγωγούνται
διεκτραγωδούνται
διακωμωδούνται
παρωδούνται
υποχρεούνται
διηθούνται
βοηθούνται
υποβοηθούνται
ακολουθούνται
παρακολουθούνται
ωθούνται
συνωθούνται
εξωθούνται
προωθούνται
απωθούνται
παρωθούνται
βεβαιούνται
δικαιούνται
τραβιούνται
παρατραβιούνται
αποτραβιούνται
κυνηγιούνται
παρεξηγιούνται
βλογιούνται
τραβολογιούνται
χαϊδολογιούνται
μολογιούνται
ξομολογιούνται
παντρολογιούνται
κορφολογιούνται
λυγιούνται
τρυγιούνται
μαδιούνται
πηδιούνται
τραγουδιούνται
σιγοτραγουδιούνται
σειούνται
βοηθιούνται
νικιούνται
κατανικιούνται
γρικιούνται
καβαλιούνται
κουβαλιούνται
γαργαλιούνται
παρακαλιούνται
λαλιούνται
σπαταλιούνται
κατασπαταλιούνται
χαλιούνται
γελιούνται
ξεγελιούνται
μιλιούνται
ξαναμιλιούνται
πιτσιλιούνται
φιλιούνται
κολλιούνται
συγκολλιούνται
ξεκολλιούνται
αποκολλιούνται
αμολιούνται
ξαμολιούνται
κυλιούνται
αιματοκυλιούνται
ζουλιούνται
πουλιούνται
μεταπουλιούνται
ξεπουλιούνται
μοσχοπουλιούνται
κουτσουλιούνται
ξοφλιούνται
γαμιούνται
πολεμιούνται
κρεμιούνται
ξεκρεμιούνται
γεροκομιούνται
αποθυμιούνται
πλανιούνται
παραπλανιούνται
αποπλανιούνται
δαπανιούνται
κοπανιούνται
παρακινιούνται
τυραννιούνται
κατατυραννιούνται
γεννιούνται
αναγεννιούνται
ξαναγεννιούνται
λησμονιούνται
απολησμονιούνται
παραπονιούνται
απαρνιούνται
κυβερνιούνται
διακυβερνιούνται
συγκυβερνιούνται
κερνιούνται
περνιούνται
διαπερνιούνται
ξεπερνιούνται
προσπερνιούνται
κουνιούνται
ταρακουνιούνται
ξεχνιούνται
αποξεχνιούνται
τηλεφωνιούνται
ποιούνται
παραποιούνται
μεταποιούνται
περιποιούνται
αντιποιούνται
εκποιούνται
κονσερβοποιούνται
ενεργοποιούνται
επανενεργοποιούνται
απενεργοποιούνται
υπουργοποιούνται
ομαδοποιούνται
οικοπεδοποιούνται
ειδοποιούνται
προειδοποιούνται
σελιδοποιούνται
θεοποιούνται
στερεοποιούνται
μυθοποιούνται
απομυθοποιούνται
κεφαλαιοποιούνται
ωραιοποιούνται
παγιοποιούνται
ιδιοποιούνται
οικειοποιούνται
τελειοποιούνται
αξιοποιούνται
γελοιοποιούνται
δραστηριοποιούνται
κατηγοριοποιούνται
περιθωριοποιούνται
αποστασιοποιούνται
δημοσιοποιούνται
κακοποιούνται
κωδικοποιούνται
αποκωδικοποιούνται
εθνικοποιούνται
αποποινικοποιούνται
κοινωνικοποιούνται
κομματικοποιούνται
κρατικοποιούνται
αποκρατικοποιούνται
εντατικοποιούνται
πολιτικοποιούνται
αστικοποιούνται
πλαστικοποιούνται
οριστικοποιούνται
ιδιωτικοποιούνται
στρατιωτικοποιούνται
αρχικοποιούνται
μεγαλοποιούνται
ομαλοποιούνται
μελοποιούνται
μοντελοποιούνται
απλοποιούνται
υλοποιούνται
στρογγυλοποιούνται
αποϋλοποιούνται
επισημοποιούνται
τιμαριθμοποιούνται
νομιμοποιούνται
γονιμοποιούνται
μονιμοποιούνται
χρησιμοποιούνται
προθυμοποιούνται
στεγανοποιούνται
ικανοποιούνται
αδρανοποιούνται
βιομηχανοποιούνται
ενοποιούνται
συγκεκριμενοποιούνται
διεθνοποιούνται
αποδιεθνοποιούνται
κοινοποιούνται
αποποιούνται
τροποποιούνται
τυποποιούνται
προσωποποιούνται
υγροποιούνται
σταθεροποιούνται
αποσταθεροποιούνται
φιλελευθεροποιούνται
ουδετεροποιούνται
διαφοροποιούνται
ισχυροποιούνται
ανοσοποιούνται
δραματοποιούνται
πραγματοποιούνται
δεματοποιούνται
συστηματοποιούνται
σχηματοποιούνται
αυτοματοποιούνται
εμπορευματοποιούνται
συνειδητοποιούνται
αισθητοποιούνται
αναισθητοποιούνται
ευαισθητοποιούνται
κινητοποιούνται
ακινητοποιούνται
ανεξαρτητοποιούνται
απεξαρτητοποιούνται
τακτοποιούνται
πολτοποιούνται
κονιορτοποιούνται
μεγιστοποιούνται
πιστοποιούνται
βελτιστοποιούνται
ελαχιστοποιούνται
ρευστοποιούνται
γνωστοποιούνται
ταχτοποιούνται
αδελφοποιούνται
μορφοποιούνται
ενοχοποιούνται
μετοχοποιούνται
προσποιούνται
αγαπιούνται
υπεραγαπιούνται
πολυαγαπιούνται
τσιμπιούνται
βολοκοπιούνται
σκορπιούνται
ζουπιούνται
τρυπιούνται
κατατρυπιούνται
χτυπιούνται
ξαναχτυπιούνται
κονταροχτυπιούνται
βαριούνται
καταριούνται
φοριούνται
ξαναφοριούνται
πρωτοφοριούνται
μετριούνται
αναμετριούνται
κατουριούνται
μαρτυριούνται
στεναχωριούνται
καταστεναχωριούνται
στενοχωριούνται
καταστενοχωριούνται
συχωριούνται
μασιούνται
αναμασιούνται
κλοτσιούνται
ζεματιούνται
πατιούνται
τσαλαπατιούνται
καταπατιούνται
ποδοπατιούνται
παρατιούνται
κρατιούνται
συγκρατιούνται
πετιούνται
παραπετιούνται
ξεπετιούνται
χαιρετιούνται
ζητιούνται
αναζητιούνται
συζητιούνται
κοιτιούνται
ξανακοιτιούνται
αποκτιούνται
συναντιούνται
ξανασυναντιούνται
απαντιούνται
συναπαντιούνται
προϋπαντιούνται
κεντιούνται
σκουντιούνται
εξαρτιούνται
βαστιούνται
ευχαριστιούνται
υπερευχαριστιούνται
βουτιούνται
ρωτιούνται
αναρωτιούνται
ξαναρωτιούνται
ρουφιούνται
καυχιούνται
αδικούνται
εκδικούνται
διεκδικούνται
διοικούνται
κακοδιοικούνται
αυτοδιοικούνται
κατοικούνται
ρυμουλκούνται
δωροδοκούνται
προσδοκούνται
αρκούνται
πολιορκούνται
ασκούνται
ενασκούνται
εξασκούνται
καλούνται
ανακαλούνται
παρακαλούνται
μετακαλούνται
εγκαλούνται
συγκαλούνται
επικαλούνται
προσεπικαλούνται
αποκαλούνται
αλληλοαποκαλούνται
αυτοαποκαλούνται
προκαλούνται
προσκαλούνται
λαλούνται
παραμελούνται
επιμελούνται
τελούνται
επιτελούνται
εκτελούνται
επανεκτελούνται
συντελούνται
αποτελούνται
ωφελούνται
επωφελούνται
αθλούνται
απειλούνται
επαπειλούνται
ομιλούνται
επικολλούνται
θυροκολλούνται
αφισοκολλούνται
πρωτοκολλούνται
τοιχοκολλούνται
προσκολλούνται
λιθοβολούνται
κανονιοβολούνται
κεραυνοβολούνται
πυροβολούνται
διαβουκολούνται
απεμπολούνται
πυρπολούνται
ασχολούνται
απασχολούνται
αντλούνται
εξαντλούνται
μεταπουλούνται
θρυλούνται
εξοφλούνται
προεξοφλούνται
ενοχλούνται
παρενοχλούνται
πωλούνται
μεταπωλούνται
ακριβοπωλούνται
μονοπωλούνται
προπωλούνται
καταπολεμούνται
δυσφημούνται
επευφημούνται
αριθμούνται
αναριθμούνται
απαριθμούνται
καταριθμούνται
μιμούνται
κοιμούνται
ανατιμούνται
εκτιμούνται
επανεκτιμούνται
συνεκτιμούνται
υποεκτιμούνται
υπερεκτιμούνται
φιλοτιμούνται
υποτιμούνται
προτιμούνται
δομούνται
αναδομούνται
οικοδομούνται
ανοικοδομούνται
αποικοδομούνται
ταξινομούνται
οικονομούνται
εξοικονομούνται
κληρονομούνται
αυτονομούνται
πεζοδρομούνται
μονοδρομούνται
ταχυδρομούνται
καρατομούνται
υλοτομούνται
ρυμοτομούνται
διχοτομούνται
τριχοτομούνται
κοσμούνται
διακοσμούνται
θυμούνται
αναθυμούνται
ξαναθυμούνται
ενθυμούνται
φιλοξενούνται
προξενούνται
θρηνούνται
επαινούνται
κινούνται
διακινούνται
ανακινούνται
παρακινούνται
μετακινούνται
συγκινούνται
κατασυγκινούνται
αργοκινούνται
υποκινούνται
εξικνούνται
αφικνούνται
υμνούνται
ανυμνούνται
εξυμνούνται
γεννούνται
ζωογονούνται
αναζωογονούνται
δονούνται
φθονούνται
διακονούνται
λησμονούνται
παραπονούνται
καταπονούνται
εκπονούνται
προπονούνται
καταφρονούνται
περιφρονούνται
χειροτονούνται
δολοφονούνται
αρνούνται
απαρνούνται
φιλοτεχνούνται
εκφωνούνται
συνεκφωνούνται
συμφωνούνται
προσυμφωνούνται
μαγνητοφωνούνται
απομαγνητοφωνούνται
προσφωνούνται
νοούνται
διανοούνται
παρανοούνται
κατανοούνται
αγνοούνται
επινοούνται
εννοούνται
συνεννοούνται
υπονοούνται
ευνοούνται
πτοούνται
καταπτοούνται
ξυλοκοπούνται
πλευροκοπούνται
σφυροκοπούνται
ανασκοπούνται
επισκοπούνται
βολιδοσκοπούνται
βιντεοσκοπούνται
βυθοσκοπούνται
μαγνητοσκοπούνται
εξισορροπούνται
αποσπούνται
λυπούνται
καταλυπούνται
φωτοτυπούνται
αποσιωπούνται
εκπροσωπούνται
στερούνται
αποστερούνται
πληρούνται
εκπληρούνται
τηρούνται
διατηρούνται
παρατηρούνται
επιτηρούνται
συντηρούνται
καθαιρούνται
διαιρούνται
υποδιαιρούνται
αναιρούνται
αλληλοαναιρούνται
αυτοαναιρούνται
συναιρούνται
εξαιρούνται
υπεξαιρούνται
προαιρούνται
αφαιρούνται
προσθαφαιρούνται
εγχειρούνται
επιχειρούνται
παρηγορούνται
κατηγορούνται
αλληλοκατηγορούνται
λοιδορούνται
ιστορούνται
ανιστορούνται
εξιστορούνται
εμφορούνται
κυκλοφορούνται
τιτλοφορούνται
παρασημοφορούνται
πληροφορούνται
παραπληροφορούνται
κυοφορούνται
μετρούνται
αναμετρούνται
καταμετρούνται
βυθομετρούνται
σφυγμομετρούνται
χρονομετρούνται
χωρομετρούνται
προσμετρούνται
συνεπικουρούνται
φρουρούνται
περιφρουρούνται
διαμαρτυρούνται
καταμαρτυρούνται
καταχρούνται
θεωρούνται
αναθεωρούνται
επιθεωρούνται
αιωρούνται
τιμωρούνται
ταλαιπωρούνται
καταταλαιπωρούνται
στεναχωρούνται
καταστεναχωρούνται
παραχωρούνται
καταχωρούνται
συγχωρούνται
εκχωρούνται
στενοχωρούνται
καταστενοχωρούνται
ισούνται
μισούνται
αλληλομισούνται
λεηλατούνται
οιστρηλατούνται
σφυρηλατούνται
καταπατούνται
κρατούνται
παρακρατούνται
κατακρατούνται
συγκρατούνται
δημοκρατούνται
τρομοκρατούνται
προσωποκρατούνται
δημοπρατούνται
επιστατούνται
ευεργετούνται
βιβλιοδετούνται
αθετούνται
στοιχειοθετούνται
αρχειοθετούνται
οριοθετούνται
υιοθετούνται
ναρκοθετούνται
αθλοθετούνται
νομοθετούνται
θεσμοθετούνται
σκηνοθετούνται
τοποθετούνται
ανατοποθετούνται
επανατοποθετούνται
οροθετούνται
χωροθετούνται
διευθετούνται
νουθετούνται
μελετούνται
υπηρετούνται
εξυπηρετούνται
αυτοεξυπηρετούνται
χειραφετούνται
αμφισβητούνται
διαμφισβητούνται
ζητούνται
αναζητούνται
καταζητούνται
επιζητούνται
συζητούνται
αιτούνται
απαιτούνται
προαπαιτούνται
παραιτούνται
ανακτούνται
αποκτούνται
συναντούνται
συκοφαντούνται
κατασυκοφαντούνται
επιδοτούνται
μισθοδοτούνται
αδειοδοτούνται
δανειοδοτούνται
συνταξιοδοτούνται
εξουσιοδοτούνται
προικοδοτούνται
πριμοδοτούνται
υδροδοτούνται
κληροδοτούνται
ηλεκτροδοτούνται
πυροδοτούνται
χρηματοδοτούνται
συγχρηματοδοτούνται
σηματοδοτούνται
τροφοδοτούνται
συγκροτούνται
ανασυγκροτούνται
επικροτούνται
χειροκροτούνται
καταχειροκροτούνται
αναρτούνται
δυσαρεστούνται
συνιστούνται
ευχαριστούνται
ηττούνται
εγγυούνται
μυούνται
σκιαγραφούνται
καλλιγραφούνται
ηθογραφούνται
ορθογραφούνται
οπισθογραφούνται
βιογραφούνται
γελοιογραφούνται
δακτυλογραφούνται
μηχανογραφούνται
στενογραφούνται
σκηνογραφούνται
ακτινογραφούνται
εικονογραφούνται
μονογραφούνται
ιχνογραφούνται
κινηματογραφούνται
κρυπτογραφούνται
αποκρυπτογραφούνται
χαρτογραφούνται
πλαστογραφούνται
φωτογραφούνται
ηχογραφούνται
τοιχογραφούνται
πολυγραφούνται
απορροφούνται
κατηχούνται
αντιστοιχούνται
κυριαρχούνται
ιεραρχούνται
γαλουχούνται
αιτιώνται
προσδοκώνται
σπαταλώνται
κατασπαταλώνται
διαθλώνται
ανακλώνται
αντανακλώνται
επικολλώνται
αποκολλώνται
προσκολλώνται
τιμώνται
ανατιμώνται
εκτιμώνται
συνεκτιμώνται
υπερεκτιμώνται
αποτιμώνται
προτιμώνται
ορμώνται
πλανώνται
περιπλανώνται
δαπανώνται
γεννώνται
κυβερνώνται
ερευνώνται
διερευνώνται
διασπώνται
περισπώνται
αποσπώνται
συσπώνται
αποσιωπώνται
αποπειρώνται
μετρώνται
καταμετρώνται
προσμετρώνται
καταχρώνται
απατώνται
εξαπατώνται
αυταπατώνται
μελετώνται
κτώνται
ανακτώνται
επανακτώνται
κατακτώνται
αποκτώνται
προσκτώνται
συναντώνται
απαντώνται
αναρτώνται
συναρτώνται
εξαρτώνται
προσαρτώνται
εγκαθιστώνται
αντικαθιστώνται
αποκαθιστώνται
συνιστώνται
αναπαριστώνται
ηττώνται
ρωτώνται
ερωτώνται
διερωτώνται
επερωτώνται
εγγυώνται
τριτεγγυώνται
απορροφώνται
αναρριχώνται
καυχώνται
βρυχώνται
είθισται
εκρήγνυται
ενδείκνυται
αντενδείκνυται
πέπρωται
υποχρεούται
δικαιούται
διογκούται
ισούται
ανυψούται
βάκχαι
κακάβι
κακκάβι
καννάβι
κουνάβι
καράβι
πράβι
κουτάβι
λέβι
χέβι
λιοτρίβι
στίβι
ντέιβι
κάρλοβι
τζάρβι
νόβι
καλύβι
μολύβι
γι
σκάγι
σαράγι
αποφάγι
προσφάγι
κυνήγι
λαγοκυνήγι
φαλάγγι
σφαλάγγι
σπαράγγι
φαράγγι
μελίγγι
μηλίγγι
μηνίγγι
φυσίγγι
μεσολόγγι
κωλοσφούγγι
λαρύγγι
κομπολόγι
μοιρολόγι
χαμόγι
ζύγι
νεροζύγι
αποτρύγι
αγώγι
ανώγι
κατώγι
αποκαΐδι
παΐδι
στραβάδι
λιβάδι
παραγάδι
σφαγάδι
ψεγάδι
πηγάδι
τυλιγάδι
ξετυλιγάδι
σμιγάδι
σκιάδι
κακάδι
λαγκάδι
περιπλοκάδι
αρκάδι
ζαρκάδι
γλυκάδι
λάδι
προσκεφαλάδι
γελάδι
βασιλάδι
παρακλάδι
ανθοκλάδι
αποκλάδι
ματοκλάδι
ελλάδι
αχλάδι
κοχλάδι
ρημάδι
σημάδι
χειμάδι
παξιμάδι
πρωιμάδι
μαγνάδι
συγγενάδι
κοκκινάδι
κιτρινάδι
κουνάδι
κοπάδι
βελιγράδι
μεράδι
αδερφομεράδι
ξεράδι
μοιράδι
αδελφομοιράδι
αδερφομοιράδι
ασπράδι
πετράδι
κεντράδι
χοντράδι
μαυράδι
κουράδι
σκοτάδι
φάδι
απολειφάδι
αλφάδι
υφάδι
χάδι
βατοπέδι
παλαμήδι
παραπαίδι
παπαδοπαίδι
δασκαλοπαίδι
βασιλοπαίδι
στερνοπαίδι
αποπαίδι
καλογεροπαίδι
αδελφοπαίδι
αδερφοπαίδι
μοναχοπαίδι
ψυχοπαίδι
κατσαβίδι
γίδι
παγίδι
αποστραγγίδι
αποτρυγίδι
κατακλείδι
αντικλείδι
ταξείδι
στρείδι
τουφεκίδι
μουσκίδι
φροκαλίδι
ξεμασκαλίδι
ψαλίδι
σκελίδι
στολίδι
πιστολίδι
αυλίδι
δακτυλίδι
δαχτυλίδι
κοχλίδι
χοχλίδι
σαμιαμίδι
καλαμίδι
κεραμίδι
ανεμίδι
αρμίδι
ορμίδι
πλουμίδι
ξεροτηγανίδι
ροκανίδι
βαλανίδι
βελανίδι
πλανίδι
κρανίδι
σανίδι
παιγνίδι
μενίδι
αποχτενίδι
ρινίδι
πριονίδι
κανονίδι
παιχνίδι
τηλεπαιχνίδι
βιντεοπαιχνίδι
ξίδι
γαλαξίδι
ταξίδι
στριμωξίδι
απίδι
λεπίδι
ριπίδι
μπιχλιμπίδι
τσιμπίδι
κοπίδι
σκορπίδι
σκουπίδι
κουνουπίδι
βαρίδι
σαρίδι
αποσαρίδι
ξακρίδι
σαυρίδι
διασίδι
φκιασίδι
φτιασίδι
γρασίδι
στασίδι
βρεσίδι
βρισίδι
γλωσσίδι
στρωσίδι
αντίδι
κεντίδι
σκοτίδι
ξεφτίδι
φίδι
σκαφίδι
αρχίδι
ψίδι
ανιψίδι
κοψίδι
σμαράγδι
χάιδι
βόιδι
ρόιδι
φυλλοκάρδι
χτυποκάρδι
βόδι
τριόδι
μόδι
ξόδι
πόδι
καλαπόδι
χταπόδι
αλετροπόδι
σταυροπόδι
ρόδι
μύδι
κρεμμύδι
κρομμύδι
ξύδι
τραγούδι
ζούδι
πελεκούδι
αρκούδι
πεταλούδι
αγγελούδι
λελούδι
λουλούδι
φλούδι
μαμούδι
χνούδι
καλικαντζαρούδι
σκολιαρούδι
σχολιαρούδι
πεταρούδι
ξεπεταρούδι
βυζασταρούδι
μουσούδι
μαθητούδι
λεχούδι
καρύδι
φρύδι
ει
τραβάει
παρατραβάει
αποτραβάει
σαλαγάει
οδηγάει
κυνηγάει
παρεξηγάει
σιγάει
βλογάει
τραβολογάει
χαϊδολογάει
χαζολογάει
ψιλολογάει
μολογάει
ξομολογάει
τσιμπολογάει
μοιρολογάει
μπεκρολογάει
παντρολογάει
ψοφολογάει
κορφολογάει
αχολογάει
λυγάει
φτερουγάει
τρυγάει
μαδάει
κελαηδάει
πηδάει
αναπηδάει
μεταπηδάει
ξεπηδάει
χοροπηδάει
υπερπηδάει
ξεπροβοδάει
τραγουδάει
σιγοτραγουδάει
μεθάει
ξεμεθάει
βοηθάει
υποβοηθάει
ακολουθάει
βογκάει
πελεκάει
νικάει
κατανικάει
υπερνικάει
γρικάει
προσδοκάει
σκάει
βοσκάει
καβαλάει
κουβαλάει
κουτρουβαλάει
γαργαλάει
παρακαλάει
λαλάει
γλυκολαλάει
σπαταλάει
κατασπαταλάει
χαλάει
αποχαλάει
γελάει
ξεγελάει
περιγελάει
χαζογελάει
παιζογελάει
χασκογελάει
χαμογελάει
κρυφογελάει
δρασκελάει
φελάει
μιλάει
ξαναμιλάει
παραμιλάει
αντιμιλάει
κακομιλάει
γλυκομιλάει
καλομιλάει
πρωτομιλάει
κρυφομιλάει
πολυμιλάει
πιπιλάει
πιτσιλάει
φιλάει
γλυκοφιλάει
νεκροφιλάει
κολλάει
συγκολλάει
ξεκολλάει
επικολλάει
αποκολλάει
αφισοκολλάει
προσκολλάει
φεγγοβολάει
ριζοβολάει
τριζοβολάει
σπιθοβολάει
γεννοβολάει
ξερνοβολάει
ροβολάει
πετροβολάει
πυροβολάει
μοσχοβολάει
αμολάει
ξαμολάει
ξαπολάει
σχολάει
κυλάει
ξανακυλάει
κατρακυλάει
αιματοκυλάει
ζουλάει
πουλάει
μεταπουλάει
ξεπουλάει
στραμπουλάει
ακριβοπουλάει
μοσχοπουλάει
μασουλάει
τσουλάει
κουτσουλάει
μπουσουλάει
κουτουλάει
φυλάει
ξοφλάει
σκουντουφλάει
γαμάει
πολεμάει
κρεμάει
ξεκρεμάει
βλαστημάει
τιμάει
επιτιμάει
εκτιμάει
επανεκτιμάει
υπερεκτιμάει
υποτιμάει
προτιμάει
υπερτιμάει
τολμάει
αποτολμάει
γεροκομάει
οικονομάει
βρομάει
ορμάει
εξορμάει
εισορμάει
εφορμάει
πεθυμάει
λιγοθυμάει
αποθυμάει
λιποθυμάει
βρωμάει
σκυλοβρωμάει
πλανάει
παραπλανάει
αποπλανάει
θρασομανάει
φυσομανάει
δαπανάει
καταδαπανάει
κοπανάει
μηνάει
προμηνάει
πεινάει
κινάει
ξεκινάει
τσινάει
αρχινάει
μεριμνάει
τυραννάει
κατατυραννάει
γεννάει
αναγεννάει
κακογεννάει
λησμονάει
απολησμονάει
πονάει
συμπονάει
κοιλοπονάει
ψυχοπονάει
ξυπνάει
κυβερνάει
συγκυβερνάει
γερνάει
παραγερνάει
κερνάει
ξερνάει
περνάει
διαπερνάει
ξαναπερνάει
ξεπερνάει
καλοπερνάει
προσπερνάει
γυρνάει
ξαναγυρνάει
τριγυρνάει
στριφογυρνάει
συχωρνάει
διερευνάει
εξερευνάει
προσκυνάει
γρατζουνάει
κουνάει
ταρακουνάει
ξεχνάει
αποξεχνάει
τηλεφωνάει
πάει
αγαπάει
υπεραγαπάει
πολυαγαπάει
ξαναπάει
τσιμπάει
κολυμπάει
ακουμπάει
μεθοκοπάει
γυαλοκοπάει
βολοκοπάει
ξυλοκοπάει
βρωμοκοπάει
λαμποκοπάει
ιδροκοπάει
σφυροκοπάει
γλεντοκοπάει
σκορπάει
σπάει
ξεσπάει
αποσπάει
ζουπάει
τρυπάει
διατρυπάει
κατατρυπάει
κτυπάει
χτυπάει
ξαναχτυπάει
καρδιοχτυπάει
κονταροχτυπάει
βροντοχτυπάει
σιωπάει
αποσιωπάει
βαράει
σπαρταράει
λαχταράει
επιδράει
αλληλεπιδράει
αντιδράει
χασομεράει
καρτεράει
φοράει
αφοράει
ξαναφοράει
πρωτοφοράει
μετράει
αναμετράει
καταμετράει
επιμετράει
φυλλομετράει
προσμετράει
χλιμιντράει
γλιστράει
ξεγλιστράει
κατουράει
φτουράει
μαρτυράει
χωράει
στεναχωράει
συγχωράει
στενοχωράει
προχωράει
συχωράει
μασάει
αναμασάει
κλοτσάει
κλωτσάει
φυσάει
ξεφυσάει
εμφυσάει
κλωσάει
σταματάει
ζεματάει
πατάει
απατάει
τσαλαπατάει
ξαναπατάει
εξαπατάει
παραπατάει
καταπατάει
στραβοπατάει
ποδοπατάει
ακροπατάει
περπατάει
νυχτοπερπατάει
παρατάει
κρατάει
μελετάει
κακομελετάει
καλομελετάει
προμελετάει
πετάει
αναπετάει
παραπετάει
ξεπετάει
χαιρετάει
αντιχαιρετάει
αποχαιρετάει
ζητάει
αναζητάει
ψωμοζητάει
αποζητάει
συζητάει
ξανασυζητάει
κοιτάει
ξανακοιτάει
γλυκοκοιτάει
αποφοιτάει
κατακτάει
αποκτάει
συναντάει
ξανασυναντάει
απαντάει
συναπαντάει
ανταπαντάει
καταντάει
κεντάει
παρακεντάει
γλεντάει
βροντάει
σκουντάει
σκιρτάει
ανασκιρτάει
αποσκιρτάει
βαστάει
αρρωστάει
χρωστάει
βουτάει
τσαλαβουτάει
ξεφτάει
αλυχτάει
ξενυχτάει
ρωτάει
ξαναρωτάει
επερωτάει
ψιλορωτάει
φάει
παραφάει
ψηφάει
αψηφάει
απορροφάει
προσροφάει
ψοφάει
ρουφάει
ξαστοχάει
ξεψυχάει
λιγοψυχάει
λιποψυχάει
διψάει
ξεδιψάει
συνδέει
διασυνδέει
αποσυνδέει
λέει
ξαναλέει
παραλέει
πλέει
διαπλέει
καταπλέει
επιπλέει
περιπλέει
συμπλέει
αποπλέει
πνέει
διαπνέει
αναπνέει
εκπνέει
εμπνέει
αποπνέει
εισπνέει
ξέει
ρέει
εκρέει
διαρρέει
καταρρέει
απορρέει
συρρέει
εισρέει
παρεισφρέει
διαχέει
εγχέει
συγχέει
καίει
κατακαίει
σιγοκαίει
κλαίει
παραπαίει
πταίει
φταίει
εγκλείει
περικλείει
εμπερικλείει
αποκλείει
σείει
επισείει
αποσείει
χρίει
εκτίει
αποτίει
αει
θάβει
ξεθάβει
σκάβει
ανασκάβει
λάβει
διαλάβει
αναλάβει
επαναλάβει
παραλάβει
καταλάβει
ανακαταλάβει
προκαταλάβει
περιλάβει
συμπεριλάβει
εκλάβει
συλλάβει
απολάβει
προλάβει
προσλάβει
επαναπροσλάβει
ανάβει
ξανάβει
ράβει
κλέβει
ανέβει
ρέβει
κατέβει
αλείβει
πασαλείβει
αμείβει
ανταμείβει
θλίβει
καταθλίβει
συνθλίβει
νίβει
τρίβει
διατρίβει
συντρίβει
στρίβει
επέμβει
παρέμβει
κόβει
ξεκόβει
αφαλοκόβει
αποκόβει
προκόβει
πετσοκόβει
σκύβει
θρύβει
κρύβει
αποκρύβει
στύβει
άγει
διαγάγει
περιαγάγει
αναγάγει
εναγάγει
συναγάγει
εξαγάγει
διεξαγάγει
υπεξαγάγει
προαγάγει
απαγάγει
υπαγάγει
παραγάγει
αναπαραγάγει
εισαγάγει
επανεισαγάγει
προσαγάγει
μεταγάγει
διάγει
περιάγει
φυλάγει
προφυλάγει
ανάγει
ενάγει
συνάγει
εξάγει
διεξάγει
προάγει
απάγει
επάγει
υπάγει
παράγει
αναπαράγει
εισάγει
επανεισάγει
παρεισάγει
προσάγει
μετάγει
συμφάγει
λέγει
διαλέγει
συγκαταλέγει
επιλέγει
αντιλέγει
εκλέγει
επανεκλέγει
συλλέγει
περισυλλέγει
προλέγει
αρμέγει
ψέγει
λήγει
καταλήγει
απολήγει
μπήγει
επείγει
θίγει
τυλίγει
ξετυλίγει
σμίγει
πνίγει
καταπνίγει
ανοίγει
διανοίγει
ξανοίγει
βγει
φέγγει
γλυκοφέγγει
αχνοφέγγει
θαμποφέγγει
σφίγγει
περισφίγγει
συσφίγγει
θέλγει
στέργει
φεύγει
διαφεύγει
ξαναφεύγει
καταφεύγει
ξεφεύγει
υπεκφεύγει
αποφεύγει
προσφεύγει
φρύγει
φύγει
διαφύγει
ξαναφύγει
καταφύγει
ξεφύγει
υπεκφύγει
αποφύγει
προσφύγει
κατατρώγει
συντρώγει
δει
άδει
συνάδει
δίδει
διαδίδει
αναδίδει
παραδίδει
καταδίδει
μεταδίδει
αναμεταδίδει
επιδίδει
εκδίδει
επανεκδίδει
ενδίδει
αποδίδει
ανταποδίδει
προδίδει
προσδίδει
είδει
καθεύδει
σπεύδει
επισπεύδει
διαψεύδει
ζει
εκχυδαΐζει
εξευρωπαΐζει
εξωραΐζει
ταΐζει
καλοταΐζει
αρχαΐζει
εξαρχαΐζει
γιουχαΐζει
θροΐζει
βάζει
διαβάζει
ξαναδιαβάζει
παραδιαβάζει
περιδιαβάζει
ξαναβάζει
ανεβάζει
κατεβάζει
ανεβοκατεβάζει
διαβιβάζει
αναβιβάζει
μεταβιβάζει
επιβιβάζει
συμβιβάζει
αποβιβάζει
υποβιβάζει
προβιβάζει
στοιβάζει
εμβάζει
προεμβάζει
πρωτοβάζει
τυρβάζει
βγάζει
στεγάζει
μεταστεγάζει
επιστεγάζει
πηγάζει
εκπηγάζει
κατασιγάζει
αργάζει
αυγάζει
κραυγάζει
καταυγάζει
σφαδάζει
διασκεδάζει
σπουδάζει
ιδεάζει
προϊδεάζει
δελεάζει
νεάζει
επηρεάζει
βιάζει
παραβιάζει
εκβιάζει
αγιάζει
καθαγιάζει
καταλαγιάζει
εξαγιάζει
σφαγιάζει
λογιάζει
ξελογιάζει
οργιάζει
ζυγιάζει
αντιζυγιάζει
καλοζυγιάζει
ισοζυγιάζει
τυλιγαδιάζει
αυθαδιάζει
λαμπαδιάζει
αραδιάζει
ξεπαραδιάζει
βραδιάζει
κατσαδιάζει
σκοταδιάζει
αλφαδιάζει
ζοχαδιάζει
σχεδιάζει
ανασχεδιάζει
επανασχεδιάζει
προσχεδιάζει
αηδιάζει
ιδιάζει
αιφνιδιάζει
προσιδιάζει
ξοδιάζει
σοδιάζει
εφοδιάζει
ανεφοδιάζει
ευδιάζει
μουδιάζει
ευωδιάζει
αδειάζει
εκθειάζει
πλατειάζει
καλαθιάζει
αρμαθιάζει
παραμυθιάζει
βρικολακιάζει
μαραγκιάζει
μυρμηγκιάζει
λεκιάζει
σκουληκιάζει
νοικιάζει
ενοικιάζει
ξενοικιάζει
υπενοικιάζει
σκιάζει
επισκιάζει
λιάζει
σαραβαλιάζει
τσουβαλιάζει
ασπρογαλιάζει
αγκαλιάζει
σφιχταγκαλιάζει
αλαλιάζει
σμπαραλιάζει
πονοκεφαλιάζει
θρυψαλιάζει
τεμπελιάζει
ρελιάζει
κουρελιάζει
κασελιάζει
δειλιάζει
ξεκοιλιάζει
αναγαλλιάζει
αναμαλλιάζει
ξεμαλλιάζει
καταβολιάζει
εμβολιάζει
μπολιάζει
σολιάζει
σχολιάζει
ουρλιάζει
κοπροσκυλιάζει
βουλιάζει
αναγουλιάζει
μουλιάζει
τρεμουλιάζει
ξεπουπουλιάζει
καρουλιάζει
νερουλιάζει
μπεκρουλιάζει
αναφουφουλιάζει
χουχουλιάζει
μουχλιάζει
φωλιάζει
χλομιάζει
θυμιάζει
εγκωμιάζει
μελανιάζει
μανιάζει
ντουμανιάζει
φρενιάζει
αφηνιάζει
εγκαινιάζει
σκοτεινιάζει
γκρινιάζει
ξεκατινιάζει
βελονιάζει
μονιάζει
στημονιάζει
καδρονιάζει
θρονιάζει
σεντονιάζει
γειτνιάζει
πιρουνιάζει
ξαφνιάζει
ξαραχνιάζει
καταχνιάζει
εξιχνιάζει
αρραβωνιάζει
θημωνιάζει
χειμωνιάζει
καταχωνιάζει
μοιάζει
ομοιάζει
παρομοιάζει
προσομοιάζει
νοιάζει
μονοιάζει
κομπιάζει
κοπιάζει
σιροπιάζει
σοροπιάζει
ντροπιάζει
καταντροπιάζει
υποτροπιάζει
σκυθρωπιάζει
κουβαριάζει
λογαριάζει
ξεποδαριάζει
ανταριάζει
ξεχορταριάζει
συνεδριάζει
μεσημεριάζει
καθετηριάζει
δηλητηριάζει
εκπλειστηριάζει
καυτηριάζει
ακρωτηριάζει
καλοκαιριάζει
ξεκαλοκαιριάζει
ταιριάζει
συνταιριάζει
ξεψειριάζει
φατριάζει
μετριάζει
νευριάζει
σκουριάζει
κουλουριάζει
καμπουριάζει
ενεχυριάζει
ξεθωριάζει
σωριάζει
ψωριάζει
σιάζει
δεκαπλασιάζει
πολλαπλασιάζει
εξαπλασιάζει
τετραπλασιάζει
οκταπλασιάζει
πενταπλασιάζει
εκατονταπλασιάζει
οχταπλασιάζει
διπλασιάζει
αναδιπλασιάζει
υπερδιπλασιάζει
τριπλασιάζει
στασιάζει
κοψομεσιάζει
πλησιάζει
λυσσιάζει
ξεκουκουτσιάζει
θυσιάζει
ενθουσιάζει
κατενθουσιάζει
εξουσιάζει
απουσιάζει
παρουσιάζει
εντυπωσιάζει
ματιάζει
δεματιάζει
ξεματιάζει
κομματιάζει
κατακομματιάζει
κουβεντιάζει
ξεδοντιάζει
εστιάζει
ξεμπροστιάζει
αλαφιάζει
ενταφιάζει
συννεφιάζει
ξεγοφιάζει
κατσουφιάζει
ξεμοναχιάζει
ανατριχιάζει
νυχιάζει
ξενυχιάζει
αναγκάζει
πειθαναγκάζει
εξαναγκάζει
καταναγκάζει
ψεκάζει
δικάζει
καταδικάζει
επιδικάζει
εκδικάζει
προδικάζει
εικάζει
προεικάζει
σαρκάζει
σκάζει
λευκάζει
μηρυκάζει
αναμηρυκάζει
αλαλάζει
μαλάζει
σταλάζει
κατασταλάζει
ενσταλάζει
βελάζει
θηλάζει
αποθηλάζει
αλλάζει
παραλλάζει
μεταλλάζει
ανταλλάζει
κολάζει
σχολάζει
κοχλάζει
δαμάζει
θαμάζει
ρημάζει
δοκιμάζει
ξαναδοκιμάζει
επιδοκιμάζει
αποδοκιμάζει
πρωτοδοκιμάζει
ετοιμάζει
προετοιμάζει
ωριμάζει
ατιμάζει
ακμάζει
παρακμάζει
ονομάζει
επονομάζει
παρονομάζει
προσονομάζει
κατονομάζει
μετονομάζει
τρομάζει
θαυμάζει
στενάζει
αναστενάζει
τινάζει
ανατινάζει
ξετινάζει
αποτινάζει
λιμνάζει
γυμνάζει
εκγυμνάζει
προγυμνάζει
πλεονάζει
μονάζει
κατευνάζει
συνάζει
συχνάζει
φωνάζει
δοξάζει
σκεπάζει
ξεσκεπάζει
καλπάζει
μπάζει
σκαμπάζει
κομπάζει
αρπάζει
διαρπάζει
αναρπάζει
συναρπάζει
υφαρπάζει
σπάζει
αράζει
σπαράζει
κατασπαράζει
αλληλοσπαράζει
ταράζει
αναταράζει
καταταράζει
συνταράζει
χαράζει
αναχαράζει
παραχαράζει
γλυκοχαράζει
βράζει
παραβράζει
ξεβράζει
σιγοβράζει
εδράζει
γεράζει
υπερκεράζει
πειράζει
μοιράζει
διαμοιράζει
ξαναμοιράζει
κράζει
ανακράζει
αγοράζει
εξαγοράζει
προαγοράζει
κουράζει
κατακουράζει
ξεκουράζει
φράζει
παραφράζει
μεταφράζει
ξεφράζει
περιφράζει
εκφράζει
τάζει
διατάζει
ετάζει
εξετάζει
επανεξετάζει
συνεξετάζει
καλοεξετάζει
κοιτάζει
στραβοκοιτάζει
γλυκοκοιτάζει
καλοκοιτάζει
αλληλοκοιτάζει
λοξοκοιτάζει
κρυφοκοιτάζει
πλαντάζει
τραντάζει
φαντάζει
εορτάζει
συνεορτάζει
γιορτάζει
στάζει
βαστάζει
υποβαστάζει
διστάζει
αποστάζει
προστάζει
νυστάζει
συνδυάζει
σκευάζει
διασκευάζει
ανασκευάζει
παρασκευάζει
προπαρασκευάζει
κατασκευάζει
ανακατασκευάζει
προκατασκευάζει
πρωτοκατασκευάζει
μετασκευάζει
επισκευάζει
συσκευάζει
χλευάζει
σφάζει
κατασφάζει
καγχάζει
διχάζει
σχάζει
ησυχάζει
καθησυχάζει
εφησυχάζει
επωάζει
πιέζει
καταπιέζει
συμπιέζει
αποσυμπιέζει
μεταμφιέζει
χέζει
πήζει
μπήζει
πρήζει
χρήζει
παίζει
ξαναπαίζει
περιπαίζει
αναμπαίζει
εμπαίζει
τρεμοπαίζει
χαρτοπαίζει
γκαβίζει
συλλαβίζει
μπλαβίζει
εκσλαβίζει
στραβίζει
τιτιβίζει
φοβίζει
εκφοβίζει
φλοισβίζει
εγκλωβίζει
απεγκλωβίζει
πελαγίζει
σελαγίζει
ραγίζει
σφραγίζει
επισφραγίζει
αποσφραγίζει
ταγίζει
πλαταγίζει
γαβγίζει
αγγίζει
υπερφαλαγγίζει
στραγγίζει
αποστραγγίζει
μεταγγίζει
εγγίζει
προσεγγίζει
φεγγίζει
αντιφεγγίζει
σπογγίζει
σφουγγίζει
λαρυγγίζει
αναλογίζει
καταλογίζει
υπολογίζει
συνυπολογίζει
προϋπολογίζει
προλογίζει
φλογίζει
οργίζει
εξοργίζει
ζυγίζει
αντιζυγίζει
καλοζυγίζει
ισοζυγίζει
λυγίζει
φτερουγίζει
πτερυγίζει
βαδίζει
συμβαδίζει
προβαδίζει
καβγαδίζει
καυγαδίζει
ραβδίζει
τσεβδίζει
μηδίζει
ονειδίζει
εξονειδίζει
ψαλιδίζει
παιχνιδίζει
ιριδίζει
προπαγανδίζει
προβοδίζει
ξεπροβοδίζει
ανδραποδίζει
εξανδραποδίζει
τετραποδίζει
διποδίζει
τριποδίζει
μποδίζει
εμποδίζει
παρεμποδίζει
ροδίζει
βομβαρδίζει
βαριοκαρδίζει
κακοκαρδίζει
καλοκαρδίζει
χτυποκαρδίζει
πικροκαρδίζει
κερδίζει
ξανακερδίζει
πορδίζει
καβουρδίζει
κουρδίζει
ξεκουρδίζει
τσιλημπουρδίζει
ψευδίζει
αρκουδίζει
πεταλουδίζει
λουλουδίζει
ξεφλουδίζει
μαϊμουδίζει
μωρουδίζει
δανείζει
αντιδανείζει
καθίζει
ανακαθίζει
κατακαθίζει
πρωτοκαθίζει
σπαθίζει
διασπαθίζει
εθίζει
ερεθίζει
εξερεθίζει
συνηθίζει
ξεσυνηθίζει
κακοσυνηθίζει
καλοσυνηθίζει
αποστηθίζει
σπιθίζει
ανθίζει
διανθίζει
ξανανθίζει
ξανθίζει
απανθίζει
βυθίζει
καταβυθίζει
αυτοβυθίζει
καταβροχθίζει
παιδιακίζει
κακίζει
λακίζει
προπηλακίζει
φυλακίζει
αποφυλακίζει
προφυλακίζει
χοχλακίζει
φενακίζει
αποσκορακίζει
εξοστρακίζει
θωρακίζει
τσακίζει
κατατσακίζει
ψιττακίζει
ταγκίζει
πελεκίζει
τουφεκίζει
ντουφεκίζει
πιθηκίζει
οικίζει
σολοικίζει
συνοικίζει
αποικίζει
εποικίζει
προικίζει
κατοικίζει
μετοικίζει
κλασικίζει
δημοτικίζει
σχολαστικίζει
αττικίζει
εκκοκκίζει
τοκίζει
ανατοκίζει
ορκίζει
ξορκίζει
εξορκίζει
εκτουρκίζει
φουρκίζει
σκίζει
πασκίζει
ξεσκίζει
καταξεσκίζει
γλυκίζει
χαστουκίζει
λαϊκίζει
κυμβαλίζει
παπαγαλίζει
στραγγαλίζει
γαργαλίζει
τρωγαλίζει
σκανδαλίζει
ζαλίζει
παραζαλίζει
ξεζαλίζει
ξεκοκαλίζει
μαρκαλίζει
σκαλίζει
ξεμασκαλίζει
ανασκαλίζει
ξεσκαλίζει
βαυκαλίζει
χαλαλίζει
δαμαλίζει
πασπαλίζει
σκανταλίζει
κροταλίζει
σταλίζει
στραφταλίζει
γυαλίζει
ξαναγυαλίζει
καλογυαλίζει
ξεμυαλίζει
αποκεφαλίζει
σφαλίζει
ασφαλίζει
διασφαλίζει
εξασφαλίζει
προασφαλίζει
αντασφαλίζει
ψιχαλίζει
ροχαλίζει
καψαλίζει
σταβλίζει
σουβλίζει
στριγγλίζει
βιγλίζει
τριβελίζει
οβελίζει
εξοβελίζει
διασκελίζει
δρασκελίζει
υποσκελίζει
ισοσκελίζει
διαμελίζει
ευτελίζει
ξευτελίζει
εξευτελίζει
παραλληλίζει
στρουθοκαμηλίζει
τραχηλίζει
στροβιλίζει
ξεχειλίζει
εκχειλίζει
υπερεκχειλίζει
υπερχειλίζει
πιπιλίζει
σκαμπιλίζει
τορπιλίζει
πιτσιλίζει
ξεφτιλίζει
στριγκλίζει
τρεκλίζει
τρικλίζει
γαλλίζει
ψελλίζει
φυλλίζει
ξεφυλλίζει
διαολίζει
διαβολίζει
τριβολίζει
εμβολίζει
διεμβολίζει
συμβολίζει
ακροβολίζει
ηχοβολίζει
προσανατολίζει
αναπροσανατολίζει
αποπροσανατολίζει
στολίζει
πιστολίζει
ανθοστολίζει
σημαιοστολίζει
νεκροστολίζει
χρυσοστολίζει
νυφοστολίζει
οπλίζει
εξοπλίζει
παροπλίζει
αφοπλίζει
εφοπλίζει
βουρλίζει
υποτιτλίζει
συνδαυλίζει
υποδαυλίζει
συδαυλίζει
μαυλίζει
ξεμαυλίζει
εκμαυλίζει
τραυλίζει
σουραυλίζει
εκφαυλίζει
διυλίζει
ματοκυλίζει
αιματοκυλίζει
ξυλίζει
ζουλίζει
στραμπουλίζει
κουτσουλίζει
στρατουλίζει
γρυλίζει
εκφυλίζει
εκχυλίζει
τσουρουφλίζει
καλαμίζει
παλαμίζει
εξισλαμίζει
χαραμίζει
γεμίζει
ξαναγεμίζει
παραγεμίζει
απογεμίζει
σελεμίζει
ανεμίζει
διανεμίζει
ξανεμίζει
εξανεμίζει
γκρεμίζει
ασκημίζει
διαφημίζει
δυσφημίζει
ασχημίζει
διαβαθμίζει
αναβαθμίζει
υποβαθμίζει
σταθμίζει
αντισταθμίζει
ζυγοσταθμίζει
ισοσταθμίζει
ρυθμίζει
απορυθμίζει
διαρρυθμίζει
μεταρρυθμίζει
κοιμίζει
αποκοιμίζει
νοστιμίζει
ενοφθαλμίζει
διαγραμμίζει
υπογραμμίζει
ευθυγραμμίζει
γιομίζει
κομίζει
διακομίζει
μετακομίζει
διαμετακομίζει
συγκομίζει
αποκομίζει
προσκομίζει
νομίζει
βρομίζει
ξεβρομίζει
ξεστομίζει
εκστομίζει
ορμίζει
προσορμίζει
αφορμίζει
κακοφορμίζει
χλωροφορμίζει
εξατμίζει
θυμίζει
ξαναθυμίζει
ενθυμίζει
υπενθυμίζει
τρικυμίζει
διαγουμίζει
ξεζουμίζει
πλουμίζει
χρυσοπλουμίζει
ψωμίζει
λιβανίζει
γαλβανίζει
παγανίζει
τραγανίζει
τηγανίζει
ξεροτηγανίζει
φρυγανίζει
ροδανίζει
νεανίζει
παιανίζει
σεργιανίζει
λιανίζει
εκχριστιανίζει
αμερικανίζει
εξαμερικανίζει
ροκανίζει
μουκανίζει
ταλανίζει
πλανίζει
δρεπανίζει
μπανίζει
τυμπανίζει
διατυμπανίζει
κοπανίζει
αεροκοπανίζει
σπανίζει
τρυπανίζει
τσουγκρανίζει
βασανίζει
βοτανίζει
ξεβοτανίζει
αφανίζει
εξαφανίζει
εμφανίζει
επανεμφανίζει
ορφανίζει
απορφανίζει
χαχανίζει
εκβιομηχανίζει
αποβιομηχανίζει
αγνίζει
καθαγνίζει
εξαγνίζει
εξευγενίζει
μηδενίζει
εκμηδενίζει
εξασθενίζει
ελλιμενίζει
γκομενίζει
αρμενίζει
ψηλαρμενίζει
εξευμενίζει
ξενίζει
ατενίζει
ενατενίζει
κτενίζει
χτενίζει
ξεχτενίζει
ελληνίζει
εξελληνίζει
αφελληνίζει
σαφηνίζει
διασαφηνίζει
αποσαφηνίζει
ανακαινίζει
κοκκινίζει
κατακοκκινίζει
ροδοκοκκινίζει
ξεροκοκκινίζει
αναψοκοκκινίζει
κοσκινίζει
ψιλοκοσκινίζει
ξινίζει
περισχοινίζει
ρινίζει
διευκρινίζει
κιτρινίζει
κατακιτρινίζει
πρασινίζει
λατινίζει
αρχινίζει
πρωταρχινίζει
λικνίζει
τσικνίζει
κρεμνίζει
κρημνίζει
κατακρημνίζει
αηδονίζει
εκσφενδονίζει
ιονίζει
πριονίζει
αφιονίζει
χιονίζει
ακονίζει
εικονίζει
προεικονίζει
απεικονίζει
σκονίζει
κατασκονίζει
ξεσκονίζει
κλονίζει
συγκλονίζει
δαιμονίζει
ευδαιμονίζει
εναρμονίζει
κανονίζει
διακανονίζει
εκθρονίζει
ενθρονίζει
σωφρονίζει
χρονίζει
αναχρονίζει
συγχρονίζει
εκσυγχρονίζει
καλοχρονίζει
ετεροχρονίζει
υπερχρονίζει
πολυχρονίζει
τονίζει
σφεντονίζει
συντονίζει
υπερτονίζει
απαγχονίζει
καπνίζει
ξεκαπνίζει
μαλαμοκαπνίζει
ασημοκαπνίζει
δειπνίζει
αφυπνίζει
σβαρνίζει
σκεπαρνίζει
μοντερνίζει
φουρνίζει
ξεφουρνίζει
κουδουνίζει
γρατζουνίζει
ζουζουνίζει
ρουθουνίζει
σαπουνίζει
μπουμπουνίζει
σπιρουνίζει
ξαφνίζει
σταφνίζει
αχνίζει
γιαχνίζει
ξεψαχνίζει
λιχνίζει
αρραβωνίζει
τετραγωνίζει
κλυδωνίζει
κωδωνίζει
ρωθωνίζει
διαιωνίζει
λακωνίζει
παραγκωνίζει
αλωνίζει
τελωνίζει
εκτελωνίζει
στρατωνίζει
ξεφωνίζει
ψωνίζει
αξίζει
αθροίζει
συναθροίζει
ραπίζει
σαπίζει
τσαπίζει
ξελεπίζει
απολεπίζει
ευπρεπίζει
ευτρεπίζει
πιπίζει
αναρριπίζει
σαλπίζει
ελπίζει
απελπίζει
ξεκαμπίζει
στουμπίζει
ανασκολοπίζει
κατατοπίζει
μετατοπίζει
εκτοπίζει
εντοπίζει
καρπίζει
σκορπίζει
διασκορπίζει
κατασκορπίζει
συνασπίζει
προασπίζει
υπερασπίζει
θεσπίζει
ζουπίζει
σκουπίζει
καλλωπίζει
μωλωπίζει
ανθρωπίζει
εξανθρωπίζει
αντιμετωπίζει
βαρβαρίζει
λαγαρίζει
ξελαγαρίζει
μαγαρίζει
ξεμαγαρίζει
σφουγγαρίζει
τσιγαρίζει
γαργαρίζει
καθαρίζει
ξεκαθαρίζει
εκκαθαρίζει
παιδιαρίζει
σαλιαρίζει
μπανιαρίζει
κακαρίζει
μακαρίζει
γκαρίζει
χασκαρίζει
κολλαρίζει
σαχλαμαρίζει
λαναρίζει
κρησαρίζει
στραταρίζει
πεταρίζει
αναπεταρίζει
σαρανταρίζει
πενηνταρίζει
σπαρταρίζει
λαχταρίζει
φτυαρίζει
βλεφαρίζει
ισοφαρίζει
χαρίζει
βρίζει
σκυλοβρίζει
υβρίζει
καθυβρίζει
περιυβρίζει
εξυβρίζει
φεγγρίζει
ερίζει
αερίζει
εξαερίζει
φοβερίζει
θερίζει
παραθερίζει
αποθερίζει
μερίζει
διαμερίζει
αναμερίζει
παραμερίζει
καταμερίζει
καλημερίζει
επιμερίζει
ξενερίζει
πιπερίζει
καλησπερίζει
τερερίζει
ξεντερίζει
επαμφοτερίζει
αριστερίζει
νεωτερίζει
καταχερίζει
σπινθηρίζει
ξεκληρίζει
σκληρίζει
χαρακτηρίζει
αποχαρακτηρίζει
μυκτηρίζει
στηρίζει
αντιστηρίζει
υποστηρίζει
αλληλοϋποστηρίζει
πολυκαιρίζει
φθειρίζει
εγχειρίζει
προχειρίζει
ψειρίζει
ξεψειρίζει
φαλιρίζει
τσιρίζει
τσιτσιρίζει
μπατιρίζει
σατιρίζει
σιχτιρίζει
ψιψιρίζει
ξακρίζει
μουγκρίζει
τσουγκρίζει
πικρίζει
αντικρίζει
ορίζει
ζορίζει
καθορίζει
ανακαθορίζει
προκαθορίζει
φθορίζει
διορίζει
αναδιορίζει
προσδιορίζει
επαναπροσδιορίζει
περιορίζει
εξορίζει
προορίζει
πορίζει
προσπορίζει
καλωσορίζει
ανιστορίζει
αφορίζει
ανηφορίζει
κατηφορίζει
φωσφορίζει
γαμπρίζει
κοπρίζει
ασπρίζει
ξασπρίζει
τρίζει
θεατρίζει
αλετρίζει
ηλεκτρίζει
μαντρίζει
κεντρίζει
εγκεντρίζει
χλιμιντρίζει
κατοπτρίζει
αντικατοπτρίζει
μυστρίζει
ξυστρίζει
μαυρίζει
καταμαυρίζει
θησαυρίζει
αποθησαυρίζει
γυρίζει
ξαναγυρίζει
ξεγυρίζει
πανηγυρίζει
συμπανηγυρίζει
τριγυρίζει
περιτριγυρίζει
γοργογυρίζει
αναποδογυρίζει
κλωθογυρίζει
στριφογυρίζει
τοιχογυρίζει
συγυρίζει
πισωγυρίζει
πλευρίζει
εκνευρίζει
ψιθυρίζει
σιγοψιθυρίζει
μυρίζει
κλαυθμυρίζει
αλμυρίζει
πλημμυρίζει
καταπλημμυρίζει
μοσχομυρίζει
αρμυρίζει
ξαρμυρίζει
ξυρίζει
νιαουρίζει
βαβουρίζει
σβουρίζει
γουργουρίζει
μουρμουρίζει
σιγομουρμουρίζει
νανουρίζει
καλαμπουρίζει
μασουρίζει
πλατσουρίζει
τουρτουρίζει
κλαψουρίζει
λαμπυρίζει
συρίζει
σφυρίζει
αφρίζει
ξαφρίζει
χρίζει
δωρίζει
μετεωρίζει
αλληθωρίζει
πλωρίζει
γνωρίζει
αναγνωρίζει
ξαναγνωρίζει
παραγνωρίζει
πρωτογνωρίζει
χωρίζει
διαχωρίζει
καταχωρίζει
ξεχωρίζει
αποχωρίζει
σίζει
βασίζει
αποφασίζει
συναποφασίζει
προαποφασίζει
δροσίζει
κολατσίζει
πατσίζει
μπατσίζει
βιτσίζει
βουρτσίζει
χρυσίζει
σοβατίζει
αβγατίζει
αυγατίζει
φευγατίζει
μπογιατίζει
θυμιατίζει
δεκατίζει
αποδεκατίζει
ξεσκατίζει
αλατίζει
ξεπλατίζει
φαφλατίζει
ματίζει
διαδραματίζει
δειγματίζει
παραδειγματίζει
στιγματίζει
δογματίζει
ζεματίζει
αναθεματίζει
υπερθεματίζει
βηματίζει
προβληματίζει
υπομνηματίζει
φρονηματίζει
χρηματίζει
στοιχηματίζει
σχηματίζει
ανασχηματίζει
μετασχηματίζει
αποσχηματίζει
προσχηματίζει
εγκλιματίζει
κριματίζει
γραμματίζει
αναγραμματίζει
παραγραμματίζει
μεταγραμματίζει
προγραμματίζει
αναπρογραμματίζει
θρυμματίζει
γιοματίζει
ονοματίζει
κερματίζει
κατακερματίζει
εκσπερματίζει
αποσπερματίζει
τερματίζει
τραυματίζει
κατατραυματίζει
γευματίζει
προγευματίζει
κυματίζει
πωματίζει
επιπωματίζει
εκπωματίζει
αποπωματίζει
αρωματίζει
χρωματίζει
μεταχρωματίζει
ελαιοχρωματίζει
αποχρωματίζει
χωματίζει
αναχωματίζει
απαθανατίζει
κακοθανατίζει
αποθανατίζει
φανατίζει
γονατίζει
αδυνατίζει
δημοκρατίζει
εκδημοκρατίζει
παραστρατίζει
ξεστρατίζει
τσατίζει
καλαφατίζει
ευθετίζει
σεκλετίζει
μερεμετίζει
συνετίζει
χαιρετίζει
αντιχαιρετίζει
αποχαιρετίζει
σχετίζει
συσχετίζει
μαγνητίζει
απομαγνητίζει
αναχαιτίζει
εκπολιτίζει
δυναμιτίζει
σιτίζει
επισιτίζει
υποσιτίζει
υπερσιτίζει
κτίζει
λακτίζει
γαλακτίζει
απογαλακτίζει
απολακτίζει
ξανακτίζει
σοβαντίζει
σουβαντίζει
καζαντίζει
μπογιαντίζει
καπλαντίζει
σουλαντίζει
ραντίζει
σαραντίζει
νταβραντίζει
τσαντίζει
σεκλεντίζει
μπαϊλντίζει
ακοντίζει
εξακοντίζει
υπερακοντίζει
ποντίζει
καταποντίζει
φροντίζει
καβουρντίζει
κουρντίζει
ξεκουρντίζει
σκοτίζει
ξεσκοτίζει
επισκοτίζει
συσκοτίζει
νοτίζει
ποτίζει
διαποτίζει
εμποτίζει
βαπτίζει
αναβαπτίζει
μεταβαπτίζει
εμβαπτίζει
απαρτίζει
συναπαρτίζει
καταρτίζει
προκαταρτίζει
ξεπορτίζει
φορτίζει
επαναφορτίζει
επιφορτίζει
αποφορτίζει
υπερφορτίζει
στίζει
βλαστίζει
μαστίζει
σαστίζει
κοστίζει
πουστίζει
μεταγλωττίζει
ταυτίζει
συνταυτίζει
ψευτίζει
προσηλυτίζει
μυτίζει
ξεμυτίζει
πλουτίζει
εμπλουτίζει
βαφτίζει
ξεφτίζει
καθρεφτίζει
αντικαθρεφτίζει
χτίζει
ξαναχτίζει
ξενυχτίζει
καληνυχτίζει
μπουχτίζει
εγκιβωτίζει
αιχμαλωτίζει
υπνωτίζει
φωτίζει
διαφωτίζει
ηλεκτροφωτίζει
βουίζει
αντιβουίζει
προσεδαφίζει
κατεδαφίζει
θειαφίζει
ψηλαφίζει
φωτογραφίζει
ζωγραφίζει
ξυραφίζει
ξουραφίζει
ψηφίζει
ξαναψηφίζει
καταψηφίζει
συμψηφίζει
διπλοψηφίζει
υπερψηφίζει
σκαριφίζει
ραμφίζει
γλυφίζει
ανακουφίζει
στυφίζει
τεμαχίζει
κατατεμαχίζει
εκβραχίζει
λογχίζει
συνεχίζει
τειχίζει
περιτειχίζει
προτειχίζει
τοιχίζει
περιτοιχίζει
εντοιχίζει
αποτοιχίζει
στοιχίζει
περιστοιχίζει
αντιστοιχίζει
τροχίζει
αρχίζει
ξαναρχίζει
πρωταρχίζει
σχίζει
διασχίζει
πασχίζει
κατασχίζει
ξεσχίζει
καταξεσχίζει
αποσχίζει
εξονυχίζει
ευνουχίζει
μουνουχίζει
βοστρυχίζει
κακοτυχίζει
καλοτυχίζει
ευτυχίζει
συνοψίζει
αρμόζει
συναρμόζει
προσαρμόζει
αναπροσαρμόζει
εφαρμόζει
δεσπόζει
γογγύζει
αναβλύζει
κατακλύζει
τανύζει
σκούζει
λούζει
περιλούζει
γρούζει
τσούζει
κελαρύζει
αναβρύζει
δακρύζει
σφύζει
συγχύζει
σώζει
διασώζει
περισώζει
λάθει
διαλάθει
πλάθει
διαπλάθει
αναπλάθει
μάθει
κακομάθει
καλομάθει
πάθει
κακοπάθει
αλέθει
πείθει
παραπείθει
καταπείθει
μεταπείθει
βρίθει
έλθει
διέλθει
περιέλθει
ανέλθει
επανέλθει
συνέλθει
εξέλθει
αντεπεξέλθει
προέλθει
επέλθει
παρέλθει
αντιπαρέλθει
εισέλθει
υπεισέλθει
προσέλθει
κατέλθει
μετέλθει
ρθει
ξανάρθει
έρθει
ανέρθει
επανέρθει
συνέρθει
προέρθει
απεφασίσθει
προϋπολογισθει
ανεκυρήχθει
νιώθει
νοιώθει
πιει
κει
πλέκει
διαπλέκει
αναπλέκει
περιπλέκει
μπλέκει
εμπλέκει
ξεμπλέκει
συμπλέκει
παρέκει
στέκει
διήκει
ανήκει
προσήκει
τήκει
συντήκει
έλκει
παρέλκει
διδάσκει
γηράσκει
καταφάσκει
αντιφάσκει
χάσκει
απαρέσκει
υπομιμνήσκει
αναλίσκει
καταναλίσκει
βρίσκει
ξαναβρίσκει
ευρίσκει
ανευρίσκει
εξευρίσκει
εφευρίσκει
βόσκει
υποβόσκει
διαγιγνώσκει
αναγιγνώσκει
διώκει
καταδιώκει
επιδιώκει
εκδιώκει
βάλει
αναβάλει
ξαναβάλει
παραβάλει
αντιπαραβάλει
καταβάλει
προκαταβάλει
μεταβάλει
επιβάλει
περιβάλει
αμφιβάλει
εκβάλει
εμβάλει
παρεμβάλει
συμβάλει
πανικοβάλει
αποβάλει
υποβάλει
προβάλει
ξεπροβάλει
υπερβάλει
εισβάλει
προσβάλει
βγάλει
ξαναβγάλει
σφάλει
ψάλει
θέλει
μέλει
τέλει
εντέλει
αναγγείλει
προαναγγείλει
εξαγγείλει
προαγγείλει
απαγγείλει
παραγγείλει
καταγγείλει
ανατείλει
στείλει
αντιδιαστείλει
αναστείλει
καταστείλει
περιστείλει
αποστείλει
εξαποστείλει
υποστείλει
οφείλει
ποικίλει
βάλλει
διαβάλλει
αναβάλλει
καταβάλλει
προκαταβάλλει
μεταβάλλει
επιβάλλει
περιβάλλει
αμφιβάλλει
εκβάλλει
εμβάλλει
παρεμβάλλει
συμβάλλει
αποβάλλει
υποβάλλει
συνυποβάλλει
προβάλλει
ξεπροβάλλει
υπερβάλλει
εισβάλλει
προσβάλλει
θάλλει
πάλλει
σφάλλει
ψάλλει
αγγέλλει
αναγγέλλει
προαναγγέλλει
εξαγγέλλει
προαγγέλλει
απαγγέλλει
παραγγέλλει
καταγγέλλει
μέλλει
ανατέλλει
στέλλει
διαστέλλει
αντιδιαστέλλει
αναστέλλει
καταστέλλει
περιστέλλει
αποστέλλει
υποστέλλει
συστέλλει
ποικίλλει
κάμει
αποκάμει
προκάμει
δυνάμει
δράμει
συνδράμει
διανέμει
αναδιανέμει
κατανέμει
ανακατανέμει
απονέμει
τρέμει
αχνοτρέμει
νείμει
διανείμει
αναδιανείμει
κατανείμει
ανακατανείμει
απονείμει
βάνει
λαμβάνει
διαλαμβάνει
αναλαμβάνει
επαναλαμβάνει
παραλαμβάνει
καταλαμβάνει
προκαταλαμβάνει
μεταλαμβάνει
περιλαμβάνει
συμπεριλαμβάνει
εκλαμβάνει
συλλαμβάνει
απολαμβάνει
προλαμβάνει
προσλαμβάνει
επαναπροσλαμβάνει
βουβάνει
κραδάνει
πεθάνει
αποθάνει
φθάνει
καταφθάνει
γιάνει
εξυγιάνει
λειάνει
προλειάνει
μιάνει
πιάνει
καλοπιάνει
κάνει
ξανακάνει
παρακάνει
δαγκάνει
ξεκάνει
αποκάνει
βασκάνει
λευκάνει
διαλευκάνει
γλυκάνει
τρελάνει
ξετρελάνει
αποτρελάνει
κλάνει
ζουρλάνει
μουρλάνει
κουζουλάνει
κουλάνει
λωλάνει
απολωλάνει
σημάνει
επισημάνει
χαρτοσημάνει
ποιμάνει
θερμάνει
αναθερμάνει
αποθερμάνει
προθερμάνει
υπερθερμάνει
ξεθυμάνει
κυμάνει
απολυμάνει
ξάνει
αυξάνει
επαυξάνει
προσαυξάνει
λιπάνει
απολιπάνει
ρυπάνει
ράνει
μαράνει
υγράνει
ξεράνει
καταξεράνει
αποξεράνει
συμπεράνει
δυσχεράνει
ξηράνει
αποξηράνει
πικράνει
καταπικράνει
ευφράνει
ψυχράνει
μωράνει
ανασάνει
κουτσάνει
αμαρτάνει
ζεστάνει
ξαναζεστάνει
παραζεστάνει
παριστάνει
αναπαριστάνει
φτάνει
καταφτάνει
υφάνει
γλυφάνει
συνυφάνει
κουφάνει
ξεκουφάνει
χάνει
τυγχάνει
επιτυγχάνει
αποτυγχάνει
αποσβένει
γένει
δένει
επιδένει
περιδένει
αλυσοδένει
προσδένει
πλένει
ξεπλένει
ξενοπλένει
μένει
διαμένει
αναμένει
παραμένει
ξεμένει
επιμένει
περιμένει
εμμένει
απομένει
εναπομένει
υπομένει
προσμένει
σβήνει
αναβοσβήνει
αργοσβήνει
τρεμοσβήνει
στήνει
συστήνει
αφήνει
ψήνει
καλοψήνει
ξεροψήνει
βαίνει
διαβαίνει
λαβαίνει
αναλαβαίνει
καταλαβαίνει
πολυκαταλαβαίνει
προλαβαίνει
αναβαίνει
παραβαίνει
μεταβαίνει
ανεβαίνει
κατεβαίνει
ανεβοκατεβαίνει
επιβαίνει
ακριβαίνει
αντιβαίνει
επεμβαίνει
παρεμβαίνει
συμβαίνει
αποβαίνει
προβαίνει
υπερβαίνει
βουβαίνει
βγαίνει
ξαναβγαίνει
παραβγαίνει
μπαινοβγαίνει
πηγαίνει
κραδαίνει
φαρδαίνει
βυζαίνει
βαθαίνει
μαθαίνει
παθαίνει
πεθαίνει
αργοπεθαίνει
πληθαίνει
ολισθαίνει
διολισθαίνει
ιαίνει
εξυγιαίνει
λειαίνει
προλειαίνει
μιαίνει
βασκαίνει
λευκαίνει
διαλευκαίνει
γλυκαίνει
απαλαίνει
τρελαίνει
ξετρελαίνει
αποτρελαίνει
ζουρλαίνει
μουρλαίνει
κουζουλαίνει
κουλαίνει
λωλαίνει
απολωλαίνει
χωλαίνει
σημαίνει
επισημαίνει
χαρτοσημαίνει
ποιμαίνει
θερμαίνει
αναθερμαίνει
προθερμαίνει
υπερθερμαίνει
ξεθυμαίνει
κυμαίνει
απολυμαίνει
φθηναίνει
ξαίνει
λιπαίνει
απολιπαίνει
μπαίνει
ξαναμπαίνει
ρυπαίνει
σωπαίνει
βαραίνει
μαραίνει
υγραίνει
ξεραίνει
καταξεραίνει
αποξεραίνει
συμπεραίνει
δυσχεραίνει
σκληραίνει
ξηραίνει
αποξηραίνει
ερυθραίνει
μακραίνει
μικραίνει
πικραίνει
καταπικραίνει
χοντραίνει
αλαφραίνει
ευφραίνει
ψυχραίνει
ωχραίνει
μωραίνει
ανασαίνει
κουτσαίνει
πλαταίνει
κονταίνει
λεπταίνει
χορταίνει
βλασταίνει
ανασταίνει
παρασταίνει
ζεσταίνει
ξαναζεσταίνει
παραζεσταίνει
αποσταίνει
ξαποσταίνει
αρρωσταίνει
πλουταίνει
προφταίνει
ομορφαίνει
υφαίνει
συνυφαίνει
κουφαίνει
ξεκουφαίνει
λαχαίνει
παχαίνει
τυχαίνει
πετυχαίνει
συντυχαίνει
αποτυχαίνει
γίνει
ξαναγίνει
παραγίνει
απογίνει
δίνει
αναδίνει
ξαναδίνει
μεταδίνει
προδίνει
προσδίνει
κλείνει
ξανακλείνει
περικλείνει
ανοιγοκλείνει
εσωκλείνει
μείνει
διαμείνει
αναμείνει
παραμείνει
ξεμείνει
επιμείνει
εμμείνει
απομείνει
εναπομείνει
υπομείνει
τείνει
παρατείνει
κατατείνει
επιτείνει
αντιτείνει
εκτείνει
προεκτείνει
επεκτείνει
εντείνει
συντείνει
προτείνει
αντιπροτείνει
φθίνει
κλίνει
συγκλίνει
παρεκκλίνει
αποκλίνει
πίνει
καταπίνει
κρίνει
διακρίνει
ανακρίνει
κατακρίνει
εγκρίνει
συγκρίνει
επικρίνει
εκκρίνει
λογοκρίνει
προκρίνει
εκτίνει
αποτίνει
πραΰνει
καταπραΰνει
παραγγέλνει
στέλνει
ψέλνει
τέμνει
ανατέμνει
συντέμνει
γέρνει
δέρνει
γδέρνει
βολοδέρνει
σπέρνει
σέρνει
παρασέρνει
φέρνει
ξαναφέρνει
καταφέρνει
γυναικοφέρνει
γυροφέρνει
παίρνει
ξαναπαίρνει
συνεπαίρνει
αποπαίρνει
σιάχνει
φτιάχνει
ψάχνει
ζέχνει
δείχνει
επιδείχνει
αποδείχνει
υποδείχνει
ρίχνει
ξαναρίχνει
διώχνει
στριμώχνει
αμπώχνει
σπρώχνει
προελαύνει
απελαύνει
παρελαύνει
απευλαύνει
ακριβύνει
βραδύνει
επιβραδύνει
γδύνει
φαρδύνει
βαθύνει
εκβαθύνει
εμβαθύνει
μεγεθύνει
πληθύνει
διευθύνει
απευθύνει
κατευθύνει
ανακατευθύνει
επιμηκύνει
λύνει
ξεδιαλύνει
εξομαλύνει
απαλύνει
αμβλύνει
ευκολύνει
διευκολύνει
μολύνει
πλύνει
ξεπλύνει
αποπλύνει
οξύνει
παροξύνει
προπαροξύνει
βαρύνει
επιβαρύνει
φαιδρύνει
σκληρύνει
απομακρύνει
μικρύνει
σμικρύνει
λαμπρύνει
ενθαρρύνει
αποθαρρύνει
χοντρύνει
παροτρύνει
ευρύνει
διευρύνει
αλαφρύνει
ελαφρύνει
δασύνει
αποθρασύνει
πλατύνει
διαπλατύνει
ντύνει
ξεντύνει
λεπτύνει
εκλεπτύνει
φτύνει
ομορφύνει
χύνει
διαχύνει
παχύνει
τραχύνει
εκτραχύνει
ταχύνει
επιταχύνει
ξεχύνει
ζαβώνει
γκαβώνει
λαβώνει
παλαβώνει
σκλαβώνει
ξεσκλαβώνει
στραβώνει
ξεστραβώνει
αποστραβώνει
διακριβώνει
εξακριβώνει
στιλβώνει
κολοβώνει
πελαγώνει
παγώνει
ξεπαγώνει
πληγώνει
λιγώνει
καλιγώνει
αναλιγώνει
ξελιγώνει
ριγώνει
μαστιγώνει
μαργώνει
οργώνει
πυργώνει
ζυγώνει
κοντοζυγώνει
λαδώνει
χαλυβδώνει
επιμολυβδώνει
λιγδώνει
επιπεδώνει
εμπεδώνει
ισοπεδώνει
κρασπεδώνει
βιδώνει
ξεβιδώνει
κλειδώνει
ξεκλειδώνει
διπλοκλειδώνει
οξειδώνει
κηλιδώνει
σανιδώνει
φκιασιδώνει
φτιασιδώνει
τσιτσιδώνει
ρυτιδώνει
ευοδώνει
κατευοδώνει
κορδώνει
καρυδώνει
ξεθεώνει
αποθεώνει
εξιλεώνει
ανανεώνει
στερεώνει
χρεώνει
ξεχρεώνει
υποχρεώνει
καταϋποχρεώνει
πιστοχρεώνει
ζώνει
γαζώνει
γκαζώνει
μαζώνει
περιμαζώνει
συμμαζώνει
μπαζώνει
καρπαζώνει
μαραζώνει
ξεζώνει
τραπεζώνει
κορνιζώνει
ριζώνει
ξεριζώνει
περιζώνει
εκριζώνει
γαντζώνει
ξεγαντζώνει
μουντζώνει
μουτζώνει
αγκαθώνει
ξεσπαθώνει
ψαθώνει
ξεστηθώνει
απολιθώνει
απιθώνει
ορθώνει
διορθώνει
επιδιορθώνει
ανορθώνει
επανορθώνει
κατορθώνει
μισθώνει
αναμισθώνει
εκμισθώνει
υπεκμισθώνει
υπομισθώνει
βεβαιώνει
διαβεβαιώνει
επαναβεβαιώνει
επιβεβαιώνει
δικαιώνει
παλαιώνει
αναπαλαιώνει
ανακεφαλαιώνει
συγκεφαλαιώνει
αραιώνει
εδραιώνει
ακεραιώνει
περαιώνει
διαπεραιώνει
διεκπεραιώνει
ματαιώνει
κραταιώνει
βιώνει
διαβιώνει
αναβιώνει
επιβιώνει
συμβιώνει
αποβιώνει
παγιώνει
εγκαρδιώνει
αποκαρδιώνει
γειώνει
απογειώνει
προσγειώνει
εξοικειώνει
λειώνει
τελειώνει
αποτελειώνει
μειώνει
σημειώνει
υποσημειώνει
προσημειώνει
αυξομειώνει
απομειώνει
εξαχρειώνει
στοιχειώνει
κακιώνει
φασκιώνει
ισκιώνει
λιώνει
παλιώνει
σαλιώνει
θεμελιώνει
ξεθεμελιώνει
εκθεμελιώνει
εξαθλιώνει
φιλιώνει
συμφιλιώνει
κοχλιώνει
ζημιώνει
αποζημιώνει
ξανανιώνει
μετανιώνει
αξιώνει
απαξιώνει
καταξιώνει
αλλοιώνει
αποφλοιώνει
εξομοιώνει
προσομοιώνει
αφομοιώνει
αγριώνει
εξαγριώνει
στεριώνει
παστεριώνει
αποθηριώνει
τεκμηριώνει
αλλοτριώνει
απαλλοτριώνει
χλωριώνει
φαντασιώνει
ισιώνει
πλαισιώνει
μεταρσιώνει
μετουσιώνει
βελτιώνει
αποδελτιώνει
οριζοντιώνει
μαλακώνει
τσαλακώνει
ζαβλακώνει
αποβλακώνει
πλακώνει
καταπλακώνει
ψυχοπλακώνει
αυλακώνει
ενθυλακώνει
καμακώνει
κλιμακώνει
αποκλιμακώνει
φαρμακώνει
καπακώνει
ξεκαπακώνει
χλαπακώνει
χαρακώνει
περιχαρακώνει
ξεβρακώνει
ανθρακώνει
ενανθρακώνει
απανθρακώνει
καταρρακώνει
τσακώνει
χαντακώνει
δαγκώνει
μαγκώνει
διογκώνει
εξογκώνει
σηκώνει
ανασηκώνει
ξανασηκώνει
ξεσηκώνει
μισοσηκώνει
χαρτζιλικώνει
ντερλικώνει
βερνικώνει
καρικώνει
πατικώνει
ξεπατικώνει
ναρκώνει
αποναρκώνει
ενσαρκώνει
σβερκώνει
βουρκώνει
φουσκώνει
παραφουσκώνει
ξεφουσκώνει
θηλυκώνει
ξεθηλυκώνει
παλουκώνει
μπουκώνει
αλώνει
ξεχαρβαλώνει
μεγαλώνει
ζαλώνει
μουντζαλώνει
μουτζαλώνει
εμφιαλώνει
κοκαλώνει
σκαλώνει
ξεσκαλώνει
μαλώνει
αναλώνει
καταναλώνει
μπαλώνει
ξεσαλώνει
πασσαλώνει
ατσαλώνει
πεταλώνει
μανταλώνει
ξεμανταλώνει
κλειδομανταλώνει
εφυαλώνει
σκαρφαλώνει
στρεβλώνει
διαστρεβλώνει
αμβλώνει
μπουγελώνει
φακελώνει
νικελώνει
επινικελώνει
ανασκελώνει
φασκελώνει
μελώνει
καραμελώνει
καπελώνει
σελώνει
ξεσελώνει
βεβηλώνει
δηλώνει
διαδηλώνει
αντιδιαδηλώνει
εκδηλώνει
υποδηλώνει
καθηλώνει
αποκαθηλώνει
χαμηλώνει
ξηλώνει
παραξηλώνει
προσηλώνει
αναστηλώνει
ψηλώνει
ξεχειλώνει
σπιλώνει
κατασπιλώνει
αποψιλώνει
μερακλώνει
πεδικλώνει
περδικλώνει
κυκλώνει
ανακυκλώνει
περικυκλώνει
βραχυκυκλώνει
πεδουκλώνει
περδουκλώνει
μπουρδουκλώνει
επιμεταλλώνει
κρυσταλλώνει
αποκρυσταλλώνει
αποσβολώνει
δολώνει
θολώνει
ξεθολώνει
πολώνει
χολώνει
απλώνει
ξαπλώνει
εξαπλώνει
διπλώνει
αναδιπλώνει
ξεδιπλώνει
επιπλώνει
γουρλώνει
τουρλώνει
καυλώνει
ναυλώνει
αγκυλώνει
βουλώνει
ξεβουλώνει
υποδουλώνει
βαθουλώνει
κουκουλώνει
ξεκουκουλώνει
επουλώνει
καμπυλώνει
τυλώνει
στυλώνει
αναστυλώνει
υποστυλώνει
χυλώνει
τυφλώνει
αποτυφλώνει
κωλώνει
ξεκωλώνει
εξαϋλώνει
καρδαμώνει
καλαμώνει
δυναμώνει
ενδυναμώνει
αποδυναμώνει
ξαμώνει
κατραμώνει
βαλσαμώνει
μπαλσαμώνει
ανταμώνει
ερημώνει
ασημώνει
σιμώνει
φιμώνει
γομώνει
αναγομώνει
φλομώνει
στομώνει
αναστομώνει
αποστομώνει
πεισμώνει
ζυμώνει
θυμώνει
ξεθυμώνει
ψωμώνει
σαβανώνει
ταβανώνει
νταβανώνει
γανώνει
σπαργανώνει
οργανώνει
διοργανώνει
αναδιοργανώνει
συνδιοργανώνει
αποδιοργανώνει
μελανώνει
διατρανώνει
στεφανώνει
ανθοστεφανώνει
στεγνώνει
ενώνει
εξουθενώνει
κενώνει
εκκενώνει
συνενώνει
αποξενώνει
κατασκηνώνει
προσσεληνώνει
σωληνώνει
διασωληνώνει
αποκτηνώνει
σφηνώνει
ενσφηνώνει
επιδεινώνει
ταπεινώνει
αποτοξινώνει
διακοινώνει
ανακοινώνει
περτσινώνει
επιπλατινώνει
συρρικνώνει
πυκνώνει
συμπυκνώνει
γυμνώνει
ξεγυμνώνει
απογυμνώνει
οξυγονώνει
μονώνει
απομονώνει
τονώνει
εκτονώνει
υπνώνει
κεραυνώνει
κατακεραυνώνει
χαυνώνει
αποχαυνώνει
γραπώνει
ταπώνει
τσεπώνει
ερειπώνει
κατερειπώνει
ανακολπώνει
θαμπώνει
κουμπώνει
ξεκουμπώνει
ανασκουμπώνει
στουμπώνει
κατατροπώνει
λασπώνει
ξελασπώνει
καλουπώνει
ξεκαλουπώνει
σουλουπώνει
σουρουπώνει
στουπώνει
κουτουπώνει
τρυπώνει
ξετρυπώνει
τυπώνει
διατυπώνει
αναδιατυπώνει
επαναδιατυπώνει
ανατυπώνει
ξανατυπώνει
παρατυπώνει
μετατυπώνει
εκτυπώνει
εντυπώνει
κακοτυπώνει
αποτυπώνει
υποτυπώνει
στυπώνει
εκβαρβαρώνει
ζευγαρώνει
ζαρώνει
στειλιαρώνει
κακαρώνει
αποκαρώνει
σκαρώνει
χαλαρώνει
γλαρώνει
μπαγλαρώνει
διπλαρώνει
μουλαρώνει
καμαρώνει
κρυφοκαμαρώνει
σαμαρώνει
ξεσαμαρώνει
μαρμαρώνει
καπαρώνει
αμπαρώνει
κλειδαμπαρώνει
σαρώνει
κατσαρώνει
ασταρώνει
ζαχαρώνει
ψαρώνει
ξεψαρώνει
διαβρώνει
σκεβρώνει
ιδρώνει
ανδρώνει
επανδρώνει
ξεϊδρώνει
εξαερώνει
σιδερώνει
ελευθερώνει
απελευθερώνει
καθιερώνει
αφιερώνει
κερώνει
λερώνει
πλερώνει
μερώνει
ημερώνει
ενημερώνει
ξημερώνει
εξημερώνει
νερώνει
φανερώνει
ξενερώνει
πιπερώνει
αλατοπιπερώνει
εξουδετερώνει
αλληλοεξουδετερώνει
κασσιτερώνει
επικασσιτερώνει
αναπτερώνει
ξαστερώνει
λευτερώνει
φτερώνει
κληρώνει
ολοκληρώνει
αποκληρώνει
πληρώνει
αναπληρώνει
ξεπληρώνει
εκπληρώνει
συμπληρώνει
αλληλοσυμπληρώνει
ακριβοπληρώνει
κακοπληρώνει
καλοπληρώνει
αποπληρώνει
αδροπληρώνει
προπληρώνει
χρυσοπληρώνει
καταβαραθρώνει
αποσαθρώνει
αρθρώνει
διαρθρώνει
αναδιαρθρώνει
αποδιαρθρώνει
συναρθρώνει
εξαρθρώνει
μαχαιρώνει
συσπειρώνει
στειρώνει
αποστειρώνει
νεκρώνει
απονεκρώνει
κορώνει
αναρρώνει
πετρώνει
μαντρώνει
περιμαντρώνει
κεντρώνει
συγκεντρώνει
επικεντρώνει
αποκεντρώνει
στρώνει
γκαστρώνει
καταστρώνει
ξεστρώνει
ενορχηστρώνει
αγκιστρώνει
ξαγκιστρώνει
απαγκιστρώνει
καπιστρώνει
επιστρώνει
λιθοστρώνει
ανθοστρώνει
πλακοστρώνει
χαλικοστρώνει
καλοστρώνει
ασφαλτοστρώνει
λυτρώνει
απολυτρώνει
μουτρώνει
φυτρώνει
ξεφυτρώνει
αμαυρώνει
σταυρώνει
διασταυρώνει
ψευδαργυρώνει
εξαργυρώνει
επαργυρώνει
αλευρώνει
απονευρώνει
εκπαραθυρώνει
κυρώνει
ακυρώνει
κατακυρώνει
επικυρώνει
προσκυρώνει
μυρώνει
σαβουρώνει
μουντζουρώνει
μουτζουρώνει
τσεκουρώνει
ταμπουρώνει
σουρώνει
μαστουρώνει
πυρώνει
αναπυρώνει
αναζωπυρώνει
βουτυρώνει
αποβουτυρώνει
γεφυρώνει
οχυρώνει
κατοχυρώνει
αλαφρώνει
ξαλαφρώνει
ελαφρώνει
ξελαφρώνει
αποτεφρώνει
σουφρώνει
μουχρώνει
πωρώνει
σώνει
αναδασώνει
φεσώνει
εξισώνει
αποσώνει
ξεχερσώνει
εκχερσώνει
θαλασσώνει
προσθαλασσώνει
πισσώνει
ταρατσώνει
χαρατσώνει
ξεμπρατσώνει
πετσώνει
καρφιτσώνει
καλτσώνει
ξεκαλτσώνει
παπουτσώνει
χρυσώνει
επιχρυσώνει
κρεβατώνει
ενυδατώνει
αφυδατώνει
ανακατώνει
σκατώνει
ξεσκατώνει
αφαλατώνει
ματώνει
καταματώνει
πραγματώνει
αιματώνει
αποτελματώνει
αρματώνει
εκσπερματώνει
πεισματώνει
βυσματώνει
ενσωματώνει
συσσωματώνει
αναχωματώνει
επιχωματώνει
εκχωματώνει
θανατώνει
πατώνει
ξεπατώνει
κερατώνει
περατώνει
αποπερατώνει
αναστατώνει
αποσκελετώνει
γλιτώνει
σπιτώνει
ξεσπιτώνει
τριτώνει
πλευριτώνει
τσιτώνει
πακτώνει
πυρακτώνει
βαλτώνει
σμαλτώνει
ασφαλτώνει
γιγαντώνει
βαλαντώνει
ταλαντώνει
ξεφαντώνει
τεντώνει
εξοντώνει
αλληλοεξοντώνει
φουντώνει
σκοτώνει
κατασκοτώνει
αλληλοσκοτώνει
φορτώνει
παραφορτώνει
ξεφορτώνει
εκφορτώνει
ξυλοφορτώνει
υπερφορτώνει
βαρυφορτώνει
κυρτώνει
γιαουρτώνει
παστώνει
ασβεστώνει
μεστώνει
πιστώνει
διαπιστώνει
ελαττώνει
αυτώνει
απαυτώνει
γλυτώνει
χουφτώνει
παχτώνει
σταχτώνει
νυχτώνει
φουχτώνει
κρυώνει
δικτυώνει
στριφώνει
αδελφώνει
συναδελφώνει
καρφώνει
ξεκαρφώνει
αδερφώνει
συναδερφώνει
μορφώνει
διαμορφώνει
αναδιαμορφώνει
επαναδιαμορφώνει
συνδιαμορφώνει
αναμορφώνει
παραμορφώνει
μεταμορφώνει
επιμορφώνει
συμμορφώνει
κουφώνει
κορυφώνει
αποκορυφώνει
χώνει
αναχώνει
συναχώνει
παραχώνει
καταχώνει
σταχώνει
αγχώνει
στελεχώνει
ξεχώνει
αποτριχώνει
προσχώνει
πτυχώνει
ψυχώνει
αναψυχώνει
εμψυχώνει
καψώνει
υψώνει
ανυψώνει
εξυψώνει
υπερυψώνει
αθωώνει
στοιβάξει
διδάξει
σκιάξει
βουλιάξει
γκρινιάξει
ταιριάξει
σιάξει
φτιάξει
ξαναφτιάξει
αλαλάξει
μαλάξει
σταλάξει
κατασταλάξει
ενσταλάξει
αλλάξει
συνδιαλλάξει
εναλλάξει
απαλλάξει
παραλλάξει
μεταλλάξει
ανταλλάξει
φυλάξει
διαφυλάξει
επιφυλάξει
προφυλάξει
ρημάξει
τρομάξει
αναστενάξει
τινάξει
ανατινάξει
ξετινάξει
εκτινάξει
αποτινάξει
συνάξει
φωνάξει
ξαναφωνάξει
βροντοφωνάξει
αρπάξει
διαρπάξει
αναρπάξει
υφαρπάξει
αράξει
παράξει
σπαράξει
κατασπαράξει
αλληλοσπαράξει
προσαράξει
ταράξει
διαταράξει
αναταράξει
καταταράξει
συνταράξει
χαράξει
αναχαράξει
παραχαράξει
εγχαράξει
αδράξει
πειράξει
κράξει
ανακράξει
πράξει
διαπράξει
συμπράξει
εισπράξει
προεισπράξει
φράξει
ξεφράξει
περιφράξει
αποφράξει
τάξει
διατάξει
αναδιατάξει
επαναδιατάξει
πατάξει
παρατάξει
αντιπαρατάξει
κατατάξει
ανακατατάξει
μετατάξει
πετάξει
παραπετάξει
ξεπετάξει
κοιτάξει
ξανακοιτάξει
στραβοκοιτάξει
γλυκοκοιτάξει
καλοκοιτάξει
αλληλοκοιτάξει
λοξοκοιτάξει
κρυφοκοιτάξει
επιτάξει
αντιτάξει
τραντάξει
εντάξει
επανεντάξει
συντάξει
ανασυντάξει
αποτάξει
υποτάξει
καθυποτάξει
προτάξει
στάξει
βαστάξει
υποβαστάξει
αποστάξει
προστάξει
σφάξει
κατασφάξει
λουφάξει
ψάξει
διαλέξει
επιλέξει
εκλέξει
συλλέξει
περισυλλέξει
πλέξει
αναπλέξει
περιπλέξει
μπλέξει
εμπλέξει
ξεμπλέξει
απεμπλέξει
συμπλέξει
αποσυμπλέξει
αναφλέξει
προαναφλέξει
αρμέξει
βρέξει
τρέξει
διατρέξει
ανατρέξει
ξανατρέξει
συντρέξει
προστρέξει
προσέξει
αντέξει
φέξει
ψέξει
τραβήξει
ξανατραβήξει
παρατραβήξει
αποτραβήξει
πηδήξει
βογκήξει
λήξει
καταλήξει
απολήξει
πλήξει
καταπλήξει
επιπλήξει
εκπλήξει
ζουλήξει
πήξει
μπήξει
συμπήξει
πρήξει
διαρρήξει
φυσήξει
τήξει
βροντήξει
σκουντήξει
βαστήξει
βουτήξει
ρουφήξει
παίξει
ξαναπαίξει
περιπαίξει
αναμπαίξει
εμπαίξει
τρεμοπαίξει
χαρτοπαίξει
φταίξει
αγγίξει
στραγγίξει
δείξει
αναδείξει
καταδείξει
επιδείξει
αποδείξει
ανταποδείξει
υποδείξει
αναμείξει
θίξει
εξελίξει
ζουλίξει
τυλίξει
ξετυλίξει
εκτυλίξει
αναμίξει
σμίξει
πνίξει
καταπνίξει
ανοίξει
διανοίξει
ξανανοίξει
ρίξει
ξαναρίξει
στηρίξει
αντιστηρίξει
υποστηρίξει
αλληλοϋποστηρίξει
απορρίξει
τρίξει
υποτρίξει
σφυρίξει
φρίξει
βουίξει
σφίξει
περισφίξει
συσφίξει
ελέγξει
εξελέγξει
προελέγξει
έλξει
θέλξει
υπάρξει
συνυπάρξει
προϋπάρξει
στέρξει
διαζεύξει
συζεύξει
τσούξει
κηρύξει
διακηρύξει
ανακηρύξει
επικηρύξει
αποκηρύξει
προκηρύξει
διορύξει
εξορύξει
αναπτύξει
συμπτύξει
ψύξει
διώξει
καταδιώξει
επιδιώξει
εκδιώξει
μουλώξει
στριμώξει
σπρώξει
πει
διέπει
σκέπει
βλέπει
διαβλέπει
ξαναβλέπει
παραβλέπει
επιβλέπει
καλοβλέπει
αποβλέπει
υποβλέπει
προβλέπει
προσβλέπει
ρέπει
δρέπει
πρέπει
διαπρέπει
καθωσπρέπει
τρέπει
ανατρέπει
μετατρέπει
επιτρέπει
εκτρέπει
αποτρέπει
προτρέπει
λείπει
παραλείπει
εγκαταλείπει
εκλείπει
ελλείπει
απολείπει
θάλπει
περιθάλπει
υποθάλπει
μπει
λάμπει
περιλάμπει
πέμπει
αναπέμπει
παραπέμπει
εκπέμπει
αποπέμπει
προπέμπει
έρπει
τέρπει
υφέρπει
άρει
αριβάρει
προβάρει
κονσερβάρει
γδάρει
φρεζάρει
τεζάρει
στιλιζάρει
κορνιζάρει
γκριζάρει
ποζάρει
καβατζάρει
μανατζάρει
σκαντζάρει
παλαντζάρει
ρομαντζάρει
μακιγιάρει
μποτιλιάρει
ακομπανιάρει
κοπιάρει
τρακάρει
φρακάρει
τσεκάρει
πικάρει
λαμπικάρει
φαμπρικάρει
φρικάρει
κριτικάρει
προβοκάρει
μπλοκάρει
ξεμπλοκάρει
σοκάρει
στοκάρει
μαρκάρει
παρκάρει
μπαρκάρει
ξεμπαρκάρει
λασκάρει
ξελασκάρει
φρεσκάρει
ρισκάρει
μπουκάρει
κιαλάρει
καλάρει
αμπαλάρει
κολλάρει
κοντρολάρει
ντριπλάρει
κομπλάρει
ντουμπλάρει
ρεγουλάρει
σκαπουλάρει
οντουλάρει
καμουφλάρει
λιμάρει
καλμάρει
φιλμάρει
φορμάρει
ξεφορμάρει
ζουμάρει
καλουμάρει
σουμάρει
φουμάρει
τρενάρει
φρενάρει
μινάρει
μαρινάρει
πατινάρει
ραφινάρει
ταμπονάρει
πατρονάρει
κορνάρει
εξάρει
κομπλεξάρει
φιξάρει
πάρει
ξαναπάρει
παραπάρει
συνεπάρει
κρεπάρει
φλιπάρει
σαλπάρει
σταμπάρει
σνομπάρει
τρομπάρει
τουμπάρει
αποπάρει
ντοπάρει
στοπάρει
μανουβράρει
φοδράρει
πουδράρει
σκοράρει
φιλτράρει
κεντράρει
σεντράρει
κοντράρει
μοστράρει
λουστράρει
φιγουράρει
κουράρει
πλασάρει
πασάρει
γρασάρει
πρεσάρει
ντρεσάρει
στρεσάρει
πλισάρει
λανσάρει
μαρσάρει
σουλατσάρει
μπουνατσάρει
στραπατσάρει
ταπετσάρει
σκιτσάρει
φαλτσάρει
λιντσάρει
κοτσάρει
σκερτσάρει
φορτσάρει
λουσάρει
ρετουσάρει
κλατάρει
μπατάρει
τρατάρει
πακετάρει
παρκετάρει
νετάρει
ρετάρει
φλιτάρει
εξιτάρει
σαλτάρει
βολτάρει
μαντάρει
κουμαντάρει
κομπλιμεντάρει
τσιμεντάρει
ντοκουμεντάρει
πατεντάρει
σιγοντάρει
μοντάρει
ξεμοντάρει
ποντάρει
τσοντάρει
μουντάρει
φουντάρει
μποϊκοτάρει
μποϋκοτάρει
πιλοτάρει
σαμποτάρει
σοτάρει
σκαρτάρει
ξεσκαρτάρει
φλερτάρει
κορτάρει
τεστάρει
γουστάρει
σουτάρει
ρεφάρει
μπλοφάρει
λουφάρει
γιουχάρει
μέρει
ξέρει
φέρει
διαφέρει
ενδιαφέρει
αναφέρει
ξαναφέρει
προαναφέρει
επαναφέρει
καταφέρει
μεταφέρει
συνεφέρει
επιφέρει
συνεπιφέρει
περιφέρει
εκφέρει
συμφέρει
αποφέρει
υποφέρει
προφέρει
εισφέρει
συνεισφέρει
προσφέρει
αίρει
διαίρει
εξαίρει
χαίρει
συγχαίρει
επιχαίρει
σερβίρει
γείρει
αναγείρει
εγείρει
διεγείρει
ανεγείρει
συνεγείρει
εξεγείρει
δείρει
φθείρει
διαφθείρει
σπείρει
διασπείρει
ενσπείρει
γαρνίρει
βρει
εξεύρει
εφεύρει
σούρει
σύρει
διασύρει
ανασύρει
παρασύρει
συμπαρασύρει
επισύρει
αποσύρει
εκχυδαΐσει
εξευρωπαΐσει
εξωραΐσει
ταΐσει
καλοταΐσει
εξαρχαΐσει
γιουχαΐσει
βάσει
διαβάσει
ξαναδιαβάσει
παραδιαβάσει
ανεβάσει
κατεβάσει
ανεβοκατεβάσει
διαβιβάσει
αναβιβάσει
μεταβιβάσει
επιβιβάσει
συμβιβάσει
αποβιβάσει
υποβιβάσει
προβιβάσει
εμβάσει
προεμβάσει
συμβάσει
στεγάσει
μεταστεγάσει
επιστεγάσει
σιγάσει
κατασιγάσει
αργάσει
καταυγάσει
διασκεδάσει
σπουδάσει
ιδεάσει
προϊδεάσει
δελεάσει
επηρεάσει
φθάσει
καταφθάσει
βιάσει
παραβιάσει
εκβιάσει
αγιάσει
καθαγιάσει
καταλαγιάσει
πλαγιάσει
εξαγιάσει
σφαγιάσει
πληγιάσει
λογιάσει
ξελογιάσει
οργιάσει
ζυγιάσει
αντιζυγιάσει
καλοζυγιάσει
ισοζυγιάσει
τυλιγαδιάσει
λαμπαδιάσει
αραδιάσει
ξεπαραδιάσει
βραδιάσει
κατσαδιάσει
αλφαδιάσει
ζοχαδιάσει
σχεδιάσει
ανασχεδιάσει
επανασχεδιάσει
προσχεδιάσει
αηδιάσει
αιφνιδιάσει
ξοδιάσει
σοδιάσει
εφοδιάσει
ανεφοδιάσει
ευωδιάσει
αδειάσει
εκθειάσει
καλαθιάσει
αρμαθιάσει
βρικολακιάσει
μπαμπακιάσει
λεκιάσει
νοικιάσει
ενοικιάσει
ξενοικιάσει
υπενοικιάσει
σκιάσει
επισκιάσει
λιάσει
σαραβαλιάσει
τσουβαλιάσει
αγκαλιάσει
σφιχταγκαλιάσει
αλαλιάσει
σμπαραλιάσει
θρυψαλιάσει
ρελιάσει
κουρελιάσει
κασελιάσει
δειλιάσει
ξεκοιλιάσει
χιλιάσει
μαλλιάσει
αναμαλλιάσει
ξεμαλλιάσει
καταβολιάσει
εμβολιάσει
σβολιάσει
μπολιάσει
σολιάσει
σχολιάσει
ξυλιάσει
αναγουλιάσει
μουλιάσει
τρεμουλιάσει
ξεπουπουλιάσει
καρουλιάσει
αναφουφουλιάσει
χουχουλιάσει
καραφλιάσει
μουχλιάσει
φωλιάσει
θυμιάσει
εγκωμιάσει
μανιάσει
εγκαινιάσει
σκοτεινιάσει
ξεκατινιάσει
βελονιάσει
μονιάσει
στημονιάσει
καδρονιάσει
θρονιάσει
χρονιάσει
σεντονιάσει
κουρνιάσει
πιρουνιάσει
ξαφνιάσει
ξαραχνιάσει
εξιχνιάσει
αρραβωνιάσει
θημωνιάσει
καταχωνιάσει
μοιάσει
παρομοιάσει
προσομοιάσει
πιάσει
ξαναπιάσει
κοπιάσει
καλοπιάσει
σιροπιάσει
σοροπιάσει
ντροπιάσει
καταντροπιάσει
υποτροπιάσει
κουβαριάσει
λογαριάσει
ξεποδαριάσει
ανταριάσει
ξεχορταριάσει
συνεδριάσει
μεσημεριάσει
καθετηριάσει
δηλητηριάσει
πλειστηριάσει
εκπλειστηριάσει
καυτηριάσει
ακρωτηριάσει
καλοκαιριάσει
συνταιριάσει
ξεψειριάσει
μετριάσει
σκουριάσει
κουλουριάσει
καμπουριάσει
ενεχυριάσει
ξεθωριάσει
σωριάσει
ψωριάσει
δεκαπλασιάσει
πολλαπλασιάσει
εξαπλασιάσει
τετραπλασιάσει
πενταπλασιάσει
εκατονταπλασιάσει
διπλασιάσει
αναδιπλασιάσει
υπερδιπλασιάσει
τριπλασιάσει
κοψομεσιάσει
πλησιάσει
ξεκουκουτσιάσει
θυσιάσει
ενθουσιάσει
κατενθουσιάσει
εξουσιάσει
απουσιάσει
παρουσιάσει
πρωτοπαρουσιάσει
εντυπωσιάσει
ματιάσει
δεματιάσει
ξεματιάσει
κομματιάσει
κατακομματιάσει
κουβεντιάσει
ξεδοντιάσει
εστιάσει
ξεμπροστιάσει
αλαφιάσει
ενταφιάσει
συννεφιάσει
ξεγοφιάσει
ξεμοναχιάσει
ανατριχιάσει
εκτροχιάσει
νυχιάσει
ξενυχιάσει
δαγκάσει
αναγκάσει
πειθαναγκάσει
εξαναγκάσει
καταναγκάσει
ψεκάσει
δικάσει
καταδικάσει
επιδικάσει
εκδικάσει
προδικάσει
εικάσει
προεικάσει
σκάσει
μηρυκάσει
αναμηρυκάσει
χαλάσει
αποχαλάσει
γελάσει
ξεγελάσει
περιγελάσει
χαζογελάσει
παιζογελάσει
χασκογελάσει
χαμογελάσει
κρυφογελάσει
απελάσει
προσπελάσει
παρελάσει
θηλάσει
αποθηλάσει
διαθλάσει
κλάσει
ανακλάσει
αντανακλάσει
κολάσει
σκολάσει
σχολάσει
πλάσει
διαπλάσει
αναπλάσει
μεταπλάσει
κοχλάσει
δαμάσει
κρεμάσει
ξεκρεμάσει
δοκιμάσει
ξαναδοκιμάσει
επιδοκιμάσει
αποδοκιμάσει
πρωτοδοκιμάσει
ετοιμάσει
προετοιμάσει
ωριμάσει
ατιμάσει
ακμάσει
ονομάσει
επονομάσει
παρονομάσει
κατονομάσει
μετονομάσει
γουρμάσει
θαυμάσει
πεινάσει
λιμνάσει
γυμνάσει
εκγυμνάσει
προγυμνάσει
κατευνάσει
δοξάσει
σκεπάσει
ξεσκεπάσει
καλπάσει
μπάσει
κομπάσει
κοπάσει
συναρπάσει
σπάσει
διασπάσει
ανασπάσει
ξεσπάσει
περισπάσει
αποσπάσει
συσπάσει
βράσει
παραβράσει
ξεβράσει
δράσει
επιδράσει
αλληλεπιδράσει
αντιδράσει
αποδράσει
γεράσει
παραγεράσει
κεράσει
συγκεράσει
υπερκεράσει
ξεράσει
περάσει
διαπεράσει
ξαναπεράσει
ξεπεράσει
αντιπεράσει
γοργοπεράσει
καλοπεράσει
προσπεράσει
μοιράσει
διαμοιράσει
ξαναμοιράσει
αγοράσει
επαναγοράσει
εξαγοράσει
προαγοράσει
κουράσει
κατακουράσει
ξεκουράσει
παραφράσει
μεταφράσει
εκφράσει
εξετάσει
επανεξετάσει
συνεξετάσει
καλοεξετάσει
εκτάσει
εορτάσει
συνεορτάσει
γιορτάσει
χορτάσει
διαστάσει
διστάσει
αποστάσει
ξαποστάσει
φτάσει
καταφτάσει
προφτάσει
συνδυάσει
σκευάσει
διασκευάσει
ανασκευάσει
παρασκευάσει
προπαρασκευάσει
κατασκευάσει
ανακατασκευάσει
προκατασκευάσει
πρωτοκατασκευάσει
μετασκευάσει
επισκευάσει
συσκευάσει
χλευάσει
χάσει
ξεχάσει
αποξεχάσει
διχάσει
ησυχάσει
καθησυχάσει
εφησυχάσει
διψάσει
ξεδιψάσει
επωάσει
αποσβέσει
δέσει
επιδέσει
συνδέσει
διασυνδέσει
επανασυνδέσει
αλληλοσυνδέσει
αποσυνδέσει
αλυσοδέσει
προσδέσει
θέσει
διαθέσει
αναθέσει
παραθέσει
αντιπαραθέσει
καταθέσει
παρακαταθέσει
μεταθέσει
αντιμεταθέσει
επιθέσει
αντιθέσει
εκθέσει
ενθέσει
συνθέσει
ανασυνθέσει
αποσυνθέσει
αποθέσει
εναποθέσει
υποθέσει
προϋποθέσει
προσθέσει
πιέσει
καταπιέσει
συμπιέσει
αποσυμπιέσει
μεταμφιέσει
αρκέσει
διαρκέσει
επαρκέσει
αλέσει
καλέσει
ανακαλέσει
ξανακαλέσει
μετακαλέσει
εγκαλέσει
συγκαλέσει
προσεπικαλέσει
εκκαλέσει
αποκαλέσει
προκαλέσει
προσκαλέσει
τελέσει
διατελέσει
επιτελέσει
εκτελέσει
συντελέσει
αποτελέσει
απολέσει
γενέσει
συναινέσει
παινέσει
επαινέσει
παραινέσει
πονέσει
συμπονέσει
κοιλοπονέσει
ψυχοπονέσει
πέσει
ξαναπέσει
παραπέσει
καταπέσει
μεταπέσει
ξεπέσει
επιπέσει
περιπέσει
εκπέσει
εμπέσει
συμπέσει
υποπέσει
αρέσει
βαρέσει
καθαιρέσει
διαιρέσει
υποδιαιρέσει
αναιρέσει
συναιρέσει
εξαιρέσει
υπεξαιρέσει
αφαιρέσει
προσθαφαιρέσει
προαφαιρέσει
μπορέσει
φορέσει
ξαναφορέσει
μαυροφορέσει
πρωτοφορέσει
χωρέσει
συγχωρέσει
συχωρέσει
χέσει
σχέσει
κατασχέσει
μεσολαβήσει
διαμεσολαβήσει
ασεβήσει
χρονοτριβήσει
βομβήσει
αποσοβήσει
σβήσει
θορυβήσει
καταθορυβήσει
σαλαγήσει
ξεναγήσει
βιαιοπραγήσει
αιμορραγήσει
ναυαγήσει
οδηγήσει
καθοδηγήσει
κυνηγήσει
εξηγήσει
επεξηγήσει
παρεξηγήσει
πλοηγήσει
ναυπηγήσει
χορηγήσει
επαναχορηγήσει
επιχορηγήσει
καταστρατηγήσει
ριγήσει
αναριγήσει
σιγήσει
νοσταλγήσει
ασελγήσει
αναλογήσει
βλογήσει
αντιλογήσει
παλιλλογήσει
τραβολογήσει
ακριβολογήσει
ανακριβολογήσει
θριαμβολογήσει
ψευδολογήσει
χαϊδολογήσει
θεολογήσει
χαζολογήσει
πεζολογήσει
νηολογήσει
ανθολογήσει
σπουδαιολογήσει
χυδαιολογήσει
δικαιολογήσει
αστειολογήσει
αξιολογήσει
επαναξιολογήσει
αιτιολογήσει
εναντιολογήσει
κακολογήσει
συνθηκολογήσει
ηθικολογήσει
πλιατσικολογήσει
θεωρητικολογήσει
πολιτικολογήσει
σκανδαλολογήσει
φιλολογήσει
ψιλολογήσει
μολογήσει
βαθμολογήσει
αναβαθμολογήσει
τιμολογήσει
προτιμολογήσει
ομολογήσει
συνομολογήσει
ξομολογήσει
εξομολογήσει
δρομολογήσει
αρμολογήσει
συναρμολογήσει
αποσυναρμολογήσει
σπερμολογήσει
δασμολογήσει
ετυμολογήσει
παρετυμολογήσει
πιθανολογήσει
θρηνολογήσει
ελεεινολογήσει
κοινολογήσει
υμνολογήσει
μονολογήσει
χρονολογήσει
μεταχρονολογήσει
προχρονολογήσει
κινδυνολογήσει
τεχνολογήσει
δοξολογήσει
παραδοξολογήσει
τσιμπολογήσει
τροπολογήσει
καρπολογήσει
σοβαρολογήσει
δεκαρολογήσει
αερολογήσει
ιερολογήσει
υστερολογήσει
δευτερολογήσει
προχειρολογήσει
μοιρολογήσει
μακρολογήσει
μπεκρολογήσει
φορολογήσει
πληκτρολογήσει
παντρολογήσει
αισχρολογήσει
δροσολογήσει
συνθηματολογήσει
επιχειρηματολογήσει
λημματολογήσει
στρατολογήσει
ρουσφετολογήσει
χαριτολογήσει
απεραντολογήσει
παρελθοντολογήσει
λεπτολογήσει
βλαστολογήσει
αοριστολογήσει
κοστολογήσει
περιττολογήσει
περιαυτολογήσει
ναυτολογήσει
ταυτολογήσει
κρυολογήσει
ευφυολογήσει
σταχυολογήσει
ψοφολογήσει
κορφολογήσει
σταχολογήσει
ψυχολογήσει
ευλογήσει
πολυλογήσει
αργήσει
καταργήσει
καλλιεργήσει
κωλυσιεργήσει
ενεργήσει
διενεργήσει
επενεργήσει
συνεργήσει
απεργήσει
κρεουργήσει
κατακρεουργήσει
ραδιουργήσει
δημιουργήσει
αναδημιουργήσει
ξαναδημιουργήσει
ανοσιουργήσει
μεγαλουργήσει
τεχνουργήσει
ιερουργήσει
χειρουργήσει
θαυματουργήσει
λειτουργήσει
επαναλειτουργήσει
συλλειτουργήσει
υπολειτουργήσει
δυσλειτουργήσει
στιχουργήσει
τρυγήσει
παιδαγωγήσει
διαπαιδαγωγήσει
δημαγωγήσει
καταδημαγωγήσει
χαλιναγωγήσει
σκληραγωγήσει
χειραγωγήσει
λαφυραγωγήσει
φωταγωγήσει
ψυχαγωγήσει
μαδήσει
τροχοπεδήσει
κελαηδήσει
πηδήσει
αναπηδήσει
μεταπηδήσει
ξεπηδήσει
χοροπηδήσει
υπερπηδήσει
παρασπονδήσει
ξεπροβοδήσει
ορθοποδήσει
αισχροκερδήσει
απαυδήσει
απηυδήσει
τραγουδήσει
σιγοτραγουδήσει
διεκτραγωδήσει
διακωμωδήσει
παλινωδήσει
παρωδήσει
ελεήσει
ζήσει
ξαναζήσει
επιζήσει
καλοζήσει
απομυζήσει
συζήσει
αντιπαθήσει
συμπαθήσει
δεινοπαθήσει
προσπαθήσει
ξαναπροσπαθήσει
διηθήσει
βοηθήσει
επιβοηθήσει
υποβοηθήσει
απειθήσει
ανθήσει
πενθήσει
βαρυπενθήσει
ποθήσει
πορθήσει
εκπορθήσει
ολισθήσει
διολισθήσει
κατολισθήσει
ακολουθήσει
εξακολουθήσει
επακολουθήσει
παρακολουθήσει
μοχθήσει
ωθήσει
εξωθήσει
προωθήσει
απωθήσει
παρωθήσει
ποιήσει
παραποιήσει
μεταποιήσει
εκποιήσει
κονσερβοποιήσει
ενεργοποιήσει
απενεργοποιήσει
υπουργοποιήσει
ομαδοποιήσει
οικοπεδοποιήσει
ειδοποιήσει
προειδοποιήσει
σελιδοποιήσει
θεοποιήσει
στερεοποιήσει
μυθοποιήσει
απομυθοποιήσει
κεφαλαιοποιήσει
ωραιοποιήσει
παγιοποιήσει
τελειοποιήσει
αξιοποιήσει
γελοιοποιήσει
δραστηριοποιήσει
επαναδραστηριοποιήσει
κατηγοριοποιήσει
περιθωριοποιήσει
δημοσιοποιήσει
κακοποιήσει
κωδικοποιήσει
αποκωδικοποιήσει
μαζικοποιήσει
ηθικοποιήσει
εθνικοποιήσει
αποποινικοποιήσει
κοινωνικοποιήσει
κομματικοποιήσει
κρατικοποιήσει
αποκρατικοποιήσει
εντατικοποιήσει
πολιτικοποιήσει
ποσοτικοποιήσει
αστικοποιήσει
πλαστικοποιήσει
ονομαστικοποιήσει
οριστικοποιήσει
ιδιωτικοποιήσει
στρατιωτικοποιήσει
αρχικοποιήσει
μεγαλοποιήσει
ομαλοποιήσει
μελοποιήσει
απλοποιήσει
υλοποιήσει
στρογγυλοποιήσει
αποϋλοποιήσει
επισημοποιήσει
νομιμοποιήσει
γονιμοποιήσει
μονιμοποιήσει
χρησιμοποιήσει
ξαναχρησιμοποιήσει
θεσμοποιήσει
στεγανοποιήσει
ικανοποιήσει
αδρανοποιήσει
βιομηχανοποιήσει
ενοποιήσει
ομογενοποιήσει
συγκεκριμενοποιήσει
διεθνοποιήσει
αποδιεθνοποιήσει
κοινοποιήσει
τεκνοποιήσει
σαπωνοποιήσει
τροποποιήσει
τυποποιήσει
προσωποποιήσει
χαροποιήσει
υγροποιήσει
σταθεροποιήσει
αποσταθεροποιήσει
φιλελευθεροποιήσει
ουδετεροποιήσει
διαφοροποιήσει
ισχυροποιήσει
ανοσοποιήσει
δραματοποιήσει
αποδραματοποιήσει
πραγματοποιήσει
αποθεματοποιήσει
συστηματοποιήσει
σχηματοποιήσει
αυτοματοποιήσει
συρματοποιήσει
εμπορευματοποιήσει
σωματοποιήσει
συνειδητοποιήσει
αισθητοποιήσει
αναισθητοποιήσει
ευαισθητοποιήσει
κινητοποιήσει
ακινητοποιήσει
τακτοποιήσει
πολτοποιήσει
κονιορτοποιήσει
μεγιστοποιήσει
πιστοποιήσει
βελτιστοποιήσει
ελαχιστοποιήσει
ρευστοποιήσει
γνωστοποιήσει
ταχτοποιήσει
μορφοποιήσει
ενοχοποιήσει
μετοχοποιήσει
στοχοποιήσει
μνησικακήσει
πελεκήσει
αδικήσει
αντιδικήσει
διεκδικήσει
επαναδιεκδικήσει
φυγοδικήσει
ερημοδικήσει
χειροδικήσει
αυτοδικήσει
στρεψοδικήσει
νικήσει
κατανικήσει
φιλονικήσει
διαφιλονικήσει
υπερνικήσει
διοικήσει
κακοδιοικήσει
συνοικήσει
αποικήσει
εποικήσει
παροικήσει
κατοικήσει
συγκατοικήσει
ιδιοκατοικήσει
μετοικήσει
γρικήσει
ρυμουλκήσει
ξιφουλκήσει
καραδοκήσει
δωροδοκήσει
ευδοκήσει
δολοπλοκήσει
πολιορκήσει
επιορκήσει
ασκήσει
ενασκήσει
φωνασκήσει
εξασκήσει
βοσκήσει
καβαλήσει
κουβαλήσει
κουτρουβαλήσει
γαργαλήσει
λαλήσει
διαλαλήσει
αντιλαλήσει
σπαταλήσει
κατασπαταλήσει
θελήσει
δρασκελήσει
αμελήσει
παραμελήσει
ωφελήσει
απειλήσει
μιλήσει
ξαναμιλήσει
παραμιλήσει
αντιμιλήσει
ομιλήσει
κακομιλήσει
γλυκομιλήσει
καλομιλήσει
συνομιλήσει
πρωτομιλήσει
κρυφομιλήσει
πολυμιλήσει
φιλήσει
γλυκοφιλήσει
νεκροφιλήσει
κολλήσει
συγκολλήσει
ανασυγκολλήσει
ξεκολλήσει
επικολλήσει
αποκολλήσει
θυροκολλήσει
αφισοκολλήσει
πρωτοκολλήσει
τοιχοκολλήσει
προσκολλήσει
φεγγοβολήσει
ριζοβολήσει
τριζοβολήσει
λιθοβολήσει
σπιθοβολήσει
ανθοβολήσει
κανονιοβολήσει
ακτινοβολήσει
γεννοβολήσει
ξερνοβολήσει
κεραυνοβολήσει
αστραποβολήσει
ροβολήσει
σπινθηροβολήσει
πετροβολήσει
αγκυροβολήσει
πυροβολήσει
φωτοβολήσει
μοσχοβολήσει
πολυβολήσει
αμολήσει
ξαμολήσει
αυτομολήσει
απολήσει
αναπολήσει
ξαπολήσει
περιπολήσει
απεμπολήσει
ονειροπολήσει
πυρπολήσει
μελαγχολήσει
απασχολήσει
αντλήσει
εξαντλήσει
κυλήσει
ξανακυλήσει
κατρακυλήσει
αιματοκυλήσει
πουλήσει
μεταπουλήσει
ξεπουλήσει
ακριβοπουλήσει
προπουλήσει
μοσχοπουλήσει
μασουλήσει
τσουλήσει
κουτουλήσει
ιεροσυλήσει
ξοφλήσει
εξοφλήσει
προεξοφλήσει
σκουντουφλήσει
ενοχλήσει
ξαναενοχλήσει
παρενοχλήσει
πωλήσει
μεταπωλήσει
μονοπωλήσει
προπωλήσει
γαμήσει
πολεμήσει
καταπολεμήσει
ηρεμήσει
παρεπιδημήσει
ενδημήσει
αποδημήσει
βλαστημήσει
βλασφημήσει
δυσφημήσει
επευφημήσει
ισοβαθμήσει
χωροσταθμήσει
αριθμήσει
αναριθμήσει
συναριθμήσει
απαριθμήσει
καταριθμήσει
ευδοκιμήσει
τιμήσει
διατιμήσει
ανατιμήσει
επιτιμήσει
εκτιμήσει
επανεκτιμήσει
συνεκτιμήσει
υπερεκτιμήσει
φιλοτιμήσει
αποτιμήσει
υποτιμήσει
προτιμήσει
υπερτιμήσει
τολμήσει
αποτολμήσει
δομήσει
αναδομήσει
οικοδομήσει
ανοικοδομήσει
αποδομήσει
βυσσοδομήσει
παιδοκομήσει
γεροκομήσει
γηροκομήσει
γιατροκομήσει
τυροκομήσει
παρανομήσει
ταξινομήσει
οικονομήσει
εξοικονομήσει
βαθμονομήσει
κληρονομήσει
συγκληρονομήσει
χειρονομήσει
παλινδρομήσει
πελαγοδρομήσει
παγοδρομήσει
πεζοδρομήσει
οπισθοδρομήσει
πλαγιοδρομήσει
σταδιοδρομήσει
ουριοδρομήσει
μονοδρομήσει
λοξοδρομήσει
δολιχοδρομήσει
τροχοδρομήσει
ταχυδρομήσει
καρατομήσει
ορθοτομήσει
υλοτομήσει
ρυμοτομήσει
καινοτομήσει
διχοτομήσει
τριχοτομήσει
ορμήσει
εξορμήσει
παρορμήσει
εισορμήσει
εφορμήσει
κοσμήσει
διακοσμήσει
ανακατατμήσει
αθυμήσει
πεθυμήσει
επιθυμήσει
ενθυμήσει
λιγοθυμήσει
αποθυμήσει
λιποθυμήσει
ευθυμήσει
αντιγνωμήσει
διχογνωμήσει
πλανήσει
παραπλανήσει
αποπλανήσει
θρασομανήσει
δαπανήσει
καταδαπανήσει
κοπανήσει
αδρανήσει
μεσουρανήσει
ασθενήσει
εξασθενήσει
φιλοξενήσει
προξενήσει
θρηνήσει
κινήσει
διακινήσει
ανακινήσει
παρακινήσει
μετακινήσει
συγκινήσει
κατασυγκινήσει
ξεκινήσει
εκκινήσει
αργοκινήσει
υποκινήσει
αρχινήσει
μεριμνήσει
υμνήσει
ανυμνήσει
εξυμνήσει
τυραννήσει
κατατυραννήσει
γεννήσει
αναγεννήσει
κακογεννήσει
ζωογονήσει
αναζωογονήσει
δονήσει
φθονήσει
αφθονήσει
ζηλοφθονήσει
διακονήσει
πολυπραγμονήσει
κομπορρημονήσει
ασχημονήσει
ανυπομονήσει
λησμονήσει
αλησμονήσει
απολησμονήσει
εγκυμονήσει
καταπονήσει
εκπονήσει
φυγοπονήσει
ματαιοπονήσει
προπονήσει
φρονήσει
παραφρονήσει
καταφρονήσει
περιφρονήσει
ορθοφρονήσει
φιλοφρονήσει
ομοφρονήσει
ατονήσει
λιμοκτονήσει
αυτοκτονήσει
χειροτονήσει
δολοφονήσει
δειπνήσει
ξυπνήσει
επαγρυπνήσει
κυβερνήσει
διακυβερνήσει
συγκυβερνήσει
ερευνήσει
διερευνήσει
ανερευνήσει
εξερευνήσει
προσκυνήσει
κουνήσει
ταρακουνήσει
φιλοτεχνήσει
κοινωνήσει
συγκοινωνήσει
επικοινωνήσει
διαφωνήσει
αναφωνήσει
παραφωνήσει
τηλεφωνήσει
αντιφωνήσει
εκφωνήσει
συνεκφωνήσει
συμφωνήσει
προσυμφωνήσει
μαγνητοφωνήσει
απομαγνητοφωνήσει
προσφωνήσει
αισιοδοξήσει
φιλοδοξήσει
αυξήσει
επαυξήσει
προσαυξήσει
νοήσει
παρανοήσει
κατανοήσει
μετανοήσει
αγνοήσει
επινοήσει
εννοήσει
υπονοήσει
προνοήσει
ευνοήσει
πτοήσει
καταπτοήσει
αγαπήσει
υπεραγαπήσει
πολυαγαπήσει
τσιμπήσει
κολυμπήσει
ακουμπήσει
λογοκοπήσει
χρεοκοπήσει
μεθοκοπήσει
γρονθοκοπήσει
φαντασιοκοπήσει
γυαλοκοπήσει
βολοκοπήσει
ξυλοκοπήσει
δημοκοπήσει
λαμποκοπήσει
χαροκοπήσει
ιδροκοπήσει
φτεροκοπήσει
πλευροκοπήσει
σφυροκοπήσει
γλεντοκοπήσει
ανασκοπήσει
επισκοπήσει
περισκοπήσει
βολιδοσκοπήσει
κερδοσκοπήσει
βιντεοσκοπήσει
στηθοσκοπήσει
βυθοσκοπήσει
ομφαλοσκοπήσει
δημοσκοπήσει
ακτινοσκοπήσει
αποσκοπήσει
καιροσκοπήσει
μαγνητοσκοπήσει
ισορροπήσει
εξισορροπήσει
ερωτοτροπήσει
δυστροπήσει
λυπήσει
καταλυπήσει
τρυπήσει
διατρυπήσει
κατατρυπήσει
παρατυπήσει
κτυπήσει
ξανακτυπήσει
ζηλοτυπήσει
πρωτοτυπήσει
φωτοτυπήσει
χτυπήσει
ξαναχτυπήσει
καρδιοχτυπήσει
κονταροχτυπήσει
βροντοχτυπήσει
σιωπήσει
παρασιωπήσει
αποσιωπήσει
εκπροσωπήσει
εκλιπαρήσει
λαχταρήσει
φλυαρήσει
ευημερήσει
χασομερήσει
καρτερήσει
εγκαρτερήσει
υπερτερήσει
στερήσει
αποστερήσει
υστερήσει
καθυστερήσει
ψηφοθηρήσει
παραληρήσει
τηρήσει
διατηρήσει
παρατηρήσει
επιτηρήσει
συντηρήσει
ευκαιρήσει
εγχειρήσει
επιχειρήσει
μεμψιμοιρήσει
δικηγορήσει
δημηγορήσει
συνηγορήσει
παρηγορήσει
γρηγορήσει
μακρηγορήσει
κατηγορήσει
λοιδορήσει
απορήσει
οδοιπορήσει
συνοδοιπορήσει
αργοπορήσει
πεζοπορήσει
ποντοπορήσει
πρωτοπορήσει
βραδυπορήσει
ευπορήσει
ιστορήσει
ανιστορήσει
εξιστορήσει
αδιαφορήσει
ανθοφορήσει
κυκλοφορήσει
επανακυκλοφορήσει
οπλοφορήσει
τιτλοφορήσει
παρασημοφορήσει
καρποφορήσει
πληροφορήσει
παραπληροφορήσει
κυοφορήσει
τελεσφορήσει
δυσφορήσει
αναθαρρήσει
μετρήσει
αναμετρήσει
καταμετρήσει
επιμετρήσει
βυθομετρήσει
φυλλομετρήσει
σφυγμομετρήσει
θερμομετρήσει
χρονομετρήσει
χωρομετρήσει
προσμετρήσει
χλιμιντρήσει
γλιστρήσει
ξεγλιστρήσει
οικουρήσει
επικουρήσει
συνεπικουρήσει
φρουρήσει
περιφρουρήσει
κατουρήσει
μαρτυρήσει
καταμαρτυρήσει
ψευδομαρτυρήσει
παρεισφρήσει
χρήσει
ολιγωρήσει
δωρήσει
φιλοδωρήσει
θεωρήσει
αναθεωρήσει
επιθεωρήσει
θωρήσει
τιμωρήσει
ταλαιπωρήσει
καταταλαιπωρήσει
σκευωρήσει
αναχωρήσει
υπαναχωρήσει
στεναχωρήσει
καταστεναχωρήσει
παραχωρήσει
καταχωρήσει
συγχωρήσει
εκχωρήσει
οπισθοχωρήσει
εμφιλοχωρήσει
στενοχωρήσει
καταστενοχωρήσει
αποχωρήσει
υποχωρήσει
προχωρήσει
εισχωρήσει
προσχωρήσει
μασήσει
αναμασήσει
μισήσει
νοσήσει
κλοτσήσει
κλωτσήσει
εμφυσήσει
κλωσήσει
ουρανοβατήσει
καρκινοβατήσει
σχοινοβατήσει
υπνοβατήσει
αεροβατήσει
αιθεροβατήσει
ονειροβατήσει
ακροβατήσει
ποδηλατήσει
λεηλατήσει
ιχνηλατήσει
κωπηλατήσει
σφυρηλατήσει
σταματήσει
εγκληματήσει
πατήσει
απατήσει
τσαλαπατήσει
ξαναπατήσει
εξαπατήσει
παραπατήσει
καταπατήσει
περιπατήσει
στραβοπατήσει
ποδοπατήσει
αποπατήσει
ακροπατήσει
περπατήσει
νυχτοπερπατήσει
παρατήσει
κρατήσει
διακρατήσει
παρακρατήσει
κατακρατήσει
συγκρατήσει
επικρατήσει
τρομοκρατήσει
προσωποκρατήσει
δημοπρατήσει
παραστρατήσει
επαναστατήσει
επιστατήσει
αποστατήσει
χοροστατήσει
πρωτοστατήσει
ποδηγετήσει
ευεργετήσει
βιβλιοδετήσει
σκυροδετήσει
αθετήσει
ταξιθετήσει
στοιχειοθετήσει
αρχειοθετήσει
οριοθετήσει
υιοθετήσει
ναρκοθετήσει
αθλοθετήσει
νομοθετήσει
θεσμοθετήσει
σκηνοθετήσει
τοποθετήσει
ανατοποθετήσει
επανατοποθετήσει
οροθετήσει
χωροθετήσει
διευθετήσει
νουθετήσει
μελετήσει
κακομελετήσει
καλομελετήσει
προμελετήσει
υπηρετήσει
συνυπηρετήσει
εξυπηρετήσει
αφυπηρετήσει
προϋπηρετήσει
αυθαιρετήσει
χαιρετήσει
αντιχαιρετήσει
αποχαιρετήσει
χειραφετήσει
δυσανασχετήσει
αμφισβητήσει
διαμφισβητήσει
ζητήσει
αναζητήσει
ξαναζητήσει
καταζητήσει
επιζητήσει
ψωμοζητήσει
αποζητήσει
συζητήσει
ξανασυζητήσει
αιτήσει
απαιτήσει
προαπαιτήσει
παραιτήσει
φοιτήσει
επιφοιτήσει
συμφοιτήσει
αποφοιτήσει
παρασιτήσει
καιροφυλακτήσει
ανακτήσει
αγανακτήσει
επανακτήσει
απρακτήσει
ατακτήσει
κατακτήσει
λιποτακτήσει
κυριολεκτήσει
πλεονεκτήσει
μειονεκτήσει
ομοιοκαταληκτήσει
αποκτήσει
συναντήσει
ξανασυναντήσει
απαντήσει
συναπαντήσει
ανταπαντήσει
προϋπαντήσει
καταντήσει
συκοφαντήσει
κατασυκοφαντήσει
κεντήσει
παρακεντήσει
γλεντήσει
βροντήσει
επιδοτήσει
λογοδοτήσει
μισθοδοτήσει
αδειοδοτήσει
πλειοδοτήσει
μειοδοτήσει
δανειοδοτήσει
συνταξιοδοτήσει
εξουσιοδοτήσει
προικοδοτήσει
πριμοδοτήσει
χρησμοδοτήσει
γνωμοδοτήσει
υδροδοτήσει
κληροδοτήσει
ηλεκτροδοτήσει
πυροδοτήσει
χρηματοδοτήσει
αναχρηματοδοτήσει
συγχρηματοδοτήσει
αυτοχρηματοδοτήσει
σηματοδοτήσει
δεικτοδοτήσει
πιστοδοτήσει
τροφοδοτήσει
αποκοτήσει
συνωμοτήσει
κροτήσει
συγκροτήσει
ανασυγκροτήσει
επικροτήσει
ποδοκροτήσει
χειροκροτήσει
καταχειροκροτήσει
εκπυρσοκροτήσει
προσωποληπτήσει
μεροληπτήσει
αμαρτήσει
αναρτήσει
συναρτήσει
εξαρτήσει
προσαρτήσει
αποπροσαρτήσει
σκιρτήσει
ανασκιρτήσει
αποσκιρτήσει
στήσει
βλαστήσει
αναστήσει
νεκραναστήσει
παραστήσει
αναπαραστήσει
καταστήσει
εγκαταστήσει
αντικαταστήσει
αποκαταστήσει
υποκαταστήσει
βαριεστήσει
δυσαρεστήσει
πρωταγωνιστήσει
συμπρωταγωνιστήσει
απιστήσει
επιστήσει
αλλαξοπιστήσει
δυσπιστήσει
ευχαριστήσει
υπερευχαριστήσει
παλιννοστήσει
συστήσει
ανασυστήσει
αρρωστήσει
λιποταχτήσει
αποχτήσει
αλυχτήσει
ξενυχτήσει
ρωτήσει
ξαναρωτήσει
ερωτήσει
επερωτήσει
ψιλορωτήσει
μυήσει
αφήσει
αναψηλαφήσει
σκιαγραφήσει
τηλεγραφήσει
καλλιγραφήσει
ηθογραφήσει
ορθογραφήσει
οπισθογραφήσει
βιογραφήσει
γελοιογραφήσει
δημοσιογραφήσει
λιβελογραφήσει
αλληλογραφήσει
δακτυλογραφήσει
ανωνυμογραφήσει
μηχανογραφήσει
στενογραφήσει
σκηνογραφήσει
ακτινογραφήσει
εικονογραφήσει
μονογραφήσει
χρονογραφήσει
ιχνογραφήσει
τοπογραφήσει
ρυπαρογραφήσει
αρθρογραφήσει
χορογραφήσει
κινηματογραφήσει
πολιτογραφήσει
κρυπτογραφήσει
αποκρυπτογραφήσει
χαρτογραφήσει
πλαστογραφήσει
φωτογραφήσει
ηχογραφήσει
τοιχογραφήσει
πολυγραφήσει
μηχανορραφήσει
διασαφήσει
αψηφήσει
πλειοψηφήσει
μειοψηφήσει
πλειονοψηφήσει
μειονοψηφήσει
ισοψηφήσει
αναδιφήσει
αναρροφήσει
απορροφήσει
ατροφήσει
φιλοσοφήσει
ψοφήσει
εντρυφήσει
σκιαμαχήσει
πυγμαχήσει
αψιμαχήσει
συμμαχήσει
λογομαχήσει
φυγομαχήσει
μονομαχήσει
προμαχήσει
ξιφομαχήσει
ψυχομαχήσει
ναυμαχήσει
καταναυμαχήσει
ηχήσει
συνηχήσει
απηχήσει
κατηχήσει
αντηχήσει
αντιστοιχήσει
βωμολοχήσει
ναυλοχήσει
αστοχήσει
ξαστοχήσει
ευστοχήσει
πειθαρχήσει
απειθαρχήσει
κυριαρχήσει
ποιμεναρχήσει
κανοναρχήσει
ιεραρχήσει
γαλουχήσει
ανησυχήσει
ατυχήσει
κακοτυχήσει
δυστυχήσει
ευτυχήσει
ξεψυχήσει
λιγοψυχήσει
ολιγοψυχήσει
λιποψυχήσει
παίσει
περιπαίσει
αναμπαίσει
εμπαίσει
τρεμοπαίσει
χαρτοπαίσει
γκαβίσει
συλλαβίσει
μπλαβίσει
εκσλαβίσει
στραβίσει
τιτιβίσει
φοβίσει
εκφοβίσει
φλοισβίσει
εγκλωβίσει
απεγκλωβίσει
πελαγίσει
σελαγίσει
ραγίσει
σφραγίσει
επισφραγίσει
αποσφραγίσει
ταγίσει
πλαταγίσει
γαβγίσει
αγγίσει
υπερφαλαγγίσει
στραγγίσει
αποστραγγίσει
μεταγγίσει
εγγίσει
προσεγγίσει
φεγγίσει
αντιφεγγίσει
σπογγίσει
σφουγγίσει
λαρυγγίσει
αναλογίσει
καταλογίσει
υπολογίσει
συνυπολογίσει
προϋπολογίσει
προλογίσει
φλογίσει
οργίσει
εξοργίσει
ζυγίσει
αντιζυγίσει
καλοζυγίσει
ισοζυγίσει
λυγίσει
φτερουγίσει
πτερυγίσει
βαδίσει
συμβαδίσει
προβαδίσει
καβγαδίσει
καυγαδίσει
ραβδίσει
τσεβδίσει
μηδίσει
ονειδίσει
εξονειδίσει
ψαλιδίσει
παιχνιδίσει
ιριδίσει
προπαγανδίσει
προβοδίσει
ξεπροβοδίσει
ανδραποδίσει
εξανδραποδίσει
τετραποδίσει
διποδίσει
τριποδίσει
μποδίσει
εμποδίσει
παρεμποδίσει
ροδίσει
βομβαρδίσει
βαριοκαρδίσει
κακοκαρδίσει
καλοκαρδίσει
χτυποκαρδίσει
πικροκαρδίσει
κερδίσει
ξανακερδίσει
πορδίσει
καβουρδίσει
κουρδίσει
ξεκουρδίσει
τσιλημπουρδίσει
ψευδίσει
αρκουδίσει
πεταλουδίσει
λουλουδίσει
ξεφλουδίσει
μαϊμουδίσει
μωρουδίσει
κλείσει
ξανακλείσει
κατακλείσει
περικλείσει
ανοιγοκλείσει
αποκλείσει
εσωκλείσει
δανείσει
αντιδανείσει
πείσει
παραπείσει
καταπείσει
μεταπείσει
σείσει
αποσείσει
καθίσει
ανακαθίσει
ξανακαθίσει
παρακαθίσει
κατακαθίσει
πρωτοκαθίσει
σπαθίσει
διασπαθίσει
εθίσει
ερεθίσει
εξερεθίσει
συνηθίσει
ξεσυνηθίσει
κακοσυνηθίσει
καλοσυνηθίσει
αποστηθίσει
σπιθίσει
ανθίσει
διανθίσει
ξανανθίσει
ξανθίσει
απανθίσει
βυθίσει
καταβυθίσει
αυτοβυθίσει
καταβροχθίσει
παιδιακίσει
κακίσει
λακίσει
προπηλακίσει
φυλακίσει
αποφυλακίσει
προφυλακίσει
χοχλακίσει
φενακίσει
αποσκορακίσει
εξοστρακίσει
θωρακίσει
τσακίσει
κατατσακίσει
ψιττακίσει
ταγκίσει
πελεκίσει
τουφεκίσει
ντουφεκίσει
πιθηκίσει
οικίσει
σολοικίσει
συνοικίσει
αποικίσει
εποικίσει
προικίσει
κατοικίσει
μετοικίσει
κλασικίσει
δημοτικίσει
σχολαστικίσει
αττικίσει
εκκοκκίσει
τοκίσει
ανατοκίσει
ορκίσει
ξορκίσει
εξορκίσει
εκτουρκίσει
φουρκίσει
σκίσει
πασκίσει
ξεσκίσει
καταξεσκίσει
γλυκίσει
χαστουκίσει
λαϊκίσει
κυμβαλίσει
παπαγαλίσει
στραγγαλίσει
γαργαλίσει
τρωγαλίσει
σκανδαλίσει
ζαλίσει
παραζαλίσει
ξεζαλίσει
ξεκοκαλίσει
μαρκαλίσει
σκαλίσει
ξεμασκαλίσει
ανασκαλίσει
ξεσκαλίσει
βαυκαλίσει
χαλαλίσει
δαμαλίσει
πασπαλίσει
σκανταλίσει
κροταλίσει
στραφταλίσει
γυαλίσει
ξαναγυαλίσει
καλογυαλίσει
ξεμυαλίσει
αποκεφαλίσει
σφαλίσει
ασφαλίσει
διασφαλίσει
εξασφαλίσει
προασφαλίσει
αντασφαλίσει
ψιχαλίσει
ροχαλίσει
καψαλίσει
σταβλίσει
σουβλίσει
στριγγλίσει
βιγλίσει
τριβελίσει
οβελίσει
εξοβελίσει
διασκελίσει
δρασκελίσει
υποσκελίσει
ισοσκελίσει
διαμελίσει
ξευτελίσει
εξευτελίσει
παραλληλίσει
στρουθοκαμηλίσει
τραχηλίσει
στροβιλίσει
ξεχειλίσει
εκχειλίσει
υπερεκχειλίσει
υπερχειλίσει
πιπιλίσει
σκαμπιλίσει
τορπιλίσει
πιτσιλίσει
ξεφτιλίσει
στριγκλίσει
τρεκλίσει
τρικλίσει
ψελλίσει
φυλλίσει
ξεφυλλίσει
διαολίσει
διαβολίσει
τριβολίσει
εμβολίσει
συμβολίσει
ακροβολίσει
ηχοβολίσει
ξεσκολίσει
προσανατολίσει
αναπροσανατολίσει
αποπροσανατολίσει
στολίσει
πιστολίσει
ανθοστολίσει
σημαιοστολίσει
νεκροστολίσει
χρυσοστολίσει
νυφοστολίσει
οπλίσει
εξοπλίσει
παροπλίσει
αφοπλίσει
εφοπλίσει
βουρλίσει
υποτιτλίσει
συνδαυλίσει
υποδαυλίσει
συδαυλίσει
μαυλίσει
ξεμαυλίσει
εκμαυλίσει
τραυλίσει
σουραυλίσει
εκφαυλίσει
διυλίσει
κυλίσει
ματοκυλίσει
αιματοκυλίσει
ξυλίσει
ζουλίσει
στραμπουλίσει
κουτσουλίσει
στρατουλίσει
γρυλίσει
εκφυλίσει
εκχυλίσει
τσουρουφλίσει
καλαμίσει
παλαμίσει
εξισλαμίσει
χαραμίσει
γεμίσει
ξαναγεμίσει
παραγεμίσει
απογεμίσει
σελεμίσει
ανεμίσει
διανεμίσει
ξανεμίσει
εξανεμίσει
γκρεμίσει
ασκημίσει
διαφημίσει
δυσφημίσει
ασχημίσει
διαβαθμίσει
αναβαθμίσει
υποβαθμίσει
σταθμίσει
αντισταθμίσει
ζυγοσταθμίσει
ισοσταθμίσει
ρυθμίσει
απορυθμίσει
διαρρυθμίσει
μεταρρυθμίσει
κοιμίσει
αποκοιμίσει
νοστιμίσει
ενοφθαλμίσει
διαγραμμίσει
υπογραμμίσει
ευθυγραμμίσει
γιομίσει
κομίσει
διακομίσει
μετακομίσει
διαμετακομίσει
συγκομίσει
αποκομίσει
εισκομίσει
προσκομίσει
νομίσει
βρομίσει
ξεβρομίσει
ξεστομίσει
εκστομίσει
ορμίσει
μεθορμίσει
προσορμίσει
αφορμίσει
κακοφορμίσει
χλωροφορμίσει
εξατμίσει
θυμίσει
ξαναθυμίσει
ενθυμίσει
υπενθυμίσει
τρικυμίσει
διαγουμίσει
ξεζουμίσει
πλουμίσει
χρυσοπλουμίσει
ψωμίσει
λιβανίσει
γαλβανίσει
παγανίσει
τραγανίσει
τηγανίσει
ξεροτηγανίσει
φρυγανίσει
ροδανίσει
νεανίσει
παιανίσει
σεργιανίσει
λιανίσει
εκχριστιανίσει
αμερικανίσει
εξαμερικανίσει
ροκανίσει
ταλανίσει
πλανίσει
δρεπανίσει
μπανίσει
τυμπανίσει
διατυμπανίσει
κοπανίσει
αεροκοπανίσει
σπανίσει
τρυπανίσει
τσουγκρανίσει
βασανίσει
βοτανίσει
ξεβοτανίσει
αφανίσει
εξαφανίσει
εμφανίσει
επανεμφανίσει
ορφανίσει
απορφανίσει
χαχανίσει
εκβιομηχανίσει
αποβιομηχανίσει
αγνίσει
καθαγνίσει
εξαγνίσει
εξευγενίσει
μηδενίσει
εκμηδενίσει
εξασθενίσει
ελλιμενίσει
γκομενίσει
αρμενίσει
ψηλαρμενίσει
εξευμενίσει
ξενίσει
ατενίσει
ενατενίσει
κτενίσει
χτενίσει
ξεχτενίσει
ελληνίσει
εξελληνίσει
αφελληνίσει
σαφηνίσει
διασαφηνίσει
αποσαφηνίσει
ανακαινίσει
κοκκινίσει
κατακοκκινίσει
ροδοκοκκινίσει
ξεροκοκκινίσει
αναψοκοκκινίσει
κοσκινίσει
ψιλοκοσκινίσει
ξινίσει
περισχοινίσει
ρινίσει
διευκρινίσει
κιτρινίσει
κατακιτρινίσει
πρασινίσει
λατινίσει
διακτινίσει
αρχινίσει
πρωταρχινίσει
λικνίσει
τσικνίσει
κρεμνίσει
κρημνίσει
κατακρημνίσει
αηδονίσει
εκσφενδονίσει
ιονίσει
πριονίσει
αφιονίσει
χιονίσει
ακονίσει
εικονίσει
προεικονίσει
απεικονίσει
σκονίσει
κατασκονίσει
ξεσκονίσει
κλονίσει
συγκλονίσει
δαιμονίσει
ευδαιμονίσει
εναρμονίσει
κανονίσει
διακανονίσει
εκθρονίσει
ενθρονίσει
σωφρονίσει
χρονίσει
αναχρονίσει
συγχρονίσει
εκσυγχρονίσει
καλοχρονίσει
ετεροχρονίσει
υπερχρονίσει
πολυχρονίσει
τονίσει
ατονίσει
σφεντονίσει
συντονίσει
αποσυντονίσει
υπερτονίσει
απαγχονίσει
καπνίσει
ξεκαπνίσει
μαλαμοκαπνίσει
ασημοκαπνίσει
δειπνίσει
αφυπνίσει
σβαρνίσει
σκεπαρνίσει
μοντερνίσει
φουρνίσει
ξεφουρνίσει
κουδουνίσει
γρατζουνίσει
ζουζουνίσει
ρουθουνίσει
σαπουνίσει
μπουμπουνίσει
σπιρουνίσει
γρατσουνίσει
ξαφνίσει
σταφνίσει
αχνίσει
γιαχνίσει
ξεψαχνίσει
λιχνίσει
αρραβωνίσει
τετραγωνίσει
κλυδωνίσει
κωδωνίσει
ρωθωνίσει
διαιωνίσει
λακωνίσει
παραγκωνίσει
αλωνίσει
τελωνίσει
εκτελωνίσει
στρατωνίσει
ξεφωνίσει
ψωνίσει
αξίσει
αθροίσει
συναθροίσει
ραπίσει
σαπίσει
τσαπίσει
ξελεπίσει
απολεπίσει
ευπρεπίσει
ευτρεπίσει
πιπίσει
αναρριπίσει
σαλπίσει
ελπίσει
απελπίσει
ξεκαμπίσει
στουμπίσει
ανασκολοπίσει
κατατοπίσει
μετατοπίσει
εκτοπίσει
εντοπίσει
καρπίσει
σκορπίσει
διασκορπίσει
κατασκορπίσει
συνασπίσει
προασπίσει
υπερασπίσει
θεσπίσει
σκουπίσει
καλλωπίσει
μωλωπίσει
ανθρωπίσει
εξανθρωπίσει
αντιμετωπίσει
βαρβαρίσει
κονσερβαρίσει
ξελαγαρίσει
μαγαρίσει
ξεμαγαρίσει
σφουγγαρίσει
τσιγαρίσει
γαργαρίσει
καθαρίσει
ξεκαθαρίσει
εκκαθαρίσει
παιδιαρίσει
σαλιαρίσει
μπανιαρίσει
κακαρίσει
μακαρίσει
γκαρίσει
χασκαρίσει
κολλαρίσει
σαχλαμαρίσει
λαναρίσει
πουδραρίσει
κοντραρίσει
κρησαρίσει
στραταρίσει
πεταρίσει
αναπεταρίσει
σαρανταρίσει
πενηνταρίσει
σπαρταρίσει
λαχταρίσει
φτυαρίσει
βλεφαρίσει
ισοφαρίσει
χαρίσει
βρίσει
σκυλοβρίσει
υβρίσει
καθυβρίσει
περιυβρίσει
εξυβρίσει
φεγγρίσει
ερίσει
αερίσει
εξαερίσει
φοβερίσει
θερίσει
παραθερίσει
αποθερίσει
μερίσει
διαμερίσει
αναμερίσει
παραμερίσει
καταμερίσει
καλημερίσει
επιμερίσει
ξενερίσει
πιπερίσει
καλησπερίσει
τερερίσει
ξεντερίσει
επαμφοτερίσει
αριστερίσει
νεωτερίσει
καταχερίσει
σπινθηρίσει
ξεκληρίσει
σκληρίσει
χαρακτηρίσει
αποχαρακτηρίσει
μυκτηρίσει
στηρίσει
αντιστηρίσει
υποστηρίσει
πολυκαιρίσει
σερβιρίσει
φθειρίσει
εγχειρίσει
προχειρίσει
ψειρίσει
ξεψειρίσει
φαλιρίσει
τσιρίσει
τσιτσιρίσει
μπατιρίσει
σατιρίσει
σιχτιρίσει
ψιψιρίσει
ξακρίσει
μουγκρίσει
τσουγκρίσει
πικρίσει
αντικρίσει
ορίσει
ζορίσει
καθορίσει
ανακαθορίσει
προκαθορίσει
φθορίσει
διορίσει
αναδιορίσει
επαναδιορίσει
προσδιορίσει
αναπροσδιορίσει
επαναπροσδιορίσει
περιορίσει
εξορίσει
προορίσει
πορίσει
προσπορίσει
καλωσορίσει
αφορίσει
ανηφορίσει
κατηφορίσει
φωσφορίσει
γαμπρίσει
κοπρίσει
ασπρίσει
ξασπρίσει
τρίσει
θεατρίσει
επαναπατρίσει
αλετρίσει
ηλεκτρίσει
μαντρίσει
κεντρίσει
εγκεντρίσει
χλιμιντρίσει
κατοπτρίσει
αντικατοπτρίσει
μυστρίσει
ξυστρίσει
μαυρίσει
καταμαυρίσει
θησαυρίσει
αποθησαυρίσει
γυρίσει
ξαναγυρίσει
ξεγυρίσει
πανηγυρίσει
συμπανηγυρίσει
τριγυρίσει
περιτριγυρίσει
γοργογυρίσει
αναποδογυρίσει
κλωθογυρίσει
στριφογυρίσει
τοιχογυρίσει
συγυρίσει
πισωγυρίσει
πλευρίσει
εκνευρίσει
ψιθυρίσει
σιγοψιθυρίσει
μυρίσει
κλαυθμυρίσει
αλμυρίσει
πλημμυρίσει
καταπλημμυρίσει
μοσχομυρίσει
αρμυρίσει
ξαρμυρίσει
ξυρίσει
νιαουρίσει
βαβουρίσει
σβουρίσει
γουργουρίσει
μουρμουρίσει
σιγομουρμουρίσει
νανουρίσει
καλαμπουρίσει
μασουρίσει
πλατσουρίσει
τουρτουρίσει
κλαψουρίσει
λαμπυρίσει
συρίσει
σφυρίσει
αφρίσει
ξαφρίσει
χρίσει
επιχρίσει
δωρίσει
μετεωρίσει
αλληθωρίσει
πλωρίσει
γνωρίσει
αναγνωρίσει
ξαναγνωρίσει
παραγνωρίσει
πρωτογνωρίσει
χωρίσει
διαχωρίσει
καταχωρίσει
ξεχωρίσει
αποχωρίσει
βασίσει
αποφασίσει
συναποφασίσει
προαποφασίσει
δροσίσει
κολατσίσει
πατσίσει
μπατσίσει
βιτσίσει
βουρτσίσει
χρυσίσει
σοβατίσει
αβγατίσει
αυγατίσει
φευγατίσει
μπογιατίσει
θυμιατίσει
δεκατίσει
αποδεκατίσει
ξεσκατίσει
αλατίσει
ξεπλατίσει
φαφλατίσει
ματίσει
διαδραματίσει
δειγματίσει
παραδειγματίσει
στιγματίσει
δογματίσει
ζεματίσει
αναθεματίσει
υπερθεματίσει
βηματίσει
προβληματίσει
υπομνηματίσει
φρονηματίσει
χρηματίσει
στοιχηματίσει
σχηματίσει
ανασχηματίσει
μετασχηματίσει
αποσχηματίσει
προσχηματίσει
εγκλιματίσει
κριματίσει
γραμματίσει
αναγραμματίσει
παραγραμματίσει
μεταγραμματίσει
προγραμματίσει
αναπρογραμματίσει
θρυμματίσει
γιοματίσει
ονοματίσει
κερματίσει
κατακερματίσει
εκσπερματίσει
αποσπερματίσει
τερματίσει
τραυματίσει
κατατραυματίσει
γευματίσει
προγευματίσει
κυματίσει
πωματίσει
επιπωματίσει
εκπωματίσει
αποπωματίσει
αρωματίσει
χρωματίσει
μεταχρωματίσει
ελαιοχρωματίσει
αποχρωματίσει
χωματίσει
αναχωματίσει
απαθανατίσει
κακοθανατίσει
αποθανατίσει
φανατίσει
γονατίσει
αδυνατίσει
δημοκρατίσει
εκδημοκρατίσει
παραστρατίσει
ξεστρατίσει
τσατίσει
καλαφατίσει
ευθετίσει
σεκλετίσει
μερεμετίσει
συνετίσει
χαιρετίσει
αντιχαιρετίσει
αποχαιρετίσει
σχετίσει
συσχετίσει
μαγνητίσει
απομαγνητίσει
αναχαιτίσει
εκπολιτίσει
δυναμιτίσει
σιτίσει
επισιτίσει
υποσιτίσει
υπερσιτίσει
κτίσει
λακτίσει
γαλακτίσει
απογαλακτίσει
απολακτίσει
ξανακτίσει
εκτίσει
σοβαντίσει
σουβαντίσει
καζαντίσει
μπογιαντίσει
καπλαντίσει
σουλαντίσει
ραντίσει
σαραντίσει
νταβραντίσει
τσαντίσει
σεκλεντίσει
μπαϊλντίσει
ακοντίσει
εξακοντίσει
υπερακοντίσει
ποντίσει
καταποντίσει
φροντίσει
καβουρντίσει
κουρντίσει
ξεκουρντίσει
σκοτίσει
ξεσκοτίσει
επισκοτίσει
συσκοτίσει
νοτίσει
ποτίσει
αποτίσει
διαποτίσει
εμποτίσει
βαπτίσει
αναβαπτίσει
μεταβαπτίσει
εμβαπτίσει
απαρτίσει
συναπαρτίσει
καταρτίσει
προκαταρτίσει
ξεπορτίσει
φορτίσει
επαναφορτίσει
επιφορτίσει
αποφορτίσει
υπερφορτίσει
στίσει
βλαστίσει
μαστίσει
σαστίσει
κοστίσει
πουστίσει
μεταγλωττίσει
ταυτίσει
συνταυτίσει
ψευτίσει
προσηλυτίσει
μυτίσει
ξεμυτίσει
πλουτίσει
εμπλουτίσει
βαφτίσει
ξεφτίσει
καθρεφτίσει
αντικαθρεφτίσει
χτίσει
ξαναχτίσει
ξενυχτίσει
καληνυχτίσει
μπουχτίσει
εγκιβωτίσει
αιχμαλωτίσει
υπνωτίσει
φωτίσει
διαφωτίσει
ηλεκτροφωτίσει
βουίσει
αντιβουίσει
προσεδαφίσει
κατεδαφίσει
θειαφίσει
ψηλαφίσει
φωτογραφίσει
ζωγραφίσει
ξυραφίσει
ξουραφίσει
ψηφίσει
αψηφίσει
ξαναψηφίσει
καταψηφίσει
συμψηφίσει
διπλοψηφίσει
υπερψηφίσει
σκαριφίσει
ραμφίσει
γλυφίσει
ανακουφίσει
στυφίσει
τεμαχίσει
κατατεμαχίσει
εκβραχίσει
λογχίσει
συνεχίσει
τειχίσει
περιτειχίσει
προτειχίσει
τοιχίσει
περιτοιχίσει
εντοιχίσει
αποτοιχίσει
στοιχίσει
περιστοιχίσει
αντιστοιχίσει
τροχίσει
αρχίσει
ξαναρχίσει
πρωταρχίσει
σχίσει
διασχίσει
πασχίσει
κατασχίσει
ξεσχίσει
καταξεσχίσει
αποσχίσει
εξονυχίσει
ευνουχίσει
μουνουχίσει
βοστρυχίσει
κακοτυχίσει
καλοτυχίσει
ευτυχίσει
συνοψίσει
μαλάσσει
συνδιαλλάσσει
εναλλάσσει
απαλλάσσει
παραλλάσσει
μεταλλάσσει
ανταλλάσσει
φυλάσσει
διαφυλάσσει
επιφυλάσσει
προφυλάσσει
ανάσσει
εκτινάσσει
αποτινάσσει
σπαράσσει
κατασπαράσσει
ταράσσει
διαταράσσει
αναταράσσει
συνταράσσει
χαράσσει
εγχαράσσει
φράσσει
τάσσει
διατάσσει
πατάσσει
παρατάσσει
κατατάσσει
μετατάσσει
επιτάσσει
αντιτάσσει
εντάσσει
επανεντάσσει
συντάσσει
ανασυντάσσει
υποτάσσει
καθυποτάσσει
προτάσσει
καταπλήσσει
εκπλήσσει
εξελίσσει
εκτυλίσσει
κηρύσσει
διακηρύσσει
ανακηρύσσει
επικηρύσσει
αποκηρύσσει
προκηρύσσει
ορύσσει
διορύσσει
εξορύσσει
αναπτύσσει
συμπτύσσει
κάτσει
συναρμόσει
προσαρμόσει
αναπροσαρμόσει
εφαρμόσει
απολαύσει
παύσει
αναπαύσει
γογγύσει
δύσει
γδύσει
ενδύσει
επενδύσει
επανεπενδύσει
αποεπενδύσει
εισδύσει
διεισδύσει
βραβεύσει
επιβραβεύσει
θριαμβεύσει
διακυβεύσει
φυγαδεύσει
μεταλαμπαδεύσει
στρατοπεδεύσει
εκπαιδεύσει
επανεκπαιδεύσει
μετεκπαιδεύσει
παγιδεύσει
ταξιδεύσει
οδεύσει
μεθοδεύσει
περιοδεύσει
συνοδεύσει
προοδεύσει
αρδεύσει
επαληθεύσει
προμηθεύσει
νοθεύσει
εκμαιεύσει
αλιεύσει
εκταμιεύσει
αποταμιεύσει
κυριεύσει
κατακυριεύσει
δημοσιεύσει
αναδημοσιεύσει
προδημοσιεύσει
ανθρακεύσει
αποθηκεύσει
εναποθηκεύσει
υποθηκεύσει
εκλογικεύσει
ειδικεύσει
εξειδικεύσει
καθολικεύσει
εξατομικεύσει
ιδανικεύσει
εξιδανικεύσει
γενικεύσει
εξωτερικεύσει
χαλκεύσει
εκλαϊκεύσει
νοσηλεύσει
βασιλεύσει
πλεύσει
διαπλεύσει
καταπλεύσει
επιπλεύσει
συμπλεύσει
αποπλεύσει
συμβουλεύσει
μοχλεύσει
αναμοχλεύσει
δημεύσει
σταθμεύσει
μετασταθμεύσει
χρησιμεύσει
υπονομεύσει
αστυνομεύσει
συντομεύσει
δεσμεύσει
αποδεσμεύσει
συγκατανεύσει
πρυτανεύσει
εκπαρθενεύσει
ερμηνεύσει
διερμηνεύσει
παρερμηνεύσει
επινεύσει
ηγεμονεύσει
κηδεμονεύσει
μνημονεύσει
απομνημονεύσει
φονεύσει
αναπνεύσει
εκπνεύσει
εμπνεύσει
εισπνεύσει
εκπορνεύσει
κινδυνεύσει
διακινδυνεύσει
ανιχνεύσει
συγχωνεύσει
λαξεύσει
τοξεύσει
εκτοξεύσει
θεραπεύσει
αποθεραπεύσει
σκοπεύσει
κατασκοπεύσει
επιτροπεύσει
ιππεύσει
σπεύσει
επισπεύσει
θωπεύσει
αντιπροσωπεύσει
ρεύσει
προεδρεύσει
υπανδρεύσει
υδρεύσει
μακροημερεύσει
διανυκτερεύσει
χειροτερεύσει
καλυτερεύσει
θηρεύσει
εξολοθρεύσει
αγορεύσει
αναγορεύσει
απαγορεύσει
υπαγορεύσει
προσαγορεύσει
διακορεύσει
πρακτορεύσει
εφορεύσει
διαρρεύσει
καταρρεύσει
απορρεύσει
συρρεύσει
εισρεύσει
σωρεύσει
επισωρεύσει
συσσωρεύσει
τιθασεύσει
γνωματεύσει
επιστρατεύσει
αποστρατεύσει
προστατεύσει
δραπετεύσει
διοχετεύσει
παροχετεύσει
θητεύσει
μαθητεύσει
κλητεύσει
γοητεύσει
καταγοητεύσει
απογοητεύσει
διαιτητεύσει
προφητεύσει
στηλιτεύσει
ταλαντεύσει
εποπτεύσει
μεταναστεύσει
δυναστεύσει
καταδυναστεύσει
μνηστεύσει
αμνηστεύσει
αχρηστεύσει
πιστεύσει
διαπιστεύσει
αριστεύσει
απλουστεύσει
εμφυτεύσει
πρωτεύσει
νυμφεύσει
συντροφεύσει
κωφεύσει
μοιχεύσει
ταριχεύσει
στοχεύσει
μεταμοσχεύσει
πτωχεύσει
διαψεύσει
μεθύσει
ξεμεθύσει
ελκύσει
καθελκύσει
ανελκύσει
παρελκύσει
προσελκύσει
λύσει
διαλύσει
αναλύσει
παραλύσει
καταλύσει
αναβλύσει
επιλύσει
κατακλύσει
εκλύσει
απολύσει
εξαπολύσει
παρακωλύσει
διανύσει
τανύσει
μηνύσει
διαμηνύσει
καταμηνύσει
προμηνύσει
ξύσει
ακούσει
ξανακούσει
υπακούσει
παρακούσει
εισακούσει
λούσει
περιλούσει
κρούσει
ανακρούσει
αντικρούσει
αποκρούσει
προσκρούσει
ιδρύσει
καθιδρύσει
εγκαθιδρύσει
ανιδρύσει
επανιδρύσει
ενιδρύσει
δακρύσει
ντύσει
πτύσει
αρτύσει
φτύσει
φύσει
χύσει
διαχύσει
συγχύσει
ισχύσει
ενισχύσει
υπερισχύσει
κατισχύσει
ζαβώσει
γκαβώσει
λαβώσει
παλαβώσει
σκλαβώσει
ξεσκλαβώσει
στραβώσει
ξεστραβώσει
αποστραβώσει
διακριβώσει
εξακριβώσει
στιλβώσει
εκθαμβώσει
κολοβώσει
πελαγώσει
παγώσει
ξεπαγώσει
πληγώσει
λιγώσει
καλιγώσει
αναλιγώσει
ξελιγώσει
ριγώσει
μαστιγώσει
μαργώσει
οργώσει
πυργώσει
ζυγώσει
κοντοζυγώσει
δώσει
διαδώσει
λαδώσει
διακλαδώσει
ξαναδώσει
παραδώσει
καταδώσει
μεταδώσει
αναμεταδώσει
ραβδώσει
χαλυβδώσει
επιμολυβδώσει
λιγδώσει
ξεδώσει
επιπεδώσει
εμπεδώσει
ισοπεδώσει
κρασπεδώσει
βιδώσει
ξεβιδώσει
κλειδώσει
ξεκλειδώσει
διπλοκλειδώσει
οξειδώσει
κηλιδώσει
σανιδώσει
επιδώσει
φκιασιδώσει
φτιασιδώσει
τσιτσιδώσει
ρυτιδώσει
εκδώσει
επανεκδώσει
ενδώσει
αποδώσει
ανταποδώσει
προδώσει
ευοδώσει
κατευοδώσει
κορδώσει
προσδώσει
καρυδώσει
ξεθεώσει
αποθεώσει
εξιλεώσει
ανανεώσει
στερεώσει
χρεώσει
ξεχρεώσει
υποχρεώσει
καταϋποχρεώσει
πιστοχρεώσει
ζώσει
γαζώσει
γκαζώσει
μπαζώσει
καρπαζώσει
μαραζώσει
ξεζώσει
τραπεζώσει
κορνιζώσει
ριζώσει
ξεριζώσει
περιζώσει
εκριζώσει
γαντζώσει
ξεγαντζώσει
μουντζώσει
μουτζώσει
αγκαθώσει
ξεσπαθώσει
ψαθώσει
ξεστηθώσει
απολιθώσει
απιθώσει
ορθώσει
διορθώσει
επιδιορθώσει
ανορθώσει
επανορθώσει
κατορθώσει
μισθώσει
αναμισθώσει
εκμισθώσει
υπεκμισθώσει
υπομισθώσει
βεβαιώσει
διαβεβαιώσει
επαναβεβαιώσει
επιβεβαιώσει
δικαιώσει
αναπαλαιώσει
ανακεφαλαιώσει
συγκεφαλαιώσει
αραιώσει
εδραιώσει
ακεραιώσει
περαιώσει
διαπεραιώσει
διεκπεραιώσει
ματαιώσει
κραταιώσει
βιώσει
διαβιώσει
αναβιώσει
επιβιώσει
συμβιώσει
αποβιώσει
προαποβιώσει
παγιώσει
εγκαρδιώσει
αποκαρδιώσει
γειώσει
απογειώσει
προσγειώσει
εξοικειώσει
τελειώσει
αποτελειώσει
μειώσει
σημειώσει
υποσημειώσει
προσημειώσει
αυξομειώσει
εξαχρειώσει
στοιχειώσει
κακιώσει
φασκιώσει
ισκιώσει
λιώσει
παλιώσει
σαλιώσει
θεμελιώσει
ξεθεμελιώσει
εκθεμελιώσει
εξαθλιώσει
φιλιώσει
συμφιλιώσει
κοχλιώσει
ζημιώσει
αποζημιώσει
νιώσει
ξανανιώσει
μετανιώσει
αξιώσει
απαξιώσει
καταξιώσει
αλλοιώσει
αποφλοιώσει
εξομοιώσει
παρομοιώσει
προσομοιώσει
αφομοιώσει
νοιώσει
μετανοιώσει
αγριώσει
εξαγριώσει
στεριώσει
παστεριώσει
αποθηριώσει
τεκμηριώσει
αλλοτριώσει
απαλλοτριώσει
χλωριώσει
φαντασιώσει
ισιώσει
πλαισιώσει
μεταρσιώσει
μετουσιώσει
βελτιώσει
αποδελτιώσει
οριζοντιώσει
μαλακώσει
τσαλακώσει
ζαβλακώσει
αποβλακώσει
πλακώσει
καταπλακώσει
ψυχοπλακώσει
αυλακώσει
ενθυλακώσει
καμακώσει
κλιμακώσει
αποκλιμακώσει
φαρμακώσει
καπακώσει
ξεκαπακώσει
χλαπακώσει
χαρακώσει
περιχαρακώσει
ξεβρακώσει
ανθρακώσει
ενανθρακώσει
απανθρακώσει
καταρρακώσει
τσακώσει
χαντακώσει
δαγκώσει
μαγκώσει
διογκώσει
εξογκώσει
σηκώσει
ανασηκώσει
ξανασηκώσει
ξεσηκώσει
μισοσηκώσει
χαρτζιλικώσει
ντερλικώσει
βερνικώσει
καρικώσει
πατικώσει
ξεπατικώσει
ναρκώσει
αποναρκώσει
ενσαρκώσει
σβερκώσει
βουρκώσει
φουσκώσει
παραφουσκώσει
ξεφουσκώσει
θηλυκώσει
ξεθηλυκώσει
παλουκώσει
μπουκώσει
τσιμπουκώσει
αλώσει
ξεχαρβαλώσει
μεγαλώσει
ζαλώσει
μουντζαλώσει
μουτζαλώσει
εμφιαλώσει
κοκαλώσει
σκαλώσει
ξεσκαλώσει
μαλώσει
αναλώσει
καταναλώσει
μπαλώσει
ξεσαλώσει
πασσαλώσει
ατσαλώσει
πεταλώσει
μανταλώσει
ξεμανταλώσει
κλειδομανταλώσει
εφυαλώσει
σκαρφαλώσει
στρεβλώσει
διαστρεβλώσει
αμβλώσει
μπουγελώσει
φακελώσει
νικελώσει
επινικελώσει
ανασκελώσει
φασκελώσει
μελώσει
καραμελώσει
καπελώσει
σελώσει
ξεσελώσει
βεβηλώσει
δηλώσει
διαδηλώσει
αντιδιαδηλώσει
εκδηλώσει
υποδηλώσει
καθηλώσει
αποκαθηλώσει
χαμηλώσει
ξηλώσει
παραξηλώσει
προσηλώσει
αναστηλώσει
ψηλώσει
ξεχειλώσει
σπιλώσει
κατασπιλώσει
αποψιλώσει
μερακλώσει
πεδικλώσει
περδικλώσει
κυκλώσει
ανακυκλώσει
περικυκλώσει
βραχυκυκλώσει
πεδουκλώσει
περδουκλώσει
μπουρδουκλώσει
επιμεταλλώσει
κρυσταλλώσει
αποκρυσταλλώσει
αποσβολώσει
δολώσει
θολώσει
ξεθολώσει
πολώσει
χολώσει
απλώσει
ξαπλώσει
εξαπλώσει
διπλώσει
αναδιπλώσει
ξεδιπλώσει
επιπλώσει
γουρλώσει
τουρλώσει
καυλώσει
ναυλώσει
αγκυλώσει
βουλώσει
ξεβουλώσει
υποδουλώσει
βαθουλώσει
κουκουλώσει
ξεκουκουλώσει
επουλώσει
καμπυλώσει
τυλώσει
στυλώσει
αναστυλώσει
υποστυλώσει
χυλώσει
τυφλώσει
αποτυφλώσει
κωλώσει
ξεκωλώσει
εξαϋλώσει
καρδαμώσει
καλαμώσει
δυναμώσει
ενδυναμώσει
αποδυναμώσει
ξαμώσει
κατραμώσει
βαλσαμώσει
μπαλσαμώσει
ανταμώσει
ερημώσει
ασημώσει
σιμώσει
φιμώσει
γομώσει
αναγομώσει
φλομώσει
στομώσει
αναστομώσει
αποστομώσει
πεισμώσει
ζυμώσει
θυμώσει
ξεθυμώσει
ψωμώσει
σαβανώσει
ταβανώσει
νταβανώσει
γανώσει
σπαργανώσει
οργανώσει
διοργανώσει
αναδιοργανώσει
συνδιοργανώσει
αποδιοργανώσει
μελανώσει
διατρανώσει
στεφανώσει
ανθοστεφανώσει
γνώσει
διαγνώσει
αναγνώσει
στεγνώσει
ενώσει
εξουθενώσει
κενώσει
εκκενώσει
συνενώσει
αποξενώσει
κατασκηνώσει
προσσεληνώσει
σωληνώσει
διασωληνώσει
αποκτηνώσει
σφηνώσει
ενσφηνώσει
επιδεινώσει
ταπεινώσει
αποτοξινώσει
διακοινώσει
ανακοινώσει
περτσινώσει
επιπλατινώσει
συρρικνώσει
πυκνώσει
συμπυκνώσει
γυμνώσει
ξεγυμνώσει
απογυμνώσει
οξυγονώσει
μονώσει
απομονώσει
τονώσει
εκτονώσει
υπνώσει
κεραυνώσει
κατακεραυνώσει
χαυνώσει
αποχαυνώσει
γραπώσει
ταπώσει
τσεπώσει
ερειπώσει
κατερειπώσει
ανακολπώσει
θαμπώσει
κουμπώσει
ξεκουμπώσει
ανασκουμπώσει
στουμπώσει
κατατροπώσει
λασπώσει
ξελασπώσει
καλουπώσει
ξεκαλουπώσει
σουλουπώσει
στουπώσει
τρυπώσει
ξετρυπώσει
τυπώσει
διατυπώσει
αναδιατυπώσει
επαναδιατυπώσει
ανατυπώσει
ξανατυπώσει
παρατυπώσει
μετατυπώσει
εκτυπώσει
εντυπώσει
κακοτυπώσει
αποτυπώσει
υποτυπώσει
στυπώσει
εκβαρβαρώσει
ζευγαρώσει
ζαρώσει
στειλιαρώσει
κακαρώσει
αποκαρώσει
σκαρώσει
χαλαρώσει
γλαρώσει
μπαγλαρώσει
διπλαρώσει
μουλαρώσει
καμαρώσει
κρυφοκαμαρώσει
σαμαρώσει
ξεσαμαρώσει
μαρμαρώσει
καπαρώσει
αμπαρώσει
κλειδαμπαρώσει
σαρώσει
κατσαρώσει
ασταρώσει
ζαχαρώσει
ψαρώσει
ξεψαρώσει
διαβρώσει
σκεβρώσει
ιδρώσει
επανδρώσει
ξεϊδρώσει
εξαερώσει
σιδερώσει
ελευθερώσει
απελευθερώσει
καθιερώσει
αφιερώσει
κερώσει
λερώσει
πλερώσει
μερώσει
ημερώσει
ενημερώσει
ξημερώσει
εξημερώσει
νερώσει
φανερώσει
ξενερώσει
πιπερώσει
αλατοπιπερώσει
εξουδετερώσει
αλληλεξουδετερώσει
αλληλοεξουδετερώσει
κασσιτερώσει
επικασσιτερώσει
αναπτερώσει
ξαστερώσει
λευτερώσει
φτερώσει
κληρώσει
ολοκληρώσει
αποκληρώσει
πληρώσει
αναπληρώσει
ξεπληρώσει
εκπληρώσει
συμπληρώσει
αλληλοσυμπληρώσει
ακριβοπληρώσει
κακοπληρώσει
καλοπληρώσει
αποπληρώσει
αδροπληρώσει
προπληρώσει
χρυσοπληρώσει
καταβαραθρώσει
αποσαθρώσει
αρθρώσει
διαρθρώσει
αναδιαρθρώσει
αποδιαρθρώσει
συναρθρώσει
εξαρθρώσει
μαχαιρώσει
συσπειρώσει
στειρώσει
αποστειρώσει
νεκρώσει
απονεκρώσει
κορώσει
αναρρώσει
πετρώσει
μαντρώσει
περιμαντρώσει
κεντρώσει
συγκεντρώσει
επικεντρώσει
αποκεντρώσει
στρώσει
γκαστρώσει
καταστρώσει
ξεστρώσει
ενορχηστρώσει
αγκιστρώσει
ξαγκιστρώσει
απαγκιστρώσει
καπιστρώσει
επιστρώσει
λιθοστρώσει
ανθοστρώσει
πλακοστρώσει
χαλικοστρώσει
καλοστρώσει
ασφαλτοστρώσει
λυτρώσει
απολυτρώσει
μουτρώσει
φυτρώσει
ξεφυτρώσει
αμαυρώσει
σταυρώσει
διασταυρώσει
ψευδαργυρώσει
εξαργυρώσει
επαργυρώσει
αλευρώσει
απονευρώσει
εκπαραθυρώσει
κυρώσει
ακυρώσει
κατακυρώσει
επικυρώσει
προσκυρώσει
μυρώσει
σαβουρώσει
μουντζουρώσει
μουτζουρώσει
τσεκουρώσει
ταμπουρώσει
σουρώσει
μαστουρώσει
πυρώσει
αναπυρώσει
αναζωπυρώσει
βουτυρώσει
αποβουτυρώσει
γεφυρώσει
οχυρώσει
κατοχυρώσει
αλαφρώσει
ξαλαφρώσει
ελαφρώσει
ξελαφρώσει
αποτεφρώσει
σουφρώσει
πωρώσει
σώσει
αναδασώσει
διασώσει
φεσώσει
ισώσει
εξισώσει
περισώσει
αποσώσει
ξεχερσώσει
εκχερσώσει
θαλασσώσει
προσθαλασσώσει
πισσώσει
ταρατσώσει
χαρατσώσει
ξεμπρατσώσει
πετσώσει
καρφιτσώσει
καλτσώσει
ξεκαλτσώσει
παπουτσώσει
χρυσώσει
επιχρυσώσει
κρεβατώσει
ενυδατώσει
αφυδατώσει
ανακατώσει
σκατώσει
ξεσκατώσει
αφαλατώσει
ματώσει
καταματώσει
πραγματώσει
αιματώσει
τελματώσει
αποτελματώσει
αρματώσει
εκσπερματώσει
πεισματώσει
βυσματώσει
ενσωματώσει
συσσωματώσει
αναχωματώσει
επιχωματώσει
εκχωματώσει
θανατώσει
πατώσει
ξεπατώσει
κερατώσει
περατώσει
αποπερατώσει
αναστατώσει
αποσκελετώσει
γλιτώσει
σπιτώσει
ξεσπιτώσει
τριτώσει
πλευριτώσει
τσιτώσει
πακτώσει
πυρακτώσει
βαλτώσει
σμαλτώσει
ασφαλτώσει
γιγαντώσει
βαλαντώσει
ταλαντώσει
ξεφαντώσει
τεντώσει
εξοντώσει
αλληλοεξοντώσει
φουντώσει
σκοτώσει
κατασκοτώσει
αλληλοσκοτώσει
περιπτώσει
φορτώσει
παραφορτώσει
ξεφορτώσει
εκφορτώσει
ξυλοφορτώσει
υπερφορτώσει
βαρυφορτώσει
κυρτώσει
γιαουρτώσει
παστώσει
ασβεστώσει
μεστώσει
πιστώσει
διαπιστώσει
ελαττώσει
αυτώσει
απαυτώσει
γλυτώσει
χουφτώσει
παχτώσει
σταχτώσει
νυχτώσει
φουχτώσει
κρυώσει
δικτυώσει
στριφώσει
αδελφώσει
συναδελφώσει
καρφώσει
ξεκαρφώσει
αδερφώσει
συναδερφώσει
μορφώσει
διαμορφώσει
αναδιαμορφώσει
αναμορφώσει
παραμορφώσει
μεταμορφώσει
επιμορφώσει
συμμορφώσει
κουφώσει
κορυφώσει
αποκορυφώσει
χώσει
αναχώσει
συναχώσει
παραχώσει
καταχώσει
σταχώσει
αγχώσει
στελεχώσει
ξεχώσει
αποτριχώσει
προσχώσει
πτυχώσει
ψυχώσει
αναψυχώσει
εμψυχώσει
καψώσει
υψώσει
ανυψώσει
εξυψώσει
υπερυψώσει
αθωώσει
τει
θέτει
διαθέτει
προδιαθέτει
αναθέτει
ξαναθέτει
παραθέτει
αντιπαραθέτει
καταθέτει
παρακαταθέτει
μεταθέτει
αντιμεταθέτει
επιθέτει
εκθέτει
ενθέτει
συνθέτει
ανασυνθέτει
αποσυνθέτει
αποθέτει
εναποθέτει
υποθέτει
προϋποθέτει
προσθέτει
ανασκάπτει
εκσκάπτει
υποσκάπτει
βλάπτει
παραβλάπτει
εκκολάπτει
ανάπτει
συνάπτει
επισυνάπτει
εξάπτει
συρράπτει
προσάπτει
υποκλέπτει
νίπτει
πίπτει
μεταπίπτει
επιπίπτει
περιπίπτει
εκπίπτει
εμπίπτει
συμπίπτει
υποπίπτει
προσπίπτει
ρίπτει
καταρρίπτει
επιρρίπτει
απορρίπτει
κάμπτει
ανακάμπτει
επανακάμπτει
παρακάμπτει
διακόπτει
ανακόπτει
περικόπτει
αποκόπτει
προσκόπτει
κύπτει
ανακύπτει
υποκύπτει
προκύπτει
καλύπτει
ανακαλύπτει
συγκαλύπτει
επικαλύπτει
περικαλύπτει
αποκαλύπτει
υπερκαλύπτει
θρύπτει
αποκρύπτει
υποκρύπτει
τύπτει
σκώπτει
άστει
προϋπολογιστει
διαφυλάττει
πράττει
διαπράττει
συμπράττει
εισπράττει
προεισπράττει
πλήττει
επιπλήττει
εκπλήττει
κηρύττει
διακηρύττει
αποκηρύττει
βλάφτει
ανάφτει
αστράφτει
σκοντάφτει
χάφτει
πέφτει
παραπέφτει
καταπέφτει
ξεπέφτει
βάφει
ξεβάφει
γράφει
διαγράφει
προδιαγράφει
αναγράφει
ξαναγράφει
καταγράφει
εγγράφει
μετεγγράφει
συγγράφει
ξεγράφει
επιγράφει
περιγράφει
αντιγράφει
μονογράφει
υπογράφει
συνυπογράφει
προσυπογράφει
καθαρογράφει
προγράφει
γνέφει
θρέφει
τρέφει
διατρέφει
εκτρέφει
στρέφει
διαστρέφει
αναστρέφει
καταστρέφει
μεταστρέφει
επιστρέφει
περιστρέφει
αντιστρέφει
αποστρέφει
στέφει
επιστέφει
αλείφει
εξαλείφει
απαλείφει
επαλείφει
πασαλείφει
γλείφει
γλύφει
χει
λάχει
τάχει
έχει
παραέχει
περιέχει
εμπεριέχει
ενέχει
συνέχει
εξέχει
προεξέχει
προέχει
απέχει
επέχει
υπέχει
παρέχει
βρέχει
διαβρέχει
σιγοβρέχει
ψιλοβρέχει
υπερέχει
τρέχει
διατρέχει
ανατρέχει
κατατρέχει
περιτρέχει
συντρέχει
προτρέχει
προστρέχει
εισέχει
προσέχει
κατέχει
διακατέχει
μετέχει
συμμετέχει
αντέχει
απαντέχει
βήχει
λείχει
ελέγχει
εξελέγχει
προελέγχει
άρχει
προεξάρχει
υπάρχει
ενυπάρχει
συνυπάρχει
προϋπάρχει
πάσχει
συμπάσχει
παράσχει
κατάσχει
μετάσχει
συμμετάσχει
απόσχει
κατατρύχει
τύχει
πετύχει
επιτύχει
αποτύχει
ψύχει
καταψύχει
βάψει
ξεβάψει
θάψει
ξεθάψει
κάψει
σκάψει
ανασκάψει
εκσκάψει
υποσκάψει
βλάψει
παραβλάψει
κλάψει
εκκολάψει
ανάψει
συνάψει
επισυνάψει
εξάψει
πάψει
ράψει
γράψει
διαγράψει
προδιαγράψει
αναγράψει
ξαναγράψει
παραγράψει
καταγράψει
μεταγράψει
εγγράψει
μετεγγράψει
συγγράψει
ξεγράψει
περιγράψει
αντιγράψει
μονογράψει
υπογράψει
συνυπογράψει
προσυπογράψει
προϋπογράψει
αστράψει
προσάψει
σκοντάψει
μαγέψει
κλαδέψει
παρακλαδέψει
σημαδέψει
αναδέψει
παιδέψει
ταξιδέψει
συνοδέψει
ξοδέψει
καταξοδέψει
μπασταρδέψει
μπερδέψει
ξεμπερδέψει
χαϊδέψει
κοροϊδέψει
ζέψει
μαζέψει
περιμαζέψει
συμμαζέψει
χαζέψει
ξεζέψει
γουρσουζέψει
γρουσουζέψει
αντρειέψει
αγριέψει
κολακέψει
κανακέψει
μουσκέψει
γαργαλέψει
δασκαλέψει
ανασκαλέψει
παλέψει
αντιπαλέψει
σαλέψει
διασαλέψει
ανασαλέψει
διαβλέψει
παραβλέψει
επιβλέψει
αποβλέψει
υποβλέψει
προβλέψει
μακελέψει
ζηλέψει
ρεζιλέψει
βασιλέψει
φιλέψει
κλέψει
κατακλέψει
υποκλέψει
βολέψει
δυσκολέψει
μολέψει
κουτσομπολέψει
στρογγυλέψει
συμβουλέψει
δουλέψει
παραδουλέψει
ψαχουλέψει
φρονιμέψει
χρησιμέψει
πλανέψει
ζωντανέψει
ξαναζωντανέψει
λιγνέψει
ξεπαρθενέψει
παραξενέψει
στενέψει
σαγηνέψει
ορμηνέψει
ειρηνέψει
παινέψει
διακονέψει
μνημονέψει
υπομονέψει
κινδυνέψει
χωνέψει
κακοχωνέψει
καλοχωνέψει
πομπέψει
σοβαρέψει
παζαρέψει
μασκαρέψει
ψαρέψει
δρέψει
καλογερέψει
δροσερέψει
χειροτερέψει
στερέψει
καλυτερέψει
πονηρέψει
ζωηρέψει
θρέψει
διαθρέψει
αναθρέψει
εκθρέψει
ξολοθρέψει
καλοκαιρέψει
μαγειρέψει
απαγορέψει
μαστορέψει
χορέψει
διαπρέψει
ξεθαρρέψει
τρέψει
γιατρέψει
λατρέψει
ανατρέψει
μετατρέψει
επιτρέψει
εκτρέψει
παντρέψει
κακοπαντρέψει
καλοπαντρέψει
μικροπαντρέψει
αποτρέψει
προτρέψει
στρέψει
διαστρέψει
αναστρέψει
παστρέψει
ξεπαστρέψει
καταστρέψει
μεταστρέψει
ειστρέψει
επιστρέψει
περιστρέψει
αντιστρέψει
αποστρέψει
υποστρέψει
γυρέψει
νοικοκυρέψει
σιγουρέψει
κουρέψει
κουτσουρέψει
κουρσέψει
περισσέψει
μπαγιατέψει
ανακατέψει
σακατέψει
προστατέψει
γητέψει
ασκητέψει
σιτέψει
γιγαντέψει
μαντέψει
προμαντέψει
διαφεντέψει
στέψει
ληστέψει
καταληστέψει
πιστέψει
επιστέψει
λιγοστέψει
φυτέψει
αναφυτέψει
μεταφυτέψει
δεντροφυτέψει
σαϊτέψει
συντροφέψει
ενσκήψει
περιλήψει
ανανήψει
λείψει
αλείψει
εξαλείψει
απαλείψει
επαλείψει
παραλείψει
πασαλείψει
εγκαταλείψει
γλείψει
εκλείψει
ελλείψει
αμείψει
ανταμείψει
θλίψει
καταθλίψει
συνθλίψει
νίψει
ρίψει
καταρρίψει
επιρρίψει
απορρίψει
τρίψει
συντρίψει
κατασυντρίψει
στρίψει
περιθάλψει
υποθάλψει
κάμψει
ανακάμψει
επανακάμψει
παρακάμψει
λάμψει
διαλάμψει
αναπέμψει
παραπέμψει
εκπέμψει
αποπέμψει
τέρψει
όψει
κόψει
διακόψει
ανακόψει
ξεκόψει
περικόψει
αφαλοκόψει
αποκόψει
προκόψει
πετσοκόψει
ενόψει
ανακύψει
εγκύψει
υποκύψει
προκύψει
σκύψει
καλύψει
ανακαλύψει
συγκαλύψει
επικαλύψει
περικαλύψει
αποκαλύψει
υπερκαλύψει
θρύψει
κρύψει
αποκρύψει
τύψει
στύψει
απολαύει
παύει
αναπαύει
καταπαύει
θραύει
δύει
ενδύει
επενδύει
επανεπενδύει
διεισδύει
βραβεύει
επιβραβεύει
θριαμβεύει
πρεσβεύει
διακυβεύει
μαγεύει
φυγαδεύει
κλαδεύει
παρακλαδεύει
σημαδεύει
αναδεύει
μεταλαμπαδεύει
στρατοπεδεύει
κηδεύει
παιδεύει
εκπαιδεύει
μετεκπαιδεύει
παγιδεύει
φαλκιδεύει
ταξιδεύει
οδεύει
μεθοδεύει
περιοδεύει
συνοδεύει
ξοδεύει
καταξοδεύει
εξοδεύει
προοδεύει
εσοδεύει
αρδεύει
μπασταρδεύει
μπερδεύει
ξεμπερδεύει
χαϊδεύει
κοροϊδεύει
ζεύει
μαζεύει
περιμαζεύει
συμμαζεύει
χαζεύει
ξεζεύει
γουρσουζεύει
γρουσουζεύει
λαθεύει
αληθεύει
επαληθεύει
προμηθεύει
νοθεύει
εκμαιεύει
αντρειεύει
αλιεύει
εκταμιεύει
αποταμιεύει
αναριεύει
αγριεύει
κυριεύει
κατακυριεύει
δημοσιεύει
αναδημοσιεύει
κολακεύει
κανακεύει
ανθρακεύει
αποθηκεύει
εναποθηκεύει
υποθηκεύει
λογικεύει
εκλογικεύει
ειδικεύει
εξειδικεύει
καβαλικεύει
καθολικεύει
εξατομικεύει
ιδανικεύει
εξιδανικεύει
γενικεύει
εξωτερικεύει
χαλκεύει
μουσκεύει
καρυκεύει
εκλαϊκεύει
γαργαλεύει
δασκαλεύει
ανασκαλεύει
παλεύει
αντιπαλεύει
χαροπαλεύει
σαλεύει
διασαλεύει
ανασαλεύει
κελεύει
μακελεύει
ζηλεύει
νοσηλεύει
ρεζιλεύει
σμιλεύει
βασιλεύει
φιλεύει
επιδαψιλεύει
βολεύει
δυσκολεύει
μολεύει
κουτσομπολεύει
στρογγυλεύει
σκυλεύει
συμβουλεύει
δουλεύει
παραδουλεύει
ξενοδουλεύει
ψαχουλεύει
μοχλεύει
αναμοχλεύει
δημεύει
σταθμεύει
φρονιμεύει
χρησιμεύει
υπονομεύει
αστυνομεύει
συντομεύει
δεσμεύει
αποδεσμεύει
νεύει
διανεύει
ζητιανεύει
πλανεύει
κατανεύει
συγκατανεύει
ζωντανεύει
ξαναζωντανεύει
πρυτανεύει
ορφανεύει
συγγενεύει
ξεπαρθενεύει
εκπαρθενεύει
παραξενεύει
στενεύει
σαγηνεύει
γαληνεύει
ερμηνεύει
διερμηνεύει
παρερμηνεύει
ορμηνεύει
ειρηνεύει
παινεύει
οκνεύει
διακονεύει
παραμονεύει
ηγεμονεύει
κηδεμονεύει
μνημονεύει
απομνημονεύει
γειτονεύει
φονεύει
εκπορνεύει
τορνεύει
κινδυνεύει
διακινδυνεύει
παρακινδυνεύει
προκινδυνεύει
ριψοκινδυνεύει
ανιχνεύει
χωνεύει
συγχωνεύει
κακοχωνεύει
καλοχωνεύει
λαξεύει
τοξεύει
εκτοξεύει
θεραπεύει
αποθεραπεύει
πομπεύει
διαπομπεύει
σκοπεύει
κατασκοπεύει
επιτροπεύει
ιππεύει
θωπεύει
ανθρωπεύει
αντιπροσωπεύει
ρεύει
σοβαρεύει
παζαρεύει
μασκαρεύει
ψαρεύει
εδρεύει
ενεδρεύει
κατοικοεδρεύει
προεδρεύει
συμπροεδρεύει
υπανδρεύει
υδρεύει
ημερεύει
μακροημερεύει
εφημερεύει
διανυκτερεύει
χειροτερεύει
στερεύει
καλυτερεύει
θηρεύει
πονηρεύει
χηρεύει
ξολοθρεύει
εξολοθρεύει
καλοκαιρεύει
μαγειρεύει
αγορεύει
αναγορεύει
απαγορεύει
υπαγορεύει
προσαγορεύει
γρηγορεύει
διακορεύει
συνορεύει
πρακτορεύει
μαστορεύει
εφορεύει
χορεύει
ξεθαρρεύει
γιατρεύει
λατρεύει
παντρεύει
κακοπαντρεύει
καλοπαντρεύει
μικροπαντρεύει
παστρεύει
ξεπαστρεύει
γυρεύει
νοικοκυρεύει
σιγουρεύει
χουζουρεύει
κουρεύει
κουτσουρεύει
σωρεύει
επισωρεύει
συσσωρεύει
τιθασεύει
κουρσεύει
περισσεύει
ανακατεύει
σακατεύει
γνωματεύει
επιστρατεύει
εκστρατεύει
αποστρατεύει
προστατεύει
ικετεύει
δραπετεύει
διοχετεύει
αποχετεύει
παροχετεύει
γητεύει
μαθητεύει
ασκητεύει
κλητεύει
γοητεύει
καταγοητεύει
απογοητεύει
διαιτητεύει
προφητεύει
στηλιτεύει
σιτεύει
γιγαντεύει
ταλαντεύει
μαντεύει
προμαντεύει
αγναντεύει
ξαγναντεύει
νταντεύει
διαφεντεύει
κοντεύει
εποπτεύει
κατοπτεύει
μεταναστεύει
δυναστεύει
καταδυναστεύει
ληστεύει
καταληστεύει
νηστεύει
μνηστεύει
αμνηστεύει
αχρηστεύει
πιστεύει
διαπιστεύει
λιγοστεύει
απλουστεύει
περιττεύει
φυτεύει
αναφυτεύει
μεταφυτεύει
εμφυτεύει
δεντροφυτεύει
ιδιωτεύει
πρωτεύει
σαϊτεύει
νυμφεύει
συντροφεύει
κωφεύει
μοιχεύει
ταριχεύει
ελοχεύει
ελλοχεύει
στοχεύει
μεταμοσχεύει
πτωχεύει
θύει
ελκύει
καθελκύει
ανελκύει
προσελκύει
λύει
διαλύει
αναλύει
παραλύει
καταλύει
επιλύει
εκλύει
απολύει
εξαπολύει
κωλύει
παρακωλύει
διανύει
διαρρηγνύει
αναμειγνύει
αναμιγνύει
μηνύει
διαμηνύει
καταμηνύει
προμηνύει
δεικνύει
αναδεικνύει
καταδεικνύει
επιδεικνύει
αποδεικνύει
υποδεικνύει
ομνύει
ακούει
καλακούει
υπακούει
παρακούει
εισακούει
κρυφακούει
λούει
κρούει
ανακρούει
αντικρούει
αποκρούει
προσκρούει
ιδρύει
καθιδρύει
εγκαθιδρύει
ανιδρύει
επανιδρύει
ενιδρύει
πτύει
ισχύει
ενισχύει
υπερισχύει
κατισχύει
τρώει
κατατρώει
πρεβάζι
περβάζι
τρυπογάζι
μπουγάζι
πισωγάζι
αγιάζι
γκάζι
καμικάζι
χαλάζι
ατλάζι
τομάζι
νάζι
γρανάζι
ασκενάζι
μπουρνάζι
παπάζι
τοπάζι
μαράζι
χάζι
περγκολέζι
κρεμέζι
πετιμέζι
πετμέζι
κιρκινέζι
τραπέζι
γρέζι
λίζι
ρίζι
μερίζι
μετερίζι
ντίζι
σέιζι
μπρίντιζι
μπόιζι
ντόιζι
γέρζι
καλέτζι
λουίτζι
πιερλουίτζι
φίτζι
γκόλτζι
νεράντζι
μπούρτζι
αρτζιμπούρτζι
μπότζι
φούτζι
λόουζι
ρόζι
ρωγοβύζι
τζακούζι
γιακούζι
μπρανκούζι
μπουρνούζι
μπούζι
καρπούζι
σούζι
ρύζι
κατακάθι
αγκάθι
καλαγκάθι
καλάθι
στήθι
αστήθι
ρεβίθι
ροβίθι
ξερολίθι
σαμιαμίθι
ορνίθι
κουτορνίθι
λασίθι
άνθι
νεραντζάνθι
λεμονάνθι
άλλοθι
ντόροθι
κάρθι
γκάλσγουορθι
έξωθι
κάτωθι
αυτόθι
κολοκύθι
παραμύθι
γνώθι
κι
καΐκι
καβάκι
σκλαβάκι
καραβάκι
κουταβάκι
βαμβάκι
γοβάκι
καλυβάκι
μολυβάκι
κλουβάκι
παγάκι
φορτηγάκι
λιγάκι
λογάκι
αλογάκι
κομπολογάκι
μυγάκι
προσφυγάκι
χαβαδάκι
λιβαδάκι
πηγαδάκι
δαδάκι
βοριαδάκι
χαλκαδάκι
λαδάκι
κλαδάκι
σημαδάκι
παπαδάκι
παραδάκι
βραδάκι
πετραδάκι
χαδάκι
φτωχαδάκι
ραβδάκι
μεζεδάκι
καφενεδάκι
καναπεδάκι
γηπεδάκι
κεσεδάκι
καφεδάκι
παιδάκι
γιδάκι
κλειδάκι
χατζιδάκι
ψαλιδάκι
δακτυλιδάκι
δαχτυλιδάκι
σανιδάκι
παιγνιδάκι
παιχνιδάκι
ταξιδάκι
μπιχλιμπιδάκι
τσιμπιδάκι
βαριδάκι
γαριδάκι
μαριδάκι
φιδάκι
τσαρδάκι
μπασταρδάκι
σκορδάκι
κρεμμυδάκι
ραντεβουδάκι
λαγουδάκι
τραγουδάκι
μπιζουδάκι
χωριουδάκι
αρκουδάκι
μπιμπλουδάκι
λουλουδάκι
μαμουδάκι
σταυρουδάκι
μωρουδάκι
μουσουδάκι
παλτουδάκι
καρυδάκι
παϊδάκι
κοροϊδάκι
βαζάκι
γαζάκι
μαγαζάκι
γκαζάκι
ναζάκι
τραπεζάκι
τανιζάκι
τζάκι
μπατζάκι
νεραντζάκι
σαντζάκι
βυζάκι
ουζάκι
μπλουζάκι
ντουζάκι
ρυζάκι
λαθάκι
καλαθάκι
ψαθάκι
ρεβιθάκι
ανθάκι
κολοκυθάκι
παραμυθάκι
σημαιάκι
σαγιάκι
αστειάκι
γραφειάκι
μανιάκι
δοιάκι
εκατομμυριάκι
δωματιάκι
πλακάκι
μπαμπακάκι
βρακάκι
σακάκι
τακάκι
μουστακάκι
μαγκάκι
παγκάκι
μερμηγκάκι
μυρμηγκάκι
φιογκάκι
γελεκάκι
μπουρεκάκι
τσουρεκάκι
μπιφτεκάκι
σκουληκάκι
γυναικάκι
περδικάκι
καθικάκι
χαλικάκι
λουκανικάκι
σκουλαρικάκι
εμπορικάκι
μπρικάκι
κατσικάκι
ποντικάκι
λακκάκι
μπλοκάκι
προκάκι
σοκάκι
βαρκάκι
σκάκι
δισκάκι
πευκάκι
γλυκάκι
σουτζουκάκι
μπουζουκάκι
κουκάκι
μπουμπουκάκι
κουτουκάκι
σαραβαλάκι
τσουβαλάκι
παπαγαλάκι
μπογαλάκι
κοκαλάκι
πορτοκαλάκι
σκαλάκι
μπουκαλάκι
τσουκαλάκι
καναλάκι
βουναλάκι
μπαλάκι
βοτσαλάκι
μανταλάκι
κουταλάκι
κεφαλάκι
χαλάκι
ρουχαλάκι
σουβλάκι
τουβλάκι
βελάκι
γελάκι
αγγελάκι
κορδελάκι
μωρουδελάκι
φακελάκι
τσιγκελάκι
φανελάκι
πινελάκι
κουνελάκι
καπελάκι
αμπελάκι
βαρελάκι
κουρελάκι
κασελάκι
μοντελάκι
καρτελάκι
καντηλάκι
μαντηλάκι
χειλάκι
μαντιλάκι
φιλάκι
καρεκλάκι
κουκλάκι
μπουκλάκι
μαλλάκι
κρυσταλλάκι
κυπελλάκι
τριφυλλάκι
διαβολάκι
περιβολάκι
περβολάκι
μπριζολάκι
φραντζολάκι
μπολάκι
φασολάκι
πιστολάκι
μπιστολάκι
πορτοφολάκι
αυλάκι
σκυλάκι
ξυλάκι
μαγουλάκι
αβγουλάκι
λιγουλάκι
δουλάκι
σακουλάκι
λουλάκι
πουλάκι
ζουμπουλάκι
κλωσοπουλάκι
κοτοπουλάκι
μαρουλάκι
μικρουλάκι
τσουλάκι
δακτυλάκι
δαχτυλάκι
κοχυλάκι
καμάκι
καλαμάκι
παλαμάκι
κατσαμάκι
ποταμάκι
μελτεμάκι
τσαλιμάκι
τσακμάκι
τοκμάκι
φιλμάκι
δρομάκι
διαδρομάκι
φαρμάκι
κορμάκι
γιασμάκι
ζουμάκι
λουκουμάκι
χανουμάκι
πασουμάκι
κοστουμάκι
κουστουμάκι
ψωμάκι
καϊμάκι
σαγανάκι
τηγανάκι
οργανάκι
καζανάκι
μελιτζανάκι
φλιτζανάκι
κανάκι
αμερικανάκι
αλανάκι
αεροπλανάκι
λιμανάκι
πανάκι
ραπανάκι
καμπανάκι
σπανάκι
βασανάκι
τσανάκι
κοτσανάκι
φιντανάκι
φουστανάκι
γαϊτανάκι
στεφανάκι
λαχανάκι
μηχανάκι
γενάκι
κειμενάκι
πενάκι
τρενάκι
κτενάκι
στενάκι
σωληνάκι
σφηνάκι
χηνάκι
τραινάκι
δελβινάκι
μπικινάκι
νινάκι
σκοινάκι
σχοινάκι
πινάκι
μανταρινάκι
κρινάκι
κουρτινάκι
χριστινάκι
κοφινάκι
σκαμνάκι
σταμνάκι
βαγονάκι
εγγονάκι
αηδονάκι
κορδονάκι
πριονάκι
κονάκι
μπαλκονάκι
σκονάκι
μπαλονάκι
σαλονάκι
πανταλονάκι
βελονάκι
παντελονάκι
κολονάκι
λεμονάκι
κανονάκι
πονάκι
κουπονάκι
μακαρονάκι
αρνάκι
ταβερνάκι
καραμπουρνάκι
βουνάκι
καρβουνάκι
κουδουνάκι
τακουνάκι
μουνάκι
μαμουνάκι
ζιπουνάκι
μπαρμπουνάκι
πιρουνάκι
γουρουνάκι
πιτσουνάκι
μπαστουνάκι
τετραγωνάκι
χελωνάκι
κολωνάκι
μαγνητοφωνάκι
χωνάκι
αμαξάκι
καπάκι
ντουλαπάκι
παπάκι
αραπάκι
χαπάκι
τσεπάκι
σλιπάκι
καλπάκι
κολπάκι
ζαμπάκι
λαμπάκι
μπαμπάκι
τσαμπάκι
γαρδουμπάκι
κουμπάκι
τοπάκι
κουπάκι
κουνουπάκι
ρουπάκι
ανθρωπάκι
προσωπάκι
βαράκι
κουβαράκι
φεγγαράκι
σφουγγαράκι
τσιγαράκι
ζευγαράκι
ποδαράκι
καλικαντζαράκι
λιθαράκι
κριθαράκι
βιβλιαράκι
σαλιγκαράκι
δεκαράκι
παλικαράκι
δοκαράκι
μαξιλαράκι
φιλαράκι
κλαράκι
φυλλαράκι
ξυλαράκι
μουλαράκι
πουλαράκι
κωλαράκι
καμαράκι
καλαμαράκι
μαρμαράκι
ζυμαράκι
μαναράκι
φαναράκι
πετειναράκι
λυχναράκι
κλωναράκι
μπαράκι
σαράκι
μαργαριταράκι
κανταράκι
πενταράκι
πενηνταράκι
λιονταράκι
χορταράκι
δυαράκι
φτυαράκι
χαράκι
μοσχαράκι
ψαράκι
λαβράκι
κοντοβράκι
τιγράκι
δενδράκι
χαμοδράκι
αεράκι
πουλοβεράκι
γεράκι
καλογεράκι
σιδεράκι
κεράκι
μεράκι
μεσημεράκι
νεράκι
πανεράκι
μιξεράκι
φλιπεράκι
αστεράκι
περιστεράκι
κομπιουτεράκι
σοφεράκι
χεράκι
ποτηράκι
αναπτηράκι
μοναστηράκι
αρθράκι
καλοκαιράκι
μαχαιράκι
τσιράκι
αγοράκι
κοράκι
κοκοράκι
βαποράκι
παποράκι
σποράκι
γιαπράκι
θεατράκι
αντράκι
δεντράκι
κεντράκι
αστράκι
πιαστράκι
λουτράκι
μουτράκι
μαυράκι
νευράκι
παραθυράκι
καβουράκι
σβουράκι
παγουράκι
αγγουράκι
γαϊδουράκι
σπιθουράκι
σκιουράκι
τσεκουράκι
λουράκι
κουλουράκι
πουράκι
σπυράκι
τυράκι
γεφυράκι
σφυράκι
δωράκι
μωράκι
μπαϊράκι
καβασάκι
ραβασάκι
δασάκι
ναγκασάκι
κερασάκι
κρασάκι
τασάκι
εκκλησάκι
νησάκι
δισάκι
πουκαμισάκι
κυπαρισσάκι
γλωσσάκι
ματσάκι
πετσάκι
σκιτσάκι
βαλιτσάκι
κοριτσάκι
καροτσάκι
σορτσάκι
βουρτσάκι
κουκουτσάκι
παπουτσάκι
μουσάκι
κρεβατάκι
προβατάκι
γατάκι
αλογατάκι
κρεατάκι
γιατάκι
πιατάκι
αλατάκι
παλατάκι
ποδηλατάκι
ματάκι
πραματάκι
πραγματάκι
παραδειγματάκι
δεματάκι
ρεματάκι
φορεματάκι
ψεματάκι
βηματάκι
πηδηματάκι
αισθηματάκι
ποιηματάκι
προβληματάκι
μηχανηματάκι
χτυπηματάκι
σηματάκι
αγαλματάκι
κομματάκι
ονοματάκι
στοματάκι
γυρισματάκι
απογευματάκι
κυματάκι
διπλωματάκι
αρωματάκι
σωματάκι
κρυωματάκι
υψωματάκι
κανατάκι
πατάκι
μονοπατάκι
κερατάκι
μπιλιετάκι
πακετάκι
μπουκετάκι
φιλετάκι
κουφετάκι
αλητάκι
αυτοκινητάκι
σπιτάκι
διαμαντάκι
τσαντάκι
χαντάκι
κεντάκι
γλεντάκι
δοντάκι
κοντάκι
γεροντάκι
μπερντάκι
μπισκοτάκι
κιλοτάκι
ποτάκι
σποτάκι
παρτάκι
χαρτάκι
μορτάκι
πορτάκι
γιαουρτάκι
συρτάκι
μουστάκι
αυτάκι
ναυτάκι
μυτάκι
κουτάκι
μπουτάκι
καθρεφτάκι
γυφτάκι
πατριωτάκι
συκωτάκι
πρωτάκι
φωτάκι
ρυάκι
ελαφάκι
καραφάκι
ξυραφάκι
χωραφάκι
κεφάκι
γνεφάκι
συννεφάκι
αδελφάκι
σκροφάκι
καρφάκι
αδερφάκι
σκουφάκι
τρουφάκι
βλαχάκι
στομαχάκι
παχάκι
βραχάκι
βατραχάκι
πηχάκι
λαστιχάκι
νυχάκι
τσαρουχάκι
ταψάκι
ανιψάκι
ζωάκι
γελέκι
λελέκι
πελέκι
τουμπελέκι
αστροπελέκι
πρέκι
μπουρέκι
τσουρέκι
φισέκι
τσουτσέκι
φυσέκι
χιντέκι
στέκι
μπιφτέκι
τουφέκι
ντουφέκι
σκουλήκι
ραδίκι
περδίκι
ρείκι
καζίκι
τζατζίκι
τζιτζίκι
καθίκι
ζαλίκι
δασκαλίκι
τσαμπουκαλίκι
χαμαλίκι
καλαμπαλίκι
ζορμπαλίκι
αραλίκι
μασκαραλίκι
πασαλίκι
μεταλίκι
κουβαρνταλίκι
χουβαρνταλίκι
σταλίκι
καλφαλίκι
χαλίκι
μεζελίκι
μπινελίκι
τσελίκι
καραγκιοζλίκι
νταηλίκι
μπεηλίκι
υπαλληλίκι
δημοσιοϋπαλληλίκι
αρχηγιλίκι
ρεζιλίκι
καραγκιοζιλίκι
νταβατζιλίκι
χαρτζιλίκι
τζαμιλίκι
εργενιλίκι
τσιγαριλίκι
αγριλίκι
προεδριλίκι
μπεκριλίκι
ζοριλίκι
γεροντοκοριλίκι
γαμπριλίκι
κυριλίκι
βασιλίκι
σακατιλίκι
αρχοντιλίκι
βουλευτιλίκι
δημαρχιλίκι
θεριακλίκι
μπαρμακλίκι
φισεκλίκι
φυσεκλίκι
ασικλίκι
τζαμλίκι
καπετανλίκι
αλκοολίκι
αρματολίκι
παζαρλίκι
τερλίκι
μουσαφιρλίκι
μαχμουρλίκι
ραχατλίκι
ξυλίκι
σαραφλίκι
ζαριφλίκι
τσιφλίκι
μίκι
βαλμίκι
δεκανίκι
μανίκι
φοινίκι
βερνίκι
νοίκι
παραπροίκι
αντιπροίκι
πανωπροίκι
απανωπροίκι
καπίκι
μπιμπίκι
ρίκι
σκουλαρίκι
σαρίκι
αρχονταρίκι
τεφαρίκι
πιτσιρίκι
φιρίκι
τσικρίκι
λιδορίκι
μπρίκι
αλμυρίκι
αρμυρίκι
μαρτυρίκι
μπαϊρίκι
κατσίκι
καμτσίκι
καμουτσίκι
απελατίκι
πατίκι
ποντίκι
φιστίκι
πίνακι
γκι
μάγκι
πέγκι
μερμήγκι
μυρμήγκι
ξίγκι
ρεσπίγκι
κάρνεγκι
γκεόργκι
γκιόργκι
γκόργκι
γιόγκι
ξύγκι
κιούγκι
κούγκι
λιδόρικι
λιοκόκκι
ουίλκι
μούλκι
φράνκι
ελσίνκι
τσέρκι
γκόρκι
ξόρκι
σκι
λέσκι
μπρουνελέσκι
τζεντιλέσκι
κανίσκι
ουίσκι
νιέβσκι
τσιολκόβσκι
γκροτόβσκι
μουσόργκσκι
γιαρουζέλσκι
τσόμσκι
πολάνσκι
ουσπένσκι
κερένσκι
μποχένσκι
στραβίνσκι
νιζίνσκι
καντίνσκι
λουνατσάρσκι
οστρογκόρσκι
μαζούρσκι
πεντερέτσκι
οσίτσκι
μπρόντσκι
πιλσούντσκι
κάουτσκι
τρότσκι
στανισλάφσκι
ντοστογιέφσκι
παντερέφσκι
λομπατσέφσκι
τσαΐκόφσκι
μαγιακόφσκι
μινκόφσκι
στοκόφσκι
ταρκόφσκι
μποσκόφσκι
μπουκόφσκι
τσαϊκόφσκι
κοντσαλόφσκι
κισλόφσκι
σιμανόφσκι
μαλινόφσκι
φλορόφσκι
οστρόφσκι
χεϊρόφσκι
κιόσκι
λόσκι
μπρόσκι
μεσοδόκι
φλόκι
σμόκι
καλαμπόκι
πανωτόκι
γουόκι
μιλγουόκι
σαλιαγκοκαύκι
καμηλαύκι
καλυμμαύκι
ζεύκι
πεύκι
καλύκι
θηλύκι
καβούκι
σουτζούκι
μπουζούκι
κριεκούκι
μονοκούκι
λούκι
παλούκι
νταμαζλούκι
νταμουζλούκι
τουζλούκι
μπουλούκι
τσιμπούκι
μπουμπούκι
ματσούκι
σεντούκι
φουντούκι
χαστούκι
κουτούκι
ορτύκι
φύκι
βάλι
καβάλι
καρναβάλι
στιβάλι
βουβάλι
τσουβάλι
αγάλι
στραγάλι
σεμιγδάλι
σιμιγδάλι
σανδάλι
περιγιάλι
ακρογιάλι
κιάλι
κανοκιάλι
ριάλι
παρακάλι
τσακάλι
μαγκάλι
κιγκάλι
φροκάλι
πορτοκάλι
σκάλι
μπουκάλι
τσουκάλι
χαλάλι
δαμάλι
ρεμάλι
κανάλι
πάλι
πασπάλι
ράλι
μαϊστράλι
σάλι
μεσάλι
ατσάλι
τσατάλι
πετάλι
ρετάλι
καπιτάλι
σπιτάλι
σαντάλι
καρτάλι
παρτάλι
κουτάλι
ανθογυάλι
ματογυάλι
μανουάλι
αφάλι
κεφάλι
προσκεφάλι
χάλι
χαρχάλι
ντισραέλι
μακιαβέλι
τριβέλι
καρβέλι
κουβέλι
μαργέλι
ασφοδέλι
γαρδέλι
μωρουδέλι
μπιζέλι
πονκιέλι
γκαμπριέλι
κέλι
τσιγκέλι
κρικέλι
μιτσικέλι
μέλι
νέλι
κοκκινέλι
μινέλι
φαρινέλι
κουνέλι
αμπέλι
κοπέλι
ρέλι
βαρέλι
παιδαρέλι
ριτσαρέλι
πουσταρέλι
τζεφιρέλι
σινιορέλι
κορέλι
ραστρέλι
κουρέλι
ρετσέλι
μονιτσέλι
τοριτσέλι
μποτιτσέλι
κουσέλι
τέλι
λοκατέλι
τσιφτετέλι
τουρκοτέλι
καστέλι
παστέλι
σκουτέλι
χέλι
κανδήλι
χαμομήλι
καντήλι
μαντήλι
πετραχήλι
βίλι
ασφοδίλι
δείλι
χείλι
αχείλι
ζίλι
ρεζίλι
τζίλι
γιουκαλίλι
μίλι
προκοίλι
μπίλι
σκαμπίλι
ζεμπίλι
μπιρμπίλι
ντρίλι
φιτίλι
μαντίλι
καριοφίλι
στροφίλι
τσχίνβαλι
σάμαλι
νάταλι
κόνταλι
τάβλι
ρούβλι
σμυρίγλι
ροδόμελι
υδρόμελι
κέιλι
ρέιλι
ντέιλι
έμιλι
μούσκλι
σόκλι
πεδούκλι
περδούκλι
σπερδούκλι
σφερδούκλι
παρατσούκλι
κοράλλι
κρουστάλλι
κρυστάλλι
δικέλλι
ανθύλλι
τριφύλλι
γιοφύλλι
καρυοφύλλι
ρίβολι
ξόμπλι
κάρλι
τσάρλι
λέσλι
ουέσλι
γουέσλι
άτλι
πάουλι
τσόφλι
ανώφλι
κατώφλι
βόλι
ανθιβόλι
περιβόλι
τριβόλι
γεννοβόλι
αραξοβόλι
αγκυροβόλι
περβόλι
ατζαγιόλι
φακιόλι
βιτριόλι
βραχιόλι
καρακόλι
πόλι
μπόλι
κατσαρόλι
μπαρμπιρόλι
παρασόλι
φασόλι
ροσόλι
τσόλι
ντόλι
πιστόλι
μπιστόλι
αργοστόλι
νυφοστόλι
πορτοφόλι
χόλι
σουραύλι
μεσαύλι
γογγύλι
κονδύλι
αγκύλι
καραούλι
νταούλι
βαβούλι
νταβούλι
γούλι
σαγούλι
κοκκινογούλι
προγούλι
μεδούλι
μεροδούλι
πεζούλι
τζούλι
σακούλι
περδικούλι
κουκούλι
μανούλι
μαξούλι
πούλι
καπούλι
παραπούλι
ζιμπούλι
νερομπούλι
ζουμπούλι
γρουμπούλι
χαζοπούλι
αγριοπούλι
περδικοπούλι
ξυπνοπούλι
στερνοπούλι
γλαροπούλι
ψαροπούλι
νεροπούλι
νεκροπούλι
μαυροπούλι
θαλασσοπούλι
κλωσοπούλι
νυχτοπούλι
καρούλι
μαρούλι
χερούλι
μικρούλι
σούλι
φασούλι
τσούλι
τούλι
λουτούλι
κρυφτούλι
φούλι
καψούλι
κοντύλι
σφοντύλι
αντιστύλι
σταφύλι
κοχύλι
φώλι
μι
μαΐάμι
ροδάμι
τζάμι
μπριάμι
πλοκάμι
θαλάμι
καλάμι
σαλάμι
χαράμι
δράμι
κατράμι
χράμι
μπαϊράμι
σάμι
σησάμι
τσάμι
σουσάμι
σφεντάμι
ποτάμι
μπραχάμι
μαϊάμι
γκέμι
καλέμι
χαρέμι
γκεσέμι
μελτέμι
μαντέμι
ήμι
ασήμι
τζίμι
σιτζίμι
τακίμι
δοκίμι
τσαλίμι
κιλίμι
δεξίμι
αγρίμι
καλντερίμι
θρασίμι
μπρισίμι
τίμι
ψοφίμι
μπέλαμι
τζέρεμι
ίστημι
εγκαθίστημι
καρίσιμι
όλμι
συντρίμμι
τζέρμι
πικέρμι
φέρμι
δίδωμι
ναόμι
παρανόμι
ρόμι
σταυροδρόμι
λατόμι
προζύμι
λαγούμι
νεροζούμι
λουκούμι
χαλούμι
τουλούμι
ρούμι
μπουντρούμι
πασούμι
σουσούμι
κοστούμι
κουστούμι
σουχούμι
στενορύμι
παραγκώμι
νι
σαΐνι
καβάνι
καραβάνι
ταβάνι
νταβάνι
χαβάνι
διβάνι
λιβάνι
σιντριβάνι
συντριβάνι
ντιβάνι
στιβάνι
γκαλβάνι
τζοβάνι
τζιοβάνι
μαντοβάνι
χαϊβάνι
ταλαγάνι
μαυραγάνι
σαγάνι
γιαταγάνι
τηγάνι
ροδάνι
καζάνι
ραμαζάνι
σαζάνι
φλιτζάνι
ταβιάνι
μαστρογιάνι
σεργιάνι
μοντιλιάνι
μανιάνι
μαγκάνι
καλκάνι
ροκάνι
τροκάνι
προβασκάνι
μασκάνι
αλάνι
τσογλάνι
μελάνι
καπλάνι
ασλάνι
ζαμάνι
τζιμάνι
λιμάνι
πασαλιμάνι
παπαδομάνι
παιδομάνι
γυναικομάνι
ανθρωπομάνι
αρμάνι
χαρμάνι
φερμάνι
φιρμάνι
ορμάνι
ρουμάνι
ντουμάνι
νάνι
ραπάνι
ρεπάνι
δρεπάνι
τουλπάνι
σαμπάνι
κουρμπάνι
τουρμπάνι
περδικοπάνι
κεφαλοπάνι
κεροπάνι
παντεσπάνι
τουλουπάνι
τρυπάνι
γεράνι
δικράνι
τρικράνι
κοράνι
κουρασάνι
δραγατσάνι
κοτσάνι
πλατάνι
ντάνι
φιντάνι
σαμντάνι
γιορντάνι
φυντάνι
μεϊντάνι
βοτάνι
αγριοβοτάνι
μποστάνι
φουστάνι
καφτάνι
γαϊτάνι
στεφάνι
πυροφάνι
χάνι
σαχάνι
ρεβένι
δερβένι
ντερβένι
γένι
βαγένι
γεβγένι
λεγένι
γεβγκένι
τεπελένι
μπένι
ρένι
κτένι
μπεντένι
μπεζεστένι
χτένι
λαήνι
λαγήνι
διμήνι
αϊδίνι
μοροζίνι
τζίνι
γιαγκίνι
μπικίνι
μπελίνι
σελίνι
ροσελίνι
τσελίνι
φελίνι
παζολίνι
πολίνι
μουσολίνι
πρατολίνι
τζουλίνι
μίνι
καμίνι
χαμίνι
μπορομίνι
καρμίνι
λουμίνι
τζανίνι
παγκανίνι
τοσκανίνι
μπολονίνι
μπερνίνι
κομποσκοίνι
παπίνι
πιπίνι
ρουμπίνι
κερουμπίνι
σκαρπίνι
μπουγαρίνι
καμαρίνι
καναρίνι
νεκταρίνι
μανταρίνι
μποκερίνι
λυθρίνι
φιορίνι
τρίνι
φινεστρίνι
φιλιστρίνι
φινιστρίνι
λουστρίνι
φιγουρίνι
μπουρίνι
χαμσίνι
ροσίνι
μπεκατσίνι
ματσίνι
κερατσίνι
ρετσίνι
μαντσίνι
κομεντσίνι
πουτσίνι
λατίνι
τελατίνι
πατίνι
καντίνι
γκουιτσιαρντίνι
μποτίνι
μαρτίνι
ταρτίνι
σαγκουίνι
δελφίνι
κοφίνι
χίνι
ταχίνι
όλμπανι
μπάρανι
νίζνι
ρίμινι
άντονι
σκεπάρνι
χουίτνι
ρόντνι
μακάρτνι
μαόνι
βαγόνι
παγόνι
σαγόνι
αγγόνι
εγγόνι
δισεγγόνι
προγόνι
πελαργόνι
τρυγόνι
αηδόνι
χελιδόνι
κορδόνι
πρεζόνι
τριζόνι
τζόνι
κραγιόνι
καμιόνι
αντονιόνι
πιόνι
λαμπιόνι
πριόνι
αφιόνι
χιόνι
ακόνι
ζακόνι
μπαλκόνι
μαρκόνι
μπερλουσκόνι
γαλόνι
μπαλόνι
αερομπαλόνι
σαλόνι
πανταλόνι
βελόνι
τρελόνι
παντελόνι
φελόνι
μπουλόνι
αμόνι
λεμόνι
πλεμόνι
στημόνι
τιμόνι
πνευμόνι
λεϊμόνι
κανόνι
αλμπινόνι
καπόνι
πεπόνι
στρεπόνι
μπόνι
μπομπόνι
τρομπόνι
κουπόνι
μακαρόνι
γλαρόνι
μαρόνι
ξεπεταρόνι
ψαρόνι
καδρόνι
πεπερόνι
μορόνι
καντρόνι
κοτρόνι
κλεφτρόνι
κασόνι
σοσόνι
γκαρσόνι
μπεκατσόνι
μαντσόνι
τόνι
μπιτόνι
καντόνι
σεντόνι
γκολντόνι
καρτόνι
χαρτόνι
φεστόνι
πιστόνι
σιφόνι
καψόνι
ριζοβούνι
ξεροβούνι
μαυροβούνι
κορφοβούνι
πηγούνι
πιγούνι
κοντογούνι
κουδούνι
μαντζούνι
ζουζούνι
ρουθούνι
μιλιούνι
μιούνι
τακούνι
σεγκούνι
σιγκούνι
φλισκούνι
μαμούνι
πλακομούνι
σαπούνι
ζιπούνι
μπαρμπούνι
πιρούνι
σπιρούνι
γουρούνι
πιτσούνι
σκαλτσούνι
καντούνι
μπαστούνι
σιφούνι
παραγώνι
κυδώνι
κωθώνι
αλώνι
χελώνι
καψώνι
ξι
δεκάξι
μάξι
αμάξι
χειραμάξι
μετάξι
έξι
δεκαέξι
δεξαέξι
σέξι
οι
βακαλάοι
μολάοι
πράοι
γαλέοι
κραυγαλέοι
φευγαλέοι
οιδαλέοι
φρικαλέοι
ρωμαλέοι
πειναλέοι
υπναλέοι
γεραλέοι
γηραλέοι
θαρραλέοι
ψωραλέοι
κονισαλέοι
αβυσσαλέοι
λυσσαλέοι
νυσταλέοι
διψαλέοι
νέοι
κορέοι
προσθετέοι
διαιρετέοι
εξαιρετέοι
αφαιρετέοι
δασμολογητέοι
φορολογητέοι
αμελητέοι
εξοφλητέοι
προτιμητέοι
περιφρονητέοι
διατηρητέοι
κατακριτέοι
διδακτέοι
προακτέοι
εισπρακτέοι
εισακτέοι
ελεγκτέοι
αποδεικτέοι
παραδοτέοι
απορριπτέοι
πολλαπλασιαστέοι
καταδικαστέοι
εξεταστέοι
ανεξεταστέοι
μετεξεταστέοι
εκτελεστέοι
καταλογιστέοι
προφυλακιστέοι
εφαρμοστέοι
μειωτέοι
σημειωτέοι
δηλωτέοι
πληρωτέοι
προπληρωτέοι
αναδασωτέοι
μακκαβαίοι
σκαραβαίοι
θηβαίοι
αμοιβαίοι
πηγαίοι
αιγαίοι
πυγαίοι
ραγδαίοι
ιδαίοι
χαλκιδαίοι
ιουδαίοι
σπουδαίοι
χυδαίοι
εβδομαδιαίοι
μοναδιαίοι
πεδιαίοι
ποδιαίοι
οβελιαίοι
τραχηλιαίοι
κοχλιαίοι
γαμιαίοι
αγαμιαίοι
προγαμιαίοι
σπιθαμιαίοι
παλαμιαίοι
αβραμιαίοι
στιγμιαίοι
βαθμιαίοι
κατακλυσμιαίοι
προκατακλυσμιαίοι
δραχμιαίοι
ωμιαίοι
τυμπανιαίοι
στεφανιαίοι
ενιαίοι
γληνιαίοι
μηνιαίοι
εξαμηνιαίοι
διμηνιαίοι
τριμηνιαίοι
γωνιαίοι
ακρογωνιαίοι
αστραπιαίοι
καρπιαίοι
μετωπιαίοι
ακαριαίοι
μηριαίοι
νεφριαίοι
ωριαίοι
κολοσσιαίοι
ωμοπλατιαίοι
πελματιαίοι
γιγαντιαίοι
ποσοστιαίοι
εκατοστιαίοι
εγκεφαλονωτιαίοι
κροταφιαίοι
ραχιαίοι
αναγκαίοι
σαδδουκαίοι
κεφαλαίοι
αγελαίοι
θηλαίοι
σπηλαίοι
γαλιλαίοι
νεολαίοι
πυλαίοι
σιαμαίοι
αραμαίοι
πυγμαίοι
πτολεμαίοι
αποβολιμαίοι
υποβολιμαίοι
κλοπιμαίοι
θνησιμαίοι
ακμαίοι
δρομαίοι
ρωμαίοι
χαναναίοι
σαρακατσαναίοι
καπεταναίοι
αθηναίοι
μυκηναίοι
σεληναίοι
κρηναίοι
λιμναίοι
πρυμναίοι
γενναίοι
λερναίοι
δωδωναίοι
σαπαίοι
ριπαίοι
αποδιοπομπαίοι
οπαίοι
ευρωπαίοι
ινδοευρωπαίοι
βορειοευρωπαίοι
δυτικοευρωπαίοι
κασσωπαίοι
εβραίοι
ταναγραίοι
εδραίοι
υστεραίοι
λαθραίοι
ουρηθραίοι
μοιραίοι
ακραίοι
νοικοκυραίοι
ουραίοι
αρουραίοι
γεφυραίοι
ωραίοι
ναζωραίοι
πρωραίοι
μαλακασαίοι
μεσαίοι
μικρομεσαίοι
φαρισαίοι
χερσαίοι
εσσαίοι
ναβαταίοι
νοματαίοι
χεταίοι
μελιταίοι
οιταίοι
τριταίοι
ευκταίοι
απευκταίοι
πεμπταίοι
τεταρταίοι
φιλισταίοι
χετταίοι
τελευταίοι
προτελευταίοι
πηχυαίοι
νυμφαίοι
κορυφαίοι
τροχαίοι
αρχαίοι
ονυχαίοι
τυχαίοι
βίοι
πληβείοι
σπονδείοι
θείοι
γυναικείοι
οικείοι
λείοι
ηλείοι
καδμείοι
οθνείοι
ανδρείοι
χορείοι
αντρείοι
αχρείοι
αστείοι
βακχείοι
γελοίοι
ποίοι
οποίοι
παντοίοι
αρίοι
γομφίοι
νυμφίοι
βίαοι
αέναοι
πρόναοι
κάβοι
σκλάβοι
εργολάβοι
υπεργολάβοι
δικολάβοι
αστρολάβοι
μπλάβοι
σλάβοι
γιουγκοσλάβοι
μπράβοι
στίβοι
θεοπάλαβοι
μισοπάλαβοι
αμετάλαβοι
άβλαβοι
δεκασύλλαβοι
ενδεκασύλλαβοι
δεκαεξασύλλαβοι
τετρασύλλαβοι
οκτασύλλαβοι
πεντασύλλαβοι
δεκαπεντασύλλαβοι
επτασύλλαβοι
εφτασύλλαβοι
οχτασύλλαβοι
δισύλλαβοι
υπερδισύλλαβοι
τρισύλλαβοι
δεκατρισύλλαβοι
ολιγοσύλλαβοι
μονοσύλλαβοι
ισοσύλλαβοι
ανισοσύλλαβοι
περιττοσύλλαβοι
πολυσύλλαβοι
θεόστραβοι
άσεβοι
άνηβοι
πρόσηβοι
έφηβοι
χιλιάκριβοι
μυριάκριβοι
πανάκριβοι
μονάκριβοι
πεντάκριβοι
μισότριβοι
λέμβοι
ίαμβοι
θρίαμβοι
έκθαμβοι
διθύραμβοι
ανεμόρρομβοι
κόρυμβοι
βόμβοι
κόμβοι
ρόμβοι
θρόμβοι
στρόμβοι
τύμβοι
πεντάλοβοι
δίλοβοι
τρίλοβοι
πρόλοβοι
άφοβοι
επίφοβοι
περίφοβοι
έμφοβοι
αθεόφοβοι
σκιόφοβοι
ηλιόφοβοι
ξενόφοβοι
ελληνόφοβοι
ευθυνόφοβοι
υδρόφοβοι
φλοίσβοι
πρωτόλουβοι
θόρυβοι
αθόρυβοι
πολυθόρυβοι
φόβοι
ύβοι
κύβοι
μάγοι
πάγοι
τράγοι
παμφάγοι
οικοπεδοφάγοι
εφημεριδοφάγοι
κρεοφάγοι
βιβλιοφάγοι
σαρκοφάγοι
τουρκοφάγοι
συκοφάγοι
ξυλοφάγοι
ανθρωποφάγοι
ψαροφάγοι
τυροφάγοι
οισοφάγοι
μελισσοφάγοι
κρεατοφάγοι
χορτοφάγοι
λωτοφάγοι
τριχοφάγοι
πετσενέγοι
γρέγοι
λίγοι
ολίγοι
κολίγοι
ανήλιαγοι
σάλαγοι
ανάλλαγοι
επίπαγοι
δροσόπαγοι
αχάραγοι
άπραγοι
καλόπραγοι
πολύπραγοι
άφραγοι
ξέφραγοι
πάταγοι
αχόρταγοι
ανεχόρταγοι
αβάσταγοι
άφαγοι
λιγόφαγοι
βάραγγοι
άφεγγοι
διάφεγγοι
αστρόφεγγοι
ίλιγγοι
δωδεκάφθογγοι
δίφθογγοι
μελίφθογγοι
μονόφθογγοι
φθόγγοι
λόγγοι
σπόγγοι
ανάρμεγοι
άστεγοι
σταυρεπίστεγοι
αντιστράτηγοι
αρχιστράτηγοι
υποστράτηγοι
ρέζιγοι
βέλγοι
γλώσσαλγοι
άλογοι
διάλογοι
δεκάλογοι
ανάλογοι
δυσανάλογοι
παράλογοι
κατάλογοι
τιμοκατάλογοι
υποκατάλογοι
επίλογοι
δωσίλογοι
αντίλογοι
έλλογοι
παλίλλογοι
σύλλογοι
υπέρλογοι
άφλογοι
λιγόλογοι
ολιγόλογοι
αξιόλογοι
αναξιόλογοι
γενικόλογοι
φιλόλογοι
ετοιμόλογοι
ομόλογοι
μονόλογοι
υπόλογοι
συνυπόλογοι
πρόλογοι
εύλογοι
πολύλογοι
βραχύλογοι
άψογοι
φιλόψογοι
λήθαργοι
λαίμαργοι
γαστρίμαργοι
άεργοι
περίεργοι
απερίεργοι
αξιοπερίεργοι
φιλοπερίεργοι
φίλεργοι
άνεργοι
πάρεργοι
άστοργοι
φιλόστοργοι
αφιλόστοργοι
κατακαίνουργοι
ολοκαίνουργοι
κλωστοϋφαντουργοι
υδατόπυργοι
αψβούργοι
ραδιούργοι
κακούργοι
μούργοι
πανούργοι
χειρούργοι
νευροχειρούργοι
πύργοι
άζυγοι
δίζυγοι
ένζυγοι
ομόζυγοι
σύζυγοι
καλλίπυγοι
κεντρόφυγοι
ανάγωγοι
αποσυνάγωγοι
παράγωγοι
ευάγωγοι
τζόγοι
λόγοι
λαρυγγολόγοι
ωτορινολαρυγγολόγοι
εκλογολόγοι
βιδολόγοι
ψευδολόγοι
ιδεολόγοι
θεολόγοι
παθολόγοι
ηθολόγοι
ορνιθολόγοι
ανθολόγοι
χυδαιολόγοι
σπηλαιολόγοι
αρχαιολόγοι
βιολόγοι
μικροβιολόγοι
αλλεργιολόγοι
καρδιολόγοι
μεταλλειολόγοι
μουσειολόγοι
ηφαιστειολόγοι
επιδημιολόγοι
κοινωνιολόγοι
συγκοινωνιολόγοι
επικοινωνιολόγοι
αναισθησιολόγοι
αφροδισιολόγοι
δημοσιολόγοι
απουσιολόγοι
φυσιολόγοι
φυματιολόγοι
αιγυπτιολόγοι
γυναικολόγοι
ηθικολόγοι
ποινικολόγοι
τοξικολόγοι
οικολόγοι
πλιατσικολόγοι
μουσικολόγοι
εθνομουσικολόγοι
στατιστικολόγοι
τουρκολόγοι
οικονομολόγοι
ξομολόγοι
εντομολόγοι
σπερμολόγοι
σεισμολόγοι
κοσμολόγοι
ωκεανολόγοι
ασιανολόγοι
βαλκανολόγοι
βοτανολόγοι
μηχανολόγοι
φρενολόγοι
εθνολόγοι
διεθνολόγοι
υγιεινολόγοι
καρκινολόγοι
οινολόγοι
ενδοκρινολόγοι
σινολόγοι
ακτινολόγοι
βυζαντινολόγοι
δαιμονολόγοι
πνευμονολόγοι
τεχνολόγοι
βιοτεχνολόγοι
σεξολόγοι
παραδοξολόγοι
λασπολόγοι
ανθρωπολόγοι
καθαρολόγοι
δεκαρολόγοι
παπαρολόγοι
ανδρολόγοι
γαστρεντερολόγοι
προχειρολόγοι
κοπρολόγοι
θεατρολόγοι
ηλεκτρολόγοι
αστρολόγοι
γυρολόγοι
νευρολόγοι
ουρολόγοι
παπυρολόγοι
νεφρολόγοι
αισχρολόγοι
μετεωρολόγοι
δασολόγοι
γλωσσολόγοι
συνταγματολόγοι
αισθηματολόγοι
εγκληματολόγοι
αιματολόγοι
ονοματολόγοι
στοματολόγοι
δερματολόγοι
ενδυματολόγοι
ρευματολόγοι
τερατολόγοι
στρατολόγοι
ρουσφετολόγοι
διαιτολόγοι
χαριτολόγοι
ορυκτολόγοι
απεραντολόγοι
παλαιοντολόγοι
περιβαλλοντολόγοι
μελλοντολόγοι
γεροντολόγοι
ανεκδοτολόγοι
ιστολόγοι
κοστολόγοι
ωτολόγοι
ιχθυολόγοι
εμβρυολόγοι
ευφυολόγοι
γραφολόγοι
καταστροφολόγοι
ψυχολόγοι
παιδοψυχολόγοι
ζωολόγοι
γεωλόγοι
μπόγοι
ψόγοι
τρύγοι
γώγοι
κουνιάδοι
κάδοι
μικάδοι
κλάδοι
μήδοι
πήδοι
μαίδοι
ανάλαδοι
καλλικέλαδοι
πολυκέλαδοι
πολύκλαδοι
κακοσήμαδοι
ράβδοι
μορφοράβδοι
μόλυβδοι
αμόλυβδοι
επίπεδοι
παραλληλεπίπεδοι
έμπεδοι
ισόπεδοι
ανισόπεδοι
κίναιδοι
ασύνειδοι
εξασέλιδοι
δεκαεξασέλιδοι
τετρασέλιδοι
οκτασέλιδοι
δισέλιδοι
τρισέλιδοι
ολοσέλιδοι
πρωτοσέλιδοι
πολυσέλιδοι
αργοτάξιδοι
γοργοτάξιδοι
κακοτάξιδοι
καλοτάξιδοι
πρωτοτάξιδοι
ανέλπιδοι
απέλπιδοι
τσίτσιδοι
τάρανδοι
άσπονδοι
παράσπονδοι
ομόσπονδοι
υπόσπονδοι
δίοδοι
περίοδοι
μακροπερίοδοι
κάθοδοι
μέθοδοι
αμέθοδοι
κόμοδοι
άνοδοι
επάνοδοι
σύνοδοι
έξοδοι
διέξοδοι
αδιέξοδοι
ανέξοδοι
ολιγοέξοδοι
πολυέξοδοι
ανάποδοι
δίποδοι
τρίποδοι
πολύποδοι
πάροδοι
είσοδοι
πρόσοδοι
απρόσοδοι
έφοδοι
πρόοδοι
φιλοπρόοδοι
βάρδοι
λογγοβάρδοι
άκαρδοι
λαγόκαρδοι
ολιγόκαρδοι
γενναιόκαρδοι
κακόκαρδοι
μεγαλόκαρδοι
καλόκαρδοι
ολόκαρδοι
στενόκαρδοι
πονόκαρδοι
σκληρόκαρδοι
πικρόκαρδοι
λεοντόκαρδοι
ανοιχτόκαρδοι
γατόπαρδοι
μπάσταρδοι
διπλόφαρδοι
κωλόφαρδοι
αφιλόκερδοι
άχορδοι
παράχορδοι
τετράχορδοι
οκτάχορδοι
πεντάχορδοι
δίχορδοι
τρίχορδοι
έγχορδοι
μονόχορδοι
πολύχορδοι
λόρδοι
μιλόρδοι
κούρδοι
άναυδοι
ψιλόφλουδοι
φτενόφλουδοι
σκληρόφλουδοι
άχνουδοι
ματαιόσπουδοι
κενόσπουδοι
φρούδοι
ανίδεοι
άθεοι
ημίθεοι
αρνησίθεοι
αντίθεοι
ένθεοι
φιλόθεοι
ισόθεοι
πολύθεοι
πολυέλεοι
ανήλεοι
έμπλεοι
στέρεοι
αξιόχρεοι
αναξιόχρεοι
αλληλόχρεοι
υπόχρεοι
λάζοι
βαστάζοι
εγγλέζοι
κινέζοι
γιαπωνέζοι
λονδρέζοι
γκρίζοι
πρασινογάλαζοι
βαθυγάλαζοι
ομοτράπεζοι
άρριζοι
βαθύρριζοι
πολύριζοι
γάντζοι
κατράντζοι
μπρούντζοι
μπρούτζοι
όζοι
μπριόζοι
φουριόζοι
βιτσιόζοι
καπριτσιόζοι
μαφιόζοι
αρχιμαφιόζοι
γαρμπόζοι
ρόζοι
σκαμπρόζοι
σκερτσόζοι
σπιρτόζοι
γουστόζοι
βιρτουόζοι
κολαούζοι
δρούζοι
γνάθοι
λίθοι
πίθοι
άβαθοι
ανάβαθοι
τρίσβαθοι
καλοκάγαθοι
πανάγαθοι
υπεράγαθοι
απειράγαθοι
κάλαθοι
ασπάλαθοι
άμαθοι
οξύγναθοι
πολύπαθοι
μάραθοι
άνηθοι
ξέστηθοι
γυμνόστηθοι
λέκιθοι
διάλιθοι
κυβόλιθοι
σφραγιδόλιθοι
δακτυλιόλιθοι
ογκόλιθοι
χολόλιθοι
ψαμμόλιθοι
σφηνόλιθοι
αερόλιθοι
κισηρόλιθοι
ουρόλιθοι
πυρόλιθοι
μετεωρόλιθοι
πωρόλιθοι
πυριτόλιθοι
τσιμεντόλιθοι
ασβεστόλιθοι
σχιστόλιθοι
πλίνθοι
ηλίανθοι
άκανθοι
πυράκανθοι
άνανθοι
τετράξανθοι
κατάξανθοι
χαλκόξανθοι
ολόξανθοι
καστανόξανθοι
υπόξανθοι
πυρρόξανθοι
χρυσόξανθοι
πολύανθοι
υάκινθοι
ωμόπλινθοι
οπτόπλινθοι
λαβύρινθοι
πάρθοι
ολόρθοι
άμισθοι
έμμισθοι
αργόμισθοι
αξιόμισθοι
χαμηλόμισθοι
υψηλόμισθοι
αδρόμισθοι
γότθοι
βησιγότθοι
οστρογότθοι
ρηξικέλευθοι
λήκυθοι
εχέμυθοι
εγγαστρίμυθοι
ακριτόμυθοι
ακόλουθοι
ανακόλουθοι
συνακόλουθοι
επακόλουθοι
άπεφθοι
άμοχθοι
επίμοχθοι
πολύμοχθοι
μόχθοι
ρόχθοι
άκλωθοι
νόθοι
πόθοι
ζύθοι
μύθοι
μάιοι
βίαιοι
βέβαιοι
αβέβαιοι
υπερβέβαιοι
δίκαιοι
ακριβοδίκαιοι
φιλοδίκαιοι
αυτοδίκαιοι
παμπάλαιοι
πολυέλαιοι
επιπόλαιοι
υμέναιοι
αποτρόπαιοι
ακέραιοι
μάταιοι
λευκόφαιοι
υπόφαιοι
ωχρόφαιοι
φιλάρχαιοι
πανάρχαιοι
άβιοι
παραδουνάβιοι
ενδοφλέβιοι
ορεσίβιοι
σωσίβιοι
αμφίβιοι
όλβιοι
τρισόλβιοι
έμβιοι
εξωλέμβιοι
επιτύμβιοι
σπηλαιόβιοι
ελόβιοι
μεσολόβιοι
πλανόβιοι
μηχανόβιοι
καφενόβιοι
θαμνόβιοι
λιμνόβιοι
ταβερνόβιοι
αιωνόβιοι
μπαρόβιοι
δενδρόβιοι
υδρόβιοι
αερόβιοι
αναερόβιοι
ημερόβιοι
λαθρόβιοι
μακρόβιοι
δασόβιοι
ισόβιοι
νυκτόβιοι
νυχτόβιοι
κλούβιοι
βραχύβιοι
γιοι
άγιοι
λάγιοι
πελάγιοι
πλάγιοι
πανάγιοι
πάγιοι
τράγιοι
τρισάγιοι
τερψιλαρύγγιοι
καινούργιοι
λόγιοι
αυτοσχέδιοι
ίδιοι
υποκλείδιοι
κατοικίδιοι
υποσελίδιοι
αιφνίδιοι
προμετωπίδιοι
ολόιδιοι
εγκάρδιοι
σπαραξικάρδιοι
θελξικάρδιοι
γόρδιοι
αρμόδιοι
αναρμόδιοι
συναρμόδιοι
πλανόδιοι
ρόδιοι
παρόδιοι
λύδιοι
γοργίειοι
πρόβειοι
ιώβειοι
τράγειοι
επίγειοι
έγγειοι
μεροβίγγειοι
καρολίγγειοι
υπέργειοι
πρόσγειοι
απόγειοι
υπόγειοι
ημιυπόγειοι
μεσόγειοι
παραμεσόγειοι
ισόγειοι
άδειοι
μισοάδειοι
επικήδειοι
αρχιμήδειοι
πιτήδειοι
επιτήδειοι
ανεπιτήδειοι
ευκλείδειοι
ευριπίδειοι
ησιόδειοι
οιδιπόδειοι
γολιάθειοι
λουδοβίκειοι
κοπερνίκειοι
ανοίκειοι
αντρίκειοι
δάγκειοι
λύγκειοι
τέλειοι
αριστοτέλειοι
υπερτέλειοι
ηράκλειοι
σοφόκλειοι
αχίλλειοι
λουκούλλειοι
αισχύλειοι
δάνειοι
αντιδάνειοι
ιουστινιάνειοι
αριστοφάνειοι
δαρβίνειοι
κύκνειοι
γοργόνειοι
αμαζόνειοι
οθώνειοι
γλυκώνειοι
πριάπειοι
άλπειοι
κυκλώπειοι
αισώπειοι
πινδάρειοι
ιαβέρειοι
ομήρειοι
χοίρειοι
βόρειοι
υπερβόρειοι
πυθαγόρειοι
ιγμόρειοι
στεντόρειοι
ταύρειοι
δούρειοι
επικούρειοι
ιπποκράτειοι
επέτειοι
ηρακλείτειοι
δημοκρίτειοι
λεόντειοι
ναπολεόντειοι
ανακρεόντειοι
δρακόντειοι
αχερόντειοι
σολομώντειοι
ηφαίστειοι
λιλιπούτειοι
σισύφειοι
μόσχειοι
επιλόχειοι
αρχιλόχειοι
βόειοι
γαλάζιοι
υπομάζιοι
επιτραπέζιοι
υπογνάθιοι
πλήθιοι
επιστήθιοι
ηλίθιοι
παράνθιοι
όρθιοι
μίσθιοι
ημερομίσθιοι
ωρομίσθιοι
λοίσθιοι
οπίσθιοι
προσθοπίσθιοι
πρόσθιοι
εμπρόσθιοι
παρόχθιοι
βύθιοι
πύθιοι
επινίκιοι
πατρίκιοι
απάγκιοι
κατάσκιοι
ίσκιοι
περίσκιοι
απόσκιοι
βαθύσκιοι
σύσκιοι
παχύσκιοι
οφικιάλιοι
ενάλιοι
καρδινάλιοι
παράλιοι
νηφάλιοι
ομφάλιοι
θεμέλιοι
ήλιοι
γαμήλιοι
ανήλιοι
παρήλιοι
προσήλιοι
αντήλιοι
ευήλιοι
υφήλιοι
περιτραχήλιοι
κροκοδείλιοι
δυσκοίλιοι
ευκοίλιοι
απρίλιοι
φίλιοι
χίλιοι
δισχίλιοι
άθλιοι
πανάθλιοι
τρισάθλιοι
γενέθλιοι
κύκλιοι
εγκύκλιοι
ημικύκλιοι
κάλλιοι
δόλιοι
μεσοσπονδύλιοι
ιούλιοι
δακτύλιοι
εμφύλιοι
προγάμιοι
υποθαλάμιοι
ποτάμιοι
παραποτάμιοι
μεσοποτάμιοι
πολέμιοι
δήμιοι
αζήμιοι
επιζήμιοι
τίμιοι
δευτεροβάθμιοι
ισοβάθμιοι
τριτοβάθμιοι
πρωτοβάθμιοι
ίσθμιοι
παρίσθμιοι
ενδοφθάλμιοι
προσοφθάλμιοι
σεβάσμιοι
πανσεβάσμιοι
εράσμιοι
δέσμιοι
σιδηροδέσμιοι
αλυσοδέσμιοι
θέσμιοι
κόσμιοι
παγκόσμιοι
εγκόσμιοι
υπερκόσμιοι
νιοι
ωκεάνιοι
παρωκεάνιοι
υπερωκεάνιοι
κιρκάνιοι
αρειμάνιοι
σπάνιοι
ουράνιοι
επουράνιοι
υπερουράνιοι
καπετάνιοι
πρωτοκαπετάνιοι
τιτάνιοι
κανναβένιοι
μολυβένιοι
μουσαμαδένιοι
ταφταδένιοι
σμαραγδένιοι
τενεκεδένιοι
ντενεκεδένιοι
μενεξεδένιοι
χασεδένιοι
κετσεδένιοι
δαχτυλιδένιοι
κεραμιδένιοι
σανιδένιοι
φιδένιοι
βελουδένιοι
λουλουδένιοι
καρυδένιοι
νεραϊδένιοι
ατλαζένιοι
αγκαθένιοι
παραμυθένιοι
βαμβακένιοι
μπαμπακένιοι
καλαμποκένιοι
καουτσουκένιοι
σιμιγδαλένιοι
κοκαλένιοι
ατσαλένιοι
γυαλένιοι
μελένιοι
φανελένιοι
δαντελένιοι
νταντελένιοι
παφιλένιοι
κοραλλένιοι
κρουσταλλένιοι
κρυσταλλένιοι
φελλένιοι
τριανταφυλλένιοι
ξυλένιοι
πουπουλένιοι
κοντυλένιοι
καλαμένιοι
σουσαμένιοι
γιασεμένιοι
μαντεμένιοι
ασημένιοι
αρμένιοι
κρανένιοι
αλουμινένιοι
σκοινένιοι
σχοινένιοι
κρινένιοι
πρινένιοι
πλατινένιοι
σατινένιοι
χιονένιοι
χαρτονένιοι
αραχνένιοι
ξένιοι
μεταξένιοι
οξένιοι
στουπένιοι
φεγγαρένιοι
κριθαρένιοι
τομαρένιοι
μαρμαρένιοι
κεχριμπαρένιοι
μαργαριταρένιοι
σιταρένιοι
χορταρένιοι
σταρένιοι
ζαχαρένιοι
σιδερένιοι
κερένιοι
ζαφειρένιοι
μπακιρένιοι
πετρένιοι
αργυρένιοι
αλευρένιοι
φαρφουρένιοι
βουτυρένιοι
πορφυρένιοι
αχυρένιοι
κερασένιοι
παραδεισένιοι
φιλντισένιοι
κυπαρισσένιοι
πετσένιοι
σκατένιοι
σοκολατένιοι
μαλαματένιοι
κληματένιοι
αγαλματένιοι
συρματένιοι
χαλκωματένιοι
χωματένιοι
κερατένιοι
γρανιτένιοι
διαμαντένιοι
ελεφαντένιοι
τσιμεντένιοι
τιποτένιοι
χαρτένιοι
θειαφένιοι
χρυσαφένιοι
σεντεφένιοι
σιντεφένιοι
λαστιχένιοι
περιαυχένιοι
πειθήνιοι
γαλήνιοι
επιλήνιοι
πανελλήνιοι
καταμήνιοι
ελευσίνιοι
παλαιστίνιοι
τραχίνιοι
παραλίμνιοι
ξύπνιοι
σατούρνιοι
βόσνιοι
σίφνιοι
λαγόνιοι
οσφυολαγόνιοι
σαρδόνιοι
χθόνιοι
καταχθόνιοι
υποχθόνιοι
ιόνιοι
δαιμόνιοι
λακεδαιμόνιοι
παραξόνιοι
χρόνιοι
ολιγοχρόνιοι
μακροχρόνιοι
πολυχρόνιοι
βραχυχρόνιοι
αυσόνιοι
κεραύνιοι
ιούνιοι
διαγώνιοι
εναγώνιοι
πενταγώνιοι
ορθογώνιοι
ισογώνιοι
αμβλυγώνιοι
οξυγώνιοι
ποσειδώνιοι
καλυδώνιοι
μαραθώνιοι
ιώνιοι
αιώνιοι
προαιώνιοι
πανιώνιοι
απολλώνιοι
βαβυλώνιοι
πλουτώνιοι
άξιοι
ανάξιοι
πανάξιοι
επάξιοι
υπεράξιοι
ισάξιοι
εξατάξιοι
διτάξιοι
τριτάξιοι
αντάξιοι
μονοτάξιοι
αδέξιοι
πιδέξιοι
επιδέξιοι
αμφιδέξιοι
όμοιοι
ολόμοιοι
ανόμοιοι
πανόμοιοι
παρόμοιοι
προσόμοιοι
ποιοι
κάποιοι
όποιοι
τέτοιοι
αποτέτοιοι
σάπιοι
ήπιοι
ολύμπιοι
σκόρπιοι
επιτόπιοι
ντόπιοι
εντόπιοι
τρύπιοι
άριοι
καθάριοι
σπαθάριοι
πρωτοσπαθάριοι
μακάριοι
βιβλιοθηκάριοι
αποθηκάριοι
πεζικάριοι
γαλάριοι
καγκελάριοι
τιτουλάριοι
ανάριοι
κανάριοι
λεγεωνάριοι
πάριοι
ιμπρεσάριοι
κομισάριοι
προλετάριοι
πρωτονοτάριοι
ενδοκυττάριοι
μεσοκυττάριοι
ιανουάριοι
νεφάριοι
αρχάριοι
αέριοι
εναέριοι
αιθέριοι
ελευθέριοι
ακέριοι
πλέριοι
εφημέριοι
χειμέριοι
κιμμέριοι
σουμέριοι
εσπέριοι
συνδετήριοι
κατασχετήριοι
ευχετήριοι
αισθητήριοι
νικητήριοι
ανακλητήριοι
κινητήριοι
τετρακινητήριοι
δικινητήριοι
τρικινητήριοι
μονοκινητήριοι
διαμονητήριοι
συλλυπητήριοι
συγχαρητήριοι
συγχωρητήριοι
μασητήριοι
εγγυητήριοι
κατηχητήριοι
ευχητήριοι
αλιτήριοι
εισιτήριοι
κλιμακτήριοι
κατατακτήριοι
αποστακτήριοι
εναρκτήριοι
ευκτήριοι
ζευκτήριοι
αναγγελτήριοι
εξαγγελτήριοι
απολυμαντήριοι
κατευθυντήριοι
συλληπτήριοι
παρακαμπτήριοι
προπεμπτήριοι
καλυπτήριοι
αποκαλυπτήριοι
καθαρτήριοι
εγερτήριοι
διαβιβαστήριοι
εξιλαστήριοι
δραστήριοι
ασφαλιστήριοι
πολεμιστήριοι
εξαγνιστήριοι
ευχαριστήριοι
χαιρετιστήριοι
αποχαιρετιστήριοι
μυστήριοι
απολυτήριοι
μηνυτήριοι
σωτήριοι
λαοσωτήριοι
κοσμοσωτήριοι
εθνοσωτήριοι
ανθρωποσωτήριοι
ψυχοσωτήριοι
καίριοι
υποχείριοι
μακάβριοι
δεκέμβριοι
νοέμβριοι
σεπτέμβριοι
όμβριοι
οκτώβριοι
άγριοι
ημιάγριοι
μαιάνδριοι
υποχόνδριοι
ολέθριοι
αίθριοι
υπαίθριοι
διάκριοι
κύπριοι
τουρκοκύπριοι
ελληνοκύπριοι
φρεάρριοι
πάτριοι
ομοπάτριοι
μέτριοι
παραμήτριοι
ενδομήτριοι
ομομήτριοι
εξωμήτριοι
άστριοι
ομογάστριοι
αλλότριοι
ολοκαίνουριοι
υποδόριοι
μεθόριοι
παραμεθόριοι
μεσοπλεύριοι
κύριοι
συγκύριοι
μύριοι
ούριοι
θούριοι
καινούριοι
σύριοι
επιζεφύριοι
πελώριοι
πανώριοι
εγχώριοι
επιχώριοι
ομοχώριοι
μαλακάσιοι
καυκάσιοι
χιλιαπλάσιοι
διακοσιαπλάσιοι
δεκαπλάσιοι
πολλαπλάσιοι
εξαπλάσιοι
τετραπλάσιοι
εικοσαπλάσιοι
οκταπλάσιοι
πενταπλάσιοι
δεκαπενταπλάσιοι
τριακονταπλάσιοι
τεσσαρακονταπλάσιοι
εκατονταπλάσιοι
επταπλάσιοι
εφταπλάσιοι
οχταπλάσιοι
διπλάσιοι
υπερδιπλάσιοι
τριπλάσιοι
τριακοσιοπλάσιοι
απειροπλάσιοι
θαυμάσιοι
τετραθέσιοι
πενταθέσιοι
διθέσιοι
τριθέσιοι
μονοθέσιοι
θεσπέσιοι
μαρκήσιοι
αμπελήσιοι
παραπλήσιοι
γνήσιοι
πρυμνήσιοι
ημερήσιοι
ετήσιοι
γενετήσιοι
ίσιοι
αίσιοι
εξαίσιοι
απαίσιοι
καραβίσιοι
πελαγίσιοι
τραγίσιοι
αλογίσιοι
λιβαδίσιοι
πηγαδίσιοι
ζαρκαδίσιοι
γελαδίσιοι
φιδίσιοι
αφροδίσιοι
αρκουδίσιοι
μαϊμουδίσιοι
αλεπουδίσιοι
νεραϊδίσιοι
βοϊδίσιοι
παραδείσιοι
παιδιακίσιοι
γερακίσιοι
γυναικίσιοι
περδικίσιοι
κατσικίσιοι
καλαμποκίσιοι
βουβαλίσιοι
δαμαλίσιοι
κεφαλίσιοι
βαρελίσιοι
πεντελίσιοι
χελίσιοι
καμηλίσιοι
αγριλίσιοι
περιβολίσιοι
σκυλίσιοι
σακουλίσιοι
ποταμίσιοι
τουλουμίσιοι
παραπανίσιοι
χηνίσιοι
αρνίσιοι
στερνίσιοι
βουνίσιοι
γουρουνίσιοι
χελωνίσιοι
παπίσιοι
καμπίσιοι
φεγγαρίσιοι
κριθαρίσιοι
παλικαρίσιοι
περιβολαρίσιοι
μουλαρίσιοι
θυμαρίσιοι
σιταρίσιοι
λιονταρίσιοι
σταρίσιοι
μοσχαρίσιοι
ψαρίσιοι
περιστερίσιοι
μοναστηρίσιοι
βαπορίσιοι
ταυρίσιοι
γαϊδουρίσιοι
προβατίσιοι
γατίσιοι
αετίσιοι
σπιτίσιοι
κοτίσιοι
ελαφίσιοι
ολόισιοι
εγκάρσιοι
θαλάσσιοι
παραθαλάσσιοι
επιθαλάσσιοι
υποθαλάσσιοι
περίσσιοι
υπογλώσσιοι
νούντσιοι
όσιοι
διακόσιοι
εννιακόσιοι
τριακόσιοι
εξακόσιοι
τετρακόσιοι
οκτακόσιοι
πεντακόσιοι
επτακόσιοι
οχτακόσιοι
δημόσιοι
ανόσιοι
πανόσιοι
ενιαύσιοι
ηλύσιοι
ομοιούσιοι
επιούσιοι
περιούσιοι
ακούσιοι
εκούσιοι
εθελούσιοι
πλούσιοι
ανούσιοι
υπεξούσιοι
πληρεξούσιοι
αυτεξούσιοι
ομοούσιοι
υπερούσιοι
αυτούσιοι
διαπρύσιοι
παρυδάτιοι
ακάτιοι
μεταθανάτιοι
επιθανάτιοι
αίτιοι
αναίτιοι
συναίτιοι
υπαίτιοι
παραίτιοι
πρωταίτιοι
επάκτιοι
παράκτιοι
νύκτιοι
ολονύκτιοι
μεταμεσονύκτιοι
γιγάντιοι
ταυλάντιοι
ενάντιοι
βλακέντιοι
οριζόντιοι
πόντιοι
υπερπόντιοι
ύπτιοι
αιγύπτιοι
άρτιοι
μάρτιοι
μεθεόρτιοι
προεόρτιοι
τεράστιοι
ανέστιοι
παρέστιοι
εφέστιοι
τριίστιοι
μεσίστιοι
πλησίστιοι
νύχτιοι
ολονύχτιοι
μεταμεσονύχτιοι
σκότιοι
νότιοι
ακροτελεύτιοι
επιτάφιοι
εντάφιοι
δεκαψήφιοι
τετραψήφιοι
επταψήφιοι
διψήφιοι
τριψήφιοι
μονοψήφιοι
υποψήφιοι
συνυποψήφιοι
πολυψήφιοι
προγόμφιοι
ατόφιοι
ψόφιοι
ζούφιοι
κούφιοι
κρύφιοι
μειλίχιοι
πυρρίχιοι
μύχιοι
υποβρύχιοι
υπερώιοι
σλοβάκοι
δάκοι
κοζάκοι
διάκοι
δασκαλάκοι
κουλάκοι
πομάκοι
ταμπάκοι
δράκοι
σάκοι
τάκοι
σέκοι
αζτέκοι
βίκοι
μπολσεβίκοι
μενσεβίκοι
φουκαρατζίκοι
λαουτζίκοι
μουζίκοι
οίκοι
εμπειρίκοι
πιτσιρίκοι
κρίκοι
φίκοι
μαλλοβάμβακοι
άκακοι
χαιρέκακοι
ανεξίκακοι
μνησίκακοι
αμνησίκακοι
πάγκακοι
θύλακοι
άμπακοι
γαιόσακοι
υπνόσακοι
αερόσακοι
αμούστακοι
ξανθομούστακοι
πάγκοι
μπάγκοι
σαλτιμπάγκοι
σπάγκοι
φράγκοι
ουραγκοτάγκοι
σβίγκοι
τσίγκοι
παπαφίγκοι
άφραγκοι
κουτόφραγκοι
δόλογκοι
υπέρογκοι
όγκοι
βόγκοι
φιόγκοι
τζιτζιφιόγκοι
λόγκοι
ανάπλεκοι
ξέπλεκοι
ξέμπλεκοι
πίθηκοι
αυστραλοπίθηκοι
ανυπόθηκοι
ενυπόθηκοι
σιφνέικοι
μπέικοι
θηβαίικοι
κλεψιμαίικοι
ρωμαίικοι
αθηναίικοι
σμυρναίικοι
εβραίικοι
κυπραίικοι
σερραίικοι
κερκυραίικοι
γιουγκοσλάβικοι
σέρβικοι
άδικοι
φαγάδικοι
αυθάδικοι
ραγιάδικοι
διάδικοι
τσολιάδικοι
φωνακλάδικοι
σφουγγαράδικοι
ψαράδικοι
κατάδικοι
φαφλατάδικοι
αφεντάδικοι
ταζέδικοι
καβγατζίδικοι
κολπατζίδικοι
τζαμπατζίδικοι
φιγουρατζίδικοι
σαματατζίδικοι
εφετζίδικοι
σκιτζίδικοι
αεριτζίδικοι
τσαμπουκαλίδικοι
μπελαλίδικοι
ζορμπαλίδικοι
πασαλίδικοι
σεβνταλίδικοι
γιαγλίδικοι
μπεηλίδικοι
ζοριλίδικοι
καϊμακλίδικοι
μερακλίδικοι
χασικλίδικοι
γουρλίδικοι
μαχμουρλίδικοι
ραχατλίδικοι
σοϊλίδικοι
ατζαμίδικοι
επίδικοι
τελεσίδικοι
δωσίδικοι
αντίδικοι
φιλέκδικοι
ένδικοι
σύνδικοι
μπαστάρδικοι
φυγόδικοι
φιλόδικοι
ομόδικοι
υπόδικοι
αυτόδικοι
πρωτόδικοι
στρεψόδικοι
εξώδικοι
γενοβέζικοι
μεσοβέζικοι
καναδέζικοι
σουηδέζικοι
ολλανδέζικοι
ιρλανδέζικοι
νεοϋορκέζικοι
σενεγαλέζικοι
αυστραλέζικοι
εγγλέζικοι
βιετναμέζικοι
χαβανέζικοι
λιβανέζικοι
κουβανέζικοι
δανέζικοι
σουδανέζικοι
μιλανέζικοι
βιενέζικοι
κινέζικοι
βιεννέζικοι
αλαμπουρνέζικοι
πολωνέζικοι
γιαπωνέζικοι
ουγγαρέζικοι
λονδρέζικοι
φραντσέζικοι
σκοτσέζικοι
σκωτσέζικοι
μαλτέζικοι
κακορίζικοι
καλορίζικοι
φασαριόζικοι
φουριόζικοι
καπριτσιόζικοι
μαφιόζικοι
σκαμπρόζικοι
σκερτσόζικοι
γουστόζικοι
γουρσούζικοι
γρουσούζικοι
ντούζικοι
ανήθικοι
κουτσαβάκικοι
σλοβάκικοι
τσεχοσλοβάκικοι
κοζάκικοι
ζεμπέκικοι
ζεϊμπέκικοι
μπολσεβίκικοι
ξίκικοι
ασίκικοι
μάγκικοι
φράγκικοι
τούρκικοι
άλικοι
μπακάλικοι
χαμάλικοι
μπατάλικοι
τεμπέλικοι
υπερσυντέλικοι
ομήλικοι
συνομήλικοι
ανήλικοι
ενήλικοι
παρήλικοι
υπερήλικοι
μεσήλικοι
τσίλικοι
μαργιόλικοι
μπόλικοι
κουτσομπόλικοι
χαχόλικοι
μούλικοι
μικρούλικοι
τσαπατσούλικοι
τσάμικοι
σελέμικοι
μποέμικοι
σερσέμικοι
βρόμικοι
βρώμικοι
τσιγγάνικοι
παρτιζάνικοι
καλπουζάνικοι
ινδιάνικοι
παριζιάνικοι
ιταλιάνικοι
βραζιλιάνικοι
βενετσιάνικοι
καθαρευουσιάνικοι
πρωτευουσιάνικοι
ζητιάνικοι
μεξικάνικοι
αμερικάνικοι
λατινοαμερικάνικοι
αφρικάνικοι
αμάνικοι
μαυρομάνικοι
κοντομάνικοι
ρουμάνικοι
μπάνικοι
ναπολιτάνικοι
σλοβένικοι
εργένικοι
αρμένικοι
καλλίνικοι
τσαχπίνικοι
λεβαντίνικοι
φιλόνικοι
καραγκούνικοι
τσιγκούνικοι
τσακώνικοι
φερέοικοι
περίοικοι
σόλοικοι
ένοικοι
σύνοικοι
άποικοι
έποικοι
πάροικοι
δουλοπάροικοι
άπροικοι
εξώπροικοι
νεώσοικοι
κάτοικοι
συγκάτοικοι
μέτοικοι
γιάπικοι
αράπικοι
χασάπικοι
χίπικοι
κάλπικοι
βουλγάρικοι
κατεργάρικοι
οκαδιάρικοι
κοπαδιάρικοι
χαδιάρικοι
λιγδιάρικοι
παιχνιδιάρικοι
ταξιδιάρικοι
ναζιάρικοι
μαραζιάρικοι
ροζιάρικοι
παθιάρικοι
μπεκιάρικοι
σκουληκιάρικοι
σκανδαλιάρικοι
σκανταλιάρικοι
χιλιάρικοι
τσιμπλιάρικοι
τρεμουλιάρικοι
βρομιάρικοι
δαγκανιάρικοι
αλανιάρικοι
φτηνιάρικοι
γκρινιάρικοι
κιτρινιάρικοι
διακονιάρικοι
παραπονιάρικοι
ψυχοπονιάρικοι
χρονιάρικοι
καρβουνιάρικοι
φουκαριάρικοι
ψειριάρικοι
σποριάρικοι
κουλτουριάρικοι
σπυριάρικοι
ψωριάρικοι
καυχησιάρικοι
λυσσιάρικοι
φοβητσιάρικοι
αρρωστιάρικοι
ερωτιάρικοι
στομαχιάρικοι
κλαψιάρικοι
δεκάρικοι
κουκουλάρικοι
λιμάρικοι
κουρσάρικοι
λυσσάρικοι
διαβατάρικοι
πεισματάρικοι
πεντάρικοι
πενηντάρικοι
μουρντάρικοι
πρωτάρικοι
γέρικοι
ρουτινιέρικοι
ραντιέρικοι
τσακίρικοι
καρμίρικοι
ενδοκυτταρικοι
νέγρικοι
αιμοβόρικοι
τρακαδόρικοι
αβανταδόρικοι
ζόρικοι
προβοκατόρικοι
γούρικοι
καμπούρικοι
γιαβάσικοι
χάσικοι
μπαμπέσικοι
δερβίσικοι
πέτσικοι
πίτσικοι
ακριβούτσικοι
αργούτσικοι
νιούτσικοι
μαλακούτσικοι
γλυκούτσικοι
μεγαλούτσικοι
καλούτσικοι
τρελούτσικοι
χαμηλούτσικοι
ψιλούτσικοι
στρογγυλούτσικοι
παχουλούτσικοι
φτηνούτσικοι
σκοτεινούτσικοι
ξινούτσικοι
μικρούτσικοι
πικρούτσικοι
χοντρούτσικοι
αρμυρούτσικοι
ελαφρούτσικοι
τοσούτσικοι
γεματούτσικοι
κοντούτσικοι
λεπτούτσικοι
ζεστούτσικοι
κρυούτσικοι
φτωχούτσικοι
μπόσικοι
ρούσικοι
αφύσικοι
ρώσικοι
μοραΐτικοι
κορεάτικοι
νοτιοκορεάτικοι
μαγιάτικοι
πρωτομαγιάτικοι
μπαγιάτικοι
ρογιάτικοι
αγωγιάτικοι
βδομαδιάτικοι
εβδομαδιάτικοι
μεγαλοβδομαδιάτικοι
βραδιάτικοι
παιδιάτικοι
προικιάτικοι
κεφαλιάτικοι
πασχαλιάτικοι
απριλιάτικοι
πρωταπριλιάτικοι
αγιοβασιλιάτικοι
σκολιάτικοι
μανιάτικοι
χριστουγεννιάτικοι
μυκονιάτικοι
χρονιάτικοι
πρωτοχρονιάτικοι
χειμωνιάτικοι
ανοιξιάτικοι
φλεβαριάτικοι
φεγγαριάτικοι
παζαριάτικοι
γεναριάτικοι
δεκεμβριάτικοι
σεπτεμβριάτικοι
οχτωβριάτικοι
μεσημεριάτικοι
δευτεριάτικοι
καλοκαιριάτικοι
αποκριάτικοι
γαμπριάτικοι
λαμπριάτικοι
φθινοπωριάτικοι
χινοπωριάτικοι
χωριάτικοι
σαββατιάτικοι
μαρτιάτικοι
σπαρτιάτικοι
γιορτιάτικοι
σαρακοστιάτικοι
αυγουστιάτικοι
νυχτιάτικοι
κορφιάτικοι
νυφιάτικοι
κυριακάτικοι
σακάτικοι
βενέτικοι
ρεμπέτικοι
σερέτικοι
αλήτικοι
μοσχοβίτικοι
αιγαιοπελαγίτικοι
φαλαγγίτικοι
μεσολογγίτικοι
παλαιοημερολογίτικοι
αργίτικοι
λευκαδίτικοι
κυκλαδίτικοι
στερεοελλαδίτικοι
τρωαδίτικοι
παλιομοδίτικοι
ροδίτικοι
αργείτικοι
αγιορείτικοι
ριζίτικοι
σκιαθίτικοι
σκοπελίτικοι
πολίτικοι
κοσμοπολίτικοι
ανατολίτικοι
αρβανίτικοι
εξαμηνίτικοι
εφταμηνίτικοι
κομπογιαννίτικοι
μακεδονίτικοι
κεφαλλονίτικοι
διχρονίτικοι
χιλιοχρονίτικοι
εκατοχρονίτικοι
μακαρίτικοι
τουρκομερίτικοι
πρωτοκαιρίτικοι
πολυκαιρίτικοι
συμμορίτικοι
κέλτικοι
πικάντικοι
μπερμπάντικοι
λεβέντικοι
αντάρτικοι
σέρτικοι
μόρτικοι
παιδιάστικοι
θεονήστικοι
ακαταλαβίστικοι
δικολαβίστικοι
τσολιαδίστικοι
παπαδίστικοι
μαϊμουδίστικοι
παππουδίστικοι
νεολαιίστικοι
γριίστικοι
παιδιακίστικοι
χωροφυλακίστικοι
εξυπνακίστικοι
νομικίστικοι
λαϊκίστικοι
παπαγαλίστικοι
μπακαλίστικοι
δασκαλίστικοι
κουκλίστικοι
τσουλίστικοι
πουτανίστικοι
διανοουμενίστικοι
θεατρινίστικοι
κατινίστικοι
φανφαρονίστικοι
παλικαρίστικοι
φανταρίστικοι
καλογερίστικοι
καριερίστικοι
αριστερίστικοι
αγορίστικοι
δικηγορίστικοι
νοικοκυρίστικοι
κοριτσίστικοι
σουμπρετίστικοι
ελιτίστικοι
παραγοντίστικοι
γεροντίστικοι
γραφίστικοι
εξωραϊστικοι
πούστικοι
κλέφτικοι
τσίφτικοι
γύφτικοι
ψεύτικοι
φαφούτικοι
τσιφούτικοι
τσιριγώτικοι
πειραιώτικοι
ταξιδιώτικοι
τζιώτικοι
θρακιώτικοι
ρουμελιώτικοι
αλλιώτικοι
ναυπλιώτικοι
σουλιώτικοι
λαμιώτικοι
σαμιώτικοι
νιώτικοι
χανιώτικοι
αθηνιώτικοι
σμυρνιώτικοι
αξιώτικοι
κορωπιώτικοι
φαναριώτικοι
φαληριώτικοι
ποριώτικοι
κυπριώτικοι
πανηγυριώτικοι
νησιώτικοι
σπετσιώτικοι
τριπολιτσιώτικοι
χιώτικοι
επαρχιώτικοι
ηπειρώτικοι
μυικοι
καβάφικοι
σαράφικοι
γαλίφικοι
ζαρίφικοι
βακούφικοι
μαγκούφικοι
κατσούφικοι
βλάχικοι
απάχικοι
τσέχικοι
καουμπόικοι
λάκκοι
νερόλακκοι
γυρεόκοκκοι
λιθόκοκκοι
σταφυλόκοκκοι
εχινόκοκκοι
πνευμονόκοκκοι
χοντρόκοκκοι
λεπτόκοκκοι
στρεπτόκοκκοι
κόκκοι
ορείχαλκοι
περίπλοκοι
πολύπλοκοι
δίκροκοι
άτοκοι
έντοκοι
δύστοκοι
νεότοκοι
χαμηλότοκοι
υψηλότοκοι
απότοκοι
υστερότοκοι
δευτερότοκοι
τριτότοκοι
πρωτότοκοι
πολύτοκοι
σβέρκοι
ξέμπαρκοι
άσαρκοι
ένσαρκοι
λιπόσαρκοι
σκληρόσαρκοι
εύσαρκοι
πολύσαρκοι
παχύσαρκοι
επίορκοι
ψεύδορκοι
ένορκοι
εύορκοι
νεότουρκοι
όρκοι
βούρκοι
κούρκοι
τούρκοι
βάσκοι
λάσκοι
φρέσκοι
θρήσκοι
ιβίσκοι
αρχηγίσκοι
πυργίσκοι
δίσκοι
ποδίσκοι
οικίσκοι
λυκίσκοι
οβελίσκοι
στυλίσκοι
θαλαμίσκοι
νεανίσκοι
ουρανίσκοι
σωληνίσκοι
μηνίσκοι
κολπίσκοι
αστερίσκοι
δικτατορίσκοι
γυναικάρεσκοι
φιλάρεσκοι
αυτάρεσκοι
ολόφρεσκοι
άθρησκοι
ανεξίθρησκοι
αρνησίθρησκοι
αντίθρησκοι
φιλόθρησκοι
αλλόθρησκοι
ομόθρησκοι
ουόλσκοι
μόσκοι
μπρούσκοι
ετρούσκοι
φούσκοι
κατάλευκοι
ημίλευκοι
πάλλευκοι
ολόλευκοι
γαλανόλευκοι
κυανόλευκοι
κρινόλευκοι
χιονόλευκοι
υπόλευκοι
ερυθρόλευκοι
αργυρόλευκοι
ωχρόλευκοι
αρσενικοθήλυκοι
άγλυκοι
ημίγλυκοι
ξινόγλυκοι
υπόγλυκοι
πικρόγλυκοι
γερόλυκοι
θαλασσόλυκοι
λαϊκοι
φιλολαϊκοι
αρχαϊκοι
θεϊκοι
ευβοϊκοι
ιστιοπλοϊκοι
παρανοϊκοι
ευνοϊκοι
δυϊκοι
δολοπλόκοι
στιχοπλόκοι
φλόκοι
σιρόκοι
κρόκοι
τόκοι
στόκοι
πεύκοι
λύκοι
σελτζούκοι
βασιβουζούκοι
κούκοι
μαμελούκοι
μπουλούκοι
τραμπούκοι
γιουρούκοι
θώκοι
καβάλοι
γάλοι
παπαγάλοι
μεγάλοι
πορτογάλοι
κάλοι
λάλοι
στάλοι
ήλοι
δήλοι
ζήλοι
οργίλοι
ποικίλοι
κοίλοι
πίλοι
σπίλοι
ψωρίλοι
ναυτίλοι
φίλοι
τροχίλοι
σίαλοι
αμφίαλοι
υπερφίαλοι
καρνάβαλοι
κανίβαλοι
βούβαλοι
αστράγαλοι
μικρομέγαλοι
δαίδαλοι
πολυδαίδαλοι
βάνδαλοι
ατάσθαλοι
πάγκαλοι
υπέρκαλοι
δάσκαλοι
διδάσκαλοι
οικοδιδάσκαλοι
μουσικοδιδάσκαλοι
δημοδιδάσκαλοι
νομοδιδάσκαλοι
ελληνοδιδάσκαλοι
ιεροδιδάσκαλοι
χοροδιδάσκαλοι
γραμματοδιδάσκαλοι
λιόκαλοι
μονοκόκαλοι
σκληροκόκαλοι
χοντροκόκαλοι
φιλόκαλοι
αφιλόκαλοι
απειρόκαλοι
χοντροκαύκαλοι
άλαλοι
κωφάλαλοι
αντίλαλοι
γλυκόλαλοι
πολύλαλοι
ανώμαλοι
ισανώμαλοι
σαρδανάπαλοι
τετρασέπαλοι
μονοσέπαλοι
πολυσέπαλοι
αντίπαλοι
καρούμπαλοι
ισόπαλοι
ίσαλοι
πάσσαλοι
άτσαλοι
σπάταλοι
απέταλοι
πενταπέταλοι
μονοπέταλοι
πολυπέταλοι
σκάνταλοι
μάνταλοι
παρασάνταλοι
άμυαλοι
ανέμυαλοι
ορνιθόμυαλοι
στενόμυαλοι
πετεινόμυαλοι
ψαρόμυαλοι
μικρόμυαλοι
κοκορόμυαλοι
χοντρόμυαλοι
φυρόμυαλοι
αλαφρόμυαλοι
ελαφρόμυαλοι
κοντόμυαλοι
ανοιχτόμυαλοι
κουφόμυαλοι
ακέφαλοι
μεγακέφαλοι
τετρακέφαλοι
εγκέφαλοι
ανεγκέφαλοι
δικέφαλοι
τρικέφαλοι
στραβοκέφαλοι
κουφιοκέφαλοι
μπουζουκοκέφαλοι
σκυλοκέφαλοι
θερμοκέφαλοι
νανοκέφαλοι
στενοκέφαλοι
πονοκέφαλοι
κυνοκέφαλοι
μπουμπουνοκέφαλοι
υδροκέφαλοι
σιδεροκέφαλοι
ξεροκέφαλοι
σκληροκέφαλοι
ακροκέφαλοι
μακροκέφαλοι
μικροκέφαλοι
χοντροκέφαλοι
αυτοκέφαλοι
δολιχοκέφαλοι
πολυκέφαλοι
οξυκέφαλοι
πλατυκέφαλοι
στρόφαλοι
ύφαλοι
κεκρύφαλοι
μαντράχαλοι
κακοτράχαλοι
τρόχαλοι
ύαλοι
στάβλοι
βίβλοι
έκπαγλοι
άγγλοι
σίελοι
λίβελοι
κατσίβελοι
περίγελοι
κλαυσίγελοι
άγγελοι
διάγγελοι
εξάγγελοι
προάγγελοι
αρχάγγελοι
ασφόδελοι
άθελοι
φάκελοι
ανάσκελοι
γέμελοι
συθέμελοι
ανέμελοι
κούνελοι
ευτράπελοι
άμπελοι
σταφιδάμπελοι
ρέμπελοι
σκόπελοι
θεότρελοι
μισότρελοι
ανέφελοι
ανώφελοι
ύελοι
πύελοι
βέβηλοι
αβέβηλοι
άδηλοι
κατάδηλοι
πασίδηλοι
κίβδηλοι
ακίβδηλοι
έκδηλοι
πάνδηλοι
πρόδηλοι
αυτόδηλοι
άζηλοι
επίζηλοι
αντίζηλοι
κακόζηλοι
φιλάλληλοι
συνάλληλοι
επάλληλοι
αλλεπάλληλοι
υπάλληλοι
τραπεζοϋπάλληλοι
εμποροϋπάλληλοι
εργατοϋπάλληλοι
ξενοδοχοϋπάλληλοι
παράλληλοι
κατάλληλοι
ακατάλληλοι
κάμηλοι
στρουθοκάμηλοι
προβατοκάμηλοι
κάπηλοι
πατριδοκάπηλοι
θεοκάπηλοι
αρχαιοκάπηλοι
πολεμοκάπηλοι
εξίτηλοι
ανεξίτηλοι
δυσεξίτηλοι
εξάστηλοι
τετράστηλοι
οκτάστηλοι
οχτάστηλοι
δίστηλοι
τρίστηλοι
μονόστηλοι
πολύστηλοι
τράχηλοι
σκληροτράχηλοι
δίχηλοι
μονόχηλοι
τετράψηλοι
πανύψηλοι
υπερύψηλοι
άθλοι
φίλαθλοι
έναθλοι
στρόβιλοι
ανεμοστρόβιλοι
ατμοστρόβιλοι
χιονοστρόβιλοι
υδροστρόβιλοι
αεροστρόβιλοι
άργιλοι
κροκόδειλοι
θρασύδειλοι
ξέχειλοι
δίχειλοι
πρόχειλοι
λαγώχειλοι
βάκιλοι
πολυποίκιλοι
όμιλοι
βογόμιλοι
άκοιλοι
αμφίκοιλοι
επιπεδόκοιλοι
πονόκοιλοι
άσπιλοι
άφιλοι
σλαβόφιλοι
αρχαιόφιλοι
σκιόφιλοι
παλιόφιλοι
βιβλιόφιλοι
ηλιόφιλοι
μουσικόφιλοι
δυτικόφιλοι
τουρκόφιλοι
αγγλόφιλοι
γαλλόφιλοι
αμφιφυλόφιλοι
ομοφυλόφιλοι
ετεροφυλόφιλοι
ψαμμόφιλοι
θερμόφιλοι
αμερικανόφιλοι
γερμανόφιλοι
ξενόφιλοι
ειρηνόφιλοι
εικονόφιλοι
υγρόφιλοι
υδρόφιλοι
ουδετερόφιλοι
ξηρόφιλοι
νεκρόφιλοι
θεατρόφιλοι
ψυχρόφιλοι
μουσόφιλοι
ρωσόφιλοι
κινηματογραφόφιλοι
ζωόφιλοι
γεώφιλοι
άψιλοι
άκυκλοι
μεγάκυκλοι
παράκυκλοι
δίκυκλοι
αμφίκυκλοι
κύκλοι
κούκλοι
άλλοι
γάλλοι
ξανθόμαλλοι
ολόμαλλοι
πυκνόμαλλοι
χιονόμαλλοι
σγουρόμαλλοι
χρυσόμαλλοι
δασύμαλλοι
έξαλλοι
αλλοπρόσαλλοι
αμέταλλοι
κρύσταλλοι
φάκελλοι
απαράμιλλοι
εφάμιλλοι
πάμπολλοι
άφυλλοι
τετράφυλλοι
πεντάφυλλοι
ξέφυλλοι
δίφυλλοι
τρίφυλλοι
στενόφυλλοι
πυκνόφυλλοι
μονόφυλλοι
σκληρόφυλλοι
πολύφυλλοι
οξύφυλλοι
δασύφυλλοι
πλατύφυλλοι
παχύφυλλοι
ψύλλοι
διάολοι
άβολοι
διάβολοι
παράβολοι
ευμετάβολοι
μεγαλεπήβολοι
στραβοδίβολοι
περίβολοι
τρίβολοι
αμφίβολοι
αναμφίβολοι
πεζόβολοι
κακόβολοι
καλόβολοι
πρόβολοι
ευθύβολοι
άδολοι
άθολοι
πρωτόσκολοι
δύσκολοι
εύκολοι
αυτόμολοι
σύνολοι
δίπολοι
περίπολοι
κάρολοι
άστολοι
αδιάστολοι
ένστολοι
απόστολοι
εθναπόστολοι
ιεραπόστολοι
ισαπόστολοι
ασύστολοι
άχολοι
αψίχολοι
πολυάσχολοι
αργόσχολοι
ματαιόσχολοι
πρωτόσχολοι
πικρόχολοι
διάπλοι
ανάπλοι
πέπλοι
ροδόπεπλοι
τετράδιπλοι
πεντάδιπλοι
εφτάδιπλοι
τρίδιπλοι
άοπλοι
πάνοπλοι
ένοπλοι
θεόμουρλοι
τίτλοι
άτιτλοι
παράτιτλοι
υπέρτιτλοι
ψευδότιτλοι
πλαγιότιτλοι
ομότιτλοι
υπότ